Tài liệu Nckhspud nhac 8

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc s ph¹m øng dông M«n: ©m nh¹c Tªn ®Ò tµi : øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc ©m nh¹c ë trêng THCS Ngêi viÕt: Ph¹m ThÞ §µo §¬n vÞ: Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn N¨m häc 2011 – 2012 . ®Æt vÊn ®Ò Môc Lôc I. Tãm t¾t ®Ò tµi ( trang 3 .....trang 8 ) * Tãm t¾t * Giíi thiÖu * C¸c gi¶i ph¸p * Mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 1 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc * vÊn ®Ò nghiªn cøu *Gi¶ thuyÕt nghiªn cøu II. Ph¬ng ph¸p ( trang 8 ....trang 11) a. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu b. ThiÕt kÕ nghiªn cøu c. Quy tr×nh nghiªn cøu d. §o lêng III.Ph©n tÝch d÷ liÖu vµ bµn luËn kÕt qu¶ ( trang 11 ) * Ph©n tÝch d÷ liÖu * B¶ng ®èi chøng IV. Bµn luËn ( trang 12 ) V. KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ( trang 12..trang 13 ) VI. Tµi liÖu tham kh¶o( trang 13 ) VII. Phô lôc ( trang 13..trang 30) I.Tãm t¾t ®Ò tµi m nh¹c lµ mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt nh»m ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan b»ng nh÷ng h×nh tîng cã søc biÓu c¶m cña ©m thanh. ë trêng THCS môc tiªu cña m«n häc ©m nh¹c lµ th«ng qua viÖc gi¶ng d¹y mét sè vÊn ®Ò s¬ gi¶n vÒ nghÖ thuËt ©m nh¹c, nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc c¶m thô ©m nh¹c cña häc sinh, t¹o nªn mét “Tr×nh ®é v¨n ho¸ ©m nh¹c” nhÊt ®Þnh, tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y häc trong c¸c nhµ trêng. Tõ môc tiªu cña m«n häc, chóng ta hiÓu r»ng: M«n ©m nh¹c ë trêng THCS kh«ng nh»m ®µo t¹o nh÷ng ngêi lµm nghÒ ©m nh¹c, nh÷ng diÔn viªn, nh÷ng nh¹c sÜ hay ca sÜ mµ môc ®Ých chÝnh lµ th«ng qua m«n häc nµy ®Ó t¸c ®éng vµo ®êi sèng tinh thÇn cña c¸c em nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc ®¹o ®øc, gi¸o dôc thÈm mÜ cho häc sinh, gióp c¸c em cã mét ®êi sèng tinh thÇn phong phó. Muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã nhÊt thiÕt c¸c em ph¶i ®îc tiÕp cËn víi ©m nh¹c ®Ých thùc, b¶n th©n c¸c em ph¶i lµ ngêi ®îc trùc tiÕp tham gia ca h¸t, ®îc nghe nh¹c chø kh«ng ph¶i lµ ®îc nghe nh÷ng bµi häc lÝ thuyÕt kh« cøng xoay quanh nh÷ng ¢ Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 2 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc kÝ hiÖu ©m nh¹c ®¬n thuÇn. Tuy m«n ©m nh¹c trong trêng THCS víi t c¸ch lµ mét m«n häc riªng lÎ song môc ®Ých cña nã nh»m trang bÞ cho c¸c em nh÷ng kiÕn thøc ,kÜ n¨ng gióp kh¬i dËy sù say mª s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng ©m nh¹c, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña nhµ trêng. ¢m nh¹c lµ mét bé m«n n¨ng khiÕu gióp häc sinh c¶m thÊy tho¶i m¸i, vui vÎ h¬n sau nh÷ng giê häc c¨ng th¼ng tõ ®ã phÇn nµo thóc ®Èy phong trµo v¨n hãa v¨n nghÖ trong líp, trong trêng thªm vui t¬i lµnh m¹nh. Song gi¶ng d¹y ©m nh¹c cho tÊt c¶ c¸c ®èi tîng còng cÇn cã ph¬ng ph¸p, nghÖ thuËt ®Ó truyÒn t¶i ®îc néi dung v× sè häc sinh cã n¨ng khiÕu lµ rÊt Ýt. §æi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc nh»m tÝch cùc hãa qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh th× ngoµi sù nghiªn cøu vÒ ph¬ng ph¸p truyÒn gi¶ng, ph¬ng ph¸p tæ chøc líp häc mçi gi¸o viªn cÇn ph¶i nghiªn cøu sö dông c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ, c¸c phÇn mÒm hç trî d¹y häc ®Ó øng dông trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, CNTT trong d¹y häc ®îc ®Èy m¹nh vµ ®· ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tÝch cùc. Mét trong nh÷ng yÕu tè dÔ nhËn thÊy nhÊt lµ mét giê häc cã øng dông CNTT th× viÖc truyÒn ®¹t kiÕn thøc - luyÖn tËp kü n¨ng cña gi¸o viªn ®îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu, häc sinh dÔ tiÕp thu bµi, giê häc sinh ®éng, l«i cuèn c¸c em vµ kÕt qu¶ häc tËp ®îc n©ng cao. ViÖc ¸p dông CNTT kh«ng nh÷ng ®¸p øng nhu cÇu bé m«n mµ cßn dÇn dÇn t¹o cho häc sinh lµm quen víi ph¬ng ph¸p häc tËp hiÖn ®¹i, gi¸o viªn còng tõng bíc n©ng cao kü n¨ng, nghiÖp vô cña m×nh ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu c«ng t¸c trong thêi ®¹i míi. Nghiªn cøu ®îc tiÕn hµnh trªn hai nhãm t¬ng ®¬ng lµ hai líp 8 cña trêng Trung häc c¬ së Lª Kh¾c CÈn. Líp 8A lµ líp thùc nghiÖm vµ líp 8B lµ líp ®èi chøng. Líp thùc nghiÖm ®îc tiÕn hµnh gi¶i ph¸p thay thÕ lµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y. KÕt qu¶ cho thÊy t¸c ®éng ®· thùc sù cã ¶nh hëng râ rÖt ®Õn kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh: líp thùc nghiÖm ®· ®¹t kÕt qu¶ häc tËp cao h¬n líp ®èi chøng. §iÓm bµi kiÓm tra sau t¸c ®éng cña líp thùc nghiÖm cã gi¸ trÞ trung b×nh lµ 8,21 ®iÓm , bµi kiÓm tra sau t¸c ®éng cña líp ®èi chøng cã gi¸ trÞ trung b×nh lµ 7,47. KÕt qu¶ kiÓm chøng T – Test cho thÊy p < 0,05 cã nghÜa lµ cã sù kh¸c biÖt lín vÒ ®iÓm trung b×nh cña líp thùc nghiÖm vµ líp ®èi chøng. Qua ®ã chøng tá r»ng viÖc "øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc ©m nh¹c ë trêng THCS" lµ hoµn toµn cã ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn viÖc n©ng cao kÕt qu¶ häc tËp ©m nh¹c cña häc sinh * Giíi thiÖu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc øng dông CNTT trong d¹y häc ®îc ®Èy m¹nh vµ ®· ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tÝch cùc. Mét trong nh÷ng yÕu tè dÔ nhËn thÊy nhÊt lµ mét giê häc cã øng dông CNTT th× viÖc truyÒn ®¹t kiÕn thøc - luyÖn tËp kü n¨ng Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 3 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc cña gi¸o viªn ®îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu, häc sinh dÔ tiÕp thu bµi giê häc sinh ®éng, l«i cuèn, chÊt lîng giê häc ®îc n©ng cao. V× vËy viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc lµ mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc vµ tõng bíc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng hiÖn ®¹i ho¸, kh«ng nh÷ng ®¸p øng nhu cÇu bé m«n mµ cßn dÇn dÇn t¹o cho häc sinh lµm quen víi ph¬ng ph¸p häc tËp hiÖn ®¹i, gi¸o viªn còng tõng bíc n©ng cao kü n¨ng, nghiÖp vô cña m×nh ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu c«ng t¸c trong thêi ®¹i míi. Cïng víi c«ng nghÖ sinh häc, CNTT ®· vµ ®ang lµ nh÷ng khoa häc mòi nhän cña thÕ kû 21. Nã lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng nhÊt cña sù ph¸t triÓn x· héi, cïng víi mét sè ngµnh c«ng nghÖ kh¸c, CNTT ®· gãp phÇn lµm biÕn ®æi s©u s¾c ®êi sèng kinh tÕ, v¨n hãa x· héi cña thÕ giíi hiÖn ®¹i. Víi nh÷ng tiÕn bé nhanh chãng vµ k× diÖu cña kü thuËt m¸y tÝnh vµ kü thuËt viÔn th«ng trong vµi thËp niªn gÇn ®©y, CNTT ®em l¹i nh÷ng thµnh tùu to lín t¹o nªn nh÷ng chuyÓn biÕn c¬ b¶n trong nÒn kinh tÕ, gi¸o dôc … Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña §¶ng vµ nhµ níc, cïng víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña khoa häc kü thuËt, viÖc øng dông CNTT trong ngµnh gi¸o dôc ®· ®îc ®Èy m¹nh vµ cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc. Bé trëng Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ra chØ thÞ sè 55/2008/CT-BGD §T ngµy 30/9/2008 vÒ t¨ng cêng gi¶ng d¹y, ®µo t¹o vµ øng dông CNTT trong ngµnh gi¸o dôc giai ®o¹n 2008-2012. §Æc biÖt n¨m häc 20112012 tiÕp tôc ®îc coi lµ “ N¨m häc ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc vµ tiÕp tôc triÓn khai phong trµo thi ®ua x©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”. Hëng øng chØ thÞ cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, phßng GD-§T huyÖn An L·o ®· cã kÕ ho¹ch ®Èy m¹nh vËn dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc ë c¸c trêng trong toµn huyÖn. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng nghÖ th«ng tin trong nh÷ng n¨m häc gÇn ®©y b¶n th©n t«i ®· thùc hiÖn øng dông CNTT vµo gi¶ng d¹y ®· thu ®îc kÕt qu¶ tèt gãp nh»m n©ng cao chÊt lîng bé m«n gi¶ng d¹y. * Gi¶i ph¸p thay thÕ ThiÕt bÞ d¹y häc m«n ©m nh¹c còng ®¬n gi¶n vµ dÔ t×m kiÕm ngoµi thÞ trêng. Mét trong nh÷ng thiÕt bÞ cÇn thiÕt nhÊt cho bé m«n lµ ®µn phÝm, hiÖn nay ®· ®îc trang bÞ vµ sö dông hiÖu qu¶. KÕ ®Õn lµ thiÕt bÞ nghe - nh×n vµ thiÕt bÞ giao tiÕp gi÷a ®µn Organ víi m¸y tÝnh (MIDI Cable). NÕu so¹n gi¶ng b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö th× c¸c thiÕt bÞ trªn ®· ®îc tÝch hîp trong hÖ thèng m¸y tÝnh nªn viÖc gi¶ng d¹y mét tiÕt häc ©m nh¹c sÏ ®îc thùc hiÖn mét c¸ch ®¬n gi¶n, kh«ng cÇu k× trong viÖc chuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc, phßng èc. Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 4 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc . øng dông phÇn mÒm ENCORE trong c¸c ph©n m«n cô thÓ: a. §èi víi bµi TËp ®äc nh¹c: - Gi¸o viªn sÏ t¹o ®îc mét bµi T§N gièng nh bµi T§N ®îc in trong SGK ®iÒu nµy gióp häc sinh dÔ quan s¸t - Bµi T§N ®îc thÓ hiÖn trªn toµn mµn h×nh gióp gi¸o viªn cã thÓ híng dÉn häc sinh c¸ch thùc hiÖn c¸c kÝ hiÖu, cao ®é, trêng ®é dÔ dµng vµ häc sinh dÔ n¾m b¾t c¸c néi dung kiÕn thøc. PhÇn mÒm ENCORE khi thùc hiÖn bµi tËp ®äc nh¹c sÏ cã tiÕng ph¸ch gâ vµ ®îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ râ rµng. Chøc n¨ng biÓu diÔn theo c¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c ®îc so¹n s½n vµ thùc hiÖn tù ®éng, häc sinh dÔ dµng theo dâi bµi vµ n¾m b¾t cao ®é, trêng ®é, c¸c ©m h×nh tiÕt tÊu. PhÇn mÒm nµy cã kh¶ n¨ng hiÓn thÞ toµn mµn h×nh, do ®ã gi¸o viªn cã thÓ tËn dông tèi ®a diÖn tÝch cña mµn h×nh chiÕu ®Ó hiÓn thÞ bµi T§N râ rµng, sö dông c«ng cô Custom View trªn thanh c«ng cô vµ nhËp vµo tØ lÖ % t¬ng øng. §Ó t¹o chó ý ë mét sè kÝ hiÖu, h×nh nèt ®Æc biÖt, hay ®¬n gi¶n lµ muèn ®æi mµu s¾c cho toµn bé bµi T§N ®Ó l«i cuèn h¬n cã thÓ sö dông chøc n¨ng ®æi mµu s¾c cho c¸c ®èi tîng trong b¶n nh¹c ë môc Score Color (tr×nh ®¬n View). - Trong qu¸ tr×nh d¹y T§N chóng ta cã thÓ t¸ch rêi tõng c©u hay ghÐp c¸c c©u ®Ó tËp mét c¸ch dÔ dµng. b. §èi víi bµi h¸t: - Gi¸o viªn tù chÐp ®îc mét b¶n nh¹c bao gåm c¶ lêi ca vµ giai ®iÖu. - PhÇn mÒm nµy thuËn tiÖn cho gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vÝ dô : Khi d¹y h¸t gi¸o viªn cÇn cã bé tranh bµi h¸t ®Ó häc sinh quan s¸t tuy nhiªn ë trêng THCS míi chØ cã bé tranh bµi h¸t líp 8-9 cha cã bé tranh bµi h¸t líp 6-7 nªn khi d¹y gi¸o viªn ph¶i tù viÕt ë b¶ng phô ®iÒu ®ã lµm mÊt thêi gian vµ tÝnh thÈm mÜ nhng nÕu øng dông ®îc phÇn mÒm nµy th× chóng ta sÏ cã nh÷ng bµi h¸t so¹n trªn m¸y víi nh÷ng h×nh ¶nh sinh ®éng, mµu s¾c thay ®æi cµng lµm t¨ng tÝnh tß mß høng thó cña häc sinh víi bé m«n. - §èi víi phÇn mÒm nµy gi¸o viªn còng cã thÓ chia c©u, chia ®o¹n ®Ó dÔ dµng tËp cho häc sinh. - Trong bíc h¸t mÉu gi¸o viªn cã thÓ tr×nh bµy hoÆc cã thÓ sö dông phÇn mÒm ®Ó më giai ®iÖu cho häc sinh nhÈm theo. Víi tÝnh n¨ng hiÓn thÞ toµn bé bµi h¸t trªn mµn h×nh sÏ gióp cho mét tiÕt d¹y h¸t trë nªn dÔ dµng h¬n giê häc h¸t sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao - Ngoµi phÇn mÒm ENCORE cßn cã phÇn mÒm CakeWalk Pro Audio còng rÊt thuËn lîi cho viÖc d¹y h¸t. §©y lµ mét phÇn mÒm chuyªn dïng trong hßa ©m vµ 5 Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc ghi ©m, phÇn mÒm nµy cã kh¶ n¨ng tr×nh diÔn c¸c bµi nh¹c MIDI víi chÊt l îng rÊt tèt. c. §èi víi ¢m nh¹c thêng thøc: - Chóng ta cã thÓ øng dông phÇn mÒm ENCORE ®Ó tr×nh chiÕu c¸c t¸c phÈm cña nh÷ng nh¹c sÜ ®îc giíi thiÖu trong SGK ¢m nh¹c 6-7-8-9. - Còng nh mét bµi h¸t hay mét bµi T§N ®èi víi c¸c t¸c phÈm trong ¢m nh¹c thêng thøc còng vËy chóng ta cã thÓ tr×nh chiÕu t¸c phÈm lªn mµn h×nh ®Ó häc sinh tiÖn theo dâi. - Do ®Æc trng cña ph©n m«n ©m nh¹c thêng thøc lµ khi giíi thiÖu mét t¸c phÈm ©m nh¹c thêng kÌm theo nh÷ng h×nh ¶nh vµ th«ng tin vÒ t¸c gi¶ nªn ngoµi phÇn mÒm ENCORE cßn cã phÇn mÒm PROSHOW GOLD víi chøc n¨ng chôp nh÷ng h×nh ¶nh hay t¹o mét ®o¹n phim vÒ nh¹c sÜ ®ã. . Mét sè thiÕt bÞ c«ng nghÖ kh¸c øng dông trong d¹y häc m«n ©m nh¹c Khi thùc hiÖn bµi gi¶ng ®a sè gi¸o viªn ®Òu m¾c ph¶i mét vÊn ®Ò lµ hÇu hÕt c¸c bµi h¸t trong ch¬ng tr×nh ®Òu cã ©m vùc vît qu¸ tÇm c÷ giäng h¸t cña häc sinh. NÕu ®Ó nguyªn cao ®é hiÓn thÞ trªn mµn h×nh gièng nh s¸ch gi¸o khoa th× häc sinh kh«ng h¸t ®îc, nhng dïng chøc n¨ng dÞch giäng cña phÇn mÒm th× tªn cao ®é vµ kho¸ nh¹c sÏ thay ®æi. VÊn ®Ò ë ®©y lµm sao gi÷ ®îc cao ®é nh bµi häc ®îc in trong s¸ch gi¸o khoa nhng ©m thanh khi ph¸t ra ®· ®îc dÞch. Muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã chóng ta ph¶i sö dông mét thiÕt bÞ lµ MIDI Cable, ®©y lµ mét thiÕt bÞ giao tiÕp gi÷a ®µn Organ vµ m¸y tÝnh, kÕt hîp nh÷ng thiÕt bÞ ®ã sÏ gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò nµy. Khi kÕt nèi m¸y tÝnh víi ®µn Organ th«ng qua MIDI Cable, tÊt c¶ c¸c phÇn mÒm so¹n nh¹c hiÖn nay ®Òu cã kh¶ n¨ng nhËn diÖn thiÕt bÞ MIDI vµ truyÒn tÝn hiÖu ©m thanh qua thiÕt bÞ nµy (kÓ c¶ phÇn mÒm ENCORE). Khi thùc thi ch¬ng tr×nh, cao ®é hiÓn thÞ trªn mµn h×nh sÏ gi÷ nguyªn nhng ©m thanh ph¸t ra tõ ®µn Organ ®· ®îc dÞch th«ng qua chøc n¨ng Transpose cña ®µn. Nh vËy chóng ta sÏ tuú bµi h¸t hay bµi T§N ®Ó dÞch trùc tiÕp trªn ®µn mµ kh«ng cÇn ph¶i quan t©m ®Õn cao ®é hiÓn thÞ bëi nã sÏ gi÷ nguyªn nh khi so¹n, thiÕt bÞ nµy sÏ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã nhanh chãng vµ chÝnh x¸c, kÕt nèi trùc tiÕp qua cæng USB cña m¸y tÝnh.  MIDI Cable PC (Cæng USB/MIDI Joystick) D©y nèi MIDI (Cæng OUT) MIDI OUT MIDI IN §µn ORGAN (Cæng MIDI IN) ¢m thanh khi ph¸t ra trªn ®µn tõ m¸y tÝnh th«ng qua MIDI Cable, con trá nhÞp vµ tiÕng gâ ph¸ch trªn mµn h×nh sÏ kÕt hîp nhÞp nhµng vµ chÝnh x¸c. Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 6 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc §iÒu nµy gióp häc sinh dÔ dµng theo dâi, thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca cña bµi h¸t nhanh chãng. Quy tr×nh tËp h¸t sÏ ®îc tiÕn hµnh nhanh h¬n, thêi gian cßn l¹i tuú vµo kh¶ n¨ng cña häc sinh mµ gi¸o viªn cã thÓ luyÖn tËp ®Ó ph¸t triÓn n¨ng khiÕu cho c¸c em. * Mét sè §Ò tµi nghiªn cøu ®· ®îc øng dông - §Ò tµi “ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y nh¹c cô d©n téc líp 6 Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thu – THCS ChiÕn Th¾ng – An L·o - §Ò tµi “ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y ©m nh¹c ë trêng THCS ” Ngêi thùc hiÖn : T¹ V¨n ThiÕt – THCS L¬ng Kh¸nh ThiÖn – An L·o *VÊn ®Ò nghiªn cøu: øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y ©m nh¹c ë trêng THCS cã n©ng cao kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh kh«ng? * Gi¶ thuyÕt nghiªn cøu: Cã, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y ©m nh¹c ë trêng THCS sÏ n©ng cao kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. II. Ph¬ng ph¸p a. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu: T«i chän hai líp 8A, 8B cña trêng Trung häc c¬ së Lª Kh¾c CÈn v× hai líp cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc nghiªn cøu, øng dông. * Gi¸o viªn: Líp 8A vµ líp 8B ®Òu do t«i trùc tiÕp gi¶ng d¹y bé m«n ¢m nh¹c nªn t«i ®· kh¸ hiÓu ®èi tîng häc sinh. C¨n cø vµo ®èi tîng häc sinh, t«i chän: - Líp 8A lµ líp thùc nghiÖm. - Líp 8B lµ líp ®èi chøng. * Häc sinh: Hai líp ®îc chän nghiªn cøu cã ®iÓm t¬ng ®ång nhau vÒ tØ lÖ, giíi tÝnh, häc lùc, h¹nh kiÓm. Hai líp kh¸ t¬ng ®¬ng nhau vÒ thµnh tÝch häc tËp, vÒ ®iÓm sè ë tÊt c¶ c¸c m«n häc. C¸c em ®Òu ch¨m ngoan, tù gi¸c, tÝch cùc, chñ ®éng trong häc tËp. Cô thÓ nh sau: B¶ng 1: Giíi tÝnh vµ kÕt qu¶ xÕp lo¹i häc lùc, h¹nh kiÓm n¨m häc 2010 2011 cña hai líp thùc nghiÖm vµ ®èi chøng: §èi tîng SÜ sè Giíi tÝnh Häc lùc H¹nh kiÓm Nam N÷ Giái Kh¸ Trung b×nh Tèt Kh¸ 33 16 17 15 17 1 32 1 Líp 8A 34 16 18 14 18 2 33 1 Líp 8B b. ThiÕt kÕ nghiªn cøu T«i lùa chän thiÕt kÕ 2: KiÓm tra tríc vµ sau t¸c ®éng ®èi víi c¸c nhãm t¬ng Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 7 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc ®¬ng (®îc m« t¶ ë b¶ng 2): T«i lÊy hai líp nguyªn vÑn: líp 8A lµ nhãm thùc nghiÖm, líp 8B lµ nhãm ®èi chøng. T«i dïng bµi kiÓm tra gi÷a kú I m«n ¢m nh¹c lµm bµi kiÓm tra tríc t¸c ®éng. KÕt qu¶ cho thÊy ®iÓm trung b×nh cña hai nhãm cã sù kh¸c nhau, do ®ã t«i dïng phÐp kiÓm chøng T- Test ®Ó kiÓm chøng sù chªnh lÖch gi÷a ®iÓm sè trung b×nh cña 2 nhãm tríc khi t¸c ®éng. KÕt qu¶: B¶ng 2: KiÓm chøng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c nhãm t¬ng ®¬ng: §èi chøng( 8B) Thùc nghiÖm( 8A) TBC 7,36 7,42 P= 0,81 P = 0,81 > 0,05, tõ ®ã kÕt luËn sù chªnh lÖch ®iÓm sè trung b×nh cña hai nhãm thùc nghiÖm vµ ®èi chøng lµ kh«ng cã ý nghÜa, hai nhãm ®îc coi lµ t¬ng ®¬ng. B¶ng 3: ThiÕt kÕ nghiªn cøu: Nhãm KiÓm tra tríc T¸c ®éng KiÓm tra sau t¸c ®éng t¸c ®éng Thùc O1 D¹y häc øng dông c«ng nghÖ O3 nghiÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y m §èi O2 D¹y häc kh«ng sö dông c«ng O4 chøng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y. ë thiÕt kÕ nµy, t«i dïng phÐp kiÓm chøng T – Test ®éc lËp c. Quy tr×nh nghiªn cøu * ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: * ë líp 8B- líp ®èi chøng : T«i gi¶ng d¹y theo c¸c ph¬ng ph¸p th«ng thêng kh«ng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. * ë líp 8A- líp thùc nghiÖm: T«i cã øng dông c«ng nghÖ th«ng tin - T«i so¹n bµi trªn phÇn mÒm tr×nh chiÕu Powpoin, chuÈn bÞ tranh ¶nh , b¶n nh¹c , ©m thanh , h×nh ¶nh cho tiÕt d¹y, thùc hiÖn trªn phÇn mÒm encore , x©y dùng mét hÖ thèng c©u hái phï hîp. - Khi gi¶ng bµi : T«i gi¶ng d¹y trªn m¸y tÝnh , lÇn lît ®a c¸c néi dung giíi thiÖu cho HS. * TiÕn hµnh d¹y thùc nghiÖm: Thêi gian tiÕn hµnh thùc nghiÖm vÉn tu©n theo kÕ ho¹ch d¹y häc cña nhµ trêng, theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh vµ thêi kho¸ biÓu ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan. Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 8 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc d. §o lêng - Bµi kiÓm tra tríc t¸c ®éng lµ bµi kiÓm tra gi÷a k× I m«n ¢m nh¹c do Trêng trung häc c¬ së Lª Kh¾c CÈn ra ®Ò thi. - Bµi kiÓm tra sau t¸c ®éng lµ bµi kiÓm tra cuèi häc k× I theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh (TiÕt 18). Bµi kiÓm tra sau t¸c ®éng gåm 11 c©u hái, trong ®ã cã 9 c©u tr¾c nghiÖm d¹ng lùa chän vµ ®iÒn khuyÕt , hai c©u hái tù luËn. * TiÕn hµnh kiÓm tra vµ chÊm bµi Sau khi thùc hiÖn xong c¸c bµi häc trªn, t«i tiÕn hµnh kiÓm tra ¢m nh¹c cuèi k× I theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh ®èi víi hai nhãm thùc nghiÖm vµ ®èi chøng (néi dung kiÓm tra tr×nh bµy ë phÇn phô lôc). Sau ®ã t«i tiÕn hµnh chÊm bµi theo ®¸p ¸n ®· x©y dùng. III. Ph©n tÝch d÷ liÖu vµ bµn luËn kÕt qu¶ *Ph©n tÝch d÷ liÖu B¶ng 5: So s¸nh ®iÓm trung b×nh bµi kiÓm tra sau t¸c ®éng §èi chøng(8B) Thùc nghiÖm(8A) 7,47 8,21 §TB O,11 0,79 §é lÖch chuÈn 0,00025 Gi¸ trÞ P cña T – test 0,93 Chªnh lÖch gi¸ trÞ trung b×nh chuÈn (SMD) Nh trªn ®· chøng minh r»ng kÕt qu¶ 2 nhãm tríc t¸c ®éng lµ t¬ng ®¬ng. Sau t¸c ®éng kiÓm chøng chªnh lÖch §TB b»ng T – Test cho kÕt qu¶ P = 0,00025, cho thÊy: sù chªnh lÖch gi÷a §TB nhãm thùc nghiÖm vµ §TB nhãm ®èi chøng rÊt cã ý nghÜa, tøc lµ chªnh lÖch kÕt qu¶ §TB nhãm thùc nghiÖm cao h¬n §TB nhãm ®èi chøng lµ kh«ng ngÉu nhiªn mµ do kÕt qu¶ t¸c ®éng. H¬n n÷a, chªnh lÖch gi¸ trÞ trung b×nh chuÈn SMD = 0,93. §iÒu ®ã cho thÊy møc ®é ¶nh hëng cña d¹y häc cã sö dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Õn TBC häc tËp cña nhãm thùc nghiÖm lµ lín. Gi¶ thuyÕt cña ®Ò tµi “øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc ©m nh¹c ë trêng THCS sÏ n©ng cao kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh.” ®· ®îc kiÓm chøng * B¶ng 6: So s¸nh ®iÓm trung b×nh tríc t¸c ®éng vµ sau t¸c ®éng cña nhãm ®èi chøng vµ nhãm thùc nghiÖm. §èi chøng(8B) Thùc nghiÖm(8A) §TB 7,36 7,42 Tríc t¸c ®éng 7,47 8,21 Sau t¸c ®éng IV.Bµn luËn Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 9 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc Qua tiÕn hµnh thùc nghiÖm vµ kiÓm tra ®· cho thÊy kÕt qu¶ cña bµi kiÓm tra sau t¸c ®éng cña nhãm thùc nghiÖm lµ TBC = 8,21 kÕt qu¶ bµi kiÓm tra t¬ng øng cña nhãm ®èi chøng lµ TBC = 7,47. §é chªnh lÖch ®iÓm sè gi÷a hai nhãm lµ 0,79. §iÒu ®ã cho thÊy ®iÓm TBC cña hai líp ®èi chøng vµ thùc nghiÖm ®· cã sù kh¸c biÖt râ rÖt, líp ®îc t¸c ®éng cã ®iÓm TBC cao h¬n líp ®èi chøng. Chªnh lÖch gi¸ trÞ trung b×nh chuÈn cña hai bµi kiÓm tra lµ SMD = 0,93. §iÒu nµy cã nghÜa møc ®é ¶nh hëng cña t¸c ®éng lµ lín. PhÐp kiÓm chøng T – Test §TB sau t¸c ®éng cña hai líp lµ P = 0,00025 < 0.001. KÕt qu¶ nµy kh¼ng ®Þnh sù chªnh lÖch §TB cña hai nhãm kh«ng ph¶i lµ do ngÉu nhiªn mµ lµ do t¸c ®éng. Víi ®iÓm sè nh vËy, cã thÓ ®¸nh gi¸ r»ng häc sinh ë líp thùc nghiÖm hiÓu bµi mét c¸ch ch¾c ch¾n, n¾m v÷ng kiÕn thøc. * H¹n chÕ - §Ó viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®¹t hiÖu qu¶ tèt ®ßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i cã mét tr×nh ®é tin häc kh¸, sö dông thµnh th¹o c¸c phÇn mÒm tr×nh chiÕu... V. KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ *KÕt luËn Tríc nhiÖm vô cña viÖc ®æi míi d¹y vµ häc trong nhµ trêng phæ th«ng, viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc lµ v« cïng quan träng. Qua tiÕn hµnh thùc nghiÖm t«i nhËn thÊy r»ng viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y. ¢m nh¹c cã hiÖu qu¶ râ rÖt vµ cã t¸c dông rÊt lín ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l îng häc tËp cña häc sinh. Häc sinh lu«n ph¸t huy vai trß trung t©m, c¸c em ®îc nghe , ®îc quan s¸t ®Ó t×m hiÓu, kh¸m ph¸ c¸c néi dung kiÕn thøc. Trªn c¬ së viÖc lÜnh héi tri thøc ®ã, häc sinh ®îc ph¸t triÓn t duy tÝch cùc, s¸ng t¹o, ®îc chuÈn bÞ mét n¨ng lùc thÝch øng víi ®êi sèng x· héi. X· héi loµi ngêi ®ang bíc vµo nÒn v¨n minh hËu c«ng nghiÖp víi nÒn kinh tÕ, tri thøc mµ nÒn t¶ng lµ sù ph¸t triÓn nh vò b¶o cña khoa häc c«ng nghÖ. Víi xu híng toµn cÇu hãa, nh÷ng thµnh tùu cña nh©n lo¹i ®ang táa s¸ng ®Õn kh¾p mäi n¬i. §©y lµ c¬ héi còng lµ th¸ch thøc ®èi víi ®Êt níc nãi chung vµ toµn ngµnh gi¸o dôc nãi riªng. §Ó tiÕp cËn ®îc víi khoa häc kÜ thuËt th× kh«ng ai kh¸c c¸c thÇy c« gi¸o ®ãng vai trß xung kÝch trªn mÆt trËn Êy. Muèn vËy, mçi thÇy c« gi¸o ph¶i s½n sµng ®ãn nhËn nh÷ng c¸i míi, tÝch cùc t×m hiÓu vµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong lÜnh vùc c«ng t¸c cña m×nh ®Ó t¹o sù chuyÓn biÕn tÝch cùc trong gi¸o dôc vµ chÊt lîng gi¶ng d¹y bé m«n. * KhuyÕn nghÞ 10 Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc §Ó viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin mét c¸ch linh ho¹t, phï hîp, hiÖu qu¶, ngêi gi¸o viªn ph¶i cã tr×nh ®é tin häc nhÊt ®Þnh , sö dông thµnh th¹o c¸c phÇn mÒm tr×nh chiÕu , biÕt sö dông phÇn mÒm ENCORE vµ mét sè phÇn mÒm kh¸c. Gi¸o viªn ph¶i hiÓu ®èi tîng häc sinh, tù häc , tù t×m tßi nghiªn cøu ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho b¶n th©n. Mçi nhµ trêng cÇn cã mét phßng häc ©m nh¹c riªng cã trang bÞ c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh d¹y häc ©m nh¹c. ViÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin kh«ng chØ cã t¸c dông ®èi víi m«n ©m nh¹c mµ cßn cã t¸c dông lín ®èi víi tÊt c¶ c¸c m«n häc trong nhµ trêng . VI. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Tµi liÖu tËp huÊn Nghiªn cøu khoa häc s ph¹m øng dông. Dù ¸n ViÖt – BØ, Bé GD vµ §T 2 Tµi liÖu Híng dÉn thùc hiÖn chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng m«n ¢m nh¹c 3 S¸ch gi¸o khoa ¢m nh¹c 8 4.M¹ng Internet: http://tulieu.violet.vn/ http://baigiang.violet.vn/ VII. PhÇn phô lôc: * Bµi gi¶ng minh ho¹ ( øng dông c«ng nghÖ th«ng tin – Bµi 5- T20- Líp 8 ) Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 11 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 12 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 13 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 14 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 15 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 16 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 17 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 18 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 19 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Âm nhạc Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ §µo - Trêng THCS Lª Kh¾c CÈn 20
- Xem thêm -