Tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu §Ó ®¶m b¶o cho sinh viªn khi ra trêng cã thÓ vËn dông c¸c kiÕn thøc mµ m×nh ®· ®îc häc mét c¸ch tèt nhÊt. §Ó hiÓu ®îc doanh nghiÖp ho¹t ®éng nh thÕ nµo. §Ó hiÓu ®îc nh÷ng nh©n tè nµo ¶nh hëng ®Õn doanh nghiÖp vµ doanh nghiÖp ¶nh hëng ®Õn nh©n tè nµo. §Ó hiÓu ®îc c¸ch thµnh lËp doanh nghiÖp, vËn hµnh nã, dïng nã ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh nh thÕ nµo...Tríc khi tèt nghiÖp, trêng ®Òu yªu cÇu sinh viªn ®i thùc tËp t¹i c¸c c¬ së kinh tÕ, nh»m n©ng cao nhËn thøc cña sinh viªn tríc khi ra trêng. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng VINACONEX No7 lµ mét c«ng ty x©y dùng trong v« vµn c«ng ty x©y dùng hiÖn nay ë miÒn B¾c. Suèt mét thêi gian dµi, nã lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc. HiÖn t¹i, c«ng ty ®· ®îc cæ phÇn ho¸ vµ ho¹t ®éng theo thÞ trêng. Sù chuyÓn ®æi c¸ch ho¹t ®éng lu«n lu«n kÐo theo nhiÒu vÊn ®Ò n¶y sinh. H¬n n÷a, x©y dùng lµ mét lÜnh vùc kh¸c víi ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈn kh¸c. ViÖc thùc tËp t¹i c«ng ty sÏ cho em biÕt thªm nhiÒu th«ng tin h¬n, gióp em cñng cè kiÕn thøc tèt h¬n ë c¸c c«ng ty kh¸c. ViÖc thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n ®¶m b¶o cho em nguån sè liÖu chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ nhÊt vÒ t×nh h×nh tµI chÝnh, sù lu©n chuyÓn cña dßng tiÒn, nã sÏ gióp Ých rÊt nhiÒu cho ®å ¸n sau nµy. Tuy nhiªn c¸c sè liÖu kh¸c sÏ khã t×m h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n toµn thÓ c¸n bé c«ng ty VINACONEX No7, ®Æc biÖt lµ nh÷ng anh chÞ t¹i phßng kÕ to¸n ®· gióp em rÊt nhiÒu. Kh«ng chØ gióp em lÊy sè liÖu mµ cßn híng dÉn cô thÓ c¸ch lµm, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp nµy. Em còng xin c¸m ¬n c« Phan ThÞ Ngäc ThuËn, ngêi ®· híng dÉn em trong ®ît thùc tËp nµy. C« ®· kh«ng chØ híng dÉn chóng em c¸ch lµm mµ cßn t×m s¸ch gióp chóng em, híng dÉn c¸ch t×m sè liÖu tèt nhÊt. Em còng xin c¸m ¬n tÊt c¶ nh÷ng ngêi kh¸c ®· gióp em ®Ó hoµn thµnh ®ît thùc tËp nµy. Xin ch©n thµnh c¸m ¬n. B¸o c¸o ®îc chia thµnh 3 phÇn chÝnh. PhÇn I. Giíi thiÖu chung vÒ doanh nghiÖp. PhÇn II. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. PhÇn III. §¸nh gi¸ chung vµ ®Þnh híng ®Ò tµi tèt nghiÖp. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mçi phÇn l¹i ®îc chia thµnh c¸c môc nhá ®Ó dÔ dµng hiÓu ®îc vÊn ®Ò. Xem phÇn môc lôc ®Ó biÕt c¸c phÇn cña b¸o c¸o. Sè liÖu ®îc tr×nh bµy th«ng qua c¸c b¶ng. Sè liÖu cò bëi v× n¨m 2005, c«ng ty cha tËp hîp ®ñ sè liÖu. V× thêi gian thùc tËp cã h¹n, cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn viÕt nhng kh«ng thÓ viÕt hÕt, mçi phÇn mét Ýt nªn b¸o c¸o kh«ng thÓ tr¸nh ®îc sai sãt. RÊt mong ngêi ®äc th«ng c¶m, mäi sù gãp ý, phª b×nh xin liªn hÖ víi t¸c gi¶ ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn h¬n trong ®å ¸n tèt nghiÖp s¾p tíi. Xin ch©n thµnh c¸m ¬n! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I. Giíi thiÖu chung vÒ doanh nghiÖp. 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. 1.1.1 Tªn, ®Þa chØ, quy m« hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp. Tªn: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (VINACONEX No7) §Þa chØ: trô së chÝnh t¹i sè 2 ngâ 475 ®êng NguyÔn Tr·i - quËn Thanh Xu©n Hµ Néi. Quy m«: Tæng sè vèn lµ 550.000.000 ®ång (Theo giÊy phÐp sè 358/BX§QLX ngµy 04 th¸ng 09 n¨m 1991 cña Bé trëng Bé x©y dùng). Vèn ®iÒu lÖ khi chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn lµ 9 tû. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2004 (c¨n cø b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n) tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña c«ng ty ®¹t h¬n 121 tû ®ång ViÖt Nam. 1.1.2 C¸c mèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. C«ng ty tríc ®©y tªn lµ VINAOFSTROL, cã trô së ®Æt t¹i S«phia níc CH Bungari, chuyªn nhËn thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông t¹i thñ ®« S«phia CH Bungari, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Bé X©y dùng mµ ®¹i diÖn trùc tiÕp lµ Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu X©y dùng ViÖt nam (VINACONEX) . B¾t ®Çu tõ n¨m 1988 ®Õn 1991 khi khèi XHCN ë §«ng ¢u bÞ khñng ho¶ng, C«ng ty ®· tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh hîp t¸c lao ®éng, nhËn thÇu nh©n c«ng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, nhËn thÇu c«ng tr×nh x©y dùng theo h×nh thøc ch×a kho¸ trao tay. Trong kho¶ng thêi gian nµy, c«ng ty ®· ®¹t doanh thu h¬n 9 triÖu Lªva tiÒn Bungari (kho¶ng 6,3 tû ®ång) vµ mang l¹i lîi nhuËn cho ®Êt níc gÇn 400 triÖu ®ång. §Õn cuèi th¸ng 4/1991 do t×nh h×nh phøc t¹p t¹i Bungari, C«ng ty t¹m thêi chÊm døt ho¹t ®éng t¹i níc nµy. Theo quyÕt ®Þnh sè 414 BXD/TCL§ ngµy 6/8/1991, VINAOFSTROL ®îc ®æi tªn lµ C«ng ty x©y dùng sè 9 (VINANINCO), duy tr× chøc n¨ng nhËn thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông vµ kü thuËt trong níc, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, duy tr× hîp t¸c lao ®éng víi Bungari díi d¹ng chi nh¸nh x©y dùng VINAOFSTROL. Víi c¸c ngµnh kinh doanh sau: - X©y dùng l¾p ®Æt cÊu kiÖn x©y dùng vµ ®iÖn níc d©n dông. - NhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, trang trÝ néi ngo¹i thÊt. Ngµy 05 th¸ng 05 n¨m 1993 C«ng ty ®îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 170A/BXD - TCL§ mang tªn míi lµ C«ng ty x©y dùng sè 9, trùc thuéc Tæng c«ng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ty xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam-Bé x©y dùng, víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ: - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng céng, nhµ ë vµ x©y dùng kh¸c. - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng (g¹ch, ngãi, tÊm lîp, ®¸ èp l¸t). - S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng. - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. - Kinh doanh nhµ. Ngµy 19 th¸ng 07 n¨m 1995 theo quyÕt ®Þnh sè 703/BXD-TCL§ cña Bé trëng Bé x©y dùng ®æi tªn C«ng ty x©y dùng sè 9 thuéc Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam thµnh C«ng ty x©y dùng sè 9-1. Tªn giao dÞch lµ VINANICO. Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 1996 theo quyÕt ®Þnh sè 02/BXD-TCL§ cña Bé trëng Bé x©y dùng ®æi tªn c«ng ty x©y dùng sè 9-1 thuéc Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam thµnh C«ng ty x©y dùng sè 7 tªn giao dÞch lµ VINACONCO 7. Ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2001 theo quyÕt ®Þnh sè 2065/Q§-BXD cña Bé trëng Bé x©y dùng, C«ng ty chuyÓn ®æi h×nh thøc tõ së h÷u Nhµ níc sang h×nh thøc cæ phÇn víi tªn giao dÞch lµ C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (VINACONEX7). 1.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp. 1.2.1 C¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp. Theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn sè 0103000756 ®¨ng ký lÇn ®Çu ngµy 19 th¸ng 02 n¨m 2002. §¨ng ký thay ®æi lÇn thø nhÊt ngµy 09 th¸ng 07 n¨m 2003 do phßng §¨ng ký kinh doanh – së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp cho c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 th× c¸c ngµnh nghÒ mµ c«ng ty ®îc phÐp kinh doanh lµ: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng ®êng bé c¸c cÊp, s©n bay, bÕn c¶ng, cÇu cèng, thuû l¬Þ, bu ®iÖn, nÒn mãng, c¸c c«ng tr×nh kü thuËtt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh ®êng d©y, tr¹m biÕn thÕ ®iÖn ®Õn 110 KV. - Thi c«ng san ®¾p nÒn mãng, xö lý nÒn ®Êt yÕu. - C¸c c«ng tr×nh x©y dùng cÊp tho¸t, l¾p ®Æt ®êng èng c«ng nghÖ vµ ¸p lùc, ®iÖn l¹nh. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - X©y dùng ph¸t triÓn nhµ, kinh doanh bÊt ®éng s¶n. - Söa ch÷a, thay thÕ, l¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, c¸c lo¹i kÕt cÊu bª t«ng, kÕt cÊu thÐp, c¸c hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh - S¶n xuÊt, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng - Nghiªn cøu ®Çu t, thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, m¸y mãc, thiÕt bÞ x©y dùng. - C¸c dÞch vô cho thuª xe m¸y, thiÕt bÞ, c¸c dÞch vô söa ch÷a, b¶o dìng xe m¸y, kinh doanh thiÕt bÞ x©y dùng. - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. - S¶n xuÊt, tiªu dïng ®å gç, nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ, hµng n«ng lÈm thuû s¶n, hµng tiªu dïng. - S¶n xuÊt vµ bu«n b¸n níc tinh khiÕt. - Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c trong ph¹m vi ®¨ng ký vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.2.2 C¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô hiÖn t¹i. - C¸c lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng (chñ yÕu). - S¶n xuÊt kÝnh d¸n cao cÊp, s¶n xuÊt níc tinh khiÕt...(thuéc c«ng ty nhng c«ng ty kh«ng trùc tiÕp qu¶n lý. C¸c ngµnh nµy thµnh lËp mét c«ng ty riªng, tù ho¹t ®éng. Cuèi n¨m b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ cho c«ng ty ®Ó lµm sæ s¸ch). - CÊu kiÖn bª t«ng, bª t«ng th¬ng phÈm (thø yÕu). - Kinh doanh nhµ chung c (thø yÕu). - DÞch vô cho thuª thiÕt bÞ (thø yÕu). 1.3 C«ng nghÖ s¶n xuÊt. 1.3.1 S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. §Ó cã ®îc mét c«ng tr×nh x©y dùng, tríc hÕt c«ng ty ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu. Khi ®· tróng thÇu, c«ng ty míi cã thÓ thùc hiÖn qu¸ tr×nh x©y dùng theo c«ng nghÖ. c«ng ty tiÕn hµnh quy tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh nh sau: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H×nh 1.1 : S¬ ®å qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt TrÝch tõ tµi liÖu “Giíi thiÖu n¨ng lùc c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (VINACONEX No.7) 1.3.2 C¸c néi dung c¬ b¶n cña c¸c bíc c«ng nghÖ. Kh¶o s¸t vµ th¨m dß: x¸c ®Þnh quy m«, ®Þa thÕ ®Êt, t×nh tr¹ng ®Êt, t×nh tr¹ng ph¸p lý cña ®Êt... ThiÕt kÕ: lËp c¸c b¶n vÏ kü thuËt, x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè kü thuËt. Thi c«ng phÇn mãng c«ng tr×nh: ®Ó ®¶m b¶o ®é v÷ng ch¾c cña c«ng tr×nh thi c«ng. Thi c«ng phÇn khung BTCT: ®Þnh h×nh cho c«ng tr×nh. X©y th« c«ng tr×nh: hoµn thiÖn phÇn th« cña c«ng tr×nh nh cÇu thang, khung cöa, têng... L¾p ®Æt c¸c hÖ thèng ®iÖn níc: TiÕn hµnh l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ phô nh bån röa, ®êng ®iÖn, ®êng níc... Hoµn thiÖn c«ng tr×nh: tr¸t v«i v÷a, l¾p cöa, v«i ve l¹i c«ng tr×nh... KiÓm tra vµ nghiÖm thu: hai bªn chñ ®Çu t vµ c«ng ty tiÕn hµnh kiÓm tra c«ng tr×nh so víi hîp ®ång kinh tÕ. Ghi l¹i kÕt qña kiÓm tra. Bµn giao vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh: hai bªn chñ ®Çu t vµ c«ng ty cïng gÆp nhau, tæ chøc tiÕn hµnh bµn giao vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh. 1.4 H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 1.4.1 H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt. C«ng ty sö dông h×nh thøc s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸ c«ng nghÖ. Mét c«ng tr×nh ®îc thi c«ng bëi nhiÒu ®éi s¶n xuÊt. Mçt ®éi chuyªn vÒ mét c«ng viÖc nh ®éi x©y, ®éi l¾p ®iÖn, níc... Khi b¾t ®Çu nhËn mÆt b»ng ®Ó thi c«ng, cã mét ®éi chÞu tr¸ch nhiÖm kh¶o s¸t th¨m dß kÕt cÊu ®Êt, t×m hiÓu c¸c th«ng tin vÒ lÞch sö cña ®Êt, khoan th¨m dß ®é chÞu lón... C¸c sè liÖu kh¶o s¸t ®îc chuyÓn vÒ phßng kü thuËt ®Ó c¸c nh©n viªn ë 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®©y cã c¨n cø thiÕt kÕ c«ng tr×nh, tÝnh kh¶ n¨ng chèng nghiªng, chèng lón, ®é cao cho c«ng tr×nh... Khi ®· cã sè liÖu vÒ c«ng tr×nh, phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch tiÕn hµnh tÝnh to¸n sè lîng nh©n c«ng, tÝnh c¸c sè liÖu vËt t cho c«ng tr×nh, tÝnh thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh theo kÕ ho¹ch, ®Ò ra tõng kÕ ho¹ch giai ®o¹n cho c«ng tr×nh. Khi ®éi thi c«ng nhËn ®îc kÕ ho¹ch giai ®o¹n (n¨m hoÆc quý, th¸ng), ®éi thi c«ng tiÕn hµnh x©y dùng theo nh kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. §Ó ®¶m b¶o kÕ ho¹ch, ®éi trëng thi c«ng cã thÓ quyÕt ®Þnh sè lîng c«ng nh©n x©y dùng cho phï hîp víi tiÕn ®é c«ng tr×nh. C¨n cø theo tiÕn ®é c«ng tr×nh, khi ®Õn ®éi nµo thùc hiÖn th× ®éi ®ã tiÕn hµnh. VÝ dô: khi c«ng tr×nh ®· x©y xong phÇn th«, ®éi ®iÖn níc ®îc ®iÒu ®Õn ®Ó tiÕp tôc c«ng viÖc. §éi x©y dùng ®îc ®iÒu phÇn lín ®i x©y c«ng tr×nh kh¸c, mét sè ë l¹i ®Ó hoµn tÊt c¸c c«ng viÖc kh¸c. HoÆc khi ®Õn lóc ®æ trÇn, c«ng nh©n x©y dùng c¸c n¬i ®îc huy ®éng ®Ó tiÕn hµnh ®æ trÇn. Xong viÖc l¹i trë vÒ c«ng tr×nh cò cña m×nh. 1.4.2 KÕt cÊu s¶n xuÊt. NÕu coi mét c«ng tr×nh lµ mét ph©n xëng s¶n xuÊt lín vµ c¸c ®éi thi c«ng lµ c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt, ta cã ®îc kÕt cÊu s¶n xuÊt ®¬n gi¶n cña c«ng ty nh sau: H×nh 1.2: KÕt cÊu s¶n xuÊt. §éi kh¶o s¸t, thiÕt kÕ Tæ x©y (thi c«ng c¬ giíi, cèt pha, cèt thÐp, bª t«ng) Tæ ®iÖn níc Phßng ph©n tÝch, kÕ ho¹ch Tæ méc Hoµn thiÖn Tæ nÒ §Ó tiÕn hµnh x©y dùng, c«ng tr×nh ph¶i ®îc tæ chøc vµ tiÕn hµnh theo s¬ ®å tæ chøc hiÖn trêng: (xem thªm s¬ ®å tæ chøc hiÖn trêng ë phÇn phô lôc) 1.5 C¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp. 1.5.1 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n vµ s¶n phÈm x©y dùng nªn viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. C«ng ty tæ chøc qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc, cã hai Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt, phô tr¸ch ®iÖn níc vµ KÕ to¸n trëng. Díi cã c¸c phßng ban chuyªn tr¸ch: Phßng tæ chøc - hµnh chÝnh, Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n vµ Phßng kÕ ho¹ch - kü thuËt. Díi c¸c phßng cã c¸c ®éi x©y dùng, x©y l¾p, ®iÖn níc... 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã thÓ coi c«ng ty cã 2 cÊp qu¶n lý lµ cÊp c«ng ty (qu¶n lý toµn c«ng ty) vµ cÊp ®éi (qu¶n lý c¸c ®éi x©y dùng ë c¸c c«ng tr×nh) H×nh1.3: Tæ chøc bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty: Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc 1 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh C¸c ®éi l¾p m¸y, ®iÖn, níc Phã gi¸m ®èc 2 Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch §éi thi c«ng c¬ giíi Phßng kü thuËt §éi x©y dung vµ trang trÝ néi thÊt Nhµ m¸y kÝnh an toµn KÕ to¸n trëng Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C¸c ®éi x©y dùng TrÝch tõ tµi liÖu “Giíi thiÖu n¨ng lùc c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (VINACONEX No.7) 1.5.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý. Gi¸m ®èc c«ng ty: lµ ngêi cã thÈm quyÒn cao nhÊt ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, lµ ngêi ®¹i diÖn cho toµn bé c«ng nh©n viªn, ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty tríc ph¸p luËt, ®ång thêi cïng kÕ to¸n trëng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Phßng kÕ ho¹ch- kü thuËt: Cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý kÕ ho¹ch, kü thuËt thi c«ng, ®Þnh møc, ®¬n gi¸, dù to¸n vËt t thiÕt bÞ an toµn lao ®éng Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty: Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c, víi chÕ ®é chÝnh x¸c ®óng víi chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc. Híng dÉn, kiÓm tra nghiÖp vô c«ng t¸c kÕ to¸n cho c¸c ®éi c«ng tr×nh tõ kh©u më sæ s¸ch theo dâi thu, chi, h¹ch to¸n, lu©n chuyÓn vµ b¶o qu¶n chøng tõ ®Õn kh©u cuèi. Thùc hiÖn b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m, quý, th¸ng mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi. Phßng Hµnh chÝnh - Tæ chøc: Cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn qu¶n lý tæ chøc (tham mu cho gi¸m ®èc s¾p xÕp bè trÝ lùc lîng c¸n bé c«ng nh©n, 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¶m b¶o cho bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ cã hiÖu lùc, bè m¸y chØ huy ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶), qu¶n lý nh©n sù (so¹n th¶o c¸c hîp ®ång lao ®éng, thùc hiÖn viÖc bè trÝ lao ®éng, tiÕp nhËn, thuyªn chuyÓn, n©ng bËc, hu trÝ vµ c¸c chÕ ®é kh¸c ®èi víi ngêi lao ®éng ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch Nhµ níc, qu¶n lý hå s¬ tæ chøc, nh©n sù) vµ c«ng t¸c v¨n phßng (qu¶n lý con dÊu vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô v¨n th, ®¸nh m¸y, phiªn dÞch.) C¸c ®éi thi c«ng: Cã tr¸ch nhiÖm triÓn khai vµ hoµn thµnh khèi lîng nhiÖm vô c«ng viÖc (do ban chØ huy c«ng trêng chØ ®¹o), thi c«ng b¶o ®¶m chÕ ®é an toµn quy tr×nh quy ph¹m, chÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña c¸c ban ngµnh qu¶n lý néi bé C«ng ty. PhÇn II. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng VINACONEX No.7 bao gåm hai bé phËn. Bé phËn thø nhÊt chuyªn vÒ x©y dùng, x©y c«ng tr×nh, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®êng èng, lµm ®êng, kinh doanh nhµ chung c... Bé phËn thø hai chuyªn vÒ s¶n xuÊt nh nhµ m¸y kÝnh an toµn, nhµ m¸y níc tinh khiÕt...Bé phËn thø hai nµy ho¹t ®éng ®éc lËp víi c«ng ty. Tù mua nguyªn vËt liÖu vÒ s¶n xuÊt, tù t×m nguån tiªu thô, tù tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. cuèi n¨m chuyÓn c¸c sè liÖu kÕ to¸n vÒ cho c«ng ty ®Ó tæng kÕt. C¸c sè liÖu kÕ to¸n chuyÓn vÒ ®Òu ®· ®îc xö lý. Do qu¸ tr×nh thùc tËp chØ diÔn ra t¹i bé phËn thø nhÊt nªn trong b¸o c¸o nµy chØ ®Ò cËp ®Õn c¸c sè liÖu vÒ x©y dùng. NÕu phÇn nµo cã sè liÖu chung toµn c«ng ty sÏ nãi râ ë môc ®ã. 2.1 Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ c«ng t¸c Marketing. 2.1.1 T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh, cã ®Æc tÝnh lµ ®¬n chiÕc. C¸c c«ng tr×nh cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, nh chung c cao tÇng, c¬ quan, xÝ nghiÖp, nhµ trÎ, trêng häc, tr¹m níc, tr¹m ®iÖn, ®êng x¸... Chñ ®Çu t ®Òu lµ c¸c ®¬n vÞ cña nhµ níc, gi¸ trÞ cña c¸c c«ng tr×nh rÊt kh¸c nhau, tõ nh÷ng hîp ®ång chØ cã gi¸ trÞ kho¶ng vµi tr¨m triÖu lªn ®Õn nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ vµi chôc tû. §Æc biÖt, hîp ®ång x©y dùng th viÖn ®iÖn tö cña trêng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ néi cã gi¸ trÞ trªn hîp ®ång lµ trªn 128 tû. HÇu nh kh«ng cã c«ng tr×nh ký víi c¸ nh©n. Mçi mét c«ng tr×nh cã mét kiÓu kiÕn tróc riªng, tuú thuéc thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh. Còng cã c«ng tr×nh c«ng ty chØ c¶i t¹o l¹i mµ kh«ng ph¶i x©y míi nh trêng mÇm non Tø Liªn. Mét c«ng tr×nh tõ khi b¾t ®Çu thiÕt kÕ ®Õn khi ®a vµo sö dông lµ mét kho¶ng thêi gian rÊt dµi, cã thÓ kÐo dµi ®Õn nhiÒu n¨m. Chi phÝ cho mét c«ng tr×nh ®îc chia thµnh nhiÒu ®ît (theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh), cø khi nµo hoµn thµnh mét h¹ng môc, chñ ®Çu t nghiÖm thu th× chuyÓn tiÒn vµ tiÕp tôc h¹ng môc kh¸c. Yªu cÇu chÊt lîng c«ng tr×nh lu«n ®îc ®¶m b¶o bëi mét ®éi gi¸m s¸t c«ng tr×nh. §Ó ®¶m b¶o tÝnh trung thùc, ®éi gi¸m s¸t lµ nh÷ng ngêi do chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh. ChÊt lîng c«ng tr×nh tu©n theo quy ®Þnh cña bé x©y dùng. Mçi khi ®æ mãng hoÆc ®æ trÇn, c«ng viÖc ®ßi hái chÊt lîng tèi u, ®éi gi¸m s¸t trùc tiÕp quan s¸t qu¸ tr×nh thi c«ng cho ®Õn khi kÕt thóc c«ng viÖc. Sau khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, chØ khi nµo bªn chñ ®Çu t kiÓm tra lÇn cuèi thÊy ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt lîng vµ kiÓu d¸ng (gièng thiÕt kÕ) th× míi tiÕn hµnh quyÕt to¸n vµ bµn giao c«ng tr×nh. C«ng ty lu«n ®¶m b¶o an toµn vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh. N¨m 2005, sè liÖu cha ®îc xö lý xong, chØ tËp hîp ®îc mét sè c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh vµ ®· h×nh thµnh doanh thu, chi phÝ. Mét sè kh¸c cha tËp hîp ®îc. Díi ®©y lµ tËp hîp mét sè c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh trong n¨m 2005 (sè ®· b¸o c¸o) vµ n¨m 2004. B¶ng 2.1: Mét sè c«ng tr×nh ®· thi c«ng trong hai n¨m qua. §¬n vÞ tÝnh: ®ång TT 1 2 3 4 5 6 7 Tªn N¨m 2005 ViÖn kiÓm nghiÖm Bé y tÕ Níc VÜnh Long Th viÖn ®iÖn tö §HBK Níc Hoµng V¨n Thô Nhµ thÝ nghiÖm trêng §HXD H¹ tÇng kü thuËt Hå T©y UBND chî míi Chi phÝ Doanh thu 65.206.050 -29.272.727 ? ? ? ? 1.758.464.826 69.790.909 ? 13.000.000.000 62.949.226 4.995.183.636 ? 2.058.799.350 L·i 29.000.170.259 4584859 29272727 ? 62949226 4995183636 ? 300334524 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Trô së ng©n hµng §T&PT Hµ T©y Kh¸ch s¹n C¸t Bµ §¹i häc quèc gia Hµ Néi Chung c CT5 Tr¹m 110Kv Hµ TÜnh Trô së c«ng ty VIMECO Nhµ m¸y xö lý níc th¶i b¾c Th¨ng Long Chung c xëng 4 Kho b¹c nhµ níc Chung c ®oµn nghÖ thuËt Trung t©m héi nghÞ quèc gia Trêng mÇm non NhËt T©n Trêng mÇm mon Tø Liªn Nhµ v¨n ho¸ phêng Tø Liªn C«ng ty cæ phÇn Th¨ng Long Chung c CT1 Trêng Chu V¨n An BÓ níc trêng NhËt T©n N¨m 2004 Nhµ thÝ nghiÖm ®¹i häc Th¸i Nguyªn Trô së thµnh uû B¾c Giang Bé lao ®éng ViÖn kiÓm nghiÖm Bé y tÕ ViÖn kiÓm nghiÖm bé y tÕ §iÖn Ph¶ L¹i 2 HuyÖn uû XÝn MÇn C1&2 Phiªng Lu«ng Hµ Giang Trung c huyÖn B¾c Mª Bé giao th«ng Nói QuyÕt Bé ®iÒu hµnh tæng côc 5 Níc VÜnh Tuy Th viÖn ®iÖn tö §HBK Trêng trung häc ®Þa chÝnh TW2 Níc Hoµng V¨n Thô Nhµ thÝ nghiÖm trêng §HXD Líp häc Ng· Ba, Nµ §iÓm RDA Sµi §ång B Trêng N«ng Cèng, Thanh Ho¸ §¹i häc x©y dùng Tr¹m cÊp ®iÖn Trung hoµ Trêng THCS Thîng C¸t Trêng kü thuËt Hå T©y Nhµ v¨n ho¸ huyÖn Tõ Liªm UBND huyÖn Chî Míi Trô së ng©n hµng §T&PT Hµ T©y Nhµ m¸y níc B¾c Th¨ng Long Kh¸ch s¹n VINACONEX C¸t Bµ Tr¹m cÊp níc thÞ x· B¾c Ninh Xëng s¶n xuÊt èng nhùa PPR/H§PE §¹i häc quèc gia Hµ Néi BÖnh viÖn ®a khoa Th¸i Nguyªn Khung nh«m kÝnh nhµ 18T1 Trung Hoµ C¶i t¹o nhµ H1 §HXD C¶i t¹o §N II nhµ H1 §HXD Nhµ 24T1&2 Trung Hoµ Nh©n ChÝnh BÖnh viÖn néi tiÕt Khu trêng Chî Míi BK Trêng häc Qu¶ng An T©y Hå Nhµ 17T7,8,9 Trung Hoµ Nh©n ChÝnh Chung c cao cÊp CT5 §¹i häc y H¶i Phßng Trêng TH Dîc H¶I D¬ng Trêng cao ®¼ng kü thuËt y tÕ TW1 H¶I D¬ng Tr¹m 110Kv Hµ TÜnh Trô së c«ng ty VIMECO QLDA §TXDCB Chî Míi XÝ nghiÖp xe 1 ? -36.197.225 ? ? ? ? 57.376.478 ? ? ? ? 161.570.945 93.205.788 23.188.350 ? ? 170.898.460 ? 94.264.024.809 -19.867.120 -148.131.346 1.777.774.833 582.835.012 -23.380.461 0 401.600.891 63.584.000 0 940.636.241 5.170.231.783 27.903.276 22.297.030.869 -13.339.793 0 4.374.601.585 -14.017.801 0 -8.778.095 -454.348.465 33.713.138 -10.363.529 3.443.334.415 8.614.501.530 618.070.918 4.464.148.214 2.540.205.966 7.456.284.954 2.014.361.723 3.410.269.879 8.796.415.147 113.433.135 0 -167.129.543 -67.476.275 1.254.652.798 311.966.184 102.844.167 81.971.300 1.222.733.643 8627.654.381 616.997.171 489.035.421 258.514.122 1.686.878.488 196.212.695 49.983.175 20.974.463 2.258.304.978 126.919.091 5.491.561.314 9.846.741.221 1.239.601.266 3.342.303.636 65.353.636 ? 669.118.182 ? 3.174.096.364 186.402.727 106.468.182 24.952.727 142.252.727 2.460.344.255 190.125.455 244.903.636 102.030.236.273 -20.958.720 -156.512.656 2.717.282.857 693.972.382 -25.617.144 25.457.000 532.229.571 67.750.772 62.610.486 1.032.849.524 5.268.018.095 58.695.091 25.451.325.765 -14.636.902 0 4.815.824.762 -15.349.468 0 -9.676.800 -502.139.076 0 -10.874.108 4.087.644.000 9.460.183.590 677.093.393 4.114.211.429 3.191.073.310 8.560.510.120 1.978.138.095 3.815.369.524 6.179.942.857 156.780.000 1.673.053.636 -188.102.724 -76.093.433 1.734.396.336 331.719.092 103.985.306 92.173.636 1.423.221.741 9.334.116.997 656.146.364 528.494.545 275.708.182 0 403.720.000 63.530.846 23.155.455 2258304978 163116316 ? 9846741221 1239601266 3342303636 7977158 ? 669118182 ? 3174096364 24831782 13262394 1764377 142252727 2460344255 19226995 244903636 11.208.271.143 -1.091.600 -8.381.310 939.508.024 111.137.370 -2.236.683 25.457.000 130.628.680 4.166.772 62.610.486 92.213.283 97.786.312 30.791.815 3.154.294.896 -1.297.109 0 441.223.177 -1.331.667 0 -898.705 -47.790.611 -33.713.138 -510.579 644.309.585 845.682.060 59.022.475 -349.936.785 650.867.344 1.104.225.166 -36.223.628 405.099.645 -2.616.472.290 43.346.865 1.673.053.636 -20.973.181 -8.617.158 479.743.538 19.752.908 1.141.139 10.202.336 200.488.098 706.462.616 39.149.193 39.459.124 17.194.060 -1.686.878.488 207.507.305 13.547.671 2.180.992 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 4 trêng quËn T©y Hå Tr¹m cÊp níc – NM ®¸ Phó C¸t Tr¹m xö lý níc th¶I B¾c Th¨ng Long Chung c xëng 4 B§BP Nhµ m¸y in qu©n ®éi Kho b¹c nhµ níc S©n vên 18T 1,2 Trung Hoµ Nh©n ChÝnh Chung c ®oµn nghÖ thuËt B§BP §¹i häc quèc gia Hµ Néi Níc Quúnh L«i Nµ Duèc B¾c K¹n NH2B B¾c K¹n 353.894.271 156.915.718 574.326.840 817.938.304 123.085.452 473.114.216 76.284.970 459.436.155 35.769.538 83.463.967 -22.533.704 -2.194.007 383.500.000 177.895.455 718.890.000 862.429.091 138.180.000 493.898.182 99.440.000 482.387.273 41.395.455 88.405.148 -24.084.247 -2.523.812 29.605.729 20.979.737 144.563.160 44.490.787 15.094.548 20.783.966 23.155.030 22.951.118 5.625.917 4.941.181 -1.550.543 -2.527.798 Sè liÖu lÊy tõ b¶ng “b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p n¨m 2004” vµ “tæng hîp doanh thu vµ chi phÝ n¨m 2005” Sè lîng c«ng tr×nh n¨m 2005 Ýt h¬n so víi n¨m 2004 rÊt nhiÒu (59 c«ng tr×nht¹i thêi ®iÓm hiÖn nay). C«ng tr×nh nµo cã doanh thu mµ kh«ng cã chi phÝ lµ c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh xong n¨m tríc, ®Õn n¨m nay míi ®îc quyÕt to¸n vµ cã tiÒn. Nh÷ng c«ng tr×nh chØ cã chi phÝ mµ cha cã doanh thu lµ nh÷ng c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh trong n¨m nhng cha ®îc quyÕt to¸n. C«ng tr×nh cã doanh thu ©m lµ c«ng tr×nh cã doanh thu trªn hîp ®ång lín h¬n doanh thu thu ®îc. Chi phÝ ©m lµ chi phÝ thùc tÕ nhá h¬n chi phÝ ®· ký víi nhµ cung cÊp. L·i kh«ng b»ng víi doanh thu – chi phÝ bëi v× chi phÝ ®©y chØ lµ chi phÝ s¶n xuÊt, kh«ng ph¶i gi¸ thµnh x©y l¾p. Gi¸ thµnh x©y l¾p =tæng chi phÝ + gi¸ trÞ khèi lîng giao l¹i cho nhµ thÇu phô + gi¸ trÞ dë dang ®Çu kú – gi¸ trÞ dë dang cuèi kú. Mét sè c«ng tr×nh vÉn cßn dang dë ®Õn n¨m 2005. 2.1.2 ChÝnh s¸ch s¶n phÈm, thÞ trêng. S¶n phÈm cña c«ng ty cã tÝnh ®¬n chiÕc, ®Òu ®îc thùc hiÖn khi ®· cã hîp ®ång. Kh«ng cã s¶n phÈm tån kho, kh«ng ph¶i lo kh©u tiªu thô nªn c«ng ty kh«ng cÇn ®Õn chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm. §Ó cã thÓ cã ®îc c¸c hîp ®ång, ngoµi viÖc ®Êu thÇu, c«ng ty cßn ph¶i ®i tiÕp thÞ c«ng tr×nh, giíi thiÖu kh¶ n¨ng cña c«ng ty cho c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨m. C«ng viÖc nµy chØ ®¹t hiÖu qu¶ khi c«ng tr×nh cña c«ng ty ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu ®Ò ra. C«ng ty kh«ng cã chÝnh s¸ch cô thÓ nµo vÒ s¶n phÈm. VÒ thÞ trêng, theo vïng l·nh thæ, miÒn b¾c ViÖt Nam lµ thÞ trêng chÝnh vµ chñ yÕu. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng cña c«ng ty ®Òu tËp trung ë miÒn b¾c nh Hµ Néi, Hµ T©y, H¶i Phßng, B¾c Giang... 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NÕu xÐt vÒ lÜnh vùc x©y dùng th× c«ng ty chñ yÕu tËp trung vµo x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng nh nhµ cao tÇng (chung c), nhµ m¸y, l¾p ®Æt ®êng èng, trô së, c¬ quan. C«ng ty kh«ng hÒ lµm c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, thuû lîi... Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm còng nh cña thÞ trêng x©y dùng, c«ng ty kh«ng cÇn ph¶i ph©n lo¹i ra c¸c cÆp s¶n phÈm thÞ trêng cô thÓ. C«ng ty kh«ng cÇn bÊt kú mét chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm còng nh thÞ trêng. 2.1.3 ChÝnh s¸ch gi¸. Gi¸ cña c«ng tr×nh ®îc x©y dùng theo nhiÒu bíc. Ban ®Çu, nhµ ®Çu t dùa vµo kinh phÝ vµ yªu cÇu tèi thiÓu cña c«ng tr×nh ®Ó ®Ò ra gi¸ s¬ bé. Sau khi tæ chøc ®Êu thÇu, c«ng tr×nh cã gi¸ ®Êu thÇu, lµ gi¸ mµ mét c«ng ty x©y dùng chÊp nhËn bá ra ®Ó cã ®îc hîp ®ång ®ã. Gi¸ bao gåm c¶ x©y dùng vµ kiÓm tra, gi¸m s¸t. Sau khi ®· cã hîp ®ång, c«ng ty tiÕn hµnh thiÕt kÕ, tr×nh b¶n thiÕt kÕ vµ gi¸ thµnh thiÕt kÕ cho bªn ®Çu t. Sau khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, c«ng tr×nh cã gi¸ x©y l¾p. §©y lµ gi¸ trÞ x©y l¾p ®Ó t¹o ra c«ng tr×nh. Sau khi tiÕn hµnh kiÓm tra, hai bªn tiÕn hµnh quyÕt to¸n. Gi¸ quyÕt to¸n lµ gi¸ cuèi cïng cña c«ng tr×nh vµ nã còng lµ doanh thu cña c«ng ty. Gi¸ cña c«ng tr×nh phô thuéc nhiÒu vµo sù biÕn ®æi cña thÞ trêng nguyªn vËt liÖu x©y dùng. Gi¸ ho¹ch to¸n cuèi cïng c¨n cø theo quy ®Þnh cña bé x©y dùng (dùa theo ®¬n gi¸ do bé x©y dùng ban hµnh). C«ng ty kh«ng thÓ cã chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ hay khuyÕn m¹i, còng kh«ng thÓ ®Èy gi¸ lªn cao ®Ó t¨ng lîi nhuËn. Mäi thø ®Òu ph¶i theo quy ®Þnh. C«ng ty kh«ng cã chÝnh s¸ch gi¸. 2.1.4 ChÝnh s¸ch ph©n phèi. C«ng ty kh«ng hÒ cã chÝnh s¸ch ph©n phèi v× kh«ng hÒ cã s¶n phÈm cÇn ph©n phèi. S¶n phÈm chØ ®îc ph©n phèi khi cã nhu cÇu vµ cã s¶n phÈm d thõa. C¸c c«ng tr×nh ®îc thùc hiÖn khi ®· cã hîp ®ång. Kh«ng hÒ cã mét c«ng tr×nh nµo ®îc x©y dùng khi cha cã hîp ®ång. §èi víi c¸c c¨n hé chung c, mét nöa sè c¸c c¨n hé ph¶i giao cho nhµ níc khi thùc hiÖn xong, sè cßn l¹i doanh nghiÖp ®îc quyÒn b¸n ra ngoµi. Thùc tÕ, c¸c c¨n hé nµy ®· ®îc b¸n xong tríc khi khëi c«ng. Doanh thu nµy mét phÇn gãp vµo lîi nhuËn cña oanh nghiÖp, mét phÇn ®îc dïng ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ trang tr¶ c¸c chi phÝ x©y dùng ban ®Çu cho c«ng tr×nh. Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, hoµn toµn kh«ng cßn c¨n hé nµo cha ®îc b¸n. c¸c c¨n hé ®îc b¸n theo h×nh thøc ®¨ng ký, tr¶ tiÒn. Tøc lµ kh¸ch hµng lùa chän c¨n hé m×nh ng ý, tr¶ tríc mét 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn tiÒn hoÆc tr¶ hÕt mét lÇn, khi thi c«ng xong th× ®îc nhËn nhµ vµ tr¶ nèt tiÒn cßn l¹i. KÕt luËn: c«ng ty kh«ng cã chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm. 2.1.5 ChÝnh s¸ch xóc tiÕn b¸n hµng. Doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lo ®Õn ®Çu ra cña c«ng tr×nh nªn kh«ng cÇn c¸c chÝnh s¸ch xóc tiÕn b¸n hµng. VÊn ®Ò cÇn quan t©m chÝnh lµ t×m ra c¸c hîp ®ång x©y dùng. C¸c hîp ®ång ®îc ký kÕt ®Òu do ®Êu thÇu. C«ng ty nµo bá thÇu hîp lý ®èi víi chñ ®Çu t th× sÏ ®îc nhËn thÇu. §èi víi c¸c mÆt hµng kh¸c doanh nghiÖp ®ang kinh doanh nh cho thuª cèt pha, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, tuy trong n¨m còng cã doanh thu nhng lµ doanh thu kh«ng thêng xuyªn. VÝ dô nh cho thuª cèt pha, khi mét c«ng tr×nh ®· ®îc hoµn thµnh, sè lîng cèt pha ®· ®îc thanh to¸n sÏ ®îc dïng ®Ó cho thuª ë c«ng tr×nh kh¸c. KÕt luËn: c«ng ty kh«ng cã chÝnh s¸ch xóc tiÕn b¸n hµng. 2.1.6 C«ng t¸c thu thËp th«ng tin Marketing cña doanh nghiÖp. C¸c th«ng tin Marketing kh«ng ¶nh hëng nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Thùc ra, nÕu nãi c«ng ty kh«ng cã ho¹t ®éng Marketing lµ kh«ng ®óng, c¸c ho¹t ®éng Marketing diÔn ra trong c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhng nã kh«ng ®îc biÓu hiÖn râ rµng vµ kh«ng ¶nh hëng nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng x©y dùng nªn kh«ng ®îc chó träng ®Õn. VÒ vÊn ®Ò t×m kiÕm hîp ®ång cho c«ng ty, hÇu hÕt c¸c hîp ®ång x©y dùng tuy mang tÝnh ®Êu thÇu nhng ®«i khi chóng l¹i lµ c¸c c«ng tr×nh ®· ®îc chØ ®Þnh thÇu tõ tríc. Khi mét ®Þa ph¬ng muèn x©y dùng mét c«ng tr×nh, ®Þa ph¬ng ®ã göi th«ng b¸o ®Õn c¸c c«ng ty x©y dùng, ®ång thêi tiÕn hµnh ®¨ng b¸o. C¸c c«ng ty x©y dùng tiÕn hµnh hoµn tÊt hå s¬ ®Ó göi ®i. §«i khi, c¸c c«ng tr×nh kh«ng ®îc phæ biÕn réng r·i, lóc nµy ph¶i dùa vµo mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷ gi¸m ®èc vµ chñ ®Çu t. NÕu bÊt kú mét c¸ nh©n nµo trong c«ng ty t×m kiÕm ®îc mét hîp ®ång cã gi¸ trÞ cho c«ng ty th× c«ng ty còng trÝch mét phÇn tiÒn gäi lµ thëng cho ngêi ®ã. ViÖc c«ng ty cã ®Õn 51% vèn cæ phÇn thuéc nhµ níc lµ mét lîi thÕ rÊt lín cho c«ng ty. §iÒu nµy gióp cho c«ng ty dÔ dµng t×m kiÕm hîp ®ång h¬n, khi cã ®Êu thÇu còng cã lîi thÕ h¬n. §«i khi kh«ng cÇn ®Êu thÇu còng cã c«ng tr×nh ®Ô x©y do nhµ níc chØ ®Þnh thÇu. Tæng c«ng ty chia cho c¸c thµnh viªn ®Ó x©y. KÕt luËn: c«ng ty kh«ng cã phßng thu thËp th«ng tin Marketing. 2.1.7 Mét sè ®èi thñ c¹nh tranh. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã rÊt nhiÒu c«ng ty x©y dùng t¹i phÝa b¾c ViÖt Nam. C¸c c«ng ty x©y dùng lín nh tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi, tæng c«ng ty x©y dùng s«ng §µ... §©y lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh diÔn ra bªn ngoµi tæng c«ng ty. Ngay trong lßng tæng c«ng ty VINACONEX còng cã sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn VINACONEX tõ 1 ®Õn 14 lu«n lu«n x¶y ra sù c¹nh tranh mçi khi tæng c«ng ty cã c«ng tr×nh. C¸c c«ng ty trªn lµ c¸c ®èi thñ chÝnh cña c«ng ty. Mçi ®èi thñ cã mét ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu riªng. Cã c«ng ty m¹nh vÒ kinh nghiÖm x©y dùng vÒ mét lÜnh vùc nµo ®ã nh thñy lîi, nhµ m¸y, chung c. Cã c«ng ty l¹i m¹nh vÒ vèn, cã c«ng ty l¹i cã mèi quen biÕt réng... Ngoµi c¸c c«ng ty ë trªn, cßn cã c¸c c«ng ty x©y dùng nhá h¬n, ®a phÇn c¸c c«ng ty nµy thuéc së h÷u cña c¸c c¸ nh©n ®· tõng lµm hoÆc ®ang lµm cho c¸c c«ng ty x©y dùng lín. C¸c c«ng ty nµy nh c¸c vÖ tinh bay xung quanh c¸c c«ng ty lín, nhê mèi quan hÖ mµ nhËn thÇu l¹i c¸c c«ng tr×nh. ¶nh hëng cña c¸c c«ng ty nµy kh«ng lín ®èi víi c«ng ty. KÕt luËn: c«ng ty cã rÊt nhiÒu ®èi thñ m¹nh trªn thÞ trêng. (xem thªm phô lôc) 2.1.8 NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tiªu thô vµ c«ng t¸c Marketing. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng, c«ng t¸c Marketing cña doanh nghiÖp kh«ng ®îc chó träng nhiÒu nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i. C«ng t¸c Marketing vÉn lu«n diÔn ra díi h×nh thøc nµy hoÆc h×nh thøc kh¸c nhng biÓu hiÖn cña nã kh«ng ®îc nhiÒu ngêi nhËn thÊy. C«ng ty kh«ng chó träng nhiÒu ®Õn Marketing v× c«ng ty kh«ng hÒ cã s¶n phÈm cÇn ph¶i tiªu thô, kh«ng cÇn lo ®Õn vÊn ®Ò tån kho, b¸n hµng, kh«ng ph¶i lo ®Õn ®Çu ra cho s¶n phÈm. C¸c ho¹t ®éng t×m kiÕm hîp ®ång chØ diÔn ra xung quanh gi¸m ®èc vµ c¸c ®éi ngò l·nh ®¹o cÊp cao cña c«ng ty. C«ng ty kh«ng hÒ cã mét ®éi ngò ®i t×m kiÕm kh¸ch hµng, kh«ng hÒ cã ®éi ngò ph©n tÝch, dù ®o¸n nhu cÇu thÞ trêng. T×nh h×nh tiªu thô cña c«ng ty xÐt vÒ mÆt x©y dùng kh«ng ®Õn nçi tåi. NÕu kh«ng tÝnh nh÷ng n¨m ®Çu, c«ng ty ®ang ®îc nhµ níc quan t©m nhiÒu th× nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty cã doanh thu kh¸ cao. Tæng doanh thu thuÇn n¨m 2003 ®¹t h¬n 90 tû ®ång ViÖt Nam. N¨m 2004 tæng doanh thu thuÇn ®¹t h¬n 102 tû ®ång. Tuy nhiªn chi phÝ trong n¨m 2004 l¹i lín h¬n n¨m 2003, thuÕ n¨m 2003 l¹i kh«ng ph¶i ®ãng nªn lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2004 Ýt h¬n n¨m 2003. Mét ®iÒu cÇn lu ý lµ c«ng ty ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn sang c¸c ngµnh kh¸c. N¨m 2003, nhµ m¸y kÝnh an toµn cña c«ng ty chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, ngußn 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vèn cña c«ng ty ph¶i chia bít cho nhµ m¸y kÝnh. Lîi nhuËn thu vÒ tõ nhµ m¸y kÝnh ®Õn nay vÉn cha ®ñ cho vèn bá ra ban ®Çu, doanh thu vÉn cßn ©m. tuy nhiªn, vÉn ®¸ng mõng lµ n¨m 2004, nhµ m¸y kÝnh lç Ýt h¬n so víi n¨m 2003, nªn dï viÖc x©y dùng cã gi¶m nhng lîi nhuËn tríc thuÕ cña 2 n¨m t¬ng ®¬ng nhau ë con sè 2,7 tû ®ång ViÖt Nam. Díi ®©y lµ b¶ng tæng hîp gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh ®· thùc hiÖn trong c¸c n¨m qua. N¨m 2005 cha thèng kª ®îc nªn lÊy gi¸ trÞ hîp ®ång cña c¸c c«ng tr×nh ®ang thùc hiÖn víi gi¸ trÞ cña c¸c c«ng tr×nh ®· thùc hiÖn xong. Nh÷ng c«ng tr×nh hoµn thµnh trong n¨m 2006 kh«ng ®îc tÝnh vµo. Sè liÖu cã thÓ kh«ng ®îc chÝnh x¸c l¾m v× chØ lµ sè liÖu trÝch nhng dïng ®Ó tham kh¶o ®îc. (sè liÖu nµy cã tríc khi cã b¶ng tæng hîp doanh thu vµ chi phÝ n¨m 2005) B¶ng 2.2: Gi¸ trÞ thùc hiÖn trong 10 n¨m qua STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sè lîng c«ng tr×nh ? 13 10 14 16 25 11 7 10 16 Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång (triÖu ®ång) ? 44,700 153,900 44,726 63,024 66,732 32,950 26,784 71,617 253,144 N¨m hoµn thµnh 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TrÝch tõ b¶ng “danh môc c¸c hîp ®ång ®ang thùc hiÖn” vµ b¶ng “c¸c c«ng tr×nh ®· thi c«ng trong nh÷ng n¨m qua” H×nh 2.1 :TrÝch gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh ®· thùc hiÖn. Gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®· thùc hiÖn 150,000 100,000 50,000 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Gi¸ trÞ (triÖu ®ång) 200,000 N¨m thùc hiªn 2.2 Ph©n tÝch c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l¬ng. 2.2.1 C¬ cÊu lao ®éng cña doanh nghiÖp. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó ph©n lo¹i c¬ cÊu lao ®éng nh theo ®é tuæi, theo tr×nh ®é theo giíi thÝnh, nghÒ nghiÖp. Tuú tõng yªu cÇu mµ ta cã c¸ch ph©n lo¹i c¬ cÊu lao ®éng cho hîp lý. T¹i c«ng ty x©y dùng sè 7 VINACONEX No7, do c«ng ty chuyªn vÒ x©y dùng, sè lîng c«ng nh©n trªn c«ng tr×nh tuú thuéc vµo c«ng tr×nh. Sè lîng c«ng tr×nh tuú thuéc vµo mïa (mïa ma hay mïa kh«). NÕu tÊt c¶ c¸c c«ng nh©n ®Òu n»m trong biªn chÕ cña c«ng ty th× tiÒn l¬ng tr¶ cho c«ng nh©n vµo thêi gian kh«ng cã viÖc lµ qu¸ lín. Do vËy sè c«ng nh©n nµy buéc ph¶i n¨m ngoµi biªn chÕ, tøc lµ kh«ng n»m trong hîp ®ång dµi h¹n víi c«ng ty. ChØ cã nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ, thî bËc cao míi ®îc c«ng ty ký hîp ®ång dµi h¹n. Do ®Æc ®iÓm trªn, c«ng ty x¸c ®Þnh c¬ cÊu lao ®éng theo nghÒ nghiÖp vµ tr×nh ®é lao ®éng. C¬ cÊu lao ®éng chØ x¸c ®Þnh ®èi víi nh÷ng ngêi ®îc ký hîp ®ång dµi h¹n ®èi víi c«ng ty. Díi ®©y lµ b¶ng thèng kª nh©n sù cña c«ng ty. B¶ng 2.3: B¶ng thèng kª nh©n sù. NghÒ nghiÖp – tr×nh ®é Kü s x©y dùng KiÕn tróc s Kü s m¸y Kü s ®iÖn Kü s cÊp tho¸t níc Kü s c¬ khÝ Kü s thuû lîi Kü s cÇu ®êng Kü s kinh tÕ x©y dùng Sè lîng (ngêi) 60 16 06 10 10 05 04 07 12 NghÒ nghiÖp – tr×nh ®é Cö nh©n kinh tÕ Cö nh©n luËt Cö nh©n tin häc C«ng nh©n x©y dùng bËc cao (5-7/7) C«ng nh©n c¬ giíi C«ng nh©n l¾p m¸y ®IÖn níc C«ng nh©n c¬ khÝ C«ng nh©n lµnh nghÒ c¸c lo¹i Tæng sè Sè lîng (ngêi) TrÝch tõ tµi liÖu “Giíi thiÖu n¨ng lùc c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (VINACONEX No.7) 20 03 04 200 30 80 40 508 1.015 Tæng sè ngêi cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc: 157 ngêi/1.015 ngêi (chiÕm 15,5 %). §a sè nh÷ng ngêi nµy kh«ng trùc tiÕp thi c«ng c«ng tr×nh, phÇn lín sè hä lµm c¸c c«ng viÖc bµn giÊy. Mét sè kü s x©y dùng ®îc ph©n vÒ c¸c c«ng tr×nh ®Ó theo dâi vµ gi¸m s¸t c«ng tr×nh. Lao ®éng sö dông b×nh qu©n n¨m 2004 lµ 1.352 ngêi trong ®ã lao ®éng trong danh s¸ch lµ 377 ngêi. 2.2.2 §Þnh møc lao ®éng. §Þnh møc lao ®éng lµ giíi h¹n tèi thiÓu vÒ thêi gian cho mét c«ng viÖc hay sè lîng (khèi lîng) c«ng viÖc ph¶i hoµn thµnh trong mét kho¶ng thêi gian ®èi víi mét c«ng nh©n. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®îc ®Þnh møc lao ®éng vµ còng kh«ng cã ai ë c«ng ty ®i x¸c ®Þnh ®Þnh møc lao ®éng. §Þnh møc lao ®éng chØ cã ý nghÜa ®èi víi c«ng viÖc s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈm cïng mét lo¹i hoÆc lµm viÖc trong mét thêi 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gian liªn tôc, ®Òu, nã chØ thÝch hîp cho c«ng viÖc liªn quan ®Õn s¶n phÈm cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc chÝnh x¸c sè lîng vµ khèi lîng. §èi víi ngµnh x©y dùng, c«ng viÖc cã rÊt nhiÒu, cã rÊt nhiÒu trong sè ®ã lµ nh÷ng c«ng viÖc kh«ng tªn vµ kh«ng quy ®Þnh cô thÓ cho c¸ nh©n nµo. NÕu ph©n ra ai ph¶i lµm nh÷ng viÖc g× th× bé m¸y lao ®éng qu¸ lín, mäi viÖc trªn c«ng tr×nh ®Òu ®îc giao cho ®éi trëng qu¶n lý. §éi trëng sÏ quyÕt ®Þnh ai ph¶i lµm viÖc g×, nÕu cÇn cã thÓ giao cho tæ trëng ®Ó tæ trëng giao cho c¸c thµnh viªn. VËy lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®îc thêi gian hoµn thµnh cho mét c«ng tr×nh. §Ó x¸c ®Þnh thêi gian hoµn thµnh cho mét c«ng tr×nh, ngêi ta c¨n cø vµo thêi gian ghi trong hîp ®ång. Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch sÏ tÝnh ra kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh trong tõng n¨m. §éi thi c«ng c¨n cø vµo thêi gian kÕ ho¹ch ®ã ®Ó thùc hiÖn. NÕu thÊy thêi gian kh«ng gÊp, cã thÓ ®IÒu c«ng nh©n ®i lµm viÖc kh¸c cÇn h¬n. KÕ ho¹ch thùc hiÖn hoµn toµn do ®éi trëng thi c«ng quyÕt ®Þnh c¨n cø theo kÕ ho¹ch ®Ò ra. §èi víi c¸c nh©n viªn bµn giÊy, còng kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc ®Þnh møc lao ®éng, vµ còng kh«ng ai ®i tÝnh khèi lîng mét nh©n viªn bµn giÊy lµm. Ngêi ta c¨n cø vµo hîp ®ång vµ c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc ®Ó tÝnh l¬ng cho c¸ nh©n. 2.2.3 T×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng. Thêi gian lao ®éng lµ thêi gian lµm viÖc theo quy ®Þnh cña ngêi lao ®éng. Ngµy nay nhµ níc quy ®Þnh ngêi lao ®éng lµm viÖc 5 ngµy trong tuÇn, mçi ngµy lµm viÖc 8 tiÕng (40 tiÕng/ tuÇn). C¸c c«ng viÖc giÊy tê ®îc thùc hiÖn theo thêi gian quy ®Þnh cña nhµ níc, cßn ë c«ng tr×nh, tuú thuéc ®éi trëng quyÕt ®Þnh. Thùc tÕ, trong ngµnh x©y dùng còng nh trong c¸c ngµnh kh¸c, nÕu chØ lµm 40 tiÕng /tuÇn th× kh«ng thÓ lµm næi sè lîng c«ng viÖc hiÖn nay. §éi trëng c«ng tr×nh c¨n cø vµo c«ng viÖc cña c«ng tr×nh mµ ký hîp ®ång víi ngêi lao ®éng. Khi cÇn nhiÒu ngêi h¬n, ®éi trëng tù ®i t×m ngêi (th«ng b¸o), tho¶ thuËn hîp ®ång víi ngêi lao ®éng. TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø theo kh¶ n¨ng th¹o viÖc cña ngêi lao ®éng. Kh¶ n¨ng th¹o viÖc do ®éi trëng hoÆc ngêi trùc tiÕp qu¶n lý lao ®éng ®ã nhËn xÐt. Thêi gian lao ®éng trªn c«ng trêng th«ng thêng lµm 8 tiÕng/ngµy, khi c«ng viÖc ®ßi hái tiÕn ®é cao, ®éi trëng cã thÓ huy ®éng c«ng nh©n lµm ca tèi. Thêi gian lao ®éng do ®ã ®îc kÐo dµi. ViÖc x¾p xÕp thêi gian cho phï hîp do ®éi trëng quy ®Þnh. Thêi gian lao ®éng trªn c«ng trêng kh«ng ®îc tÝnh ngµy nghØ thø 7 vµ chñ nhËt. Vµo hai ngµy nµy, c«ng nh©n vÉn ph¶i lµm viÖc b×nh thêng. §«i khi c«ng viÖc ®îc giao cho c¸c tæ lµ hoµn thiÖn xong mét c«ng viÖc nµo ®ã. NÕu tæ trëng lµm tèt 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµ hoµn thµnh tríc thêi gian th× ®îc nghØ sím, nÕu kh«ng ph¶i lµm cho xong vµ chØ tÝnh l¬ng theo c«ng viÖc ®ã. KÕt luËn: Thêi gian sö dông lao ®éng: theo quy ®Þnh cña nhµ níc. 2.2.4 N¨ng suÊt lao ®éng. Còng kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc n¨ng xuÊt lao ®éng. NÕu tÝnh n¨ng n¨ng suÊt lao ®éng theo c«ng tr×nh thùc hiÖn ®îc (thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh so víi dù kiÕn) th× ®iÒu nµy hoµn toµn phô thuéc vµo quyÕt ®Þnh cña c«ng ty. NÕu bªn chñ thÇu kh«ng yªu cÇu rót ng¾n thêi gian vµ cã phÇn thëng khuyÕn khÝch rót ng¾n thêi gian th× c«ng tr×nh sÏ ®îc thi c«ng ®óng nh thêi gian dù kiÕn. NÕu c«ng tr×nh cÇn gÊp (sau mét thêi gian ho¹t ®éng cÇm chõng) ®éi trëng cã thÓ huy ®éng c«ng nh©n tõ chç kh¸c vµo tiÕn hµnh ®Ó rót ng¾n thêi gian. N¨ng suÊt lao ®éng rÊt m¬ hå nhng nã vÉn ®îc dïng ®Õn trong c«ng thøc tÝnh l¬ng. Thùc tÕ ®èi víi ngêi lao ®éng, chØ tr¶ l¬ng theo hîp ®ång mµ kh«ng quan t©m ®Õn n¨ng xuÊt lao ®éng. ChØ quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ lao ®éng (kh¶ n¨ng hoµn thµnh c«ng viÖc vµ ®óng thêi gian) cña ngêi c«ng nh©n. ChØ tiªu nµy ®îc ngêi qu¶n lý c«ng nh©n theo dâi. 2.2.5 TuyÓn dông vµ ®µo t¹o lao ®éng. Mét khi c«ng ty cÇn ngêi, c«ng ty sÏ th«ng b¸o lªn trªn tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty c¨n cø vµo yªu cÇu cña c«ng ty mµ ®iÒu ngêi xuèng. Trong trêng hîp tæng c«ng ty kh«ng cã ngêi, c«ng ty sÏ th«ng b¸o tuyÓn ngêi tõ bªn ngoµi. NÕu c«ng viÖc cã tÝnh chÊt kh«ng quan träng l¾m, nh tuyÓn thªm ngêi cho phßng ban, c«ng ty u tiªn cho ngêi cña c«ng ty giíi thiÖu. NÕu vÉn cha ®îc, c«ng ty míi ra th«ng b¸o tuyÓn tõ bªn ngoµi. Theo th«ng tin néi bé, sè lîng nh©n viªn trong c«ng ty trong 5 n¨m tíi sÏ kh«ng t¨ng. Sè lîng ngêi vÒ hu còng kh«ng cã. ChØ khi nµo c«ng ty quyÕt ®Þnh më réng ph¹m vi kinh doanh th× míi tuyÓn thªm ngêi. VÒ c«ng t¸c ®µo t¹o lao ®éng, nh©n viªn trong c«ng ty ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, ®Òu cã thÓ ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu c«ng viÖc. ChØ khi nµo cÇn cã yªu cÇu míi mµ kh«ng muèn tuyÓn thªm ngêi, c«ng ty míi cö ngêi ®i häc. NÕu c¸ nh©n nµo tù ®i häc, c«ng ty còng khuyÕn khÝch miÔn sao thêi gian ®i häc kh«ng trïng víi thêi gian lµm viÖc. 2.2.6 Tæng quü l¬ng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. §¬n gi¸ tiÒn l¬ng lµ sè tiÒn l¬ng ®îc phÐp chi cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra hoÆc cho mét ®ång gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ b¸n ra. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh qòy l¬ng thùc hiÖn vµ dù tÝnh qòy l¬ng kÕ ho¹ch. Cã hai c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng lµ :  §¬n gi¸ tiÒn l¬ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra.  §¬n gi¸ tiÒn l¬ng cho mét ®ång doanh thu thu vÒ. C«ng ty hiÖn nay ®ang ¸p dông ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cho mét ®ång doanh thu thu vÒ (cßn gäi lµ ®Þnh møc chi phÝ tiÒn l¬ng cho mét ®ång doanh thu). Cã 2 c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh lµ: C1:Dùa vµo quü l¬ng vµ doanh thu thùc tÕ n¨m tríc (¸p dông tai c«ng ty). §ML/1000® doanh thu = Quü l¬ng thùc hiÖn n¨m tríc * 1000 * k Doanh thu thùc tÕ n¨m tríc K: hÖ sè ®iÒu chØnh. C2: Dùa vµo quü l¬ng vµ doanh thu kÕ ho¹ch n¨m nay. §ML/1000® doanh thu = Quü l¬ng kÕ ho¹ch n¨m nay * 1000 Doanh thu kÕ ho¹ch n¨m nay Tæng quü l¬ng lµ sè tiÒn doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho toµn bé c«ng nh©n viªn. Nã bao gåm c¶ tiÒn l¬ng vµ tiÒn thëng. TiÒn l¬ng cã l¬ng lµm viÖc, l¬ng cho ngµy nghØ ®îc hëng l¬ng, phô cÊp, dù phßng. 2.2.7 Tr¶ l¬ng cho c¸c bé phËn vµ c¸ nh©n. §Ó ®¶m b¶o viÖc tr¶ l¬ng cho c¸n bé nh©n viªn mét c¸ch c«ng b»ng, hîp lý, ®óng víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ kÕt qu¶ c«ng t¸c cña tõng ngêi, c«ng ty quy ®Þnh c¸ch tÝnh, tr¶ l¬ng hµng th¸ng cho c¸n bé nh©n viªn nh sau: §èi víi l¬ng gi¸n tiÕp CBNV c«ng ty Tæng quü tiÒn l¬ng ®Ó tr¶ cho c¸n bé nh©n viªn gi¸n tiÕp hµng th¸ng, C«ng ty c¨n cø kÕ ho¹ch ®Þnh møc quü tiÒn l¬ng vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó x¸c ®Þnh. L¬ng tr¶ cho c¸n bé nh©n viªn gi¸n tiÕp bao gåm hai phÇn: a. L¬ng c¬ b¶n vµ phô cÊp nÕu cã, tr¶ ®ñ theo chÕ ®é tiÒn l¬ng hiÖn hµnh hoÆc hîp ®ång lao ®éng. b. TiÒn l¬ng theo ®Þnh møc tiÒn l¬ng, trªn c¬ së kÕt qu¶ lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng (l¬ng n¨ng suÊt lao ®éng) tr¶ cho tõng ®èi tîng theo kÕt qu¶ ph©n lo¹i A, B, C, D vµ c¸c hÖ sè K1, K2 cña tõng ngêi. 20
- Xem thêm -