Tài liệu Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tỉnh hà tĩnh hiện nay

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi C¸n bé cã vai trß rÊt quan träng, lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c¸ch m¹ng. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh: "C¸n bé lµ c¸i gèc cña mäi c«ng viÖc", "Mu«n viÖc thµnh c«ng hay thÊt b¹i, ®Òu do c¸n bé tèt hoÆc kÐm" [48, tr 269, 240]. ë níc ta, cÊp x· (x·, phêng, thÞ trÊn) lµ mét trong bèn cÊp hµnh chÝnh. CÊp x· lµ cÊp thÊp nhÊt, gÇn d©n nhÊt, lµ cÊp trùc tiÕp tæ chøc vµ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi, chñ tr¬ng, nghÞ quyÕt cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ níc, t¨ng cêng ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, huy ®éng mäi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, tæ chøc cuéc sèng cña céng ®ång d©n c. ChÝnh quyÒn cÊp x· thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc trªn c¸c lÜnh vùc: ChÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, an ninh, quèc phßng. §Ó chÝnh quyÒn cÊp x· thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc mét c¸ch cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc (CBCC) chÝnh quyÒn cÊp x· cã n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc tèt. Thùc tÕ cho thÊy ë ®©u mµ n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· tèt th× hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý cao. Ngîc l¹i, ë ®©u mµ n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· kh«ng tèt th× hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý thÊp, tiÒm Èn nguy c¬ mÊt ®oµn kÕt néi bé, mÊt d©n chñ, t×nh tr¹ng khiÕu n¹i, tè c¸o kÐo dµi, t¹o nªn ®iÓm nãng... lµm ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ ë c¬ së. §¶ng vµ Nhµ níc ta lu«n lu«n quan t©m vµ chó träng ®Õn c«ng t¸c c¸n bé, ®Æc biÖt trong thêi kú ®Èy m¹nh CNH, H§H ®Êt níc, x©y dùng Nhµ níc ph¸p quyÒn XHCN cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n, c«ng t¸c c¸n bé cµng ®îc chó träng. §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ban hµnh nhiÒu NghÞ quyÕt, v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ c¸n bé nh: NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 8 Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ VII, NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 3, 7 Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ VIII, V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng X, ®Æc biÖt lµ NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 5 kho¸ IX Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng "vÒ ®æi míi vµ n©ng cao chÊt lîng hÖ thèng chÝnh trÞ ë c¬ së x·, phêng, thÞ trÊn", trong ®ã nhÊn m¹nh: X©y dùng ®éi ngò c¸n bé ë c¬ së cã n¨ng lùc tæ chøc vµ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ níc, c«ng t©m, th¹o viÖc, tËn tuþ víi d©n, biÕt ph¸t huy søc d©n, kh«ng tham nhòng, kh«ng øc hiÕp d©n, trÎ ho¸ ®éi ngò, ch¨m lo c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng, gi¶i quyÕt hîp lý vµ ®ång bé chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé c¬ së [30, tr 167-168]. Ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc (®· ®îc söa sæi, bæ sung n¨m 2000, 2003); QuyÕt ®Þnh sè 136/2001/Q§-TTg ngµy 17-9-2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt Ch¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh giai ®o¹n 2001 - 2010; NghÞ ®Þnh sè 114/2003/N§-CP ngµy 10-10-2003 cña ChÝnh phñ vÒ CBCC x·, phêng, thÞ trÊn; Th«ng t sè 03/2004/TT-BNV ngµy 16-01-2004 cña Bé Néi vô híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 114/2003/N§-CP ngµy 10-10-2003 cña ChÝnh phñ vÒ CBCC x·, phêng, thÞ trÊn; NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21-10-2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi CBCC ë x·, phêng, thÞ trÊn; Th«ng t liªn tÞch sè 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BL§XH ngµy 14-52004 cña Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21-10-2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi CBCC x·, phêng, thÞ trÊn; QuyÕt ®Þnh sè 03/2004/Q§-TTG ngµy 07-01-2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ®Þnh híng quy ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng CBCC x·, phêng, thÞ trÊn ®Õn n¨m 2010; QuyÕt ®Þnh sè 04/2004/Q§-BNV ngµy 16-01-2004 cña Bé trëng Bé Néi vô vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh tiªu chuÈn cô thÓ ®èi víi CBCC x·, phêng, thÞ trÊn... lµ c¬ së ph¸p lý quan träng ®Ó lµm tèt c«ng t¸c CBCC chÝnh quyÒn cÊp x·. Hµ TÜnh lµ mét tØnh miÒn Trung nghÌo, cã ®Þa h×nh phøc t¹p (miÒn nói, ®ång b»ng, duyªn h¶i vµ ®¶o), lµ n¬i g¸nh chÞu sù kh¾c nghiÖt cña khÝ hËu, chÞu nhiÒu tæn thÊt trong chiÕn tranh vµ thiªn tai. Ngay tõ khi t¸i lËp tØnh (t¸ch ra tõ tØnh NghÖ TÜnh n¨m 1991), tØnh Hµ TÜnh cã nhiÒu thuËn lîi vµ khã kh¨n, trong ®ã khã kh¨n lín nhÊt lµ sù thiÕu hôt trÇm träng vµ sù yÕu kÐm cña ®éi ngò CBCC nãi chung vµ CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· nãi riªng, nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña tØnh kh«ng cao. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cÊp uû vµ chÝnh quyÒn Hµ TÜnh ®· quan t©m tíi c«ng t¸c c¸n bé, nhng thùc tÕ n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña ®éi ngò CBCC ®ang cßn thÊp, nhÊt lµ n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña ®éi ngò CBCC chÝnh quyÒn cÊp x·, cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña tØnh nhµ, do tØnh Hµ TÜnh cßn thiÕu hÖ thèng gi¶i ph¸p ®ång bé vÒ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x·. Víi nh÷ng lý do trªn, t¸c gi¶ chän ®Ò tµi: " Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay " lµm luËn v¨n th¹c sÜ, nh»m ®a ra mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng yªu cÇu nªu trªn. 2. T×nh h×nh nghiªn cøu ®Ò tµi VÒ vÊn ®Ò CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· ®îc nhiÒu nhµ khoa häc ph©n tÝch nghiªn cøu, gåm c¸c c«ng tr×nh, c¸c bµi viÕt cña t¸c gi¶ sau: - PGS,TS NguyÔn Phó Träng vµ PGS,TS TrÇn Xu©n SÇm chñ biªn: LuËn cø khoa häc cho viÖc n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2001. - TS NguyÔn V¨n S¸u vµ GS Hå V¨n Th«ng chñ biªn: Céng ®ång lµng x· ViÖt Nam hiÖn nay, cña Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Nxb Hµ Néi, 2001. - TS NguyÔn V¨n S¸u vµ GS Hå V¨n Th«ng: Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ vµ x©y dùng chÝnh quyÒn cÊp x· ë níc ta hiÖn nay, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2005. - TS Thang V¨n Phóc vµ TS Chu V¨n Thµnh ®ång chñ biªn: ChÝnh quyÒn cÊp x· vµ qu¶n lý nhµ níc cÊp x· cña ViÖn khoa häc Tæ chøc Nhµ níc, Ban Tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2000. - PGS,TS NguyÔn H÷u KhiÓn: N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña c¸n bé chÝnh quyÒn c¬ së tØnh Trµ Vinh giai ®o¹n 2005 - 2010, §Ò tµi khoa häc, Hµ Néi, 2005. - Lª §×nh ChÕch: VÒ Nhµ níc XHCN vµ c«ng t¸c c¸n bé chÝnh quyÒn cÊp x· ë H¶i Hng, LuËn v¨n th¹c sÜ TriÕt häc, Hµ Néi, 1999. - NguyÔn ThÞ HËu: N©ng cao chÊt lîng ®éi ngò CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· ë tØnh Phó Thä hiÖn nay, LuËn v¨n th¹c sÜ LuËt, Hµ Néi, 2004. - TrÇn ThÞ Ngµ: N©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé chÝnh quyÒn x· ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c níc ta, LuËn v¨n th¹c sÜ Qu¶n lý nhµ níc, Hµ Néi 1999. - Ph¹m ThÞ Thu Vinh: N©ng cao n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé chÝnh quyÒn c¬ së trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä, LuËn v¨n th¹c sÜ Qu¶n lý nhµ níc, Hµ Néi 2003. - PGS Hµ Quang Ngäc: §éi ngò c¸n bé chÝnh quyÒn c¬ së: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p, T¹p chÝ Céng s¶n sè 2/1999. - GS,TSKH Vò Huy Tõ: Mét sè gi¶i ph¸p t¨ng cêng n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé c¬ së, T¹p chÝ Qu¶n lý nhµ níc sè 5/2002. Nh×n chung c¸c c«ng tr×nh trªn chñ yÕu tËp trung ®¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng CBCC nh tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n.... cha ®¸nh gi¸ s©u s¾c vÒ kü n¨ng cña CBCC hoÆc cã ®¸nh gi¸ vÒ kü n¨ng nhng cha g¾n víi hiÖu qu¶ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, víi yªu cÇu x©y dùng Nhµ níc ph¸p quyÒn XHCN cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n, víi ®Ò cao tÝnh tù qu¶n cña céng ®ång d©n c. ViÖc nghiªn cøu n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· ë tØnh Hµ TÜnh hiÖn nay, cha cã t¸c gi¶ nµo nghiªn cøu mét c¸ch hÖ thèng díi gãc ®é luËt häc. Cho nªn, t¸c gi¶ m¹nh d¹n nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy, víi mong muèn gãp phÇn nhá bÐ vµo c«ng t¸c c¸n bé cña tØnh nhµ. 3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu LuËn v¨n chØ tËp trung nghiªn cøu n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC Héi ®ång nh©n d©n (H§ND) vµ Uû ban nh©n d©n (UBND) cÊp x· ë tØnh Hµ TÜnh tõ n¨m 1991 ®Õn nay. 4. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu * Môc ®Ých: LuËn v¨n nh»m ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· ë tØnh Hµ TÜnh trong giai ®o¹n hiÖn nay. * NhiÖm vô: - Ph©n tÝch c¬ së lý luËn vÒ n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· trªn c¬ së hÖ thèng ho¸ quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, T tëng Hå ChÝ Minh, cña §¶ng vµ quy ®Þnh cña Nhµ níc ta. - Ph©n tÝch thùc tr¹ng n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· ë tØnh Hµ TÜnh, qua ®ã rót ra nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc vµ t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña h¹n chÕ ®ã. - §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn trong giai ®o¹n hiÖn nay ë tØnh Hµ TÜnh. 5. C¬ së lý luËn vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: * C¬ së lý luËn: LuËn v¨n dùa trªn c¬ së lý luËn cña Chñ nghÜa M¸cLªnin vµ T tëng Hå ChÝ Minh vÒ Nhµ níc ph¸p luËt; quan ®iÓm cña §¶ng vÒ c«ng t¸c c¸n bé, c«ng chøc; nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ qu¶n lý nhµ níc. * Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Bªn c¹nh viÖc sö dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö, luËn v¨n cßn sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu kh¸c nh: Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh, ®iÒu tra x· héi, thèng kª... 6. §ãng gãp míi vµ ý nghÜa thùc tiÔn cña luËn v¨n * Nh÷ng ®ãng gãp míi cña luËn v¨n: - Gãp phÇn hÖ thèng c¸c quan ®iÓm cña Chñ nghÜa M¸c-Lªnin, T tëng Hå ChÝ Minh, cña §¶ng vµ Nhµ níc ta vÒ n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x·. - §¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· ë tØnh Hµ TÜnh. - §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x·. * ý nghÜa thùc tiÔn: - LuËn v¨n cung cÊp luËn cø khoa häc gióp c¸c cÊp l·nh ®¹o ë tØnh Hµ TÜnh trong c«ng t¸c x©y dùng CBCC chÝnh quyÒn cÊp x·. - LuËn v¨n cßn dïng lµm tµi liÖu tham kh¶o cho viÖc gi¶ng d¹y ë Trêng ChÝnh trÞ vµ cho nh÷ng ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. 7. KÕt cÊu cña luËn v¨n Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o vµ phô lôc, luËn v¨n ®îc kÕt cÊu gåm 3 ch¬ng, 8 tiÕt. Ch¬ng 1 c¬ së lý luËn vÒ n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña c¸n bé, c«ng chøc chÝnh quyÒn cÊp x· 1.1. ChÝnh quyÒn cÊp x· vµ vÞ trÝ, vai trß cña c¸n bé, c«ng chøc chÝnh quyÒn cÊp x· 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña chÝnh quyÒn cÊp x· 1.1.1.1. Kh¸i niÖm chÝnh quyÒn cÊp x· ChÝnh quyÒn cÊp x· cã vÞ trÝ, vai trß rÊt quan träng trong c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc, ®Æc biÖt lµ trong thêi kú ®Èy m¹nh CNH, H§H ®Êt níc hiÖn nay. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh: "CÊp x· lµ gÇn d©n nhÊt, lµ nÒn t¶ng cña hµnh chÝnh. CÊp x· lµm ®îc viÖc th× mäi viÖc ®Òu xong xu«i" [48, tr.371-372]. VÞ trÝ vµ vai trß cña chÝnh quyÒn cÊp x· ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng néi dung sau ®©y: - ChÝnh quyÒn cÊp x· lµ n¬i trùc tiÕp tæ chøc vµ thùc hiÖn ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc ®i vµo cuéc sèng. Thùc tiÔn cho thÊy cã hÖ thèng ®êng lèi, chÝnh s¸ch ph¸p luËt ®óng ®¾n, khoa häc nhng ë ®ã chÝnh quyÒn cÊp x· ho¹t ®éng yÕu kÐm th× ®êng lèi, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cha thùc sù ®i vµo cuéc sèng, cha ph¸t huy ®îc søc m¹nh cña m×nh; ë ®©u chÝnh quyÒn cÊp x· ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× ë ®ã ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ níc ®îc thùc thi nghiªm minh, chÝnh trÞ æn ®Þnh, kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao. ChÝnh quyÒn cÊp x· lµ n¬i thÓ nghiÖm chÝnh x¸c ®êng lèi, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ níc. - ChÝnh quyÒn cÊp x· lµ cÊp qu¶n lý c¸c mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, an ninh quèc phßng trªn ®Þa bµn c¬ së. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x· lµ c¬ së quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu lùc, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng trong c¶ bé m¸y nhµ níc. - ChÝnh quyÒn cÊp x· lµ cÊp chÝnh quyÒn trùc tiÕp víi d©n, gÇn d©n, s¸t d©n nhÊt, lµ cÊp chÝnh quyÒn gi¶i quyÕt vµ ch¨m lo mäi mÆt ®êi sèng nh©n d©n, trùc tiÕp n¾m b¾t t©m t, nguyÖn väng, t×nh c¶m cña nh©n d©n. - ChÝnh quyÒn cÊp x· lµ cÊp híng dÉn, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng tù qu¶n cña nh©n d©n nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. §©y lµ nÐt ®Æc thï cña chÝnh quyÒn cÊp x·, so víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn kh¸c. - ChÝnh quyÒn cÊp x· lµ "cÇu nèi" gi÷a §¶ng, Nhµ níc víi nh©n d©n. ChÝnh quyÒn cÊp x· lµ cÊp trùc tiÕp tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc cho nh©n d©n hiÓu vµ thùc hiÖn ®êng lèi, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt ®ã vµ chÝnh quyÒn cÊp x· lµ cÊp n¾m b¾t t©m t, nguyÖn väng, ý chÝ cña nh©n d©n ®Ó ph¶n ¸nh víi cÊp liªn quan. - CÊp x· lµ n¬i lu gi÷ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng, phong tôc tËp qu¸n tiÕn bé cña d©n téc ViÖt Nam. ChÝnh quyÒn cÊp x· cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ míi, ®Æc biÖt lµ ë vïng n«ng th«n. ChÝnh quyÒn cÊp x· lµ bé m¸y mang tÝnh quyÒn lùc Nhµ níc ®iÒu hµnh, qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc trªn c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, an ninh quèc phßng trªn ®Þa bµn c¬ së. ChÝnh quyÒn cÊp x· chØ bao gåm H§ND vµ UBND. Trong ®ã "H§ND lµ c¬ quan quyÒn lùc Nhµ níc ë ®Þa ph¬ng, ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng vµ quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, do nh©n d©n ®Þa ph¬ng bÇu ra, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nh©n d©n ®Þa ph¬ng vµ c¬ quan Nhµ níc cÊp trªn" [59, tr.5-6]; "UBND do H§ND bÇu lµ c¬ quan chÊp hµnh cña H§ND, c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc ë ®Þa ph¬ng, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H§ND cïng cÊp vµ c¬ quan Nhµ níc cÊp trªn" [59, tr.6]. Qua ph©n tÝch ë trªn cã thÓ kh¸i niÖm: chÝnh quyÒn cÊp x· lµ cÊp thÊp nhÊt, cÊp gÇn gòi d©n nhÊt, bao gåm H§ND vµ UBND thùc hiÖn quyÒn lùc Nhµ níc vµ ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng, quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n ë c¬ së, quyÕt ®Þnh vµ thùc hiÖn nh÷ng chñ tr¬ng, biÖn ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, cñng cè quèc phßng an ninh trªn ®Þa bµn theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p, ph¸p luËt lµ tæ chøc ph¸t huy tÝnh tù qu¶n cña nh©n d©n. 1.1.1.2. §Æc ®iÓm cña chÝnh quyÒn cÊp x· Thø nhÊt, chÝnh quyÒn cÊp x· lµ cÊp thÊp nhÊt trong hÖ thèng chÝnh quyÒn c¸c cÊp cña Nhµ níc ta (Trung ¬ng, tØnh, huyÖn, x·); lµ cÊp qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc trªn c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ - x· héi, an ninh, quèc phßng ë ®Þa bµn c¬ së. Thø hai, chÝnh quyÒn cÊp x· lµ cÊp trùc tiÕp tæ chøc vµ thùc hiÖn ®êng lèi chÝnh trÞ, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ níc trong cuéc sèng, lµ cÇu nèi gi÷a §¶ng, Nhµ níc víi nh©n d©n, lµ cÊp gÇn gòi d©n nhÊt, lµ n¬i trùc tiÕp ®¸p øng vµ gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n. Thø ba, chÝnh quyÒn cÊp x· gåm H§ND vµ UBND, mµ kh«ng cã c¬ quan Toµ ¸n nh©n d©n, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n. H§ND lµ c¬ quan quyÒn lùc Nhµ níc vµ ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n ë c¬ së. UBND lµ c¬ quan chÊp hµnh, c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc trªn c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ - x· héi, an ninh, quèc phßng trªn ®Þa bµn c¬ së. Thø t, chÝnh quyÒn cÊp x· lµ n¬i ph¸t huy tÝnh tù qu¶n cña céng ®ång d©n c, lµ n¬i trùc tiÕp vËn ®éng vµ t¨ng cêng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n. 1.1.2. Kh¸i niÖm, vÞ trÝ, vai trß cña c¸n bé, c«ng chøc chÝnh quyÒn cÊp x· 1.1.2.1. Kh¸i niÖm c¸n bé, c«ng chøc chÝnh quyÒn cÊp x· Tõ "c¸n bé" ®îc hiÓu víi nhiÒu nghÜa kh¸c nhau trong tõng giai ®o¹n lÞch sö cô thÓ. Dï c¸ch hiÓu, c¸ch dïng kh¸c nhau nhng vÒ c¬ b¶n, tõ c¸n bé bao hµm nghÜa chÝnh cña nã lµ bé khung, lµ nßng cèt, lµ chØ huy. Quan niÖm mét c¸ch chung nhÊt, c¸n bé lµ kh¸i niÖm chØ nh÷ng ngêi cã chøc vô, vai trß vµ c¬ng vÞ nßng cèt trong mét tæ chøc cã t¸c ®éng ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña tæ chøc vµ c¸c quan hÖ trong l·nh ®¹o, chØ huy, qu¶n lý, ®iÒu hµnh, gãp phÇn ®Þnh híng sù ph¸t triÓn cña tæ chøc [63, tr.18]. C«ng chøc lµ nh÷ng ngêi ®îc Nhµ níc tuyÓn dông, bæ nhiÖm hoÆc ®îc giao nhiÖm vô thêng xuyªn lµm viÖc trong c¸c c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi ë Trung ¬ng, cÊp tØnh, cÊp huyÖn hoÆc c¬ quan ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n hay c«ng an nh©n d©n mµ kh«ng ph¶i lµ h¹ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, ®îc ph©n lo¹i theo chÕ ®é ®µo t¹o, ngµnh chuyªn m«n, ®îc xÕp vµo mét ng¹ch hµnh chÝnh trong biªn chÕ vµ hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc [57, tr.18]. Theo quy ®Þnh cña NghÞ quyÕt Trung ¬ng 5 kho¸ IX: HÖ thèng chÝnh trÞ ë c¬ së cã c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch. C¸n bé chuyªn tr¸ch lµ nh÷ng c¸n bé ph¶i dµnh phÇn lín thêi gian lao ®éng, lµm viÖc c«ng ®Ó thùc hiÖn chøc tr¸ch ®îc giao, bao gåm: C¸n bé gi÷ chøc vô qua bÇu cö gåm: C¸n bé chñ chèt cña cÊp uû §¶ng, H§ND, UBND nh÷ng ngêi ®øng ®Çu Uû ban mÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi. C¸n bé chuyªn m«n ®îc UBND tuyÓn chän gåm: C«ng an trëng, x· ®éi trëng, c¸n bé v¨n phßng, ®Þa chÝnh, tµi chÝnh - kÕ to¸n, t ph¸p, v¨n ho¸ - x· héi. Sè lîng c¸n bé chuyªn tr¸ch do ChÝnh phñ quy ®Þnh. C¸n bé chuyªn tr¸ch ë c¬ së cã chÕ ®é lµm viÖc vµ ®îc hëng chÝnh s¸ch vÒ c¬ b¶n nh c¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc; khi kh«ng cßn lµ c¸n bé chuyªn tr¸ch mµ cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ, ®îc tiÕp tôc tù ®ãng b¶o hiÓm x· héi hoÆc hëng phô cÊp mét lÇn theo chÕ ®é nghØ viÖc. C¸n bé, c«ng chøc c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc thi tuyÓn vµo ng¹ch c«ng chøc ë cÊp trªn. Ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc hiÖn hµnh cÇn ®îc söa ®æi theo híng bao gåm c¶ c¸n bé, c«ng chøc c¬ së. C¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch lµ nh÷ng ngêi chØ tham gia viÖc c«ng trong mét phÇn thêi gian lao ®éng. C¨n cø híng dÉn cña Trung ¬ng, UBND cÊp tØnh quy ®Þnh khung vÒ sè lîng vµ møc phô cÊp cho c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch trong hÖ thèng chÝnh trÞ ë cÊp c¬ së (kÓ c¶ trëng th«n) [30, tr.178, 179]. Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, ®iÒu 1, ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc (söa ®æi, bæ sung n¨m 2000 vµ 2003): C¸n bé, c«ng chøc quy ®Þnh t¹i ph¸p lÖnh nµy lµ c«ng d©n ViÖt Nam, trong biªn chÕ bao gåm:... Nh÷ng ngêi do bÇu cö ®Ó ®¶m nhiÖm chøc vô theo nhiÖm kú trong Thêng trùc H§ND, UBND; BÝ th, phã bÝ th §¶ng uû, ngêi ®øng ®Çu tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi x·, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ cÊp x·). Nh÷ng ngêi ®îc tuyÓn dông, giao gi÷ mét chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô thuéc UBND cÊp x· [56, tr.41- 42]. Theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 2, NghÞ ®Þnh sè 114/2003/N§-CP ngµy 10/10/2003 cña ChÝnh phñ vÒ c¸n bé, c«ng chøc x·, phêng, thÞ trÊn. 1. Nh÷ng ngêi do bÇu cö ®Ó ®¶m nhiÖm chøc vô theo nhiÖm kú (gäi chung lµ c¸n bé chuyªn tr¸ch cÊp x·) gåm cã c¸c chøc vô sau ®©y: a. BÝ th, Phã BÝ th §¶ng uû, Thêng trùc §¶ng uû (n¬i cã Phã BÝ th chuyªn tr¸ch c«ng t¸c §¶ng), BÝ th, Phã BÝ th chi bé (n¬i cha thµnh lËp §¶ng uû cÊp x·); b. Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch H§ND c. Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch UBND d. Chñ tÞch Uû ban MÆt trËn tæ quèc, BÝ th §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, Chñ tÞch Héi liªn hiÖp phô n÷, Chñ tÞch Héi n«ng d©n vµ Chñ tÞch Héi cùu chiÕn binh. 2. Nh÷ng ngêi ®îc tuyÓn dông, giao gi÷ mét chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô thuéc UBND cÊp x· (gäi chung lµ c«ng chøc cÊp x·), gåm c¸c chøc danh sau ®©y: a. Trëng c«ng an (n¬i cha bè trÝ lùc lîng c«ng an chÝnh quy) b. ChØ huy trëng qu©n sù c. V¨n phßng - Thèng kª d. §Þa chÝnh - X©y dùng ®. Tµi chÝnh - KÕ to¸n e. T ph¸p - Hé tÞch g. V¨n ho¸ - X· héi [53, tr.378]. Theo c¸c quy ®Þnh trªn th× c¸n bé chÝnh quyÒn cÊp x· gåm: Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch H§ND; Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch UBND; c«ng chøc x· gåm: Trëng C«ng an (n¬i cha bè trÝ lùc lîng c«ng an chÝnh quy); ChØ huy trëng qu©n sù; V¨n phßng - Thèng kª; §Þa chÝnh - X©y dùng; Tµi chÝnh - KÕ to¸n; T ph¸p - Hé tÞch; V¨n ho¸ - X· héi. Kh¸i niÖm c¸n bé chÝnh quyÒn cÊp x·: C¸n bé chÝnh quyÒn cÊp x· lµ c«ng d©n ViÖt Nam trong biªn chÕ; ®îc hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc, gåm nh÷ng ngêi ®îc bÇu gi÷ chøc vô Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch H§ND, Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch UBND cã tr¸ch nhiÖm l·nh ®¹o, chØ ®¹o, ®iÒu hµnh thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña H§ND vµ UBND theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, b¶o ®¶m ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi, æn ®Þnh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi trªn ®Þa bµn x·, phêng, thÞ trÊn. Kh¸i niÖm c«ng chøc chÝnh quyÒn cÊp x·: C«ng chøc chÝnh quyÒn cÊp x· lµ c«ng d©n ViÖt Nam trong biªn chÕ, ®îc hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc, ®îc tuyÓn dông, giao gi÷ mét chøc danh chuyªn m«n nghiÖp vô thuéc UBND cÊp x· thùc hiÖn nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. 1.1.2.2. VÞ trÝ, vai trß cña c¸n bé, c«ng chøc chÝnh quyÒn cÊp x· C¸c nhµ kinh ®iÓn cña chñ nghÜa M¸c -Lªnin ®· tõng nªu cao vai trß cña ngêi c¸n bé. Lªnin chØ râ: "Trong lÞch sö cha hÒ cã mét giai cÊp nµo giµnh ®îc quyÒn thèng trÞ, nÕu nã kh«ng ®µo t¹o ra ®îc hµng ngò cña m×nh nh÷ng l·nh tô chÝnh trÞ, nh÷ng ®¹i biÓu tiÒn phong cã ®ñ kh¶ n¨ng tæ chøc vµ l·nh ®¹o phong trµo" [38, tr 473]. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸n bé, coi ®©y lµ "vÊn ®Ò then chèt". Ngêi kh¼ng ®Þnh: "C¸n bé lµ nh÷ng ngêi ®em chÝnh s¸ch cña §¶ng, cña ChÝnh phñ gi¶i thÝch cho d©n chóng hiÓu râ vµ thi hµnh, ®ång thêi ®em t×nh h×nh cña d©n chóng b¸o c¸o cho §¶ng, ChÝnh phñ hiÓu râ ®Ó ®Æt chÝnh s¸ch cho ®óng" [48, tr 269]. C¸n bé cã vÞ trÝ rÊt quan träng lµ "cÇu nèi" gi÷a §¶ng, Nhµ níc víi nh©n d©n. C¸n bé lµ ngêi ®Æt ra ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. §êng lèi, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cã ®óng ®¾n, khoa häc phÇn lín phô thuéc nhiÒu vµo c¸n bé, cã chÝnh s¸ch råi viÖc thi hµnh nã thÕ nµo còng l¹i phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸n bé. NÕu c¸n bé giái, cã n¨ng lùc, tËn t©m víi c«ng viÖc th× chÝnh s¸ch ®îc thi hµnh vµ ®i vµo cuéc sèng. Ngîc l¹i, nÕu kh«ng cã c¸n bé tèt th× c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cã hay mÊy còng kh«ng thùc hiÖn ®îc. C¸n bé cã vÞ trÝ, vai trß quan träng ®èi víi c¬ quan, tæ chøc. C¸n bé lµ thµnh viªn, phÇn tö cÊu thµnh tæ chøc bé m¸y. C¸n bé cã quan hÖ mËt thiÕt víi tæ chøc vµ quyÕt ®Þnh mäi sù ho¹t ®éng cña tæ chøc. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng trong tæ chøc, bé m¸y phô thuéc vµo c¸n bé. C¸n bé tèt sÏ lµm cho bé m¸y ho¹t ®éng nhÞp nhµng, c¸n bé kÐm sÏ lµm cho bé m¸y tª liÖt "C¸n bé lµ c¸i d©y chuyÒn cña bé m¸y. NÕu d©y chuyÒn kh«ng tèt, kh«ng ch¹y th× ®éng c¬ dï tèt, dï ch¹y toµn bé m¸y còng tª liÖt" [48, tr.54]. §èi víi c«ng viÖc "c¸n bé lµ c¸i gèc cña mäi c«ng viÖc", "Mu«n viÖc thµnh c«ng hay thÊt b¹i ®Òu do c¸n bé tèt hoÆc kÐm" [48, tr.269, 240]. §¶ng ta lu«n coi träng c«ng t¸c c¸n bé, ®Æc biÖt lµ thêi kú ®Èy m¹nh CNH - H§H ®Êt níc, §¶ng nhËn ®Þnh: "C¸n bé lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c¸ch m¹ng g¾n liÒn víi vËn mÖnh cña §¶ng, cña chÕ ®é, lµ kh©u then chèt trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng" [20, tr.34]. Nh vËy, CBCC lµ "cÇu nèi" gi÷a §¶ng, Nhµ níc víi nh©n d©n, lµ "nh©n tè quyÕt ®Þnh" ®Õn sù thµnh b¹i cña c¸ch m¹ng, "lµ kh©u then chèt trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng". Ngoµi nh÷ng vÞ trÝ, vai trß trªn CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· cßn cã vÞ trÝ, vai trß thÓ hiÖn nh÷ng ph¬ng diÖn sau ®©y: - CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· võa lµ ngêi ®¹i diÖn Nhµ níc, võa lµ ngêi ®¹i diÖn céng ®ång, võa lµ ngêi cïng lµng, cïng hä, võa lµ ngêi d©n, lµ ngêi gÇn gòi d©n, s¸t d©n nhÊt cho nªn hä lµ ngêi trùc tiÕp n¾m b¾t t©m t, nguyÖn väng t×nh c¶m cña d©n ®Ó ph¶n ¸nh lªn c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Ó c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Æt ra chÝnh s¸ch ®óng. Thùc tÕ cho thÊy, ë ®©u mµ CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· gÇn d©n, hiÓu d©n, n¾m b¾t kÞp thêi t©m t, nguyÖn väng cña d©n th× ë ®ã c¸c cÊp chÝnh quyÒn sÏ ®Ò ra chÝnh s¸ch ®óng, ngîc l¹i ë ®©u mµ c¸n bé chÝnh quyÒn cÊp x· quan liªu, h¸ch dÞch, cöa quyÒn th× sÏ ®Ò ra chÝnh s¸ch kh«ng phï hîp. - CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· lµ ngêi trùc tiÕp tuyªn truyÒn, phæ biÕn ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc cho nh©n d©n vµ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn tèt ®êng lèi, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt ®ã trong cuéc sèng. Lµ ngêi tiªn phong g¬ng mÉu trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt vµ x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa ë khu d©n c. - CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· lµ ngêi trùc tiÕp gi¶i quyÕt nh÷ng yªu cÇu, nh÷ng th¾c m¾c vÒ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n. - CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· lµ ngêi am hiÓu c¸c phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng d©n téc cña ®Þa ph¬ng, hä lµ ngêi tËp hîp ®îc khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n ë c¬ së, lµ ngêi ph¸t huy tÝnh tù qu¶n cña céng ®ång d©n c. Tãm l¹i, CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· lµ ngêi cã vÞ trÝ, vai trß quan träng trong viÖc æn ®Þnh chÝnh trÞ, ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë c¬ së, t¨ng cêng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy tÝnh tù qu¶n trong céng ®ång d©n c. 1.2. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, tiªu chÝ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña c¸n bé, c«ng chøc chÝnh quyÒn cÊp x· 1.2.1. Kh¸i niÖm n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña c¸n bé, c«ng chøc chÝnh quyÒn cÊp x· Muèn hiÓu râ kh¸i niÖm n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· tríc hÕt ph¶i t×m hiÓu mét sè kh¸i niÖm nh sau: Thø nhÊt, kh¸i niÖm n¨ng lùc. N¨ng lùc ®îc con ngêi sö dông ë nhiÒu ph¬ng diÖn nh: N¨ng lùc c«ng t¸c, n¨ng lùc s¶n xuÊt, n¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh.... - Theo cuèn Gèc vµ nghÜa cña tõ tiÕng ViÖt th«ng dông th× n¨ng lùc ®îc chia lµm hai vÕ: N¨ng lµ lµm næi viÖc; lùc lµ søc m¹nh. N¨ng lùc ®îc hiÓu lµ søc m¹nh cã thÓ lµm næi viÖc. - Theo tõ ®iÓn TiÕng ViÖt th«ng dông Nxb gi¸o dôc Ên hµnh th× n¨ng lùc ®îc hiÓu lµ "kh¶ n¨ng lµm viÖc tèt". - Theo ®¹i tõ ®iÓn TiÕng ViÖt Nxb v¨n ho¸ th«ng tin: HiÓu theo hai nghÜa: 1. N¨ng lùc lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ñ hoÆc vèn cã ®Ó lµm mét viÖc g×. VÝ dô: N¨ng lùc t duy cña con ngêi; 2. N¨ng lùc lµ kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn tèt mét c«ng viÖc. VÝ dô: Cã n¨ng lùc chuyªn m«n, n¨ng lùc tæ chøc. Tãm l¹i, n¨ng lùc lµ kh¶ n¨ng cña con ngêi ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng viÖc hay lµm viÖc cã hiÖu qu¶ cao. Thø hai, kh¸i niÖm qu¶n lý nhµ níc. C¸c M¸c ®· viÕt "qu¶n lý lµ mét chøc n¨ng ®Æc biÖt n¶y sinh tõ b¶n chÊt x· héi cña qu¸ tr×nh lao ®éng" [44, tr.29, 30]. NhÊn m¹nh néi dung trªn «ng chØ râ: TÊt c¶ mäi lao ®éng x· héi trùc tiÕp hay lao ®éng chung nµo tiÕn hµnh trªn quy m« t¬ng ®èi lín th× Ýt nhiÒu còng cÇn ®Õn mét sù chØ ®¹o ®Ó ®iÒu hoµ nh÷ng ho¹t ®éng c¸ nh©n vµ thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng chung... Mét ngêi ®éc tÊu vÜ cÇm tù m×nh ®iÒu khiÓn lÊy m×nh, cßn mét dµn nh¹c th× ph¶i cÇn ph¶i cã nh¹c trëng [45, tr.480]. Theo ®iÒu khiÓn häc th× qu¶n lý lµ ®iÒu khiÓn, chØ ®¹o mét hÖ thèng hay mét qu¸ tr×nh, c¨n cø vµo nh÷ng quy ®Þnh, ®Þnh luËt hay nguyªn t¾c t¬ng øng ®Ó cho hÖ thèng hay quy tr×nh Êy vËn ®éng theo ý muèn cña ngêi qu¶n lý nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc ®Ých ®· ®Þnh tríc. Theo gi¸o tr×nh Nhµ níc vµ ph¸p luËt, qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc cña Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh th×: Qu¶n lý trong x· héi nãi chung lµ qu¸ tr×nh tæ chøc, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu vµ yªu cÇu nhÊt ®Þnh dùa trªn nh÷ng quy luËt kh¸ch quan. Qu¶n lý nhµ níc lµ sù t¸c ®éng, tæ chøc, ®iÒu chØnh mang tÝnh quyÒn lùc Nhµ níc, th«ng qua ho¹t ®éng cña bé m¸y Nhµ níc b»ng ph¬ng tiÖn, c«ng cô, c¸ch thøc t¸c ®éng cña Nhµ níc ®èi víi c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c cña ®êi sèng x· héi theo ®êng lèi, nghÞ quyÕt cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ níc. Qu¶n lý nhµ níc ®îc hiÓu theo nghÜa réng vµ nghÜa hÑp: Theo nghÜa réng, qu¶n lý nhµ níc lµ ho¹t ®éng tæ chøc, ®iÒu hµnh cña c¶ bé m¸y Nhµ níc, nghÜa lµ bao hµm c¶ sù t¸c ®éng tæ chøc cña quyÒn lùc Nhµ níc trªn c¸c ph¬ng diÖn lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t ph¸p. Theo c¸ch hiÓu nµy, qu¶n lý nhµ níc ®îc ®Æt trong c¬ chÕ "§¶ng l·nh ®¹o, Nhµ níc qu¶n lý, nh©n d©n lµm chñ". Theo nghÜa hÑp, qu¶n lý nhµ níc chñ yÕu lµ qu¸ tr×nh tæ chøc, ®iÒu hµnh trong hÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc ®èi víi c¸c qu¸ tr×nh x· héi vµ ho¹t ®éng cña con ngêi theo ph¸p luËt, nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu, yªu cÇu, nhiÖm vô qu¶n lý nhµ níc. §ång thêi, c¸c c¬ quan Nhµ níc nãi chung cÇn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cã tÝnh chÊt chÊp hµnh, ®iÒu hµnh, tÝnh chÊt hµnh chÝnh Nhµ níc nh»m x©y dùng, tæ chøc bé m¸y vµ cñng cè chÕ ®é c«ng t¸c néi bé cña m×nh. * §Æc ®iÓm cña qu¶n lý nhµ níc: + Lu«n mang tÝnh quyÒn lùc Nhµ níc, tÝnh tæ chøc cao; + Lµ ho¹t ®éng cã môc tiªu râ rµng, cã chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn môc tiªu; + Lµ ho¹t ®éng cã tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ linh ho¹t trong thùc tiÔn ®iÒu hµnh, qu¶n lý; + Cã tÝnh liªn tôc vµ æn ®Þnh trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng trong qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc; + Cã tÝnh chuyªn m«n ho¸ vµ nghÒ nghiÖp cao; + Cã tÝnh hÖ thèng thø bËc chÆt chÏ, lµ hÖ thèng th«ng suèt tõ trªn xuèng díi; + Kh«ng cã sù c¸ch biÖt vÒ mÆt x· héi gi÷a chñ thÓ vµ kh¸ch thÓ qu¶n lý; + Ph¬ng thøc thùc hiÖn chñ yÕu lµ hµnh chÝnh, tuyªn truyÒn, vËn ®éng vµ thuyÕt phôc; + Kh«ng vô lîi; + Mang tÝnh nh©n ®¹o. * C¸c néi dung qu¶n lý nhµ níc ë chÝnh quyÒn cÊp x·, bao gåm: + Qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc ë cÊp x·; + Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ - tµi chÝnh; + Qu¶n lý nhµ níc vÒ v¨n ho¸ - x· héi; + Qu¶n lý nhµ níc vÒ quèc phßng, an ninh, trËt tù an toµn x· héi; + Qu¶n lý nhµ níc vÒ t ph¸p - hé tÞch; + Qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êt ®ai, ®Þa giíi hµnh chÝnh; + Qu¶n lý nhµ níc vÒ d©n téc, t«n gi¸o; + Qu¶n lý nhµ níc vÒ x©y dùng, giao th«ng vËn t¶i vµ m«i trêng. Kh¸i niÖm: N¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· lµ kh¶ n¨ng cña CBCC tiÕn hµnh qu¸ tr×nh tæ chøc, ®iÒu hµnh chÝnh quyÒn cÊp x· thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô qu¶n lý nhµ níc trªn c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa, x· héi, an ninh, quèc phßng ë c¬ së nh»m b¶o ®¶m hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý cao. * Theo môc ®Ých vµ tÝch chÊt c«ng viÖc cã thÓ ph©n lo¹i n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· nh sau: - N¨ng lùc l·nh ®¹o qu¶n lý; - N¨ng lùc hµnh chÝnh - tæ chøc; - N¨ng lùc qu¶n lý kinh tÕ; - N¨ng lùc qu¶n lý ng©n s¸ch - tµi chÝnh; - N¨ng lùc qu¶n lý ®Þa chÝnh; - N¨ng lùc qu¶n lý t ph¸p - hé tÞch; - N¨ng lùc qu¶n lý v¨n ho¸ - x· héi, y tÕ, gi¸o dôc; - N¨ng lùc qu¶n lý an ninh quèc phßng. 1.2.2. §Æc ®iÓm n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña c¸n bé, c«ng chøc chÝnh quyÒn cÊp x· XuÊt ph¸t tõ chøc tr¸ch nhiÖm vô cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x·, n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm sau ®©y: - N¨ng lùc cña Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n cÊp x· thÓ hiÖn: + N¨ng lùc triÖu tËp, chñ to¹ c¸c kú häp, n¨ng lùc chñ tr× tham gia x©y dùng nghÞ quyÕt, n¨ng lùc gi¸m s¸t, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña H§ND. + N¨ng lùc tiÕp xóc cö tri, lÊy ý kiÕn cö tri, tæ chøc tiÕp d©n, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc gi¶i quyÕt c¸c kiÕn nghÞ, khiÕu n¹i, tè c¸o cña nh©n d©n. + N¨ng lùc quan hÖ víi ®¹i biÓu H§ND vµ phèi hîp c«ng t¸c víi Uû ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam cïng cÊp, n¨ng lùc b¸o c¸o c«ng t¸c víi c¸c c¬ quan h÷u quan. + N¨ng lùc chñ tr× vµ phèi hîp víi UBND trong viÖc quyÕt ®Þnh ®a ra b·i nhiÖm ®¹i biÓu H§ND theo ®Ò nghÞ cña Uû ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam cïng cÊp. - N¨ng lùc cña Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch UBND cÊp x· thÓ hiÖn: + N¨ng lùc triÖu tËp, chñ to¹ c¸c phiªn häp UBND, n¨ng lùc quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch, tham gia quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña UBND, n¨ng lùc tæ chøc chØ ®¹o, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña c¬ quan Nhµ níc cÊp trªn, NghÞ quyÕt cña H§ND vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña UBND cÊp x·. + N¨ng lùc tiÕp d©n, xÐt vµ gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ, khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vµ tr¶ lêi c¸c kiÕn nghÞ cña Uû ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c ®oµn thÓ ë x·, phêng, thÞ trÊn. + N¨ng lùc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p c¶i tiÕn lÒ lèi lµm viÖc, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh bé m¸y hµnh chÝnh ë c¬ së; n¨ng lùc trùc tiÕp qu¶n lý, chØ ®¹o thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. N¨ng lùc b¸o c¸o c«ng t¸c tríc H§ND cïng cÊp vµ UBND cÊp trªn. + N¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña trëng, phã th«n, tæ d©n phè theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - N¨ng lùc cña c«ng chøc Tµi chÝnh - KÕ to¸n: + N¨ng lùc x©y dùng, thùc hiÖn dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch, quyÕt to¸n ng©n s¸ch, kiÓm tra ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c cña x·. + N¨ng lùc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, tµi s¶n c«ng t¹i x·. + N¨ng lùc tham mu cho UBND trong khai th¸c nguån thu, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh ng©n s¸ch ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + N¨ng lùc kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, ng©n s¸ch, n¨ng lùc thùc hiÖn chi tiÒn theo lÖnh chi: Thùc hiÖn theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý quü tiÒn mÆt vµ giao dÞch víi kho b¹c Nhµ níc. + N¨ng lùc b¸o c¸o tµi chÝnh, ng©n s¸ch. - N¨ng lùc cña c«ng chøc T ph¸p - Hé tÞch: + N¨ng lùc gióp UBND cÊp x· so¹n th¶o ban hµnh v¨n b¶n qu¶n lý; lÊy ý kiÕn nh©n d©n ®èi víi dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh; n¨ng lùc phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt trong nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn. + N¨ng lùc gióp UBND cÊp x· chØ ®¹o céng ®ång d©n c tù qu¶n x©y dùng h¬ng íc, quy íc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn h¬ng íc, quy íc; thùc hiÖn trî gióp ph¸p lý cho ngêi nghÌo vµ ®èi tîng chÝnh s¸ch, qu¶n lý tñ s¸ch ph¸p luËt, tæ chøc phôc vô nh©n d©n nghiªn cøu ph¸p luËt, phèi hîp híng dÉn ho¹t ®éng ®èi víi tæ hoµ gi¶i. + N¨ng lùc thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký vµ qu¶n lý hé tÞch, thùc hiÖn chøng thùc, vµ thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc vÒ quèc tÞch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + N¨ng lùc qu¶n lý lý lÞch t ph¸p, thèng kª t ph¸p, thi hµnh biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i x· theo sù ph©n c«ng. + N¨ng lùc gióp UBND x· vÒ c«ng t¸c thi hµnh ¸n theo nhiÖm vô cô thÓ ®îc ph©n cÊp. + N¨ng lùc gióp UBND cÊp x· thùc hiÖn ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m vÒ quyÒn sö dông ®Êt, bÊt ®éng s¶n g¾n liÒn víi ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + N¨ng lùc qu¶n lý hå s¬ tµi liÖu, chÕ ®é b¸o c¸o c«ng t¸c theo quy ®Þnh. N¨ng lùc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô t ph¸p kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - N¨ng lùc cña c«ng chøc §Þa chÝnh - X©y dùng: + N¨ng lùc lËp vµ qu¶n lý hå s¬ ®Þa chÝnh ë x·, phêng, thÞ trÊn. + N¨ng lùc gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan ®Õn ®Êt ®ai theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + N¨ng lùc tham gia x©y dùng vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch; kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ë x·, phêng, thÞ trÊn; tiÕn hµnh kiÓm kª, thèng kª ®Êt ®ai ë x·, phêng, thÞ trÊn. N¨ng lùc tuyªn truyÒn, phæ biÕn vÒ chÝnh s¸ch ph¸p luËt, ®Êt ®ai cho nh©n d©n ë x·, phêng, thÞ trÊn. + N¨ng lùc hoµ gi¶i tranh chÊp ®Êt ®ai, tiÕp nhËn ®¬n th khiÕu n¹i, tè c¸o cña d©n vÒ ®Êt ®ai ®Ó gióp UBND cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt; n¨ng lùc kiÓm tra ph¸t hiÖn c¸c trêng hîp vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai ®Ó kiÕn nghÞ UBND cÊp x· xö lý. + N¨ng lùc phèi hîp víi c¸c c¬ quan chuyªn m«n cÊp trªn trong viÖc ®o ®¹c, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh, b¶n ®å ®Þa giíi hµnh chÝnh, gi¶i phãng mÆt b»ng. + N¨ng lùc tham mu cho UBND cÊp x· qu¶n lý c«ng t¸c x©y dùng, gi¸m s¸t vÒ kü thuËt trong viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi ë ®Þa ph¬ng. - N¨ng lùc cña c«ng chøc V¨n phßng - Thèng kª: + N¨ng lùc gióp UBND cÊp x· x©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c, lÞch lµm viÖc vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, lÞch lµm viÖc ®ã; n¨ng lùc tæng hîp b¸o c¸o t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi, tham mu gióp UBND trong chØ ®¹o thùc hiÖn. + N¨ng lùc so¹n th¶o v¨n b¶n. + N¨ng lùc qu¶n lý v¨n b¶n, lËp hå s¬ lu tr÷, lËp biÓu b¸o c¸o thèng kª, theo dâi biÕn ®éng sè lîng, chÊt lîng CBCC cÊp x·. + N¨ng lùc gióp H§ND tæ chøc kú häp, n¨ng lùc gióp UBND tæ chøc tiÕp d©n, tiÕp kh¸ch, nhËn ®¬n tõ khiÕu n¹i cña nh©n d©n chuyÓn ®Õn H§ND vµ UBND hoÆc lªn cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. + N¨ng lùc ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vËt chÊt phôc vô cho c¸c kú häp cña H§ND, cho c«ng viÖc cña UBND. + N¨ng lùc nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ trong giao dÞch c«ng viÖc gi÷a UBND víi c¬ quan, tæ chøc vµ c«ng d©n theo c¬ chÕ "mét cöa". - N¨ng lùc cña c«ng chøc V¨n ho¸ - X· héi: + N¨ng lùc lËp ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c v¨n ho¸, nghÖ thuËt, th«ng tin tuyªn truyÒn, thÓ dôc thÓ thao, c«ng t¸c lao ®éng th¬ng binh x· héi vµ n¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ®ã. + N¨ng lùc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc, t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi ë ®Þa ph¬ng vµ ®Êu tranh chèng ©m mu tuyªn truyÒn ph¸ ho¹i cña ®Þch, b¸o c¸o th«ng tin vÒ d luËn quÇn chóng vµ t×nh h×nh m«i trêng v¨n ho¸ ë ®Þa ph¬ng lªn Chñ tÞch UBND cÊp x·. + N¨ng lùc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao, v¨n ho¸ nghÖ thuËt, x©y dùng nÕp sèng v¨n minh, gia ®×nh v¨n ho¸. + N¨ng lùc th«ng tin d©n sè, lao ®éng, t×nh h×nh viÖc lµm, ngµnh nghÒ trªn ®Þa bµn, sè lîng ngêi hëng chÝnh s¸ch lao ®éng - th¬ng binh - x· héi. + N¨ng lùc theo dâi vµ ®«n ®èc viÖc chi tr¶ trî cÊp cho ngêi hëng chÝnh s¸ch lao ®éng - th¬ng binh - x· héi. + N¨ng lùc theo dâi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. + N¨ng lùc b¸o c¸o c«ng t¸c v¨n ho¸, v¨n nghÖ, th«ng tin tuyªn truyÒn, thÓ dôc thÓ thao, c«ng t¸c lao ®éng - th¬ng binh x· héi ë x·, phêng, thÞ trÊn. - N¨ng lùc cña c«ng chøc Trëng c«ng an x·: + N¨ng lùc tæ chøc lùc lîng c«ng an x·, n¾m ch¾c t×nh h×nh an ninh trËt tù trªn ®Þa bµn; tham mu ®Ò xuÊt vÒ chñ tr¬ng, kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p b¶o ®¶m an ninh trËt tù trªn ®Þa bµn vµ tæ chøc thùc hiÖn sau khi ®îc cÊp cã thÇm quyÒn phª duyÖt. + N¨ng lùc phèi hîp víi c¬ quan, ®oµn thÓ, tuyªn truyÒn, phæ biÕn ph¸p luËt liªn quan ®Õn an ninh trËt tù cho nh©n d©n, híng dÉn tæ chøc quÇn chóng lµm c«ng t¸c an ninh trËt tù trªn ®Þa bµn qu¶n lý. + N¨ng lùc tæ chøc phßng ngõa, ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m, c¸c tÖ n¹n x· héi vµ xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt kh¸c trªn ®Þa bµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + N¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, gi÷ g×n trËt tù c«ng céng vµ an toµn giao th«ng, qu¶n lý vò khÝ, chÊt næ, chÊt dÔ ch¸y, qu¶n lý hé khÈu, kiÓm tra c¸c quy ®Þnh vÒ an ninh trËt tù trªn ®Þa bµn theo thÈm quyÒn. + N¨ng lùc xö lý ngêi cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt; tæ chøc viÖc qu¶n lý, gi¸o dôc ®èi tîng trªn ®Þa bµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + N¨ng lùc b¶o vÖ hiÖn trêng, b¾t ngêi ph¹m téi qu¶ tang, tæ chøc b¾t cã lÖnh truy n·, tiÕp nhËn vµ dÉn gi¶i ngêi bÞ b¾t lªn c«ng an cÊp trªn, cÊp cøu ngêi bÞ n¹n. + N¨ng lùc b¶o vÖ môc tiªu quan träng vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, an ninh, quèc phßng ë ®Þa bµn theo híng dÉn cña c«ng an cÊp trªn. + N¨ng lùc x©y dùng néi bé lùc lîng c«ng an x·, trong s¹ch, v÷ng m¹nh vµ thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do cÊp uû §¶ng, UBND x·, c«ng an cÊp trªn giao. - N¨ng lùc cña c«ng chøc ChØ huy trëng qu©n sù: + N¨ng lùc tham mu ®Ò xuÊt vÒ chñ tr¬ng, gi¶i ph¸p l·nh ®¹o, chØ ®¹o vµ trùc tiÕp tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng, qu©n sù, x©y dùng lùc lîng d©n qu©n, lùc lîng dù bÞ ®éng viªn. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ triÓn khai thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô liªn quan tíi c«ng t¸c quèc phßng, qu©n sù trªn ®Þa bµn. + N¨ng lùc chØ ®¹o d©n qu©n phèi hîp víi c«ng an vµ lùc lîng kh¸c thêng xuyªn ho¹t ®éng b¶o vÖ an ninh trËt tù, s½n sµng chiÕn ®Êu, phôc vô c«ng t¸c vµ tæ chøc kh¾c phôc thiªn tai, s¬ t¸n, cøu hé, cøu n¹n. + N¨ng lùc phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ gi¸o dôc toµn d©n ý thøc quèc phßng, qu©n sù vµ c¸c vi ph¹m ph¸p luËt liªn quan tíi quèc phßng, qu©n sù. + N¨ng lùc phèi hîp víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ x· héi thùc hiÖn nÒn quèc phßng toµn d©n g¾n víi thÕ trËn an ninh nh©n d©n. + N¨ng lùc thùc hiÖn chÝnh s¸ch hËu ph¬ng qu©n ®éi, c¸c tiªu chuÈn, chÕ ®é, chÝnh s¸ch cho d©n qu©n tù vÖ, qu©n nh©n dù bÞ theo quy ®Þnh. + N¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn nghiªm chÕ ®é qu¶n lý sö dông, b¶o qu¶n vò khÝ trang bÞ, s½n sµng chiÕn ®Êu; qu¶n lý c«ng tr×nh quèc phßng theo ph©n cÊp, thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm tra, b¸o c¸o, s¬ kÕt, tæng kÕt c«ng t¸c quèc phßng, qu©n sù ë x·, phêng, thÞ trÊn. 1.2.3. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña c¸n bé, c«ng chøc chÝnh quyÒn cÊp x· C¸c tiªu chÝ c¬ b¶n ®¸nh gi¸ n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· bao gåm: PhÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, tr×nh ®é, kü n¨ng vµ ph¬ng ph¸p qu¶n lý nhµ níc. Thø nhÊt, vÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ. PhÈm chÊt chÝnh trÞ lµ tiªu chÝ quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc cña c¸n bé, c«ng chøc. PhÈm chÊt chÝnh trÞ lµ ®éng lùc tinh thÇn thóc ®Èy c¸n bé c¸c cÊp v¬n lªn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao hay nãi c¸ch kh¸c lµ hoµn thµnh nhiÖm vô víi hiÖu qu¶ cao nhÊt. PhÈm chÊt chÝnh trÞ còng chÝnh lµ yªu cÇu c¬ b¶n nhÊt ®èi víi ngêi c¸n bé. PhÈm chÊt chÝnh trÞ lµ lßng nhiÖt t×nh c¸ch m¹ng, lßng trung thµnh tuyÖt ®èi víi lý tëng cña §¶ng, víi Chñ nghÜa M¸c - Lªnin, T tëng Hå ChÝ Minh, tinh thÇn tËn tuþ víi c«ng viÖc, hÕt lßng hÕt søc v× sù nghiÖp cña nh©n d©n; lµ b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, kiªn ®Þnh víi môc tiªu vµ con ®êng ®i lªn CNXH. PhÈm chÊt chÝnh trÞ ®ßi hái ngêi c¸n bé, c«ng chøc ph¶i thÊm nhuÇn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, T tëng Hå ChÝ Minh, qu¸n triÖt ®êng lèi, chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc, cã tinh thÇn c¬ng quyÕt ®Êu tranh chèng l¹i c¸c hiÖn tîng lÖch l¹c, nh÷ng biÓu hiÖn m¬ hå, sai tr¸i ®êng lèi, chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc vµ c¸c hµnh vi x©m ph¹m quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n. Ngêi c¸n bé, c«ng chøc chÝnh quyÒn cÊp x· cã phÈm chÊt chÝnh trÞ tèt lµ ngêi tÝch cùc tuyªn truyÒn, vËn ®éng gia ®×nh, bµ con nh©n d©n thùc hiÖn tèt ®êng lèi, chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. Lµ ngêi lu«n lu«n tr¨n trë b¨n kho¨n vµ t×m c¸ch th¸o gì nh÷ng khã kh¨n ë c¬ së, tõng bíc n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n. Ngêi cã phÈm chÊt chÝnh trÞ tèt lµ ngêi mét lßng phôc vô Nhµ níc, phôc vô nh©n d©n. Thø hai, vÒ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. §¹o ®øc c¸ch m¹ng lµ nÒn t¶ng, lµ gèc, lµ søc m¹nh cña ngêi CBCC, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõng d¹y: "Còng nh s«ng th× cã nguån míi cã níc, kh«ng cã nguån th× s«ng c¹n; c©y ph¶i cã gèc kh«ng cã gèc th× c©y hÐo; ngêi c¸ch m¹ng ph¶i cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, kh«ng cã ®¹o ®øc th× cã tµi giái mÊy còng kh«ng l·nh ®¹o ®îc nh©n d©n " [48, tr 252-253]; "søc cã m¹nh míi g¸nh ®îc nÆng vµ ®i ®îc xa, ngêi c¸ch m¹ng ph¶i cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng míi hoµn thµnh ®îc nhiÖm vô c¸ch m¹ng".
- Xem thêm -