Tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 26 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 a-PhÇn më ®Çu ************************ Xu thÕ héi nhËp vµ më cöa nÒn kinh tÕ võa t¹o cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nh÷ng c¬ héi to lín,®ång thêi còng ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá.Bªn c¹nh c¸c c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh quèc tÕ,më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu,c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ ph¶i c¹nh tranh gay g¾t vµ b×nh ®¼ng víi nhau kh«ng chØ víi doanh nghiÖp trong n-íc mµ c¶ víi c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ thÕ giíi.§©y thùc sù lµ mét th¸ch thøc rÊt lín.Ho¹t ®éng c¹nh tranh trªn thÞ tr-ßng quèc tÕ ®-îc thùc hiÖn d-íi nh÷ng h×nh thøc nhÊt ®Þnh,trong ®ã quan träng h¬n c¶ lµ c¹nh tranh vÒ gi¸ vµ chÊt l-îng hµng ho¸,dÞch vô. Trªn ph-¬ng diÖn quèc gia, ViÖt Nam cã tËn dông ®-îc nh÷ng c¬ héi kinh doanh tõ m«i tr-êng bªn ngoµi vµ v-ît qua ®-îc nh÷ng th¸ch thøc hay kh«ng sÏ phô thuéc ®¸ng kÓ vµo c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã n©ng cao ®-îc n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh hay kh«ng? Lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp,tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh quèc gia?.Víi sù hiÓu biÕt cña m×nh,em xin tr×nh bµy bµi luËn :” N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ” . Bµi luËn gåm 3 phÇn sau: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I/Lý luËn chung vÒ c¹nh tranh II/Thùc tr¹ng søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ n-íc ta III/Gi¶i ph¸p nh»m n¨ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. Víi sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ cña em,em mong thÇy chØ b¶o thªm cho bµi viÕt cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. b- PhÇn néi dung ********************** I/ Lý luËn chung VÒ c¹nh tranh: 1./ Kh¸i niÖm c¹nh tranh: - C¹nh tranh lµ sù ganh ®ua ,®Êu tranh quyÕt liÖt gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ nh»m giµnh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ m×nh ®Ó thu lîi nhuËn cao nhÊt -Môc ®Ých cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ trong c¹nh tranh lµ t«Ý ®a ho¸ lîi Ých.§èi víi nhµ s¶n xuÊt lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, víi ng-êi tiªu dïng lµ lîi Ých tiªu dïng vµ sù tiÖn lîi. -B¶n chÊt cña c¹nh tranh: lµ c¸c chñ thÓ kinh tÕ tËn dông nh÷ng lîi thÕ so s¸nh, nh÷ng ®iÓm m¹nh cña m×nh ®Ó tiÕn hµnh giµnh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt nhÊt nh»m tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. 2./Ph©n lo¹i c¹nh tranh: Cã nhiÒu tiªu thøc ®Ó ph©n lo¹i c¹nh tranh -D-íi gãc ®é thÞ tr-êng th× cã 2 lo¹i: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +C¹nh tranh hoµn h¶o:lµ t×nh tr¹ng c¹nh tranh mµ gi¸ c¶ hµng ho¸ ®-îc x¸c ®Þnh b»ng sù c©n ®èi cung-cÇu trªn thÞ tr-ßng. +C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o:lµ h×nh thøc c¹nh tranh mµ c¸c nhµ s¶n xuÊt cã ®ñ søc m¹nh chi phèi gi¸ c¶ s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr-êng -XÐt theo môc tiªu kinh tÕ th× cã c¹nh tranh trong néi bé ngµnh vµ c¹nh tranh gi÷a c¸c ngµnh. -XÐt theo ph¹m vi l·nh thæ cã c¹nh tranh trong n-íc vµ c¹nh tranh quèc tÕ. 3./C¸c nh©n tè quyÕt ®Þnh søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ: a) Lîi thÕ so s¸nh: §ã lµ sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c quèc gia vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt nh- :lao ®éng,®Êt ®ai, tµi nguyªn...Quèc gia nµo tËn dông ®-îc lîi thÕ so s¸nh ë nh÷ng ngµnh sö dông réng r·i c¸c yÕu tè -u thÕ cña n-íc ®ã th× hµng ho¸ sÏ cã søc c¹nh tranh cao trªn thÞ tr-êng.Lîi thÕ nµy ®-îc h×nh thµnh trªn c¬ së c¸c ®iÒu kiÖn do yÕu tè vÓ c¬ cÊu kinh tÕ,tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ,chi phÝ lao ®éng,m«i tr-êng quèc tÕ...nªn nã kh«ng ph¶i lµ bÊt biÕn. ë ViÖt Nam cã c¸c lîi thÕ so s¸nh sau: -ViÖt Nam cã vÞ trÝ ®Þa lý chiÕn l-îc,thuËn lîi giao th-¬ng víi nhiÒu n-íc -Tµi nguyªn thiªn nhiªn dåi dµo ,®a d¹ng vµ phong phó -Nguån nh©n lùc dåi dµo víi gi¸ nh©n c«ng rÎ. b)N¨ng suÊt cña nÒn kinh tÕ quèc gia: Nã ®-îc ®o b»ng gi¸ trÞ hµng ho¸& dÞch vô s¶n xuÊt trªn 1 ®¬n vÞ lao ®éng,vèn vµ nguån lùc vËt chÊt cña n-íc ®ã.Quan niÖm vÒ n¨ng suÊt bao hµm c¶ gi¸ trÞ(gi¸ c¶)mµ s¶n phÈm cña 1 n-íc yªu cÇu trªn thÞ truêng vµ hiÖu qu¶ nã mang 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 l¹i.Mµ theo 1 sè nhµ kinh tÕ “ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét n-íc thÓ hiÖn chñ yÕu ë tiÕn triÓn cña c¸c lo¹i gi¸ t-¬ng ®èi cña n-íc ®ã” .NÕu gi¸ t-¬ng ®èi mµ thÊp th× hµng ho¸ ®ã cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao h¬n so víi c¸c hµng ho¸ kh¸c. Sù tiÕn triÓn cña n¨ng suÊt vµ søc c¹nh tranh cña quèc gia phô thuéc vµo: bèi c¶nh chÝnh trÞ &kinh tÕ vÜ m«;chÊt l-îng ho¹t ®éng vµ chiÕn l-îc cña doanh nghiÖp; m«i tr-êng kinh doanh(th-¬ng m¹i,tµi chÝnh ,nh©n lùc,c«ng nghÖ...). 4./ TÝnh tÊt yÕu cña n©ng cao søc c¹nh tranh : Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ang thóc ®Èy m¹nh mÏ,s©u s¾c qu¸ tr×nh chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c quèc tÕ.§iÒu ®ã lµm cho c¸c quèc gia ngµy cµng phô thuéc vµo nhau nhiÒu h¬n, kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ ph¸t triÓn ®éc lËp, t¸ch rêi khái hÖ thèng kinh tÕ thÕ giíi.V× thÕ, nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang xuÊt hiÖn ngµy cµng râ mét thÞ tr-êng hµng ho¸,dÞch vô cã tÝnh chÊt toµn cÇu.Quèc tÕ ho¸ th-¬ng m¹i ®ßi hái ph¶i xo¸ bá rµo c¶n,chÊp nhËn tù do bu«n b¸n.Tham gia héi nhËp lµ hµng ho¸ ViÖt Nam cã thªm c¬ héi x©m nhËp vµo thÞ tr-êng thÕ giíi ,nh-ng v× søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ n-íc ta cßn kÐm nªn c¬ héi x©m nhËp vµo thÞ tr-êng thÕ giíi míi chØ ë d¹ng tiÒm n¨ng, trong khi ®ã hµng n-íc ngoµi víi søc c¹nh tranh cao sÏ cã ®iÒu kiÖn th©m nhËp s©u vµo thÞ tr-êng ViÖt Nam.NÕu nh- hµng ho¸ ViÖt Nam kh«ng cã thay ®æi vÒ chÊt th× ch¾c ch¾n sÏ kh«ng thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng, ®iÒu ®ã sÏ g©y nguy c¬ tôt hËu vÒ kinh tÕ.Trong ®iÒu kiÖn nh- vËy,tham gia vµo c¹nh tranh quèc tÕ chóng ta rÊt dÔ bÞ thua thiÖt.§Ó tr¸nh nguy c¬ bÞ tôt hËu, bÞ g¹t ra khái quü ®¹o ph¸t triÓn chung th× ph¶i nç lùc n©ng cao søc c¹nh tranh kinh tÕ v× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 m×nh.§ã chÝnh lµ vÊn ®Ò mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Ó tõng b-íc æn ®Þnh vµ n©ng cao vÞ thÕ cña n-íc ta trong tiÕn tr×nh héi nhËp. 5./Mét sè kinh nghiÖm vÒ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c n-íc: Nghiªn cøu chiÕn l-îc héi nhËp vµ n©ng cao søc c¹nh tranh ngµnh c«ng nghiÖp cña NhËt, chóng ta rót ra mét sè kinh nghiÖm sau: -Tõng b-íc thùc hiÖn “ tù do ho¸ mËu dÞch” vµ b¶o hé s¶n xuÊt ®Ó t¨ng dÇn søc c¹nh tranh cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp -X©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn vµ t¨ng søc c¹nh tranh cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp trong n-íc.ChiÕn l-îc ®ã lµ:tËp trung ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh cã lîi thÕ so s¸nh trong t-¬ng lai nh- nh÷ng ngµnh cã kh¶ n¨ng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nhanh,cã kh¶ n¨ng tiÕp thu c«ng nghÖ hiÖu qu¶;nh÷ng ngµnh cã lîi nhuËn t¨ng khi nhu cÇu t¨ng nhanh.NhËt cßn ban hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch b¶o hé c«ng nghiÖp vµ x©y dùng chiÕn l-îc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng c«ng nghiÖp. Víi mét sè n-íc kh¸c,chiÕn l-îc n©ng cao søc c¹nh tranh cña ngµnh n«ng nghiÖp nh- sau: -Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trªn c¬ së ph¸t huy c¸c lîi thÕ so s¸nh;®Çu t- kÞp thêi vµo c«ng nghÖ chÕ biÕn n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm; träng t©m vµo c¸c ngµnh hµng s¶n phÈm øng dông c«ng nghÖ cao. -Phèi hîp ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p ®Ó ®¹t môc tiªu ®Ò ra -Nghiªn cøu triÓn khai,øng dông tiÕn bé kü thuËt míi vµo s¶n xuÊt; t¨ng c-êng ®Èy m¹nh nghiªn cøu thÞ tr-êng,t×m thÞ tr-êng míi. -Chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc cã chÊt l-îng tèt. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II./ Thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ n-íc ta: 1./Tæng qu¸t vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ n-íc ta tõ n¨m 1991 ®Õn nay: NÒn kinh tÕ n-íc ta tõ sau ®æi míi ®· dÇn dÇn khëi s¾c,æn ®Þnh ®-îc nÒn kinh tÕ vÜ m«,®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ cao vµ liªn tôc.Tõ ®ã t¹o ®µ cho kinh tÕ ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ vµ n¨ng suÊt cao h¬n.Tuy nhiªn søc c¹nh tranh ë n-íc ta vÉn cßn nhiÒu yÕu kÐm: -Møc ®é c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ ë n-íc ta cßn thÊp,nhiÒu hµnh vi c¹nh tranh ch-a phï hîp víi kinh tÕ kh¸ch quan. -Nh÷ng chñ thÓ kinh doanh tham gia m«i tr-ßng c¹nh tranh cßn nhá bÐ,ph©n t¸n.H¬n n÷a,tÝnh ®éc quyÒn trong mét bé phËn doanh nghiÖp Nhµ n-íc cßn kh¸ cao,h¹n chÕ tham gia c¹nh tranh cña c¸c chñ thÓ kinh doanh kh¸c, lµm thu hÑp søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng. -M«i tr-êng c¹nh tranh ch-a th«ng tho¸ng,thuËn lîi,thÓ hiÖn lµ:chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« nhiÒu lóc tá ra bÊt cËp,c¶n trë ho¹t ®éng kinh doanh. XÐt vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ nãi chung,ViÖt Nam cã mét sè lîi thÕ vÒ lao ®éng, tµi nguyªn n«ng l©m kho¸ng s¶n.Tuy nhiªn c¸c yÕu tè kh¸c nh- c«ng nghÖ ,tr×nh ®é qu¶n lý,c¬ së h¹ tÇng,®é æn ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch vµ hÖ thèng tµi chÝnh ng©n hµng vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ,nªn xÐt vÒ mÆt tæng thÓ,n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vµo lo¹i yÕu.KÓ tõ n¨m 1997,khi lÇn ®Çu tiªn diÔn ®µn kinh tÕ thÕ giíi(WEF) ®-a ViÖt Nam vµo danh s¸ch c¸c n-íc ®ùoc xÕp h¹ng vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh quèc gia cho tíi nay,vÞ trÝ cña ViÖt Nam ch-a bao giê tho¸t khái nhãm 20 n-íc cuèi b¶ng(b¶ng1). 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N¨m 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 XÕp h¹ng 49/53 43/53 48/53 53/59 60/75 65/80 65/80 77/104 B¶ng 1:N¨ng lùc c¹nh tranh cña ViÖt Nam theo xÕp h¹ng cñaWEF Ta thÊy n¨m 1997, ViÖt Nam lµ 1 trong 5 n-íc cã søc c¹nh tranh thÊp nhÊt trong b¶ng.N¨m 1998,ViÖt Nam ®· v-¬n lªn vÞ trÝ 43/53 nh-ng kh«ng ph¶i do nç lùc mµ lµ do nhiÒu n-íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi l©m vµo khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ.Tõ ®ã tíi n¨m 2001, vÞ trÝ nµy liªn tôc gi¶m khi c¸c nÒn kinh tÕ bÞ khñng ho¶ng tr-íc kia nhanh chãng håi phôc,khiÕn n¨ng lùc c¹nh tranh cña ViÖt Nam liªn tôc suy tho¸i trong t-¬ng quan so s¸nh:n¨m 1999 tôt 5 bËc,n¨m 2000 tôt 5 bËc vµ bÞ lo¹i ra khái tèp 50 n-íc.N¨m 2002,ViÖt Nam vÉn gi÷ v÷ng vÞ trÝ 16 tÝnh tõ cuèi b¶ng xÕp h¹ng(65/80).N¨m 2004 xÕp lo¹i 77/104 nÒn kinh tÕ. N¨m 2004,n¨ng lùc c¹nh tranh ë tÇm kinh doanh doanh nghiÖp còng bÞ tôt h¹ng,xÕp 79/103 n-íc(so víi 50/95 nÒn kinh tÕ n¨m 2003).Møc tôt bËc cña ViÖt Nam rÊt nhiÒu so víi c¸c nÒn kinh tÕ trong khu vùc,nh- Th¸i Lan tôt 2 bËc,Hµn Quèc gi¶m 11 bËc. Theo ®iÒu tra cña phßngTh-¬ng M¹i & C«ng nghiÖp ViÖt Nam vÒ n¨ng lùc xuÊt khÈu vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp,chØ cã 23,8% doanh nghiÖp cã hµng xuÊt khÈu;13,7% DN cã triÓn väng xuÊt khÈu vµ 62,5% DN hoµn toµn ch-a cã kh¶ n¨ng tham gia xuÊt khÈu.Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia trong c¸c nghiªn cøu gÇn ®©y th× n¨ng lùc c¹nh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tranh cña c¸c doanh nghiÖp VN ®· t¨ng lªn trong nhiÒu ngµnh nh-ng nh×n chung vÉn cßn thÊp,thÓ hiÖn qua c¸c khÝa c¹nh: -N¨ng suÊt lao ®éng ch-a cao -ChÊt l-îng vµ tÝnh ®éc ®¸o cña s¶n phÈm cßn thÊp -Tr×nh ®é c«ng nghÖ cßn h¹n chÕ -ThÞ tr-êng ®Çu ra cho s¶n phÈm ch-a æn ®Þnh -Chi phÝ ®Çu vµo cao,do vËy cã tr-êng hîp gi¸ c¶ hµng ho¸ ch-a c¹nh tranh ®-îc víi hµng nhËp khÈu. 2./ Thùc tr¹ng søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp: HiÖn nay , c¸c doanh nghiÖp ë n-íc ta (DN Nhµ N-íc,c¸c doanh nghiÖp kh¸c)kh¶ n¨ng c¹nh tranh cßn qu¸ yÕu.ChØ cã c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu tn-íc ngoµi ,víi kinh nghiÖm & n¨ng lùc qu¶n lÝ tiªn tiÕn...lµ cã thÓ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh khi më cöa nÒn kinh tÕ.Trong khi ®ã,c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc l¹i chiÕm gi÷ mét vÞ trÝ then chèt trong c¸c ngµnh kinh tÕ quan träng cña ®Êt n-íc,n¾m gi÷ chñ yÕu c¸c nguån lùc cña x· héi, cung cÊp s¶n phÈm hµng ho¸ chñ yÕu cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.Ph¶i nãi r»ng lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc ngµy cµng thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr-êng, n¨ng lùc s¶n xuÊt tiÕp tôc t¨ng,c¬ cÊu ngµy cµng hîp lý,tr×nh ®é qu¶n lý vµ c«ng nghÖ ngµy cµng cã nhiÒu tiÕn bé,hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ søc c¹nh trang tõng b-íc ®-îc n©ng lªn .Ho¹t ®éng cña c¸c DN nhµ n-íc ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh :n¨m 1999 t¹o ra 40,2% GDP,trªn 50% gi¸ trÞ xuÊt khÈu,®ãng gãp 39,25% trong tæng nép ng©n s¸ch nhµ n-íc...Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã còng cßn nh÷ng mÆt h¹n chÕ: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thÊp,chi phÝ s¶n xuÊt cao nªn n¨ng lùc c¹nh tranh cßn thÊp,s¶n phÈm chÊt l-îng cßn ch-a cao,thiÕu thÞ truêng ®Çu ra.N¨ng lùc ho¹t ®éng thÞ tr-êng cßn kho¶ng c¸ch kh¸ xa so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh n-íc ngoµi. -Mét sè ngµnh cßn ®-îc Nhµ n-íc b¶o hé t¹o nªn sù tr«ng chê, û l¹i,ch-a t¹o ®éng lùc cho s¶n xuÊt. -ChÊt l-îng s¶n phÈm xuÊt khÈu cßn thÊp,chñ yÕu ë d¹ng th«,¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng thu hót ®Çu t- vµ xuÊt khÈu hµng ho¸ sang n-íc kh¸c -C¬ chÕ tæ chøc qu¶n lý ch-a ®ång bé,ch-a phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ. Nãi chung,n¨ng lùc c¹nh tranh trong phÇn lín c¸c doanh nghiÖp n-íc ta cßn ch-a cao,cßn gÆp khã kh¨n khi ph¶i c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi.Trong thêi gian tíi,chóng ta ph¶i nç lùc ®Çu t- n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ tæ chøc l¹i c¬ chÕ qu¶n lý cho phï hîp h¬n. 3./Thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ: a)Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc: a.1)Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc trong ph¸t triÓn kinh tÕ ®· t¹o ®µ cho viÖc t¨ng NSL§,n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ & søc c¹nh tranh: Trong nh÷ng n¨m võa qua,n-íc ta ®· duy tr× ®-îc nhÞp ®é t¨ng tr-ëng GDP b×nh qu©n 7%/n¨m-cao h¬n so víi c¸c n-íc trong khu vùc. Sè liÖu: Tèc ®é t¨ng tr-ëng GDP chung vµ cña tõng ngµnh (®¬n vÞ tÝnh: % ) N¨m GDP grow N«ng nghiÖp 9 CN&XD DÞch vô Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2004 7,7 0.92 3,93 2,94 2005 8,43 0,82 4,19 3,42 Tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ kÓ tõ n¨m 1991 còng cã nhiÒu khëi s¾c:thêi k× 91-95 trªn ®µ cao lªn,c¸c n¨m 96-99 cã suy gi¶m nh-ng kÓ tõ n¨m 2000 ®· dÇn håi phôc l¹i.N¨m 2001 t¨ng 6,89%;n¨m 2002 t¨ng 7,08%; n¨m 2003 t¨ng 7,24%;n¨m 2004 t¨ng 7,7%; sang n¨m 2005 ®· lµ 8,43%. Trong c¸c ngµnh;ngµnh nµo,lÜnh vùc nµo còng cã t¨ng tr-ëng: -Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp n¨m 2005 t¨ng 17,2% so víi 2004,®¹t 416,8 ngh×n tû.Gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng 10,6%,trong ®ã khu vùc t- nh©n t¨ng 24,1%,khu vùc vèn n-íc ngoµi t¨ng 0,9%,khu vùc nhµ n-íc t¨ng 8,7%. -Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng 4,9%.Gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng 4,0%:ngµnh n«ng nghiÖp t¨ng 3,2%,l©m nghiÖp t¨ng 1,2%,thuû s¶n t¨ng 12,1%. -Khu vùc dÞch vô t¨ng tr-ëng kh¸:tæng møc l-u chuyÓn hµng ho¸& dÞch vô tiªu dïng ®¹t 475 381 tû,t¨ng 20,5 % so víi 2004. *C¬ cÊu kinh tÕ cã sù chuyÓn dÞch theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸.Trong GDP,tû träng n«ng nghiÖp gi¶m tõ 38,7%(1990) xuèng 25% (2000),c«ng nghiÖp t¨ng tõ 27,7% lªn 34,5% ; dÞch vô t¨ng tõ 38,6% lªn 40,5%. * §iÒu chØnh ®-îc c¸c c©n ®èi kinh tÕ chñ yÕu,duy tr× kh¶ n¨ng t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ æn ®Þnh ®êi sèng. TiÕt kiÖm tiªu dïng ®Ó t¨ng tÝch luü cho ph¸t triÓn.HÖ thèng tµi chÝnh-tiÒn tÖ cã tiÕn bé vµ ®æi míi phï hîp:tæng thu ng©n s¸ch 2004 ®¹t 22,7%; t¨ng 17,4% so víi 2003,®¹t chØ tiªu ®Ò ra.Chi ng©n s¸ch hµng n¨m kho¶ng 23,5% GDP.KiÒm chÕ ®uîc l¹m ph¸t d-íi 10%/n¨m.Cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc huy ®éng c¸c 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nguån vèn ®Çu t- vµ ph¸t triÓn :vèn thùc hiÖn vµ ®¨ng kÝ n¨m 2004 ®¹t cao nhÊt kÓ tõ sau khñng ho¶ng tµi chÝnh-tiÒn tÖ khu vùc (1997-1998). a.2)Kinh tÕ ®èi ngo¹i tiÕp tôc cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ: a.2.1) Ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng, xuÊt-nhËp khÈu : .Kim ng¹ch xuÊt khÈu liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m: N¨m XK(tû $) Tèc ®é NK(tû $) t¨ng(%) Tèc ®é NhËp Tû lÖ nhËp t¨ng(%) siªu(tû $) siªu(%) 2000 14,4827 25,5 15,6365 33,2 1,1538 8,0 2001 15,027 3,8 16,162 3,4 1,135 7,9 2002 16,7058 11,2 19,733 21,8 3,0272 18,2 2003 20,1493 20,6 25,2558 27,9 5,1065 25,3 2004 26,5042 31,5 31,9539 26,5 5,4497 20,6 2005 32,233 21,6 36,881 15,4 4,648 14,4 Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam n¨m 2004 ®¹t 26,6 tû $, n¨m 2005 ®· t¨ng lªn møc 32 tû $,tøc lµ t¨ng 21,6%.Trong ®ã XK cña DN cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi(kh«ng kÓ dÇu th«)t¨ng 26,2% vµ chiÕm 34,5% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu.NÕu tÝnh c¶ dÇu th« th× t¨ng lªn 27,8% so víi 2004. Kim ng¹ch nhËp khÈu 2005 ®¹t 36,881 tû $,t¨ng 15,4% so víi 2004.Trong ®ã c¸c DN cã vèn n-íc ngoµi nhËp khÈu ®¹t 13,687 tû $,t¨ng 23,5%. Trong ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng, kim ng¹ch X-NK cña ViÖt Nam víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi còng cã b-íc tiÕn triÓn: Kim ng¹ch ViÖt Nam 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NhËt n¨m 2005 ®¹t 8,16 tû$.ViÖt Nam xuÊt sang NhËt h¬n 4,5 tû $,xuÊt siªu h¬n 900 triÖu $.Nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ:dÖt may,t«m,®å gç... T×nh h×nh ngo¹i th-¬ng víi mét sè n-íc nh- sau: N-íc XuÊt khÈu (triÖu $) NhËp khÈu (triÖu $) 2004 2005 12/2005 2/2006 2004 2005 12/2005 2/2006 T.Quèc 2735 2961 279,3 202,9 4456 5778,9 586 395,3 Mü 4992 5930,6 611,6 421,3 1127 864,4 75 65,2 NhËt 3502 4411,2 396,5 407,3 3553 4093 380,6 352,8 EU 4915 5551,7 535,1 429,4 2659 2588 240,6 190 Do ViÖt Nam ®a d¹ng ho¸ quan hÖ víi c¸c n-íc kh¸c nh- EU, Trung Quèc,NhËt,Mü... nªn tû träng th-¬ng m¹i cña VN víi c¸c n-íc ASEAN gi¶m dÇn: nhËp khÈu gi¶m tõ 29%(1995) xuèng25% (2002); xuÊt khÈu gi¶m t-¬ng øng tõ 20% xuèng cßn 15%. Tuy nhiªn,t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu cña n-íc ta ®· cã t¨ng tr-ëng ngo¹n môc,®Æc biÖt thÓ hiÖn trong n¨m 2005.Sù v-ît tréi ®ã ®¹t ®-îc ë nhiÒu ®iÓm: - Kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t quy m« lín nhÊt: n¨m 2005 ®¹t 32,233 triÖu USD,lín nhÊt tõ tr-íc tíi nay,cao gÊp trªn 15,4 lÇn n¨m 1991,cao gÊp trªn 5,9 lÇn n¨m 1995 vµ trªn 2,2 lÇn n¨m 2000. Quy m« xuÊt khÈu b×nh qu©n 1 th¸ng ®¹t 2686 triÖu $, cßn cao h¬n møc xuÊt khÈu ®¹t ®-îc trong c¶ n¨m 1992 trë vÒ tr-íc..Tæng quy m« xuÊt khÈu cña VN hiÖn ®øng thø 42/131 n-íc vµ vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi cã sè liÖu so s¸nh. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Møc b×nh qu©n ®Çu ng-êi ®¹t gÇn 388$,cao gÊp 12,5 lÇn n¨m 1991,gÊp 5,1 lÇn n¨m 1995vµ 2,1 lÇn n¨m 2000,v-ît xa møc 323,1$ cña n¨m 2004.ChØ sè rÊt cao nµy cña ViÖt Nam ®øng thø 5/11 n-íc khu vùc §«ng Nam ¸,®øng thø 11/28 ë ch©u ¸,vµ ®øng thø 84/136 trªn thÕ giíi,v-ît møc cña n¨m 2000 t-¬ng øng lµ thø 7, thø 17,thø 96. -Tû lÖ kim ng¹ch XK so víi GDP ®¹t 60,9%,chøng tá ®é më cña nÒn kinh tÕ ®· kh¸ réng,phï hîp víi ®Þnh h-íng XK cña nÒn kinh tÕ.H¬n n÷a,®ã lµ tû lÖ cao so víi tû lÖ chung 20,5% cña toµn thÕ giíi,®øng thø 4 trong khu vùc §NA(sau Singapore 196,5%,Malaysia 121,2%, Th¸i Lan 67,7%),®øng thø 6 ë ch©u ¸,®øng thø 9 thÕ giíi.Tèc ®é t¨ng ®¹t 21,6%,võa cao h¬n tèc ®é t¨ng 16% theo môc tiªu,võa cao gÊp 2,6 lÇn tèc ®é t¨ng GDP,thuéc lo¹i cao so víi c¸c n¨m tr-íc.B×nh qu©n 1 n¨m trong thêi k× 2001-2005,tèc ®é t¨ng ®· ®¹t ®-îc 17,4%. -C¶ hai khu vùc kinh tÕ trong n-íc vµ khu vùc cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ®Òu t¨ng tr-ëng víi tèc ®é 2 ch÷ sè.Khu vùc kinh tÕ trong n-íc n¨m 2005 -íc ®¹t 13 716 triÖu $,cao nhÊt tõ tr-íc tíi nay vµ t¨ng 14,1% so víi n¨m tr-íc.Khu vùc cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi(kÓ c¶ dÇu th«) cßn ®¹t vµ t¨ng cao h¬n( -íc ®¹t 18 517 triÖu $,t¨ng 27,8%,trong ®ã dÇu th« ®¹t 7 387 triÖu $). -NhiÒu mÆt hµng xuÊt khÈu ®¹t kim ng¹ch lín: Trong 25 mÆt hµng chñ yÕu,cã 21 mÆt hµng t¨ng so víi n¨m tr-íc,trong ®ã cã mét sè mÆt hµng t¨ng cao h¬n tèc ®é chung,nh- than ®¸ t¨ng 85,2%,g¹o t¨ng 47,3%,s¶n phÈm nhùa t¨ng 34,2%,®iÖn tö m¸y tÝnh t¨ng 31,1%,d©y ®iÖn vµ c¸p ®iÖn t¨ng 33,7%,s¶n phÈm gç t¨ng 33,2%,cao su t¨ng 31,9%,rau qu¶ t¨ng 30,8%,dÇu th« t¨ng 30,3%,mú ¨n liÒn t¨ng 29%,l¹c t¨ng 23,2%...Mét sè mÆt 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hµng kh¸c tuy gÆp khã kh¨n do c¸c vô kiÖn nh-ng vÉn t¨ng lªn nh- thuû s¶n t¨ng 14,2%,giµy dÐp t¨ng 11,7%, dÖt may t¨ng 9,6%. Trong tæng møc t¨ng 5729 triÖu $,møc t¨ng cña mét sè mÆt hµng ®· ®ãng gãp lín(t¨ng trªn 100 triÖu $):dÇu th« ®ãng gãp lín nhÊt 1718 triÖu $ ,tiÕp ®Õn lµ g¹o 449 triÖu $,dÖt may 421 triÖu$,s¶n phÈm gç 378 triÖu$,®iÖn tö m¸y tÝnh 367 triÖu $,thuû s¶n 341 triÖu $,than ®¸ 303 triÖu $,cao su 190 triÖu $... VÒ quy m« kim ng¹ch xuÊt khÈu,cao nhÊt lµ dÇu th« 7378 triÖu $,sau dã lµ dÖt may 4806 triÖu $...Mét sè mÆt hµng X-NK chñ yÕu ®-îc cho trong b¶ng sau: MÆt hµng 2000 2001 2002 2003 2004 2005 XuÊt khÈu DÇu th« (ngh×n tÊn) 15424 16732 16870 17143 19501 18084 DÖt may (triÖu $) 1892 1975 2752 3689 4386 4806 Giµy dÐp (triÖu $) 1472 1578 1875 2281 2692 3005 Thuû s¶n (triÖu $) 1479 1816 2036 2200 2397 2771 G¹o (ngh×n tÊn) 3477 3721 3236 3810 4060 5202 Cµ phª (ngh×n tÊn) 734 931 722 749 975 885 §iÖn tö m¸y tÝnh (triÖu $) 789 709 605 855 1075 1442 Cao su (ngh×n tÊn) 273 308 455 432 513 574 Than ®¸ (ngh×n tÊn ) 3251 4292 6407 7261 11624 17882 ChÌ (ngh×n tÊn ) 56 68 77 59 99 89 L¹c (ngh×n tÊn) 76 78 106 82 45 55 NhËp khÈu 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 M¸y mãc thiÕt bÞ (triÖu $) 2572 2706 3790 5409 5249 5254 X¨ng dÇu (ngh×n tÊn) 8447 9083 9971 9936 11048 11335 S¾t thÐp (ngh×n tÊn) 2845 3870 4946 4623 5186 5637 Ph©n bãn (ngh×n tÊn) 3971 3288 3820 4135 4079 2908 §iÖn tö,linh kiÖn (triÖu $) 881 667 649 975 1342 1695 Mét sè hµng n«ng s¶n cã gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 2005 nh- sau:(®¬n vÞ :triÖu $) G¹o:1399; cµ phª: 880 ;cao su :772: h¹t ®iÒu :535...HÇu hÕt c¸c mÆt hµng chñ yÕu ®Òu t¨ng,®¸ng chó ý lµ cã 21 mÆt hµng ®¹t trªn 100 triÖu $: 11 mÆt hµng ®¹t trªn 500 triÖu $,cã 7 mÆt hµng ®¹t trªn 1 tû $, 4mÆt hµng ®¹t >2 tû $. XuÊt khÈu t¨ng do gi¸ vµ l-îng t¨ng: nhãm mÆt hµng mµ l-îng céng ®-îc víi nhau th× l-îng t¨ng cã than ®¸,g¹o,cao su, chÌ; gi¸ t¨ng cã dÇu th«,g¹o,cµ phª,cao su,h¹t ®iÒu ,l¹c. T×nh h×nh xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng chñ lùc trong 3 quý ®Çu 2005 nh- sau: +DÇu th«:®¹t 13,3 triÖu tÊn,t-¬ng ®-¬ng víi 5,45 tû$, t¨ng 33% cïng kú n¨m 2004 do gi¸ thÕ giíi t¨ng cao (+46%). +g¹o xuÊt khÈu: -íc 9 th¸ng ®Çu ®¹t 4,3 triÖu tÊn.®©y lµ l-îng g¹o lín nhÊt tõ truíc ®Õn nay.Kim ng¹ch t¨ng so víi cïng kú 2004 (410 triÖu$),trong ®ã t¨ng do gi¸ lµ 160 triÖu,do l-îng lµ 250 triÖu$. +DÖt may:c¸c doanh nghiÖp vÊp ph¶i sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t,®Æc biÖt lµ cña Trung Quèc.N¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam yÕu kÐm trong nhiÒu lÜnh vùc.Hµng dÖt may xuÊt khÈu sang EU ®-îc bá h¹n ng¹ch nh-ng kim ng¹ch xuÊt khÈu gi¶m do kh«ng c¹nh tranh ®-îc víi hµng TQ.Trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2005,kim ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu sang Mü -íc gi¶m 4,5% so víi cïng kú 2004.Do ®©y lµ 2 thÞ tr-êng chÝnh nªn ®· ¶nh h-ëng lín ®Õn kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ngµnh.Riªng XK vµo thÞ tr-ßng NhËt t¨ng kh¸ (+16%). +Giµy dÐp:XuÊt khÈu vµo thÞ tr-êng lín nhÊt lµ EU t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ,kho¶ng 6% so víi cïng kú 2004. +Thuû s¶n:XuÊt khÈu vµo thÞ tr-êng Mü cã dÊu hiÖu phôc håi víi mÆt hµng t«m,t¨ng kho¶ng 16% so víi cïng kú 2004; vµo thÞ tr-êng NhËt B¶n t¨ng 9%; vµo EU t¨ng kho¶ng 2 lÇn . *Trong ngµnh dÞch vô,kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam n¨m 2005 ®¹t kho¶ng 3467,8 ngh×n l-ît ng-êi,cao nhÊt tõ tr-íc tíi nay c¶ vÒ quy m«, c¶ vÒ tèc ®é vµ c¶ vÒ thu nhËp ngo¹i tÖ.§iÒu ®ã cho thÊy ngµnh dÞch vô ®· cã nh÷ng b-íc ®i hîp lý nh»m ngµy cµng gia t¨ng l-îng kh¸ch, n©ng cao søc c¹nh tranh cña m×nh. VÒ nhËp khÈu,kim ng¹ch 9 th¸ng ®Çu n¨m 2005 ®¹t gÇn 27,4 tû $,t¨ng 19,2% so víi cïng kú 2004.C¸c mÆt hµng nhËp khÈu t¨ng trong 9 th¸ng ®Çu n¨m nµy lµ:linh kiÖn,phô tïng «t«(+30,2%), linh kiÖn phô tïng xe m¸y (+26,4%), vi tÝnh,®iÖn tö, linh kiÖn(+35,8%) ,ho¸ chÊt c¸c lo¹i (+30%) ,giÊy(23%) ,v¶i (18,7%),x¨ng dÇu c¸c lo¹i(8,2%).Mét sè mÆt hµng gi¶m lµ ph©n bãn c¸c lo¹i (27%),trong ®ã u-rª gi¶m 41%. -ThÞ tr-êng xuÊt khÈu tiÕp tôc ®-îc më réng: N¨m 2005,thÞ truêng c¬ b¶n ®-îc æn ®Þnh,hÇu hÕt c¸c thÞ truêng ®Òu t¨ng,nhÊt lµ c¸c thÞ tr-êng lín.Ch©u ¸ chiÕm h¬n phÇn nöa tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu(16,3 tû $),t¨ng trªn 22%- cao h¬n tèc ®é chung,trong ®ã §«ng Nam ¸ ®¹t 5,5 tû $,t¨ng 40%; NhËt ®¹t 4,45 tû$, t¨ng 26,9%...ThÞ tr-êng ch©u Mü ®¹t 6,8 tû $,t¨ng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 20,5%,trong ®ã Mü gÇn 6 tû $,t¨ng 19%. Ch©u ¢u chØ t¨ng 7% chñ yÕu do giµy dÐp vµ xe ®¹p bÞ kiÖn,trong ®ã thÞ tr-êng §øc ,Anh cã kim ng¹ch lín nhÊt(kho¶ng 1 tû $ mçi thÞ tr-êng) bÞ gi¶m 1,7% so víi n¨m tr-íc.XuÊt khÈu sang ch©u §¹i d-¬ng vµ ch©u Phi t¨ng nhanh (t-¬ng øng lµ 38% vµ 85%) nh-ng do thÞ phÇn nhá (kho¶ng 10%) nªn t¸c ®éng kh«ng lín. Cã ®iÒu ®¸ng nãi lµ c¸c nhµ xuÊt khÈu trong n-íc ®· kÞp thêi khai th¸c c¸c thÞ truêng míi theo h-íng ®a d¹ng hãa,®a ph-¬ng ho¸,®ång thêi tiÕp tôc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµo c¸c thÞ tr-êng truyÒn thèng nh- NhËt , ASEAN vµ EU. -NhËp khÈu t¨ng 15,4%; mét sè mÆt hµng ®¹t kim ng¹ch lín hoÆc t¨ng kh¸ cao:x¨ng dÇu ®¹t 4,969 tû $,m¸y mãc thiÕt bÞ ®¹t 5,254 tû $... -NhËp siªu gi¶m vÒ kim ng¹ch vµ tû lÖ: Tæng nhËp siªu ®¹t 4,648 tû $,gi¶m 14,7%( gi¶m 802 triÖu) so víi n¨m tr-íc.Tû lÖ nhËp siªu cßn 14,4%, thÊp h¬n tû lÖ 20,6% cña n¨m 2004 vµ thÊp nhÊt tõ n¨m 2002 ®Õn nay.Khu vùc kinh tÕ trong n-íc còng thÊp h¬n (69,1% so víi 73,9% cña n¨m 2004). -XuÊt khÈu n¨m 2005 v-ît xa so víi kÕ ho¹ch c¶ vÒ kim ng¹ch tuyÖt ®èi (32,2 tû $ so víi 30,8 tû$) c¶ vÒ tèc ®é t¨ng(21,6% so víi 16% trong kÕ ho¹ch).TÝnh chung 5 n¨m, xuÊt khÈu ®· t¨ng 17,4%/n¨m,v-ît so víi môc tiªu 16%/n¨m do kÕ ho¹ch ®Ò ra.§©y chÝnh lµ nh÷ng tÝn hiÖu ®¸ng mõng,thÓ hiÖn ®-îc sù nç lùc to lín nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. a.2.2) Nh÷ng thµnh c«ng trong viÖc thu hót dßng vèn ®Çu t-: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng vèn ®Çu t- n¨m 2005 ®¹t 324 ngh×n tû ®ång ,t¨ng 18,5% so víi n¨m 2004,®¹t 39,9% GDP. Trong ®ã : thu hót vèn ODA cã chiÒu h-íng tÝch cùc, dßng vèn FDI t¨ng kh¸,®¹t 3300 tû $,t¨ng 15,8% so víi n¨m 2004. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cã sè liÖu vÒ tæng vèn FDI theo ®¨ng kÝ nh- sau (®.vÞ : triÖu $) : N¨m 1999 2000 Tæng 2264,3 2695,7 2001 2002 2003 2004 2005 3230,0 2963,0 3145,5 4222,2 5814,2 vèn FDI Tæng vèn FDI chia theo nhãm ngµnh : - N«ng,l©m nghiÖp,thuû s¶n : 3795 triÖu $ -C«ng nghiÖp,x©y dùng (trong ®ã C«ng nghiÖp lµ -DÞch vô : 42903,4 triÖu $ : 37780,4 triÖu $) : 18963,7 triÖu $. Tèc ®é t¨ng vèn cao ®¹t ®-îc ë c¶ 3 nguån: nguån vèn Nhµ n-íc chiÕm tû träng lín nhÊt(53,1%),nguån vèn ngoµi quèc doanh t¨ng cao nhÊt. Nguån vèn FDI ®¨ng kÝ n¨m 2005 ®· ®¹t gÇn 3,9 tû $,nÕu kÓ c¶ vèn bæ sung gÇn 1,83 tû $ th× tæng céng lµ 5,8 tû $,t¨ng 37,4% so víi 2004 vµ cao nhÊt tõ n¨m 1998 ®Õn nay Nguån vèn ODA còng ®¹t møc cao nhÊt tõ tr-íc tíi nay,tæng vèn nµy n¨m 2005 lªn tíi 33,6 tû $. Tû lÖ vèn ®Çu t- so víi GDP ®¹t cao nhÊt, kho¶ng 38,7% ,(n¨m 2004 lµ 38,4%,n¨m 2003 lµ 37,8%...). Vèn ®Çu t- gia t¨ng vÒ l-îng vèn vµ kh¸ h¬n vÒ hiÖu qu¶.SuÊt ®Çu t- t¨ng tr-ëng ®¹t 4,6 lÇn,thÊp nhÊt trong 7 n¨m tr-íc ®ã chøng tá hiÖu qu¶ ®Çu t- ®èi víi t¨ng tr-ëng ®· kh¸ lªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y,®ã còng lµ nh÷ng dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho nÒn kinh tÕ n-íc ta. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b) Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i : Bªn c¹nh nhiÒu sù v-ît tréi nh- trªn,còng cßn nhiÒu h¹n chÕ,bÊt cËp: -HiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm xuÊt khÈu cña n-íc ta cßn thÊp,kh¶ n¨ng c¹nh tranh khi nÒn kinh tÕ cã biÕn ®éng lµ ch-a cao: NhiÒu mÆt hµng xuÊt khÈu víi khèi l-îng lín ,®øng thø h¹ng cao trªn thÕ giíi(nh- g¹o, h¹t tiªu,h¹t ®iÒu,cao su...),nh-ng kh«ng nh÷ng kh«ng chi phèi ®-îc gi¸ c¶ trªn thÞ truêng mµ cßn ph¶i b¸n víi gi¸ thÊp h¬n,mét phÇn do hiÖu qu¶,søc c¹nh tranh cßn thÊp,mét phÇn do ch-a x©y dùng d-îc th-¬ng hiÖu,m¹ng l-íi ph©n phèi t¹i thÞ tr-êng n-íc ngoµi vµ c«ng t¸c tiÕp thÞ,qu¶ng c¸o cßn yÕu,nªn ph¶i b¸n qua trung gian. NÕu nh- hµng ho¸ xuÊt khÈu cña n-íc ta cã ®-îc th-¬ng hiÖu vµ ®-îc qua chÕ biÕn th× gi¸ trÞ ch¾c ch¾n sÏ cao h¬n rÊt nhiÒu lÇn.Do ®ã xuÊt khÈu tuy kh¸ cao nh-ng ch-a v-¬n tíi tiÒm n¨ng. -Hµng ho¸ xuÊt khÈu chñ yÕu míi chØ ë d¹ng th« vµ s¬ chÕ,hµm l-îng chÊt x¸m Ýt,gi¸ trÞ xuÊt khÈu cßn ch-a cao: Tû träng xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng lµ nguyªn liÖu th«(dÇu th«,than ®¸...),nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n ch-a qua chÕ biÕn hoÆc míi s¬ chÕ(g¹o,cµ phª,h¹t ®iÒu, cao su,h¹t tiªu,rau qu¶,l¹c) cßn lín.Nh÷ng mÆt hµng chÕ biÕn nh- dÖt may,giµy dÐp,®iÖn tö,m¸y tÝnh,s¶n phÈm gç...®· t¨ng kh¸,nh-ng chñ yÕu vÉn lµ hµng gia c«ng,nguyªn liÖu phô thuéc vµo nhËp khÈu; c«ng nghiÖp phô trî chËm ph¸t triÓn,nªn gi¸ trÞ gia t¨ng,thùc thu ngo¹i tÖ thÊp.VÝ dô: hµng dÖt may,giµy dÐp xuÊt khÈu n¨m 2005 ®¹t 7811 triÖu $ nh-ng nhËp khÈu nguyªn phô liÖu dÖt may: da 2308 triÖu $,v¶i 2406 triÖu $,sîi dÖt 354 triÖu $,b«ng 162 triÖu $,tæng céng ®· lµ 5230 triÖu $ (ch-a kÓ cßn ph¶i nhËp khÈu nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ,dông cô,phô 20
- Xem thêm -