Tài liệu Nâng cao quy trình tuyển dụng nhân viên giới thiệu sản phẩm sony electronics việt nam (báo cáo thực tập tốt nghiệp)

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 216 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39799 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO T ĐẠ C O KHOA T -T Ạ BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP C O T V T Ụ T C SONY ELECTRONICS VIETNAM Sinh viên thực hiện : MSSV : 081575 Lớp : TV112L Cơ q a t ực tập : Sony Electronics Vietnam Ltd. Thời gian thực tập : 10/09/2012 – 22/12/2012 ười ướng dẫn : Giảng viên ướng dẫn : Cô T 12/2012 ươ i i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO T ĐẠ C O O T -T Ạ BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP C O T V T Ụ T C SONY ELECTRONICS VIETNAM Sinh viên thực hiện : MSSV : 081575 Lớp : TV112L Cơ q a t ực tập : Sony Electronics Vietnam Ltd. Thời gian thực tập : 10/09/2012 – 22/12/2012 ười ướng dẫn Giả viê : ướng dẫn : Cô ươ i i ai a MSSV: 081575 T C U K từ khi hình thành xã hội l ài ười, ười biết hợp qu n thành tổ chức thì vấ đ quản tr bắt đ u xuất hiện.Mỗi hình thái kinh tế xã hội đ u gắn li n với một ươ t ức sản xuất nhất đ , x ướng của quản tr ngày càng phức tạp cùng vớisự phát tri n ngày càng cao của n n kinh tế xã hội.Trên th t ường ngày nay, cácdoanh nghiệ đa đứ t ước thách thức phải t ường tối đa iệu quả cung cấpcác sản ph m d ch v của . i à đòi ỏi phải có sự quan tâm tới chất lượngsản ph m và d ch v , tới á ươ t ức Marketing và bán hàng tốt ũ ư cácquy trình nội bộ hiệu quả. Các doanh nghiệ à đ t ường cố gắ đ tạo sự cânbằng giữa tính chất nhất quán và sự sáng tạ . đạt được m c tiêu này, h dựa vàomột số tài sản lớn nhất của đó là “ ồn nhân lự ”. Cô tá q ản tr nhân sự giúp tìm kiếm, phát tri và t đội ũ viê và q ản lý có chất lượng nhữ ười tham gia tích cực vào sự thành công của công ty. Các tổ chức trôngmong vào các nhà chuyên môn v quản tr nhân sự giúp h đạt được hiệu quả và ất a ơ với một hạn chế v lự lượ la động. a ả , đòi ỏi a iệ . ả tốt và tối ư lợi t ế . là đi t ôi ất lượ và i á ạt độ ủa a iệ đượ i a ồ lự ải ó tả và à ố iế ứ ố t ả ữ ê đó, t ất lượ đ và ải đả ất. ôi i a iệ ải ủ độ t a đổi iệ ạ , đ tạ i ứ việ t a đổi đ à t iệ , tôi xi lấ đ tài ủa “ C C C C ” Phạm vi nghiên cứ : tài nghiên cứu v công tác tuy n d ng của công ty Sony Electronics Vietnam tại tr sở chính TP Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian 2010 – 2012. ươ iê ứu: Nghiên cứu thực tế tại công ty, sử d ng công c nghiên cứ đ lượ và đ nh tính. Lấ ơ ở lý thuyết làm n n tảng so sánh, phân tích thực tế, nghiên cứu thông qua sách báo, hoạt động nghiên cứu và kinh nghiệm của các chuyên gia trong ngành. Sử d ươ á q a át t ực tế, đặt câu hỏi, so sánh chính sách thực tế với các lý thuyết, ơ ở lý luận. lĩ     a q á ội đượ ữ vấ đ t ê , tôi đ đ a á tiê a đ : tiê tiê tiê tiê 1: i v ạt độ , v óa ủa ột a iệ . 2: ạ ối q a ệ, á ứ xử và tá ơi ô ở. 3: ự à iế t ứ đ và t lũ i iệ t ự tế. 4: à t à tốt ỳ t ự tậ và viết á á t ự tậ đ . t t viê iới t iệ ả i ai a MSSV: 081575 C Lời đ u tiên tôi xin gửi lời cả ơ và iả viê Lê Ng ứ , ười đ cáo này một cách tốt nhất. t à đến iả viê i ướng dẫn tôi tậ t đ hoàn thành bài báo Ngoài ra, tôi ũ xi ửi lời cả ơ đế ũ ư á t y cô ngành Quản Tr Ki thực tế và luôn hỗ trợ tôi hết mình. a l đạ t ườ ại h c Hoa Sen a đ tạ ơ ội cho tôi đượ c sát Và cuối cùng, tôi muốn gửi lời cả ơ ắ đến các anh ch trong công ty Sony l t i i t a đ ết i đỡ tôi trong quá trình thực tập.Cô a ài – ưở ò à C ự, anh ươ Hi n – ưở ộ ậ à C đ ướng dẫn đ tôi à t à đ tài ủa ột á iệ q ả ất. Mặc dù chỉ trải q a ơ a t á t ực tậ ư tôi đ được rất nhi u và t ưở t à ơ ả. Cá ơ á a , á ơ a iá ố ô t đ ở rộng cánh cửa giúp tôi hội nhậ ư ột nhân viên thực th . Xin kính chúc quý th ô, a l đạ à t ườ , a iá ốc công ty Sony Electronics Vietnam cùng các anh ch nhân viên của công ty luôn dồi dào sức khỏe và đạt được nhi u thành quả trong cuộc sống. Chân thành cảm ơn a q t t viê iới t iệ ả ii ai a MSSV: 081575 TC C T T CT i viê iê iê ứ , t i t ô ti , t ự tế đ là đ tài t t ời ia t ự tậ . đó, ội và ơ ở l l ậ ủa đ tài tốt. Sinh viê ó t ái độ là việ tốt, và l ô à t à ô việ đ ạ . i viê á từ à t ườ và ô việ . ỏi từ i , á t ứ t iệt t i à 1 t á ưở ộ ươ a q t t viê iới t iệ ả , a ỏi iế t ứ , 12 ậ iệ à 2 12 à C i iii ai a MSSV: 081575 ỤC ỤC C ............................................................................................................................... i C ............................................................................................................................ii C C C C .............................................................................iii C ................................................................................................................................ iv C ........................................................................................................ vi C .....................................................................................................vii C .................................................................................................viii 1. TỔNG QUAN SONY ........................................................................................................... 2 1.1. Thông tin chung ............................................................................................................. 2 1.1.1. L ch sử hình thành: .................................................................................................. 2 1.1.2. Nguồn gố tê ô t “ ” .............................................................................. 3 1.1.3. Công ty Sony trên thế giới ....................................................................................... 4 1.2. SONY Việt Nam ............................................................................................................ 4 1.2.1. L ch sử thành lập:..................................................................................................... 5 , ứ 1.2.2. 1.2.3. ơ đồ tổ 1.3. ô ti ệ .................................................................................................. 5 ứ ........................................................................................................... 6 ò à á q ả t ............................................................................ 7 1.3.1. ơ đồ tổ ứ ........................................................................................................... 7 1.3.2. C ứ : ............................................................................................................... 7 iệ 1.3.3. v và q ạ : .......................................................................................... 7 ỘNG C A CÔNG TY SONY ELECTRONICS VIETNAM ..... 9 2. TH C TRẠNG HOẠ 2.1. Cá 2.2. ả ô ủa ô ti á iệt a .................................................................... 9 ê liê q a ......................................................................................... 10 à 2.2.1. t ấ .......................................................................................................... 10 2.2.2. K á à ............................................................................................................ 11 2.2.3. ối tá .................................................................................................................... 11 2.2.4. ối t ủ ................................................................................................................... 12 2.3. Thông ti 3. C ạt độ C C i a Ạ C 3.1. ữ ô việ liê q a đế 3.2. ữ ô việ a q t t .................................................................................. 12 C ê à .................................................. 13 ............................................................ 13 ỗ t ợ: .............................................................................................. 16 viê iới t iệ ả iv ai a MSSV: 081575 4. C C 4.1 N ữ vấ đ 4.1.1 ặt t 4.1.2 ặt ạ ................................................................................................. 19 át iệ t q át t ự tậ ........................................................ 19 ự : .......................................................................................................... 19 ế: ........................................................................................................... 22 4.2 Cơ ở l l ậ ................................................................................................................ 23 4.3 N ữ iải á đ à 4.3.1. á ............................................................................................................ 27 ự .................................................................................................................. 28 4.3.2. t a. ôi t ườ b. ơ lượ v q x ất iải c. 4.4 iải q ết vấ đ ......................................................................... 27 á iá ủa á à 4.4.1. t t t ......................................................... 30 á ................................................................................................ 33 iải á đ x ất .............................................................................. 40 ............................................................................................................. 40 ự .................................................................................................................. 40 4.4.2. ữ 4.5 ........................................................................................... 28 K đ ướ tiế t đ iải q ết vấ đ t tươ lai .............................. 41 .............................................................................................................................. 42 K ..........................................................................................................I THÔNG TI ........................................................................................ II C................................................................................................................................. III C C C a q t t C viê iới t iệ ả ....................................IV v ai a MSSV: 081575 ỤC STT 1 2 TRANG ơ đồ ò à t á ự v t viê 7 iới t iệ ả 3 ữ liệ ứ viê ô ti ỗt ợ q 5 ail lê ệt ô ti t 6 ả t ô ti 7 ivi avia t 8 Cá t t 9 iế t t 10 ơ đồ t t êx 13 17 18 t iệ với à ôi t ườ 20 ủa 21 23 và ỉ việ 2 1 - 2012 11 31 33 ô 12 ỏ ả t ô i 13 Dữ liệ lấ từ ô 15 a q it 15 ội ộ ả tại 14 4 14 ả 24h t ỏ t á ồ á t 34 at 36 ó 36 ử i viê iới t iệ ả 37 vi ai a MSSV: 081575 ỤC STT TRANG a 1 2 á Cá đối tá ả ủa t 4 đặt v ố lượ t 6 ố lượ t a q t t ô t 11 i 11 a ủa l t i ò 5 C i ậ iệt a ạt độ 3 7 đượ i t a 12 27-28 đượ t từ 2 1 – 2012 ỉ việ á t 2 12 ủa viê iới t iệ 30 30 34 ả vii ai a MSSV: 081575 ỤC T SEV t t TT T Sony Electronics Vietnam viê PROMOTER a q V TNHH á viê iới t iệ iệ ả iới t iệ ữ ả ạ viii Đ MSSV: 081575 ướ và t ế ỉ 21, n n kinh tế thế giới phát tri và đổi mới không ngừng. Cuộc chạ đ a iữa các doanh nghiệp không còn trong phạm vi hàng hóa mà trở thành cuộc chiế “ tài”. C ười từ xưa đ được coi là yếu tố quan tr ng trong việc xây dựng, phát tri , đổi mới n n kinh tế, xã hội. ặc biệt t iai đ ạn này, khi mà thế giời d ch chuy n từ “ n kinh tế à óa” a “ n kinh tế tri thứ ” t ếu tố chất xá ười lại à đượ q a t đặc biệt. Tài sản quý giá nhất của một tổ chức không phải là ti n, cổ phiếu hay bất cứ thứ gì à là ười. Trong th t ường cạnh tranh khắc nghiệt ư à a , a nghiệp nào nắm bắt được yếu tố “ ười” t đó là ười chiến thắ . “C ười” ư ột chìa khóa vạ i a iệ đi đế t à ô . ó là a óa của sự đổi mới, sự sáng tạo, sự phát tri n và là nguồn sống cho doanh nghiệp. ặt mình trong hoàn cảnh đó, ô t ũ ô ừng hoàn thiện v công tác tuy n d ng.Hiệ à , đa là ột trong nhữ t ươ iệu mạnh trên th t ường Việt a , đạt được nhi t à ô t lĩ vực kinh doanh sản ph điện tử . à ơ ết, ơ ấu Nhân sự Sony ổ đ nh, b n vững và phát tri n không ngừng.Tôi nhận thấ đ là ơ ội tốt cho bản thân c sát thực tế, áp d ng nhữ đ h c trên ghế à t ường. Từ đó à t iện bản thân, mở rộng kiến thứ và t lũ bản thân những kinh nghiệm quý giá nhất. Hi được t m quan tr ng và vai trò của công tác tuy n d ng, tôi ch đ tài “ iải á a q t t viê iới t iệ ả ủa ô t l t i i t a ” đ cho mình một ơ hội mới, ơ ội thử thách và hoạn thiện nghiệp v cho bản thân. ội á iới t iệ  á ồ 3 ơ lượ ô  Cô việ t ự tậ  C ê đ : “Nâng n n : t n n n n m”. n n n n ản m 1 Đ MSSV: 081575 1. TỔ O 1.1. Thông tin chung Tậ đ à ( C ati ), i tắt là SONY, một tậ đ à đa q ốc gia, có tr sở chính nằm tại Minato, Tokyo, Nhật Bả , đạt nhi u thành công trong lĩ vự điện tử dân d ư: tivi à , ản ph a i & vi , t ò ơi điện tử, lĩ vự điện chuyên d ư: t iết b phát thanh truy n hình, y tế, giáo d c, nghiên cứu khoa h c. SONY còn là nhà sản xuất i a à đ u thế giới v âm nhạ và điện ảnh với hoạt động của Cô t ư: i t Entertainment, SONY Music Entertainment, SONY BMG,...SONY là tậ đ à điện tử đứng thứ 5 trên thế giới. ười sáng lập: Ông Masaru Ibuka và Ông Akio Morita Ngày thành lậ : ơi t à à t á 1 4 lập: Nihonbashi Tokyo Tên công ty mới thành lập: Tokyo Tsushin Kogyo K.K. Tên công ty hiện tại: SONY Corporation C ủt iệ tại: Kazuo Hirai Vốn thành lập: ¥190.000 (190.000 yên) Logo công ty SONY 1.1.1. ị ử à : 1 4 , ai à đồng sáng lập ra Tokyo Tsushin Kenkyujo (Totsuko à a ) là a a a và i ita đ ết hợp với nha đ tạo nên m c tiêu chung cho công ty là thiết kế và sáng tạo ra các sản ph m tiên phong ph c v cho nhu c u của ười. Từ nhữ à đ , ô t đ l ô ổ lự đ tạo ra những sản ph m hữu d ng và thiết thực nhất thực hiệ đ tiê đ a a đ ư ồi ơ điện, máy thu âm từ. Với những cống hiến hết , t được ghi nhận và thừa nhận rộ i ư ột công ty à đ u luôn vì chất lượng và công nghệ tiên phong trong các sản ph m của mình. á á 1 1 8, Cô t t t ức trở thành Công ty SONY. á 12 1 8, Cô t được niêm yết tại Sở giao d ch chứng . à t ươ iệu SONY có mặt tại 1 ước, vùng lãnh thổ. 2 Đ MSSV: 081575 Các mốc sản ph m quan tr ng của công ty bao gồ : ài a i ử d ng bóng bán dẫ đ u tiên của Nhật Bản (1955), Tivi màu Trinitron (1968), máy nghe nhạ i động Stereo Walkman (1979), máy quay phim Handycam (1989), á ơi a la tati (1 4), đ đĩa l - a (2 3) và á ơi game PlayStation 3 (2006). ồ 1.1.2. ố ô “ O ” ê được tạo ra bằng việc kết hợp hai từ “ ” và “ ”. ừ “ ”t tiếng Latin chỉ nhữ liê q a đến âm thanh. Từ “ ” trong tiế ó ĩa là ậ é động. Bằng cách kết hợp hai từ này, Sony mong muố a đến một đội ũ ữ ười luôn tràn tr lực và đa ê đ tạo nên nhữ tưở đột phá và những phát tri n cách mạng. Với vi n cảnh công ty sẽ mở rộng ra phạm vi toàn c , và 1 8 ô t đ chính thức thông qua tên g i mới là “ C ati ”. à được phát âm và đ đối với bất kỳ ngôn ngữ nào. T ô đ “ k .b l ”: Tin rằng tò mò là khởi đ u sự sáng tạo. Luôn luôn tin rằng bạn có th là ướ ơ ủa chính bản thân trở thành hiện thật. ó là i u tượng cho sức mạnh sáng tạo khả là ữ tưởng trở thành sự thật. “B ĩ, tưở ”: ượng t ư tượ và ướ “M k ”: Nhấn mạ này thành hiện thực. “.”: ặt giữa ti n. a ữ tưở ơ. đến khả và và l tưởng của Sony – khả li v độ đá ơi ủa ô t đ biến nhữ tưởng ồn cho sự hòa quyện giữa sáng tạo và thực “M k .b ”: Sẽ th hiện bản thân thông qua việc giới thiệu sản ph đột phá, công nghệ, t a đổi t ò ơi ấp dẫn, nội dung mới và d ch v mạng mới cung cấp trải nghiệ ười tiêu dùng. 3 Đ MSSV: 081575 1.1.3. Cô ế 1.2. SONY Vi t Nam ê đ t ứ :C C C Tel: (08) 3841 4488 Fax: (08) 3841 4477 Website: www.sony.com.vn ổ iá ố đ T ở Minh. Vă đố : z t i tư a đ : 1 . t iệ í : 248 ơ ò ạ à ộ: à Kiế , à ội. a , , tòa ườ à 12, ậ –1 4 ạ a , Tp. K ải, ồC ậ 4 Đ MSSV: 081575 ị 1.2.1. ử à lậ : là ô t liê a iữa Cô Vietronics Tâ (3 %) và ậ đ à ấ iấ é .1 13/ và t á 1 ban hành. 2 8, Cô l t i iệt a li iệ đ đượ ố . t Cổ 1 4 iệ tử C ati ( %) đượ ộ Kế ạ và ư t đổi tê t à Cô t á iệ ữ ạ với 1 % vố từ ật ả . ất ả ữ ả ậ từ ật, i a , ala ia, K và và Theo lộ trình hội nhập AFTA từ 2 và t a ết WTO k từ ngày 01/01/2008 các doanh nghiệp có vố đ tư ướ ài được phép nhập kh u sản ph m từ ước ngoài v phân phối tại Việt Nam với thuế suất chỉ từ 0 – % đối với h u hết các mặt à . ê và đó, t á /2 8 ộ Cô ươ đ a à ô tư v vấ đ nhập kh u trực tiếp các sản ph m từ ước ài. đó, đến ngày 16/05/2008, Công ty Sony Việt Nam chính thứ đó cửa nhà máy sản xuất và đổi tên thành công ty TNHH Sony Electronics Vietnam với 100% vố ước ngoài. Bắt đ u từ iai đ ạn này, sản ph m kinh doanh của công ty là những sản ph m và linh kiệ được nhập kh u hoàn toàn từ ước ngoài ư ật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore. Hiện nay, Sony l t i i t a ó ơ 18 đại lý, hệ thống phân phối trên toàn quốc, ngoài ra Sony còn có một hệ thống Sony Shop và Sony Center trên toàn quốc. Hiện tại, công ty có hai dòng sản ph ũi nh n là Tivi Bravia và máy tính xách tay Sony Vaio. Trong tháng 6, Sony chính thức xác nhập Sony Ericson vào công ty, mở ra một dòng sản ph m mới là Smartphone. 1.2.2. T : “A company that inspires and fulfills your curiosity.” “ ” T : Using our unlimited passion for technology, content and services to deliver groundbreaking new excitement and entertainment, as only Sony can “ ” G ị Create products & services that are a step ahead and create new entertainment cultures “ iê à ữ ” ủa ả l t ô i iệt a là l ô tiê ệ tiê tiế ất, ất lượ ấ đế á a . 5 Đ MSSV: 081575 1.2.3. đồ Sony Electronics Vietnam – ổ ả l ê á iá à K vự i a K vự i ắ K Cá K Cá iết ế ửa à ợ tá ả l i iệ ( và i Tivi IT Marketing iệ t ại t ô a ti t ô q a it á q a i ả t ứ át Kế t á và i át Logistics C ó á C i a à ội i ắ ) BAM 2 ạ vự tỉ vự tỉ a BAM 1 Kế đố Ki át Kế t á ạt độ i a á à Logistics HCM ất – ậ i ti à ội à ạ lưới K vự K vự ả à C ó t v i i a ắ á t ô à ti iệ t á à C á ự à á ê á K vự K vự á à Kê à i a i ắ ựá ối Marketing ả l K t ật Khu vự K vự ỗi ứ à ội C át t i ồ : ội ộ 6 Đ MSSV: 081575 1.3. T ô ò à ị đồ 1.3.1. ưởng òng ành nh nhân ự ưởng ộ ận n ng – đào tạo t Chuyên viên ti lươ – ảo i m ưởng ộ Chuyên viên quan ệ nhân viên 1– viê ơ ở vật ất đồ ò à ận ành nh Nhân viên v t ư Lao công C ồ : ội ộ 1.3.2. C ă ò : à á q ả t ( i i t ati ) t ừa à t ự iệ ô tá ả t à ,q ả t ự, ả vệ, á ế, t i đ a t ê t và là iế ối ô tá từ a l đạ x ố á ò ban và ượ lại. a ư và i iá đố v ô tá tổ ứ ộ á ạt độ , á vấ đ liê q a tới á ạt độ t t ô ủa ô t . à t t t ô ti iữa á ò ,t ti , t ệ lệ ủa l đạ đế ơi t iết ột á t ời, xá . ả l tài ả ố đ , ô ,v ò t ấ . à 1.3.3. Cô ạ : à ự liệ , iệ ự iệ ứ x v iá (Admin) ô tá v ạt độ t ả á tổ í t ư, ấ l át, đó t ố ủa ô ấ , t ô ti liê lạ , lư t ữ tài t q a á t ời ỳ. ô tá l t : tiế á , á ội, á đơ v ó q a ệ ia ội át t ự , ội iệ , ơ q a t ô ti đại đế là việ với ô t . , t ật tự t a , a t à ội q , q đ a và ò á và ữa a ắ tài ả , ô la độ ại, ửa ữa ỏ ủa ơ q a t ả l và đi ối ươ tiệ đi lại t á . ơq a . ả l tài ả : ả l ,t i v iệ vật đối với tài ả , ô độ , vật liệ ự t ữ, ử và ửa ữa t ở là việ . ổ ứ ướ , điệ t , ,v ò ế độ. t à ô la , vật liệ , điệ , t t ấ . 7 Đ MSSV: 081575 Ki ê và đối x iế ti điệ , ti t êt ở, ti a ắ tài ả , ti , i việ t i ai t ự ối tổ ợ á iế i l ộ ợ với ê t ự tế. iệ đạ á q ô t ế ội ộ ủa ô t , là đ ổ , ửa đổi á q ế ội Cô ả l ồ ơ viê , t a theo ế ạ , ế độ ti lươ , ả ườ t ự ười la độ . iê ô t ự tiê ội đồ ư v ô i và t t i đ a, t ưở ứ , đ x ất, x ự ợ t từ t ời ỳ. ô iệ : ế ạ đà tạ , ồi ưỡ ứ a , ô việ , tá tổ ứ i la độ . và l ật đối với q ả l , , ế ạ ươ t iế t a á ậ , q ả l t à ộ ồ ơ ười la độ đ ư t ưở á ò a đ ố t la độ , đá ế độ á ười la độ t Cô t . t a àđ ối là việ đ ô t t a, i t a, iải q ết t a ự á iấ iệ t ủ t đ é ạt độ á á ự, đà tạ ối ợ với á Cơ q a ấ la độ ấ ót q ấ iấ ô t và đơ v t ự t ộ . viê và á tổ ứ ,x ự ấ t ô iá, ử ả vệ ủa ti , và á l ật, iấ tờ, vi a và 8 Đ MSSV: 081575 2. T C T Ạ OẠT ĐỘ ELECTRONICS VIETNAM 2.1. C ủ đượ ư ộ ệ a t t ự ti Nam. ơ ả ai l ại: ô H tê t a ủa â ỹ H -Fi Đầ D T O t ườ với á ò ả ê v ô v iải t ủa ười tiê iệt đượ ấ tại iệt a , đượ chia thành X ố C V Tivi BRAVIA Đ C ậ ố C b -shot Máy tinh xách tay VAIO WALK AN Máy quay Handycam â ĩ B -ray ầ Đầ P P ĩ DVD/HDD 9 Đ MSSV: 081575 Projector Máy quay b 2.2. T ô 2.2.1. b ầ B ỹx ố l à “ t WTO, k từ ngày 1/1/2008, các doanh nghi p có vố ầ ư ư ược phép nhập kh u s n ph m nguyên chi c từ ư c ngoài v phân phối t i Vi N . Hơ t, các doanh nghi n t thu “ ằ ” u kho n này và kiên trì chờ ợi, vì rằng giờ â nhập kh u ch còn từ 0-5% ối v i hầu h t các mặ . n vẫn cao và công nghi p ph trợ Vi t Nam thì vẫn trong tình tr “ẹ ẹ” ầ ư nào cho s n xuấ ” ồn: vneconomy.vn/ C à t à ê a đượ i đó ư vẫ đ v vậ à ấ ứt ạt độ ả x ất tại iệt a và a i a t ươ ại ằ á t ườ ậ à iế . ồ ĩa với việ á ả và li iệ ủa iệt ậ từ ữ công ty Sony á ở ắ á ơi t ê t ế iới. ứ i việ , t iệt a ô ả x ất t ự tiế đả ả ất lượ ả v tất ả ồ à đượ ậ và tự y ả x ất. i : 10
- Xem thêm -