Tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty tnhh hàn việt (hanvico) trong thời kỳ hội nhập wto

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Tên chữ Ý nghĩa viết tắt 1 WTO World trade organisation (tổ chức thƣơng mại thế giới) 2 HACCP Hazard anylist and critical control points (hệ thống phân tích và điểm kiểm soát tới hạn) 3 ISO International organisation for standardization ( Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá) 4 NLCT Năng lực cạnh tranh 5 ASEAN Association of southeast asia nations (hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) __________________________________________________________________________________________________________________ 1 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình Tên hình Trang 1 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế quí 24 2 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế năm 24 3 Biểu đồ sản lƣợng đệm 2005-2009 29 4 Doanh thu bình quân của công ty 29 5 Thị phần của một số công ty năm 2009 30 6 Biểu đồ tốc độ tăng trƣởng của công ty qua các năm 31 7 Doanh thu từ các kênh phân phối năm 2009 33 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1 Tên bảng Các chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Trang 8 2 Cơ cấu vốn của công ty Hanvico 16 3 Cơ cấu lao động của công ty trong những năm qua 17 4 Danh sách một số máy móc và thiết bị của công ty 19 5 Doanh thu và sản lƣợng đệm của công ty Hanvico 28 6 Kết quả tiêu thụ theo kênh phân phối 32 7 Đánh giá của khách hàng về hình ảnh của công ty Hanvico 34 __________________________________________________________________________________________________________________ 2 LỜI MỞ ĐẦU Tính tất yếu của đề tài: Từ xa xƣa vào những ngày lạnh giá con ngƣời đã biết sử dụng các nguyên vật liệu trong tự nhiên để giữ ấm cho cơ thể mình đặc biệt là trong giấc ngủ nhằm mục tiêu sinh tồn. Nhu cầu ăn, ngủ là những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Ông cha ta có câu “ăn đƣợc ngủ đƣợc là tiên”, “ăn ngon ngủ sƣớng”… những câu nói đó đều nhằm nêu bật sự quan trọng của giấc ngủ và mục tiêu chăm sóc giấc ngủ. Những sản phẩm của công ty TNHH Hanvico: chuyên sản xuất chăn, ga, gối, đệm đều nhằm mục đích chăm sóc giấc ngủ của con ngƣời, chính vì thế những sản phẩm của công ty có thể coi nhƣ những sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày của mỗi ngƣời dân. Cho đến nay sau khi gia nhập WTO, trên thị trƣờng Việt Nam có khá nhiều công ty sản xuất chăn ga gối đệm với rất nhiều chủng loại khác nhau và phong phú. Những sản phẩm không chỉ phục vụ trong mùa đông giá rét mà còn mở rộng phục vụ trong những ngày hè oi bức, bởi cuộc sống của ngƣời dân đã đi lên, trong những ngày hè các gia đình có điều hoà vẫn sử dụng chăn đệm qua đó ta thấy đƣợc một sức cầu lớn hơn. Việt Nam đang từng bƣớc mở rộng tăng cƣờng quan hệ hợp tác với những nƣớc trong khu vực và trên thế giới, nhu cầu về chất lƣợng sản phẩm, mẫu mã của ngƣời tiêu dùng cũng phong phú hơn. Năm 2007, Việt Nam chính thức gia nhập WTO khiến thị trƣờng trong nƣớc trở nên sôi động hơn các công ty cạnh tranh mạnh mẽ hơn nhằm giành thị phần của nhau. Đặc biệt các công ty trong nƣớc vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ một số nƣớc nhƣ Trung Quốc, các quốc gia ASEAN. Hơn nữa, do ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, thị phần của công ty bị cạnh tranh quyết liệt. __________________________________________________________________________________________________________________ 3 Nhận thức đƣợc điều đó, để tồn tại, đứng vững và phát triển, công ty hiểu rằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh là yếu tố hàng đầu, sống còn của công ty trong thời gian này. Trên cơ sở đó cùng với sự hƣớng dẫn tận tình của GS.TS Đỗ Đức Bình, chuyên đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Hàn Việt (Hanvico) trong thời kỳ hội nhập WTO” đã đƣợc em chọn để nghiên cứu. Mục đích nghiên cứu: Dƣạ trên những phân tích về khả năng cạnh tranh của công ty cũng nhƣ của các công ty đối thủ cạnh tranh, từ đó phân tích những mặt hạn chế, nguyên nhân, lợi thế của mình so với các công ty khác nhằm đƣa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trƣờng Việt Nam và tiến ra thị trƣờng quốc tế. Nâng cao thị phần, doanh thu và lợi nhuận của công ty. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tƣợng: nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty dựa trên sản phẩm của công ty: +chất lƣợng +Mẫu mã +Giá cả +Hình ảnh của công ty … Phạm vi nghiên cứu: thị trƣờng Việt Nam và một số thị trƣờng ASEAN. Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp nhiều phƣơng pháp nghiên cứu nhƣng chủ yếu là các phƣơng pháp sau: Duy vật lịch sử Duy vật biện chứng của Mác- lênin __________________________________________________________________________________________________________________ 4 Phân tích tổng hợp, khái quát hoá, cụ thể hoá. Kết cấu của chuyên đề: Lời mở đầu Chƣơng 1:Thực trạng và phân tích các yếu tố cạnh tranh của công ty TNHH Hanvico Chƣơng 2:Phƣơng hƣớng phát triển của công ty trong thời gian tới và một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Hanvico trong thời kỳ hội nhập WTO Kết luận __________________________________________________________________________________________________________________ 5 CHƢƠNG I: THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH HANVICO 1.1.Khái quát chung về công ty Hanvico 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Hanvico Công ty TNHH Hanvico đƣợc thành lập theo quyết định số 4804 do Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội cấp ngày 25/1/1999 và cấp giấy phép kinh doanh số 073339 do Sở Kế hoạch và đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp ngày 30/11/1999. * Tên công ty: Công ty TNHH Hàn Việt * Tên giao dịch: HANVIET CO.,LTD * Tên viết tắt: Hanvico * Thƣơng hiệu: Blue Sky * Trụ sở chính: Km14 - Quốc lộ 1A – Thanh trì – Hà nội * Tel: 043 8617978/043 6862685 * Fax: 04 8618040 * Email: hanvico@hanvico.com.vn * Website : www.hanvico.com.vn * Tài khoản:64820000443 tại Korea Exchange Bank * Thành phần kinh tế: Ngoài quốc doanh * Hình thức pháp lý: Công ty trách nhiệm hữu hạn * Sản phẩm chủ yếu: chăn, ga, gối, đệm, rèm, đồ vải phục vụ gia đình, khách sạn, bệnh viện. Công ty Hanvico chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/1/1999 với trụ sở giao dịch và địa điểm sản xuất tại Km9-quốc lộ1A-Thanh trì- Hà nội với cơ sở __________________________________________________________________________________________________________________ 6 vật chất ban đầu còn rất nhiều thiếu thốn. Cơ sở diện tích chỉ khoảng 200m2, số lƣợng công nhân khoảng 50 ngƣời và chỉ có một số lƣợng máy móc rất hạn chế. Tháng 10/2003, công ty đã chuyển về cơ sở sản xuất mới tại Km14-quốc lộ 1A-Thanh trì –Hà Nội và nhập khẩu lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất mới. Nhƣng nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng sáng tạo của tập thể lãnh đạo, sự làm việc hết mình của đội ngũ công nhân mà giờ đây công ty Hanvico đã có những thành tích đáng kể. Tạo đƣợc uy tín lớn và thƣơng hiệu đối với khách hàng với khẩu hiệu quen thuộc “Hanvico-Ấm áp nhƣ lòng mẹ”. 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Hanvico 1.1.2.1Chức năng và nhiệm vụ của công ty hanvico -Chức năng: sản xuất sản phẩm chăn, ga, gối, đệm và các sản phẩm khác từ vải phục vụ gia đình, khách sạn, bệnh viện,…theo đúng ngành nghề đã đăng ký với nhà nƣớc và cơ quan chức năng. - Nhiệm vụ: + Tổ chức kinh doanh và sản xuất theo đúng ngành nghề đã đăng ký với nhà nƣớc từ ban đầu. + Có kế hoạch xây dựng phát triển công ty ngày càng lớn mạnh góp phần xây dựng đất nƣớc và phù hợp với mục tiêu của công ty. + Chủ động tìm hiểu thị trƣờng mà công ty đang kinh doanh. + Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với nhà nƣớc +Thực hiện trách nhiệm đãi ngộ với công nhân và nhân viên theo đúng luật lao động, đồng thời không ngừng cải thiện đời sống nhân dân. +Thực hiện các qui định bảo vệ môi trƣờng, giữ gìn an ninh trật tự,an toàn lao động. 1.1.2.2. Đặc điểm về qui mô và hoạt động sản xuất kinh doanh __________________________________________________________________________________________________________________ 7 Sự thành lập ban đầu của công ty tuy rất hạn chế nhƣng do hiệu quả sản xuất cũng nhƣ kinh doanh và nhu cầu thị trƣờng ngày càng tăng cùng sự nâng cao năng lực cạnh tranh so với các công ty khác mà công ty Hanvico ngày càng lớn mạnh. Bảng 1: Các chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Đơn vị tính: VND Năm Vốn đầu tƣ (triệu VND) Tổng doanh thu (triệu VND) Tổng số nộp ngân sách (triệu VND) 2004 2005 2006 2007 32000 52000 56000 61000 63000 70000 27000 36000 38000 45000 37000 38000 2878 3779 4166 4590 2008 3772 2009 4182 Nguồn: Phòng kinh doanh Qua bảng số liệu ta có thể thấy rằng các chỉ tiêu của công ty nhìn chung ngày một tăng dần qua các năm, đặc biệt là chỉ tiêu vốn đầu tƣ của công ty tăng khá mạnh chứng tỏ sự sử dụng các công cụ kinh doanh của công ty ngày càng hiệu quả nâng sức cạnh tranh của công ty trên thị trƣờng. Đồng thời kết hợp với việc sử dụng máy móc công nghệ dây chuyền nhập khẩu của Hàn Quốc đã tạo ra cho công ty Hanvico một lợi thế so sánh và rất cạnh tranh so với các công ty đối thủ. Vốn đầu tƣ của công ty đã không ngừng tăng lên từ những năm đầu thành lập cho đến nay. Đặc biệt năm 2005, vốn đầu tƣ đã tăng gấp 1.625 lần so với năm 2004, đây là một sự tăng trƣởng rất mạnh về vốn của công ty, đẩy năng lực cạnh tranh của công ty lên một vị thế mới. Trong năm này, công ty đã nhập một __________________________________________________________________________________________________________________ 8 hệ thống dây chuyền máy móc của Hàn quốc, nhờ hệ thống dây chuyền này mà sản lƣợng của công ty tăng vọt cùng với nó là chất lƣợng sản phẩm đƣợc khẳng định. Năm 2007 là một năm tăng mạnh về doanh thu, tăng 1.2 lần so với năm trƣớc đó. Năm 2009 là một năm chịu ảnh hƣởng mạnh của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tuy nhiên công ty vẫn bỏ vốn ra đầu tƣ và doanh thu công ty có tăng mặc dù không nhiều. Qui mô hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng lớn chứng tỏ thị phần cua công ty cũng ngày càng tăng. 1.1.3. Đặc điểm qui trình công nghệ và sản xuất sản phẩm của công ty 1.1.3.1 Qui trình sản xuất chăn * Qui trình sản xuất chăn đông : Cắt May Đánh bông Máy trộn Hoàn thiện Máy cân Hoàn thiện May Máy trải Chụp túi Nguồn : Xí nghiệp sản xuất của công ty Hanvico * Qui trình sản xuất chăn hè : Giống nhƣ qui trình sản xuất chăn đông, bông đƣợc trộn, cán đều rồi trải. Tuy nhiên, lớp trải đƣợc chuyển trực tiếp vào giữa của hai lớp vỏ chăn đã đƣợc __________________________________________________________________________________________________________________ 9 cắt trƣớc. Tiếp đó, hỗ hợp này đƣợc kẹp cố định rồi chuyển qua máy chần. Sau khi chần xong, chăn đƣợc đƣa qua tổ cắt rồi may xung quanh và may liền khi chuyển qua khâu hoàn thiện. 1.1.3.2Qui trình sản xuất ga: Cắt Chần Cắt May Hoàn thiện Nguồn : xí nghiệp sản xuất của công ty 1.1.3.3Qui trình sản xuất gối - Vỏ gối : Cắt Hoàn thiện May Nguồn :xí nghiệp sản xuất của công ty - Ruột gối: Cắt Hoàn thiện May Nguồn : xí nghiệp sản xuất của công ty 1.1.3.4 Qui trình sản xuất đệm - Đệm bông PE : +Vỏ đệm : __________________________________________________________________________________________________________________ 10 Cắt Là Hoàn thiện May Nguồn :xí nghiệp sản xuất của công ty +Ruột đệm: Máy ăn Máy trộn Cắt Làm nguội Máy cán Máy trải Dây chuyền Lò ép Nguồn :xí nghiệp sản xuất của công ty - Đệm lò xo PE: Máy quấn lò xo tự Hoàn thiện May Đan lò xo Lò ủ Máy rập Bắn vải Bắn bông PE Bắn khung Nguồn :xí nghiệp sản xuất của công ty __________________________________________________________________________________________________________________ 11 - Đệm lò xo túi: các lò xo đƣợc bọc một chiếc túi polyester giúp bảo quản lò xo, tạo độ khô ráo, kéo dài tuổi thọ cũng nhƣ tránh tạo sự va chạm trực tiếp giữa các lò xo, không gây ra tiếng ồn. Về cơ bản, các bƣớc theo sản xuất của đệm lò xo túi không khác gì so với PE. 1.1.4.Cơ cấu và tổ chức của công ty Hanvico Sơ đồ tổ chức quản lý : - Tổng giám đốc công ty : là ngƣời có quyền hạn cao nhất trong tổ chức bộ máy của công ty, phụ trách mọi mặt và chịu trách nhiệm trƣớc công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức và tài chính của công ty. - Các giám đốc chuyên trách : do tổng giám đốc công ty trực tiếp phân công, phân nhiệm công tác, quản lý, có nhiệm vụ giúp việc cho tổng giám đốc công ty và chịu trách nhệm trƣớc tổng giám đốc về phần việc đƣợc phân công phụ trách. - Các phòng quản lý và phân xƣởng sản xuất :Các phòng quản lý tổng hợp làm chức năng tham mƣu cho giám đốc chuyên trách bộ phận trong công tác quản lý đƣợc tổng giám đốc giao. Nhìn chung, bộ máy tổ chức quản lý của công ty đƣợc tổ chức theo kiểu cũ đƣợc nhiều công ty áp dụng và triển khai tƣơng đối hiệu quả. 1.1.5. Kết quả chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Hanvico Trong thời gian từ lúc thành lập đến nay, công ty Hanvico đã có những thành công đáng ghi nhận và điều đó cũng chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo cũng nhƣ đội ngũ cán bộ công nhân viên, công nhân. Công ty Hanvico đã nhận đƣợc rất nhiều bằng khen của các ban ngành, tổ chức nhƣ : __________________________________________________________________________________________________________________ 12 - Cúp vàng topten thƣơng hiệu Việt - Quả cầu vàng - Ngôi sao Việt Nam - Tinh hoa Việt Nam Và đặc biệt là mới đây nhất nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập công ty Hanvico đã nhận đƣợc bằng khen cấp nhà nƣớc. Hơn thế nữa, sản phẩm của công ty Hanvico đã thực sự có chỗ đứng trong lòng ngƣời tiêu dùng, để mỗi khi nhắc đến ngƣời tiêu dùng không quên khẩu hiệu của công ty « ấm áp nhƣ lòng mẹ » 1.1.6.Giới thiệu chung về dòng sản phẩm của công ty Dòng sản phẩm của công ty khá đa dạng. Gồm 3 dòng sản phẩm chính : - Dòng sản phẩm cho gia đình - Dòng sản phẩm cho khách sạn - Dòng sản phẩm cho nhà hàng 1.1.6.1.Dòng sản phẩm cho gia đình Dòng sản phẩm này gồm: Bộ chăn ga gối, đệm, đệm bông, đệm lò xo, bộ chăn ga gối trẻ em. - Bộ chăn ga gối: đa dạng, 100% cotton, mầu sắc, mẫu mã ƣa nhìn. - Đệm bông: đã khẳng định đƣợc thƣơng hiệu trên thị trƣờng, đƣợc khách hàng ƣa chuông, phù hợp điều kiện khí hậu và con ngƣời Việt nam. Sử dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trƣờng, sản phẩm có độ an toàn cao và không độc hại Lần đầu tiên công ty áp dụng công nghệ fresh silver vào sản phẩm đệm bông của công ty đem lại cuộc sống thoải mái hơn và sức khoẻ an toàn hơn cho gia đình bạn công nghệ sản xuất tiên tiến 3 lớp tạo sản phẩm có độ bên vững và __________________________________________________________________________________________________________________ 13 thông thoáng hơn lớp vỏ đệm sử dụng vải gấm cps dệt jacquard cao cấp kết hợp với hình trần quilting tạo độ mềm hơn khi sử dụng. - Đệm lò xo: là một trong những sản phẩm thông dụng trên toàn thế giới, Hanvico đã áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm, tạo nên một cảm giác thoải mái cho ngƣời sử dụng. + Đệm lò xo túi:là sự kết hợp giữa hệ thống lò xo túi với vỏ bọc nhiều lớp sử dụng nguyên liệu cao cấp nhập khẩu, đệm luôn tạo ra sự thoáng mát cho ngƣời sử dụng, bề mặt mềm vững chắc, đặc biệt đƣợc cấu tạo hệ thống lò xo túi, có tính đàn hồi cao, cấu tạo hình ống, đóng kín vào túi polyester theo từng dãy dài, nhờ có túi pe bảo vệ nên tuổi thọ của đệm đƣợc tăng cao, đệm có độ êm tuyệt vời, không xẹp lún. + Đệm lò xo cao cấp là sản phẩm chuyên dùng cho khách sạn năm sao. 1.1.6.2.Dòng sản phẩm cho khách sạn Thƣơng hiệu uy tín trong lĩnh vực đồ ngủ và đồ vải cung cấp cho hơn 300 khách sạn từ 3 đến 5 sao. Cung cấp các sản phẩm từ chăn ga gối đệm đến quần áo ngủ. 1.1.6.3.Dòng sản phẩm cho nhà hàng Cung cấp các sản phẩm về vải bông, khăn trải bàn dành cho các bữa tiệc lớn, liên hoan. 1.2. Phân tích các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của công ty Hanvico 1.2.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 1.2.1.1. Nguồn lực tài chính Bất cứ công ty nào khi mới thành lập đều cần một nguồn tài chính nhất định. Nguồn lực tài chính này sẽ giúp công ty trong những ngày đầu thành lập và __________________________________________________________________________________________________________________ 14 cả sau này khi công ty đã phát triển mạnh. Công ty có nguồn lực tài chính thì nâng cao năng lực cạnh tranh đƣợc nâng cao. - Có khả năng kinh doanh, nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh. - Đƣợc sự tin cậy từ phía các nhà đầu tƣ, khách hàng bởi có một tiềm lực tài chính mạnh sẽ giúp công ty đứng vững qua các cuộc khủng hoảng cũng nhƣ có khả năng cạnh tranh với các công ty khác, các nhà đầu tƣ vào sẽ cảm thấy yên tâm với đồng vốn của mình không bị thua lỗ. - Nguồn lực tài chính mạnh giúp công ty có điều kiện thuận lợi mở rộng thị trƣờng. Muốn mở rộng thị trƣờng công ty có thể khuyếch trƣơng bằng hình thức quảng cáo trên tivi, báo đài,...tiến hành hoạt động mở rộng trên nhiều khu vực thị trƣờng… Chính vì thế doanh nghiệp cần đánh giá chính xác về vốn, cơ cấu vốn, khả năng huy động vốn cũng nhƣ tiềm lực tài chính của công ty để có những chiến lƣợc kinh doanh ngắn hạn và dài hạn hợp lý, tránh tình trạng ứ đọng vốn của công ty. Cấu trúc vốn của một công ty phụ thuộc chủ yếu vào sự quyết định của nhà quản lý doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nguồn lực tài chính từ vốn tự có và một phần là vốn vay. Nếu việc sử dụng vốn vay có hiệu quả thì công ty đƣợc hƣởng lợi trƣớc hết. Tuy nhiên nếu việc sử dụng vốn vay không hiệu quả thì hậu quả khôn lƣờng. Công ty ngại mạo hiểm, từ đó ít sử dụng vốn vay mà thiên về sử dụng vốn chủ sở hữu. Với cách thức nhƣ vậy, sau một số năm nhất định hệ số sợ của doanh nghiệp sẽ rất thấp, tuy có thể làm cho tình hình tài chính của doanh nghiệp khá ổn định nhƣng doanh nghiệp sẽ đạt đƣợc tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cũng thấp hơn nhiều so với doanh nghiệp cùng ngành có sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức cao hơn. Để nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu __________________________________________________________________________________________________________________ 15 hay thu nhâph một cổ phần, công ty phải luôn lƣu tâm đến vấn đề cấu trúc lại nguồn vốn cho hợp lý. Bảng 2 : Cơ cấu vốn của công ty Hanvico Đơn vị tính: tỷ VND 2006 Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Vốn lƣu động 15 27.27% 17 28.33% 15 23.43% 17 25% Vốn cố định 40 72.73% 43 71.67% 49 76.57% 51 75% Tổng 55 100% 60 100% 64 100 68 100% nguồn: Phòng kinh doanh Công ty Hanvico đƣợc thành lập với số vốn ban đầu không lớn.Vốn cố định của công ty là toàn bộ tài sản cố định biểu hiện bằng tiền của công ty. Có thể thấy rằng vốn cố định của công ty từ những năm đầu luôn chiếm tỷ trọng lớn, công ty đầu tƣ khá nhiều cho công nghệ cũng nhƣ máy móc thiết bị sản xuất. Năm 2009, vốn cố định của công ty đã chiếm tới 75% tổng nguồn vốn của công ty. Vốn lƣu động của công ty thƣờng là tài sản lƣu động trong sản xuất và tài sản lƣu động trong lƣu thông. Tài sản lƣu động trong sản xuất là những vật tƣ dự trữ nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu… và sản phẩm còn đang dang dở trong sản xuất, tài sản lƣu động trong lƣu thông nhƣ sản phẩm hàng hoá chờ tiêu thụ, các loại vốn bằng tiề, vốn trong thanh toán, các khoản chi phí chờ kết chuyển, chi phí trả trƣớc… Nhìn chung công ty có vốn lƣu động không nhỏ nhƣng chiếm tỷ lệ chấp nhận đƣợc. __________________________________________________________________________________________________________________ 16 1.2.1.2Nguồn nhân lực Khái niệm : khi nói đến nguồn nhân lực, ngƣời ta nói đến trình độ, cơ cấu và sự đáp ứng của ngƣời lao động với công ty. Là những ngƣời trực tiếp sản xuất, quyết định đến chất lƣợng cũng nhƣ số lƣợng sản phẩm của công ty. Có thể nói, công ty nào có đội ngũ công nhân lành nghề, chăm làm...là đã thành công một nửa. Chất lƣợng cũng nhƣ số lƣợng nguồn nhân lực thế hiện ở trình độ và kỹ năng của ngƣời lao động. Chất lƣợng nguồn nhân lực ảnh hƣởng đến tất cả các hoạt động của công ty vì trình độ lao động, ý thức chấp hành kỷ luật của ngƣời lao động là yếu tố cơ bản quyết định đến giá thành, chất lƣợng sản phẩm. Đó cũng chính là hai yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trên thị trƣờng, ảnh hƣởng chính đến năng lực cạnh tranh của công ty. Bảng 3 : Cơ cấu lao động của công ty trong những năm qua Đơn vị tính : người Năm 2005 Tỷ trọng Tỷ 2006 trọng 2007 Tỷ trọng Tỷ 2008 trọn g Lao động nam 190 65.51% 200 57.14% 360 72% 510 Lao động nữ 100 34.49% 150 42.86% 140 28% 190 Tổng 290 100% 350 100% 500 100% 700 72.8 5% 27.1 5% 100 % Nguồn: phòng nhân sự công ty Hanvico __________________________________________________________________________________________________________________ 17 Cơ cấu lao động theo giới tính : nhìn vào bảng số liệu trên ta có thể thấy rằng cơ cấu lao động của công ty chiếm phần lớn là nam giới, công ty sản xuất những sản phẩm cần nam giới ở nhiều khâu trong quá trình sản xuất. Lao động cuả công ty Hanvico chủ yếu đã đƣợc qua đào tạo ở công ty chiếm tới 90% tổng số lao động, đặc biệt một số công nhân, kỹ thuật viên, kỹ sƣ đã đƣợc Hanvico tuyển chọn, đào tạo bồi dƣỡng tay nghề tại Hàn Quốc chiếm 3-5% hàng năm. 1.2.1.3.Yếu tố công nghệ Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì yếu tố công nghệ ngày càng giữ vai trò hàng đầu và gần nhƣ là yếu tố trực tiếp sản xuất ra sản phẩm. Sự phát triển nhƣ vũ bão của khoa học công nghệ, doanh nghiệp nào tạo đƣợc công nghệ sản xuất và hệ thống thiết bị hiện đại, làm chủ đƣợc yếu tố kỹ thuật thì doanh nghiệp đó sẽ tạo ra đƣợc sức cạnh tranh cao trên cơ sở đạt đƣợc hiệu quả sản xuất do sản phẩm có chất lƣợng đạt tiêu chuẩn, tạo đƣợc lợi thế so sánh và thế mạnh. Chính vì thế, việc đổi mới công nghệ và nâng cao công nghệ sản xuất có tính quyết định đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Với công ty Hanvico, dây chuyền sản xuất của công ty đƣợc đầu tƣ rất kỹ lƣỡng, nhập khẩu và chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc. Công nghệ Hàn Quốc là một trong những ƣu thế uy tín đảm bảo cho công ty Hanvico giúp công ty tăng cả chất lƣợng và số lƣợng sản phẩm từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. __________________________________________________________________________________________________________________ 18 Bảng 4 : Danh sách một số máy móc và thiết bị của công ty ST T 1 2 3 Tên thiết bị-ký hiệu Máy chần tự động model WOW 300 Máy chần tự động model WQM 6000 Máy nén khí YAMA 5PH Nƣớc Năm sản xuất sản xuất Hàn Quốc 2003 Hàn Quốc 2000 Đài Loan 2002 Đặc tính kỹ thuật Chần tự động chăn đông hè Chần tự động chăn đông hè Phục vụ máy chần tự động Cuốn suốt chỉ phục 4 Máy cuốn chỉ Hàn Quốc 2003 vụ máy chần ga tự động 5 Máy cuốn vải Hàn Quốc 6 Máy khâu brother Nhật Bản 7 8 Máy cắt đệm KM KSAUV 10 Máy đánh tơi xơ Model 844519 1999 May chăn ga gối 1999- Cắt vải vỏ đệm, cắt 2004 bông tấm PE Nhật Bản 2004 Nhật Bản 1999 9 Máy Hopper Hàn Quốc 1999 10 Máy air condenser… Hàn Quốc 2002 Đánh trộn xơ sản xuất bông PE Hàn Quốc Máy cân trộn xơ Máy làm lạnh không khí Sấy bằng ga sản xuất bông tấm Nguồn : xí nghiệp sản xuất của công ty Hanvico __________________________________________________________________________________________________________________ 19 - Nhận xét : với những dây chuyền công nghệ cao, đây trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh của công ty Hanvico so với các công ty khác. Trình độ công nghệ của công ty có ý nghĩa quyết định đến hai yếu tố cơ bản nhất tạo nên năng lực cạnh tranh của công ty Hanvico đó là chất lƣợng và giá bán sản phẩm của công ty. Công nghệ có ý nghĩa tác động đến chi phí cá biệt của doanh nghiệp tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm của hanvico. Đối với Việt Nam là nƣớc đang phát triển thì giá bán là một trong những yếu tố rất quan trọng, giá bán và chất lƣợng gần nhƣ có ý nghĩa ngang nhau trong cạnh tranh. Đối với những sản phẩm có hàm lƣợng khoa học kỹ thuật cao của công ty thì công nghệ giúp đảm bảo chất lƣợng của sản phẩm, là tiền đề để công ty ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Hanvico. Công ty Hanvico đầu tƣ vào công nghệ với số vốn chiếm phần lớn tổng số vốn của công ty. Các nguồn vốn đầu tƣ vào công nghệ chủ yếu là nguồn vốn tự bổ sung và nguồn vốn đi vay. Hạt nhân của mọi vấn đề là công nghệ với vai trò là động lực chuyển hoá tri thức thành của cải, công nghệ có tác dụng nhƣ một cơ hội giúp tăng cƣờng chiến lƣợc của tổ chức. Tuy nhiên, có 2 nhận định căn bản càn luôn đƣợc quán triệt, đặc biệt với quốc gia đang phát triển nhƣ Việt Nam mà đƣợc công ty luôn nắm bắt đƣợc : Công nghệ cao hay công nghệ thấp không quan trọng, mà quan trọng là công nghệ phải thích hợp, muốn giành thắng lợi trong nền kinh tế thị trƣờng thì phải dựa vào tốc độ và sự mau lẹ. Nói cách khác công ty phải lựa chọn những gì phục vụ tốt nhất cho mục đích của mình. Công ty phải phản ứng nhanh và có năng lực thay đổi cấu hình tài sản để đáp ứng với thực tiễn đang biến đổi. 1.2.1.4.Năng lực quản lý và điều hành của công ty __________________________________________________________________________________________________________________ 20
- Xem thêm -