Tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành kiểm lâm

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1744 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM STT Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 1 Luật bảo vệ và phát triển rừng hiện hành được ban hành năm nào? 2004 2005 2006 2007 2 Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 phạm vi điều chỉnh những lĩnh vực nào là đúng và đầy đủ nhất? Tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng Quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát riển rừng, sử dụng rừng; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng Quản lý rừng, bảo vệ rừng, quyền và nghĩa vụ của Kiểm lâm 3 Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định điều chỉnh những lĩnh vực nào? Quản lý rừng, bảo vệ rừng Phát triển rừng, sử dụng rừng Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng Cả 3 đáp án trên 4 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng nào sau đây? Sản xuất Phòng hộ Đặc dụng Cả 3 đáp án trên 5 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, rừng được hiểu như thế nào? 6 Anh (chị) cho biết ở Lâm Đồng không có loại rừng phòng hộ nào sau đây? Rừng là một hệ sinh thái, bao Rừng là một hệ sinh thái, bao gồm quần thể thực vật rừng, Rừng là một hệ sinh thái, bao gồm quần thể thực vật rừng và động vật rừng, vi sinh vật gồm quần thể thực vật rừng động vật rừng, trong đó cây rừng, đất rừng và các yếu tố trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật môi trường khác, trong đó cây hệ thực vật đặc trưng là thành đặc trưng là thành phần chính gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật phần chính có độ che phủ của có độ che phủ của tán rừng từ đặc trưng là thành phần chính tán rừng từ 0,1 trở lên 0,1 trở lên có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên Tất cả đều sai Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển Tất cả đều sai Rừng phòng hộ đầu nguồn Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường 1 STT Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 7 Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Tổ chức, cá nhân được Nhà Công ty, lâm trường được Nhà được Nhà nước giao rừng, cho nước giao rừng, cho thuê rừng, nước giao rừng, cho thuê rừng, thuê rừng, giao đất để trồng giao đất để trồng rừng, cho giao đất để trồng rừng, cho Lâm trường, hộ gia đình, cá Khái niệm nào chỉ chính xác nhất về chủ rừng rừng, cho thuê đất để trồng thuê đất để trồng rừng, công thuê đất để trồng rừng, công nhân được Nhà nước giao nêu trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm rừng, công nhận quyền sử nhận quyền sở hữu rừng sản nhận quyền sở hữu rừng sản rừng, cho thuê rừng, giao đất 2004? dụng rừng, công nhận quyền xuất là rừng trồng; nhận xuất là rừng trồng; nhận để trồng rừng sở hữu rừng sản xuất là rừng chuyển nhượng rừng từ chủ chuyển nhượng rừng từ chủ trồng; nhận chuyển nhượng rừng khác rừng khác rừng từ chủ rừng khác 8 Anh (chị) cho biết ở tỉnh Lâm Đồng có các loại rừng phòng hộ nào sau đây? 9 Quyền của chủ rừng được khai thác công dụng, hưởng Quyền của chủ rừng được khai Quyền của chủ rừng được khai hoa lợi, lợi tức từ rừng; được thác công dụng, hưởng hoa thác công dụng, hưởng hoa Khái niệm nào là đúng nhất về quyền sử dụng cho thuê quyền sử dụng rừng lợi, lợi tức từ rừng; được cho lợi, lợi tức từ rừng; được rừng nêu trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng thông qua hợp đồng theo quy thuê, cho tặng quyền sử dụng chuyển nhượng quyền sử dụng năm 2004? định của pháp luật về bảo vệ rừng theo quy định của pháp rừng theo quy định của pháp và phát triển rừng và pháp luật luật luật dân sự Tất cả đều sai 10 Theo Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, độ che phủ của tán rừng được biểu thị bằng tỷ lệ giữa diện tích đất rừng bị tán cây rừng che bóng và diện tích nào sau đây? 11 Theo Luật bảo vệ và phát triển rừng năm Trồng rừng mới, trồng lại rừng 2004, việc phát triển rừng là gì? sau khai thác Rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Diện tích đất trống Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay Tất cả đều sai Diện tích đất rừng Diện tích đất trống và cây bụi Tất cả đều sai Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phục hồi rừng, cải tạo rừng nghèo Áp dụng các biện pháp lâm sinh để tăng diện tích rừng. Cả 3 đáp án trên 2 STT Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 12 Theo Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, cơ quan nào có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật? UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND xã, phường, thị trấn Cả 3 đáp án trên 13 Việc cơ quan Kiểm lâm đăng Việc chủ rừng đăng ký để Thuật ngữ "đăng ký quyền sử dụng rừng, Việc chủ rừng đăng ký để ký để được cơ quan nhà nước được cơ quan nhà nước có quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng" nêu được Kiểm lâm công nhận có thẩm quyền công nhận thẩm quyền công nhận quyền trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm quyền sử dụng rừng, quyền sở quyền sử dụng rừng, quyền sở sử dụng rừng, quyền sở hữu 2004 được hiểu như thế nào? hữu rừng sản xuất là rừng trồng hữu rừng sản xuất là rừng trồng rừng sản xuất là rừng trồng 14 Việc cơ quan nhà nước có Việc cơ quan nhà nước có Việc cơ quan kiểm lâm thừa thẩm quyền thừa nhận quyền thẩm quyền thừa nhận quyền Việc cơ quan tài nguyên và nhận quyền sử dụng rừng, sử dụng rừng, quyền sở hữu sử dụng rừng, quyền sở hữu Khái niệm "công nhận quyền sử dụng rừng, môi trường thừa nhận quyền quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng sản xuất là rừng trồng rừng sản xuất là rừng trồng quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng" nêu sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng trồng bằng hình thức ghi bằng hình thức ghi trong Giấy bằng hình thức ghi trong Giấy trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm rừng sản xuất là rừng trồng trong Giấy chứng nhận quyền chứng nhận đầu tư, trong hồ chứng nhận quyền sử dụng 2004 được hiểu như thế nào? bằng hình thức ghi trong Giấy sử dụng đất nhằm xác lập sơ địa chính nhằm xác lập đất, trong hồ sơ địa chính chứng nhận quyền sử dụng đất quyền và nghĩa vụ của chủ quyền và nghĩa vụ của chủ nhằm xác lập quyền và nghĩa rừng rừng vụ của chủ rừng 15 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu, rừng được phân thành mấy loại? 16 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, rừng phòng hộ gồm các loại rừng nào sau đây? Cả 3 đáp án trên Ba loại Bốn loại Năm loại Sáu loại Vườn quốc gia Khu bảo tồn thiên nhiên gồm khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh Khu bảo vệ cảnh quan gồm khu rừng di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; rừng phòng hộ bảo vệ môi trường 3 STT Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 17 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm Hạn chế thiên tai, điều hoà khí Chống xói mòn, chống sa mạc 2004, rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất hậu, góp phần bảo vệ môi hóa cho mục đích nào? trường 18 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu cho mục đích nào? Trả lời 4 Cả 3 đáp án trên Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường Bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng; Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn; sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm sản ngoài gỗ Nghiên cứu khoa học; bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh 19 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, nguồn tài chính để bảo vệ và phát triển rừng gồm những nguồn nào? Ngân sách nhà nước cấp Nguồn tài chính của chủ rừng và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Cả 3 đáp án trên 20 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, rừng phòng hộ không sử dụng chủ yếu cho mục đích nào? Bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh Bảo vệ nguồn nước, chống sa mạc hóa Bảo vệ đất, chống xói mòn, Bảo vệ môi trường, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu 21 Vườn quốc gia; Khu bảo tồn Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm thiên nhiên gồm khu dự trữ 2004, rừng đặc dụng gồm các đối tượng nào thiên nhiên, khu bảo tồn loài sau đây? sinh cảnh Khu bảo vệ cảnh quan gồm khu rừng di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học Cả 3 đáp án trên Nghiên cứu khoa học Bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh; phục vụ nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường Cả 3 đáp án trên Sản xuất kinh doanh gỗ, lâm sản ngoài gỗ Nghiên cứu khoa học; bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh Tất cả đều sai 22 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu cho mục đích nào? Bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng. 23 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, rừng đặc dụng không sử dụng chủ yếu cho mục đích nào? Bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng 4 STT 24 Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen sinh vật Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ Sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm rừng; nghiên cứu khoa học; đất, chống xói mòn, chống sa sản ngoài gỗ và kết hợp phòng 2004, rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, mạc hóa, hạn chế thiên tai, hộ, góp phần bảo vệ môi cho mục đích nào? danh lam thắng cảnh; phục vụ điều hoà khí hậu, góp phần trường nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp bảo vệ môi trường phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường Trả lời 4 Cả 3 đáp án trên Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ Bảo vệ nguồn nước ngầm, bảo đất, chống xói mòn, chống sa vệ đất phù sa, chống xói mòn, mạc hóa, hạn chế thiên tai, khắc phục thiên tai, hạn chế điều hoà khí hậu, góp phần biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường 25 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm Bảo vệ nguồn gen sinh vật 2004, chức năng nào của rừng phòng hộ được rừng, bảo tồn đa dạng sinh học mô tả chính xác nhất? 26 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, rừng sản xuất được sử dụng chủ yếu cho mục đích nào? Bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa Sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm Hạn chế thiên tai, điều hoà khí sản ngoài gỗ và kết hợp phòng Nghiên cứu, thực nghiệm khoa hậu, góp phần bảo vệ môi hộ, góp phần bảo vệ môi học trường trường 27 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, rừng sản xuất không được sử dụng chủ yếu cho mục đích nào sau đây? Bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia Sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm sản ngoài gỗ Kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường Tất cả đều sai 28 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, loại rừng nào góp phần bảo vệ môi trường? Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng Cả 3 đáp án trên 29 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm Rừng giống gồm rừng trồng và 2004, rừng sản xuất gồm những loại rừng nào Rừng sản xuất là rừng tự nhiên rừng tự nhiên qua bình tuyển, sau đây? công nhận Rừng sản xuất là rừng trồng Cả 3 đáp án trên 30 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, định nghĩa nào là đúng nhất đối với rừng sản xuất? Rừng sản xuất là rừng tự nhiên; rừng sản xuất là rừng trồng Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ cảnh quan môi trường Rừng sản xuất là rừng tự Rừng giống gồm rừng trồng và nhiên; rừng sản xuất là rừng rừng tự nhiên qua bình tuyển, trồng và rừng giống gồm rừng công nhận trồng và rừng tự nhiên qua bình tuyển, công nhận Rừng sản xuất là rừng tự nhiên; rừng sản xuất là rừng trồng và rừng giống 5 Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 31 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu, rừng được phân thành các loại nào? Rừng tự nhiên và rừng trồng Rừng nghiên cứu khoa học, bảo vệ nguồn gen và tham quan du lịch Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất Tất cả đều sai 32 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, nhà nước trao quyền sử dụng rừng cho chủ rừng thông qua hình thức nào? Giao rừng; cho thuê rừng Công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu là rừng trồng Quy định quyền và nghĩa vụ của chủ rừng Cả 3 đáp án trên 33 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, Nhà nước thực hiện điều tiết các nguồn lợi từ rừng thông qua các chính sách tài chính nào sau đây? 34 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, Nhà nước thực hiện điều tiết các nguồn lợi từ rừng thông qua các chính sách tài chính nào? Thu tiền sử dụng rừng, tiền thuê rừng Thu thuế chuyển quyền sử dụng rừng Thu thuế chuyển quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng Cả 3 đáp án trên 35 Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 đề ra mấy nguyên tắc bảo vệ và phát triển rừng? 3 nguyên tắc 4 nguyên tắc 5 nguyên tắc 6 nguyên tắc 36 Doanh nghiệp được Nhà nước Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giao rừng, cho thuê rừng, giao được Nhà nước giao rừng, cho Các hộ gia đình, cá nhân sống đất để trồng rừng, cho thuê đất thuê rừng, giao đất để trồng trong cùng một thôn, làng, Khái niệm chủ rừng đầy đủ nhất nêu trong để trồng rừng, công nhận rừng, cho thuê đất để trồng bản, ấp, buôn, phum, sóc hoặc Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quyền sử dụng rừng, công rừng, công nhận quyền sử đơn vị tương đương được nhà được hiểu như thế nào? nhận quyền sở hữu rừng sản dụng rừng, công nhận quyền nước giao rừng, giao đất để xuất là rừng trồng; nhận sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng rừng chuyển nhượng rừng từ chủ trồng; nhận chuyển nhượng rừng khác rừng từ chủ rừng khác Tất cả đều sai 37 Theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, cơ quan nào thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng? Cục Kiểm lâm STT Câu hỏi Thu tiền sử dụng rừng, tiền thuê rừng; thu thuế chuyển Thu thuế rừng trồng; thu thuế Thu thuế chuyển quyền sử quyền sử dụng rừng, chuyển chuyển quyền sở hữu rừng sản dụng rừng; thu tiền nuôi rừng quyền sở hữu rừng sản xuất là xuất là rừng trồng rừng trồng Chính phủ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổng cục Lâm nghiệp Cả 3 đáp án trên 6 STT Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 Bộ Công an Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Tài chính 38 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, cơ quan nào chịu trách nhiệm trước Bộ Tài nguyên và Môi trường Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi cả nước? 39 Điều nào của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 quy định "Những hành vi bị nghiêm cấm"? Điều 9 Điều 10 Điều 12 Điều 14 40 Có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Luật Bảo bệ và phát triển rừng năm 2004? 15 hành vi 16 hành vi 17 hành vi 18 hành vi 41 Điều 12 Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định nghiêm cấm hành vi nào sau đây nhằm bảo vệ động vật rừng? Gây nuôi, nhân giống trái phép động vật rừng 42 Theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển Cơ quan Nhà nước, tổ chức, rừng năm 2004 những ai có trách nhiệm bảo cộng đồng dân cư thôn, hộ gia vệ rừng? đình và cá nhân 43 Trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy định tại Luật Bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của toàn dân, bao gồm đối tượng nào? 44 Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy Xử phạt vi phạm hành chính định trách nhiệm nào sau đây của UBND tỉnh, trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ thành phố trực thuộc trung ương? rừng 45 Tổ chức quản lý, bảo vệ rừng và có kế hoạch trình UBND Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy Ban hành các văn bản thuộc cấp trên đưa rừng vào sử dụng định trách nhiệm nào sau đây là của UBND thẩm quyền về quản lý, bảo vệ đối với những diện tích rừng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương? rừng trong phạm vi địa phương Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê Cơ quan Nhà nước Sử dụng động vật rừng cho Săn, bắn, bắt, bẫy, nuôi nhốt, kinh doanh du lịch, biểu diễn giết mổ động vật rừng trái phép nghệ thuật Nhghiên cứu, lai tạo nguồn gen động vật rừng với vật nuôi Cơ quan Kiểm lâm Đơn vị chủ rừng Cả 3 đáp án trên Hộ gia đình và cá nhân Tổ chức, cộng đồng dân cư thôn Cả 3 đáp án trên Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền về quản lý, bảo vệ rừng trong phạm vi địa phương Cả 3 đáp án trên Chỉ đạo các thôn, bản xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng Cả 3 đáp án trên 7 STT Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 46 Nội dung nào sau đây là trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004? Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng Tổ chức, chỉ đạo việc phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật hại rừng ở địa phương Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng Cả 3 đáp án trên 47 Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy phường, thị trấn thực hiện các Tổ chức việc giao đất, giao Ban hành các văn bản về định trách nhiệm nào sau đây là của UBND biện pháp bảo vệ rừng, khai rừng cho các tổ chức, cá nhân quản lý, bảo vệ rừng trong tỉnh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh? thác lâm sản theo quy định trên địa bàn của pháp luật Cả 3 đáp án trên 48 Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định trách nhiệm nào sau đây là của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh? Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng 49 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng, trách nhiệm chỉ đạo các thôn, bản xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng thuộc cơ quan nào? Ủy ban nhân dân tỉnh 50 Nội dung nào sau đây là trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn nêu trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng? Chỉ đạo các thôn, bản xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng 51 Huy động và phối hợp các lực Nội dung nào sau đây là trách nhiệm của lượng trên địa bàn để ngăn UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc chặn mọi hành vi gây thiệt hại tỉnh nêu trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng? đến rừng 52 Nội dung bảo vệ rừng nêu trong Luật Bảo vệ Phòng cháy chữa cháy rừng; Bảo vệ hệ sinh thái rừng; Bảo và phát triển rừng năm 2004, gồm các lĩnh Phòng, trừ sinh vật gây hại vệ thực vật rừng, động vật rừng vực nào? rừng Huy động và phối hợp các lực Kiểm tra, thanh tra việc chấp lượng trên địa bàn để ngăn hành pháp luật, chính sách, chặn mọi hành vi gây thiệt hại chế độ về quản lý, bảo vệ rừng đến rừng trên địa bàn Ủy ban nhân dân huyện Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn Cả 3 đáp án trên Chủ rừng Ban hành các văn bản về quản Chỉ đạo thực hiện và kiểm tra lý, bảo vệ rừng việc bảo vệ rừng đặc dụng Cả 3 đáp án trên Tổ chức dự báo nguy cơ cháy rừng; xây dựng lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng Cả 3 đáp án trên Kinh doanh, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu thực vật rừng, động vật rừng Cả 3 đáp án trên Chỉ đạo các thôn, bản xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng 8 STT Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 53 Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, khi phát hiện có sinh vật gây hại rừng, chủ rừng phải báo cáo ngay cho cơ quan nào sau đây? Chính quyền sở tại Cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật gần nhất Cơ quan thú y, kiểm dịch động vật gần nhất Cơ quan công an gần nhất 54 Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, cơ quan nào quy định Chế độ quản lý, bảo vệ những loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ? Chính phủ Cục Kiểm lâm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 55 Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, cơ quan nào quy định Danh mục những loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm? Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã 56 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 quy Kịp thời chữa cháy rừng, báo định khi xảy ra cháy rừng, chủ rừng phải làm ngay cho cơ quan nhà nước có gì? thẩm quyền Xác định nguyên nhân, truy tìm thủ phạm Báo ngay cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên trực tiếp 57 Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm Bộ Nông nghiệp và Phát triển 2004, quy định chi tiết việc khắc phục hậu quả nông thôn sau cháy rừng thuộc thẩm quyền cơ quan nào? Cơ quan Kiểm lâm Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Chính phủ 58 Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, việc phòng, trừ sinh vật gây hại rừng phải tuân theo quy định nào trước tiên? Pháp luật về an toàn dịch bệnh, pháp luật về giống vật nuôi Pháp luật về bảo vệ và kiểm Pháp luật về Bảo tồn đa dạng dịch thực vật, pháp luật về thú Pháp luật về bảo vệ môi trường sinh học y 59 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 quy định trách nhiệm của cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật gồm nội dung nào? Tổ chức dự báo sinh vật gây hại rừng Hướng dẫn, hỗ trợ chủ rừng các biện pháp phòng, trừ sinh vật gây hại rừng Tổ chức phòng, trừ sinh vật gây hại rừng trong trường hợp sinh vật gây hại rừng có nguy cơ lây lan rộng Cả 3 đáp án trên 60 Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, việc tổ chức dự báo sinh vật gây hại rừng thuộc trách nhiệm của cơ quan nào? Cơ quan Tài nguyên và môi trường Cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật Cơ quan Kiểm lâm Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn 61 Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, cơ quan nào có trách nhiệm" hướng Cơ quan bảo vệ và kiểm dịch dẫn, hỗ trợ chủ rừng các biện pháp phòng, trừ thực vật, kiểm dịch động vật sinh vật gây hại rừng"? Cảnh sát môi trường Thú y Kiểm lâm 9 STT Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 62 Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, Nhà nước khuyến khích áp dụng biện pháp nào vào việc phòng, trừ sinh vật gây hại rừng? Hóa học Cơ giới Lâm sinh, sinh học Cả 3 đáp án trên 63 Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, cơ quan nào quy định, công bố công Bộ Nông nghiệp và Phát triển khai Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nông thôn được nhập khẩu? Chính phủ Cục Kiểm lâm Cục Thú y 64 Theo luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, việc quy định Danh mục thực vật rừng, động vật rừng cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện thuộc thẩm quyền cơ quan nào? Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên Tổng cục Lâm nghiệp Chính phủ 65 Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm Pháp luật về Bảo tồn đa dạng 2004, việc nhập nội giống thực vật rừng, động sinh học vật rừng phải tuân theo quy định nào sau đây? Pháp luật về bảo vệ sức khỏe cộng đồng Pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm Cả 3 đáp án trên 66 Những khu rừng phòng hộ đầu nguồn tập trung có diện tích từ Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm Những khu rừng phòng hộ đầu Những khu rừng phòng hộ đầu năm nghìn hecta trở lên hoặc 2004, quy định thành lập Ban Quản lý rừng nguồn tập trung có diện tích nguồn tập trung có diện tích có diện tích dưới năm nghìn phòng hộ trong trường hợp nào sau đây? năm nghìn hecta trở lên dưới năm nghìn hecta hecta nhưng có tầm quan trọng về chức năng phòng hộ Cả 3 đáp án trên 67 Được phép khai thác cây đã Việc khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng chết, cây sâu bệnh, cây đứng ở tự nhiên nêu trong Luật Bảo vệ và phát triển Được phép khai thác tất cả cây Được phép khai thác tất cả các nơi mật độ lớn hơn mật độ rừng năm 2004, phải tuân thủ quy định nào đứng ở nơi mật độ cao loài cây gỗ đạt tuổi thành thục quy định (trừ các loài nguy sau đây? cấp, quý, hiếm) Không được phép khai thác Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã 10 STT Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 68 Được phép khai thác các loại măng, tre nứa và lâm sản Việc khai thác lâm sản ngoài gỗ trong rừng Được phép khai thác các loại Được phép khai thác tất cả các ngoài gỗ khác trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên nêu trong Luật Bảo măng, tre nứa đạt yêu cầu loại lâm sản ngoài gỗ đạt yêu phòng hộ mà không làm ảnh vệ và phát triển rừng năm 2004 phải tuân thủ thương phẩm trong rừng cầu thương phẩm trong rừng hưởng đến khả năng phòng hộ quy định nào sau đây? phòng hộ phòng hộ của rừng (trừ các loài nguy cấp, quý, hiếm bị cấm khai thác) 69 Việc khai thác rừng phòng hộ là rừng trồng nêu trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 phải tuân thủ quy định nào sau đây? Phải thực hiện việc tái sinh hoặc trồng lại rừng ngay sau khi khai thác 70 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên phải được xác định rõ vùng đệm và bao nhiêu phân khu chức năng? 02 phân khu 71 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, 2004 quy định Vườn quốc gia phải được xác Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, Phân khu phục hồi sinh thái, phân khu phục hồi sinh thái, định rõ vùng đệm và các phân khu chức năng phân khu dịch vụ - hành chính phân khu phục hồi sinh thái phân khu dịch vụ - hành chính phân khu dịch vụ - hành chính nào sau đây? 72 Việc săn, bắt, bẫy các loài động vật rừng trong khu bảo vệ cảnh quan và phân khu dịch vụ Không được săn, bắt, bẫy các hành chính của Vườn quốc gia nêu trong Luật loài động vật rừng Bảo vệ và phát triển rừng phải tuân thủ quy định nào sau đây? 73 Được cơ quan nhà nước có Các quyền nào sau đây là quyền chung của thẩm quyền công nhận quyền chủ rừng nêu trong Luật Bảo vệ và phát triển sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng năm 2004? rừng sản xuất là rừng trồng Được phép chặt tỉa thưa khi Được phép khai thác cây trồng rừng trồng có mật độ lớn hơn chính khi đạt tiêu chuẩn khai mật độ quy định theo quy chế thác theo phương thức khai quản lý rừng thác chọn 03 phân khu Được săn, bắt, bẫy các loài động vật rừng, trừ loài nguy cấp, quý, hiếm 04 phân khu Được săn, bắt, bẫy các loài động vật rừng ở mức hạn chế Được sử dụng rừng ổn định, Được Nhà nước bảo hộ quyền lâu dài phù hợp với thời hạn và lợi ích hợp pháp đối với giao rừng, cho thuê rừng và rừng được giao, được thuê thời hạn giao đất, cho thuê đất Tất cả đều sai Cả 3 đáp án trên 5 phân khu Được cấp phép săn, bắt, bẫy các loài động vật rừng Cả 3 đáp án trên 11 STT Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 Được sử dụng rừng ổn định, Được hưởng thành quả lao lâu dài phù hợp với thời hạn động, kết quả đầu tư trên diện giao rừng, cho thuê rừng và tích được giao thời hạn giao đất, cho thuê đất 74 Các quyền nào sau đây không phải là quyền Được Nhà nước bảo hộ quyền Được công nhận quyền sở hữu chung của chủ rừng nêu trong Luật Bảo vệ và và lợi ích hợp pháp đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên phát triển rừng năm 2004? rừng được giao, được thuê 75 Được cho các tổ chức kinh tế Được tiến hành hoặc hợp tác Được khoán bảo vệ rừng theo thuê cảnh quan để kinh doanh với tổ chức, nhà khoa học Các quyền nào sau đây là quyền của Ban quản kế hoạch bảo vệ và phát triển du lịch sinh thái - môi trường trong việc nghiên cứu khoa lý rừng đặc dụng nêu trong Luật Bảo vệ và rừng đã được cơ quan nhà theo dự án đã được cơ quan học theo kế hoạch đã được cơ phát triển rừng năm 2004? nước có thẩm quyền phê duyệt nhà nước có thẩm quyền xét quan nhà nước có thẩm quyền và quy định của Chính phủ duyệt phê duyệt 76 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, cơ quan nào sau đây thực hiện quản lý Bộ Tài nguyên và Môi trường nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương ? 77 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, hành vi nào sau đây về chăn thả gia súc bị nghiêm cấm? 78 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng, trách nhiệm "xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật", là trách nhiệm của ai? Cả 3 đáp án trên Bộ Công an UBND các cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chăn thả gia súc trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu rừng đặc dụng Chăn thả gia súc trong rừng mới trồng Chăn thả gia súc trong rừng non Cả 3 đáp án trên Chủ rừng UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã, phường, thị trấn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao rừng Tất cả đều sai 12 STT Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 79 Lực lượng chuyên trách của Nhà nước có chức năng bảo vệ rừng, giúp Bộ trưởng Bộ Nông Nội dung nào sau đây quy định đúng nhất nghiệp và Phát triển nông thôn chức năng của Kiểm lâm nêu trong Luật Bảo và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân vệ và Phát triển rừng năm 2004? các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng Lực lượng thừa hành pháp luật Lực lượng vũ trang của Nhà của Nhà nước về bảo vệ rừng, nước có chức năng bảo vệ giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân rừng, giúp Bộ trưởng các Bộ dân các cấp thực hiện quản lý thực hiện quản lý nhà nước về nhà nước về bảo vệ rừng, bảo bảo vệ rừng, bảo đảm chấp đảm chấp hành pháp luật về hành pháp luật về bảo vệ và bảo vệ và phát triển rừng phát triển rừng Lực lượng chuyên trách của Nhà nước có chức năng bảo vệ rừng, giúp Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ rừng 80 Theo luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, Kiểm lâm là lực lượng chuyên trách của Nhà nước có chức năng bảo vệ rừng, giúp cấp nào thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng? Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và trưởng Bộ trưởng Bộ Nông Phát triển nông thôn và Chủ nghiệp và Phát triển nông thôn tịch Uỷ ban nhân dân các cấp Cả 3 đáp án trên 81 Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định lực lượng Kiểm lâm được tổ chức theo hệ thống thống nhất, bao gồm những lực lượng nào? Kiểm lâm trung ương Kiểm lâm tỉnh, thành phố trực Kiểm lâm huyện, quận, thị xã, thuộc trung ương thành phố thuộc tỉnh Cả 3 đáp án trên 82 Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, cơ quan nào quy định việc khai thác thực vật rừng, săn bắt động vật rừng? Chính phủ 83 Quy chế quản lý rừng do Thủ tướng Chính phủ quy định và Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm quy trình, quy phạm về khai 2004, việc khai thác thực vật rừng phải thực thác rừng do Bộ Nông nghiệp hiện theo quy định nào? và Phát triển nông thôn ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Kiểm lâm Ủy ban nhân dân tỉnh Quy chế quản lý rừng do Quy chế quản lý rừng, quy Quy chế quản lý rừng do Quốc Chính phủ quy định và quy trình, quy phạm về khai thác hội quy định. quy trình, quy trình, quy phạm về khai thác rừng do Bộ trưởng Bộ Nông phạm về khai thác rừng do rừng do Bộ Nông nghiệp và nghiệp và Phát triển nông thôn Chính phủ ban hành Phát triển nông thôn ban hành ban hành 13 STT Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 84 Kiểm lâm trung ương; Kiểm Kiểm lâm trung ương; Kiểm Kiểm lâm tỉnh, thành phố trực Theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển lâm tỉnh, thành phố trực thuộc lâm tỉnh, thành phố trực thuộc thuộc trung ương; Kiểm lâm rừng năm 2004, lực lượng kiểm lâm được tổ trung ương; Kiểm lâm huyện, trung ương; Kiểm lâm huyện, huyện, quận, thị xã, thành phố chức theo hệ thống thống nhất, bao gồm các quận, thị xã, thành phố thuộc quận, thị xã, thành phố thuộc thuộc tỉnh; Kiểm lâm xã, lực lượng nào? tỉnh tỉnh; Kiểm lâm địa bàn phường, thị trấn Tất cả đều sai 85 Được phép của UBND cấp xã Được phép của cơ quan nhà Được phép của chính quyền Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm và phải báo cáo định kỳ với cơ nước có thẩm quyền và tuân địa phương và tuân theo các 2004, việc săn, bắt, bẫy, nuôi nhốt động vật quan nhà nước có thẩm quyền theo các quy định của pháp quy định của pháp luật về bảo rừng phải tuân thủ quy định nào? về kết quà săn, bắt, bẫy, nuôi luật về bảo tồn động vật hoang vệ động vật hoang dã nhốt dã Được phép của chính quyền địa phương và tuân theo các quy định của pháp luật về vệ sinh thú y 86 Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, việc nhập nội giống thực vật rừng, động vật rừng phải tuân theo quy định của pháp luật nào? Bảo tồn đa dạng sinh học Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Giống cây trồng, giống vật nuôi Cả 3 đáp án trên 87 Nhiệm vụ của Kiểm lâm nêu trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 gồm mấy nhiệm vụ? 6 nhiệm vụ 7 nhiệm vụ 8 nhiệm vụ 9 nhiệm vụ 88 Yêu cầu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan cung cấp Thực hiện việc hợp tác quốc tế Nội dung nào sau đây được quy định là quyền Bảo vệ quyền và lợi ích hợp thông tin, tài liệu cần thiết cho Tổ chức việc bảo vệ các khu trong lĩnh vực bảo vệ rừng và của Kiểm lâm trong khi thi hành công vụ theo pháp của chủ rừng khi rừng bị việc kiểm tra và điều tra; tiến rừng đặc dụng, rừng phòng hộ kiểm soát kinh doanh, buôn Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004? người khác xâm hại hành kiểm tra hiện trường, thu trọng điểm bán thực vật rừng, động vật thập chứng cứ theo quy định rừng của pháp luật 14 STT Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 89 Xử phạt vi phạm hành chính Yêu cầu tổ chức, hộ gia đình, và áp dụng các biện pháp ngăn cá nhân có liên quan cung cấp chặn hành vi vi phạm hành Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm thông tin, tài liệu cần thiết cho Được sử dụng vũ khí và công chính, khởi tố, điều tra hình sự 2004, trong khi thi hành nhiệm vụ, kiểm lâm việc kiểm tra và điều tra; tiến cụ hỗ trợ theo quy định của đối với những hành vi vi phạm có các quyền nào? hành kiểm tra hiện trường, thu pháp luật pháp luật về bảo vệ và phát thập chứng cứ theo quy định triển rừng theo quy định của của pháp luật pháp luật Cả 3 đáp án trên 90 Được trưng dụng các loại Xử phạt vi phạm hành chính phương tiện giao thông; và áp dụng các biện pháp ngăn Yêu cầu dừng, kiểm tra giấy tờ phương tiện thông tin liên lạc; chặn hành vi vi phạm hành và khám xét tất cả các phương Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm các phương tiện, thiết bị kỹ chính, khởi tố, điều tra hình sự tiện giao thông trên đường 2004, trong khi thi hành nhiệm vụ, kiểm lâm thuật khác của cơ quan, tổ đối với những hành vi vi phạm theo yêu cầu điều tra hình sự có quyền nào sau đây? chức, cá nhân và người điều pháp luật về bảo vệ và phát các vụ án thuộc lĩnh vực bảo khiển, sử dụng các phương triển rừng theo quy định của vệ và phát triển rừng tiện, thiết bị đó theo quy định pháp luật của pháp luật Cả 3 đáp án trên 91 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 xác Lực lượng chuyên trách của định Kiểm lâm là lực lượng nào sau đây trong Nhà nước có chức năng bảo vệ hệ thống các cơ quan nhà nước? rừng Lực lượng bán chuyên trách của Nhà nước có chức năng bảo vệ rừng 92 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, hệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển thống tổ chức, cơ chế hoạt động của kiểm lâm nông thôn do cơ quan nào quy định cụ thể ? Tổng cục Lâm nghiệp 93 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, Chính phủ quy định cụ thể về các nội dung nào sau đây đối với kiểm lâm? Tiêu chuẩn, chức danh của công chức kiểm lâm; lương, phụ cấp ưu đãi nghề, các chế độ đãi ngộ Lực lượng chuyên trách của Lực lượng chuyên trách của Nhà nước có chức năng bảo vệ Nhà nước có chức năng bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thực vật rừng, động vật rừng Chính phủ Trang bị đồng phục, phù hiệu, Trang bị vũ khí quân dụng, cấp hiệu, cờ hiệu, giấy chứng công cụ hỗ trợ và các phương nhận kiểm lâm tiện chuyên dùng Cục Kiểm lâm Cả 3 đáp án trên 15 STT Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Xây dựng chương trình, kế Tổ chức bảo vệ và phát triển hoạch bảo vệ rừng, phương án rừng theo quy hoạch, kế phòng, chống các hành vi vi hoạch, dự án, phương án trồng phạm pháp luật về bảo vệ và rưng đã được phê duyệt phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng Trả lời 4 94 Bảo toàn vốn rừng và phát Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy triển rừng bền vững; sử dụng định nội dung nào sau đây là nhiệm vụ của rừng đúng mục đích, đúng Kiểm lâm ? ranh giới đã quy định 95 Hướng dẫn chủ rừng lập và Tổ chức việc trồng, chăm sóc, Thực hiện công tác bảo vệ trật Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy Tham gia đấu tranh phòng, thực hiện phương án bảo vệ bảo vệ rừng trong các khu tự trị an tại các vùng biên giới, định nội dung nào sau đây là nhiệm vụ của chống các hành vi vi phạm rừng; bồi dưỡng nghiệp vụ bảo rừng đặc dụng có liên quan hải đảo và vùng xung yếu về Kiểm lâm ? pháp luật về bảo vệ môi trường vệ rừng cho chủ rừng đến di sản văn hoá quốc phòng, an ninh 96 phối hợp với Uỷ ban nhân Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm dân xã, phường, thị trấn xây Tổ chức chi trả kinh phí bảo 2004, nội dung nào sau đây không phải là dựng và bồi dưỡng nghiệp vụ vệ rừng cho người nhận khoán nhiệm vụ của Kiểm lâm? cho lực lượng quần chúng bảo vệ rừng Kiểm tra, kiểm soát việc bảo vệ rừng, khai thác rừng, sử dụng rừng, lưu thông, vận chuyển, kinh doanh lâm sản; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng Tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ môi trường; phối hợp với đơn vị chủ rừng xây dựng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng quần chúng bảo vệ rừng Tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ và phát triển rừng Cả 3 đáp án trên Tổ chức dự báo nguy cơ cháy rừng và tổ chức lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng Đấu tranh phòng, chống các Tổ chức quản lý, bảo vệ rừng hành vi vi phạm pháp luật về trong các khu rừng đặc dụng bảo vệ môi trường có liên quan đến di sản văn hoá 97 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, kiểm lâm có nhiệm vụ nào sau đây? 98 Thực hiện công tác bảo vệ trật Tổ chức dự báo nguy cơ cháy Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm tự trị an tại các vùng biên giới, rừng và tổ chức lực lượng Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ 2004, nội dung nào là nhiệm vụ của kiểm lâm? hải đảo và vùng xung yếu về chuyên ngành phòng cháy, theo quy định của pháp luật quốc phòng, an ninh chữa cháy rừng Cả 3 đáp án trên 16 STT 99 Câu hỏi Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Thực hiện việc hợp tác quốc tế Bảo vệ quyền và lợi ích hợp Tổ chức việc bảo vệ các khu trong lĩnh vực bảo vệ rừng và Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm pháp của chủ rừng khi rừng bị rừng đặc dụng, rừng phòng hộ kiểm soát kinh doanh, buôn 2004, kiểm lâm có nhiệm vụ nào sau đây? người khác xâm hại trọng điểm bán thực vật rừng, động vật rừng Trả lời 4 Cả 3 đáp án trên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Cục trưởng Cục Kiểm lâm Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy Trang bị vũ khí, công cụ hỗ định Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực Chỉ đạo thống nhất về chuyên 101 trợ, phương tiện chuyên dùng thuộc trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn nào môn, nghiệp vụ của kiểm lâm cho kiểm lâm sau đây? Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của kiểm lâm trên địa bàn Cả 3 đáp án trên Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, nội dung "chỉ đạo, kiểm tra hoạt động Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 100 của kiểm lâm trên địa bàn" là nhiệm vụ, Phát triển nông thôn quyền hạn của cấp nào? Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực Chỉ đạo thống nhất về chuyên 102 thuộc trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn nào môn, nghiệp vụ của kiểm lâm sau đây? Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện chuyên dùng cho kiểm lâm các cấp theo quy định của pháp luật Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của kiểm lâm với các cơ quan có liên quan trên địa bàn Cả 3 đáp án trên Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy Quản lý công chức kiểm lâm định Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực địa phương; bảo đảm kinh phí 103 thuộc trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn nào hoạt động cho kiểm lâm theo sau đây? quy định của pháp luật Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức kiểm lâm Chỉ đạo thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm lâm Cả 3 đáp án trên Quản lý công chức kiểm lâm Chỉ đạo việc phối hợp hoạt địa phương; bảo đảm kinh phí động của kiểm lâm với các cơ hoạt động cho kiểm lâm theo quan có liên quan trên địa bàn quy định của pháp luật Cả 3 đáp án trên Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực 104 thuộc trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây? Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của kiểm lâm trên địa bàn 17 STT Câu hỏi Trả lời 1 Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy Trang bị vũ khí, công cụ hỗ định Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, 105 trợ, phương tiện chuyên dùng thành phố trực thuộc tỉnh có nhiệm vụ, quyền cho kiểm lâm hạn nào sau đây? Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, 106 thành phố trực thuộc tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây? Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức kiểm lâm Hướng dẫn, chỉ đạo việc thực Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy hiện pháp luật, chính sách, chế 107 định chủ rừng có nghĩa vụ chung nào sau đây? độ của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của kiểm lâm trên địa bàn Chỉ đạo thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm lâm Bảo đảm kinh phí hoạt động cho kiểm lâm theo quy định của pháp luật Chỉ đạo việc phối hợp hoạt Trang bị đồng phục, phù hiệu, động của kiểm lâm với các cơ cấp hiệu, cờ hiệu cho kiểm lâm quan có liên quan trên địa bàn Cả 3 đáp án trên Bảo toàn vốn rừng và phát triển bền vững Được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên diện tích được giao, được thuê Cả 3 đáp án trên 108 Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào? Ngày 03/4/2005 Ngày 04/4/2005 Ngày 01/4/2005 Ngày 04/01/2005 109 Theo Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, chủ rừng có bao nhiêu quyền chung? 5 quyền 6 quyền 7 quyền 8 quyền Theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển 110 rừng năm 2004, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng hình thành tứ nguồn nào sau đây? Tài trợ của tổ chức, cá nhân Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, cơ quan nào quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên ngành về 111 lâm nghiệp từ trung ương đến cấp huyện và cán bộ lâm nghiệp ở những xã, phường, thị trấn có rừng? Bộ Tài nguyên và Môi trường Đóng góp của tổ chức, cá nhân Đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng rừng, chế hưởng lợi từ rừng hoặc có ảnh biến, mua bán lâm sản hưởng trực tiếp đến rừng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chính phủ Cả 3 đáp án trên Bộ Kế hoạch và đầu tư Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng Luật Bảo vệ và Phát triển rừng Luật Bảo vệ và Phát triển rừng Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 112 được ban hành để thay thế Luật Bảo vệ và năm 2000 năm 1993 năm 1991 năm 2001 Phát triển rừng năm nào? 18 Trả lời 1 Trả lời 2 Trả lời 3 Trả lời 4 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 113 2004, sản phẩm nào sau đây không được coi là lâm sản? Thực vật rừng Bô-xít Động vật rừng Các sinh vật rừng khác Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 114 2004, việc thống kê rừng thực hiện bao nhiêu năm một lần? Hàng năm 2 năm một lần 3 năm một lần 5 năm một lần Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 115 2004, việc kiểm kê rừng thực hiện bao nhiêu năm một lần? Hàng năm 2 năm một lần 3 năm một lần 5 năm một lần Khái niệm vùng đệm nêu trong Luật Bảo vệ 116 và phát triển rừng năm 2004 được hiểu như thế nào? Vùng rừng, vùng đất hoặc vùng đất có mặt nước nằm trong ranh giới với khu rừng đặc dụng, có tác dụng ngăn chặn hoặc giảm nhẹ sự xâm hại khu rừng đặc dụng Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, phân khu nào của rừng đặc dụng là khu 117 vực được bảo toàn nguyên vẹn, được quản lý, bảo vệ chặt chẽ để theo dõi diễn biến tự nhiên của rừng? Vùng đệm Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Phân khu phục hồi sinh thái của Phân khu dịch vụ - hành chính Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, phân khu nào của rừng đặc dụng là khu 118 vực được quản lý, bảo vệ chặt chẽ để rừng phục hồi, tái sinh tự nhiên? Vùng đệm Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Phân khu phục hồi sinh thái Phân khu dịch vụ - hành chính Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, khu vực để xây dựng các công trình làm 119 việc và sinh hoạt của Ban quản lý rừng đặc dụng, các cơ sở nghiên cứu - thí nghiệm, dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, được gọi là gì? Vùng đệm Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Phân khu phục hồi sinh thái Phân khu dịch vụ - hành chính STT Câu hỏi Vùng rừng, vùng đất hoặc Khu vực được bảo toàn vùng đất có mặt nước nằm sát Khu vực được quản lý, bảo vệ nguyên vẹn, được quản lý, bảo ranh giới với khu rừng đặc chặt chẽ để rừng phục hồi, tái vệ chặt chẽ để theo dõi diễn dụng, có tác dụng ngăn chặn sinh tự nhiên biến tự nhiên của rừng hoặc giảm nhẹ sự xâm hại khu rừng đặc dụng 19 Trả lời 1 Trả lời 2 Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định 120 giao rừng, cho thuê rừng đối với tổ chức trong nước? Chủ tịch Ủy ban nhân nhân tỉnh, thành phố trược thuộc trung ương Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, việc tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa 121 chính về diện tích và chất lượng các loại rừng tại thời điểm thống kê và tình hình biến động về rừng giữa hai lần thống kê, được gọi là gì? Kiểm kê rừng Diễn thế rừng STT Câu hỏi Trả lời 3 Trả lời 4 Hội đồng nhân dân tỉnh, thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển phố trực thuộc trung ương nông thôn Thống kê rừng Quy hoạch rừng Số tiền được tính trên một đơn Số tiền được tính trên một đơn vị diện tích rừng do Nhà nước vị diện tích đất lâm nghiệp do Số tiền mà chủ rừng phải trả Số tiền được tính trên một đơn Khái niệm giá rừng nêu trong Luật Bảo vệ và quy định hoặc được hình Nhà nước quy định hoặc được trong một thời gian, với một vị diện tích rừng do các bên tự 122 phát triển rừng năm 2004, được hiểu như thế thành trong quá trình giao dịch hình thành trong quá trình diện tích rừng xác định trong thỏa thuận trong quá trình giao nào? về quyền sử dụng rừng, quyền giao dịch về quyền sử dụng trường hợp được Nhà nướccho dịch quyền sở hữu rừng sở hữu rừng sản xuất là rừng rừng, quyền sở hữu rừng sản thuê rừng trồng xuất là rừng trồng Việc tổng hợp, đánh giá trên Việc tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính về diện tích và hồ sơ địa chính và trên thực Khái niệm kiểm kê rừng nêu trong Luật Bảo chất lượng các loại rừng tại địa về diện tích, sản lượng các 123 vệ và phát triển rừng năm 2004 được hiểu như thời điểm thống kê và tình loại rừng tại thời điểm kiểm thế nào? hình biến động về rừng giữa kê và tình hình biến động về hai lần thống kê rừng giữa nhiều lần kiểm kê Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, giá trị bằng tiền của quyền sử dụng rừng 124 đối với một diện tích rừng xác định trong thời hạn sử dụng rừng xác định được gọi là gị? Giá trị quyền sử dụng rừng Giá trị rừng sản xuất Việc tổng hợp, đánh giá trên Việc tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính và trên thực hồ sơ địa chính và trên thực địa về diện tích, trữ lượng và địa về diện tích các loại rừng chất lượng các loại rừng tại tại thời điểm kiểm kê và tình thời điểm kiểm kê và tình hình hình biến động về rừng giữa biến động về rừng giữa hai lần hai lần kiểm kê kiểm kê Giá rừng Tiền sử dụng rừng 20
- Xem thêm -