Tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kd gaz và bếp gaz ở cty tnhh tmdv ngọc toản

 • Số trang: 49 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 145 |
 • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Lêi më §Çu NÒn kinh tÕ n−íc ta ®ang ë giai ®o¹n ®Çu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc. ViÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo sù vËn hµnh cña c¬ chÕ thÞ tr−êng ®0 më ra mét thêi kú míi ®Çy nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn còng nh− lµ nh÷ng th¸ch thøc lín lao cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam. VËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã nghÜa lµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶i g¾n liÒn víi thÞ tr−êng, tu©n thñ theo c¸c quy luËt kinh tÕ trong ®ã quy luËt c¹nh tranh. Mçi mét doanh nghiÖp ph¶i biÕt thÝch nghi víi thÞ tr−êng, c¹nh tranh gay g¾t víi nhau ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn.Trong nh÷ng cuéc c¹nh tranh nµy, doanh nghiÖp nµo biÕt thÝch nghi víi thÞ tr−ßng, tËn dông mäi c¬ héi, ph¸t huy ®−îc kh¶ n¨ng cña m×nh sÏ giµnh ®−îc th¾ng lîi. Ng−îc l¹i, nh÷ng doanh nghiÖp yÕu thÕ, kh«ng thÝch nghi ®−îc sÏ bÞ ®µo th¶i khái thÞ tr−êng. B¾t ®Çu tõ ý t−ëng nµy, sau mét thêi gian t×m hiÓu vµ thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n, em ®0 quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi ''Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong lÜnh vùc kinh doanh Gaz vµ BÕp ga ë C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n" lµ ®Ò tµi nghiªn cøu cña t«i. C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n lµ mét doanh nghiÖp t− nh©n chuyªn kinh doanh c¸c s¶n phÈm gaz vµ bÕp ga. Qua gÇn 5 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®0 t×m cho m×nh mét vÞ trÝ kh¸ æn ®Þnh trªn thÞ tr−êng gaz vµ bÕp ga. Tuy nhiªn, hiÖn nay c«ng ty ®ang ph¶i ®−¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh m¹nh mÏ tõ nhiÒu phÝa trªn thÞ tr−êng gaz vµ bÕp ga t¹i Qu¶ng Ninh nãi chung vµ H¹ long nãi riªng víi sù tham gia cña c¸c h0ng ga nh− Shell, §¹i H¶i Petrol, BP, Th¨ng long gaz, Petro ViÖt nam ... Trong ®ã cã sù c¹nh tranh rÊt quyÕt liÖt ®èi víi s¶n phÈm ga ho¸ láng, mét s¶n phÈm cã lîi nhuËn cao vµ nhiÒu tiÒm n¨ng. Lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh Ga gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ quyÕt liÖt. §Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr−êng ga, c«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. Cã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, c«ng ty míi cã thÓ chiÕn th¾ng ®−îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ®øng v÷ng trªn thÞ tr−êng c¹nh tranh khèc liÖt nµy. §Ó cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n cã thÓ sö dông nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c nhau. Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, t«i xin ®−îc tr×nh bµy mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho s¶n phÈm ga. Qua mét sè ý kiÕn ®ãng gãp t«i hy väng cã thÓ n©ng cao ®−îc søc c¹nh tranh trong kinh doanh s¶n phÈm ga vµ qua ®ã gióp ®−îc phÇn nµo 1 cho viÖc t¨ng søc c¹nh tranh trong kinh doanh ga ho¸ láng cña c«ng ty. V× thêi gian vµ kh¶ n¨ng cã h¹n, luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. KÝnh mong sù ®ãng gãp cña thÇy h−íng dÉn, c¸c thÇy c« vµ b¹n bÌ ®Ó cho néi dung luËn v¨n ®−îc hoµn thiÖn h¬n. LuËn v¨n gåm 3 phÇn: PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. PhÇn II : §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong lÜnh vôc kinh doanh ga cña C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n. PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n, trong kinh doanh ga ho¸ láng. 2 PhÇn I mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp -==&==I . C¹nh tranh - §Æc tr−ng c¬ b¶n cña kinh tÕ thÞ tr−êng. 1.Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña c¹nh tranh. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã trªn thÞ tr−êng ®Òu ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh. §©y lµ mét ®iÒu tÊt yÕu vµ lµ ®Æc tr−ng c¬ b¶n nhÊt cña c¬ chÕ thÞ tr−êng. Canh tranh ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ t− b¶n chñ nghÜa. Kh¸i niÖm c¹nh tranh ®−îc nhiÒu t¸c gi¶ tr×nh bµy d−íi nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ x0 héi. Theo Marx “C¹nh tranh lµ sù ganh ®ua, sù ®Êu tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ t− b¶n nh»m giµnh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ ®Ó thu ®−îc lîi nhuËn siªu ng¹ch”. Cßn theo cuèn tõ ®iÓn kinh doanh (xuÊt b¶n 1992 ë Anh ), c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr−êng ®−îc ®Þnh nghÜa lµ “sù ganh ®ua, sù k×nh ®Þnh gi÷a c¸c nhµ kinh doanh nh»m tranh giµnh tµi nguyªn s¶n xuÊt cïng mét lo¹i vÒ phÝa m×nh”. Nh− vËy, hiÓu theo mét nghÜa chung nhÊt, c¹nh tranh lµ sù ganh ®ua gi÷a c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ trong viÖc giµnh giËt thÞ tr−êng vµ kh¸ch hµng vµ c¸c ®iÒu kiÖn thu©n lîi trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.Thùc chÊt cña c¹nh tranh lµ sù tranh giµnh vÒ lîi Ých kinh tÕ giòa c¸c chñ thÓ tham gia thÞ tr−êng. C¹nh tranh lµ mét ®iÒu tÊt yÕu kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. C¸c doanh nghiÖp b¾t buéc ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh, ganh ®ua víi nhau, ph¶i lu«n kh«ng ngõng tiÕn bé ®Ó giµnh ®−îc −u thÕ t−¬ng ®èi so víi ®èi thñ. NÕu nh− lîi nhuËn lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× c¹nh tranh b¾t buéc hä ph¶i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m thu 3 ®−îc lîi nhuËn tèi ®a. KÕt qu¶ c¹nh tranh sÏ lo¹i bá ®−îc ca doanh nghiÖp yÕu kÐm vµ gióp ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. ë ViÖt Nam, cïng víi sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, c¹nh tranh ®−îc thõa nhËn lµ mét quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan vµ ®−îc coi nh− lµ mét nguyªn t¾c c¬ b¶n trong tæ chøc ®iÒu hµnh kinh doanh trong tõng doanh nghiÖp. 2) C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh. 2.1 - C¨n cø vµo chñ thÓ tham gia thÞ tr−êng. Theo tiªu thøc nµy, ng−êi ta chia c¹nh tranh thµnh ba lo¹i: - C¹nh tranh gi÷a ng−êi b¸n vµ ng−êi mua. - C¹nh tranh gi÷a ng−êi mua vµ ng−êi mua. - C¹nh tranh gi÷a ng−êi b¸n vµ ng−êi b¸n. C¹nh tranh gi÷a ng−êi b¸n vµ ng−êi mua cã thÓ hiÓu theo nghÜa ®¬n gi¶n nhÊt lµ mét sù mÆc c¶ theo luËt ' mua rÎ -b¸n ®¾t '. C¶ hai bªn ®Òu muèn ®−îc tèi ®a ho¸ lîi Ých cña m×nh . C¹nh tranh gi÷a ng−êi mua vµ ng−êi mua x¶y ra khi mµ trªn thÞ tr−êng møc cung nhá h¬n cÇu cña mét lo¹i hµng ho¸ hoÆc dÞch vô. Lóc nµy hµng ho¸ trªn thÞ tr−êng khan hiÕm , ng−êi mua s½n sµng mua hµng víi mét møc gi¸ cao. Møc ®é c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng−êi mua trë nªn gay g¾t h¬n. Lo¹i c¹nh tranh thø ba lµ cuéc c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng−êi b¸n víi nhau. §©y lµ mét cuéc c¹nh tranh gay go vµ quyÕt liÖt nhÊt vµ phæ biÕn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hiªn nay. C¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n ganh ®ua, lo¹i trõ lÉn nhau ®Ó giµnh cho m×nh nh÷ng −u thÕ vÒ thÞ tr−êng vµ kh¸ch hµng nh»m môc tiªu tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Cuéc ganh ®ua nµy diÔn ra ë c¸c gãc ®é: - Gi¸ c¶ - ChÊt l−îng - H×nh thøc , nghÖ thuËt tæ chøc b¸n hµng. - Thêi gian. - .... KÕt qu¶ cña cuéc c¹nh tranh nµy lµ kÎ m¹nh (c¶ vÒ kh¶ n¨ng vËt chÊt vµ tr×nh ®é chuyªn m«n )sÏ lµ ng−êi chiÕn th¾ng cßn nh÷ng doanh nghiÖp nµo kh«ng cã ®ñ tiÒm lùc sÏ bÞ thua cuéc vµ bÞ ®µo th¶i khái thÞ tr−êng. 2.2 - XÐt theo tÝnh chÊt vµ møc ®é Theo tiªu thøc nµy, c¹nh tranh ®−îc chia lµm ba lo¹i : 4 ♦ C¹nh tranh hoµn h¶o ♦ C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o ♦ C¹nh tranh ®éc quyÒn C¹nh tranh hoµn h¶o hay cßn ®−îc gäi lµ c¹nh tranh thuÇn tuý: C¹nh tranh hoµn h¶o xÈy ra khi trªn thÞ tr−êng cã rÊt nhiÒu ng−êi b¸n vµ kh«ng cã ng−êi nµo cã −u thÕ vÒ sè l−îng cung øng ®ñ lín ®Ó ¶nh h−ëng tíi gi¸ c¶ trªn thÞ tr−êng. Cac s¶n phÈm b¸n ra rÊt Ýt cã sù kh¸c biÖt vÒ quy c¸ch, phÈm chÊt, mÉu m0. Trong thÞ tr−êng c¹nh tranh hoµn h¶o c¸c doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm vµ dÞch vô cña m×nh ë møc gi¸ do thÞ tr−êng x¸c ®Þnh dùa trªn quy luËt cung cÇu. C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o lµ c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng mµ phÇn lín c¸c s¶n phÈm kh«ng ®ång nhÊt víi nhau. Mét lo¹i s¶n phÈm cã thÓ cã nhiÒu nh0n hiÖu kh¸c nhau nh»m ph©n biÖt c¸c nhµ s¶n xuÊt hay cung øng, mÆc dï sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c s¶n phÈm cã thÓ kh«ng lín. C¹nh tranh ®éc quyÒn C¹nh tranh ®éc quyÒn lµ h×nh thøc c¹nh tranh mµ trªn thÞ tr−êng cã mét sè ng−êi b¸n mét sè s¶n phÈm thuÇn nhÊt. Hä cã thÓ kiÓm so¸t gÇn nh− toµn bé sè l−îng s¶n phÈm vµ dÞch vô b¸n ra trªn thÞ tr−êng. ThÞ tr−êng c¹nh tranh ®éc quyÒn kh«ng cã sù c¹nh tranh vÒ gi¸, ng−êi b¸n cã thÓ b¾t buéc ng−êi mua chÊp nhËn gi¸ s¶n phÈm do hä ®Þnh ra. Hä cã thÓ ®Þnh gi¸ cao h¬n hoÆc thÊp h¬n gi¸ cña thÞ tr−êng tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm t¸c dông cña tõng lo¹i s¶n phÈm, uy tÝn ng−êi cung øng…nh−ng môc tiªu cuèi cïng lµ ®¹t ®−îc môc tiªu ®Ò ra th−êng lµ lîi nhuËn. Nh÷ng doanh nghiÖp nhá tham gia vµo thÞ tr−êng nµy ph¶i chÊp nhËn b¸n theo gi¸ cña c¸c nhµ ®éc quyÒn. 3) Vai trß cña c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng . Trong nÒn kinh tÕ kÕ hoach ho¸ kh¸i niÖm c¹nh tranh hÇu nh− kh«ng tån t¹i, song tõ khi nÒn kinh tÕ n−íc ta chuyÓn ®æi, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr−êng thÞ còng lµ lóc c¹nh tranh vµ quy luËt c¹nh tranh ®−îc thõa nhËn, vai trß cña c¹nh tranh ngµy cµng ®−îc thÓ hiÖn râ nÐt h¬n: 3.1- §èi víi mét doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô : C¹nh tranh lµ mét ®iÒu bÊt kh¶ kh¸ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. C¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ kinh doanh dÞch vô khi tham gia thÞ tr−êng buéc ph¶i chÊp nhËn sù c¹nh tranh. C¹nh tranh cã thÓ coi lµ cuéc ch¹y ®ua khèc liÖt mµ 5 c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ lÈn tr¸nh vµ ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó v−¬n lªn, chiÕm −u thÕ. Nh− vËy c¹nh tranh buéc c¸c nhµ dich vô ph¶i lu«n t×m c¸ch n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô, ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt yªu cÇu cña kh¸ch hµng, cña thÞ tr−êng. Canh tranh g©y nªn søc Ðp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp qua ®ã lµm cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. 3.2 - §èi víi ng−êi tiªu dïng Nhê cã c¹nh tranh, ng−êi tiªu dïng nhËn ®−îc c¸c dich vô ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó h¬n. ChÊt l−îng cña dÞch vô ®−îc n©ng cao trong khi ®ã chi phÝ bá ra ngµy cµng thÊp h¬n. C¹nh tranh còng lµm quyÒn lîi cña ng−êi tiªu dïng ®−îc t«n träng vµ quan t©m tíi nhiÒu h¬n. 3.3 - §èi víi nÒn kinh tÕ - x1 héi. §èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ x0 héi c¹nh tranh cã vai trß rÊt lín + C¹nh tranh lµ ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô x0 héi. + C¹nh tranh t¹o ra sù ®æi míi, mang l¹i sù t¨ng tr−ëng m¹nh mÏ h¬n, gióp xo¸ bá c¸c ®éc quyÒn bÊt hîp lý, bÊt b×nh ®¼ng trong kinh doanh. + C¹nh tranh gióp t¨ng tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña c¸c doanh nghiÖp, t¹o ra ®−îc c¸c doanh nghiÖp m¹nh h¬n, mét ®éi ngò nh÷ng ng−êi lµm kinh doanh giái, ch©n chÝnh. + C¹nh tranh cßn lµ ®éng lùc ph¸t triÓn c¬ b¶n nh»m kÕt hîp mét c¸ch hîp lÝ gi÷a c¸c lo¹i lîi Ých cña c¸c doanh nghiÖp, ng−êi tiªu dïng vµ x0 héi. Tuy nhiªn, c¹nh tranh kh«ng chØ toµn lµ nh÷ng −u ®iÓm, mµ nã cßn cã c¶ nh÷ng khuyªt tËt cè h÷u mang ®Æc tr−ng cña c¬ chÕ thÞ tr−êng. C¬ chÕ thÞ tr−êng b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc sù tham gia vµo c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ChÝnh ®iÒu nµy ®ßi hái cÇn ph¶i cã sù qu¶n lý cña nhµ n−íc, ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tù do c¹nh tranh mét c¸ch lµnh m¹nh cã hiÖu qu¶. II. Néi dung vµ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng h−ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 1.Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ g× ? HiÖn nay, mét doanh nghiÖp muèn cã mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr−ßng vµ ngµy cµng ®−îc më réng th× cÇn ph¶i cã mét tiÒm lùc ®ñ m¹nh ®Ó cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng. C¸i ®ã chÝnh lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng, n¨ng 6 lùc mµ doanh nghiÖp cã thÓ tù duy tr× vÞ trÝ cña nã mét c¸ch l©u dµi trªn thÞ tr−êng c¹nh tranh, ®¶m b¶o thùc hiÖn mét møc lîi nhuËn Ýt nhÊt lµ b»ng tØ lÖ ®ßi hái cho viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®−îc thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu sau : ThÞ phÇn thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp / Toµn bé thÞ phÇn thÞ tr−êng ChØ tiªu nµy th−êng ®Ó d¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Khi xem xÐt chØ tiªu nµy ng−êi ta th−êng nghiªn cøu c¸c lo¹i thÞ phÇn sau: + ThÞ phÇn cña c«ng ty so víi toµn bé thÞ tr−êng. §ã lµ tû lÖ % gi÷a doanh sè cña doanh nghiÖp so víi doanh sè cña toµn bé c¸c doanh nghiÖp kh¸c + ThÞ phÇn cña c«ng ty so víi ph©n khóc mµ nã phôc vô. Lµ tû lÖ % gi÷a doanh sè cña c«ng ty so víi doanh sè cña toµn ph©n khóc. + ThÞ phÇn t−¬ng ®èi lµ tû lÖ % gi÷a doanh sè cña c«ng ty so víi doanh nghiÖp ®øng ®Çu. Th«ng qua sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu nµy mµ doanh nghiÖp biÕt m×nh ®ang ë ®©u trong c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh, thÞ tr−êng cña m×nh nhiÒu hay Ýt, su h−íng vÒ ph¸t triÓn thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp m×nh diÔn ra nh− thÕ nµo. Tõ ®ã doanh nghiÖp sÏ cã c¸i nh×n chÝnh x¸c vµ ®Æt ra c¸c môc tiªu còng nh− chiÕn l−îc phï hîp. ¦u ®iÓm: §¬n gi¶n dÔ tÝnh. Nh−îc ®iÓm: §é chÝnh s¸c kh«ng cao, khã thu thËp ®−îc doanh sè chÝnh x¸c cña c¸c doanh nghiÖp. Tû suÊt lîi nhuËn ChØ tiªu nµy ®−îc tÝnh = lîi nhuËn / gi¸ b¸n §©y lµ chØ tiªu tæng hîp, nã kh«ng chØ ph¶n ¸nh tiÒm n¨ng c¹nh tranh mµ cßn thÓ hiÖn tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu chØ tiªu nµy thÊp chøng tá doanh doanh nghiÖp gÆp ph¶i sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr−êng nh−ng mét phÇn nµo còng chøng tá doanh nghiÖp còng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh kh«ng kÐm g× c¸c ®èi thñ cña nã. Ng−îc l¹i nÕu chØ tiªu nµy cao nghÜa lµ ®ang kinh doanh ®ang rÊt thuËn lîi. Chi phÝ marketing / Tæng doanh thu Th«ng qua chØ tiªu nµy mµ doanh nghiÖp thÊy ®−îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh trong lÜnh vùc marketing ®ång thêi cã c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c h¬n cho ho¹t ®éng nµy trong t−¬ng lai. 7 2) C¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 2.1 - YÕu tè gi¸ c¶. Gi¸ cña mét s¶n phÈm trªn thÞ tr−êng ®−îc h×nh thµnh th«ng qua quan hÖ cung cÇu. Ng−êi b¸n vµ ng−êi mua tho¶ thuËn mÆc c¶ víi nhau ®Ó ®i tíi møc gi¸ cuèi cïng ®¶m b¶o hai bªn ®Òu cã lîi. Gi¸ c¶ ®ãng vai trß quan träng trong quyÕt ®Þnh mua hay kh«ng mua cña kh¸ch hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, cã sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp, ''kh¸ch hµng lµ th−îng ®Õ '' hä cã quyÒn lùa chän nh÷ng g× mµ hä mµ hä cho lµ tèt nhÊt, vµ cïng mét lo¹i s¶n phÈm víi chÊt l−îng t−¬ng ®−¬ng nhau, ch¾c ch¾n hä sÏ lùa chän møc gi¸ b¸n thÊp h¬n, khi ®ã s¶n l−îng tiªu thô cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng lªn. §Ó chiÕm lÜnh ®−îc −u thÕ trong c¹nh tranh, doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã sù lùa chän c¸c chÝnh s¸ch gi¸ thÝch hîp cho tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng giai ®o¹n hay tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng vïng thÞ tr−êng. 2.2 - ChÊt l−îng dÞchvô. NÕu nh− tr−íc kia, gi¸ c¶ ®−îc coi lµ yÕu tè quan träng nhÊt trong c¹nh tranh th× ngµy nay nã ®0 ph¶i nh−êng chç cho chØ tiªu chÊt l−îng dÞch vô vµ s¶n phÈm nhÊt lµ khi ®êi sèng ngµy cµng ®−îc n©ng cao. Trªn thùc tÕ, c¹nh tranh b»ng gi¸ lµ ''biÖn ph¸p nghÌo nµn'' nhÊt v× nã lµm gi¶m lîi nhuËn thu ®−îc, mµ ng−îc l¹i, cïng mét lo¹i s¶n phÈm, chÊt l−îng s¶n phÈm vµ dÞch vô nµo tèt ®¸p øng ®−îc yªu cÇu th× ng−êi tiªu dïng còng s½n sµng mua víi mét møc gi¸ cã cao h¬n mét chót còng kh«ng sao, nhÊt lµ trong thêi ®¹i ngµy nay khi mµ khoa häc kü thuËt ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh, ®êi sèng cña nh©n d©n ®−îc n©ng cao rÊt nhiÒu so víi tr−íc th× chÊt l−îng s¶n phÈm vµ dÞch vô ph¶i ®ua lªn hµng ®Çu. ChÊt l−îng chÊt l−îng s¶n phÈm vµ dÞch vô lµ mét vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp t− nh©n khi mµ hä ®ang ph¶i ®−¬ng ®Çu víi c¸c ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. Mét khi chÊt l−îng chÊt l−îng s¶n phÈm vµ dÞch vô kh«ng ®−îc ®¶m b¶o th× còng cã nghÜa lµ doanh nghiÖp sÏ bÞ mÊt kh¸ch hµng, mÊt thÞ tr−êng, nhanh chãng ®i tíi chç suy yÕu vµ bÞ ph¸ s¶n. 2.3 - Tæ chøc dich vô tiªu thô s¶n phÈm. Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh nhËp vµ xuÊt hµng, ®©y còng lµ giai ®o¹n thùc hiÖn bï ®¾p chi phÝ vµ thu lîi nhuËn. ViÖc ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm lµ ph¶i lùa chän c¸c kªnh ph©n phèi s¶n phÈm mét c¸ch hîp lý, cã hiÖu qu¶, phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm, víi c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. Lùa chän c¸c kªnh ph©n 8 phèi nh»m môc ®Ých ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng, nhanh chãng gi¶i phãng nguån hµng, ®Ó bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt dÞch vô, thu håi vèn. X©y dùng mét hÖ thèng m¹ng l−íi tiªu thô s¶n phÈm tèt còng cã nghÜa lµ x©y dùng mét nÒn mãng v÷ng ch¾c ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr−êng, b¶o vÖ thÞ phÇn cña doanh nghiÖp cã ®−îc. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®−îc tæ chøc tèt sÏ lµm t¨ng s¶n l−îng b¸n hµng tõ ®ã sÏ t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn dÉn tíi tèc ®é thu håi vèn nhanh, kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. C«ng t¸c tæ chøc tiªu thô tèt còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè lµm t¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng, gióp cho doanh nghiÖp t×m ra ®−îc nhiÒu b¹n hµng míi, më réng thÞ tr−êng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 2.4 - C¸c ho¹t ®éng chiªu thÞ + Ngµy nay, c¸c ho¹t ®éng chiªu thÞ rÊt ®−îc chó ý trong c¸c doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng chiªu thÞ lµ tæng hîp c¸c ch−¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, khuyÕn m0i … x¸c ®Þnh c¶ vÒ chi phÝ, c¸ch thøc thùc hiÖn, ph−¬ng tiÖn thùc hiÖn, nh©n sù, thêi gian, ®èi t−îng doanh nghiÖp h−íng tíi… Ho¹t ®éng chiªu thÞ nh»m khÝch thÝch ng−êi tiªu dïng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, gãp phÇn gióp doanh nghiÖp më réng thÞ tr−êng, lµm cho ng−êi tiªu dïng hiÓu râ h¬n vÒ s¶n phÈm… 2.5 - Ph−¬ng thøc thanh to¸n Lµ mét yÕu tè ®−îc sö dông kh¸ phæ biÕn hiÖn nay ®Ó t¹o ra kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Cã nhiÒu ph−¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau ®−îc ¸p dông hiÖn nay nh− thanh to¸n chËm, tr¶ gãp, më L/C …Ph−¬ng thøc thanh to¸n hîp lý gióp cho ho¹t ®éng mua b¸n diÔn ra thuËn lîi h¬n, nhanh chãng h¬n, cã lîi cho c¶ ng−êi b¸n vµ ng−êi mua. 3) C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bao giê còng g¾n liÒn víi m«i tr−êng kinh doanh vµ do vËy, nã ph¶i chÞu sù t¸c ®éng, ¶nh h−ëng cña nhiÒu nh©n tè bao gåm c¶ chñ quan vµ kh¸ch quan. 3.1 - C¸c nh©n tè kh¸ch quan . §©y lµ c¸c nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ tãi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nh−ng doanh nghiÖp chØ cã thÓ chÊp nhËn chø kh«ng thÓ t¸c ®éng trë l¹i. Nhãm nh©n tè kinh tÕ. 9 §©y lµ nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt cña m«i tr−êng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Khi mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn víi tèc ®é cao sÏ kÐo theo sù t¨ng thu nhËp còng nh− kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng−êi d©n còng t¨ng lªn do vËy nhu cÇu hay søc mua cña nh©n d©n còng sÏ t¨ng lªn. MÆt kh¸c nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh cã nghÜa lµ kh¶ n¨ng tÝch tô vµ tËp trung t− b¶n lín nh− vËy tèc ®é ®µu t− ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh sÏ t¨ng lªn. §©y chÝnh lµ c¬ héi tèt cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn. Doanh nghiÖp nµo cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t ®−îc nh÷ng c¬ h«Þ nµy th× ch¾c ch¾n sÏ thµnh c«ng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng t¨ng lªn. Nh©n tè chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt. ChÝnh trÞ vµ ph¸p luËt lµ nÒn t¶ng cho ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh− lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ tr−êng. LuËt ph¸p râ rµng, chÝnh trÞ æn ®Þnh lµ m«i tr−êng thuËn lîi ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp tham gia c¹nh tranh vµ c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c chóng còng cã thÓ ®em l¹i nh÷ng trë ng¹i, khã kh¨n thËm chÝ lµ rñi ro cho c¸c doanh nghiÖp. Ta cã thÓ lÊy vÝ dô nh− c¸c chÝnh s¸ch vÒ xuÊt nhËp khÈu vÒ thuÕ, c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch, qu¶ng c¸o, gi¸ lµ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp k×m h0m hay t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Tèc ®é t¨ng tr−ëng cña ngµnh Tèc ®é t¨ng tr−ëng cña ngµnh sÏ quyÕt ®Þnh møc ®é c¹nh tranh cña ngµnh ®ã. Khi tèc ®é ph¸t triÓn cña ngµnh chËm th× møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng ®ã sÏ cao vµ gay g¾t h¬n do chØ cÇn mét biÕn ®éng nh− sù më réng thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp nµy sÏ ¶nh h−ëng tíi phÇn thÞ tr−êng cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. C¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh quyÕt liÖt do vËy mçi doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n t×m c¸ch b¶o vÖ phÇn thÞ tr−ëng cña m×nh. Sè l−îng c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh Thªm vµo ®ã sè l−îng c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh vµ c¸c ®èi thñ tiÒm Èn còng lµ mét nh©n tè t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp. Khi xem xÐt nghiªn cøu thÞ tr−êng, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ nghiªn cøu kü l−ìng tõng ®èi thñ cña m×nh : Quy m« kh¶ n¨ng tµi chÝnh, tr×nh ®é c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm s¶n phÈm ... ®Ó tõ ®ã ®Þnh ra møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ®èi thñ còng nh− cña doanh nghiÖp m×nh. Tõ nh÷ng ®¸nh gi¸ ®ã ®Ó cã thÓ cã c¸c chÝnh s¸ch thÝch hîp víi tõng giai ®o¹n tõng thÞ tr−êng. Nguån nh©n lùc 10 §©y chÝnh lµ nh÷ng ng−êi t¹o ra dÞch vô mét c¸ch trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. §éi ngò c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp sÏ lµ nh÷ng ng−êi quyÕt ®Þnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh : Kinh doanh c¸i g×, s¶n phÈm nµo tèt cho ai, khèi l−îng bao nhiªu. Mçi mét quyÕt ®Þnh cña hä cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng liªn quan tíi sù tån t¹i ph¸t triÓn hay diÖt vong cña doanh nghiÖp. ChÝnh hä lµ nh÷ng ng−êi quyÕt ®Þnh c¹nh tranh nh− thÕ nµo, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty sÏ tíi møc bao nhiªu b»ng nh÷ng c¸ch nµo... C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp. Mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü khang trang cïng víi ®éi ngò nh©n viªn kinh nghiÖm phï hîp víi quy m« cña doanh nghiÖp ch¾c ch¾n sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty lªn rÊt nhiÒu. Víi mét c¬ së vËt chÊt tèt th× chÊt l−îng dÞch vô ®−îc ®¶m b¶o. ChÊt l−îng dÞch vô hîp lý gióp cho doanh nghiÖp tËn dông ®−îc c«ng xuÊt tèi ®a qua ®ã h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm kÐo theo sù gi¶m gi¸ b¸n trªn thÞ tr−êng, kh¶ n¨ng chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh cña doanh nghiÖp sÏ lµ rÊt lín. Ng−îc l¹i kh«ng mét doanh nghiÖp nµo l¹i cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao khi mµ c¬ së vËt chÊt kÐm, chÊt l−îng dÞch vô kh«ng phï hîp v× chÝnh nã sÏ lµm gi¶m chÊt l−îng dÞch vô t¨ng chi phÝ kinh doanh. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: §©y lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng king doanh còng nh− lµ chØ tiªu hµng ®Çu ®Ó ®¸nh gi¸ quy m« cña doanh nghiÖp. BÊt cø mét ho¹t ®éng ®Çu t−, mua s¾m trang thiÕt bÞ hay ph©n phèi, qu¶ng c¸o... ®Òu ph¶i ®−îc tÝnh to¸n dùa trªn thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh sÏ cã kh¶ n¨ng trang bÞ c¸c dÞch vô hoµn h¶o, ®¶m b¶o chÊt l−îng, h¹ gi¸ thµnh, gi¸ b¸n s¶n phÈm, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o khuyÕn m¹i m¹nh mÏ n©ng cao søc c¹nh tranh. Kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý §iÒu nµy ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua c¬ cÊu tæ chøc, t¸c phong lµm viÖc cña c¸c thµnh viªn, mèi quan hÖ cña c¸c bé phËn… Mét bé m¸y ®−îc vËn hµnh mét c¸ch nhÞp nhµng, th«ng suèt ch¾c ch¾n sÏ gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ng−îc l¹i. §Ó cã ®−îc sù tæ chøc qu¶n lý tèt doanh nghiÖp cÇn ph¶i t¹o ra ®−îc quy chÕ lµm viÖc. C¸c quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cho c¸c c¸ nh©n, mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp mét c¸ch râ rµng vµ ®−îc sù nhÊt trÝ cña c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý cßn phô thuéc rÊt lín vµo kh¶ n¨ng qu¶n lý,tæ chøc cña nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Do ®ã, ®éi ngò qu¶n trÞ viªn ph¶i ®−îc ®µo t¹o mét c¸ch cã hÖ thèng, phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp. 11 III. Sù cÇn thiÕt n©ng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 1.Thùc chÊt kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ¶nh h−ëng rÊt lín tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ®Òu t×m mäi c¸ch ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. C¸c biÖn ph¸p dÞch vô mµ doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh nh− c¶i tiÕn dÞch vô gióp tiÕt kiÖm chi phÝ… Mét dÞch vô hoµn h¶o sÏ gióp cho doanh nghiÖp cã ®−îc c¸c s¶n phÈm dÞch vô mang tÝnh c¹nh tranh cao h¬n nhê chÊt l−îng dÞch vô ®−îc b¶o ®¶m vµ uy tin. VËy n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ viÖc t¨ng c−êng c¸c ho¹t ®éng tõ dich vô, kinh tÕ, kh¶ n¨ng ra quyÕt ®Þnh… nh»m gióp cho doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ. 2) Sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung NÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, më ra cho doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi nh−ng còng lµm t¨ng thªm nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh. Tr−íc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc nh− vËy mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸c v−ît qua nÕu kh«ng nguy c¬ ph¸ s¶n lµ rÊt lín. Trong c¬ chÕ thÞ tr−êng, c¹nh tranh lµ mét quy luËt tÊt yÕu kh¸ch quan. C¸c doanh nghiÖp tham gia thÞ tr−êng ®Òu ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh. C¹nh tranh, chÊp nhËn c¹nh tranh vµ c¹nh tranh b»ng tÊt c¶ kh¶ n¨ng cña m×nh míi cã thÓ gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ChÝnh v× vËy, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ mét ®iÒu tÊt yÕu cña mçi mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr−êng. 3) Sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong kinh doanhh Ga vµ BÕp ga cña C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n lµ doanh nghiÖp chuyªn kinh doanh mÆt hµng ga vµ bÕp ga, c¸c s¶n phÈm ®å gia dông cã nguån gèc xuÊt sø tõ c¸c n−íc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh− Ph¸p, §øc, NhËt B¶n... cã chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam. Khi míi thµnh lËp C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. ThÞ phÇn cña c«ng ty kh«ng ®¸ng kÓ, c«ng ty ph¶i chÞu mét sù c¹nh tranh rÊt gay g¾t. Tr−íc t×nh h×nh ®ã, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c«ng ty cÇn ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh ®Ó cã thÓ tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Cïng víi c¸c h0ng ga vµ bÕp ga cã tiªng trªn thÞ tr−êng nãi chung. C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n ®0 quyÕt ®Þnh ký hîp ®ång lµm tæng 12 ®¹i lý ph©n phèi ga cho h0ng TOTALGAZ. S¶n phÈm khi ho¸ láng cña TOTALGAZ còng ph¶i chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c h0ng ga kh¸c trªn thÞ tr−êng. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh c¸c s¶n phÈm ga ho¸ láng th−êng rÊt quan t©m tíi s¶n phÈm nµy v× nã ®em l¹i mét møc lîi nhuËn kh«ng lín nh−ng møc thu nhËp cña doanh nghiÖp t¨ng ®Òu, æn ®Þnh vµ sù næi tiÕng cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo mÆt hµng mµ minh lùa chän. §èi víi C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n s¶n phÈm TOATLGAZ lµ s¶n phÈm næi tiÕng trong vµ ngoµi n−íc mµ thÞ phÇn cña c«ng ty cßn nhá t¹i thÞ tr−êng Qu¶ng Ninh, kinh nghiÖm trong c¹nh tranh cßn Ýt. S¶n phÈm khÝ h¸o láng l¹i lµ s¶n phÈm b¸n lÎ cho ng−êi tiªu dïng vµ kh¸ch hµng c«ng nghiÖp nªn møc ®é c¹nh tranh vµ c¸c h×nh thøc c¹nh tranh cµng m¹nh mÏ. V× vËy, ®Ó n©ng cao danh tiÕng cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o cho c«ng ty cã thÓ tån t¹i ph¸t triÓn nªn c«ng ty cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. 13 phÇn II ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n - == & ==I . Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n 1) LÞch sö ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n. 1.1 - Sù ra ®êi cña C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n. C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n tiÒn th©n lµ mét cöa hµng chuyªn kinh doanh ga vµ bÕp ga. Khi ®ã viÖc kinh doanh ga vµ bÕp ga chØ lµ mét phÇn kh«ng thÓ t¸ch rêi, doanh thu chiÕm tû träng chiÕm kho¶ng 8% ®Õn 10% tæng doanh thu cña c¸c lo¹i ga vµ bÕp ga). Cho tíi gi÷a n¨m 1999 cöa hµng nhËn thÊy nhu cÇu tiªu dïng cña ng−êi d©n vÒ ga vµ bÕp ga t¹i thÞ tr−êng Qu¶ng ninh nãi chung vµ H¹ long nãi riªng gia t¨ng. Trong khi ®ã, c¸c doanh nghiÖp t− nh©n cïng nghµnh hµng cung cÊp ga vµ bÕp ga kh«ng æn ®Þnh vµ cã nguy c¬ kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vÒ thÞ tr−êng. Tr−íc t×nh h×nh ®ã, cöa hµng quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n. §−îc Së Th−ong m¹i Qu¶ng Ninh cÊp ngµy 15/11/1999 thµnh lËp C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n. C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n, cã nhiÖm vô kinh doanh, phôc vô nhu cÇu ga, bÕp ga trªn toµn tØnh Qu¶ng Ninh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®0 tõng b−íc kinh doanh ®a d¹ng ho¸ c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm ®Ó phôc vô nhu cÇu tiªu dïng. §Ó kh¼ng ®Þnh sù chuyÓn biÕn c¶ vÒ chÊt vµ l−îng cña c«ng ty, ngµy 25/11/2000 C«ng ty quyÕt ®Þnh ký hîp ®ång lµm Tæng §¹i lý TOTALGAZ (C«ng ty liªn doanh Totalgaz H¶i Phßng cã trô së vµ nhµ m¸y t¹i x0 An h¶i huyÖn An H¶i TP H¶i Phßng) cã nhiÖm vô ph©n phèi ga Tatal trªn thÞ tr−êng Qu¶ng Ninh. Kh«ng dõng l¹i ë ®©y, ngµy 20/06/2001 c«ng ty quyÕt ®Þnh ký hîp ®ång víi C«ng ty Th−¬ng m¹i Quang Vinh cã trô së t¹i 256 TrÇn Kh¸t Tr©n Hµ Néi lµm Tæng §¹i lý ph©n phèi ®éc quyÒn BÕp ga GOLDSUN t¹i thÞ tr−êng Qu¶ng Ninh. 14 1.2 - Mét sè nÐt vÒ C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n Ngµy 15/11/1999, C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n ®−îc thµnh lËp . Tªn giao dÞch: Ngoc Toan Trade and Services Company Limited. (Ngoc Toan Co., LTD.) Trô së giao dÞch : 401 Lª Th¸nh T«ng TP H¹ Long - QN Ngoc Toan Co., LTD lµ mét doanh nghiÖp t− nh©n cã t− c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng theo chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp víi tæng sè vèn ®iÒu lÖ 1500 triÖu ®ång trong ®ã vèn cè ®Þnh lµ 800 triÖu ®ång. C«ng ty khi thµnh lËp cã 3 cöa hµng víi 16 nh©n viªn : ♦ Cöa hµng Ga vµ BÕp ga B0i ch¸y : 238 §−êng C¸i D¨m TP H¹ long ♦ Cöa hµng Ga vµ BÕp ga cäc 5 : 537 NguyÔn V¨n Cõ TP H¹ long Sau gÇn 4 n¨m ho¹t ®éng hiÖn nay c«ng ty ®0 cã 58 nh©n viªn víi 8 cöa hµng. N¨m 2001 cã thªm 2 cöa hµng t¹i 37 §−êng GiÕng §¸y vµ 78 §−êng TrÇn Nguyªn H0n TP H¹ long – QN cßn l¹i lµ c¸c cöa hµng n»m trªn ®Þa bµn thÞ x0 CÈm Ph¶ vµ U«ng BÝ . 2) §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý Ngoc Toan Co., LTD 3) 2.1- Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty. Tæ chøc bé m¸y kinh doanh cña c«ng ty ®−îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña Ngoc Toan Co., LTD bao gåm : ♦ V¨n phßng c«ng ty: Gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng. ♦ C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lµ c¸c ®¹i lý ®Æt t¹i c¸c ®−êng lín trong TØnh,Thµnh Phè. S¬ ®å tæ chøc: gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kinh doanh C¸c ®¹i lý Kho hµng H¹ Long 15 2.2 - V¨n phßng c«ng ty . C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña v¨n phßng c«ng ty bao gåm : Gi¸m ®èc c«ng ty: lµ ng−êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ lµ ng−êi ph¶i chÞu toµn bé tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr−íc Ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. C¸c phßng ban : V¨n phßng Ngoc Toan Co., LTD ®−îc tæ chøc thµnh 3 phßng ban : Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh : Chøc n¨ng chñ yÕu cña phßng lµ khai th¸c mäi nguån vèn nh»m ®¶m b¶o ®ñ vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Tham m−u cho gi¸m ®èc xÐt duyÖt c¸c ph−¬ng ¸n kinh doanh vµ ph©n phèi thu nhËp. KiÓm tra c¸c sè liÖu thùc tÕ, thñ tôc cÇn thiÕt cña toµn bé chøng tõ vµ viÖc thanh to¸n tiÒn hµng. H−íng dÉn c¸c ®¬n vÞ më sæ s¸ch theo dâi tµi s¶n hµng ho¸, chi phÝ... x¸c ®Þnh lç l0i, ph©n phèi l0i cña tõng ®¬n vÞ. Phßng kinh doanh: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc, ®−îc gi¸m ®èc giao nhiÖm vô trùc tiÕp phô tr¸ch mét sè m¶ng hoÆc mét sè bé phËn ho¹t ®éng cña c«ng ty. Phßng kinh doanh lµ phßng nghiÖp vô cã chøc n¨ng tæ chøc, qu¶n lý, chØ ®¹o, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn c«ng ty ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶ vµ tu©n thñ theo dóng quy ®Þnh cña ngµnh, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc trªn c¸c c«ng t¸c: Kho hµng H¹ long:Cung cÊp hµng cho cho c¸c ®¹i lý cña c«ng ty. Tæ chøc, khai th¸c sö dông c¬ së vËt chÊt, kü thuËt vµ lao ®éng ë kho ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n b¶o vÖ m«i tr−êng, an toµn vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ. C¸c ®¹i lý cña c«ng ty: HiÖn nay c¸c ®¹i lý cña c«ng ty l»m d¶i r¸c trªn c¸c huþªn, thÞ trong toµn TØnh . C¸c ®¹i lý cã chøc n¨ng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng b¸n lÎ, giíi thiÖu s¶n phÈm, x©y dùng m¹ng l−íi c¸c ®¹i lý míi cña c«ng ty… trªn ®Þa bµn Qu¶ng Ninh. 3) C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ chñ yÕu cña c«ng ty. 3.1 - NhiÖm vô kinh doanh cña Ngoc Toan Co., LTD Theo nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®0 ®−îc ghi trong ®iÒu lÖ c«ng ty vµ môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty lµ ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng, dÞch vô cho mäi nhu cÇu vÒ ga, bÕp ga vµ ®å gia dông c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ trong tØnh, ta cã thÓ kh¸i qu¸t nhiÖm vô kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty bao gåm : 16 ♦ Tæ chøc nhËp hµng vµ kinh doanh c¸c lo¹i ga, bÕp ga ♦ Tæ chøc ph©n chia hµng ho¸ cho c¸c ®¹i lý cña c«ng ty ®Ó phôc vô nhu cÇu tiªu dïng. ♦ Tæ chøc c¸c dÞch vô, nghiªn cøu kÜ thuËt l¾p ghÐp c¸c ®−êng èng dÉn ga c«ng nghiÖp theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong thêi gian qua nhiÖm vô kinh doanh lÜnh vùc cña c«ng ty lµ t−¬ng ®èi æn ®Þnh. C«ng ty ®ang tõng b−íc tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ga vµ bÕp ga trªn c¸c mÆt hµng truyÒn thèng ®0 cã. 3.2 - C¸c s¶n phÈm vµ lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty. a) C¸c s¶n phÈm kinh doanh cña Ngoc Toan Co., LTD. HiÖn nay thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh trªn hai nhãm mÆt hµng chñ yÕu sau: Nhãm mÆt hµng BÕp ga gåm cã: + BÕp ga d©n dông. + BÕp ga c«ng nghiÖp. Nhãm mÆt hµng Ga ho¸ láng. + Ga Tatal. Ngoµi ra C«ng ty cßn kinh doanh c¸c thiÕt bÞ vËt t− chuyªn dông cho ga vµ bÕp ga c«ng nghiÖp. b) C¬ cÊu kinh doanh s¶n phÈm cña c«ng ty Trong nh÷ng n¨m qua c¬ cÊu s¶n phÈm cña c«ng ty cã thÓ kh¸i qu¸t th«ng qua b¶ng sau : BiÓu 1: T×nh h×nh tiªu thô cña C«ng ty qua c¸c n¨m. ChØ tiªu §VT N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Ga Total (12kg) B 33480 48960 71280 Ga Total (45kg) B 7560 8640 10440 BÕp NhËt B¶n C 470 680 510 BÕp Goldsun C 850 2270 1650 BÕp Sakura C 740 920 862 Bé phô kiÖn Bé 820 1418 960 Nguån phßng kinh doanh C«ng ty 17 Qua b¶ng trªn ta cã thÓ thÊy tinh h×nh tiªu thô cña c«ng ty víi c¸c s¶n phÈm ga, bÕp ga chiÕm tû träng kh¸ lín vµ æn ®Þnh. BiÓu 2: T×nh h×nh doanh thu cña C«ng ty qua c¸c n¨m. §VT: Tr. ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Ga Total (12kg) 2979,7 4650 6985,4 Ga Total (45kg) 2570,4 3024 3758,4 BÕp NhËt B¶n 639,2 9248 6936 BÕp Goldsun 253,8 930,7 667,5 BÕp Sakura 209,1 432,4 405 Bé phô kiÖn 369 638 432 Tæng doanh thu 7254,6 10599,8 12951 Lîi nhuËn tr−íc thuÕ 491,3 725,9 797,8 Nguån phßng kinh doanh C«ng ty MÆc dï ph¶i kinh doanh trong mét m«i tr−êng cã sù c¹nh tranh rÊt cao. Nh−ng tõ khi ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty vÉn cã sù ph¸t triÓn trong viÖc tiªu thô thÓ hiÖn th«ng qua sè doanh thu vµ lîi nhuËn C¸c n¨m 2000,2001 doanh thu vµ lîi nhuËn ®Òu t¨ng ®Æc biÖt lµ n¨m 2001 c«ng ty më thªm hµng lo¹t c¸c ®¹i lý lµm cho doanh thu, chi phÝ vµ lîi nhuËn ®Òu t¨ng m¹nh. Tuy nhiªn n¨m 2002 tuy doanh thu t¨ng kh«ng cao nh−ng lîi nhuËn l¹i cao h¬n so víi c¸c n¨m tr−íc. Ng−îc l¹i, n¨m 2000 tæng doanh thu ®¹t rÊt cao gÇn ..... tr ®ång nh−ng lîi nhuËn l¹i gi¶m m¹nh ch−a b»ng 2/3 so víi n¨m 2001 vµ 2002. Cã sù kh«ng æn ®Þnh nh− vËy lµ do c«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é gi¸ cè ®Þnh. Nh− trong n¨m 2000 khi gi¸ dÇu trªn thÕ giíi t¨ng cao lµm gi¸ thµnh phÈm ga ho¸ láng cña c«ng ty Totalgaz giao cho Ngoc Toan Co., LTD t¨ng nh−ng Ngoc Toan Co., LTD vÉn kh«ng t¨ng gi¸ b¸n lÎ trªn thÞ tr−êng toµn tØnh. §iÒu nµy khiÕn cho doanh thu tuy t¨ng nh− lîi nhuËn trªn mét ®Çu s¶n phÈm gi¶m xuèng §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng Ngµy ®Çu thµnh lËp C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n cã 8 c¸n bé c«ng nh©n viªn sau gÇn s¸u n¨m sè l−îng lao ®éng trong c«ng ty lµ 58 ng−êi. 18 BiÓu3: Sè lao ®éng cña c«ng ty. ChØ tiªu 1/1/2000 1/1/2001 1/12002 Sè lao ®éng 39 52 58 Nguån phßng kinh doanh C«ng ty Trong nh÷ng n¨m ®Çu míi ph¸t triÓn sè l−îng lao ®éng cña c«ng ty t¨ng kh¸ nhanh víi mét tû lÖ t¨ng cao. §iÒu nµy lµ do sau thêi gian ®Çu c«ng ty ph¸t triÓn thªm thÞ tr−êng vµ l−îng ga t¨ng nhanh. C«ng ty dÇn dÇn æn ®Þnh vÒ sè l−îng lao ®éng, tiÕn tíi ®i s©u vµo ph¸t triÓn n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò lao ®éng. HiÖn nay, c«ng ty thùc hiÖn ®iÒu chØnh lao ®éng gi÷a c¸c cöa hµng thµnh viªn trong c«ng ty mét c¸ch hîp lý tr¸nh t¨ng thªm sè l−îng lao ®éng. C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty ngµy cµng ®−îc hoµn thiÖn ®Ó thÝch hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. C¬ cÊu lao ®éng cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c phßng vµ cöa hµng trong c«ng ty. C¬ cÊu nµy tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm riªng cña tõng phßng vµ cöa hµng. Trong 57 lao ®éng cña c«ng ty cuèi n¨m 2002 c¬ cÊu bao gåm : - 2 lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 3,4 % lùc l−îng lao ®éng. - 6 lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng chiªm 10,3% lùc l−îng lao ®éng. - 11 lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp chiÕm 18,9% lùc l−îng lao ®éng. - 39 lao ®éng lµ c«ng nh©n lùc l−îng lao ®éng. Trong 58 lao ®éng cña c«ng ty hiÖn nay cã 16 lao ®éng n÷ chiÕm 27,5% tæng sè lao ®éng. 4) §Æc ®iÓm thÞ tr−êng ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña Ngoc Toan Co., LTD. 4.1 - §Æc ®iÓm cña nguån c¸c s¶n phÈm ®Çu vµo Trªn c¬ së nhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh ®−îc giao cña c«ng ty tiÕn hµnh mua s¶n phÈm ga ho¸ láng(®ãng chai 12kg, 45kg), bÕp ga(nguyªn chiÕc) ®Çu vµo phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nguån ®Çu vµo cña C«ng ty ®Òu ®−îc nhËp tõ c¸c h0ng næi tiÕng. Bao gåm hai nhãm chÝnh ®ã lµ ga ho¸ láng, nhãm thø hai lµ bÕp ga. Sè l−îng ga ho¸ láng, bÕp ga hµng n¨m nhËp vÒ c«ng ty ®−îc c¨n cø vµo nhu cÇu hµng n¨m cña thÞ tr−êng th«ng qua kÕ ho¹ch kinh doanh trong n¨m. Trong n¨m sè l−îng nhËp vÒ th−êng xuyªn ®−îc thay ®æi cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Nguån ga ho¸ láng hiÖn nay cña c«ng ty trong thêi gian qua chñ yÕu tõ c«ng ty liªn doanh Totalgaz H¶i phßng. C¸c lo¹i bÕp ga NhËt B¶n nh− Rinnai, 19 Paloma.., c¸c lo¹i bÒp ga liªn doanh nh− Sakura, Goldsun...,cã tuæi thä vµ ®é an toµn cao. HiÖn nay, nguån hµng cung cÊp cho C«ng ty lµ t−¬ng ®èi æn ®Þnh, Ýt cã thay ®æi trong thêi gian qua. C«ng ty ®0 cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó duy tr× mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi nh÷ng nhµ cung cÊp. Tuy nhiªn, do ®Æc ®iÓm nguån hµng ®Òu ph¶i nhËp tõ n−íc ngoµi cña c¸c nhµ cung cÊp nªn ®0 cã nh÷ng ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Do ®ã C«ng ty th−êng xuyªn ph¶i ®Æt hµng tõ tr−íc (c¨n cø vµo l−îng tån kho vµ nhu cÇu ®Æt hµng). ChÝnh v× vËy, trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn cã thÓ x¶y ra nhiÒu thay ®æi trªn thÞ tr−êng lµm thiÖt h¹i cho c«ng ty. C«ng ty còng tèn nhiÒu chi phÝ trong viÖc dù tr÷ hµng ho¸ phôc vô cho tiªu dïng. Gi¸ cña c¸c lo¹i ga vµ bÕp ga th−¬ng xuyªn thay ®æi g©y khã kh¨n cho C«ng ty trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ ®Æt mua. 4.2 - ThÞ tr−êng ®Çu ra cña Ngoc Toan Co., LTD. Lµ mét trong nh÷ng nhµ cung cÊp hµng ®Çu ë Qu¶ng ninh nãi chung, thÞ tr−êng H¹ long nãi riªng vÒ c¸c lo¹i ga, bÕp ga nªn thÞ tr−êng cña c«ng ty réng lín vµ ®a d¹ng. C¸c s¶n phÈm c«ng ty kinh doanh cã mÆt trªn tÊt c¶ c¸c huyÖn, thÞ trong tØnh th«ng qua c¸c c¸c ®¹i lý cña c«ng ty trong khu vùc. Vµ cã thÓ nãi c¸c s¶n phÈm c«ng ty kinh doanh ®Òu cã kh¸ch hµng. §èi víi ga ho¸ láng , bÕp ga kh¸ch hµng cña c«ng ty cã thÓ ®−îc chia thµnh hai lo¹i chÝnh. ♦ Lo¹i nhãm c¸c kh¸ch hµng c«ng nghiÖp vµ th−¬ng m¹i. Kh¸ch hµng c«ng nghiÖp lµ nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng cña c«ng ty ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt cña m×nh cßn kh¸ch hµng th−¬ng m¹i lµ kh¸ch mua hµng cña c«ng ty vµ sau ®ã b¸n l¹i ®Ó kiÕm lêi. Hai lo¹i kh¸ch hµng nµy tuy môc ®Ých kinh doanh kh¸c nhau nhng ®èi víi c«ng ty vµ ®Æc tr−ng s¶n phÈm mµ c«ng ty cung cÊp nªn c«ng ty xÕp 2 lo¹i kh¸ch hµng nµy thµnh 1 nhãm. C¸c ®Æc tr−ng vµ yªu cÇu cña nhãm kh¸ch hµng c«ng nghiÖp - th−¬ng m¹i: + Hç trî kÜ thuËt trong thiÕt kÕ vµ lùa chän thiÕt bÞ: Ga láng cïng c¸c c«ng nghÖ sö dông ga láng lµ s¶n phÈm míi t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam nãi chung vµ thÞ tr−êng Qu¶ng ninh nãi riªng, hiÓu biÕt cña c¸c nhµ s¶n xuÊt víi chóng cßn h¹n chÕ. Cïng víi vai trß cña c«ng nghÖ ®èi víi s¶n phÈm cuèi cïng cña kh¸ch hµng s¶n xuÊt, c¸c nhµ s¶n xuÊt lu«n ®ßi hái sù hç trî cña c¸c nhµ cung cÊp vÒ hÖ thèng cung cÊp ga láng, t− vÊn lùa chän thiÕt bÞ sö dông phï hîp. §Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu nµy ®ßi hái c¸c nhµ cung cÊp ph¶i hiÓu s©u vÒ ngµnh hµng vµ cã kiÕn thøc chuyªn m«n míi tiÕp cËn ®−îc nhãm kh¸ch hµng nµy. 20
- Xem thêm -