Tài liệu Ngân hàng - bảo hiểm xu hướng phát triển trên thị trường thế giới và ứng dụng tại việt nam

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA KINH TẾ NGOẠI T H Ư Ơ N G FOREIGN TRAI* UNIVERSI1Y KHỎA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: N G  N H À N G - BẢO HIỀM XU H Ư Ó N G PHÁT TRIỂN TRÊN THỈ TRƯỞNG THẾ GIỎI V À ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM Sinh viên thực hiện : Lưu Thị Mỹ Vân Lớp : AU - K40D - KTNT Giáo viên hướng dẫn : TS. Trịnh Thị Thu Hương L\l OOlẾé L Mĩ-... Hà Nội - 2005 MỤC LỤC Lời mở đầu Ì Chương ĩ: Tổng quan về Ngân hàng - Bảo hiểm ì. Khái niệm Ngân hàng - Bảo hiểm 1. Khái niệm 3 3 3 1.1. Định nghĩa Ì .2. Đạc điểm rút ra từ định nghĩa 2. Khái quát về sự ra đời và phát triển Ngân hàng - Bảo hiểm 2.1. Quá trình ra đời và phát triển Ngân hàng - Bảo hiểm 2.2. Nguyên nhân ra đời Ngân hàng - Bảo hiểm 3 4 8 8 9 3. Đặc điểm của Ngân hàng - Bảo hiểm 12 4. Lợi ích của Ngân hàng - Bảo hiểm 15 n. Nội dung hoạt động Ngân hàng - Bảo hiểm 17 Ì. Các hình thậc cùa Ngân hàng - Bảo hiểm 17 2. Các kênh phân phối của Ngân hàng - Bảo hiểm 19 2.1. Các đại ư chuyên nghiệp (Career Agents) 19 2.2. Các nhà tư vẩn đạc biệt 20 2.3. Các đại lí được trả lương (Salaried agents) 20 2.4. Các nhân viên bán hàng tại ngân hàng 21 2.5. Thành lập / Mua lại các đại lí hoặc các công ty môi giới 22 2.6. Bán hàng trực tiếp 22 2.7. Bán hàng qua Internet 22 2.8. Môi giới điện tử 3. Các m ô hình phân phối của Ngân hàng - Bảo hiểm 3.1. M ô hình thống nhất (còn gọi là M ô hình chung) 3.2. M ô hình chuyên nghiệp 3.3. M ô hình kế hoạch tài chính 23 24 24 25 25 in. Các nhân tố ảnh hưởng tới Ngân hàng - Bảo hiểm 26 1. Tên tuổi, thương hiệu và uy tín của ngân hàng 26 2. Hệ thống phân phối 27 3. Kỹ thuật công nghệ 27 4. Van hóa 28 .„..„...'. Chương l i : T H Ự C T R Ạ N G V À x u H Ư Ớ N G P H Á T T R I Ể N N G  N H À N G BẢO H I Ể M T R Ê N T H Ế G I Ớ I 30 ì. Tính tất yếu của xu huống phát triển Ngân hàng - Bảo hiểm trên thế giới 30 n. Sự phát triển Ngân hàng - Bảo hiểm trên thị trường một số nước Qiâu Âu và Mỹ... 31 1. Ngân hàng - Bảo hiểm tại Châu  u 31 1.1. Ngân hàng - Bảo hiểm phát triển đầu tiên và nhanh chóng tại Châu Âu. 31 Ì .2. Châu Âu có nhiều động lực để phát triển Ngân hàng - Bảo hiểm 32 1.3. Chiến lược phát triển Ngân hàng - Bảo hiểm của Châu Âu 32 Ì .4. Tiết kiệm chi phí là ưu điểm nổi bật của Ngân hàng - Bảo hiểm ở Châu Âu. 34 Ì .5.Châu NgânÂu hàng - Bảo hiểm chiếm un thế so vái các kênh bán bảo hiểm khác tại 35 Ì .6. Đóng góp của Ngân hàng - Bảo hiểm vào mức tang trưởng ngành bảo hiểm ở Chau  u .„ 37 2. Ngân hàng - Bảo hiểm tại M ỹ 38 2.1. Động lực phát triển Ngân hàng - Bảo hiểm 38 2.2. Chiến lược phát triển Ngân hàng - Bảo hiểm tại M ỹ 39 2.3. Khách hàng mục tiêu của Ngân hàng - Bảo hiểm tại M ỹ 40 2.4. Các sản phẩm bảo hiểm được phân phối nhiều qua kênh Ngân hàng - Bảo hiểm tại Mỹ 41 2.5. Bảo hiểm thanh toán phí một lẩn được ưa chuộng tại M ỹ 42 2.6. Ngân hàng - Bảo hiểm phát triển tại Mỹ tạo nguồn thu từ tiền hoa hồng bán bảo hiểm cho các ngân hàng 45 2.7. Ngân hàng - Bảo hiểm tại Mỹ chú trọng tệi đội ngũ nhân viên và các nhà quản lí 46 HI. Sự phát triển Ngân hàng - Bảo hiểm ở các nưệc Châu Á 49 Ì. Động lực phát triển Ngân hàng - Bảo hiểm tại Châu Á 49 2. Ánh hưởng của vấn đề pháp lí tệi sự phát triển Ngân hàng - Bảo hiểm tại Châu Á „ „ ....52 3. Danh mục sản phẩm bảo hiểm được phân phối qua kênh Ngân hàng Bảo hiểm tại Châu Á 56 4. Ngân hàng - Bảo hiểm ở Châu Á - một kênh bổ sung cho kênh đại lí truyền thống 59 5. Các hình thức Ngân hàng - Bảo hiểm ở Châu Á 61 6. Vai trò quan trọng của các công ty nưệc ngoài đối vệi phát triển Ngân hàng - Báo hiểm tại Châu Á 61 7. Tiết kiệm chi phí - ưu điểm nổi bật của Ngân hàng - Bảo hiểm tại Châu Á 8. Tiềm năng phát triển Ngân hàng - Bảo hiểm tại Châu Á Chương IU: Ú N G D Ụ N G N G  N H À N G - B Ả O H I Ể M T Ạ I V I Ệ T N A M ì. Khả nâng úng dụng Ngân hàng - Bảo hiểm nói chung tại Việt Nam 63 63 66 66 1. Khái quát về quá trình phát triển ngành bảo hiểm và ngành ngân hàng Việt Nam.. 66 2. Xu hưệng phát triển của thị Hường bảo hiểm và thị trường tài chính (ngân hàng).. ..12 3. Môi trường pháp lí 77 4. Trình độ nhận thức của người dân 78 n. Thực tế ứng dụng Ngàn hàng - Bào hiểm tại Việt Nam 78 1. Hoạt động Ngân hàng - Bảo hiểm tại Việt Nam 78 2. Bảo hiểm tiền gửi - Sự gắn kết phổ biến nhất giữa ngành ngân hàng và ngành bảo hiểm ở Việt Nam 83 m. Một số kiên nghị nhằm thúc đẩy úng dụng Ngân hàng - Bảo hiểm tại việt Nam... 84 1. Giải pháp về Luật pháp và chính sách của Nha nưệc 85 2. Các giải pháp về nhận thức 85 3. Các giải pháp về chính sách của công ty hoạt động Ngân hàng - Bảo hiểm Kết luận Tài liệu tham khảo ......... 87 ỌQ ỹÌ Mưu - Xem thêm -