Tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ kênh thuê riêng tại công ty viễn thông liên tỉnh

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 333 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG --------------------------------------- NGUYỄN ANH NGỌC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ KÊNH THUÊ RIÊNG TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thượng Thái HÀ NỘI, NĂM 2011 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn Lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Khoa Quốc tế và Đào tạo sau Đại học, Khoa Quản trị Kinh doanh. Tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng và sâu sắc nhất đến thầy giáo TS. Nguyễn Thượng Thái người đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn này. Tôi cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Viễn thông liên tỉnh, Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty đã nhiệt tình giúp đỡ để em có thể hoàn thành tốt luận văn của mình. Dù đã có rất nhiều cố gắng, song luận văn chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Kính mong nhận được sự chia sẻ và những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô giáo và các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Mục lục ii Danh mục các chữ viết tắt iii Danh mục các bảng iv Danh mục các hình vẽ v MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 3 1.1. CẠNH TRANH 3 1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh 3 1.1.1.1. Khái niệm cạnh tranh 3 1.1.1.2. Vai trò của cạnh tranh 3 1.1.1.3. Đặc trưng cơ bản của cạnh tranh 5 1.1.1.4. Các loại hình cạnh tranh 7 1.2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH 9 1.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh 9 1.2.2. Ba cấp độ của năng lực cạnh tranh 9 1.2.2.1. Năng lực cạnh tranh của quốc gia 9 1.2.2.2. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 10 1.2.2.3. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm 12 1.2.2.4. Mối quan hệ giữa ba cấp độ của năng lực cạnh tranh 14 1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh 15 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của sản phẩm 17 1.2.4.1. Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 17 1.2.4.2. Các nhân tố thuộc môi trường vi mô 19 1.2.4.3. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 22 1.2.5. Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm 23 1.2.5.1 Khái niệm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm 23 1.2.5.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm 23 1.3. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 25 1.3.1. Khái quát về dịch vụ viễn thông 26 1.3.1.1 Khái niệm 26 1.3.1.2 Đặc điểm dịch vụ viễn thông 26 1.3.2. Các chỉ tiêu đo lường năng lực cạnh tranh của dịch vụ viễn thông 27 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông 28 1.3.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ viễn thông 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ KÊNH THUÊ RIÊNG CỦA CÔNG TY VTN 31 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VTN 31 2.1.1. Khái quát về VTN 31 2.1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh của Công ty VTN 31 2.1.1.2 Các mốc phát triển của VTN 31 2.1.1.3 Những sản phẩm, dịch vụ chính của Công ty VTN 32 2.1.1.4 Cơ cấu tổ chức của Công ty VTN 33 2.1.2 Dịch vụ kênh thuê riêng do VTN cung cấp 34 2.1.2.1 Khái niệm 34 2.1.2.2 Phân loại 34 2.1.2.3 Đặc tính kỹ thuật 34 2.1.2.4 Lợi ích 34 2.1.2.4 Đối tượng và phạm vi cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng 35 2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ KTR tại VTN 35 2.1.3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ KTR tại VTN 35 2.1.3.2 Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm doanh thu KTR 36 2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VTN 38 2.2.1. Tổng quan thị trường viễn thông Việt Nam năm 2010 38 2.2.2. Tình hình cạnh tranh dịch vụ kênh thuê riêng 39 2.3. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ KÊNH THUÊ RIÊNG CỦA CÔNG TY VTN 39 2.3.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh dịch vụ kênh thuê riêng của Công ty VTN 39 2.3.1.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 39 2.3.1.2. Các yếu tố thuộc môi trường ngành 42 2.3.1.3. Các yếu tố thuộc môi trường nội bộ công ty VTN 44 2.3.2. Phân tích năng lực cạnh tranh của dịch vụ kênh thuê riêng so với các đối thủ chính của VTN 54 2.3.2.1 Công ty Viễn thông quân đội Viettel 54 2.3.2.2 Công ty Thông tin viễn thông điện lực EVN 56 2.3.2.3 Công ty Viễn thông Quốc tế thuộc FPT Telecom 56 2.4. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ KÊNH THUÊ RIÊNG CỦA CÔNG TY VTN 58 2.4.1 Những điểm mạnh 58 2.4.2 Những điểm yếu 59 2.4.3 Các nguyên nhân 63 2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan 63 2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ KÊNH THUÊ RIÊNG TẠI CÔNG TY VTN 66 3.1. CĂN CỨ CỦA GIẢI PHÁP 66 3.1.1. Chiến lược phát triển của VTN giai đoạn 2010 – 2020 66 3.1.2. Xu hướng phát triển dịch vụ kênh thuê riêng tại Việt Nam 67 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ KÊNH THUÊ RIÊNG TẠI CÔNG TY VTN 68 3.2.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện công tác phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu cho dịch vụ kênh thuê riêng 68 3.2.1.1 Nội dung của giải pháp 68 3.2.1.2 Các biện pháp 69 3.2.1.3 Tính khả thi 74 3.2.1.4 Kết quả mang lại 74 3.2.1.5 Kế hoạch triển khai 75 3.2.2. Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng và vai trò cán bộ công nhân viên 78 3.2.2.1 Nội dung của giải pháp 79 3.2.2.2 Các biện pháp 79 3.2.2.3 Tính khả thi 83 3.2.2.4 Kết quả mang lại 83 3.2.2.5 Kế hoạch triển khai 83 3.2.3. Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 84 3.2.3.1 Nội dung của giải pháp 84 3.2.3.2 Các biện pháp 84 3.2.3.3 Tính khả thi 86 3.2.3.4 Kết quả mang lại 87 3.2.3.5 Kế hoạch triển khai 87 3.3. CÁC KIẾN NGHỊ 87 3.3.1 Kiến nghị với Tập đoàn 87 3.3.2 Kiến nghị với VNPT Hà Nội 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 89 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt VTN Tiếng Anh (Tên giao dịch quốc tế) Tiếng Việt VietNam Telecom National Công ty Viễn thông liên tỉnh VTN1 Trung tâm Viễn thông Khu vực I VTN2 Trung tâm Viễn thông Khu vực II VTN3 Trung tâm Viễn thông Khu vực III Viettel Công ty Viễn thông quân đội EVN Vietnam Electricity Công ty Viễn thông điện lực SPT Saigon Postel Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn FPT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Gtel Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu ITU-T KTR International Telecommunication Union lĩnh vực Tiêu chuẩn viễn thông - thuộc Tổ chức Viễn thông quốc tế - Telecommunication Standardization Sector Leased line Kênh thuê riêng TSL Truyền số liệu VTT Viễn thông tỉnh CSKH Chăm sóc khách hàng CBCNV Cán bộ công nhân viên DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ KTR năm 2008, 2009, 2010 35 Bảng 2.2: Các chỉ tiêu kinh tế năm 2009, 2010 40 Bảng 2.3: 39 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Các mốc phát triển của Công ty Viễn thông liên tỉnh 32 Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức của VTN 33 Hình 2.3: Mô hình tổng quát mạng Leased Line VTN 34 Hình 2.4: Doanh thu cắt giảm sáu tháng đầu năm 2011 36 Hình 2.5: Thị phần của các nhà cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng tại Việt Nam tính đến tháng 12/2010 42 Hình 2.6: Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ 50 Hình 2.7: Đánh giá của khách hàng về thời gian khắc phục sự cố 51
- Xem thêm -