Tài liệu Nền tảng của kinh doanh thông minh quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Đề tài: NỀN TẢNG CỦA KINH DOANH THÔNG MINH: QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU GVHD: ThS ThS.. Hồ Trung Thành Nhóm TH: Nhóm 6, 7 K10407 10407B B TÌNH HUỐNG R.R. Donnelley TÌNH HUỐNG $10 10..2 billion And More than 55,000 employees worldwide Business Challenges ● Centralize data management ● Establish data governance rules and procedures ● Standardize data definitions ● Cleanse and reconcile data People Organization Technology ● Rapid expandsion through acquicitions ● Lack of customer knowledge ● Fragmented customer data Information System ● Consolidate customer and vendor data ● Indentify customers and sales opportunities Business Solution NỘI DUNG 1. Phương pháp tiếp cận CSDL để quản lý dữ liệu 2. Hệ quản trị CSDL 3. Sử dụng CSDL để cải thiện tình hình hoạt động của doanh nghiệp và ra quyết định 4. Quản lý nguồn dữ liệu. 5. Ứng dụng vào thực tiễn 6. Tóm tắt 1. Phương pháp tiếp cận CSDL Mất thời gian Không hiệu quả Tốn kém Xử lý dữ liệu chậm Thiếu chính xác 1. Phương pháp tiếp cận CSDL >< CSDL 1. Phương pháp tiếp cận CSDL CSDL (database) là một tập hợp các tập tin liên quan chứa đựng các báo cáo về con người, sự vật hay nơi chốn. Thực thể (entity) CSDL Thuộc tính của thực thể đó 1. Phương pháp tiếp cận CSDL Tên nhà cung cấp Khách hàng Nhà cung cấp CSDL Địa chỉ Nhân viên Sản phẩm Đơn đặt hàng… Thực thể (entity) Thuộc tính của thực thể 1. Phương pháp tiếp cận CSDL 1. Phương pháp tiếp cận CSDL Rows RecordsBản ghi Columns – Field – trường – thuộc tính 1. Phương pháp tiếp cận CSDL ∞ 1 Khóa chính 2. Hệ quản trị CSDL Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System – DBMS) là một tập hợp chương trình giúp cho người sử dụng CSDL 2. Hệ quản trị CSDL DBMS là một hệ thống phần mềm phổ dụng Định nghĩa Xây dựng Thao tác Dễ dàng hơn 2. Hệ quản trị CSDL Microsoft Access Microsoft SQL server MySQL Oracle Datebase Lite 2.1 Sự vận hành của hệ quản trị CSDL Select Join Chọn tập hợp con những Kết nối các hàng thỏa bảng có quan điều kiện đã quy định hệ với nhau. Project Tạo lập bảng mới chỉ chứa đựng những thông tin được yêu cầu 2.1 Sự vận hành của hệ quản trị CSDL PART Part Number Part Name Supplier Number 137 Door latch 8259 Select 145 side mirror 8261 137 and 150 150 Door molding 8263 152 Door lock 8244 155 Door handle 8261 Supplier Number Supplier Name Supplier Street Supplier City 8259 CBM Inc 74 5th Avenue Dayton 8261 B. R. Molds 1277 Grandolfy Street Cleveland 8263 Jackson Components 8233 Mickin Street Lexington 8244 Bryant Corporation 4315 Mill Drive Rochester Join SUPPLIER 2.1 Sự vận hành của hệ quản trị CSDL Project: Part Number Part Name Supplier Number Supplier Name 137 Door latch 8259 CBM Inc 150 Door molding 8263 Jackson Components 2.2 Năng lực của hệ quản trị CSDL Định nghĩa dữ liệu Ngôn ngữ thao tác dữ liệu Chức năng chính Từ điển dữ liệu 2.3 Object - Orientes Databases  Dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu nhưng các bảng có bổ sung thêm các tính năng hướng đối tượng như lưu trữ thêm các hình vẽ, âm thanh, video, hành vi...
- Xem thêm -