Tài liệu Năng lực cạnh tranh dịch vụ logistics của các doanh nghiệp giao nhận vận tải việt nam trong thời kỳ hội nhập wto

  • Số trang: 122 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr−êng ®¹i häc ngo¹i th−¬ng ------------------- Lª thÞ minh th¶o N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶I viÖt nam trong thêi kú héi nhËp wto LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hµ néi - 2008 Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr−êng ®¹i häc ngo¹i th−¬ng ------------------- Lª thÞ minh th¶o N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶I viÖt nam trong thêi kú héi nhËp wto Chuyªn ngµnh: qu¶n trÞ kinh doanh M∙ sè: 60.34.05 LuËn v¨n th¹c sü qu¶n trÞ kinh doanh Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: ts. TrÇn sü l©m hµ néi - 2008 LêI C¸M ¥N T«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi TS. TrÇn Sü L©m, mÆc dï rÊt bËn víi c«ng t¸c chuyªn m«n cña m×nh, nh−ng ®· tËn t×nh h−íng dÉn vµ gióp ®ì t«i hoµn thµnh luËn v¨n. T«i xin ®−îc göi lêi c¸m ¬n ch©n thµnh tíi Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng, Khoa Sau §¹i häc cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng ®· trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc, gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t«i hoµn thµnh khãa häc nµy. T«i còng xin göi lêi c¸m ¬n tíi C«ng ty VINATRANS HANOI, NYK Logistics, APL Logistics, Thamico, Vinafco… ®· cung cÊp cho t«i nh÷ng tµi liÖu vµ th«ng tin h÷u Ých liªn quan ®Õn ®Ò tµi. T«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n gia ®×nh, b¹n bÌ, ®ång nghiÖp ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian còng nh− vËt chÊt ®Ó t«i tËp trung nghiªn cøu vµ hoµn thµnh khãa luËn cña m×nh. Tuy nhiªn, do thêi gian nghiªn cøu ng¾n, kh¶ n¨ng c¸ nh©n cßn nhiÒu h¹n chÕ, trong khi ®ã ph¹m vi ®Ò tµi réng, lÜnh vùc nghiªn cøu cßn kh¸ míi mÎ, v× vËy, khãa luËn sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong ®−îc sù ®ång c¶m vµ gãp ý cña c¸c nhµ khoa häc, c¸c thÇy c« gi¸o, ®ång nghiÖp còng nh− ®«ng ®¶o b¹n ®äc, gióp cho khãa luËn ®−îc hoµn thiÖn h¬n. Hµ Néi, ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2008 T¸c gi¶ Lª ThÞ Minh Th¶o i Môc lôc Trang Danh môc c¸c ký hiÖu, c¸c ch÷ viÕt t¾t Danh môc c¸c b¶ng biÓu Lêi më ®Çu……………………………………………………………………... 1 Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics……………. 3 1.1 Tæng quan vÒ dÞch vô logistics…………………………………………….. 3 1.1.1 Kh¸i qu¸t vÒ dÞch vô logistics……………………………………….. 3 1.1.1.1 Kh¸i niÖm dÞch vô logistics………………………………….. 3 1.1.1.2 C¸c lo¹i h×nh logistics chñ yÕu………………………………. 4 1.1.1.3 Vai trß cña dÞch vô logistics…………………………………. 6 1.1.2 Nhµ cung cÊp dÞch vô logistics……………………………………… 11 1.1.2.1 Kh¸i niÖm nhµ cung cÊp dÞch vô logistics…………………… 11 1.1.2.2 Mét sè lo¹i h×nh nhµ cung cÊp dÞch vô logistics…………….. 12 1.1.2.3 DÞch vô logistics do c¸c LSP cung cÊp………………………. 13 1.2 N¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp dÞch vô trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr−êng hiÖn nay……………………………………………………………... 16 1.2.1. Kh¸i niÖm n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp………………….. 16 1.2.2 C¸c yÕu tè cÊu thµnh vµ ®o l−êng n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp dÞch vô…………………………………………………………….. 17 1.2.2.1 Kh¶ n¨ng duy tr× vµ më réng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp dÞch vô……………………………………………………………….. 17 1.2.2.2 N¨ng lùc c¹nh tranh cña s¶n phÈm…………………………... 18 1.2.2.3 N¨ng lùc duy tr× vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp dÞch vô………………………………………………... 18 1.2.2.4 Kh¶ n¨ng thÝch øng vµ ®æi míi cña doanh nghiÖp…………... 19 1.2.2.5 Kh¶ n¨ng thu hót nguån nh©n lùc…………………………… 19 1.2.2.6 Kh¶ n¨ng liªn kÕt vµ hîp t¸c cña c¸c doanh nghiÖp dÞch vô… 19 ii 1.2.2.7 ChØ tiªu tæng hîp vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp dÞch vô……………………………………………………………….. 20 1.2.3 C¸c yÕu tè t¸c ®éng tíi n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp……... 20 1.2.3.1 C¸c nh©n tè bªn trong cña doanh nghiÖp……………………. 21 1.2.3.2 C¸c nh©n tè bªn ngoµi cña doanh nghiÖp……………………. 23 1.3 T×nh h×nh ph¸t triÓn logistics t¹i mét sè n−íc vµ bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam…………………………………………………………………... 27 1.3.1. T×nh h×nh ph¸t triÓn logistics t¹i mét sè n−íc……………………… 27 1.3.1.1 T×nh h×nh ph¸t triÓn logistics cña Trung Quèc………………. 27 1.3.1.2 T×nh h×nh ph¸t triÓn logistics cña Singapore………………… 30 1.3.2. Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam………………………………... 33 Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam………………………………. 35 2.1 Tæng quan vÒ thÞ tr−êng dÞch vô logistics ViÖt Nam……………………… 35 2.1.1 CÇu dÞch vô logistics trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam……………………... 35 2.1.2 Cung dÞch vô logistics t¹i ViÖt Nam………………………………… 37 2.1.2.1 Thµnh phÇn doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô logistics t¹i ViÖt Nam…………………………………………………………. 37 2.1.2.2 Giíi thiÖu chung vÒ hÖ thèng dÞch vô logistics t¹i ViÖt Nam... 39 2.1.2.3 T×nh h×nh cung cÊp dÞch vô logistics cña c¸c c«ng ty logistics n−íc ngoµi ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam…………………................. 42 2.1.2.4 T×nh h×nh cung cÊp dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam………………………………………….. 45 2.2 Thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c c«ng ty giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam……………………………………………………. 49 2.2.1 T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam……………… 49 2.2.1.1 ThÞ phÇn vµ n¨ng lùc chiÕm lÜnh thÞ tr−êng…………………. 49 iii 2.2.1.2 N¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics……………………….. 51 2.2.1.3 HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp GNVT ViÖt Nam…... 54 2.2.1.4 Kh¶ n¨ng thu hót nguån lùc…………………………………. 54 2.2.1.5 Kh¶ n¨ng liªn kÕt vµ hîp t¸c………………………………… 57 2.3 C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam…………………………... 58 2.3.1 Quy m« vµ tæ chøc doanh nghiÖp…………………………………… 58 2.3.2 øng dông c«ng nghÖ th«ng tin………………………………………. 59 2.3.3 Nguån nh©n lùc……………………………………………………… 60 2.4 Thùc tr¹ng vÒ m«i tr−êng kinh doanh dÞch vô logistics ë ViÖt Nam……... 60 2.4.1 HÖ thèng khu«n khæ ph¸p lý cho dÞch vô logistics ë ViÖt Nam…….. 60 2.4.2 C¬ chÕ tæ chøc qu¶n lý……………………………………………… 62 2.4.3 C¬ së h¹ tÇng vµ trang thiÕt bÞ cho dÞch vô logistics………………... 63 2.4.4 Cë së h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin vµ th−¬ng m¹i ®iÖn tö…………... 65 2.4.5 §¸nh gi¸ chung m«i tr−êng kinh doanh dÞch vô logistics t¹i ViÖt Nam………………………………………………………………. 66 Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam trong thêi kú héi nhËp WTO…………………………………………………………………. 67 3.1 Xu h−íng ph¸t triÓn logistics trªn thÕ giíi vµ xu h−íng ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam…………………………... 67 3.1.1 Xu h−íng ph¸t triÓn logistics trªn thÕ giíi………………………….. 67 3.1.2 Xu h−íng ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam….. 72 3.2 C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi ph¸t triÓn dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam trong thêi kú héi nhËp WTO……………. 73 3.2.1 C¬ héi……………………………………………………………….. 73 3.2.2 Th¸ch thøc………………………………………...………………… 75 iv 3.3 Gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam trong thêi kú héi nhËp WTO……………. 77 3.3.1 Ph¸t triÓn dÞch vô kh¸ch hµng……………………………………….. 78 3.3.1.1 N©ng cao chÊt l−îng dÞch vô kh¸ch hµng……………………. 78 3.3.1.2 §a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®Ó h−íng tíi ph¸t triÓn toµn diÖn m« h×nh logistics………………………………………….. 79 3.3.2 X©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®Çu t− trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i……………… 79 3.3.3 øng dông th−¬ng m¹i ®iÖn tö vµ c¸c ph−¬ng ph¸p qu¶n trÞ hiÖn ®¹i …………………………………………………………………… 79 3.3.4 X©y dùng chiÕn l−îc marketing dÞch vô logistics………………….... 80 3.3.5 Kh«ng ngõng c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý, tÝch cùc ®µo t¹o nh©n viªn …………………………………………………………………. 81 3.3.6 Gi¶i ph¸p vÒ huy ®éng vèn………………………………………….. 82 3.3.7 T¨ng c−êng liªn kÕt gi÷a c¸c c«ng ty giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam…………………………………………………………….......... 82 3.4 Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n−íc ®Ó hç trî ph¸t triÓn ngµnh dÞch vô logistics ViÖt Nam……………………………………………………………… 83 3.4.1 X©y dùng chiÕn l−îc tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh dÞch vô logistics…… 83 3.4.2 HÖ thèng hãa ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng logistics… 84 3.4.3 §Çu t− kÕt cÊu h¹ tÇng vµ ph−¬ng tiÖn kü thuËt hç trî cho sù ph¸t triÓn logistics……………………………………………………………… 86 3.4.3.1 §Çu t− c¬ së h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i……………………... 86 3.4.3.2 Ph¸t triÓn m¹nh vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc……………………... 88 3.4.3.3 §Çu t− vµ khuyÕn khÝch øng dông c«ng nghÖ th«ng tin……... 88 3.4.4 LËp c¸c trung t©m logistics quèc gia………………………………... 88 3.4.5 Hç trî ®µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vô ho¹t ®éng logistics………… 90 3.4.6 Thóc ®Èy sù liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i cña ViÖt Nam……………………………………………………………… 92 v 3.4.6.1 KhuyÕn khÝch liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i cña ViÖt Nam………………………………………………… 92 3.4.6.2 T¨ng c−êng vai trß cña c¸c hiÖp héi…………………………. 92 KÕt luËn………………………………………………………………………… 94 Tµi liÖu tham kh¶o Phô lôc DANH MôC C¸C B¶NG BIÓU B¶ng Néi dung Trang B¶ng 1.1 Lîi Ých tõ ho¹t ®éng thuª ngoµi 9 B¶ng 2.1 So s¸nh dÞch vô logistics ®−îc cung cÊp logistics n−íc ngoµi 43 B¶ng 2.2 Nguån tÝn dông cña c¸c lo¹i doanh nghiÖp, 2002-2004 55 DANH MôC c¸c Ký HIÖU, C¸C CH÷ VIÕT T¾T Ký hiÖu viÕt t¾t Tªn tiÕng Anh Tªn tiÕng ViÖt C«ng nghÖ th«ng tin CNTT EDI Electronic Data Interchange Trao ®æi d÷ liÖu ®iÖn tö FCL Full Container Loaded Hµng nguyªn container Giao nhËn vËn t¶i GNVT LCL Less than Container Loaded Hµng lÎ LSP Logistics Service Provider Nhµ cung cÊp dÞch vô logistics 3PL Third Party Logistics Logistics bªn thø ba PO Purchase Order §¬n hµng XuÊt nhËp khÈu XNK WB World Bank Ng©n hµng ThÕ giíi WEF World Economic Forum DiÔn ®µn Kinh tÕ ThÕ giíi Wto World Trade Organization Tæ chøc Th−¬ng m¹i ThÕ giíi 1 lêi më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Nhê sù hç trî m¹nh mÏ cña CNTT, trªn thÕ giíi, logistics ®· ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng vµ ngµnh dÞch vô nµy ®· trë thµnh ngµnh kinh doanh hÊp dÉn víi sù lín m¹nh kh«ng ngõng cña c¸c c«ng ty logistics bªn thø ba. ë ViÖt Nam, trong mÊy n¨m gÇn ®©y, logistics ®ang lµ ngµnh dÞch vô mang l¹i nguån lîi hµng tû USD. Tuy nhiªn, nguån lîi nµy kh«ng n»m trong tay c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam mµ l¹i ®ang ch¶y vÒ tói cña c¸c c«ng ty n−íc ngoµi. V× vËy cÇn ph¶i lµm sao ®Ó ph¸t triÓn dÞch vô logistics trong c¸c doanh nghiÖp GNVT ViÖt Nam, tËn dông lîi thÕ c¹nh tranh ®Ó khai th¸c m¶ng thÞ tr−êng hÊp dÉn nµy. Lµ thµnh viªn cña WTO, theo cam kÕt tõ n¨m 2009, ViÖt Nam sÏ më cöa cho c¸c c«ng ty 100% vèn n−íc ngoµi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh logistics. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp GNVT ViÖt Nam cÇn cã mét sù chuÈn bÞ v÷ng ch¾c, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh tr−íc sù x©m nhËp å ¹t cña c¸c doanh nghiÖp n−íc ngoµi ngay khi chóng ta ra nhËp s©n ch¬i chung. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn trªn, t¸c gi¶ chän ®Ò tµi: “N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam trong thêi kú héi nhËp WTO” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu. 2. T×nh h×nh nghiªn cøu T¹i ViÖt Nam ®· cã mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu, bµi viÕt vµ héi th¶o liªn quan ®Õn logistics. Tuy nhiªn c¸c nghiªn cøu nµy cßn chung chung, ch−a ®i s©u vµo ph©n tÝch thùc tÕ còng nh− nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng tíi n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics trong c¸c doanh nghiÖp GNVT ViÖt Nam vµ ch−a cã t¸c gi¶ nµo chän ®Ò tµi nµy ®Ó nghiªn cøu. Do ®ã, cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu nh»m ph©n tÝch thùc tr¹ng còng nh− ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp GNVT ViÖt Nam trong bèi c¶nh ViÖt Nam ®· lµ thµnh viªn cña WTO vµ ®ang ph¶i thùc hiÖn cam kÕt cña m×nh. 3. Môc ®Ých nghiªn cøu - HÖ thèng hãa lý thuyÕt vÒ dÞch vô logistics vµ n¨ng lùc c¹nh tranh. 2 - Ph©n tÝch n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp GNVT ViÖt Nam. - Nghiªn cøu kinh nghiÖm n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña mét sè n−íc vµ bµi häc kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam. - §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp GNVT ViÖt Nam. 4. NhiÖm vô nghiªn cøu - VÒ lý luËn: Ph©n tÝch râ vai trß cña dÞch vô logistics vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp GNVT. - VÒ thùc tÕ: §−a ra thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp GNVT ViÖt Nam vµ tõ ®ã ®Ò ra gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp GNVT ViÖt Nam. 5. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu - §èi t−îng nghiªn cøu: N¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp GNVT ViÖt Nam. - Ph¹m vi nghiªn cøu: Nghiªn cøu viÖc triÓn khai vµ øng dông dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp GNVT ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 6. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu LuËn v¨n sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu nh−: Ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö kÕt hîp víi c¸c ph−¬ng ph¸p thèng kª, tæng hîp, ph©n tÝch, so s¸nh,… 7. KÕt cÊu cña luËn v¨n Ngoµi phÇn lêi môc lôc, lêi më ®Çu, kÕt luËn, tµi liÖu tham kh¶o, vµ phô lôc luËn v¨n ®−îc kÕt cÊu thµnh gåm 3 ch−¬ng: Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics. Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam. Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô logistics cña c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam trong thêi kú héi nhËp WTO. Sau ®©y lµ néi dung cña LuËn v¨n. 3 Ch−¬ng 1 tæng quan vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh dÞch vô Logistics 1.1 Tæng quan vÒ dÞch vô logistics 1.1.1 Kh¸i qu¸t vÒ dÞch vô logistics 1.1.1.1 Kh¸i niÖm dÞch vô logistics ThuËt ng÷ logistics trªn thÕ giíi ®· kh¸ ph¸t triÓn nh−ng t¹i ViÖt Nam thuËt ng÷ nµy cßn t−¬ng ®èi míi mÎ. NhiÒu ng−êi chØ hiÓu logistics lµ mét ho¹t ®éng t−¬ng ®èi ®Æc thï cã liªn quan chÆt chÏ víi viÖc vËn t¶i vµ giao nhËn hµng hãa XNK. Nh−ng trªn thùc tÕ, kh¸i niÖm nµy cßn réng h¬n rÊt nhiÒu, logistics ®−îc sö dông trong rÊt nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nh− kinh tÕ, x· héi, qu©n sù… ThuËt ng÷ “logistics” lÇn ®Çu tiªn ®−îc sö dông trong qu©n ®éi, mang nghÜa lµ “hËu cÇn” hoÆc “tiÕp vËn”. Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, logistics ®· ®−îc chuyªn m«n hãa vµ ph¸t triÓn trë thµnh mét ngµnh dÞch vô ®ãng vai trß rÊt quan träng trong giao th−¬ng quèc tÕ. Theo Héi ®ång Qu¶n lý Logistics cña Mü (The Council of Logistics Management - CLM): “Logistics lµ mét phÇn cña qu¸ tr×nh cung øng d©y chuyÒn bao gåm: lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm so¸t hiÖu qu¶, l−u th«ng hiÖu qu¶ vµ l−u gi÷ c¸c lo¹i hµng hãa vµ dÞch vô vµ cã liªn quan ®Õn th«ng tin tõ ®iÓm cung cÊp c¬ b¶n ®Õn c¸c ®Þa ®iÓm tiªu thô mét c¸ch hiÖu n¨ng, hiÖu qu¶ ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng”. Kh¸c víi thuËt ng÷ “logistics”, thuËt ng÷ “dÞch vô logistics” ch−a ®−îc ®Ò cËp nhiÒu ®Õn trong c¸c tµi liÖu trªn thÕ giíi. Ng−îc l¹i, ë ViÖt Nam, kh¸i niÖm logistics l¹i kh«ng ®−îc bµn tíi, LuËt Th−¬ng m¹i 2005 (§iÒu 233) chØ ®−a ra ®Þnh nghÜa vÒ dÞch vô logistics: “DÞch vô logistics lµ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã th−¬ng nh©n tæ chøc thùc hiÖn mét hoÆc nhiÒu c«ng viÖc bao gåm nhËn hµng, vËn chuyÓn, l−u kho, l−u b·i, lµm thñ tôc h¶i quan, c¸c thñ tôc giÊy tê kh¸c, t− vÊn kh¸ch hµng, ®ãng gãi bao b×, ghi ký m· hiÖu, giao hµng hoÆc c¸c dÞch vô kh¸c cã liªn quan ®Õn hµng hãa theo tháa thuËn víi kh¸ch hµng ®Ó h−ëng thï lao”. 4 LuËt Th−¬ng m¹i 2005 coi dÞch vô logistics gÇn nh− t−¬ng tù víi ho¹t ®éng giao nhËn hµng hãa, nh÷ng ng−êi kinh doanh cung cÊp mét trong c¸c dÞch vô nh− nhËn hµng, vËn chuyÓn, lµm thñ tôc h¶i quan… th× ®Òu ®−îc coi lµ nhµ cung cÊp dÞch vô logistics. DÞch vô logistics theo c¸ch ®Þnh nghÜa nµy cã b¶n chÊt lµ mét ho¹t ®éng tËp hîp c¸c yÕu tè hç trî cho qu¸ tr×nh vËn chuyÓn s¶n phÈm tõ n¬i s¶n xuÊt tíi n¬i tiªu thô. Theo ®ã, dÞch vô logistics mang nhiÒu yÕu tè vËn t¶i, ng−êi cung cÊp dÞch vô logistics theo kh¸i niÖm nµy kh«ng cã nhiÒu kh¸c biÖt so víi ng−êi cung cÊp dÞch vô vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc (MTO). NÕu cho r»ng mét doanh nghiÖp khi tham gia kinh doanh bÊt kú mét trong nhiÒu c«ng viÖc trªn th× ®Òu ®−îc xem lµ ®· kinh doanh dÞch vô logistics th× sÏ dÉn ®Õn hÖ qu¶ lµ doanh nghiÖp chØ cÇn kinh doanh bÊt kú dÞch vô vËn chuyÓn, l−u kho, lµm thñ tôc h¶i quan… trªn nguyªn t¾c còng bÞ xem lµ hä kinh doanh dÞch vô logistics vµ ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh mµ ph¸p luËt ®Æt ra ®èi víi viÖc kinh doanh dÞch vô logistics (møc vèn ®iÒu lÖ 10 tû ®ång ®èi víi th−¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô logistics). DÞch vô logistics ë ®©y ph¶i ®−îc hiÓu lµ mét dÞch vô liªn hoµn cña nhiÒu dÞch vô, c¸c dÞch vô nµy thuéc c¸c giai ®o¹n tõ tiÒn s¶n xuÊt cho tíi khi hµng hãa ®Õn tay ng−êi tiªu dïng cuèi cïng. Theo ®ã, dÞch vô logistics g¾n liÒn víi c¶ giai ®o¹n nhËp nguyªn, nhiªn vËt liÖu ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, s¶n xuÊt ra hµng hãa vµ ®−a vµo c¸c kªnh l−u th«ng vµ ph©n phèi. 1.1.1.2. C¸c lo¹i h×nh dÞch vô logistics chñ yÕu Theo HiÖp ®Þnh Th−¬ng m¹i chung vÒ lÜnh vùc dÞch vô (GATS-The General Agreement on Trade in Services) cña Tæ chøc Th−¬ng m¹i ThÕ giíi WTO th× dÞch vô logistics ®−îc chia thµnh 3 nhãm nh− sau: • C¸c dÞch vô logistics lâi (Core freight logistics services) DÞch vô logistics lâi chiÕm phÇn lín trong tæng chi phÝ logistics, mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi c¸c dÞch vô kh¸c vµ cÇn ph¶i tiÕn hµnh tù do hãa ®Ó thóc ®Èy sù l−u chuyÓn dÞch vô bao gåm: dÞch vô lµm hµng, dÞch vô l−u kho, dÞch vô ®¹i lý vËn t¶i vµ c¸c dÞch vô hç trî kh¸c. DÞch vô logistics chñ yÕu bao gåm: - DÞch vô bèc xÕp hµng hãa, bao gåm c¶ ho¹t ®éng bèc xÕp container; 5 - DÞch vô kho b·i vµ l−u gi÷ hµng hãa, bao gåm c¶ ho¹t ®éng kinh doanh kho b·i container vµ kho xö lý nguyªn liÖu, thiÕt bÞ; - DÞch vô ®¹i lý vËn t¶i, bao gåm c¶ ho¹t ®éng ®¹i lý lµm thñ tôc h¶i quan vµ lËp kÕ ho¹ch bèc dì hµng hãa; - DÞch vô hç trî kh¸c, bao gåm c¶ ho¹t ®éng tiÕp nhËn, l−u kho vµ qu¶n lý th«ng tin liªn quan ®Õn vËn chuyÓn vµ l−u kho hµng hãa trong suèt c¶ chuçi logistics; ho¹t ®éng xö lý hµng hãa bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i, hµng hãa tån kho, hµng hãa qu¸ h¹n, lçi mèt vµ t¸i ph©n phèi hµng hãa ®ã; ho¹t ®éng cho thuª vµ thuª mua container. • C¸c dÞch vô logistics liªn quan ®Õn vËn t¶i (Related freight logistics services) DÞch vô logistics cã liªn quan tíi vËn t¶i: C¸c dÞch vô cã liªn quan tíi cung cÊp cã hiÖu qu¶ dÞch vô logistics tÝch hîp còng nh− cung cÊp m«i tr−êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña dÞch vô logistics bªn thø 3 ph¸t triÓn gåm cã: - DÞch vô vËn t¶i hµng h¶i; - DÞch vô vËn t¶i thñy néi ®Þa; - DÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng; - DÞch vô vËn t¶i ®−êng s¾t; - DÞch vô vËn t¶i ®−êng bé; - DÞch vô vËn t¶i ®−êng èng. • C¸c dÞch vô logistics thø yÕu hoÆc mang tÝnh bæ trî (Non - core freight logistics services) - DÞch vô kiÓm tra vµ ph©n tÝch kü thuËt; - DÞch vô b−u chÝnh; - DÞch vô th−¬ng m¹i b¸n bu«n; - DÞch vô th−¬ng m¹i b¸n lÎ, bao gåm c¶ ho¹t ®éng qu¶n lý hµng l−u kho, thu gom, tËp hîp, ph©n lo¹i hµng hãa, ph©n phèi vµ giao hµng; - C¸c dÞch vô hç trî vËn t¶i kh¸c. C¸c nhµ lµm luËt ViÖt Nam còng tham kh¶o HiÖp ®Þnh nµy ®Ó x©y dùng ®iÒu kho¶n vÒ ph©n lo¹i dÞch vô logistics trong NghÞ ®Þnh 140/2007/N§ - CP. 6 1.1.1.3 Vai trß cña dÞch vô logistics Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi theo h−íng toµn cÇu hãa, khu vùc hãa, dÞch vô logistics ngµy cµng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng thÓ hiÖn nh÷ng ®iÓm sau: - DÞch vô logistics lµ c«ng cô liªn kÕt c¸c ho¹t ®éng trong chuçi gi¸ trÞ toµn cÇu (GVC-Global Value Chain) nh− cung cÊp, s¶n xuÊt, l−u th«ng ph©n phèi, më réng thÞ tr−êng cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Khi thÞ tr−êng toµn cÇu ph¸t triÓn víi c¸c tiÕn bé c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ viÖc më cöa thÞ tr−êng ë c¸c n−íc ®ang vµ chËm ph¸t triÓn, logistics ®−îc c¸c nhµ qu¶n lý coi nh− lµ c«ng cô, mét ph−¬ng tiÖn liªn kÕt c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña chiÕn l−îc doanh nghiÖp. Logistics t¹o ra sù h÷u dông vÒ thêi gian vµ ®Þa ®iÓm cho c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ThÕ giíi ngµy nay ®−îc nh×n nhËn nh− c¸c nÒn kinh tÕ liªn kÕt, trong ®ã c¸c doanh nghiÖp më réng biªn giíi quèc gia vµ kh¸i niÖm quèc gia vÒ th−¬ng m¹i chØ ®øng hµng thø 2 so víi ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. - DÞch vô logistics cã vai trß quan träng trong viÖc tèi −u hãa chu tr×nh l−u chuyÓn cña s¶n xuÊt kinh doanh tõ kh©u ®Çu vµo nguyªn vËt liÖu, phô kiÖn,… tíi s¶n phÈm cuèi cïng ®Õn tay kh¸ch hµng sö dông. Tõ thËp niªn 70 cña thÕ kû XX, liªn tiÕp c¸c cuéc khñng ho¶ng n¨ng l−îng buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m tíi chi phÝ, ®Æc biÖt lµ chi phÝ vËn chuyÓn. Trong nhiÒu giai ®o¹n, l·i suÊt ng©n hµng còng cao khiÕn c¸c doanh nghiÖp cã nhËn thøc s©u s¾c h¬n vÒ vèn, v× vèn bÞ ®äng l¹i do viÖc duy tr× qu¸ nhiÒu hµng tån kho. ChÝnh trong giai ®o¹n nµy, c¸ch thøc tèi −u hãa qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, l−u kho, vËn chuyÓn hµng hãa ®−îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Vµ víi sù trî gióp cña CNTT, logistics chÝnh lµ mét c«ng cô ®¾c lùc ®Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy. - DÞch vô logistics hç trî nhµ qu¶n lý ra quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nhµ qu¶n lý ph¶i gi¶i quyÕt nhiÒu bµi to¸n hãc bóa vÒ nguån nguyªn liÖu cung øng, sè l−îng vµ thêi ®iÓm hiÖu qu¶ ®Ó bæ sung nguån nguyªn liÖu, ph−¬ng tiÖn, vµ hµnh tr×nh vËn t¶i, ®Þa ®iÓm, kho b·i chøa thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm…. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nµy mét c¸ch cã hiÖu 7 qu¶ kh«ng thÓ thiÕu vai trß cña dÞch vô logistics cho phÐp nhµ qu¶n lý kiÓm so¸t vµ quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c vÒ c¸c vÊn ®Ò nªu trªn ®Ó gi¶m tèi ®a chi phÝ ph¸t sinh, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - DÞch vô logistics ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o yÕu tè ®óng thêi gian, vµ ®Þa ®iÓm (Just – in - Time). Qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa nÒn kinh tÕ ®· lµm cho hµng hãa vµ sù vËn ®éng cña chóng phong phó vµ phøc t¹p h¬n, ®ßi hái sù qu¶n lý chÆt chÏ, ®Æt ra yªu cÇu míi ®èi víi dÞch vô vËn t¶i giao nhËn. §ång thêi, ®Ó h¹n chÕ hµng tån kho, doanh nghiÖp ph¶i lµm sao ®Ó l−îng hµng tån kho lu«n lµ nhá nhÊt. KÕt qu¶ lµ ho¹t ®éng l−u th«ng nãi chung vµ ho¹t ®éng logistics nãi riªng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu giao hµng ®óng lóc, kÞp thêi, mÆt kh¸c ph¶i ®¶m b¶o môc tiªu khèng chÕ l−îng hµng tån kho ë møc tèi thiÓu. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña CNTT cho phÐp kÕt hîp chÆt chÏ qu¸ tr×nh cung øng, s¶n xuÊt, l−u kho hµng hãa, tiªu thô víi vËn t¶i giao nhËn, lµm cho c¶ qu¸ tr×nh nµy trë nªn hiÖu qu¶ h¬n, nhanh chãng h¬n. - DÞch vô logistics gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý, gi¶m thiÓu chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, t¨ng c−êng søc c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp. Theo thèng kª cña mét sè tæ chøc nghiªn cøu vÒ logistics còng nh− ViÖn nghiªn cøu logistics cña Mü cho biÕt, chi phÝ cho ho¹t ®éng logistics chiÕm tíi kho¶ng 10 - 13% GDP ë c¸c n−íc ph¸t triÓn, con sè nµy ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn th× cao h¬n kho¶ng 15 - 20%. Theo thèng kª cña mét nghiªn cøu, ho¹t ®éng logistics trªn thÞ tr−êng Trung Quèc t¨ng tr−ëng víi tèc ®é b×nh qu©n lµ 33%/n¨m vµ ë Brazil lµ 20%/n¨m [9]. §iÒu nµy cho thÊy chi phÝ cho logistics lµ rÊt lín. V× vËy, víi viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn dÞch vô logistics sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp còng nh− toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n gi¶m ®−îc chi phÝ trong chuçi logistics, lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tinh gi¶n h¬n vµ ®¹t hiÖu qu¶ h¬n. Gi¶m chi phÝ trong s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tinh gi¶n, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®−îc n©ng cao gãp phÇn t¨ng søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng. Thùc tÕ nh÷ng n¨m qua t¹i c¸c n−íc Ch©u ¢u, chi phÝ logistics ®· gi¶m xuèng rÊt nhiÒu vµ cßn xu h−íng gi¶m n÷a trong c¸c n¨m tíi. 8 - DÞch vô logistics cã t¸c dông tiÕt kiÖm vµ gi¶m chi phÝ trong ho¹t ®éng l−u th«ng ph©n phèi. Gi¸ c¶ hµng hãa trªn thÞ tr−êng chÝnh b»ng gi¸ c¶ ë n¬i s¶n xuÊt céng víi chi phÝ l−u th«ng. Chi phÝ l−u th«ng hµng hãa, chñ yÕu lµ phÝ vËn t¶i, chiÕm mét tû lÖ kh«ng nhá vµ lµ bé phËn cÊu thµnh gi¸ c¶ hµng hãa trªn thÞ tr−êng, ®Æc biÖt lµ hµng hãa trong bu«n b¸n quèc tÕ. Trong bu«n b¸n quèc tÕ, chi phÝ vËn t¶i chiÕm tû träng kh¸ lín, theo sè liÖu thèng kª cña DiÔn ®µn Th−¬ng m¹i vµ Ph¸t triÓn Liªn Hîp Quèc (UNCTAD) th× chi phÝ vËn t¶i ®−êng biÓn chiÕm trung b×nh 10 - 15% gi¸ FOB, hay 8 - 9% gi¸ CIF. Mµ vËn t¶i lµ yÕu tè quan träng nhÊt trong hÖ thèng logistics cho nªn dÞch vô logistics ngµy cµng hoµn thiÖn vµ hiÖn ®¹i sÏ tiÕt kiÖm cho phÝ vËn t¶i vµ c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh l−u th«ng dÉn ®Õn tiÕt kiÖm vµ gi¶m chi phÝ l−u th«ng. NÕu tÝnh c¶ chi phÝ vËn t¶i, tæng chi phÝ logistics (bao gåm ®ãng gãi, l−u kho, vËn t¶i, qu¶n lý…) −íc tÝnh chiÕm tíi 20% tæng chi phÝ s¶n xuÊt ë c¸c n−íc ph¸t triÓn, trong khi ®ã, nÕu chØ tÝnh riªng chi phÝ vËn t¶i cã thÓ chiÕm tíi 40% gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña mét sè n−íc kh«ng cã ®−êng biÓn [9]. Qua B¶ng 1.1 ta thÊy, viÖc thuª ngoµi dÞch vô logistics ®· ®em l¹i nh÷ng lîi Ých kh«ng nhá cho tÊt c¶ c¸c c«ng ty, dï c«ng ty ®ã ë n−íc ph¸t triÓn hay kÐm ph¸t triÓn. Ch¼ng h¹n, ë khu vùc Ch©u Mü La Tinh, doanh nghiÖp thuª ngoµi dÞch vô logistics trung b×nh ®· gi¶m ®−îc 16% chi phÝ logistics so víi viÖc doanh nghiÖp kh«ng thuª ngoµi dÞch vô logistics. NÕu thuª ngoµi logistics, doanh nghiÖp còng gi¶m ®−îc 25% chi phÝ cè ®Þnh ®Çu t− cho ho¹t ®éng logistics so víi viÖc kh«ng thuª ngoµi dÞch vô. V× doanh nghiÖp kh«ng ph¶i ®Çu t− vµo mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô ho¹t ®éng logistics nh−: kho b·i, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ph−¬ng tiÖn xÕp dì trong kho…. Doanh nghiÖp cã thÓ tiÕt kiÖm ®−îc c¸c chi phÝ nµy ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng. VÒ thêi gian, chu kú trung b×nh cña mét ®¬n hµng lµ 10,2 ngµy. Nh−ng nÕu doanh nghiÖp thuª ngoµi dÞch vô logistic, chu kú gi¶m xuèng cßn 6,8 ngµy, rót ng¾n ®−îc 3 - 4 ngµy. T−¬ng tù nh− vËy víi khu vùc kh¸c. Nh− vËy, logistics ®· gãp phÇn lµm gi¶m chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý, tõ ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 9 B¶ng 1.1: Lîi Ých tõ ho¹t ®éng thuª ngoµi Lîi Ých TÊt c¶ B¾c c¸c khu Mü vùc Ch©u ¢u Ch©u ¸ Th¸i B×nh D−¬ng 12 Ch©u Mü La Tinh Gi¶m chi phÝ logistics (%) 13 11 13 16 Gi¶m chi phÝ cè ®Þnh 18 14 20 17 25 dµnh cho logistics (%) Tõ 14 17,4 12,7 13,8 10,2 Chu kú trung b×nh (sè ngµy) cña mét ®¬n hµng §Õn 10,3 13,1 10,2 9,7 6,8 (sè ngµy) Nguån: Capgemini, Georgia Institute of Technology, SAP and DHL. The State of Logistics Outsourcing-2007 third-party logistics, 2007 - DÞch vô logistics gãp phÇn gia t¨ng gi¸ trÞ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i giao nhËn. DÞch vô logistics lµ lo¹i h×nh dÞch vô cã quy m« më réng vµ phøc t¹p h¬n nhiÒu so víi ho¹t ®éng vËn t¶i giao nhËn thuÇn tóy. Tr−íc kia, ng−êi kinh doanh dÞch vô vËn t¶i giao nhËn chØ cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô ®¬n gi¶n, thuÇn tóy vµ ®¬n lÎ. Ngµy nay, do sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt, l−u th«ng, c¸c chi tiÕt cña mét s¶n phÈm cã thÓ do nhiÒu quèc gia cung øng vµ ng−îc l¹i mét lo¹i s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã thÓ tiªu thô t¹i nhiÒu quèc gia, nhiÒu thÞ tr−êng kh¸c nhau, v× vËy dÞch vô mµ kh¸ch hµng yªu cÇu tõ ng−êi kinh doanh vËn t¶i giao nhËn ph¶i ®a d¹ng vµ phong phó. Ng−êi vËn t¶i giao nhËn ngµy nay ®· triÓn khai cung cÊp c¸c dÞch vô nh»m ®¸p øng yªu cÇu thùc tÕ cña kh¸ch hµng. Hä trë thµnh ng−êi cung cÊp dÞch vô logistics (Logistics Service Provider). Râ rµng, dÞch vô logistics ®· gãp phÇn lµm gia t¨ng gi¸ trÞ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i giao nhËn. Theo kinh nghiÖm ë nh÷ng n−íc ph¸t triÓn cho thÊy, th«ng qua viÖc sö dông dÞch vô logistics trän gãi, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã thÓ rót ng¾n thêi gian tõ lóc nhËn ®¬n hµng cho ®Õn lóc giao s¶n phÈm cho kh¸ch hµng tõ 5 - 6 th¸ng xuèng cßn 2 th¸ng. Kinh doanh dÞch vô nµy cã tû suÊt lîi nhuËn cao gÊp 3 - 4 lÇn s¶n xuÊt vµ gÊp tõ 1 - 2 lÇn c¸c dÞch vô ngo¹i th−¬ng kh¸c. 10 - DÞch vô logistics ph¸t triÓn gãp phÇn më réng thÞ tr−êng trong bu«n b¸n quèc tÕ. S¶n xuÊt lµ phôc vô tiªu dïng, cho nªn trong s¶n xuÊt kinh doanh, vÊn ®Ò thÞ tr−êng lu«n lµ vÊn ®Ò quan träng vµ lu«n ®−îc c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh quan t©m. C¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh muèn chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ tr−êng cho s¶n phÈm cña m×nh ph¶i cÇn sù hç trî cña dÞch vô logistics. DÞch vô logistics cã t¸c dông nh− chiÕc cÇu nèi trong viÖc chuyÓn dÞch hµng trªn c¸c tuyÕn ®−êng míi ®Õn c¸c thÞ tr−êng míi ®óng yªu cÇu vÒ thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ®Æt ra. DÞch vô logistics ph¸t triÓn cã t¸c dông rÊt lín trong viÖc khai th¸c vµ më réng thÞ tr−êng kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp. - DÞch vô logistics ph¸t triÓn gãp phÇn gi¶m chi phÝ, hoµn thiÖn vµ tiªu chuÈn hãa chøng tõ trong kinh doanh quèc tÕ. Thùc tiÔn, mét giao dÞch trong bu«n b¸n quèc tÕ th−êng ph¶i tiªu tèn c¸c lo¹i giÊy tê, chøng tõ. Theo −íc tÝnh cña Liªn HiÖp Quèc, chi phÝ vÒ giÊy tê ®Ó phôc vô mäi mÆt giao dÞch th−¬ng m¹i trªn thÕ giíi hµng n¨m ®· v−ît qu¸ 420 tû USD [9]. Theo tÝnh to¸n cña c¸c chuyªn gia, riªng c¸c lo¹i giÊy tê, chøng tõ r−êm rµ hµng n¨m kho¶n chi phÝ tiªu tèn cho nã còng chiÕm tíi h¬n 10% kim ng¹ch mËu dÞch quèc tÕ, ¶nh h−ëng rÊt lín tíi c¸c ho¹t ®éng bu«n b¸n quèc tÕ. Logistics ®· cung cÊp c¸c dÞch vô ®a d¹ng trän gãi ®· cã t¸c dông gi¶m rÊt nhiÒu c¸c chi phÝ cho giÊy tê, chøng tõ trong bu«n b¸n quèc tÕ. DÞch vô logistics do ng−êi kinh doanh dÞch vô logistics cung cÊp ®· lo¹i bá ®i rÊt nhiÒu chi phÝ cho giÊy tê thñ tôc, n©ng cÊp vµ chuÈn hãa chøng tõ còng nh− gi¶m khèi l−îng c«ng viÖc v¨n phßng trong l−u th«ng hµng hãa, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ bu«n b¸n quèc tÕ. Ngoµi ra, cïng víi viÖc ph¸t triÓn logistics ®iÖn tö (Electronic Logistics) sÏ t¹o ra cuéc c¸ch m¹ng trong dÞch vô vËn t¶i vµ logistics, chi phÝ cho giÊy tê, chøng tõ trong l−u th«ng hµng hãa cµng ®−îc gi¶m tíi møc tèi ®a, chÊt l−îng dÞch vô logistics ngµy cµng ®−îc n©ng cao sÏ thu hÑp h¬n n÷a c¶n trë vÒ mÆt kh«ng gian vµ thêi gian trong dßng l−u chuyÓn nguyªn vËt liÖu vµ hµng hãa. C¸c quèc gia sÏ xÝch l¹i gÇn nhau h¬n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ l−u th«ng.
- Xem thêm -