Tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần sản xuất thương mại may sài gòn

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- PHẠM THU HỒNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 7 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- PHẠM THU HỒNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. MAI THANH LOAN TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 7 năm 2015 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. MAI THANH LOAN Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM ngày 15 tháng 08 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ và tên Chức danh hội đồng 1 GS.TS. Võ Thanh Thu Chủ tịch 2 PGS.TS. Bùi Lê Hà Phản biện 1 3 TS. Nguyễn Quyết Thắng Phản biện 2 4 TS. Võ Tấn Phong Ủy viên 5 TS. Nguyễn Ngọc Dương Ủy viên, thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau khi Luận văn đã được sửa chữa (nếu có). Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: PHẠM THU HỒNG Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 25 / 07 / 1985 Nơi sinh: Tp. HCM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1341820122 I-Tên đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn II-Nhiệm vụ và nội dung Nhiệm vụ: nghiên cứu thực trạng để tìm ra giải pháp Nội dung: tìm hiểu, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động cũng như sự tác động từ các yếu tố khách quan và chủ quan đến Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn và từ đó tìm ra giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp . III-Ngày giao nhiệm vụ: tháng 1 / 2015 IV-Ngày hoàn thành nhiệm vụ: tháng 7 /2015 V-Cán bộ hướng dẫn: TS. Mai Thanh Loan CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên và chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên và chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Học viên thực hiện Luận văn PHẠM THU HỒNG ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành Luận văn này, tác giả xin chân thành cảm ơn:  Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn - nơi đã tạo những điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu này;  Tập thể cán bộ Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn đã tận tình giúp đỡ cũng như cung cấp các thông tin hữu ích;  TS. Mai Thanh Loan - là người đã tận tình hướng dẫn những kiến thức hết sức quý báu;  Lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh và Phòng Quản lý khoa học - Khoa Đào tạo sau Đại học đã hỗ trợ thời gian cũng như các yếu tố cần thiết khác; Một lần nữa, tác giả xin chân thành cảm ơn! iii TÓM TẮT Trong nghiên cứu này, tác giả đã cố gắng đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp ngành dệt may trong giai đoạn hội nhập của nền kinh tế . Một số nội dung đạt được bao gồm:  Thứ nhất, tác giả đã tổng hợp lý thuyết chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có gắn kết với đặc thù của doanh nghiệp dệt may.  Thứ hai, tác giả vận dụng công cụ, kiến thức chuyên ngành để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .  Thứ ba, tác giả đề xuất một số giải pháp khả thi với hoài bão góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, với nhiều cơ hội và thách thức như hiện nay. Với một số đóng góp trên, tác giả hy vọng luận văn có thể là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên chuyên ngành và doanh nghiệp . iv ABSTRACT In this research, the author has tried to suggest some appropriate measures to enhance the competitiveness of the textile industry enterprises in the period of economic integration. Some content achieved include:  First, the author synthesized the general theory of competitiveness of enterprises linked to the characteristics of textile enterprises.  Second, the author manipulated tools, specialized knowledge to assess the competitiveness of enterprises.  Third, the author suggested some possible solutions with ambition contribute to improving the competitiveness of businesses in the context of international economic integration, with many opportunities and challenges today. With some contributions above, the author hopes that the thesis can reference for students and business majors. v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii TÓM TẮT ................................................................................................................. iii ABSTRACT .............................................................................................................. iv MỤC LỤC ...................................................................................................................v CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................................. vi DANH MỤC BẢNG ............................................................................................... vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ......................................................................................................viii MỞ ĐẦU ................................................................... Error! Bookmark not defined. 1. Lý do chọn đề tài ................................................ Error! Bookmark not defined. 2. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................2 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .......................... Error! Bookmark not defined. 4. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................3 5. Tổng quan nghiên cứu có liên quan .....................................................................5 6. Bố cục của đề tài ...................................................................................................6 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP .......................................................................................................7 1.1 Lý thuyết chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .................................7 1.1.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh ......................................................................7 1.1.2 Các mô hình phân tích , đánh giá năng lực cạnh tranh ................................10 1.1.3 Công cụ ma trận đánh giá năng lực cạnh tranh .......... Error! Bookmark not defined. 1.2 Một số đặc thù của sản xuất kinh doanh hàng dệt may có tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ..................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.1 Một số đặc thù sản xuất kinh doanh của hàng dệt may .... Error! Bookmark not defined. 1.2.2 Các phương thức sản xuất-xuất khẩu chủ yếu ........... Error! Bookmark not defined. 1.2.3 Một số đặc điểm ngành dệt may Việt Nam............................................................18 1.2.4 Sơ nét thực trạng dệt may Việt Nam......................................................................20 1.3 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dệt may.................... ........................................................................................................20 1.3.1 Các yếu tố môi trường bên ngoài .................................................................20 1.3.2 Các yếu tố môi trường bên trong ................................................................23 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒNError! Bookmark not defined. 2.1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC) Error! Bookmark not defined. 2.1.1 Lịch sử hình thành ....................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2 Bộ máy tổ chức ............................................. Error! Bookmark not defined. 2.1.3 Sản phẩm và cơ cấu doanh thu-chi phí ......... Error! Bookmark not defined. 2.1.4 Tình hình nhân sự .........................................................................................31 2.2 Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại May Sài Gòn (GMC).........................32 2.2.1 Môi trường vĩ mô .........................................................................................32 2.2.2 Môi trường vi mô ......................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài…………………………………….39 2.3 Phân tích các yếu tố môi trường bên trong ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại May Sài Gòn (GMC)……………….40 2.3.1 Tác động của các yếu tố môi trường bên trong…………………………..40 2.3.2 Chuỗi giá trị của Doanh nghiệp………………………………………….45 2.3.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong………………………………….46 2.3.4 Định vị năng lực lõi của Công ty CP SX-TM May Sài Gòn……………48 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020………………………….49 3.1 Một số tiền đề xây dựng giải pháp .....................................................................49 3.1.1 Những quan điểm cơ bản về phát triển công nghiệp dệt may Việt Nam .....49 3.1.2 Dự đoán doanh thu của Công ty GMC năm 2015 .......................................51 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn năm 2015 và định hướng đến 2020 ........................53 3.2.1 Hình thành các giải pháp qua Ma trận SWOT……………………………53 3.2.2 Lựa chọn một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty GMC năm 2015 và định hướng đến năm 2020…………………………...55 KẾT LUẬN..........................................................................................................................62 TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................63 PHỤ LỤC 1: SƠ NÉT THỰC TRẠNG NGÀNH DỆT-MAY VN HIỆN NAY PHỤ LỤC 2: SỐ LIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU DỆT MAY VN PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH, PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA ĐỂ XÂY DỰNG CÁC MA TRẬN PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ TỔNG HỢP SƠ BỘ CÁC MA TRẬN vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngoài GMC : Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn HĐQT : Hội đồng Quàn trị EFE : Ma trận bên ngoài IFE : Ma trận bên trong CMT : Cut-Make-Trim NLCT : Năng lực cạnh tranh OEM/FOB : Original Equipment Manufacturing ODM : Original Design Manufacturing OBM : Original Brand Manufacturing WTO : World Trade Organization TPP : Trans-Pacific Parnership VN : Việt Nam DN : Doanh nghiệp vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Ma trận các yếu tố bên ngoài 13 Bảng 1.2 Ma trận các yếu tố bên trong 13 Bảng 1.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 15 Bảng 2.1 Cơ cấu doanh thu của GMC giai đoạn năm 2010-2013 29 Bảng 2.2 Cơ cấu chi phí của GMC giai đoạn 2011-2014 30 Bảng 2.3 Lao động và thu nhập của người lao động của Công ty GMC 31 Bảng 2.4 Thông tin một số đối thủ cạnh tranh trong nước của GMC 36 Bảng 2.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh với các đối thủ trong nước 37 Bảng 2.6 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 39 Bảng 2.7 Tổng hợp chỉ số tài chính của công ty giai đoạn 2012- 2014 40 Bảng 2.8 Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 46 Bảng 2.9 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 47 Bảng 3.1 Các chỉ tiêu chủ yếu trong chiến lược phát triển ngành dệt may 50 Bảng 3.2 Các thị trường nhập khẩu từ Việt Nam 2012-2014 50 Bảng 3.3 Một số Doanh nghiệp xuất khẩu điển hình hàng dệt may 2014 51 Bảng 3.4 Dự đoán doanh thu của GMC năm 2015 52 Bảng 3.5 Mô hình SWOT của Công ty GMC 53 Bảng 3.6 Đầu tư tài chính 58 Bảng 3.7 Đầu tư vào Công ty con-Công ty TNHH May Tân Mỹ năm 2013 58 Bảng 3.8 Đầu tư vào Công ty May Sài Gòn Xanh năm 2013 59 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Chuỗi giá trị của Doanh nghiệp 11 Hình 1.2 Những yếu tố quyết định cạnh tranh trong ngành 22 Hình 2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức 27 Hình 2.2 Các sản phẩm dệt kim của Công ty May Sài Gòn 28 Hình 2.3 Các sản phẩm dệt thoi của Công ty May Sài Gòn 28 Hình 2.4 Mô hình chuỗi giá trị của Công ty GMC 46 1 MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Dệt may - một ngành công nghiệp nhẹ ở Việt Nam đang đứng trước sức ép cạnh tranh của các nước trong cùng ngành. Ngoài ra do thiếu nội lực và năng lực cạnh tranh thấp nên ngành dệt may Việt Nam hiện nay vẫn xếp sau Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Hàn Quốc… Xét trên quy mô, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam thuộc loại vừa và nhỏ, do đó các doanh nghiệp này đang và sẽ khó tồn tại, chưa nói đến việc cạnh tranh quốc tế nếu không liên kết hay hợp nhất với các doanh nghiệp lớn. Mặc dù được Nhà nước hỗ trợ, đầu tư nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn đạt kim ngạch cao hơn so với các doanh nghiệp trong nước với số liệu được cung cấp bởi Tổng cục Thống kê cho thấy: năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 10,7 tỷ USD trong khi giá trị xuất khẩu của các Doanh nghiệp trong nước chỉ đạt 7,3 tỷ USD. Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (Gamex Saigon js) một Công ty thành lập năm 1976 được khởi đầu là một doanh nghiệp quốc doanh với vốn điều lệ hơn 106 tỉ đồng (tính đến năm 2013). Là một công ty có bề dày kinh nghiệm trong ngành may mặc với nguồn lực, nguồn vốn và trình độ chuyên môn cao cộng thêm sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam hiện nay, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn cũng đang có nhiều thuận lợi và ưu thế về nội lực nhưng song song đó là không ít những thách thức và cạnh tranh khốc liệt đối với thị trường nội địa và sân chơi quốc tế . Câu hỏi đặt ra  Làm thế nào để cạnh tranh và có chỗ đứng vững chắc tại chính thị trường trong nước và thị trường thế giới? 2  Những giải pháp tối ưu và linh hoạt nào để nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa công tác tiêu thụ sản phẩm cho năm 2015, định hướng đến năm 2020? Để góp phần trả lời những câu hỏi trên, tôi đã lựa chọn đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn” để làm luận văn tốt nghiệp . 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu tổng quát : Mục tiêu tổng quát của đề tài là đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên cơ sở đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty. Mục tiêu cụ thể: Tổng hợp cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, làm nền tảng cho phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp . Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty với công cụ, phương pháp phù hợp . Đề xuất một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty từ thực trạng đã đúc kết được . 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn . Phạm vi nghiên cứu : + Phạm vi không gian nghiên cứu: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn 3 Trong đó, đối thủ cạnh tranh của Công ty gồm các công ty trong nước lẫn các công ty nước ngoài, song trong điều kiện nghiên cứu cho phép, phạm vi nghiên cứu của đề tài xin được giới hạn ở các đối thủ cạnh tranh trong nước. + Phạm vi thời gian nghiên cứu: đề tài đánh giá thực trạng trong giai đoạn 2012-2014 và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện cho những năm tiếp theo. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu tại bàn: + Thu thập và tổng hợp lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu. + Thu thập dữ liệu thứ cấp của đơn vị. + Lập phiếu khảo sát đánh giá của chuyên gia để xây dựng ma trận. + Vận dụng thống kê mô tả trong xử lý. + Diễn giải kết hợp với kiến thức chuyên ngành để đề xuất các giải pháp. - Nghiên cứu tại hiện trường: + Thảo luận nhóm, khảo sát ý kiến chuyên gia để xác định các yếu tố thành phần của các ma trận. + Khảo sát đánh giá của chuyên gia để tính toán các ma trận . + Xử lý dữ liệu trên Excel. Công cụ sử dụng: - Bảng câu hỏi khảo sát ý kiến của chuyên gia để hình thành các ma trận. - Ma trận: + Ma trận đánh giá nội bộ IFE. + Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE. + Ma trận hình ảnh cạnh tranh. 4 +Ma trận SWOT . - Phần mềm Excel để tính toán các ma trận, tổng hợp phiếu khảo sát. Nguồn dữ liệu: - Dữ liệu sơ cấp: thông tin từ phiếu khảo sát chuyên gia. - Dữ liệu thứ cấp: + Các bảng báo cáo kết quả kinh doanh 2012 - 2014 của công ty. + Các Báo cáo của ngành dệt may VN. + Dữ liệu thu thập thông qua các nguồn: sách báo, internet. 5. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN STT Thời gian Tác giả Chủ đề 2000 Hassan Oteifa (chủ biên) 2002 Gari Gereffi 2 2003 Khalid Nadvi và John Thoburn 3 2006 Ratnaka Adhikari và Yumiko Yamamoto Ngành may mặc Việt Nam-Giá trị gia tăng The international competitiveness of Asian economies in the apparel commodity chain Vietnam in the global garment and textile value chain: implications for firms and workers The textile and clothing industry: Adjusting to the post-quota world 4 2008 Jodie Keane và Dirk Willem te Velde The role of textile and clothing industries in growth and development strategies 5 2010 M.Zakir Hossain Report on VietNam textile & garment industry 6 2010 TGĐ. Đặng Đức Thành (Chủ biên) 7 2011 TS. Đỗ thị Đông 8 2011 Ths. Nguyễn Thị Thu Trang 9 2012 PGS.TS Hà Văn Hội 10 2013 GS. W.Douglas Cooper 1 Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thời kỳ hội nhập Phân tích chuỗi giá trị và tổ chức quan hệ liên kết của các doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam Phát triển thị trường cho ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Phân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam A fresh look at the US/Chinese textile and apparel supply chain question 5 11 2013 12 2013 Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may Việt Nam Nâng cao chất lượng vốn nhân lực của TS. Hoàng Xuân Hiệp các doanh nghiệp dệt may Việt Nam (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) TS. Đào Văn Thanh Trong bài nghiên cứu “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thời kỳ hội nhập” các nhà nghiên cứu kinh tế và các chuyên gia đã phân tích khá chi tiết rõ nét về hai vấn đề : Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc dân và Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp . Từ đó đưa ra hiện trạng năng lực cạnh tranh quốc gia của nước ta cũng như những khó khăn liên quan đến xuất khẩu và đề ra một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam mang tầm vĩ mô về các giải pháp hoàn thiện thể chế , hiệu quả quản lý của Nhà nước , cơ sở hạ tầng và chủ yếu tập trung đẩy mạnh , cải tiến hệ thống quản lý , sắp xếp , đổi mới doanh nghiệp Nhà nước . Một bài nghiên cứu gần đây mang tính cụ thể và đi sâu hơn về khía cạnh nguồn nhân lực của Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp (2013) đã phân tích , đánh giá và chỉ ra một trong những yếu tố cạnh tranh vô cùng quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam là nguồn nhân lực trong “Nâng cao chất lượng vốn nhân lực của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam” . Hầu hết các đề tài nghiên cứu đều theo hướng tổng quan sau khi phân tích các thế mạnh cũng như điểm yếu của ngành dệt may Việt Nam và đề ra các giải pháp vĩ mô khá giống nhau và chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp dệt may lớn của Nhà nước mà chưa thực sự đi sâu và đưa ra giải pháp cho các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ trong khi doanh nghiệp tư nhân chiếm 84% . Các công trình nghiên cứu trước đây đã cung cấp khá nhiều thông tin rất hữu ích về ngành dệt may nói chung và ngành dệt may Việt Nam nói riêng. Ngoài ra các tác giả và nhà nghiên cứu trước đã đưa ra các chiến lược cạnh tranh và phát triển ngành dệt may Việt Nam phù hợp và đúng đắn qua mỗi giai đoạn sau khi phân tích và so sánh nội lực và năng lực của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Tuy 6 nhiên một số yếu tố năng lực cạnh tranh cần đi sâu hơn là năng lực chủ động nguyên liệu đầu vào, năng lực công nghệ, khả năng tự thiết kế, uy tín thương hiệu, năng lực về đối ngoại của doanh nghiệp và cách thức tận dụng hiệu quả nhất năng lực về nhân sự ở Việt Nam. 6. BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI: Luận văn gồm 3 chương chính như sau : CHƯƠNG 1 : Cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CHƯƠNG 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn CHƯƠNG 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn năm 2015 và định hướng đến năm 2020
- Xem thêm -