Tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dệt may việt nam vào thị trường mỹ

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A A. B¸O C¸O THùC TËP T¹I TR¹M BA LA (Hµ §¤NG): I. Giíi thiÖu chung vÒ tr¹m truyÒn t¶i Ba La (Hµ §«ng) tr¹m truyÒn t¶i Ba La lµ cÇu nèi quan träng cña líi ®iÖn miÒn B¾c, gi÷a nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh vµ c¸c n¬i tiªu thô, ngoµi ra cßn ®îc khÐp vßng cïng víi nhµ m¸y ®iÖn Ninh B×nh vµ Ph¶ L¹i. Tr¹m chia lµm 2 khèi : khèi 220kv vµ khèi 110kv. II. S¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh. 1.MBA: -PhÝa 220kv: Gåm 2 MBA 3AT vµ 4AT cã: + c«ng suÊt mçi m¸y : 250 MVA + ®iÖn ¸p c¸c phÝa : 230/121/11kV + tæ ®Êu d©y : Y/-11 + tæn thÊt ng¾n m¹ch : 290kW +tæn thÊt kh«ng t¶i : 85kW - PhÝa 110kV: Gåm 2 MBA 1AT vµ2AT cã : + c«ng suÊt mçi m¸y : 25 MVA + ®iÖn ¸p c¸c phÝa :115/38,5/6,3kV + tæ ®Êu d©y :Y//-12-11 + tæn thÊt ng¾n m¹ch :130-133-176 kW + tæn thÊt kh«ng t¶i : 36kW C¸c MBA ®Òu cã ®iÒu chØnh díi t¶i. 2.M¸y c¾t vµ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ : PhÝa 220kV vµ 110kV sö dông m¸y c¾t kh«ng khÝ lo¹i BBD-220-40/2000T1 PhÝa 35kV sö dông m¸y c¾t dÇu. Ngoµi ra cßn cã c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ nh : chèng sÐt, c¸c lo¹i r¬ le... 3.C¸c lé ®êng d©y: -PhÝa 220kV: 271 : Ninh B×nh 272 : Ph¶ L¹i 273 : Mai §éng 274 : ChÌm 275 vµ 276:Hoµ B×nh -PhÝa 110kV: 171 :Ninh B×nh 172 :ChÌm 175 vµ 176 :Mai §éng vµ 2 lé ®i Thîng §×nh vµ ®i S¬n T©y. III. kÝ hiÖu ®¸nh sè thiÕt bÞ. 1. §¸nh sè c¸c thiÕt bÞ. - M¸y biÕn ¸p : kÝ hiÖu ch÷ T,sau ®ã ®¸nh sè thø tù m¸y( T1, T2,. ..). 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - M¸y biÕn ¸p tù ngÉu :kÝ hiÖu ch÷ AT vµ sau ®ã ®¸nh sè thø tù m¸y (AT1,AT2,...) - Thanh c¸i : kÝ hiÖu ch÷ C, sau ®ã ®¸nh sè thø tù C1 : thanh c¸i 1 C2 : thanh c¸i 2 C9 : thanh c¸i vßng. Ngoµi ra cßn mét sè ®Ó chØ cÊp ®iÖn ¸p : C1-110kv, C2-220kv... - M¸y biÕn ®iÖn ¸p : kÝ hiÖu TU. TU- 171 : TU ®êng d©y 171 TU- C1-110 : TU thanh c¸i 1, cÊp ®iÖn ¸p 110kv. 2. §¸nh sè m¸y c¾t: Sè m¸y c¾t gåm ba ch÷ sè X.Y.Z - Ch÷ sè X chØ cÊp ®iÖn ¸p : 1 - ®iÖn ¸p 110 kv 2 - ®iÖn ¸p 220 kv 3 - ®iÖn ¸p 35 kv 4 - ®iÖn ¸p 22 kv 5 - ®iÖn ¸p 500 kv 6 - ®iÖn ¸p 6 kv 9 - ®iÖn ¸p 10 10,5 11 kv. - ChØ sè Y chØ thiÕt bÞ m¸y c¾t ®Êu vµo: 0 - m¸y ph¸t, nèi gi÷a c¸c thanh c¸i (6 -11-22- 35 ). 1 - chØ c¸c m¸y c¾t 110-220 kv ë nh÷ng tr¹m cã thanh c¸i vßng dïng lµm liªn l¹c hai thanh c¸i 1-2. 3- vµo m¸y biÕn ¸p lùc 4- vµo m¸y biÕn ¸p tù dïng 5- vµo bé tô bï 7- vµo ®êng d©y 8- vµo ®êng d©y nÕu dïng hÕt sè 7. - Ch÷ sè Z chØ sè thø tù: 0- m¸y c¾t liªn l¹c, 1-9 sè thø tù 3. §¸nh sè dao c¸ch li: Sè dao c¸ch li gåm bèn ch÷ X.Y. Z - M - Ch÷ X.Y. Z lµ tªn m¸y c¾t. - Ch÷ M chØ dao c¸ch li ®ã ®îc ®Êu vµo thiÕt bÞ nµo. 0- ®Êu vµo cuén dËp hå quang. 1- ®Êu vµo thanh c¸i 1 2- ®Êu vµo thanh c¸i 2 3- ®Êu vµo m¸y biÕn ¸p lùc. 7- ®Êu vµo ®êng d©y 9- ®Êu vµo thanh c¸i vßng. 4. §¸nh sè c¸c dao tiÕp ®Þa: Sè dao tiÕp ®Þa gåm 5 ch÷ X.Y. Z- M.K - Ch÷ K chØ dao tiÕp ®Þa ®ã ®îc ®Êu vµo thiÕt bÞ nµo. 4- ®Êu vµo thanh c¸i 5- ®Êu vµo m¸y c¾t. 6- ®Êu vµo ®êng d©y 8- ®Êu vµo trung tÝnh xuèng ®Êt ë s¬ ®å cÇu còng nh ë m¸y biÕn ¸p. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (s¬ ®å trang sau) 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B. B¸O C¸O THùC TËP T¹I NHµ M¸Y NHIÖT §IÖN ph¶ l¹i. I. Giíi thiÖu chung : Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i lµ nhµ m¸y ®iÖn kiÓu ngng h¬i do Liªn X« (cò) gióp ta x©y dùng trªn ®Þa bµn Ph¶ L¹i thuéc tØnh H¶i D¬ng c«ng viÖc kh¶o s¸t ®îc tiÕn hµnh tõ n¨m 1979 vµ ®Õn n¨m 1980 th× b¾t ®Çu ®îc thi c«ng. Nhµ m¸y chÝnh thøc ®a tæ m¸y 1 vµo vËn hµnh tõ n¨m 1983. §Õn n¨m 1984 th× c¶ 4 tæ m¸y ®· ph¸t ®iÖn vµo líi. Nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ L¹i cã 4 tæ m¸y víi c«ng suÊt ph¸t P=4x 110MW = 410MW. Mçi khèi gåm 2 lß vµ mät m¸y ph¸t vÒ phÇn nhiÖt vµ h¬i c¸c khèi ®éc lËp víi nhau. Nhµ m¸y cã mét vai trß rÊt lín trong viÖc cung cÊp ®iÖn tríc kia còng nh hiÖn nay. HiÖn nay nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ L¹i chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸t phÇn nÒn cña ®å thÞ phô t¶i trong hÖ thèng ®iÖn quèc gia. VÒ c¬ cÊu tæ chøc cña nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ L¹i gåm c¸c phßng ban nghiÖp vô vµ c¸c ph©n xëng chÞu sù chØ ®¹o chung cña gi¸m ®èc nhµ m¸y. ViÖc ®iÒu hµnh trùc tiÕp s¶n xuÊt trong ca cña nhµ m¸y lµ trëng ca. C¬ cÊu cña mét ca s¶n xuÊt gåm : ngêi ®iÒu hµnh cao nhÊt lµ trëng ca, díi trëng ca cã c¸c trëng kÝp lß, trëng kÝp ®iÖn, trëng kÝp nhiªn liÖu, trëng kÝp OPY, díi c¸c trëng kÝp lµ c¸c trùc ban kÜ thuËt. Do thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn ë ®©y chØ tr×nh bµy nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n thu ®îc vÒ nhµ maý nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i. II.C¸c sè liÖu c¬ b¶n: 1.S¶n lîng ®iÖn n¨ng: Theo thèng kª thu nhËn ®îc ta cã s¶n lîng ®iÖn n¨ng thu ®îc tÝnh ®Õn n¨m 1997lµ :  1 tû kWh ngµy 1/1/1985.  2 tû kWh ngµy 7/9/1986.  5 tû kWh ngµy 8/4/1987.  10 tû kWh ngµy 24/4/1989.  15 tû kWh ngµy 19/4/1994.  20 tû kWh ngµy 4/6/1997. 2. C¸c th«ng sè chÝnh cña lß h¬i :  kiÓu BKZ - 223 - 180 - 100.  N¨mg suÊt h¬i : 220T/h.  ¸p lùc lß : 100ata.  nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt : 540 o C.  HiÖu suÊt th« cña lß h¬i : 86,5%. 3. C¸c th«ng sè chÝnh cña tuabin:     kiÓu : K - 100 - 90 - 7. C«ng suÊt ®Þnh møc : 110MW. ¸p suÊt h¬i níc : 90ata. NhiÖt ®é h¬i níc : 535oC. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. Than:  Lîng than tiªu thô :1568.000 T/n¨m.  NhiÖt trÞ cña than : 5,035 Kcal/kg.  SuÊt hao than tiªu chuÈn : 439 g/kWh. 5. èng khãi :  cao: 200m.  Dêng kÝnh miÖng tho¸t. 6. C¸c th«ng sè cña m¸y ph¸t ®iÖn TB 120 - 2T3: S = 141.200KVA P = 120.000KW U = 10.500 525V IStato = 7760A IRoto = 1830A n = 3000v/p cos = 0,85  % = 98,4% C¸ch ®iÖn cÊp B Lµm m¸t b»ng Hi®r« : 2,5  P  3,5 Kg/cm3 t = 350c  370c NhiÖt ®é lµm m¸t lín nhÊt cho phÐp : tStato = 1200c tRoto = 1200c Tèc ®é quay tíi h¹n : 1500v/p M«men b¸nh ®µ : 13T/ m2 M«men cùc ®¹i : 6 lÇn. 7. C¸c th«ng sè cña m¸y biÕn ¸p a) M¸y biÕn ¸p lùc (AT1 & AT2) Lo¹i AT UTH - 250.000/ 220/ 110TT S = 250/ 250/ 125 U = 230/ 212/ 10,5 I = 628/ 1193/ 6870A, ICH = 720A U k% = 11%, 32%, 25% Tæ nèi d©y : / Y - - 11 U§/C = 9 x 2% HÖ thèng lµm m¸t U (lµm m¸t b»ng dÇu tuÇn hoµn cìng bøc vµ cã qu¹t giã thæi vµo bÒ mÆt cña c¸c bé phËn lµm m¸t), trang bÞ PH (®iÒu ¸p díi t¶i), viÖc ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p thùc hiÖn ë phÝa cuén trung ¸p (CH), ®· ®îc nhiÖt ®íi ho¸. b) M¸y biÕn ¸p lùc (T3&T4) Lo¹i TU - 125.000/220 - 73T1 S = 125.000 KVA U = 242 / 10,5 KV 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I = 299/ 6870A Uk% = 11,5 % Tæ nèi d©y : Y0/ - 11 U§/C = 2 x 2,5% hÖ thèng lµm m¸t U, trang bÞ PH. 8. M¸y c¾t. a) M¸y c¾t 6kV. Lµ c¸c m¸y c¾t hîp bé ®Æt trong nhµ tù dïng, dïng cuén thæi tõ ®Ó dËp hå quang trong c¸c ng¨n dËp tõ - m¸y c¾t ®îc ®Æt trong tñ.  Lo¹i B10  U= 10kV b) M¸y c¾t 10kV. Lµ m¸y c¾t Ýt dÇu, ®Æt t¹i ®Çu cùc c¸c m¸y ph¸t, ®îc ®Æt trong tñ kÝn. Lo¹i BM U=20kV I =11200A c) M¸y c¾t 110KV vµ 220KV. Lµ m¸y c¾t kh«ng khÝ lo¹i :BBbT-110b-31,5/1600T1 U=110(220) KV, UMAX=126(252)KV I= 1600A, IC§M=31,5KA PkhÝ=20ata  PGH 21ata 9. C¸c lo¹i b¶o vÖ. a) B¶o vÖ ®êng d©y. B¶o vÖ tÇn sè cao : kpc204 ; ®z( 271, 271 ) ; B¶o vÖ kho¶ng c¸ch cã 3 cÊp ( 3 vßng ) B¶o vÖ ch¹m ®Êt 1 pha I0 cho 4 cÊp B¶o vÖ gia tèc I0 cÊp 3 B¶o vÖ gia tèc kho¶ng c¸ch cÊp 2 B¶o vÖ YPOB khi m¸y c¾t bÞ tõ chèi kh«ng c¾t C¸c b¶o vÖ trªn t¸c ®éng ( trõ YPOB ) sÏ ®i c¾t m¸y c¾t ®êng d©y bÞ sù cè cßn b¶o vÖ YPOB c¾t c¸c m¸y c¾t vµo thanh c¸i mµ m¸y c¾t ®êng d©y bÞ sù cè ®Êu vµo. b) B¶o vÖ m¸y biÕn ¸p tù ngÉu AT1 & AT2. So lÖch däc R¬ le h¬i R¬ le cßng dÇu B¶o vÖ khÝ ng¨n PH 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¸ dßng ®èi xøng 2 cÊp ( phÝa 220 KV & 110 KV ) B¶o vÖ qu¸ dßng thø tù nghÞch B¶o vÖ dßng I0 B¶o vÖ chèng ch¹m chËp ra vá B¶o vÖ khái qu¸ t¶i ®èi xøng B¶o vÖ YPOB  Khi b¶o vÖ chÝnh t¸c ®éng C¾t 3 phÝa C¾t c¸c m¸y c¾t vßng TriÖt tõ trêng C¾t tù dïng Ngõng lß vµ tua bin Khëi ®éng vµ cøu ho¶ c) B¶o vÖ cña c¸c m¸y biÕn ¸p T3 & T4. B¶o vÑ r¬ le h¬i ( h¬i chung ) B¶o vÖ so lÖch däc B¶o vÖ chèng ng¾n m¹ch 1 pha B¶o vÖ dßng ®iÖn cùc ®¹i chèng ng¾n m¹ch nhiÒu pha B¶o vÖ b¸o tÝn hiÖu ch¹m ®Êt phÝa 10,5 KV d) B¶o vÖ cña c¸c m¸y biÕn thÕ tù dïng lµm viÖc. B¶o vÖ so lÖch däc ( c¸c ®¹ng ng¾n m¹ch trong cuén d©y MBT & ë c¸c ®Çu ra cña nã ). B¶o vÖ khÝ B¶o vÖ khÝ thiÕt bÞ PH B¶o vÖ qu¸ I kÐm U phÝa 10,5KV B¶o vÖ qu¸ I kÐm U phÝa 6KV B¶o vÖ qu¸ t¶i MBT phÝa 6KV e) B¶o vÖ m¸y biÕn thÕ dù phßng TD10. So lÖch däc B¶o vÖ khÝ B¶o vÖ khÝ thiÕt bÞ PH Qu¸ I kÐm U phÝa 110KV Qu¸ I kÐm U phÝa 6KV B¶o vÖ tr¸nh qu¸ t¶i m¸y biÕn thÕ phÝa 6KV f) B¶o vÖ m¸y biÕn thÕ tù dïng lµm viÖc & dù phßng phÝa 6/0,4KV. C¾t dßng khi ng¾n m¹ch nhiÒu pha 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¸ I, kÐm U phÝa 6KV B¶o vÖ tr¸nh qu¸ t¶i MBT B¶o vÖ I0 ®Æt ë cuén trung tÝnh 0,4KV III. s¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ph¶ l¹i. H×nh vÏ ( cuèi tËp b¸o c¸o ). Tr¹m ph©n phèi ngoµi trêi 110KV cña nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ l¹i lµ mét tæ hîp c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ thiÕt bÞ dïng ®Ó nhËn vµ ph©n phèi ®iÖn n¨ng. Tr¹m ph©n phèi ngoµi trêi 110KV liªn hÖ víi tr¹m 220KV vµ c¸c m¸y ph¸t N1 & N2 qua c¸c m¸y biÕn thÕ tù ngÉu AT1 & AT2. §Ó thao t¸c chuyÓn m¹ch vµ c¾t dßng ®iÖn ng¾n m¹ch cã l¾p ®Æt c¸c m¸y c¾t kh«ng khÝ. §ãng & c¾t c¸c ph©n ®o¹n cña m¹ch ®iÖn díi t¶i ( díi ®iÖn ¸p) thùc hiÖn b»ng cÇu dao c¸ch ly lo¹i PH. §Ó ®o lêng ®iÖn vµ cho c¸c r¬ le b¶o vÖ lµm viÖc cã l¾p ®Æt c¸c TI lo¹i THY - 1320T & TU lo¹i HK - 110 - 57T. B¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn khi qu¸ ®iÖn ¸p bªn trong vµ qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn sö dông chèng sÐt lo¹i PBM - 110. S¬ ®å nèi diÖn chÝnh cña nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ l¹i lµ s¬ ®å hÖ thèng 2 thanh gãp cã thanh gãp dù phßng. §©y lµ s¬ ®å nèi ®iÖn t¬ng ®èi hoµn chØnh vµ linh ho¹t, hai thanh c¸i liªn l¹c qua MC212 ( 112 ), MC 200 ( 100 ) cã thÓ thay thÕ cho mét MC kh¸c khi sù cè hoÆc ®a ra söa ch÷a, khi söa ch÷a mét thanh c¸i th× kh«ng ph¶i mÊt ®iÖn vµ kh«ng lµm thay ®æi viÖc cung cÊp vµ truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng. Nhîc ®iÓm cña s¬ ®å lµ lµm t¨ng thªm sè DCL do ®ã s¬ ®å ®Êu nèi phøc t¹p, hÖ thèng b¶o vÖ do ®ã còng phøc t¹p. Mét sè ®Æc ®iÓm riªng : c¸c thiÕt bÞ cÇu dao phÝa OPY220KV ®îc truyÒn ®éng b»ng ®éng c¬, tuy nhiªn cã mét sè cÇu dao (TU220 1 - 2 ; 200 - 1 ) do ®éng c¬ háng, khi ®ã thao t¸c b»ng tay sÏ kh«ng an toµn v× hµnh tr×nh thao t¸c b»ng tay sÏ l©u, c¸c TU - §Z ®Êu cøng vµo pha B ( TU 1 pha, kh«ng cã DCL ). 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C. b¸o c¸o thùc tËp t¹i së ®iÖn lùc nghÖ an. I. Giíi thiÖu chung. §iÖn lùc nghÖ an ®îc giao nhiÖm vô kinh doanh b¸n ®iÖn vµ thùc hiÖn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hÖ thèng líi ®iÖn trªn ®Þa bµn 19 huyÖn, thµnh phè vµ thÞ x·. Víi diÖn tÝch tù nhiªn 17000km2, trong ®ã cã 10 huyªn miÒn nói, n«ng nghiÖp chiÕm 80% c«ng nghiÖp Ýt ph¸t triÓn. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè ®ã cã ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh b¸n ®iÖn cña §iÖn Lùc NghÖ An. 1. C«ng t¸c tæ chøc : Tæng sè c«ng nh©n viªn chøc : 933 ngêi. §îc biªn chÕ thµnh : - C¸c phßng = 10 phßng. - C¸c chi nh¸nh = 10 chi nh¸nh. - C¸c ph©n xëng = 1 ph©n xëng. - C¸c ®éi = 4 ®éi. - C¸c tæ = 3 tæ. - C¸c tæ qu¶n lý v©n hµnh tr¹m 110 vµ thuû ®iÖn Kú S¬n = 4 tæ. 2. Kh¸i qu¸t hÖ thèng líi ®iÖn tØnh NghÖ An : Líi ®iÖn NghÖ An ®îc cung cÊp tõ 2 nguån : Mét lÊy tõ tr¹m truyÒn t¶i 220KV Hng §«ng, mét tõ tr¹m 220kV Thanh Ho¸. §iÖn lùc NghÖ An ®ang qu¶n lý vµ v©n hµnh hÖ thèng líi ®iÖn bao gåm: - 03 tr¹m biÕn ¸p 110kV tæng c«ng suÊt ®¹t 91000KVA. - 18 tram trung gian 35/10 vµ 6kV víi tæng c«ng suÊt ®¹t 99100 KVA - 402 tr¹m biÕn ¸p 35/0,4 kv víi tæng c«ng suÊt ®¹t 100290KVA. - 958 tram biÕn ¸p 10 vµ 6kV /0,4kV víi tæng c«ng suÊt d¹t 240235KVA. - 236km ®êng d©y 110kv. - 1031km ®êng d©y 35kV. - 1170km ®êng d©y 10 vµ 6kv. - HÖ thèng tô bï lµ 18900KVAR. - Tæng sè kh¸ch hµng : 28491. - Tæng sè c«ng t¬ ®ang vËn hµnh 36547 chiÕc. Trong ®ã :- Lo¹i 1 pha lµ 35.777 chiÕc - Lo¹i 3 pha lµ 770 chiÕc. S¬ ®å líi ®iÖn ë trang sau. 3. C«ng t¸c qu¶n lý. - Qu¶n lý kh¸ch hµng theo hai cÊp : Mét cÊp t¹i chi nh¸nh ®iÖn vµ mét cÊp t¹i phßng kinh doanh ®iÖn lùc. - C«ng t¸c chèng tæn thÊt : + thay ®Þnh k× c«ng t¬. + Hoµn chØnh tÊt c¶ c¸c hßm c«ng t¬ ë c¸c tram biÕn ¸p c«ng céng vµ cñng cè l¹i phÇn ®o ®Õm tæng ë c¸c tram biÕn ¸p chuyªn dïng. + L¾p ®Æt c«ng t¬ v« c«ng vµ gi¶i quyÕt c¸c tr¹m cßn cã tæn thÊt lèn h¬n 8% xuèng nhá h¬n 8% cho kh¸ch hµng. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. quy tr×nh thao t¸c vËn hµnh b¶o qu¶n x lý s cè ®êng d©y. 1. thao t¸c dao c¸ch ly. - Kh«ng cho phÐp dïng dao c¸ch li (kÓ c¶ dao c¸ch li t déng OD ) ®Ó ®ãng c¾t thiÕt bo khi cã dßng t¶i ®iÖn ®i qua. Cho phÐp dïng dao c¸ch li ®Ó tiÕn hµnh c¸c thao t¸c sau: - §ãng vµ c¾t dao tiÕp ®iÓm trung tÝnh cña c¸c mba - §ãng vµ c¾t dao c¸ch li cñavi dËp hå quang khi trong lña khong cã hiÖn tîng ch¹m ®Êt - §ãng vµ c¾t DCL m¹ch vßng ë ®iÓm qui ®Þnh khi m¸y c¾t vßng víi chóng ®· ®ãng - §ãng vµ c¾t dßng ®iÖn n¹p cña thanh c¸i ë tÊt c¶ cac cÊp ®/ap - §ãng vµ c¾t dßng ®iÖn phô t¶i d¬i 15¶ c¸c líi ®iÖn ¸p ®Õn 10KV(®«i v¬i dao c¸ch li 3 cc víi truyÒn ®ãng c¬ khÝ - §ãng vi c¾t m¹ch m¸y biÕn ®iÖn ¸p TV - §ãng vµ c¾t dßng ®iÖn tõ ho¸ c¸c biÕn ¸p mµ trung tÝnh cã mèi cu«n dËp hå quang chØ sau khi ®· c¾t cuén dËp hå quang ra - C¾t ®ãng d©y cã ®iÖn ¸p ®Õn 10KVco nm mét fa víi ®Êt khi dßng ®iÖn kh«ng líi h¬n 30A vµ ®uêng ®©y cã ®iªn ¸p ®Õn 35KV - §ãng vµ c¾t ®¬ng ®©y trªn kh«ng vµ ®êng ®©y c¸p ®iÖn ¸p ®Õn 10KV khi cã dßng ®iÖn quÈn (c©n b»ng )®Õn 70A - Dïng dao c¸ch li 3 cc ®óng tieu chuÈn víi b« truyÒn ®éng c¬ khi ®ãng vµ cÊt dßng ®iÖn tõ ho¸ (®ãng, c¾t kh«ng t¶i )ña c¸c m¸y biÕn ¸p lùc vµ dßng ®iÖn n¹p cña c¸c ®êng d©y trªn kh«ng, ®êng c¸p theo b¶ng sau: Dßng ®iÖn tèi ®a cho phÐp dïng DCL ®Ó phong c¾t( B¶n ph« t«) V¬i dao c¸ch li 1 cc ( 1fa)cho phÐp ®ãng vµ c¾t dßng ®iÖn tõ ho¸ cña c¸c m¸y biÕn ¸p lc v¬i tri sè líi 2,5 A víi ®iªnd ¸p 10KV vµ díi 4,5A víi ®iÖn ¸p 6KV. C¸c bé truyÒn ®éng b»ng tay vi tù ®éng cña c¸c dao c¸ch li vµ dao c¸ch li t ®éng (OD) dïng ®Ó dãng c¾t dßng ®iÖn tõ ho¸, dßng ®iªn n¹p, dßng ®iÖn phô t¶i, dßng ®iÖn c©n b»ng cÇn ph¶i b¶o ®¶m hoµn thµnh 1 c¸ch nhanh chãng vµ thao t¸c døt kho¸t - Thao t¸c cÇu dao TU - 220KV chØ ®¬c thùc hiÖn theo qui tr×nh vËn hµnh cöa tõng tr¹m - ViÖc ®ãng cÇu dao ph¶i ®îc thc hiÖn nhanh chãng vµ døt kho¸t nhng kh«ng ®îc ®Ëp m¹nh ë cuèi hµnh tr×nh. Trong qu¸ tr×nh ®ãng cÇu dao nghiªm cÊm c¾t c¸c l¬i dao trë l¹i khi thÊy xuÊt hiÖn hå quang. - ViÖc c¾t cÇu dao ph¶i ®îc thùc hiÖn ch¾c ch¾n vµ cÈn thËn. Lóc ®Çu ph¶i lai chuyÓn ®îc bé truyÒn ®éng 1chót Ýt ®Ó kh¼ng ®Þnh kh«ng lóc l¾c vµ kh«ng cã sù khiÕm khuyÕt ë sø ®æi. - C¸c tr¬ng hîp thao t¸c c¾t dßng ®iÖn tõ ho¸MBA lùc, dßng ®iªn trong cña ®êng d©y trªn vµ c¸p ngÇm ph¶i thao t¸c nhanh vµ dít kho¸t 2- thao t¸c m¸y c¾t. a) Thao t¸c m¸y c¾t dÇu. - M¸y c¾t dÇu cho phÐp ®ãng c¾t phô t¶i ®ãng c¾t ng¾n m¹ch trong ph¹m vi sö dung c¾t cho phÐp cña m¸y c¾t - Sau khi thao t¸c ®ãng, c¾t MC cÇn khiÓm tra ba fa cã b×nh thêng kh«ng - C¬ s¬ ph¶i cã kÕ ho¹ch thñ nghiÖm ®Þnh kú c¸c m¸y c¾t, b¶o vÖ r¬ le c¸c b« phËn truyÒn ®éng MC l©u ngay kh«ng v©n hµnh tríc khi ®a vµo cÇn kiÓm tra l¹i. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Khi MC ®· c¾t dong ncm ®Õn sè lÇn qui ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh tiÔn tu vµ b¶o dìng. b) Thao t¸c MC kh«ng khÝ. - M¸y c¾t kh«ng khi cho phÐp ®ãng c¾t phô t¶i va ®ãng c¾t nm trong ph¹m vi dung lîng cho phÐp c¾t cña MC - Sau khi ®ãng, c¾tMC cÇn ph¶i kiÓm tra 3fa cã b×nh thêng kh«ng - Khi thao t¸c cÇn ph¶i kiÓm tra ¸p lùc khÝ nÐn ®ñ ®Ó thao t¸c kh«ng - §èi v¬i MC l©u ngµy kh«ng vËn hµnh tríc khi ®a vµo cÇn ph¶i kiÓm tra bé phËn truyÒn ®éng, ¸p lùc khi nÐn cã ®óng qui ®Þnh kh«ng - Khi ®· c¾t dßng nm sè lÇn qui ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh tiÔu tu, b¶o dìng - ViÖc ®ãng c¾t MC kh«ng khi theo ®óng qui ®Þnh b»ng nót bÊm tai b¶ng ®iÓu khiÓn. CÊm ®ãng c¾t MC kh«ng khÝ b»ng nót ®iÒu khiÓn dïng khÝ nÐn t¹i chç. c) Thao t¸c MC SF6 - M¸y c¾t SF6 cho phÐp c¾t ®ãng phô t¶i vµ c¾t ®ãng nm trong ph¹m vi sö dông lîng c¾t cho phÐp cña MC - Sau khi thao t¸c ®ãng, c¾t MC cÇn khiÓm tra: + MC ®ãng vµ c¾t tèt cha + C¸c hiÖn tîng kh«ng b×nh thêng :tiÕng kªu, x× khÝ, ¸p lùc khÝ SF6 +M¸y nÐn khÝ ph¶i tù dng ë ¸p lùc ®Þnh møc vµ tù ®éng x¶ n¬c ®ãng van x¶ ®¸y cña pÝt t«ng m¸y nÐn - C¬ së ph¶i cã kÕ ho¹ch kiÓm tra thö nghiÖm ®Þnh kú c¸c MC, b¶o vÖ RL. MC sai khi l¾p r¸p, söa ch÷a do l©u ngµy kh«ng vËn hµnh ph¶i thÝ nghiÖm lai ®ñ tiªu chuÈn theo ®óng qui ®Þnh míi ®îc cho phÐp vËn hµnh. - Tríc khi thao t¸c ®a vµo vËn hµnh ph¶i kiÓm tra c¸c m¹ch r¬le,m¹ch ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng tèt, m¹ch ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ s½n sµng lµm viÖc. Ph¶i kiÓm tra ®iÖn ¸p nguån cÊp cho: + §éng c¬ ®iÖn SF6 xoay chiÒu + Cuén d©y NC§ ®ãng , c¾t + Cuén ®iÖn trë sÊy +¸p lùc khÝ SF6 + ¸p lùc khÝ nÐn ®Þnh møc +§ãng c¾t thö MC b»ng kho¸ ®iÒu khiÓn 3 lÇn - MC SF6 ®· cã thêi gian ch¹y m¸y nÐn khÝ vËn hµnh MC os cã sè lÇn thao t¸c ®Èy t¶i, c¾t s cè nm theo qui ®Þnh ph¶i ®îc t¸ch ra söa ch÷a. - Khi MC SF6 bi x× khÝ SF6 m¹nh, nh©n viªn vËn hµnh kh«ng ®îc ®øng díi luång khÝ ®Ó tr¸nh bÞ ng¹t vµ c¸c bôi sinh ra cña khÝ SF6 sau khi dËp hå quang. 3- thao t¸c ®êng d©y t¶i ®iÖn. - Khi thao t¸c ®êng d©y t¶i ®iÖn ph¶i theo tr×nh tù sau: + ®ãng DCL thanh c¸i + ®ãng DCL ®êng d©y + ®ãng MC - Khi thao t¸c c¾t ®iÖn ®êng tr×nh tù thao t¸c tiÕn hµnh ngîc l¹i: + C¾t MC + C¾t DCL ®êng d©y + C¾t DCL thanh c¸i - Khi thao t¸c ®êng d©y cÇn la ý +T×nh tr¹ng cña b¶o vÖ r¬le +T×nh tr¹ng cña th«ng tin liªn l¹c vµ SCADA 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +T×nh tr¹ng chØnh ®Þnh cña cuén d©y hå quang. +Trµo la ph©n bæ CS hÖ thèng - §êng d©y míi ®a vµo vËn hµnh hoÆc sau khi söa ch÷a cÇn ph¶i kiÓm tra thø tù pha (vµ ®ång vi pha ë c¸c m¹ch vßng) tríc khi ®ãng ®iÖn. - §êng d©y ®· c¾t ®iÖn vµ lµm biÖn ph¸p an toµn xong míi ®îc giao cho ®¬i vÞ ®¨ng ký lµm viÖc - Kü s ®iÒu hµnh HT§, ®iÒu ®«, viÖn c¸c c¬ s¬ ®iÖn lùc khi c¾t xong c¾t ®êng d©y thuéc quyÒn ®iÒu khiÓn cña m×nh hoÆc khi nhËn ®êng d©y ®· ®uîc c¾t ®iÖn ®Ó söa ch÷a thi cho phÐp l·nh ®¹o ®¬n vÞ c«ng t¸c tiÕn hµnh c«ng viÖc vµ ghi vµo nhËt ký. Sau khi ®· giao ®êng d©y cho ®¬n vÞ c«ng t¸c, ph¶i thao t¸c trªn s¬ ®å vµ treo biÓn cã ngêi lµm viÖc. - Khi giao ®êng d©y cho ®¬n vÞ söa ch÷a, mÖnh lÖnh ph¶i cã d¹ng sau" §êng d©y (chØ tªn vµ m¹ch) ®· ®îc c¾t ®iÖn, t¹i c¸c ®iÓm (chØ râ ®Þa chØ tr¹m, NM vÞ trÝ. ..) ®· ®ãng tiÕp ®Þa ë ®©u. Cho phÐp lµm tiÕp ®Þa di ®éng ®Ó b¾t ®Çu thao t¸c. CÇn kÕt thóc c«ng viÖc vµo thêi ®iÒm nµo. NÕu cã ®êng d©y song song cÇn nãi râ m¹ch cßn l¹i cã ®iÖn hay kh«ng vµ nh÷ng biÖn ph¸p t¨ng cêng chèng ®iÖn c¶m øng. - NÕu ®ång thêi víi viÖc söa ch÷a ®êng d©y, cã kÕt hîp söa ch÷a thiÕt bÞ ë ®êng d©y cña tr¹m vµ nhµ m¸y, cÇn th«ng b¸o cho nh©n viªn ë ®ã biÕt, nghiªm cÊm c¾t tiÕp ®Þa ®· ®ãng kh«ng ®îc th¸o gì c¸c biÓn b¸o khi cha cã lÖnh cña cÊp ra lÖnh thao t¸c. NÕu do ®iÒu kiÖn c«ng viÖc mµ ph¶i c¾t c¸c tiÕp ®Þa ®êng d©y th× ph¶i ®ãng tiÕp ®Þa kh¸c, thay thÕ vµ ®Æt tiÕp ®Þa lu ®éng tríc khi c¾t tiÕp ®Þa nµy. Sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc l¹i ph¶i tr¶ vÒ s¬ ®å vµ gì bá c¸c tiÕp ®Þa di ®éng võa lµm thªm. - Sau khi ®· kÕt thóc c«ng viÖc söa ch÷a l·nh ®¹o c¸c nhãm söa ch÷a ph¶i kh¼ng ®Þnh ngêi vµ tiÕp ®Þa di ®éng ®· rót hÕt vµ tr¶ ®êng d©y cho cÊp ®iÒu ®é trùc tiÕp. Néi dung b¸o c¸o tr¶ ®êng d©y nh sau" c«ng viÖc trªn ®êng d©y (trªn ®êng d©y vµ m¹ch) theo phiÕu (sè) ®· thùc hiÖn xong, tÊt c¶ c¸c tiÕp ®Þa ®· ®îc gì hÕt, ngêi cña nhãm c«ng t¸c (sè lîng vµ tªn nhãm )®· rót hÕt, c¸c ph¬ng tiÖn, dông cô, ®· thu håi khái ®êng d©y xin tr¶ ®êng d©y ®Ó ®ãng ®iÖn. 4. Thao t¸c m¹ch vßng. - ChØ ®îc phÐp khÐp kÝn mét m¹ch vßng trong hÖ thèng ®iÖn. Khi t¹i ®iÓm khÐp m¹ch vßng ®· ch¾c ch¾n ®ång vÞ trÝ pha( b»ng thÝ nghiÖm hoÆc b»ng cét ®ång bé khi x¸c minh lµ cïng thø tù pha) - Tríc khi thao t¸c ®ãng hoÆc c¾t m¹ch vßng cÇn ®Æc biÖt lu ý ®Õn ho¹t ®éng cña b¶o vÖ r¬ le vµ tù ®éng, trµo lu c«ng suÊt vµ t×nh tr¹ng mang t¶i cña c¸c ®êng d©y trong hÖ thèng ®iÖn. - Cho phÐp dïng dao c¸ch ly ®Ó ®ãng, c¾t c¸c m¹ch vßng sau: + M¹ch vßng lín nÕu cã m¹ch vßng cã ®iÖn kh¸ng kh«ng ®¸ng kÓ ®· khÐp kÝn m¹ch vßng trªn. + Khi cÇu dao c¸ch ly ba cùc ®· tho¶ m·n ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n sau: Víi I <100A; 1000d >5I2.Z + 305 I >100A; 1000d >500I2.Z + 305. Trong ®ã : d : lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha cña cÇu dao (m) I : lµ dßng ®iÖn c©n b»ng qua cÇu dao (A) Z : lµ dung kh¸ng m¹ch vßng () 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (Víi ®iÒu kiÖn lµ ®iÖn ¸p gi÷a hai cùc cÇu dao sau khi c¾t kh«ng lín h¬n 2% trÞ sè ®Þnh møc ) - CÇu dao mét pha chØ ®îc ®ãng c¾t nh÷ng m¹ch vßng cã ®iÖn kh¸ng nhá h¬n 3 , vµ nh÷ng m¹ch vßng nãi ë môc 1, 2. Sau khi tÝnh to¸n ph¶i thÝ nghiÖm thùc tÕ vµ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt míi ®îc thao t¸c. 5. Thao t¸c hoµ ®iÖn vµ t¸ch líi. - C¸c thiÕt bÞ míi ®a vµo vËn hµnh hoÆc sau khi ®¹i tu chØ ®îc hoµ ®iÖn sau khi ®· thö ®óng thø tù pha. - Trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh b×nh thêng, thao t¸c hoµ ®iÖn ph¶i tiÕn hµnh theo ph¬ng ph¸p hoµ ®ång bé chÝnh x¸c. Trong trêng hîp sù cè cho phÐp chªnh lÖch tÇn sè kh«ng qu¸ +5%(tøc lµ 0,25Hz) vµ ®iÖn ¸p chªnh lÖch kh«ng qu¸ 10%. - Trong trêng hîp ®Æc biÖt ®Ó xö lý sù cè cho phÐp hoµ ®iÖn tõ ®ång bé hoÆc ph¬ng ph¸p ®ãng ®iÖn kh«ng ®ång bé víi quy ®Þnh riªng cho tõng m¸y vµ cho tõng ®iÓm trªn hÖ thèng. - Khi thao t¸c t¸ch líi hoÆc c¾t ®êng d©y nèi gi÷a c¸c khu vùc ®éc lËp, cÇn ®iÒu chØnh vµ c©n b»ng c«ng suÊt ®Ó dßng ®iÖn t¹i ®iÓm c¾t vÒ kh«ng míi ®îc c¾t ra. 6. Thao t¸c chuyÓn ®æi thanh c¸i. - Khi cã MC liªn l¹c thanh c¸i tr×nh tù thao t¸c nh sau : + Xem xÐt kiÓm tra hÖ thèng thanh c¸i dù phßng, ®ãng m¸y biÕn ®iÖn ¸p (TU) bªn thanh c¸i nµy. + KiÓm tra ®iÖn ¸p trªn thanh c¸i dù phßng b»ng ®ång hå volmet hoÆc thö ®iÖn ¸p ë c¶ ba pha. + B¶o vÖ r¬ le cña MC liªn l¹c vµ c¾t m¹ch ®iÒu khiÓn m¸y c¾t liªn l¹c. + §ãng cÇu dao vµo thanh c¸i dù phßng, c¾t cÇu dao thanh c¸i ®ang vËn hµnh ( lÇn lît cho ®Õn khi hÕt c¸c phÇn tö cÇn chuyÓn) + NÕu cÇn c¾t thanh c¸i ®ang vËn hµnh ra th× sau khi chuyÓn hÕt sang thanh c¸i dù phßng.  Cho r¬le b¶o vÖ MC liªn l¹c vµo ho¹t ®éng.  §ãng m¹ch ®iÒu khiÓn cña MC liªn l¹c.  C¾t MC liªn l¹c b»ng kho¸ ®iÒu khiÓn vµ tiÕp tôc c¸c thao t¸c cÇn thiÕt kh¸c. - Khi kh«ng cã m¸y c¾t liªn l¹c thanh c¸i, tr×nh tù thao t¸c nh sau : + Phãng thö thanh c¸i dù phßng  C¾t MC cña mét phÇn tö nµo ®ã mµ cã thÓ dïng MC ®ã phãng ®iÖn lªn thanh c¸i dù phßng.  C¾t cÇu dao ®Êu vµo thanh c¸i ®ang vËn hµnh cña MC ®ã.  §ãng cÇu dao cña MC vµo thanh c¸i dù phßng.  §ãng MC ®Ó phãng ®iÖn.  C¾t l¹i MC. + C¾t nhÞ thø m¸y biÕn ¸p (TU) thanh c¸i dù phßng + §ãng cÇu dao thanh c¸i cña mét trong nh÷ng ®iÓm ®Êu ®Ó phãng ®iÖn thanh c¸i dù phßng. + §ãng l¹i nhÞ thø m¸y biÕn ¸p (TU) thanh c¸i dù phßng vµ kiÓm tra ®iÖn ¸p ba pha cña thanh c¸i. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Thùc hiÖn thao t¸c chuyÓn c¸c ®iÓm ®Êu trõ ®iÓm ®Êu ®· chän( §iÓm ®Êu ®Ó phãng ®iÖn thanh c¸i dù phßng ), tr×nh tù thao t¸c nh trªn (môc ®Çu) + Thao t¸c cuèi cïng t¸ch thanh c¸i ®ang mang ®iÖn ph¶i b¶o ®¶m :  C¸c TU ®Êu trªn thanh c¸i ®· ®îc t¸ch hÕt nhÞ thø  ViÖc c¾t cÇu dao cuèi cïng cña thanh c¸i lµ c¾t kh«ng t¶i thanh c¸i. 7. Thao t¸c m¸y biÕn ¸p. - Tríc khi ®ãng hoÆc c¾t m¸y biÕn ¸p hoÆc m¸y biÕn ¸p tõ ngÉu cÇn thùc hiÖn c¸c thay ®æi cÇn thiÕt trong s¬ ®å m¹ch r¬ le b¶o vÖ vµ tù ®éng, chÕ ®é vËn hµnh cña c¸c m¸y cßn l¹i trong tr¹m vµ trong hÖ thèng, chÕ ®é nèi ®Êt trung tÝnh. Khi thay ®æi sè lîng vËn hµnh m¸y biÕn ¸p cÇn ph¶i thay ®æi l¹i sè trung tÝnh nèi ®Êt qua cuén dËp hå quang trong trêng hîp cô thÓ. - Khi ®a m¸y biÕn ¸p vµo vËn hµnh ph¶i lÇn lît ®ãng m¸y c¾t (dao c¸ch ly) phÝa nguån tríc råi ®Õn mc ( dao c¸ch ly ) phÝa phô t¶i. Khi ®a m¸y biÕn ¸p ra khái vËn hµnh th× tr×nh tù thao t¸c ngîc l¹i. - Khi ®ãng mc hoÆc c¾t kh«ng t¶i m¸y biÕn ¸p cã trung tÝnh c¸ch ®iÖn kh«ng hoµn toµn, phÝa cuén 110Kv - 220Kv b»ng mc kh«ng khÝ, cÇn lu ý tríc ®ã ph¶i nèi ®Êt trung tÝnh, nÕu trung tÝnh ®ang kh«ng nèi ®Êt, kh«ng phô thuéc cã hay kh«ng b¶o vÖ chèng sÐt t¹i trung tÝnh. - Sau khi ®· ®ãng ®iÖn c¶ ba pha m¸y biÕn ¸p cÇn ®a trung tÝnh trë l¹i lµm viÖc ®óng víi chÕ ®é vËn hµnh b×nh thêng. 8. Quy tr×nh vËn hµnh cuén dËp hå quang. - Cuén dËp hå quang ®îc sö dông trong c¸c trêng hîp sau: + ë líi 35Kv khi dßng ic lín h¬n 10 A + ë líi 15-10Kv khi dßng ic lín h¬n 15A + ë líi 6-10Kv khi dßng ic lín h¬n 2030A Thêi gian lµm viÖc cho phÐp cuén dËp hå quang khi cã sù cè ng¾n m¹ch mét pha víi ®Êt lµ tuú theo tr×nh tù ph¸t nhiÖt cña cuén dËp hå quang (theo quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o vµ thÝ nghiÖm) - Khi líi 6,10,20,35Kv chØ vËn hµnh mét ®êng d©y ®éc nhÊt th× bÊt kú dßng ®iÖn dung lµ bao nhiªu, kh«ng ®îc cho cuén dËp hå quang lµm viÖc. - Nguyªn t¾c chØnh ®Þnh cuén dËp hå quang nh sau : + Khi mét pha cña líi ch¹m ®Êt, dßng ®iÖn ®i qua ®iÓm sù cè lµ nhá nhÊt dßng ®iÖn ®ã kh«ng vît trÞ sè díi dÊu.  10A ®èi víi líi 6Kv  5 A ®èi víi líi 35Kv + Khi líi vËn hµnh b×nh thêng vµ sù cè, ®iÖn ¸p di lÖch ®iÓm trung tÝnh kh«ng ®îc vît qu¸ 15%Uc(trÞ sè nguy hiÓm tíi c¸ch ®iÖn) trêng hîp cho phÐp ®Õn 30%Uo trong thêi gian 1 giê. - ChØnh ®Þnh : cuén dËp hå quang nªu trªn ®Ó ë c¸c ph¬ng thøc vËn hµnh qu¸ bï 5-10% nghÜa lµ Ik > Ic : Ik  Ic 5 Ic  10% Trêng hîp ®Æc biÖt cã thÓ ®¹t 1020% - C¸c trêng hîp sau ®©y cho phÐp vËn hµnh thiÕu bï. + Dung lîng cuén dËp hå quang kh«ng ®ñ. + Mét sè cuén dËp hå quang cÇn ®a ra söa ch÷a. + Khi sù cè chia líi ra v× khu vùc cÇn thiÕt cã thÓ cho phÐp vËn hµnh thiÕu bï 5 20% 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Trong trêng hîp líi cã nh÷ng cuén dËp hå quang viÖc chØnh ®Þnh chóng nªn tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y : + Khi thay ®æi ph¬ng thøc vËn hµnh chØ cÇn ®iÒu chØnh mét cuén dËp hå quang lµ ®ñ. + Khi líi sù cè chia ra nhiÒu khu vùc mçi khu vùc riªng rÏ ®Òu ®îc ®¶m b¶o ®é qu¸ bï thÝch ®¸ng. - CÊm c¾t cuén dËp hå quang ra khái vËn hµnh khi líi ®ang cã sù cè ch¹m ®Êt. Tuy lø¬i ®iÖn kh«ng bÞ sù cè ch¹m ®Êt nhng nÕu ®iÖn ¸p di lÖch ®iÓm trung tÝnh, dßng ®iÖn kh«ng ®èi xøng vît qu¸ trÞ sè cho phÐp díi ®©y còng kh«ng ®îc c¾t cuén dËp hå quang ra khái líi. §iÖn ¸p líi : 6Kv 35Kv §iÖn ¸p di lÖch ®iÓm trung tÝnh : 1,75Kv 10Kv Dßng ®iÖn kh«ng ®èi xøng : 30A 10A - Khi chØnh ®Þnh qu¸ bï thao t¸c theo nguyªn t¾c sau + Khi ®a mét ®êng d©y míi vµo vËn hµnh nÕu cÇn ®æi nÊc cuén dËp hå quang th× ph¶i chuyÓn ®æi tríc khi ®a ®êng d©y vµo. + Khi t¸ch mét ®êng d©y trong líi ra nÕu cÇn ®æi nÊc cuén dËp hå quang th× ph¶i c¾t ®êng d©y ra khái líi. - CÊm nèi cuén dËp hå quang vµo hai ®iÓm trung tÝnh cña hai m¸y biÕn ¸p. Muèn chuyÓn cuén dËp hå quang tõ m¸y biÕn ¸p nµy sang m¸y biÕn ¸p kh¸c th× tríc tiªn c¾t cuén dËp hå quang ë mét m¸y biÕn ¸p ra råi sau ®ã míi nèi cuén dËp hå quang vµo m¸y biÕn ¸p kia. - Trong thao t¸c phøc t¹p cña líi cho phÐp thao t¸c kh«ng cÇn thay ®æi chØnh ®Þnh cuén dËp hå quang trong vßng 30 phót. 9. Xö lÝ sù cè ®êng d©y. Khi c¸c m¸y c¾t ®êng d©y thuéc quyÒn ®iÒu khiÓn cña ®iÒu ®é HT§ hay c¸c nh©n viªn trùc nhËt c¬ ë ph¶i b¸o c¸o cho kÜ s ®iÒu hµnh biÕt : + B¶o vÖ r¬ le nµo t¸c ®éng bé tù ®éng nµo lµm viÖc, c¸c con bµi nµo r¬i. + Ngoµi ®êng d©y cßn ®iÖn ¸p hay mÊt, m¸y c¾t ®· nh¶y bao nhiªu lÇn. + T×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ë c¬ së. + Thêi tiÕt ë ®Þa ph¬ng. Khi cã liªn l¹c víi ®iÒu ®é th× c¸c bíc xö lý cô thÓ do kü s ®iÒu hµnh HT§ ra lÖnh. Khi mÊt liªn l¹c víi ®iÒu ®é, c¸c c¬ së dùa vµo quy tr×nh mÊt liªn l¹c vµ quy tr×nh ®Þa ph¬ng ®Ó xö lý. - NÕu m¸y c¾t ®êng d©y nh¶y trong khi cã giã b·o cÊp 6 trë lªn hoÆc cã ho¶ ho¹n nh÷ng vïng ®êng d©y ®i qua th× kh«ng ®îc ®ãng ®iÖn l¹i ®êng d©y. - Sau khi m¸y c¾t ®êng d©y nh¶y ®îc ®ãng ®iÖn l¹i hai lÇn ( KÓ c¶ lÇn tù ®éng ®ãng l¹i ) - Trong vßng 8 giê ®ång hå, kÓ tõ lÇn sù cè thø nhÊt, nh÷ng ®êng d©y nh¶y sù cè tho¸ng qua ®· ®ãng tèt th× khi nh¶y l¹i lÇn thø t kh«ng ®îc ®ãng ®iÖn n÷a mµ ph¶i tiÕn hµnh x¸c minh ph©n ®o¹n, lµm biÖn ph¸p an toµn giao cho c¬ së ®i kiÓm tra söa ch÷a. - §èi víi nh÷ng ®êng d©y trôc cã nhiÒu nh¸nh, ®êng d©y 110Kv ph©n phèi cho c¸c khu vùc qua c¸c m¸y biÕn ¸p trung gian 110/ 35/10 hoÆc 6Kv th× tríc lóc ®ãng thö ®iÖn toµn tuyÕn ph¶i c¾t hÕt phô t¶i c¸c nh¸nh ra vµ ®iÒu chØnh nÊc cña m¸y biÕn ¸p cã bé ®iÒu chØnh díi t¶i vÒ vÞ trÝ thÝch hîp. - §èi víi c¸c ®êng d©y 220 Kv, 110Kv sau khi ®ãng thö lÇn thø hai xÊu, kÜ s ®iÒu hµnh cho ph©n ®o¹n ®êng d©y t¹i ®iÓm ®· ®îc quy ®Þnh cô thÓ. Sau khi ph©n ®o¹n, cho ®ãng thö ®êng d©y tõ phÝa kh«ng cã nghi ngê sù cè tríc. NÕu tèt, cho kh«i phôc t¹i vµ lµm biÖn ph¸p an toµn, giao söa ch÷a ®o¹n cßn l¹i. NÕu xÊu cho ®ãng ®iÖn thö ®o¹n cßn l¹i, ®o¹n nµo xÊu cho lµm biÖn ph¸p an toµn giao cho ®¬n vÞ qu¶n lý söa ch÷a. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §èi víi nh÷ng ®êng d©y bÞ sù cè tho¸ng qua hoÆc do b¶o vÖ t¸c ®éng sai th× sau khi ®ãng l¹i tèt, kÜ s ®iÒu hµnh c¨n cø t×nh h×nh cô thÓ yªu cÇu c¬ së qu¶n lý kiÓm tra b»ng m¾t ®êng d©y hoÆc kiÓm tra thiÕt bÞ nhÊt, nhÞ thø cña tr¹m. CÇn lu ý c¬ së c¸c biÖn ph¸p an toµn khi kiÓm tra thiÕt bÞ ®ang cã ®iÖn ®ang vËn hµnh. - §èi víi nh÷ng ®êng d©y bÞ sù cè vÜnh cöu tríc khi dao cho c¬ së qu¶n lý, kiÓm tra söa ch÷a cÇn cho c¸c nh©n viªn vËn hµnh nhµ m¸y vµ tr¹m kiÓm tra s¬ bé t×nh h×nh thiÕt bÞ ®êng d©y ®ã trong ph¹m vi hµng rµo tr¹m. - §èi víi c¸c ®êng d©y cã trang bÞ c¸c thiÕt bÞ ®o ®iÓm sù cè th× trùc tr¹m, nhµ m¸y ph¶i b¸o c¸o cho kÜ s ®iÒu hµnh vµ ®¬n vÞ qu¶n lý ®êng d©y biÕt. + Lo¹i sù cè nµo ®· x¶y ra. + §iÓm sù cè c¸c tr¹m, nhµ m¸y lµ bao nhiªu. KÜ s ®iÒu hµnh sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc ®iÓm sù cè vµ d¹ng sù cè th× th«ng b¸o cho ®¬n vÞ qu¶n lÝ ®êng d©y biÕt ®Ó cã ph¬ng ¸n xö lý nhanh vµ chÝnh x¸c. - Khi giao ®êng d©y cho c¸c c¬ së ®i kiÓm tra söa ch÷a cÇn ph¶i lµm xong vµ ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc vµ biÖn ph¸p an toµn theo quy ®Þnh. - §èi víi líi 35Kv khi xuÊt hiÖn sù cè ch¹m ®Êt, ®Ó tr¸nh x¶y ra hai ®iÓm ch¹m ®Êt trong líi ®iÒu ®é viªn trùc ban ph¶i : + Nhanh chãng t×m biÖn ph¸p x¸c ®Þnh ®iÓm ch¹m ®Êt tho¸ng qua, c¸c th«ng sè cña líi khi xuÊt hiÖn sù cè. Cho c¸c nh©n viªn trùc nhËt tr¹m, nhµ m¸y xem xÐt c¸c thiÕt bÞ ë thanh c¸i 35Kv vµ tõ thanh c¸i ®Õn hµng rµo tr¹m. + LÇn lît x¸c ®Þnh thiÕt bÞ, ®êng d©y bÞ sù cè ®Ó t¸ch ra khái líi söa ch÷a vµ nhanh chãng cung cÊp ®iÖn cho kh¸ch hµng ë c¸c ®êng d©y kh«ng bÞ sù cè. - §Ó x¸c ®Þnh chç ch¹m ®Êt trong líi cÇn thiÕt ¸p dông ¸p c¸c biÖn ph¸p vµ theo tr×nh tù sau: + Khoanh vïng sù cè b»ng c¸ch chia líi ra nhiÒu vïng kh¸c nhau. Khi ph©n vïng cÇn chó ý c©n b»ng c«ng suÊt, t×nh tr¹ng lµm viÖc cña b¶o vÖ r¬ le vµ cuén dËp hå quang. Ngay trong mét vïng ë c¸c tr¹m vµ nhµ m¸y cã hai hÖ thèng thanh c¸i còng cã thÓ ph©n ra hai phÇn riªng biÖt. + Khi ®· x¸c ®Þnh ®îc vïng bÞ sù cè ch¹m ®Êt th× lÇn lît thö c¾t tõng ®êng d©y riªng biÖt theo tr×nh tù.  C¾t ®êng d©y dµi, cã suÊt sù cè lín vµ ®êng d©y cã phô t¶i Ýt quan träng tríc.  C¾t c¸c ®êng d©y ng¾n, cã c¸c phô t¶i quan träng sau. + Khi ph¸t hiÖn ®êng d©y bÞ ch¹m ®Êt, cã thÓ cho phÐp ®ãng thö l¹i mét lÇn. NÕu vÉn ch¹m ®Êt th× cho ph©n ®o¹n ®êng d©y vµ xö lý tiÕp tôc theo quy ®Þnh cuèi cña quy tr×nh nµy. - NÕu ®· c¾t thö lÇn lît tÊt c¶ c¸c ®êng d©y mµ kh«ng hÕt ch¹m ®Êt th× xö lý nh sau: + C¾t lÇn lît l¹i tÊt c¶ c¸c ®êng d©y (kh«ng ®ãng l¹i) cho ®Õn khi hÕt sù cè ch¹m ®Êt. Sau ®ã ®ãng l¹i tõng ®êng d©y, ®êng nµo bÞ ch¹m ®Êt th× t¸ch ra. + Nªó ®· c¾t hÕt c¸c ®êng d©y mµ vÉn cßn tÝn hiÖu b¸o ch¹m ®Êt th× ph¶i kiÓm tra ngay trªn thanh c¸i cho ®Õn ®Çu m¸y biÕn ¸p. - Cho phÐp líi ®iÖn 35Kv vËn hµnh liªn tôc trong t×nh tr¹ng bÞ ch¹m ®Êt mét pha lµ 2 giê, ®©y lµ thêi gian tèi ®a b¾t buéc t×m ra ®iÓm sù cè ®Ó t¸ch ra söa ch÷a. NÕu kh«ng t×m ra ®iÓm sù cè sau 2 giê kÓ tõ khi sù cè x¶y ra ph¶i ngõng vËn hµnh líi nhng khi ®· t×m ra ®iÓm ch¹m ®Êt th× ngay lËp tøc ph¶i t¸ch ®êng d©y bÞ ch¹m ®Êt ra khái líi ®Ó söa ch·, tuyÖt ®èi kh«ng ®îc duy tr× vËn hµnh thªm. - §èi víi líi 35Kv bÊt kú d¹ng sù cè nµo kh¸c ( céng hëng. ..) dÉn ®Õn ®iÖn ¸p c¸c pha chªnh lÖch nhau trªn 10 Kv hoÆc dßng ®iÖn ch¹m ®Êt lín h¬n 7A, c¸c ®iÒu ®é trùc nhËt ®Òu ph¶i t×m biÖn ph¸p xö lý. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. thiÕt bÞ b¶o vÖ, tù ®éng vµ ®o lêng ®iÖn. C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ vµ tù ®éng chñ yÕu: - R¬ le so lÖch m¸y biÕn ¸p. - R¬ le so lÖch thanh c¸i. - R¬ le so lÖch hiÖn sè. - R¬ le so lÖch trë kh¸ng cao. - R¬ le so lÖch h·m tõng pha. - R¬ le kho¶ng c¸ch ®êng d©y. - R¬ le kiÓm tra ®ång bé. - R¬ le b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p cã thêi gian x¸c ®Þnh. - R¬ le ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p. - R¬ le trung gian ®iÖn tõ. - R¬ le thêi gian - R¬ le tÝn hiÖu - R¬ le c¾t( ®Çu ra ). - R¬ le t¸c ®éng nhanh - R¬ le trung gian, thêi gian ®iÖn tõ. - R¬ le tÝn hiÖu b¸o ®éng - R¬ le c«ng suÊt. - R¬ le ga vµ dßng dÇu - R¬ le tÇn sè. - Khèi phô trî b¶o vÖ so lÖch thanh c¸i. C¸c thiÕt bÞ ®o lõ¬ng chñ yÕu: + Ampemet, volmet xoay chiÒu cã bé biÕn ®æi + Ampemet, volmet mét chiÒu, xoay chiÒu. + §ång hå b¸o ch¹m ®Êt. + §ång hå ®o ®é lÖch ®iÖn ¸p + §ång hå chØ thÞ nÊc MBA. + §ång hå ®ång bé. + §ång hå ®o c«ng suÊt 3 pha h÷u c«ng vµ v« c«ng cã bé biÕn ®æi. + C«ng t¬ diÖn 3 pha h÷u c«ng vµ v« c«ng. + C«ng t¬ diÖn 1 pha h÷u c«ng vµ v« c«ng. + TÇn sè kÕ. + ¸p kÕ hoÆc ch©n kh«ng kÕ th«ng thêng. + ¸p kÕ cã tiÕp ®iÓm khèng chÕ. + R¬ le ¸p lùc hoÆc r¬le ch©n kh«ng. + Bé biÕn ®æi tÝn hiÖu kh«ng ®iÖn sang tÝn hiÖu ®iÖn. + §ång hå møc kiÓu phao. + §ång hå møc hoÆc lu lîng kiÓu chªnh ¸p c¬ khÝ. + §ång hå lu lîng c¬ khÝ cã c«ng t¬ ®iÖn. IV. C¸c h¹ng môc thö nghiÖm, chØnh ®Þnh, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ, c¸c khÝ cô ®iÖn trong HT§. 1. ThÝ nghiÖm hiÖu chØnh : a) ThÝ nghiÖm hiÖu chØnh thiÕt bÞ b¶o vÖ vµ an toµn tr¹m biÕn ¸p : 1. ThÝ nghiÖm hiÖu chØnh chèng sÐt van. Nghiªn cøu chñng lo¹i vµ ®Æc tÝnh kÜ thuËt. §o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn Thö ®iÖn ¸p chØnh lu t¨ng cao vµ ®o dßng ®iÖn rß. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thö phãng ®iÖn t¨ng. Thö phãng ®iÖn xung Xem xÐt tiªu chuÈn ®Ó chØnh ®Þnh. 2. Thanh c¸i, c¸p : §o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn §o ®iÖn trë mét chiÒu §o ®iÖn dung, ®o th«ng m¹ch Thö cao ¸p xoay chiÒu tÇn sè c«ng nghiÖp Thö ®iÖn ¸p chØnh lu t¨ng cao vµ ®o dßng ®iÖn rß. Thö ®é bÒn c¸ch ®iÖn b»ng ®iÖn ¸p xoay chiÒu t¨ng cao. 3. M¸y c¾t : Nghiªn cøu kÜ tµi liÖu kü thuËt KiÓm tra ®é kÝn vµ ¸p suÊt Thao t¸c ®ãng c¾t c¬ khÝ §o qu¸ tr×nh ®ãng l¹i §o ®iÖn trë tiÕp xóc §o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn chÝnh §o ®iÖn dung ph©n ¸p c¸c tiÕp ®iÓm §o thêi gian ®ãng b»ng m¸y chôp sãng §o thêi gian c¾t, ®o c¸ch ®iÖn dßng cã nÐn khÝ truyÒn ®éng. §o ®iÖn trë mét chiÒu cuén dßng, cuén c¾t ®iÖn tõ KiÓm tra qu¸ tr×nh lµm viÖc c¸c tiÕp ®iÓm vµ ®o ®ång thêi. KiÓm tra c¸ch ®iÖn c¸c sø ®ì. So s¸nh tiªu chuÈn. 4. TiÕp ®Üa. Nghiªn cøu tµi liÖu kÜ thuËt. §o chiÒu dµi hÖ thèng m¹ch vßng tiÕp ®Üa. §o ®iÖn trë suÊt cña ®Êt §o ®iÖn trë tiÕp ®Üa cña hÖ thèng §o ®iÖn trë tiÕp ®Üa liÒn m¹ch cña c¸c r©u nèi ®Êt. 5. M¸y ph¸t ®iÖn, ®éng c¬ ®iÖn ®ång bé. Nghiªn cøu tµi liÖu thiÕt bÞ. §o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn Roto §o ®iÖn trë mét chiÒu cuén Roto, Stato. §o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn cuén Stato KiÓm tra cùc tÝnh, thÝ nghiÖm ®iÖn ¸p xoay chiÒu t¨ng cao. ThÝ nghiÖm ®iÖn ¸p chØnh lu t¨ng cao, ®o dßng ®iÖn rß, kiÓm tra chiÒu quay ch¹y thö. 6. BiÕn dßng ®iÖn. Nghiªn cøu tµi liÖu ®Æc tÝnh, ®o ®iÖn trë mét chiÒu c¸c cuén d©y. §o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn chÝnh. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §o tØ sè biÕn ®æi vµ x¸c ®Þnh sai sè KiÓm tra ®Æc tÝnh tõ ho¸. KiÓm tra cùc tÝnh. Thö cao ¸p. 7. Sø. - Nghiªn cøu tµi liÖu kÜ thuËt. §o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn §o ®iÖn ¸p ph©n bè. §o tg( §èi víi sø xuyªn ®Çu vµo > 35Kv ) Thö phãng ®iÖn kh«, thö phãng ®iÖn ít. Thö ®iÖn ¸p chäc thñng. 8. Tô. Nghiªn cøu tµi liÖu kÜ thuËt Theo dâi kiÓm tra phÇn tö tõ tríc khi nèi víi tæ hîp §o c¸ch ®iÖn chÝnh §o ®iÖn dung tõ ®¬n, ®o tg. Thö cao ¸p c¸ch ®iÖn chÝnh ( cùc víi vá ). 9. Kh¸ng ®iÖn cuén c¶m cao tÇn. §o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn chÝnh cuén d©y. §o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn sø ®Çu vµo vµ sø ®ì §o tg sø ®Çu vµo. §o tg cuén d©y. Thö ®é bÒn c¸ch ®iÖn cña dÇu §o tg d©u c¸ch ®iÖn. §o ®iÖn trë thuÇn §o trë kh¸ng cuén d©y KiÓm tra sù ho¹t ®éng cña hÖ thèng lµm m¸t vµ m¹ch phô Xem xÐt tiªu chuÈn. 10. HÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ tô bï däc. Nghiªn cøu tµi liÖu chÕ t¹o vµ tµi liÖu thiÕt kÕ, lËp quy tr×nh thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh. hiÖu chØnh c¸c c¬ quan chøc n¨ng vÒ ®iÒu khiÓn, b¶o vÖ, tÝn hiÖu chØ thÞ. HÖ thèng b¶o vÖ tr¹m sµn. hÖ thèng b¶o vÖ qu¸ dßng. HÖ thèng b¶o vÖ dßng kh«ng c©n b»ng. HÖ thèng b¶o vÖ ®iÑn trë phi tuyÕn. hÖ thèng b¶o vÖ qu¸ dßng tèi thiÓu HÖ thèng biÕn ®æi ®iÖn quang, quang ®iÖn. 11. Dao c¸ch li cã hoÆc kh«ng cã dao tiÕp ®Êt. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - nghiªn cøu lo¹i truyÒn ®éng, kiÓm tra thao t¸c c¬ khÝ §o c¸ch ®iÖn sø ®ì, do ®iÖn trë c¸ch ®iÖn ®éng c¬ ®iÒu khiÓn §o ®iÖn ¸p t¸c ®éng nhá nhÊt cña bé truyÒn ®éng §o diÖn trë tiÕp xóc lìi dao chÝnh vµ dao tiÕp ®Êt. Thö c¸ch ®iÖn b»ng ®iÖn ¸p t¨ng cao Thö liªn ®éng c¾t chÝnh dßng tiÕp ®Þa. 12. Aptomat vµ khë ®éng tõ. Nghiªn cøu chñng lo¹i vµ ®Æc tÝnh kÜ thuËt. §o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn, kiÓm tra ®iÖn trë tiÕp xóc. §o ®iÖn trë mét chiÒu cuén ®iÒu khiÓn. KiÓm tra ®Æc tÝnh c¸ch nhiÖt KiÓm tra ®Æc tÝnh c¾t ®iÖn tõ. b) ThÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. 1. ThÝ nghiÖm hiÖu chØnh MBA 3pha Nghiªn cøu tµi liÖu vÒ cÊu t¹o, vËn hµnh b¶o dìng vµ thÝ nghiÖm. kiÓm tra c¸ch ®iÖn sø ®Çu vµo tríc khi l¾p. KiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh cña dÇu c¸ch ®iÖn. §o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn vµ c¸c hÖ sè hÊp thô c¸c cuén d©y. §o tg cuén d©y MBA. §o tû sè biÕn ®æi c¸c cuén d©y MBA ë c¸c nÊc. §o ®iÖn trë thuÇn c¸c nÊc ph©n nh¸nh c¸c cuén d©y. X¸c ®Þnh cùc tÝnh vµ tæ ®Êu d©y MBA. §o tæn hao kh«ng t¶i. KiÓm tra ®é kÝn, kiÓm tra c¸c biÕn dßng l¾p s½n, hÖ thèng qu¹t lµm m¸t, bé ®iÒu thÕ díi t¶i. Thö ®iÖn ¸p chØnh lu t¨ng cao vµ ®o dßng ®iÖn rß . KiÓm tra tæ hîp tæng thÓ 3 pha, xem xÐt sæ liÖu thÝ nghiªm, so s¸nh tiªu chuÈn IEC. 2. ThÝ nghiÖm hiÖu chØnh biÕn ®iÖn ¸p ®o lêng mét pha. Nghiªn cøu tµi liÖu kÜ thuËt. §o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn, ®iÖn trë mét chiÒu, ®iÖn dung ph©n cÊp. §o tû sè tæn hao kh«ng t¶i. Thö c¸ch ®iÖn dßng. c) HÖ thèng b¶o vÖ ®iÖn. 1. ThÝ nghÖm hiÖu chØnh m¸y ghi chôp sù cè. Nghiªn cøu tµi liÖu kÜ thuËt, lËp qui tr×nh thÝ nghªm hiÖu chØnh. ThÕt lËp s¬ ®å thÝ nghiÖm cho tõng m¸y theo chøc n¨ng. hiÖu chØnh c¸c th«ng sè kÜ thu©t, tiªu chuÈn chÕ t¹o. HiÖu chØnh trªn m« h×nh m« pháng sù cè theo thiÕt kÕ. 20
- Xem thêm -