Tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại sona trong xuất khẩu hàng hoá

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 Ch¬ng I: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖm x©y l¾p I. §Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c s¶n phÈm x©y l¾p: 1. §Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p: Trong c¸c ngµnh trùc tiÕp s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi, XDCB lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp, mang tÝnh chÊt c«ng nghiÖp, cã chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt TSC§, t¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, t¨ng tiÒm lùc quèc phßng cña ®Êt níc. Ngµnh XDCB cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chung gièng c¸c ngµnh kh¸c nh: s¶n phÈm x©y l¾p (SPXL) ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch liªn tôc, tõ kh©u th¨m dß, ®iÒu tra kh¶o s¸t cho ®Õn kh©u thiÕt kÕ, thi c«ng vµ quyÕt to¸n, bµn giao c«ng tr×nh (CT). S¶n xuÊt x©y l¾p cã tÝnh d©y chuyÒn gi÷a c¸c kh©u cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt, c¸c kh©u nµy cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau. Tuy nhiªn, ngµnh XDCB cã nh÷ng nÐt riªng biÖt so víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c. Sù kh¸c biÖt ®ã ®· t¸c ®éng rÊt nhiÒu ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n trong c¸c DNXL. - Ho¹t ®éng x©y l¾p tiÕn hµnh ngoµi trêi, chÞu ¶nh hëng rÊt nhiÒu cña c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, chi phÝ (CP) trong XDCB còng thêng lín vµ ®Æc biÖt bao giê còng ph¶i tÝnh ®Õn mét lîng hao hôt nhÊt ®Þnh. - Thêi gian thi c«ng c¸c CT thêng dµi. - ViÖc tiÕn hµnh thi c«ng c¸c CT, HMCT cña mét DN thêng tæ chøc ph©n t¸n, kh«ng cïng mét ®Þa ®iÓm nªn rÊt khã cho viÖc qu¶n lý. 2. §Æc ®iÓm cña c¸c s¶n phÈm x©y l¾p: Quy tr×nh XDCB cho kÕt qu¶ lµ c¸c SPXL. SPXL lµ nh÷ng CT, vËt kiÕn tróc cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian s¶n xuÊt vµ sö dông l©u dµi. Qu¸ tr×nh tõ khi khëi c«ng CT cho tíi khi hoµn thµnh bµn giao, ®a vµo sö dông thêng dµi, ®é dµi cña nã phô thuéc vµo quy m«, tÝnh chÊt phøc t¹p vÒ kü thuËt cña tõng CT. Qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau, c¸c sai lÇm trong x©y dùng l¹i khã söa ch÷a vµ ®em l¹i hËu qu¶ rÊt lín. Do ®ã, SPXL nhÊt thiÕt ph¶i ®îc thiÕt kÕ vµ lËp dù to¸n riªng. MÆt kh¸c, SPXL thêng ®îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t tõ tríc (gi¸ tróng thÇu hoÆc gi¸ chØ ®Þnh thÇu) nªn tÝnh chÊt hµng ho¸ cña SPXL thÓ hiÖn kh«ng râ. DN kh«ng ph¶i thùc hiÖn viÖc ®Þnh gi¸ b¸n SP nh c¸c DN s¶n xuÊt SP th«ng thêng kh¸c. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i lËp dù to¸n, x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp CP vµ tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c, ®¶m b¶o CP ph¶i ®îc tÝnh to¸n ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt. II. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p: 1. Nh÷ng lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p: 1.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt chi phÝ s¶n xuÊt: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c DNXL lµ mét qu¸ tr×nh t¸c ®éng cã môc ®Ých vµo c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Ó t¹o thµnh c¸c SP lµ c¸c CT, HMCT nhÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 ®Þnh.Trong qu¸ tr×nh ®ã c¸c DNXL ph¶i huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån tµi lùc, vËt lùc. Nh vËy: CPSX trong c¸c DNXL lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c CP cÇn thiÕt kh¸c mµ DN ph¶i bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Theo dâi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ¸p dông cho c¸c DNXL theo QuyÕt ®Þnh sè1864/1998/Q§/BTC ngµy 16/12/1998 th× viÖc tæ chøc kÕ to¸n ë c¸c DNXL, ®¬n vÞ nhËn thÇu ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña kÕ to¸n nãi chung ¸p dông cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt. Cho nªn CPSX cña DNXL bao gåm: + CPSX x©y l¾p: lµ toµn bé CPSX s¶n phÈm trong lÜnh vùc ho¹t ®éng x©y l¾p, nã lµ bé phËn c¬ b¶n ®Ó tÝnh thµnh gi¸ thµnh SPXL. + CPSX ngoµi x©y l¾p: lµ toµn bé CP s¶n phÈm trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ngoµi x©y l¾p nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp phô trî, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp phô trî… 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt: 1.2.1. Ph©n lo¹i theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy c¸c CP cã cïng néi dung vµ tÝnh chÊt kinh tÕ ®îc xÕp chung vµo cïng mét yÕu tè, kh«ng kÓ CP ®ã ph¸t sinh ë ®©u, dïng vµo môc ®Ých g× trong s¶n xuÊt SP, phôc vô qu¶n lý hay s¶n xuÊt trùc tiÕp. Toµn bé CPSX ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - CPNVL: NVL chÝnh, phô, CCDC, thiÕt bÞ x©y dùng, phô tïng thay thÕ - CP nhiªn liÖu ®éng lùc: x¨ng, dÇu, khÝ ga… - CP BHXH, BHYT, KPC§ - CP khÊu hao TSC§ - CP dÞch vô mua ngoµi - CP kh¸c b»ng tiÒn ViÖc ph©n lo¹i CP theo c¸c yÕu tè trªn gióp ta biÕt nh÷ng CP nµo ®· dïng vµo s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu tû träng cña chóng. Tõ ®ã, x©y dùng ®Þnh møc, dù to¸n CPSX vµ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch dù to¸n CP trong DN. 1.2.2. Ph©n lo¹i theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ: CP cã cïng môc ®Ých vµ c«ng dông kh«ng ph©n biÖt néi dung kinh tÕ cña chóng cã kh¸c nhau hay kh«ng. Cã c¸c lo¹i CP sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - CP sö dông m¸y thi c«ng (MTC): lµ c¸c CP liªn quan ®Õn sö dông MTC theo ph¬ng thøc thi c«ng hçn hîp võa b»ng m¸y vµ võa b»ng thñ c«ng. Bao gåm c¸c CP sau: CP vËt liÖu, CPNC, CP dông cô s¶n xuÊt, CP khÊu hao MTC, CP dÞch vô mua ngoµi, CP kh¸c b»ng tiÒn - CPSXC: lµ c¸c kho¶n CP dïng vµo viÖc qu¶n lý phôc vô s¶n xuÊt chung ë tæ, ®éi s¶n xuÊt trong DNXL. Bao gåm c¸c CP sau: CP vËt liÖu, CP NC, CP dông cô s¶n xuÊt, CP khÊu hao TSC§, CP dÞch vô mua ngoµi, CP kh¸c b»ng tiÒn. §©y lµ c¸ch ph©n lo¹i CP ®îc ¸p dông phæ biÕn trong c¸c DNXL. 2. Nh÷ng lý luËn chung vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p: 2.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 Gi¸ thµnh SPXL lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c CP cÇn thiÕt kh¸c mµ DN ®· chi ra ®Ó hoµn thµnh khèi lîng SPXL theo quy ®Þnh. Gi¸ thµnh HMCT hay gi¸ thµnh CT hoµn thµnh toµn bé lµ gi¸ thµnh cuèi cïng cña SPXL. Gi¸ thµnh cã 2 chøc n¨ng: - Chøc n¨ng thíc ®o bï ®¾p CP: toµn bé CP mµ DN ®· bá ra ®Ó hoµn thµnh mét khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p ph¶i ®îc bï ®¾p b»ng chÝnh sè tiÒn thu ®îc do tiªu thô s¶n phÈm. Víi gi¸ b¸n ®îc thÞ trêng chÊp nhËn hoÆc ®¬n gi¸ b¸n theo ®¬n gi¸ ®Êu thÇu vµ c¨n cø vµo gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm ta sÏ biÕt ®îc DN cã bï ®¾p ®îc CP ®· bá ra hay kh«ng. NÕu ®¬n gi¸ b¸n lín h¬n gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm th× DN sÏ bï ®¾p ®îc CP vµ ngîc l¹i. - Chøc n¨ng lËp gi¸: trong ho¹t ®éng x©y l¾p, gi¸ b¸n s¶n phÈm (gi¸ nhËn thÇu) thêng ®îc x¸c ®Þnh tríc khi tiÕn hµnh thi c«ng x©y dùng CT. Do ®ã, gi¸ thµnh thùc tÕ cña CT kh«ng cã chøc n¨ng nµy. Nhng hiÖn nay, ®Ó ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng, mét sè DNXL ®· chñ ®éng x©y dùng mét sè CT, sau ®ã b¸n l¹i cho c¸c ®èi tîng cã nhu cÇu víi gi¸ hîp lý. Khi ®ã gi¸ thµnh thùc tÕ cña SPXL l¹i lµ c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n. 2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm: 2.2.1. C¨n cø theo sè liÖu ®Ó tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: * Gi¸ thµnh dù to¸n: lµ tæng c¸c CP dù to¸n ®Ó hoµn thµnh khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p. Gi¸ thµnh dù to¸n ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt, c¸c ®Þnh møc dù to¸n, ®¬n gi¸ XDCB hiÖn hµnh vµ c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é cã liªn quan cña Nhµ níc. Gi¸ thµnh dù to¸n cña tõng CT, HMCT Trong ®ã: = Gi¸ trÞ dù to¸n cña tõng CT, HMCT - Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc - ThuÕ GTGT Khèi lîng dù to¸n §¬n gi¸ dù to¸n CP = x©y l¾p tõng x x©y l¾p cña tõng + chung CT, HMCT CT, HMCT Nh vËy, gi¸ thµnh dù to¸n nhá h¬n gi¸ trÞ dù to¸n ë phÇn thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc vµ thuÕ GTGT. * Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: lµ gi¸ thµnh x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc CP vµ ®¬n gi¸ nhÊt ®Þnh cña tõng DN. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch Gi¸ thµnh dù to¸n Møc h¹ gi¸ = cña CT, HMCT cña CT, HMCT thµnh kÕ ho¹ch Gi¸ trÞ dù to¸n cña tõng CT, HMCT * Gi¸ thµnh thùc tÕ: Ph¶n ¸nh toµn bé c¸c CP thùc tÕ mµ DN ®· bá ra ®Ó thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p. Gi¸ thµnh thùc tÕ kh«ng chØ bao gåm c¸c CP ®Þnh møc mµ cßn bao gåm c¸c kho¶n CP vît ®Þnh møc vµ kh«ng ®Þnh møc nh: mÊt m¸t, hao hôt , l·ng phÝ vÒ vËt t tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ thêi ®iÓm, c¸ch tÝnh vµ thùc hiÖn trªn cïng mét ®èi tîng th× gi÷a 3 lo¹i gi¸ thµnh trªn cã mèi quan hÖ vÒ mÆt lîng nh sau: Gi¸ thµnh dù to¸n  gi¸ thµnh kÕ ho¹ch  gi¸ thµnh thùc tÕ. 2.2.2. C¨n cø theo ph¹m vi tÝnh to¸n gi¸ thµnh: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 * Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: bao gåm c¸c kho¶n môc CP, CPNVLTT, CPNCTT, CP sö dông MTC, CPSXC tÝnh cho CT, HMCT hoÆc lao vô ®· hoµn thµnh. Nã còng lµ c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n gi¸ vèn cña hµng b¸n. * Gi¸ thµnh toµn bé SPXL tiªu thô: gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt, CP qu¶n lý DN tÝnh cho SP hoÆc lao vô ®îc tiªu thô. Gi¸ thµnh nµy lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh lîi nhuËn tríc thuÕ. Gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p cßn ®îc theo dâi trªn 2 chØ tiªu lµ: + Gi¸ thµnh khèi lîng x©y l¾p (KLXL) hoµn chØnh: lµ gi¸ thµnh cña nh÷ng CT, HMCT ®· hoµn thµnh, ®¶m b¶o kü thuËt ®óng thiÕt kÕ, ®óng hîp ®ång, bµn giao vµ ®îc bªn chñ ®Çu t (bªn A) nghiÖm thu vµ chÊp nhËn thanh to¸n. + Gi¸ thµnh KLXL hoµn thµnh theo quy íc: lµ toµn bé c¸c CP tÝnh cho mét KLXL ®· hoµn thµnh ®Õn giai ®o¹n quy íc. 3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p : Th«ng qua b¶n chÊt CP vµ gi¸ thµnh, ta cã thÓ thÊy ®îc CPSX vµ gi¸ thµnh cã mèi quan hÖ rÊt mËt thiÕt víi nhau. Chóng ®Òu lµ hao phÝ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸… ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn. Tuy nhiªn CPSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng cã sù kh¸c biÖt vÒ giíi h¹n vµ ph¹m vi. + CPSX trong c¸c DN nãi chung vµ DNXL nãi riªng lu«n g¾n víi mét thêi kú nhÊt ®Þnh (th¸ng, quý, n¨m…) cßn gi¸ thµnh SP l¹i lµ giíi h¹n CP tÝnh cho mét CT, HMCT, khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh nhÊt ®Þnh. + CPSX chØ gåm nh÷ng CP ph¸t sinh cña kú ®ã cßn gi¸ thµnh SP cã thÓ bao gåm mét phÇn CP ph¸t sinh ë kú tríc(CP tr¶ tríc) vµ mét phÇn CP ph¸t sinh cña kú sau nhng ®îc ghi nhËn ë kú nµy (CP ph¶i tr¶). + VÒ mÆt lîng CP vµ gi¸ thµnh kh«ng thèng nhÊt víi nhau, ®iÒu nµy thÓ hiÖn ë c«ng thøc sau: Gi¸ trÞ SP dë CPSX ph¸t Gi¸ trÞ SP dë Gi¸ thµnh SP x©y l¾p = + dang ®Çu kú sinh trong kú dang cuèi kú Trong trêng hîp ®Æc biÖt nÕu kh«ng cã CP dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú hoÆc CP dë dang ®Çu kú = CP dë dang cuèi kú th× CPSX = gi¸ thµnh s¶n phÈm . 4. Vai trß vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: 4.1. Vai trß: Ngµy nay, muèn tån t¹i trong mét m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t buéc c¸c DN ph¶i kinh doanh cã l·i. Khi ®ã hä ph¶i quan t©m tíi vÊn ®Ò qu¶n lý CP vµ tÝnh gi¸ thµnh SP ®óng møc; bëi tiÕt kiÖm CP, h¹ gi¸ thµnh trong ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng vò khÝ c¹nh tranh s¾c bÐn nhÊt . C«ng viÖc kinh doanh cña c¸c DNXL thêng ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu, SP ®îc tiªu thô theo gi¸ tho¶ thuËn tríc. Khi ®ã, tiÕt kiÖm CP vµ h¹ gi¸ thµnh, t¹o kho¶n chªnh lÖch lín gi÷a ®Êu thÇu vµ gi¸ thµnh thùc tÕ lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh tíi kh¶ n¨ng tÝch luü cña DN vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng. V× vËy, c«ng t¸c h¹ch to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh SP ®ãng vai trß hÕt søc quan träng. Nã ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt, kÞp thêi cho c¸c nhµ qu¶n trÞ DN vÒ CPSX còng nh gi¸ thµnh cña SP, gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c dù to¸n CPSX vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh SP. Tõ ®ã, ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp, ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc, h¹n chÕ nh÷ng tiªu cùc, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 Trong ®iÒu kiÖn h×nh thøc ®Êu thÇu trong x©y l¾p ®îc ¸p dông phæ biÕn th× kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh cµng gi÷ vai trß quan träng vµ cÇn thiÕt trong viÖc x©y dùng gi¸ ®Êu thÇu hîp lý. 4.2. NhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n: + C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, cña tæ chøc s¶n xuÊt SP cña DNXL ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp CPSX vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh phï hîp. + TËp hîp kÞp thêi vµ ph©n bæ tõng lo¹i CPSX theo ®óng ®èi tîng tËp hîp CP ®· x¸c ®Þnh. + VËn dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh phï hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh theo ®óng c¸c kho¶n môc quy ®Þnh vµ theo ®óng kú tÝnh gi¸ thµnh. + VËn dông c¸c TK kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n CPSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho mµ DN ®· lùa chän. + Thêng xuyªn ®èi chiÕu kiÓm tra vµ ®Þnh kú cung cÊp c¸c b¸o c¸o vÒ CPSX vµ gi¸ thµnh SP cho Ban l·nh ®¹o DN, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p t¨ng cêng qu¶n lý, tiÕt kiÖm CPSXKD vµ h¹ gi¸ thµnh. III. Néi dung kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p: Theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC ngµy 16/12/1998 ban hµnh quyÕt ®Þnh c¸c DNXL chØ ¸p dông tr×nh tù kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn mµ kh«ng ¸p dông ph¬ng ph¸p kÓm kª ®Þnh kú. Do vËy, trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy, em xin tr×nh bµy néi dung kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c DNXL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p: 1.1. X¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: §èi tîng tËp hîp CPSX trong DNXL lµ ph¹m vi, giíi h¹n ®Ó tËp hîp c¸c CP nh»m ®¸p øng yªu cÇu kiÓm so¸t CP vµ tÝnh gi¸ thµnh SPXL. Giíi h¹n, ph¹m vi tËp hîp CPSX cã thÓ lµ n¬i ph¸t sinh CP còng cã thÓ lµ n¬i g¸nh chÞu CP. §Ó x¸c ®Þnh ®îc ®èi tîng tËp hîp CP cÇn c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau: + TÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt SP, ®Æc ®iÓm, c¬ cÊu tæ chøc cña DNXL, ®Æc ®iÓm cña SPXL. + Yªu cÇu kiÓm tra, kiÓm so¸t CP, yªu cÇu h¹ch to¸n kÕ to¸n néi bé ®¬n vÞ. + Yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh theo c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. + Kh¶ n¨ng tr×nh ®é qu¶n lý vµ tr×nh ®é h¹ch to¸n cña DN. + §¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong DN. 1.2. X¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt:  Ph¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp: Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi CP cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng CT, HMCT cô thÓ. KÕ to¸n cÇn x¸c ®Þnh ®©u lµ CP trùc tiÕp, ®©u lµ CP gi¸n tiÕp.  Ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp: §èi víi c¸c lo¹i CP cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng tËp hîp CP (CT, HMCT), kh«ng thÓ tËp hîp trùc tiÕp mµ ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ gi¸n tiÕp cho tõng ®èi tîng tËp hîp CP theo c¸c tiªu thøc thÝch hîp (dïng cho CPSXC, CPMTC) 1.3. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông trong tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 Chøng tõ kÕ to¸n ë ®©y lµ hÖ thèng chøng tõ gèc vµ chøng tõ tæng hîp liªn quan ®Õn CP ph¸t sinh nh: - PhiÕu xuÊt kho vËt liÖu, CCCD; biªn b¶n giao nhËn vËt t, CCDC; b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, CCDC xuÊt dïng. - B¶ng chÊm c«ng, b¶ng tÝnh l¬ng, b¶ng tÝnh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. - B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ - PhiÕu chi tiÒn mÆt, giÊy b¸o Cã cña ng©n hµng HÖ thèng chøng tõ sö dông trong c¸c DNXL ®îc x©y dùng trªn c¬ së chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ níc (kÓ c¶ chøng tõ b¾t buéc vµ chøng tõ híng dÉn). 1.4. Tµi kho¶n sö dông:  TK 621 – CPNVLTT: ph¶n ¸nh CPNVL ph¸t sinh thùc tÕ s¶n xuÊt thi c«ng c¸c s¶n phÈm x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c CT (më chi tiÕt cho tõng SP x©y l¾p).  TK 622 – CPNCTT: dïng ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn CPNCTT, nhng kh«ng bao gåm c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p (më chi tiÕt cho tõng CT, HMCT).  TK 623 – CPMTC: TK nµy chØ ®îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n CP sö dông xe, MTC trong trêng hîp DNXL thùc hiÖn x©y l¾p CT theo ph¬ng thøc hçn hîp, võa thñ c«ng võa b»ng m¸y. Trêng hîp DN thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh hoµn toµn theo ph¬ng thøc b»ng m¸y th× kÕ to¸n kh«ng sö dông TK 623 mµ h¹ch to¸n trùc tiÕp c¸c CP x©y l¾p vµo TK 621, 622, 627. KÕ to¸n còng kh«ng h¹ch to¸n vµo TK 623 c¸c kho¶n trÝch vÒ BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. TK 623 cã 6 TK cÊp 2: + TK 6231 - CP nh©n c«ng + TK 6232 - CP vËt liÖu + TK 6233 - CP dông cô s¶n xuÊt + TK 6234 - CP khÊu hao m¸y thi c«ng + TK 6237 - CP dÞch vô mua ngoµi + TK 6238 - CP kh¸c b»ng tiÒn  TK 627 – CPSXC: cã 6 TK cÊp 2, ®Ó theo dâi riªng tõng yÕu tè CP cÊu thµnh CP SXC + TK 6271 - CP nh©n viªn ph©n xëng + TK 6272 - CP vËt liÖu + TK 6273 - CP c«ng cô, dông cô + TK 6274 - CP khÊu hao TSC§ + TK 6277 - CP dÞch vô mua ngoµi + TK 6278 - CP kh¸c b»ng tiÒn  TK 154 - CP s¶n xuÊt kinh doanh dë dang: TK nµy dïng ®Ó tËp hîp c¸c kho¶n CPSX trong kú kÓ trªn, phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh to¸n gi¸ thµnh SPXL (më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng). TK 154 cã 4 TK cÊp hai : + TK 1541 – X©y, l¾p: ®Ó tËp hîp CP, tÝnh gi¸ thµnh cña SP x©y, l¾p, ph¶n ¸nh gi¸ trÞ SP x©y l¾p dë dang cuèi kú. + TK 1542 – SP kh¸c: ®Ó tËp hîp CP vµ tÝnh gi¸ thµnh SP vµ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ SP kh¸c dë dang cuèi kú Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 + TK 1543 – DÞch vô: ®Ó tËp hîp CP vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vµ ph¶n ¸nh dÞch vô dë dang cuèi kú + TK 1544 – CP b¶o hµnh x©y l¾p: ®Ó tËp hîp CP b¶o hµnh CT x©y dùng, l¾p ®Æt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú vµ gi¸ trÞ CT b¶o hµnh x©y, l¾p dë dang cuèi kú.  TK 141 – T¹m øng: Tµi kho¶n nµy dïng trong trêng hîp ¸p dông ph¬ng thøc kho¸n mµ ®¬n vÞ nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng ®Ó theo dâi c¸c kho¶n tiÒn t¹m øng cho ®¬n vÞ nhËn kho¸n tæ chøc cung øng c¸c yÕu tè ®Çu vµo phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng.  TK 136 – Ph¶i thu néi bé vµ TK 336 – ph¶i tr¶ néi bé: ®îc sö dông trong trêng hîp ®¬n vÞ nhËn kho¸n cã tæ chøc kÕ to¸n riªng vµ coi nh cã quan hÖ néi bé víi DN. 1.5. Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: 1.5.1. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: CP vÒ NVLTT lµ nh÷ng CP vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt kÕt cÊu, nöa thµnh phÈm mua ngoµi, vËt liÖu phô, vËt liÖu kh¸c sö dông trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p tõng CT, HMCT. Nguyªn, vËt liÖu sö dông cho CT, HMCT nµo th× tÝnh trùc tiÕp cho CT ®ã. Trêng hîp kh«ng tÝnh riªng ®îc th× ph¶i ph©n bæ cho tõng CT, HMCT theo ®Þnh møc tiªu hao. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (Phô lôc 3) 1.5.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: CPNCTT lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô gåm tiÒn l¬ng chÝnh, l¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp. Khi c¸c DNXL ®Òu ¸p dông h×nh thøc kho¸n gän trong x©y l¾p th× c¸c DN ®Òu ph¶i sö dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo khèi lîng c«ng viÖc giao kho¸n. Nªn c¸c DN buéc ph¶i x©y dùng ®îc c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, lµm c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®èi víi tõng lo¹i c«ng viÖc mét c¸ch hîp lý. Khèi lîng c«ng viÖc x §¬n gi¸ tiÒn l¬ng giao kho¸n hoµn thµnh Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (Phô lôc 4) 1.5.3. KÕ to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng: Do ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng MTC trong x©y dùng mµ CP sö dông MTC chia lµm 2 lo¹i: - CP thêng xuyªn: lµ nh÷ng CP hµng ngµy cÇn thiÕt cho viÖc sö dông MTC - CP t¹m thêi: lµ nh÷ng CP liªn quan ®Õn viÖc th¸o l¾p, ch¹y thö, vËn chuyÓn MTC, CP nµy ®îc ph©n bæ trong thêi gian m¸y ho¹t ®éng ë c«ng trêng. Tr×nh tù h¹ch to¸n (Phô lôc 5a, 5b, 5c) 1.5.4. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: CPSXC thêng ®îc tËp hîp vµ h¹ch to¸n riªng cho tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh. NÕu trong DN cã nhiÒu tæ ®éi th× ph¶i më sæ chi tiÕt ®Ó tËp hîp theo tõng tæ ®éi. Cuèi th¸ng CPSXC ®· ®îc tËp hîp, sÏ ®îc kÕt chuyÓn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. NÕu tæ ®éi x©y dùng chØ thi c«ng mét CT, HMCT th× CPSX sÏ ®îc kÕt chuyÓn vµo tÝnh gi¸ thµnh cho tõng SP Êy. Cßn nÕu thi c«ng nhiÒu CT th× ph¶i ph©n bæ cho tõng CT ®ã theo nh÷ng tiªu thøc thÝch hîp. TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ = Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 Tr×nh tù h¹ch to¸n (Phô lôc 6) 1.5.5. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt: C¨n cø vµo ®èi tîng h¹ch to¸n CPSX ®· ®îc x¸c ®Þnh t¬ng øng, kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµ tæng hîp CP theo tr×nh tù sau: + C¨n cø vµo ®èi tîng h¹ch to¸n ®· x¸c ®Þnh, më sæ hoÆc thÎ chi tiÕt CPSX, mçi thÎ më cho mét ®èi tîng h¹ch to¸n. + C¸c CP ph¸t sinh trong th¸ng cã liªn quan ®Õn ®èi tîng h¹ch to¸n nµo th× ghi vµo sæ thÎ cña ®èi tîng h¹ch to¸n ®ã. + §èi víi CP cÇn ®îc ph©n bæ th× ph¶i tËp hîp riªng vµ tÝnh ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng liªn quan. + Cuèi th¸ng (quý) tiÕn hµnh tæng hîp toµn bé CP ph¸t sinh cho tõng ®èi tîng vµ cho toµn DN. Sæ h¹ch to¸n chi tiÕt lµ c¬ së ®Ó tæng hîp CPSX tõng kú cho tõng ®èi tîng h¹ch to¸n CP vµ tÝnh gi¸ thµnh SP. KÕ to¸n sö dông TK 154, më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng h¹ch to¸n ®Ó tæng hîp CPSX thùc tÕ cña chóng. 1.6 §Æc ®iÓm kÕ to¸n kho¸n néi bé ë doanh nghiÖp x©y l¾p 1.6.1 ë ®¬n vÞ nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng. - H¹ch to¸n ë ®¬n vÞ giao kho¸n (Phô lôc 7) - H¹ch to¸n ë ®¬n vÞ nhËn kho¸n: ë ®¬n vÞ nhËn kho¸n chØ tËp hîp chøng tõ. 1.6.2 ë ®¬n vÞ nhËn kho¸n cã tæ chøc kÕ to¸n riªng - H¹ch to¸n ë ®¬n vÞ giao kho¸n (Phô lôc 8a) - H¹ch to¸n ë ®¬n vÞ nhËn kho¸n (Phô lôc 8b) 2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang: S¶n phÈm dë dang trong x©y l¾p cã thÓ x¸c ®Þnh lµ CT, HMCT, ®¬n ®Æt hµng, khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p quy íc… cha hoµn thµnh, cha ®îc bªn chñ ®Çu t nghiÖm thu, thanh to¸n… §¸nh gi¸ SP dë dang chÝnh lµ c«ng viÖc tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh phÇn CPSX mµ khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú ph¶i g¸nh chÞ. 2.1. Trong ®iÒu kiÖn ®îc thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh theo giai ®o¹n x©y dùng cã dù to¸n riªng: 2.1.1. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ dù to¸n: CP thùc tÕ cho = KLXL DDCK CP thùc tÕ cña KLXL DD §K CP theo dù to¸n cña KLXL hoµn thµnh bµn giao trong kú + + CP thùc tÕ cña KLXL ph¸t sinh trong kú CP theo dù to¸n cña KLXL DDCK tÝnh theo møc ®é thi c«ng x CP theo dù to¸n cña KLXL DDCK tÝnh theo møc ®é thi c«ng 2.1.2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm: CP thùc tÕ = cho KLXL DDCK CP thùc tÕ cña KLXL DD §K + CP thùc tÕ cña KLXL ph¸t sinh trong kú Gi¸ trÞ dù to¸n cña KLXL hoµn thµnh bµn giao trong kú + Gi¸ trÞ dù to¸n cña KLXL DDCK Gi¸ trÞ dù to¸n cña x KLXL DDCK Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 2.2. Trong ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n khèi lîng hoµn thµnh khi CT, HMCT hoµn tÊt ®îc bµn giao: Trong trêng hîp nµy ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ CT, HMCT hoµn thµnh, v× vËy khi CT cha hoµn thµnh th× toµn bé CPSX tËp hîp ®îc tõ khi b¾t ®Çu khëi c«ng thi c«ng CT cho ®Õn thêi ®iÓm ®¸nh gi¸ SP dë dang ®Òu ®îc coi lµ CP dë dang. §èi víi c¸c DN ¸p dông h×nh thøc kho¸n gän, bªn nhËn kho¸n cã tæ chøc kÕ to¸n riªng th× kh«ng ph¶i ®¸nh gi¸ SP dë dang. Khi CT hoµn thµnh bµn giao toµn bé hoÆc theo quy íc th× bªn nhËn kho¸n míi bµn giao cho bªn giao kho¸n. Cßn nÕu bªn nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riÕng th× kÕ to¸n bªn giao kho¸n còng vÉn tæ chøc ®¸nh gi¸ SP dë dang nh trªn. IV. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: 4.1. X¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: Thùc chÊt cña viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp CP vµ gi¸ thµnh lµ x¸c ®Þnh n¬i ph¸t sinh CP vµ n¬i g¸nh chÞu CP. NÕu ®èi tîng tËp hîp CP lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt, h¹ch to¸n ban ®Çu, còng nh ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ CPSX, thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý tiÕt kiÖm CPSX th× ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh l¹i lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh vµ x©y dùng nªn c¸c b¶ng tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp. 4.2. C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: 4.2.1. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n: Ph¬ng ph¸p nµy dïng trong trêng hîp tËp hîp CP trïng víi ®èi tîng gi¸ thµnh. TÊt c¶ CP tËp hîp trùc tiÕp ®îc cho mét CT, HMCT tõ khi khëi c«ng cho tíi khi hoµn thµnh chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ cña CT, HMCT ®ã. Trêng hîp CT, HMCT cha hoµn thµnh toµn bé nhng cã khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú th×: Gi¸ thµnh cña KLXL CP thùc tÕ CP thùc tÕ ph¸t CP thùc tÕ = + hoµn thµnh bµn giao DD §K sinh trong kú DD CK Trong trêng hîp CPSX tËp hîp theo tõng CT nhng gi¸ thµnh tÝnh riªng cho tõng HMCT hoÆc theo tõng giai ®o¹n hoµn thµnh th× kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo CPSX tËp hîp ®îc vµ hÖ sè kinh tÕ kü thuËt ®· quy ®Þnh cho tõng HMCT hoÆc giai ®o¹n hoµn thµnh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ. NÕu HMCT hoÆc giai ®o¹n hoµn thµnh cã thiÕt kÕ kh¸c, dù to¸n kh¸c nhng cïng thi c«ng trªn mét ®Þa ®iÓm, do mét chñ c«ng tr×nh ®¶m nhËn nhng kh«ng cã ®iÒu kiÖn qu¶n lý, theo dâi sö dông c¸c lo¹i chi phÝ cho tõng HMCT, khi ®ã gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng HMCT ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng HMCT HÖ sè ph©n bæ = = CP dù to¸n cña tõng HMCT x Tæng CP cña c¸c HMCT Tæng CP dù to¸n cña tÊt c¶ c¸c HMCT HÖ sè ph©n bæ x 100% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 4.2.2. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc: Ph¬ng ph¸p nµy dïng cho DNXL cã quy tr×nh c«ng nghÖ æn ®Þnh, cã hÖ thèng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt vµ dù to¸n chi phÝ hîp lý. Gi¸ thµnh thùc tÕ cña SPXL ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh thùc Gi¸ thµnh ®Þnh Chªnh lÖch do thay Chªnh lÖch do =   tÕ cña SPXL møc cña SPXL ®æi ®Þnh møc tho¸t ly ®Þnh møc Trong ®ã: + Chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc lµ chªnh lÖch gi÷a gi¸ thµnh theo ®Þnh møc míi vµ gi¸ thµnh theo ®Þnh møc cò. Trong thùc tÕ do viÖc thay ®æi ®Þnh møc thêng vµo ®Çu th¸ng nªn viÖc tÝnh sè chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc chØ cÇn thùc hiÖn ®èi víi SP dë dang ®Çu kú. + Chªnh lÖch do tho¸t ly ®Þnh møc ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Chªnh lÖch do tho¸t CP thùc tÕ theo CP ®Þnh møc theo = ly ®Þnh møc tõng kho¶n môc tõng kho¶n môc 4.2.3. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng: Ph¬ng ph¸p nµy dïng trong trêng hîp DN nhËn thÇu x©y l¾p theo ®¬n ®Æt hµng (thÇu chØ ®Þnh). Mçi ®¬n ®Æt hµng lµ tõng CT, HMCT hoÆc tõng lo¹i c«ng viÖc (l¾p ®Æt, söa ch÷a…). Khi ®ã, ®èi t îng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ trïng nhau, kú tÝnh gi¸ thµnh còng kh«ng lµ kú b¸o c¸o mµ lµ khi ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh. Theo ph¬ng ph¸p nµy DNXL còng më riªng cho mçi ®¬n ®Æt hµng mét b¶ng tÝnh gi¸ thµnh. Hµng th¸ng, c¨n cø CPSX thùc tÕ ph¸t sinh ®îc tËp hîp theo tõng ®¬n ®Æt hµng trong sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi sang b¶n tÝnh gi¸ thµnh. Khi hoµn thµnh ®¬n ®Æt hµng, kÕ to¸n tæng céng chi phÝ ®· tËp hîp ®îc trong b¶ng tÝnh gi¸ thµnh ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh cho tõng ®¬n ®Æt hµng. 4.2.4. Ph¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ: Ph¬ng ph¸p nµy dïng trong trêng hîp CT, HMCT tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n thi c«ng x©y l¾p. §èi tîng tËp hîp CP lµ c¸c giai ®o¹n thi c«ng hoÆc c¸c ®éi x©y l¾p, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c CT, HMCT hoµn thµnh. Khi ®ã, gi¸ thµnh thùc tÕ cña toµn bé CT, HMCT hoµn thµnh ®îc x¸c ®Þnh: Z = D §K + C1 + C2 + … + Cn – DCK Trong ®ã: Z: Gi¸ thµnh thùc tÕ cña CT, HMCT hoµn thµnh D§K, DCK: Gi¸ thµnh SP dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú C1, C2,…, Cn: CPSX cña c¸c giai ®o¹n thi c«ng, x©y l¾p. Khi ®· tÝnh ®îc gi¸ thµnh SPXL kÕ to¸n ghi sæ theo bót to¸n: Nî TK 632: Gi¸ thµnh CT hoµn thµnh bµn giao vµ ®îc thanh to¸n (HoÆc Nî TK 155: Gi¸ thµnh CT hoµn thµnh chê b¸n) Cã TK 154: Gi¸ thµnh thùc tÕ cña KLXL hoµn thµnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 Ch¬ng II: thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp S«ng ®µ 12 – 5: I. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 12 – 5: 1. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë XÝ nghiÖp S«ng §µ 12- 5 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp S«ng §µ 12-5: XÝ nghiÖp S«ng §µ 12 – 5 lµ mét DN Nhµ níc trùc thuéc C«ng ty S«ng §µ 12 – mét ®¬n vÞ thµnh viªn thuéc Tæng C«ng ty S«ng §µ. XÝ nghiÖp S«ng §µ 12 – 5 ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 08/TCT-TCL§ ngµy 06/02/1998 cña Héi ®ång Qu¶n trÞ Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ víi tªn gäi ban ®Çu lµ XÝ nghiÖp X©y l¾p VËt t VËn t¶i S«ng §µ 12 – 5, c¨n cø theo: + QuyÕt ®Þnh sè 966/BXD – TCL§ ngµy 15/01/1995 cña Bé trëng Bé x©y dùng vÒ thµnh lËp Tæng C«ng ty x©y dùng S«ng §µ vµ ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. + Yªu cÇu c«ng t¸c tæ chøc vµ t×nh h×nh thùc tÕ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty. + ViÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña Thêng vô §¶ng uû vµ Héi ®ång Qu¶n trÞ Tæng C«ng ty häp ngµy 05/02/1998. XÝ nghiÖp X©y l¾p VËt t VËn t¶i S«ng §µ 12 – 5 ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së n©ng cÊp Tr¹m tiÕp nhËn vËt t thiÕt bÞ Bót S¬n, ban ®Çu trô së ®ãng t¹i x· Thanh S¬n, huyÖn Kim B¶ng, tØnh Hµ Nam. Sau nµy xÝ nghiÖp ®îc ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp S«ng §µ 12 – 5 theo QuyÕt ®Þnh sè 21/TCT-TCL§ ngµy 21/03/2002 cïng c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn kh¸c cña C«ng ty S«ng §µ 12. HiÖn nay trô së ®ãng t¹i sè nhµ 43, ngâ 159, phè Ph¸o §µi L¸ng, QuËn Ba §×nh, thµnh phè Hµ Néi. Do thêi gian ho¹t ®éng cha l©u, cßn nhiÒu khã kh¨n, song víi sù nç lùc vµ chØ ®¹o thèng nhÊt cña Ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp nªn xÝ nghiÖp ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua mét sè chØ tiªu kinh tÕ trong c¸c n¨m sau:(biÓu 01) 1.2. §Æc ®iÓm vÒ s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ: 1.2.1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n xuÊt: NhiÖm vô kinh doanh lµ: + X©y l¾p, trang trÝ néi thÊt c¸c CT c«ng nghiÖp vµ d©n dông + TiÕp nhËn vµ vËn chuyÓn vËt t, thiÕt bÞ phôc vô c¸c CT + Thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ vÒ x©y, l¾p, trang trÝ néi thÊt vµ c¸c CT x©y dùng vµ kinh doanh vËt t, thiÕt bÞ do c«ng ty giao cho. XÝ nghiÖp tæ chøc thùc hiÖn thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh do tù xÝ nghiÖp ®i ®Êu thÇu hoÆc do c«ng ty giao cho. ë xÝ nghiÖp, c¸c CT, HMCT ®Òu ®îc kho¸n gän cho c¸c ®éi – do ®éi trëng thi c«ng qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. 1.2.2. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ: - NÕu xÝ nghiÖp thi c«ng CT ®Êu thÇu: §Êu thÇu NhËn thÇu Thi c«ng Hoµn thµnh bµn giao - NÕu xÝ nghiÖp thi c«ng CT, HMCT do C«ng ty giao: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp NhËn nhiÖm vô Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 Thi c«ng Hoµn thµnh bµn giao 1.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp S«ng §µ 12 – 5: XÝ nghiÖp cã c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý theo c¬ cÊu chøc n¨ng (Phô lôc 9) Ban gi¸m ®èc gåm Gi¸m ®èc vµ hai Phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÕt ®Þnh cao nhÊt, chØ cã gi¸m ®èc cã quyÒn vÒ tæ chøc con ngêi trong XN . Hai phã gi¸m ®èc gåm: + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c¬ giíi vËt t: phô tr¸ch c«ng t¸c c¬ giíi vµ vËt t cho c¸c ®éi trùc tiÕp thi c«ng CT. + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ ho¹ch x©y l¾p: phô tr¸ch vÒ kÕ ho¹ch x©y l¾p vµ chÊt lîng kü thuËt cho CT. * NhiÖm vô, chøc n¨ng cña c¸c phßng ban nh sau: - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc bè trÝ, s¾p xÕp c¸n bé qu¶n lý, biªn chÕ cho c¸c chøc danh, lao ®éng hîp lý ë c¸c phßng ban, tæ ®éi. - Phßng kÕ ho¹ch: X©y dùng vµ s¾p xÕp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho xÝ nghiÖp vµ c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt trùc tiÕp, lËp dù to¸n c¸c CT, tæ chøc ®Çu mèi ®i ®Êu thÇu. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: thu thËp, ghi chÐp, xö lý sè liÖu ®Ó cung cÊp th«ng tin kinh tÕ chÝnh x¸c, kÞp thêi cho c¸c ®èi tîng cÇn sö dông th«ng tin. - Phßng qu¶n lý kü thuËt: T vÊn c¸c vÊn ®Ò kü thuËt cho c¸c ®éi trùc tiÕp thi c«ng CT vµ c¸c phßng ban kh¸c vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kü thuËt . 2. §Æc ®iÓm kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp S«ng §µ 12 – 5: 2.1. Tæ chøc Bé m¸y kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 12 – 5: 2.1.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n: Bé m¸y cña xÝ nghiÖp cã chøc n¨ng theo dâi, kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp, tæng hîp kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nép c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi cho c¸c c¬ quan qu¶n lý. §ång thêi cã c¸c nhiÖm vô: + Lµm c«ng t¸c kÕ to¸n tõ lËp chøng tõ ®Õn tæ chøc chøng tõ, ghi sæ vµ lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n theo yªu cÇu. + Cïng c¸c bé ph©n chøc n¨ng kh¸c so¹n th¶o vµ ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh cho ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp. + Th«ng qua c¸c tµi liÖu ghi chÐp, kÕ to¸n ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, gi¸m ®èc t×nh h×nh sö dông vèn, b¶o toµn vèn. TÝnh to¸n gi¸ thµnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc, víi cÊp trªn vµ c«ng t¸c thanh to¸n kh¸c. 2.1.2. C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp S«ng §µ 12 – 5 ®îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung. (Phô lôc 10) + KÕ to¸n trëng: gióp Gi¸m ®èc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, chØ ®¹o h¹ch to¸n kÕ to¸n toµn xÝ nghiÖp theo chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ níc vµ quy chÕ qu¶n lý cña C«ng ty S«ng §µ 12. §Þnh kú lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕ ho¹ch vèn, sö dông vèn vµ c«ng t¸c thu håi vèn, ®ång thêi lµm c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng th¸ng, hµng quý, hµng n¨m tr×nh gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vµ kÕ to¸n trëng c«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 + KÕ to¸n tæng hîp: NhËn chøng tõ gèc, cö kÕ to¸n chi tiÕt kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ, vµo sæ kÕ to¸n NKC, sæ c¸i TK, sæ chi tiÕt TK theo c¸c ®èi tîng, theo yªu cÇu qu¶n lý vµ lªn c¸c hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh + KÕ to¸n thanh to¸n: lËp phiÕu thu, chi theo lÖnh, qu¶n lý quü tiÒn mÆt c©n ®èi; tÝnh to¸n ph©n bæ chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng, trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho c¸c ®èi tîng sö dông liªn quan. Thanh to¸n l¬ng cho CBCNVC ®Çy ®ñ, kÞp thêi; ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh c«ng nî, thanh to¸n cña xÝ nghiÖp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. + KÕ to¸n vËt t vµ TSC§: TËp hîp c¸c chøng tõ thu mua, sö dông vËt t vµ TSC§ cña c¸c ®éi thi c«ng vµ c¸c bé phËn kh¸c trong xÝ nghiÖp. Theo dâi t×nh h×nh sö dông vËt t, kÞp thêi ph¸t hiÖn c¸c t×nh h×nh l·ng phÝ, mÊt m¸t vËt t, tæ chøc tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ cho c¸c ®èi tîng sö dông cã liªn quan. + KÕ to¸n thuÕ: Phô tr¸ch theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc, c¸c kho¶n ph¶i nép, c¸c kho¶n ®îc hoµn thuÕ. + Thñ quü: theo dâi qu¶n lý quü tiÒn mÆt, kÞp thêi b¸o c¸o t×nh h×nh thu chi vµ cßn tån quü tiÒn mÆt. 2.2. HÖ thèng kÕ to¸n: 2.2.1. §Æc ®iÓm chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i xÝ nghiÖp: - Niªn ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i xÝ nghiÖp b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 – ngµy 31/12. Kú kÕ to¸n thùc hiÖn lµ hµng th¸ng. - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông lµ ®ång ViÖt Nam (nÕu c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ sÏ ®îc quy ®æi theo ®óng nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p quy ®æi mµ Nhµ níc ®· quy ®Þnh) - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n gi¸ thµnh nguyªn vËt liÖu xuÊt kho: Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. - Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: Ph¬ng ph¸p khÊu trõ - Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§: Ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng, ®îc ¸p dông theo QuyÕt ®Þnh 166/1999/Q§-BTC cña Bé trëng Bé tµi chÝnh ngµy 30/12/1999. - HÖ thèng b¸o c¸o ®îc tæ chøc theo mÉu cña Nhµ níc gåm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, vµ mét sè b¸o c¸o kh¸c theo yªu cÇu qu¶n trÞ. - C¨n cø ph¸p lý cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong xÝ nghiÖp lµ c¸c v¨n b¶n quyÕt ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. 2.2.2. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: XÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung. KÕ to¸n xÝ nghiÖp sö dông c¸c sæ sau cho viÖc ¸p dông h×nh thøc nµy: Sæ NKC, sæ c¸i TK, b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Hµng ngµy, c¨n cø chøng tõ gèc ®· ®îc kiÓm tra, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc kÕ to¸n lËp chøng tõ vµ vµo c¸c sæ chi tiÕt liªn quan, sau ®ã vµo c¸c sæ c¸i TK kÕ to¸n phï hîp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµ ®Þnh kú ph©n bæ, kÕt chuyÓn CP vµ lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Chu tr×nh xö lý c¸c chøng tõ nh sau: NghiÖp vô ph¸t sinh Xö lý nghiÖp vô LËp chøng tõ Ghi sæ NKC, sæ c¸i, sæ chi tiÕt, b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Kho¸ sæ cña kú sau Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 Quy tr×nh c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh SP (Phô lôc 11) II. Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp S«ng §µ 12- 5: Trong ph¹m vi nghiªn cøu ®Ò tµi t¹i xÝ nghiÖp S«ng §µ 12 – 5, em xin tr×nh bµy t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo h×nh thøc kho¸n. Quy chÕ kho¸n t¹i XN ®îc thùc hiÖn nh sau: Sau khi cã Hîp ®ång kinh tÕ ký víi chñ ®Çu t hoÆc nhËn ®îc giÊy b¸o giao nhiÖm vô cña C«ng ty S«ng §µ 12 hay Tæng c«ng ty S«ng §µ, XN c¨n cø vµo tæng gi¸ trÞ hîp ®ång, tÝnh to¸n gi¸ trÞ hîp ®ång giao kho¸n cho chñ CT. Chñ CT ®îc phÐp chi trong giíi h¹n nh sau: C = D – G x (F + Cq + L) Trong ®ã: C: Tæng sè tiÒn chñ CT ®îc phÐp chi ®Ó hoµn thµnh CT, HMCT D: Doanh thu do CT, HMCT ®em l¹i G: Gi¸ trÞ s¶n lîng F, Cq, L: Tû lÖ % cña phô phÝ ph¶i nép C«ng ty, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, lîi nhuËn cña xÝ nghiÖp Gi¸ trÞ s¶n lîng = Doanh thu + VAT ®Çu ra cña CT Sau ®ã, nÕu chñ CT ®ång ý nhËn kho¸n, xÝ nghiÖp sÏ ký kÕt Hîp ®ång giao kho¸n víi chñ CT. Chñ CT khi nhËn hîp ®ång thi c«ng, sÏ tÝnh to¸n khèi lîng c«ng viÖc cÇn lµm tríc m¾t, tõ ®ã sÏ lµm giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng (BiÓu 02). Khi nhËn ®îc giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng cña chñ CT, kÕ to¸n tr×nh yªu cÇu t¹m øng cho Gi¸m ®èc duyÖt. Khi Gi¸m ®èc ®ång ý duyÖt chi, kÕ to¸n lµm thñ tôc rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ quü tiÒn mÆt vµ lµm h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 111: 150.000.000 Cã TK 112: 150.000.000 Vµ xuÊt quü cho chñ CT. Khi xuÊt vèn cho chñ CT kÕ to¸n lËp phiÕu chi (BiÓu 03) vµ h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 141: 150.000.000 Cã TK 111: 150.000.000 NhËn ®îc tiÒn t¹m øng, chñ CT tiÕn hµnh tæ chøc thi c«ng. Khi ký kÕt c¸c hîp ®ång ®Ó mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chñ CT chØ ®îc phÐp ký nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ < 150.000.000 ®, cßn víi nh÷ng hîp ®ång gi¸ trÞ > th× do Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ký. §èi víi phÇn hµnh kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, tr×nh tù thùc hiÖn nh sau: + C¸c chøng tõ lµm ph¸t sinh CP sÏ ®îc tËp hîp l¹i, kÕ to¸n sÏ ®Þnh kho¶n vµ tËp hîp CP trªn c¸c TK CP (®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng). + Cuèi kú kÕ to¸n ghi chÐp SP dë dang vµ khèi lîng SP hoµn thµnh, kÕt chuyÓn CP sang TK CPSX kinh doanh dë dang (®îc më chi tiÕt theo tõng CT, HMCT). + C¨n cø vµo khèi lîng SP hoµn thµnh, kÕt chuyÓn gi¸ trÞ khèi lîng SP hoµn thµnh cña tõng CT, HMCT sang gi¸ trÞ hµng b¸n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 1. Thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 12– 5: 1.1. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: C¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm tæ chøc SX vµ quy tr×nh c«ng nghÖ lµ thi c«ng c¸c CT chñ yÕu theo c¸c h×nh thøc kho¸n gän cho c¸c ®éi thi c«ng. C¨n cø vµo ngµnh nghÒ kinh doanh lµ c¸c SP x©y l¾p , cã thêi gian thi c«ng lín, ph©n t¸n, ë xa… C¨n cø vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña xÝ nghiÖp: Bé m¸y kÕ to¸n ®îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung, toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc tiÕn hµnh tËp trung t¹i Phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp. Do vËy, xÝ nghiÖp x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp CPSX lµ tõng CT, HMCT. 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp: XÝ nghiÖp tiÕn hµnh ph©n lo¹i CPSX theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña CP nh sau: - CPNVLTT: gåm toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu cÇn thiÕt t¹o ra SP, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô… - CPNCTT: lµ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, kÓ c¶ c«ng nh©n phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l¬ng, bao gåm c¶ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh. - CPSXC: gåm c¸c kho¶n chi cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ phôc vô chung trong ph¹m vi c«ng trêng hay ®éi x©y l¾p nh: CP vËt liÖu, CCDC, khÊu hao TSC§, CP dÞch vô mua ngoµi, CP kh¸c b»ng tiÒn…. 1.3. Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®îc ¸p dông t¹i xÝ nghiÖp: HiÖn nay, ®Ó tËp hîp CPSX phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, xÝ nghiÖp lùa chän ph¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp theo tõng CT. CP ph¸t sinh ®îc ¸p dông cho CT nµo sÏ ®îc tËp hîp hÕt cho CT ®ã. 1.4. Tµi kho¶n sö dông: Mét sè TK chÝnh nh: TK 621, 622, 627, 154, 141… c¸c TK nµy ®Òu ®îc më chi tiÕt theo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cña tõng CT vµ HMCT. HiÖn nay, XN kh«ng sö dông TK 623 ®Ó tËp hîp CPMTC mµ tËp hîp hÕt c¸c kho¶n môc CP liªn quan ®Õn MTC vµo TK 627 – CPSXC. 1.5. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i XÝ nghiÖp: 1.5.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Quy tr×nh h¹ch to¸n kho¶n môc CPNVLTT ®îc tiÕn hµnh nh sau: Phßng kÕ to¸n cïng Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vËt t vµ nh©n viªn cña phßng qu¶n lý kü thuËt c¨n cø vµo dù to¸n c¸c CT, ph¬ng ¸n vµ kÕ ho¹ch thi c«ng ®Ó tÝnh to¸n lîng vËt t cÇn thiÕt phôc vô CT vµ lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t. Cô thÓ, lîng vËt t cÇn thiÕt ®îc tÝnh to¸n dùa trªn dù to¸n CT vµ ®¬n gi¸ vËt liÖu trªn thÞ trêng th«ng qua Biªn b¶n x¸c ®Þnh gi¸. Trªn c¬ së ®ã Phßng kÕ to¸n x¸c ®Þnh nh÷ng nguån cung cÊp hîp lý. Do xÝ nghiÖp ¸p dông ph¬ng thøc kho¸n gän cho CT nªn xÝ nghiÖp kh«ng tiÕn hµnh mua vËt t cho s¶n xuÊt mµ do chñ CT tù tæ chøc thu mua. VËt t ®îc mua vµ ®a ®Õn ch©n CT kh«ng th«ng qua kho cña xÝ nghiÖp mµ ®îc theo dâi t¹i kho cña CT, do chñ CT vµ c¸c tæ ®éi x©y l¾p b¶o qu¶n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. V× vËy, kh«ng cã nghiÖp vô mua vËt t nhËp kho cña xÝ nghiÖp, còng nh kh«ng cã nghiÖp vô xuÊt kho vËt t cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt trùc tiÕp. Nhng ®Ó t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý, xÝ nghiÖp quy ®Þnh chñ CT chØ ®îc phÐp ký Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 nh÷ng hîp ®ång mua vËt t cã gi¸ trÞ < 150.000.000®. Nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ > ph¶i do Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ký hoÆc phã gi¸m ®èc mang giÊy uû quyÒn cña gi¸m ®èc ký thay. Vµo cuèi mçi th¸ng chñ CT tËp hîp nh÷ng chøng tõ cña c«ng viÖc mua vËt t xuÊt dïng cho ho¹t ®éng x©y l¾p trùc tiÕp vÒ cho kÕ to¸n xÝ nghiÖp, bao gåm: Hîp ®ång, Ho¸ ®¬n, GTGT, Ho¸ ®¬n cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn, Biªn b¶n giao nhËn vËt t hµng ho¸. Trªn c¬ së nh÷ng chøng tõ ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n CPNVLTT. Cô thÓ nh sau: Khi nhËn ®îc c¸c Chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc ph¸t sinh CPNVLTT, kÕ to¸n tÝnh gi¸ thùc tÕ cña NVL sö dông cho CT dùa trªn ho¸ ®¬n mua NVL vµ ho¸ ®¬n cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn (nÕu cã). Gi¸ thùc tÕ NVL = gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n + CP vËn chuyÓn, bèc xÕp NÕu chñ CT cã GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n, kÕ to¸n xem xÐt t×nh h×nh ph¸t sinh CP ®Õn thêi ®iÓm xin ®Ò nghÞ thanh to¸n víi t×nh h×nh sö dông vèn t¹m øng cña chñ CT, vµ tr×nh Gi¸m ®èc duyÖt chi. NÕu Gi¸m ®èc xÐt duyÖt chi, kÕ to¸n viÕt PhiÕu chi, ®ång thêi chuyÓn phiÕu chi cho thñ quü xuÊt tiÒn mÆt cho chñ CT thanh to¸n cho ngêi b¸n hoÆc lµm thñ tôc thanh to¸n víi ngêi b¸n qua ng©n hµng. Khi thanh to¸n cho ngêi b¸n hoÆc treo nî ngêi b¸n trªn TK 331 – Ph¶i tr¶ ngêi b¸n cña xÝ nghiÖp, kÕ to¸n lËp chøng tõ h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 141 (chi tiÕt) hoÆc: Nî TK 141 Cã TK 1111, 1121 Cã TK 331 Sau ®ã, kÕ to¸n ghi nhËn CPNVLTT theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 621 (Chi tiÕt) Cã TK 141 (Chi tiÕt) Nî TK 1331 Cã TK 3388 (Chi tiÕt) NÕu nh CT kh«ng cã giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n, kÕ to¸n sÏ tÝnh trõ vµo tiÒn vèn xuÊt t¹m øng cho chñ CT, lËp chøng tõ h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 621 (chi tiÕt cho tõng CT) Cã TK 141 (chi tiÕt cho chñ CT) Vµ: Nî TK 133 – VAT ®îc khÊu trõ Cã TK 3388 (chi tiÕt cho chñ CT) Ghi nhËn kho¶n nî thuÕ chñ CT ®· thanh to¸n cho xÝ nghiÖp VÝ dô cô thÓ: Víi GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n cña «ng §Æng Minh TuÖ ngµy 30/10/2003 kho¸n lµm rót tiÒn göi ng©n hµng ®Ó thanh to¸n cho ngêi b¸n. Khi thanh to¸n cho ngêi b¸n thay cho CT, kÕ to¸n ghi nhËn kho¶n tiÒn nµy nh kho¶n t¹m øng cho chñ CT. Do ®ã, kÕ to¸n lËp chøng tõ h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 141: 55.694.000 Cã TK 1121: 55.694.000 Sau ®ã víi Biªn b¶n giao nhËn vËt t hµng ho¸, Ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n tæng hîp chøng tõ: Nî TK 621: 51.540.000 Cã TK 141: 51.540.000 Nî TK 1331: 5.154.000 Cã TK 3388: 5.154.000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 Sau khi lËp c¸c chøng tõ, kÕ to¸n vµo c¸c sæ cña h×nh thøc sæ kÕ to¸n NKC theo ®óng tr×nh tù: + Sæ NKC + Sæ c¸i TK 621 + Sæ chi tiÕt TK 62112 – CT nhµ V¨n ho¸ L§ KonTum Cuèi kú, kÕ to¸n c¨n cø vµo CPNVL TT ®· tËp hîp ®îc trªn sæ chi tiÕt TK 621, kÕ to¸n kÕt chuyÓn CPNVLTT sang sæ c¸i, sæ chi tiÕt (më cho tõng CT, HMCT) t¬ng øng. (C¸c biÓu 04, 05, 06) 1.5.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: CP nµy bao gåm: + TiÒn l¬ng chÝnh, l¬ng phô vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, cña chñ CT + TiÒn c«ng cña lao ®éng thuª ngoµi.  Víi lao ®éng thuª ngoµi: Khi thuª lao ®éng ngoµi, chñ CT ký Hîp ®ång nh©n c«ng (theo ph¬ng thøc kho¸n gän) Do qu¸ tr×nh thi c«ng kÐo dµi, chñ CT thêng ph¶i øng tríc cho c«ng nh©n thuª ngoµi khi ®ã, chñ CT lµm giÊy biªn nhËn t¹m øng víi ®éi trëng bªn giao kho¸n ®Ó x¸c nhËn nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh CPNCTT. Khi CT XDCB hoµn thµnh, bªn nhËn kho¸n bµn giao cho bªn giao kho¸n. Hai bªn tiÕn hµnh lµm biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc hoµn thµnh. Cuèi th¸ng, khi CT hoµn thµnh, chñ CT tËp hîp nh÷ng chøng tõ liªn quan ®Õn nghiÖp vô kÕ to¸n lµm ph¸t sinh CPNCTT ®Ó chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp. Phßng kÕ to¸n nhËn chøng tõ vµ kiÓm tra l¹i, tr×nh gi¸m ®èc duyÖt, sau ®ã kÕ to¸n tiÒn mÆt viÕt phiÕu chi xuÊt tiÒn cho chñ CT ®Ó chñ CT thanh to¸n víi lao ®éng thuª ngoµi hoÆc tÝnh trõ vµo tiÒn t¹m øng cña chñ CT. §ång thêi chuyÓn chøng tõ cho kÕ to¸n tæng hîp ®Ó kÕ to¸n tËp hîp CPNCTT theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 (chi tiÕt theo CT) Cã TK 111 (1) HoÆc: Nî TK 622 (chi tiÕt) Cã TK 141 (chi tiÕt) Lao ®éng thuª ngoµi kh«ng ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c trÝch c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (BHXH, BHYT, KPC§). Víi hîp ®ång nh©n c«ng thuª ngoµi ngµy 10/02/2003 cña chñ CT ký kÕt víi «ng NguyÔn §øc Thµnh vµ giÊy biªn nhËn tiÒn t¹m øng ngµy 30/10/2003, kÕ to¸n lËp chøng tõ h¹ch to¸n: Nî TK 622: 35.000.000 (chi tiÕt: CT nhµ V¨n ho¸ L§ KonTum) Cã TK 141: 35.000.000 (chi tiÕt: CT nhµ V¨n ho¸ L§ KonTum) Sau ®ã kÕ to¸n vµo c¸c sæ NKC, sæ c¸i TK 622, sæ chi tiÕt TK 622 (më cho tõng CT). BiÓu 07, 08, 09, 10  §èi víi tiÒn l¬ng cña chñ CT: TiÒn l¬ng cña chñ CT ®îc xÝ nghiÖp kho¸n theo ®Þnh møc, hµng th¸ng dùa trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n tÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng víi tû lÖ trÝch theo quy ®Þnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 lµ 19% (BHXH 15%, BHYT 2%, KPC§ 2%) cïng víi sè tiÒn l¬ng kho¸n cña chñ CT ®Ó tÝnh vµo CPNCTT. KÕ to¸n lËp c¸c chøng tõ h¹ch to¸n tæng hîp theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 (chi tiÕt) Cã TK 334 Vµ: Nî TK 622 (chi tiÕt) Cã TK 3382, 3383, 3384 Kho¶n l¬ng kho¸n chñ CT chÝnh lµ phÇn “l¬ng thùc tr¶” trªn b¶ng “Danh s¸ch thu BHXH, BHYT, KPC§ cña c¸c CT” vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña chñ CT còng ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c cét BHXH, BHYT, KPC§; phÇn “Thu cña CT”. Tuy nhiªn, cã thªm mét bót to¸n mét Nî, nhiÒu Cã ®Ó tÝnh c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§. Nî TK 622 (më chi tiÕt cho tõng CT) Cã TK 3382, 3383, 3384 Cô thÓ nh ®èi víi CT Nhµ v¨n ho¸ L§ Kom Tum, l¬ng xÝ nghiÖp kho¸n cho chñ CT lµ 1.800.000 ®. Dùa vµo møc l¬ng kho¸n Êy, kÕ to¸n tÝnh ra sè BHXH, BHYT, KPC§ ®Ó tÝnh vµo CP NVL TT nh sau: BHXH = 1.800.000 x 15% = 270.000 BHYT = 1.800.000 x 2% = 36.000 KPC§ = 1.800.000 x 2% = 36.000 Sau ®ã kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 : 2.142.000 Cã TK 334: 1.800.000 Cã TK 3382: 36.000 Cã TK 3383: 270.000 Cã TK 3384: 36.000 Sau ®ã vµo sæ NKC, sæ c¸i TK 622, sæ chi tiÕt TK 622 1.5.3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: ë xÝ nghiÖp S«ng §µ 12 – 5 do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt lµ tæ chøc thi c«ng nh÷ng CT riªng biÖt, cã sù ph©n c«ng lao ®éng hîp lý phôc vô thi c«ng CT nªn CPSXC ph¸t sinh ë CT nµo ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho CT ®ã mµ kh«ng ph¶i ph©n bæ. CPSXC bao gåm c¸c kho¶n: + CPMTC + CP khÊu haoTSC§, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng CT vµ c«ng t¸c qu¶n lý ë tæ, ®éi. + CP dÞch vô mua ngoµi + CP kh¸c b»ng tiÒn + CP dông cô s¶n xuÊt + C¸c kho¶n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý phôc vô thi c«ng CT. KÕ to¸n sö dông TK 627 vµ c¸c TK cÊp 2 ®Ó tËp hîp CPSXC. Cô thÓ nh sau:  §èi víi nh©n viªn ph©n xëng NÕu chñ CT thuª bé phËn qu¶n lý kü thuËt bªn ngoµi th× tr×nh tù h¹ch to¸n CP nh©n viªn ph©n xëng gièng nh tr×nh tù h¹ch to¸n CPNCTT, nghÜa lµ kÕ to¸n chØ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thuª nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt mµ chñ CT chuyÓn vÒ ®Ó h¹ch to¸n CP mµ kh«ng cÇn ph¶i trÝch BHXH, BHYT, KPC§. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 NÕu chñ CT yªu cÇu ®îc xÝ nghiÖp hç trî nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt th× CP Ban qu¶n lý CT lµ nh÷ng kho¶n chÝnh, l¬ng phô vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ph¶i tr¶ cho CBCNV qu¶n lý CT lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ®îc xÝ nghiÖp giao nhiÖm vô lµm c«ng t¸c qu¶n lý ë CT. Do xÝ nghiÖp kho¸n gän c¸c kho¶n chi cho chñ CT nªn chñ CT cã tr¸ch nhiÖm tr¶ l¬ng cho nh÷ng nh©n viªn qu¶n lý cña xÝ nghiÖp lµm viÖc ë CT theo sù tho¶ thuËn cña hai bªn. H×nh thøc nµy còng gièng nh viÖc ®i thuª nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt nhng cã kh¸c lµ nh÷ng nh©n viªn nµy lµ lao ®éng trong danh s¸ch cña xÝ nghiÖp. V× vËy, xÝ nghiÖp vÉn ph¶i tÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho sè nh©n viªn nµy vµ nép cho c¬ quan b¶o hiÓm. Bé phËn nh©n viªn qu¶n lý cña xÝ nghiÖp lµm viÖc cho chñ CT chÝnh lµ bé phËn kh«ng hëng l¬ng t¹i xÝ nghiÖp ®îc nªu trong Danh s¸ch thu BHXH, BHYT, KPC§ MÆc dï xÝ nghiÖp kh«ng tr¶ l¬ng cho bé phËn qu¶n lý ë CT nhng ®Ó cã c¨n cø thùc hiÖn tÝnh trÝch c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo quy ®Þnh, vµo cuèi mçi th¸ng c¨n cø vµo hÖ sè l¬ng mµ nh©n viªn hëng, B¶ng chÊm c«ng do chñ CT göi lªn vµ møc l¬ng tèi thiÓu “290.000®”, kÕ to¸n tÝnh ra l¬ng c¬ b¶n cña nh©n viªn qu¶n lý lµm viÖc ë CT theo c«ng thøc sau: HÖ sè l¬ng x Sè ngµy c«ng trong th¸ng x 290.000 L¬ng c¬ b¶n = 22 Sau ®ã dùa trªn l¬ng c¬ b¶n tÝnh ra BHXH, BHYT ®îc phÐp tÝnh vµo CPSX: BHXH = L¬ng c¬ b¶n x 15%; BHXH = L¬ng c¬ b¶n x 5% Riªng KPC§ ®îc trÝch trªn møc l¬ng kho¸n mµ xÝ nghiÖp quy ®Þnh cho c¸c nh©n viªn qu¶n lý ®i lµm viÖc ë CT: KPC§ = L¬ng kho¸n x 2% §ång thêi c¨n cø vµo chøng tõ thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cho nh©n viªn qu¶n lý cña chñ CT göi vÒ, kÕ to¸n h¹ch to¸n CP nh©n viªn ph©n xëng theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 627 (chi tiÕt cho tõng CT) Cã TK 141, 3382, 3383, 3384 Sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp lËp c¸c chøng tõ h¹ch to¸n kho¶n môc CP nh©n viªn ph©n xëng dùa trªn “B¶ng thanh to¸n l¬ng nh©n viªn QL" vµ “Danh s¸ch thu BHXH, BHYT, KPC§”, thªm chøng tõ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ chøng tõ h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. VÝ dô: H¹ch to¸n tiÒn l¬ng nh©n viªn ph©n xëng CT nhµ V¨n ho¸ L§ KonTum. Nî TK 627: 9.600.000 Cã TK 141: 9.600.000 H¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§ vµo CP: Nî TK 6271: 785.272 Cã TK 3382: 172.000 Cã TK 3383: 541.120 Cã TK 3384: 72.152 Sau ®ã vµo sæ NKC; sæ c¸i TK 6271; sæ c¸i TK 334, 3382, 3383, 3384; sæ chi tiÕt TK 6271 (më chi tiÕt cho tõng CT) Sè liÖu trªn sæ chi tiÕt TK 6271 sÏ lµ c¨n cø ®Ó cuèi th¸ng sau khi kÕt chuyÓn sang sæ c¸i TK 154 vµ sæ chi tiÕt TK 154 t¬ng øng cho tõng CT, ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh cña CT, HMCT. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò thÞ Thu Trang – líp 5a05 (BiÓu 11)  §èi víi kho¶n môc CPNVL: Th«ng thêng trong thi c«ng c¸c CT cña XN kh«ng ph¸t sinh kho¶n môc CPNVL dïng cho BQL CT. Nhng XN dïng TK 6272 – CPNVL ®Ó h¹ch to¸n kho¶n môc CP nguyªn, nhiªn liÖu sö dông cho MTC do kh«ng sö dông TK 623 – CPMTC. Trong quý IV, do CT ®· s¾p ®i vµo hoµn thµnh bµn giao cho nªn CP nguyªn, nhiªn vËt liÖu sö dông cho MTC kh«ng ph¸t sinh.  §«i víi kho¶n môc CPCCDC nhá: CCDC nhá lµ c¸c CC, DC dïng cho ho¹t ®éng qu¶n lý, s¶n xuÊt nh CP dông cô nhá ®Ó x©y dùng l¸n tr¹i, c¸c ®å dïng nhá cho Ban qu¶n lý ®éi … nh÷ng CCDC nµy cã gi¸ trÞ nhá nªn ®îc ph©n bæ mét lÇn vµo CPSX. Chñ CT ph¶i tËp häp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nµy vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n vµo TK 6273 – CPCCDC theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6273 (chi tiÕt) Cã TK 141 Sau ®ã lÇn lît vµo c¸c sæ NKC, sæ c¸i TK 6273, sæ c¸i TK 111, sæ chi tiÕt TK 6273, sæ chi tiÕt TK 1111.  §èi víi kho¶n môc KHTSC§: TSC§ sö dông ë CT chñ yÕu lµ m¸y mãc thi c«ng, cã thÓ lµ cña xÝ nghiÖp hoÆc ®i thuª ngoµi. NÕu lµ cña xÝ nghiÖp th× thùc hiÖn trÝch khÊu hao. Do c¬ chÕ kho¸n gän nªn chñ CT ph¶i tr¶ mäi yÕu tè ®Çu vµo cña CT, v× vËy nÕu CT cã sö dông TSC§ cña xÝ nghiÖp trong qu¸ tr×nh thi c«ng th× coi nh xÝ nghiÖp cho chñ CT thuª TSC§ vµ xÝ nghiÖp coi ®ã lµ ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô. Hµng th¸ng, kÕ to¸n trÝch khÊu hao nh÷ng TSC§ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng ë CT vµ tÝnh vµo kho¶n môc CP khÊu hao TSC§ cña ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô, lµm c¬ së tÝnh gi¸ thµnh cña ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô mµ kh«ng tÝnh vµo CP khÊu haoTSC§ cña CT. §Þnh kú hoÆc khi thanh to¸n hîp ®ång, kÕ to¸n viÕt ho¸ ®¬n b¸n hµng cho chñ CT. Chñ CT l¹i hoµn nh÷ng ho¸ ®¬n ®ã, cïng c¸c ho¸ ®¬n thuª m¸y kh¸c ®Ó h¹ch to¸n vµo TK 6277 - CP dÞch vô mua ngoµi cña CT. ViÖc tÝnh khÊu hao ®îc tÝnh cho tõng TSC§ cô thÓ, hiÖn nay xÝ nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao b»ng ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng (theo QuyÕt ®Þnh 166/Q§/BTC ngµy 30/12/1999 vÒ chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§). Møc trÝch khÊu hao trung Nguyªn gi¸ cña TSC§ = Thêi gian sö dông b×nh hµng n¨m cña TSC§ Møc trÝch khÊu hao trung Møc trÝch khÊu hao hµng n¨m = 12 b×nh hµng th¸ng cña TSC§ Khi TSC§ míi mua vÒ hay míi h×nh thµnh ®a vµo sö dông, c¨n cø vµo thiÕt kÕ kü thuËt vµ yªu cÇu sö dông, kÕ to¸n x¸c ®Þnh thêi gian sö dông vµ c«ng thøc ®Ó hµng th¸ng tÝnh khÊu hao cho tÊt c¶ c¸c TSC§ trªn c¬ së TSC§ sö dông. C¨n cø vµo t×nh h×nh sö dông TSC§ cho tõng ho¹t ®éng, kÕ to¸n ph©n bæ CP khÊu hao vµ h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n:
- Xem thêm -