Tài liệu Nâng cao lợi nhuận và hiệu quả tài chính cho nông hộ tại quận thốt nốt, thành phố cần thơ

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

LỜI CẢM TẠ ___________________________________ Sau 3 năm học tập và nghiên cứu tại Khoa kinh tế  và Quản trị  kinh   doanh trường Đại học Cần Thơ. Hôm nay, với những kiến thức đã được ở  trường và những kinh nghiệm thực tế  trong quá trình học tập, em đã hoàn   thành luận văn tốt nghiệp của mình. Nhân quyển luận văn này, em xin gửi   lời cám ơn đến: Quý thầy, cô trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là các thầy, cô Khoa  kinh tế  và Quản trị  kinh doanh đã dầy công truyền đạt kiến thức cho em   suốt 3 năm học tập tại trường. Đặc biệt, em xin gửi lời cám  ơn đến cô   Huỳnh Thị Đan Xuân. Cô đã nhiệt tình hướng dẫn và đóng góp ý kiến giúp  em hoàn thành tốt luận văn này. Bên cạnh đó, em cũng xin chân thành cám  ơn Ban lãnh đạo, các cô  chúc, anh chị  phòng kinh tế  quận Thốt Nốt đã tạo mọi điều kiện cho em   thực hiện đề tài luận văn của mình. Tuy nhiên, do hạn chế về kiến thức và thời gian có hạn nên chắc chắn   luận văn không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em kính mong được sự  đóng góp ý kiến của quý cơ  quan cùng quý thầy, cô để  luận văn này hoàn   thiện hơn và có ý nghĩa thực tế hơn. Cuối lời, em kính chúc quý thầy, cô khoa Kinh tế  và Quản trị  kinh   doanh cùng quý cô chú, anh/chị  tại phòng kinh tế quận Thốt Nốt được dồi   dào sức khỏe, công tác tốt, luôn vui vẻ  trong cuộc sống và thành đạt trong  công việc. Trân trọng kính chào!                                                               TP. C ần Th ơ, ngày 16 tháng 10 năm 2013                                                                       Sinh viên thực hiện                                                                                                                            Nguyễn Như Phương i LỜI CAM ĐOAN    Em cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu thu   thập và kết quả  phân tích trong đề  tài là trung thực, đề  tài không trùng với  bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào.                                                                                                                                     TP. Cần Thơ, ngày 16 tháng 10 năm 2013                                                                       Sinh viên thực hiện                                                                            Nguy ễn Nh ư Ph ương ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………                                                                                                    Ngày …. tháng …. Năm 2013                                               Thủ trưởng đơn vị                                                                  (Ký tên và đóng dấu) iii BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ và tên người nhận xét:………..…………………Học vị: …………….. Chuyên ngành:……………………………………………………………. Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ hướng dẫn Cơ quan công tác:………………………………………………………… Tên sinh viên:……………………………MSSV:……... ………………… Lớp: ……………………………………………………………………….. Tên đề tài: ………………………………………………………………… Cơ sở đào tạo: …………………………………………………………….. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Hình thức trình bày: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiến và tính cấp thiết của đề tài: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… iv 6. Các nhận xét khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề  tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TP. Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2013                                                               NG ƯỜI NH ẬN XÉT BẢNG NHÂN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ và tên người nhận xét:………..…………………Học vị: …………….. Chuyên ngành:……………………………………………………………. Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ phản biện Cơ quan công tác:………………………………………………………… Tên sinh viên:……………………………MSSV:……... ………………… Lớp: ……………………………………………………………………….. Tên đề tài: ………………………………………………………………… Cơ sở đào tạo: …………………………………………………………….. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: v ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Hình thức trình bày: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiến và tính cấp thiết của đề tài: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 6. Các nhận xét khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề  tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TP. Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2013                                                         NGƯỜI NHẬN XÉT  vi MỤC LỤC  1.2.2 Mục tiêu cụ thể                                                                                        ....................................................................................      2  1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH                                                    ...............................................      2  1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU                                                                            ........................................................................      2   1.4.1 Về không gian                                                                                         ....................................................................................      2   1.4.2 Về thời gian                                                                                            .......................................................................................      2   1.4.3 Đối tượng nghiên cứu                                                                             .........................................................................      2  1.4.4 Nội dung nghiên cứu                                                                                ............................................................................      2  2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN                                                                                        ....................................................................................      4   2.1.1 Một số khái niệm                                                                                    ...............................................................................      4    2.1.2 Các chỉ tiêu tài chính                                                                               ...........................................................................      6  2.1.3 Các nhân tố tác động trong quá trình chăn nuôi                                       ...................................      6  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU                                                               ...........................................................      9  2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu                                                       ...................................................      9  2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu                                                                 .............................................................      9  2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu                                                                ............................................................      9 2.3 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN   CỨU                                                                                                                   ...............................................................................................................       12  3.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẬN THỐT NỐT – TP. CẦN THƠ                        ....................       13    3.1.1 Đặc điểm tự nhiên                                                                                ............................................................................       13    3.1.2 Đơn vị hành chính                                                                                 .............................................................................       14    3.1.3 Tình hình kinh tế­xã hội                                                                       ...................................................................       14  3.1.4 Dân số và lao động                                                                                 .............................................................................       16 3.1.5 Tình hình sản xuất nông nghiệp của quận Thốt Nốt trong 6 tháng   đầu năm 2013                                                                                                  ..............................................................................................       17  3.2 TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013                         .....................       20   3.2.1 Công tác chăn nuôi                                                                                ............................................................................       20   3.2.2 Công tác kiểm dịch và vệ sinh thú y                                                     .................................................       20 3.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NUÔI VỊT LẤY THỊT CỦA NÔNG HỘ                                                                                                                           21 ........................................................................................................................       3.3.1 Tổng quan về hộ nuôi vịt trên địa bàn quận                                          ......................................       21  3.3.2 Lí do chọn nuôi vịt lấy thịt của nông hộ                                               ...........................................       26  3.3.3 Giống vịt lấy thịt                                                                                    ................................................................................       27  3.3.4 Quy mô nuôi vịt của hộ                                                                         .....................................................................       29  3.3.6 Tình hình nuôi vịt thịt của nông hộ                                                        ....................................................       30  3.3.6 Tình hình tiêu thụ hiện nay                                                                    ................................................................       31  4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH                                                     .................................................       33  4.1.1 Phân tích chi phí nuôi                                                                              ..........................................................................       33 vii  4.1.2 Doanh thu của hộ nuôi vịt thịt                                                                ............................................................       37  4.1.3 Lợi nhuận của hộ nuôi                                                                           .......................................................................       38  4.1.4 Phân tích các tỷ số tài chính                                                                   ...............................................................       38 4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI   CHÍNH                                                                                                               ...........................................................................................................       40  5.1 KẾT LUẬN                                                                                                 .............................................................................................       44  5.2 KIẾN NGHỊ                                                                                                ............................................................................................       44  5.2.1 Kiến nghị đối với người chăn nuôi                                                       ...................................................       44  5.2.2 Kiến nghị đối với chính quyền địa phương                                          ......................................       45  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                ............................................................................       46  PHỤ LỤC 1                                                                                                       ...................................................................................................       47  PHỤ LỤC 2                                                                                                       ...................................................................................................       54 viii DANH SÁCH BẢNG  Bảng 2.1: Các biến trong mô hình hồi quy đa biến                                     ............................       11  Bảng 3.1: Dân số quận Thốt Nốt qua các năm (2010­2012)                        ....................       16  Bảng 3.2: Phân phối số hộ trong mẫu theo phường                                   ...............................       21  Bảng 3.3: Số lao động của các hộ chăn nuôi                                                ............................................       22 Bảng 3.4: Trình độ học vấn của nông hộ chăn nuôi vịt phân theo cấp   học                                                                                                                     .................................................................................................................       22  Bảng 3.5: Độ tuổi và số năm trong nghề của người chăn nuôi                 .............       23 Bảng 3.6: Tỷ lệ tham gia tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi vịt của nông   hộ                                                                                                                       ...................................................................................................................       24  Bảng 3.7: Thông tin về kinh nghiệm nuôi vịt thịt của nông hộ                 .............       24  Bảng 3.8: Tình hình sử dụng đất của nông hộ nuôi vịt thịt                       ...................       25  Bảng 3.9: Lý do chọn nuôi vịt                                                                         .....................................................................       26  Bảng 3.10: Giống vịt được hộ chọn nuôi                                                     .................................................       27  Bảng 3.11: Lý do chọn giống                                                                          ......................................................................       28  Bảng 3.12: Nguồn cung cấp giống                                                                 ............................................................       28  Bảng 3.13: Cơ cấu lượng nuôi                                                                       ...................................................................       29  Bảng 3.14: Tình hình vay vốn của nông hộ nuôi vịt thịt                             ........................       30  Bảng 3.15: Tình hình nuôi vịt                                                                          ......................................................................       31  Bảng 3.16: Hình thức tiêu thụ                                                                         .....................................................................       31 ix Bảng 4.1: Các chi phí chăn nuôi trung bình trên kg vịt thịt bán ra trong 1   vụ nuôi                                                                                                               ...........................................................................................................       34  Bảng 4.2: Chi phí thức ăn                                                                                ............................................................................       35  Bảng 4.3: Doanh thu của hoạt động chăn nuôi vịt thịt                                ...........................       37  Bảng 4.4: Lợi nhuận trung bình trên mỗi kg vịt thịt bán ra                      ..................       38  Bảng 4.5: Các tỷ số tài chính                                                                          ......................................................................       38 Bảng 4.6: Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của   nông hộ chăn nuôi vịt lấy thịt                                                                         ....................................................................       40 x DANH SÁCH HÌNH Hình   4.1:   Cơ   cấu   chi   phí   chăn   nuôi   vịt   thịt   ở   quận   Thốt   Nốt   năm  2013……..33 xi xii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long CP Chi phí LĐ Lao động LĐGĐ                                         Lao động gia đình TP Thành phố TNHH Trách nhiệm hữu hạn KHHGD Kế hoạch hóa gia đình KT.VSTY Kiểm tra vệ sinh thú y TLBQ Trọng lượng bình quân xiii TÓM TẮT  Đề tài “Phân tích hiệu quả tài chính của chăn nuôi vịt lấy thịt tại quận   Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ” bao gồm những nội dung chính sau: Trước hết phân tích tình hình tài chính của chăn nuôi vịt lấy thịt tại các  phường Tân Hưng, Thuận Hưng, Trung Kiên, Thới Thuận giai đoạn năm   2013 bằng phương pháp thống kê mô tả  nguồn số  liệu thứ  cấp thu thập   được từ báo cáo kinh tế xã hội của phòng Kinh tế quận Thốt Nốt, niên giám  thống kê quận Thốt Nốt năm 2012 và 2013. Tiếp đến dùng phương pháp hồi quy tuyến tính tính toán các chỉ  tiêu  chi phí, doanh thu, lợi nhuận, tỷ  suất lợi nhuận để  đánh giá hiệu quả  tài   chính trong việc chăn nuôi vịt lấy thịt của nông hộ. Kết quả nghiên cứu cho   thấy chi phí thức ăn, chi phí con giống là hai loại chiếm tỷ trọng cao trong   cơ cấu chi phí (69,09% và 18,31%). Qua tính toán cho thấy việc chăn nuôi vịt   lấy thịt mang lại hiệu quả tài chính cho nông hộ, tuy nhiên cần phải được   huấn luyện và đào tạo về  chăn nuôi nhiều hơn, vì chăn nuôi mang tính tự  phát và kinh nghiệm nên lợi nhuận không cao. Cuối cùng sử  dụng phần mềm stata  ướng lượng mô hình hồi quy để  tìm ra các nhân tố  ảnh hưởng đến hiệu quả  tài chính của chăn nuôi vịt lấy  thịt trong quá trình chăn nuôi. Kết quả là chi phí con giống và chi phí thức ăn  có ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của chăn nuôi. Thông qua kết quả ước   lượng cũng thấy được mức hiệu quả tài chính của từng nông hộ. Từ kết quả những phân tích trên tìm ra những tồn tại, hạn chế để đưa  ra giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao lợi nhuận và hiệu quả tài chính cho  nông hộ tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.  xiv CHƯƠNG 1   GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI  Thốt Nốt là một trong những quận trọng điểm về  nông nghiệp của   thành phố  Cần Thơ, có vị  trí tiềm năng rất quan trọng để  phát triển sản  xuất công nghiệp, tiểu thủ  công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và   thương mại dịch vụ. Chăn nuôi là một ngành quan trọng của nông nghiệp  hiện đại. Chăn nuôi gia cầm được xem là ngành chủ  lực, nhiều người dân   làm giàu từ chăn nuôi, trong đó chăn nuôi vịt là nghề truyền thống lâu đời ở  ĐBSCL, là một cách làm ăn đơn giản mà hiệu quả, rất phổ  biến  ở  miền  Nam nước ta, nhờ có những điều kiện tự  nhiên hết sức thuận lợi.  Ở  Thốt   Nốt, chăn nuôi vịt được xem là ngành chủ  lực. Vịt dễ  nuôi, mau cho thu   hoạch nên bà con nông dân rất thích, có thể nuôi để lấy thịt hoặc lấy trứng.   Nghề chăn nuôi này đã tận dụng nhiều thức ăn thiên nhiên (tép, cua, ốc, côn   trùng, bọ rầy…) để sản xuất ra thịt, trứng, lông, cung cấp cho tiêu dùng và  cho xuất khẩu. Đồng thời đó là một ngành chăn nuôi đầu tư cơ sở vật chất   kỹ thuật ít mà vẫn thu lãi nhanh và có năng suất lao động cao. Chăn nuôi vịt  cũng góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lực lượng lao động nông   thôn hiện nay. Vì vậy trong những năm qua quy mô và sản lượng vịt nuôi  không ngừng tăng lên để  đáp  ứng nhu cầu tiêu dùng của người trong quận   cũng như thành phố Cần Thơ. Giống như nhiều vùng trong khu vực ĐBSCL, Thốt Nốt là nơi có điều   kiện rất tốt để phát triển ngành chăn nuôi vịt lấy thịt. Những năm qua để cải   thiện giống vịt, ngành chăn nuôi đã nhập nhiều giống vịt tốt của thế giới vào  Việt Nam. Chúng có những ưu điểm vượt trội so với giống vịt của ta, và nó  thích nghi rất tốt, có điều kiện tạo con lai năng suất cao, có chính sách  khuyến khích chăn nuôi phát triển, sản lượng lúa, hoa màu, lương thực tăng   là yếu tố cơ bản thúc đẩy chăn nuôi vịt phát triển. Tuy nhiên những năm gần   đây, vịt cúm gia cầm bùng phát ở các tỉnh trong khu vực Tây Nam Bộ thuộc   ĐBSCL nói chung và quận Thốt Nốt nói riêng, gây thiệt hại lớn cho người   nông dân. Nhiều hộ nông dân đã từ  bỏ nghề nuôi vịt để  chuyển sang ngành   nghề khác khiến cho số lượng đàn vịt trong quận giảm mạnh trong thời gian  gần đây, ảnh hưởng đến cơ cấu ngành chăn nuôi của quận . Từ  sự  cấp thiết đó, đề  tài “Phân tích hiệu quả  tài chính của chăn  nuôi vịt lấy thịt tại quận Thốt Nốt­ TP. Cần Thơ” được chọn nghiên  cứu nhằm phân tích cũng như đưa ra một số giải pháp để phát triển đàn vịt   một cách bền vững, tăng thu nhập cho nông hộ, cải thiện đời sống người   chăn nuôi đồng thời phát triển kinh tế­ xã hội cho quận.  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU   1 1.2.1 Mục tiêu chung   Mục tiêu chung của đề tài là phân tích hiệu quả tài chính của việc chăn nuôi  vịt lấy thịt  ở  quận Thốt Nốt­ TP. Cần Thơ. Nhằm đánh giá quá trình chăn   nuôi vịt lấy thịt đã đem lại những lợi ích tài chính gì cho người dân. Chăn  nuôi vịt lấy thịt có những thuận lợi, khó khăn gì. Từ  đó đề  ra những giải   pháp giúp người nông dân cải thiện tình hình chăn nuôi vịt, nâng cao đời  sống vật chất, tinh thần của người dân trong địa bàn. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Để  đạt được mục tiêu chung trên, nội dung đề  tài sẽ  lần lượt giải   quyết các mục tiêu cụ thể sau: ­ Mục tiêu 1: Phân tích tình hình chăn nuôi của các hộ nuôi vịt lấy thịt   ở quận Thốt Nốt­ TP. Cần Thơ.  ­ Mục tiêu 2: Phân tích hiệu quả  tài chính của việc chăn nuôi vịt lấy  thịt tại địa bàn nghiên cứu. ­ Mục tiêu 3: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính   của mô hình chăn nuôi vịt lấy thịt  ­ Mục tiêu 4: Đề  ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  tài chính cho   các nông hộ chăn nuôi vịt tại quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. 1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH  H0: Các yếu tố chi phí con giống, chi phí thức ăn, chi phí chuồng trại,   chi phí thuốc thú y, số lượng vịt nuôi và năm kinh nghiệm không ảnh hưởng   đến lợi nhuận của người nuôi vịt. H1: Các yếu tố chi phí con giống, chi phí thức ăn, chi phí chuồng trại,   chi phí thuốc thú y, số  lượng vịt nuôi và năm kinh nghiệm có  ảnh hưởng   đến lợi nhuận của người nuôi vịt. 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Về không gian  Đề   tài   nghiên   cứu   được   thực   hiện   tại   phường   Tân   Hưng,   Thuận  Hưng, Trung Kiên, Thới Thuận thuộc quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. 1.4.2 Về thời gian  Đề tài sử dụng nguồn thông tin, số liệu thứ cấp trong thời gian từ năm   2010 đến năm 2013.  Đề tài được thực hiện từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 11 năm 2013. 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề  tài là các nông hộ  chăn nuôi vịt lấy thịt  trên địa bàn nghiên cứu. 1.4.4 Nội dung nghiên cứu Đề tài tập trung phân tích:  Các loại chi phí, giá cả, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính và các  yếu tố  khác  ảnh hưởng đến lợi nhuận của việc chăn nuôi vịt lấy thịt tại  quận Thốt Nốt­ TP. Cần Thơ.  2 Với số  mẫu là 50 hộ  chăn nuôi trên địa bàn nghiên cứu. Từ  đó, xác  định được thế  mạnh và khó khăn của vùng để  đưa ra một số  giải pháp  nhằm phát triển chăn nuôi vịt, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi.  3 CHƯƠNG 2  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Một số khái niệm  2.1.1.1 Khái niệm chung về hộ Có nhiều quan niệm khác nhau về hộ:  Theo Nghị  quyết 10: “Hộ là đơn vị  kinh tế độc lập, tự  chủ, sản xuất   theo hướng Cách mạng hóa gắn liền với trồng trọt và chăn nuôi”. Từ  điển Welstee’s new world dictionary on the American Language,   trang 704: “Hộ là tất cả  những người cùng chung sống trong một mái nhà.  Nhóm người nào đó bao gồm những người cùng chung huyết tộc và những  người làm công”. Tổ  chức liên hiệp quốc, về  mặt thống kê, năm 1990: “Hộ  là những  người cùng sống chung dưới một mái nhà, cùng ăn chung và có chung một  ngân quỹ”. Theo Raul, trường Đại học tổng hợp Liobon, Nhật kí kinh tế  xã hội   quốc tế, trang 114, năm 1989: “ Hộ là một tập hợp những người cùng chung  huyết tộc, có quan hệ  mật thiết với nhau trong quá trình sáng tạo ra vật  phẩm để bảo tồn chính bản thân họ và cộng đồng.” Như  vậy, Hộ  gia đình (hay còn gọi là hộ) là đơn   vị  xã hội bao gồm  một hay một nhóm người ở chung (cùng chung hộ khẩu) và ăn chung (nhân  khẩu). Đối với những hộ có từ  2 người trở  lên, các thành viên trong hộ  có   thể có hay không có quỹ  thu chi chung hoặc thu nhập chung. Những người   trong hộ gia đình có thể có hoặc không có quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng  hoặc hôn nhân hoặc cả hai.   2.1.1.2 Khái niệm về kinh tế nông hộ Nông hộ là những người sống ở nông thôn, họ sống nhờ lao động nông  nghiệp, sản xuất và chủ yếu là mang tính tự cung, tự cấp. Là một hay nhiều   người cùng được nhà nước quản lý, chung một sổ  hộ  khẩu, có nguồn thu  nhập chính do sản xuất nông nghiệp đem lại. Nông hộ  tiến hành sản xuất   nông­ lâm­ ngư  nghiệp để  phục vụ  cuộc sống và được gọi là kinh tế  nông  hộ. Kinh tế  hộ  gia đình là loại hình kinh tế  trong đó các hoạt động sản   xuất chủ yếu dựa vào lao động gia đình (lao động không thuê) và mục đích   của loạt hình kinh tế  này là trước hết đáp  ứng nhu cầu của hộ  gia đình  (không phải mục đích chính là sản xuất hàng hóa để  bán). Tuy nhiên cũng   cần có sự  chú ý  ở  đây là các hộ  gia đình cũng có thể  sản xuất để  trao đổi   nhưng ở mức độ hạn chế.  Kinh tế hộ  gia đình nông nghiệp  ở nông thông được thực hiện quyền   tự chủ và được quan tâm, khuyến khích phát triển dưới hình thức hợp tác xã   và các hình thức liên kết khác. Ngoài các chính sách bảo hộ quyền và nghĩa  4 vụ, Nhà nước còn có các chính sách khác hướng tới việc đào tạo, nâng cao   trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật; phổ biến, ứng dụng công  nghệ  mới cho sản xuẩt chế  biến; hỗ  trợ  tìm kiếm và mở  rộng thị  trường   tiêu thụ sản phẩm cho kinh tế hộ gia đình và trang trại. Kinh tế  gia đình là hình thức sản xuất có sớm, xuất hiện từ  khi gia   đình được hình thành. Ngày nay hình thức sản xuất này đang chịu nhiều tác   động và cũng đang tự chuyển mình để trở thành một thành phần kinh tế xã  hội phát triển­ xã hội công nghiệp và xã hội hậu công nghiệp. Vì lẽ đó, cần  tìm hiểu quyền tồn tại để nhận diện vị  trí vai trò của nó trong nền kinh tế  hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết   của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế hộ gia đình là một kiểu tổ chức kinh tế đặc thù của nông dân  nông nghiệp. Trình độ  phát triển của các lực lượng sản xuất luôn bị  hạn  chế  ở lao động thủ  công, công cụ  sản xuất. Đặc trưng kinh tế  cơ bản của   nó là tự cung, tự cấp, chỉ dựa vào sức lao động gia đình, và thỏa mãn những   nhu cầu cơ bản của cả hộ gia đình, không hạch toán khả năng sản xuất hay   nhu cầu tiêu dùng của từng cá nhân. Do tính chất và trình độ phát triển sản xuất còn tự  cung, tự cấp, mục  tiêu kinh tế chủ yếu của kinh tế hộ gia đình là tái sản xuất của cá nhân cả  về mặt thể chất lẫn về mặt xã hội. Do sự đồng nhất giữa đơn vị  sản xuất   và đơn vị tiêu dùng, tổ chức kinh tế hộ gia đình cũng đồng nhất với tổ chức  hộ gia đình như một kiểu tổ chức xã hội đặc thù, bị  chi phối đồng thời bởi  các quan hệ sản xuất và các quan hệ chính trị. 2.1.1.3  Hiệu quả tài chính Trong sản xuất kinh doanh phải đối mặt với các giới hạn trong việc   sử dụng nguồn lực sản xuất. Do vậy cần phải xem xét và lựa chọn các thứ  tự   ưu tiên các hoạt động cần thực hiện dựa vào nguồn lực đó sao cho đạt   kết quả cao nhất. Thuật ngữ mà chúng ta thường dùng để chỉ đạt được kết  quả là hiệu quả. Hiệu quả là “kết quả  mong muốn, cái sinh ra kết quả  mà  con người chờ đợi và hướng tới. Trong sản xuất, hiệu quả có nghĩa là hiệu  suất, năng suất. Trong kinh doanh, hiệu quả là lãi suất hay lợi nhuận. Trong   lao động nói chung hiệu quả lao động là năng suất lao động, được đánh giá  bằng lượng thời gian hao phí để  sản xuất ra một đơn vị  sản phẩm” (Từ  điển bách khoa Việt Nam 2, trang 289).   Hiệu quả tài chính là việc sử  dụng phối hợp các nguồn lực một cách   tối ưu nhất để xem lại lợi nhuận cao nhất. Hay nói cách khác khi phân tích   hiệu quả  tài chính chỉ  xem xét đến lợi nhuận (Doanh thu­ chi phí) của mô  hình mang lại, mà không xét đến phần lợi và thiệt hại cho xã hội. Hiệu quả tài chính là hiệu quả chỉ tính trên góc độ cá nhân, tất cả các   chi phí và lợi ích đều tính theo giá thị trường.                            5 2.1.2 Các chỉ tiêu tài chính ­ Tổng chi phí: Là toàn bộ chi phí mà người nông dân đầu tư vào hoạt   động sản xuất để tạo ra sản phẩm cuối cùng bao gồm: Chi phí vật chất (chi   phí trang bị kỹ thuật và chi phí vật tư) + chi phí lao động (lao động gia đình   và lao động thuê) + các chi phí khác. Chi phí= Chi phí vật chất + Chi phí lao động + Chi phí khác                                                                                                                       (2.1) ­  Tổng doanh thu:  Là  giá trị  thành tiền từ  số  lượng tổng sản phẩm  với đơn giá sản phẩm được bán ra của nông hộ. Tổng doanh thu= Tổng số lượng bán ra x Giá bán tương ứng với  ản ph ẩng m đó 2.1.3   Những   nhân   tloốạ i stác   độ   trong   quá   trình   chăn   nuôi  (2.2) ­ Lợi nhuận : Là phần còn lại của nông hộ sau khi đã trừ đi các khoản   chi phí hay là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí.        Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí              (2.3)  ­ Thu nhập : Là tổng phần lợi nhuận mà nông hộ thu được bao gồm   cả chi phí cơ hội lao động gia đình. Thu nhập = Lợi nhuận + Chi phí cơ hội lao động gia đình  (2.4) 2.1.3 Các nhân tố tác động trong quá trình chăn nuôi 2.1.3.1 Nhân tố trực tiếp a) Chuồng trại Chuồng trại làm đơn giản, có thể xây gạch hoặc làm bằng gỗ, tre, lợp  lá. Chuồng phải sạch sẽ, thoáng mát, chống được chuột, thú vào bắt vịt.  Nền chuồng cao ráo, lót gạch hoặc láng xi mặng, dốc ra áo, mương hay gần   nguồn nước để  tiện khi vệ  sinh chuồng. Nếu nuôi vịt chăn thả  vào những  vụ  mùa có thời tiết thuận lợi thì việc xây dựng chuồng trại còn đơn giản  hơn nữa, thậm chí đơn giản đan bằng tre hoặc lưới nylon để  nhốt vịt vào  ban đêm sau khi vịt được cho ăn ở ngoài đồng về. b) Chọn giống Công tác chọn giống là công việc rất quan trọng trong chăn nuôi nói  chung và chăn nuôi vịt nói riêng. Công tác chọn giống để  nhằm mục đích   6
- Xem thêm -