Tài liệu Nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may việt nam trên thị trường quốc tế

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Tõ sau ®¹i héi §¶ng VI n¨m 1986, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. Sù chuyÓn ®æi ®óng ®¾n nµy ®· thæi mét luång sinh khÝ míi, ®a ®Êt níc sang giai ®o¹n ph¸t triÓn cao h¬n. Trong mét m«i trêng míi, ®iÒu kiÖn c¬ chÕ qu¶n lÝ thay ®æi, khi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trë thµnh yÕu tè sèng cßn cña mçi c«ng ty th× c¸c c«ng ty thuéc khu vùc kinh tÕ nhµ níc ®· lé nh÷ng yÕu kÐm, l©m vµo t×nh tr¹ng sa sót vµ khñng ho¶ng. C¸c NghÞ quyÕt cña §¹i héi VI vµ VII cña §¶ng ®· ®Ò ra mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p chiÕn lîc nh»m th¸o gì vµ gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n ®ång thêi ®Ó cÊu tróc l¹i khu vùc kinh tÕ nhµ níc ®¹o ®ã lµ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c«ng ty Nhµ níc nh»m ®a d¹ng ho¸ së h÷u, ®a c¸c yÕu tè c¹nh tranh lµm ®éng lùc ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh vµ x¸c lËp mét m« h×nh c«ng ty h÷u hiÖu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §©y lµ gi¶i ph¸p cã tÝnh phæ biÕn ®Ó c¶i c¸ch khu vùc kinh tÕ Nhµ níc ë hÇu hÕt c¸c níc trªn thÕ giíi. §Ó ®æi míi vµ ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ khu vùc kinh tÕ nhµ níc nh»m ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ph¶i cæ phÇn ho¸ 1 sè c«ng ty nhµ níc, chuyÓn chóng thµnh c«ng ty cæ phÇn nh»m ®¸p øng nhu cÇu t¨ng vèn dµi h¹n cho nÒn kinh tÕ, n©ng cao n¨ng lùc hiÖu qu¶, hiÖu qu¶ kinh doanh t¹o thªm viÖc lµm vµ thu nhËp cho ngêi lao ®éng. C«ng ty cæ phÇn khÝ cô ®iÖn I lµ mét c«ng ty cæ phÇn cã vèn chi phèi cña nhµ níc cã quy m« s¶n xuÊt lín, ®éi ngò kÕ to¸n cã nghiÖp vô v÷ng vµng tríc nh÷ng yªu cÇu qu¶n lý trong c¬ chÕ thÞ trêng. Qua thêi gian thùc tËp tæng quan t¹i c«ng ty, em thÊy c«ng ty cæ phÇn khÝ cô ®iÖn ®· thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc huy ®éng vèn vµ sö dông vèn ®Çu t còng nh di chuyÓn linh ho¹t c¸c nguån vèn sang c¸c lÜnh vùc kh¸c theo yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, lµ n¬i ®Ó lùa chän c¸c c¬ héi ®Çu t vµ ph©n t¸n tù do ®èi víi tÊt c¶ mäi ngêi. C«ng ty cæ phÇn khÝ cô ®iÖn I ®· 1 gãp phÇn kh¼ng ®Þnh chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ DN nhµ níc lµ ®óng ®¾n nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho DN nhµ níc kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n, phï hîp víi qu¸ tr×nh ®æi míi vµ më cöa , thùc hiÖn môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc .Trong thêi gian thùc tËp ë c«ng ty, em ®· bæ sung ®ù¬c nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých bæ sung cho kiÕn thøc thùc tÕ cña m×nh . PhÇn i: Giíi thiÖu c«ng ty 1.Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn khÝ cô ®iÖn i Thuéc Tæng c«ng ty TBKT ®iÖn - Bé c«ng nghiÖp Tªn giao dÞch: VINAKIP 2.Gi¸m ®èc hiÖn t¹i: Hoµng §×nh PhÈm 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.§Þa chØ: Phêng Xu©n Khanh –TX. S¬n T©y- Hµ T©y *CN Hµ Néi: - 96-98 §êng NguyÔn Tr·i- QuËn Thanh Xu©n - 474 NguyÔn V¨n Cõ – Gia L©m *CN TP. Hå ChÝ Minh: 133S T« HiÕn Thµnh – Phêng 13- QuËn 10 *CN §µ N½ng: 368 §iÖn Biªn Phñ- QuËn Thanh Khª *CN Vinh: 16 Lª Lîi –P. Hng B×nh – TP. Vinh *CN Qu¶ng B×nh : 126 TrÇn Hng §¹o- TX §ång Híi *CN H¹ Long: 47 NguyÔn V¨n Cõ –TP. H¹ Long *CN TP. Th¸i Nguyªn: 50 Hoµng V¨n Thô *CN TX Bu«n Ma Thuét: 2 NguyÔn TÊt Thµnh 4.C¬ së ph¸p lý cña c«ng ty:  QuyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ ngµy thµnh lËp *11/1/1967: Bé c«ng nghiÖp nÆng quyÕt ®Þnh thµnh lËp Nhµ m¸y s¶n xuÊt ®å ®iÖn *§Çu n¨m 2003 tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c«ng ty theo quyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ sè 125/Q§-TTg ngµy 28/1/2003.  Vèn ph¸p ®Þnh: 8.000.0000.000®  Vèn ®iÒu lÖ: 11.000.000.000®  Sè lîng cæ phÇn: 110.000 cæ phÇn * Cæ phÇn nhµ níc do Tæng c«ng ty TBKT§ qu¶n lý lµ 56.210 cæ phÇn chiÕm 51,1% vèn ®iÒu lÖ *685 ngêi L§ t¹i c«ng ty mua 53.790 cæ phÇn chiÕm 48,9% vèn ®iÒu lÖ. 5. Lo¹i h×nh c«ng ty: cæ phÇn cã vèn chi phèi cña nhµ níc chiÕm 51,1% vèn ®iÒu lÖ. 6. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. a. Chøc n¨ng - NhËn s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm cã liªn quan ®Õn thiÕt bÞ vµ c«ng cô ®iÖn theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng . 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b. NhiÖm vô NhiÖm vô chuyªn ngµnh s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ m¹ch ®iÖn. 7. LÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty qua c¸c thêi kú: 7.1/ giai ®o¹n ®Çu. a.nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp *1/1967: ThiÕt kÕ x©y dùng nhµ m¸y, thiÕt kÕ c«ng nghÖ phôc vô l¾p ®Æt thiÕt bÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt . +Tªn c«ng ty: Nhµ m¸y s¶n xuÊt ®å ®iÖn +§Þa ®iÓm: 44B Lý Thêng KiÖt vµ 2F Quang Trung-Hµ Néi. ChÕ t¹o thö s¶n phÈm: -TiÕp ®iÖn BN40 -CÇu dao 30A -Nót bÊm 2 nót b.Tõ n¨m 1968-1988: Tõ quy m« ban ®Çu rÊt nhá, vèn Ýt chØ cã 473.406,98 ®ång, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng lµ158.570 ®ång (gi¸ n¨m 1968) víi tæng 174 c«ng nh©n viªn, trong ®ã cã sè 114 c«ng nh©n s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhµ m¸y kh«ng ngõng ®Çu t hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng, t¨ng cêng m¸y mãc thiÕt bÞ lao ®éng, vËt t, tiÒn vèn. §Õn n¨m 1988 tæng møc vèn kinh doanh ®· lªn tíi 5 tû ®ång, gi¸ trÞ s¶n lîng ®¹t 10 tû ®ång (theo gi¸ cè ®Þnh n¨m 1968), n©ng tæng sè toµn bé c«ng nh©n viªn lªn 1.079 ngêi, trong ®ã cã 986 c«ng nh©n s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhµ m¸y ®· c¶i tiÕn 6 m¸y dÖt thµnh 6 m¸y dÖt v¶i mµnh, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, ®¸p øng ®îc nhu cÇu v¶i mµnh cotton lµm lèp xe ®¹p trong níc ®¶m b¶o cho nhµ m¸y ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. Trong giai ®o¹n nµy nhµ m¸y thùc hiÖn kinh doanh theo c¬ chÕ bao cÊp, ®Çu vµo ®Çu ra ®Òu do nhµ níc ®¶m nhËn, c«ng ty chØ lo s¶n xuÊt ®Ó hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch ®îc giao, do ®ã t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ theo xu thÕ n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, s¶n phÈm lµm ra lu«n ®îc kh¸ch hµng a chuéng vµ tiªu thô tõ B¾c vµo Nam. 13/12/1968: Bé c«ng nghiÖp nÆng quyÕt ®Þnh ®æi tªn nhµ m¸y s¶n xuÊt ®å ®iÖn thµnh nhµ m¸y chÕ t¹o khÝ cô ®iÖn I. TiÕp tôc c«ng t¸c x©y dùng, l¾p m¸y vµ x©y dùng tæ chøc bé m¸y vµ chÕ t¹o thö s¶n phÈm. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1971: chÝnh thøc khëi c«ng x©y dùng ®Þa ®iÓm chÝnh t¹i Xu©n S¬n –Ba V× -Hµ T©y. 1977: hoµn thµnh viÖc di chuyÓn nhµ m¸y . *S¶n phÈm chñ yÕu: Khëi ®éng tõ K25 Apt«m¸t 30-100A CÇu dao 30-60A Tñ b¶ng ®iÖn *Thµnh tùu: Hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ nép ng©n s¸ch nhµ níc ®¹t tõ 101%112,6%. 7.2/ Giai ®o¹n chuyÓn ®æi c¬ chÕ thÞ trêng tõ 1989 ®Õn nay. a.Giai ®o¹n tõ 1989 ®Õn 2002. §©y lµ giai ®o¹n nÒn kinh tÕ níc ta b¾t ®Çu chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng víi chÝnh s¸ch më cöa cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng trong níc xuÊt hiÖn nh÷ng s¶n phÈm t¬ng tù cña nhµ m¸y. C¬ chÕ thÞ trêng ra ®êi ®· më ra mu«n vµn c¬ héi kinh doanh cho c«ng ty song nã còng chøa ®Çy nh÷ng rñi ro vµ c¹m bÉy. Víi sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta thêi gian qua, bªn c¹nh mét sè nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc lµm ¨n yÕu kÐm ®· cã kh«ng Ýt doanh nghiÖp Nhµ níc kh¼ng ®Þnh ®îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ trêng. C«ng ty khÝ cô ®iÖn I lµ mét trong sè kh«ng nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc nh vËy, c¸c s¶n phÈm ®iÖn d©n dông cña C«ng ty ngµy cµng ®îc ngêi tiªu dïng c¶ níc a chuéng, ®em l¹i cho C«ng ty nguån doanh thu còng nh lîi nhuËn ngµy cµng cao trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 13/3/1993: Bé CN nÆng Q§ thµnh lËp nhµ m¸y chÕ t¹o KC§I theo nghÞ ®Þnh 388 28/3/1994: nhµ m¸y chÝnh thøc lµ héi viªn cña phßng Th¬ng m¹i c«ng nghiÖp VN. 3/6/1995: Bé CN nÆng ®æi tªn nhµ m¸y chÕ t¹o khÝ cô ®iÖn I thµnh c«ng ty khÝ cô ®iÖn I 30/5/1997: Më chi nh¸nh c«ng ty t¹i TP.Hå ChÝ Minh 16/1/2001: tæ chøc l¹i s¶n xuÊt c«ng ty +S¸p nhËp PX c¬ dông +Trung t©m c«ng nghÖ= Xëng 1 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +S¸p nhËp PX Ðp dËp+ ngµnh m¹+ PX phô trî + C¸c tæ nguéi gia c«ng chi tiÕt cña PX1,2= Xëng 2 +S¸p nhËp c¸c tæ l¾p r¸p cña PX 1,2= Xëng 3 *Thµnh tùu: +8/6/1994: Bé CN nÆng xÕp h¹ng nhµ m¸y lµ DN h¹ng nhÊt. Tõ khi thµnh lËp c«ng ty liªn tôc ®¹t nhiÒu huy ch¬ng vµ b»ng khen cho c¸c s¶n phÈm tham gia héi chî triÓn l·m. 2000: t¹i héi chî triÓn l·m quèc tÕ hµng c«ng nghiÖp VN cÊp chøng nhËn s¶n phÈm ®å ®iÖn d©n dông ®ù¬c c«ng nhËn hµng VN chÊt lîng cao do ngêi tiªu dïng b×nh chän. 2001-2002: t¹i héi chî triÓn l·m Gi¶ng Vâ s¶n phÈm ®å ®iÖn d©n dông ®ù¬c b×nh chän lµ “hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao” 3/2001 ®ù¬c BVQI cÊp chøng nhËn HÖ thèng QLCL theo tiªu chuÈn ISO 9002: 1994 B. Giai ®o¹n tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ 2003-2005. Nh»m ®¸p øng ®îc xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ mµ §¶ng vµ Nhµ níc ta nªu ra ®ã lµ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c¸c c«ng ty nhµ níc nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ ®Çu t gãp vèn, c¸c CBCNV trong c«ng ty cã cæ phÇn, n©ng cao vai trß lµm chñ, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Theo chñ tr¬ng cña §H §¶ng lÇn thø VIII: “TriÓn khai tÝch cùc vµ v÷ng ch¾c viÖc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ DN NN ®Ó huy ®éng thªm vèn, t¹o thªm ®éng lùc thóc ®Èy DN lµm ¨n cã hiÖu qu¶, lµm cho tµi s¶n nhµ níc ngµy cµng t¨ng thªm”. §Çu n¨m 2003 c«ng ty tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ theo quyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ sè 125/Q§-TTg ngµy 28/1/2003. HiÖu qu¶ kinh doanh ®· cã tiÕn bé ®¸ng kÓ. C«ng ty cã nhiÒu biÕn chuyÓn tÝch cùc trªn nhiÒu mÆt. Doanh thu cña c«ng ty t¨ng kh«ng ngõng. Sè lao ®éng kh«ng nh÷ng kh«ng bÞ gi¶m mµ hµng n¨m cßn t¨ng. Thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m. Lîi nhuËn tríc thuÕ hµng n¨m còng t¨ng ®¸ng kÓ, nép ng©n s¸ch nhê ®ã còng t¨ng. L·i cæ tøc ®¹t cao h¬n l·i tiÕt kiÖm, b×nh qu©n ®¹t 1,3%/th¸ng. MÆc dï míi ®ù¬c tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ nhng c«ng ty ®· sím ®i vµo æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ nÐt ë viÖc n©ng cao tinh thÇn lµm chñ, ý thøc tæ chøc kû luËt , tù gi¸c vµ lµm chñ cña nh÷ng ngêi lao ®éng trong c«ng ty sau khi ®ù¬c tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. Ngêi lao ®éng kÓ c¶ ngêi nghÌo ®Òu ®ù¬c t¹o ®iÒu kiÖn cã cæ phÇn trong DN. Vèn cña nhµ níc trong c«ng ty kh«ng bÞ thÊt tho¸t mµ cßn t¨ng thªm. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong thêi kú nµy c«ng ty liªn tôc c¶i tiÕn kü thuËt, vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ cho ra ®êi hµng lo¹t s¶n phÈm míi cã ®Æc tÝnh vît tréi vµ ®ù¬c kh¸ch hµng ®ãn nhËn. Mét sè s¶n phÈm míi: Khëi ®éng tõ 2K25, K100, K45 Nót Ên 5A-220V Apt«m¸t 2A100, 25A, 40A, 60A, A200, 250A-380V, 3A-100 Qu¹t bµn c¸nh 400, 225-4QB CÇu dao ®Õ sø 100A-380V CÇu dao hép 2N-400A, 150-10A C«ng t¾c qu¹t bµn 2 tèc ®é CÇu ch× èng 250A, 630A ChÊn lu cao ¸p C«ng t¾c : qu¹t 70W, qu¹t trÇn , ®Ìn æ c¾m: trßn ®¬n, 10A chÊt lîng cao, 6A 3 ng¶ ®a n¨ng Qu¹t trÇn c¸nh 1m4 N¾p ®iÓm cao ¸p 6KV-35KV Hép sè qu¹t trÇn Tñ cã thanh ®øng v¹n n¨ng ChuyÓn m¹ch 80A-380V C«ng t¾c liÒn æ c¾m Clipsal B¶ng ®iÖn B§1, B§2, 10A C«ng t¾c ch×m 3 phÝm Clipsal Qu¹t 4QB ChÊn lu 40W-220V CÇu dao 2 pha 60A, ®Õ sø 2P-2N C«ng t¾c giËt 3 sè M¸y biÕn dßng TI CÇu dao hép 800A sø liÒn Bal¸t ®Ìn Natri §ui ®Ìn +t¾c te+ m¸ng ®Ìn R¬le ly t©m S¶n phÈm cña c«ng ty tuæi thä cao, ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng ISO 9002, h×nh thøc mÉu m· ®Ñp thuËn lîi cho viÖc sö dông ®· lµm tho¶ m·n ®ßi hái ngµy cµng cao cña ngêi tiªu dïng trong níc vµ ®ang híng tíi thÞ trêng níc ngoµi. C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng, nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt lîng cao ®· ra ®êi tho¶ m·n mäi nhu cÇu cña mäi ®èi tîng kh¸ch hµng. Trong s¶n xuÊt c«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm b»ng viÖc trang bÞ m¸y mãc, ký kÕt hîp chuyÓn giao c«ng nghÖ víi níc ngoµi, tham gia ch¬ng tr×nh ®¶m b¶o chÊt lîng ISO 9002. ChÝnh v× vËy s¶n phÈm cña c«ng ty cã chÊt lîng cao cã chç ®øng trªn thÞ trêng trong níc vµ c¹nh tranh ®ù¬c víi hµng ngo¹i nhËp. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é vµ cã tay nghÒ cao. Kh«ng ngõng häc hái vµ n©ng cao tr×nh ®é. - C«ng nh©n viªn cã thu nhËp cao, cuéc sèng ®¶m b¶o vµ æn ®Þnh. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghi· vô ®èi víi nhµ níc th«ng qua c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch. - §èi víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ nh: S¶n lîng hµng ho¸, doanh thu lîi nhuËn thuÇn ngµy cµng t¨ng lªn. - KhuyÕn khÝch s¶n xuÊt vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b»ng c¸ch ®Þnh møc lao ®éng theo tõng kh©u s¶n phÈm lµm ra, ngoµi ra phÇn hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch xÝ nghiÖp cßn thëng (%) hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch Nh vËy trong nh÷ng n¨m ®Çu tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c«ng ty ®· ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶ kh«ng nh÷ng ®em vÒ cho m×nh nhiÒu lîi nhuËn mµ cßn ®ãng gãp s¶n phÈm cña m×nh cho x· héi, ®em l¹i nguån thu lín cho ng©n s¸ch nhµ níc vµ nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai c«ng ty sÏ vÉn tiÕp tôc ngµy cµng lín m¹nh. PhÇn II: Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña DN ChØ tiªu 1.S¶n phÈm chñ yÕu vµ s¶n lîng 2.Doanh thu 1997 1998 1999 Khëi ®éng tõ: 624 c¸i Aptomat: 4.514 c¸i CÇu dao : 382.203 c¸i C«ng t¾c+æ c¾m d©n dông: Khëi ®éng tõ: 1.518 c¸i Aptomat: 4.885 c¸i CÇu dao : 560.673 c¸i C«ng t¾c+æ c¾m d©n dông: Khëi ®éng tõ: 2.241 c¸i Aptomat: 8.359 c¸i CÇu dao hép: 686.290 c¸i C«ng t¾c æ c¾m d©n dông: 2.420.167 c¸i Tñ ®iÖn: 133 c¸i C«ng t¾c CN: 3.675 c¸i 9.206 c¸i Tñ ®iÖn: 104 c¸i C«ng t¾c CN: 3.675 c¸i 5.505.878 c¸i Tñ ®iÖn: 51 c¸i C«ng t¾c CN: 12.162 c¸i 18.927.000.000 25.082.000.000 7 30.200.000.000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.Lîi nhuËn tríc thuÕ 1.007.000.000 1.378.000.000 1.450.000.000 4.Lîi nhuËn sau thuÕ 505.000.000 569.000.000 769.000.000 3.125.000.000 4.571.000.000 5.040.000.000 461 523 588 16.451.000.000 19.006.000.000 26.000.000.000 5.Gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n 6.Sè L§ b×nh qu©n trong n¨m 7.Tæng CP s¶n xuÊt n¨m ChØ tiªu 1.S¶n phÈm chñ yÕu vµ s¶n lîng 2000 2001 Khëi ®éng tõ: 1.570 c¸i Aptomat: 8.760 c¸i CÇu dao: 785.234 c¸i C«ng t¾c+ æ c¾m d©n dông: Khëi ®éng tõ: 2.132 c¸i Aptomat: 26.620 c¸i CÇu dao: 957.099 c¸i C«ng t¾c+æ c¾m d©n dông: 5.700.950 c¸i Tñ ®iÖn: 122 c¸i B¶ng ®iÖn G§: 199.990 c¸i ChÊn lu: 12.176 c¸i 5.957.043 c¸i Tñ ®iÖn: 12 c¸i B¶ng ®iÖn G§: 252.854 c¸i ChÊn lu: 25.570 c¸i 2002 Khëi ®éng tõ: 2.246 c¸i Aptomat: 24.140 c¸i CÇu dao hép: 1.110.773 c¸i C«ng t¾c+ æ c¾m d©n dông: 5.823.953 c¸i Tñ ®iÖn: 127 c¸i B¶ng ®iÖn G§: 316.717 c¸i ChÊn lu: 13.706 c¸i 37.501.000.000 42.792.000.00 0 45.760.000.000 3.Lîi nhuËn tríc thuÕ 1.503.000.000 2.019.000.000 3.094.000.000 4.Lîi nhuËn sau thuÕ 1.002.000.000 1.378.000.000 1.691.000.000 thu 2.Doanh 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5.Gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n 5.780.000.000 6.480.000.000 6.987.000.000 6.Sè L§ b×nh qu©n trong n¨m 684 703 693 32.560.000.000 38.457.000.00 0 40.987.000.000 7.Tæng CP s¶n xuÊt n¨m ChØ tiªu 1.S¶n phÈm chñ yÕu vµ s¶n lîng 2003 Khëi ®éng tõ: 1.130 c¸i Aptomat: 32.540 c¸i CÇu dao : 1.093.613 c¸i C«ng t¾c+ æ c¾m d©n dông: 6.133.235 c¸i Tñ ®iÖn: 45 c¸i B¶ng ®iÖn G§: 449.875 c¸i ChÊn lu: 10.945 c¸i 2004 Khëi ®éng tõ: 1.148 c¸i Aptomat: 58.095 c¸i CÇu dao hép:1.268.962 c¸i Tñ ®iÖn: 78 c¸i B¶ng ®iÖn G§: 488.193 c¸i ChÊn lu: 6.252 c¸i 2005 Khëi ®éng tõ: 4560 c¸i Aptomat: 57860 c¸i CÇu dao hép: 1.158.000 c¸i CÇu dao ®Õ sø:487.982 c¸i C«ng t¾c+ æ c¾m d©n dông: 6.782.453 c¸i Tñ ®iÖn: 400 c¸i B¶ng ®iÖn G§ 589.127 c¸i ChÊn lu: 25.987 c¸i 2.Doanh thu 54.028.000.000 64.040.000.000 96.000.000.000 3.Lîi nhuËn tríc thuÕ 4.578.000.000 5.790.000.000 9.156.000.000 4.Lîi nhuËn sau thuÕ 2.976.000.000 3.458.000.000 5.456.000.000 5.Gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n 6.987.000.000 7.000.000.000 7.500.000.000 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 694 615 560 48.005.000.000 55.450.000.000 8.254.000.000 6.Sè L§ b×nh qu©n trong n¨m 7.Tæng CP s¶n xuÊt n¨m PhÇn 3: C«ng nghÖ s¶n xuÊt 1.D©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm:  S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ Kho vËt liÖu Ph©n xëng I Ph©n xëng III Phßng kiÓm tra CL Kho thµnh phÈm Ph©n xëng II Tõ khi ®a nguyªn vËt liÖu vµo chÕ biÕn ®Õn khi nhËp kho thµnh phÈm lµ c¶ mét qu¸ tr×nh liªn tôc, khÐp kÝn. VËt liÖu tõ kho vËt liÖu chuyÓn ®Õn ph©n xëng s¶n xuÊt I vµ II. Ph©n xëng I cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c khu«n cung cÊp cho ph©n xëng II. Sau ®ã, b¸n thµnh phÈm tõ ph©n xëng II ®ù¬c chuyÓn sang ph©n xëng III ®Ó hoµn thiÖn. Tõ ph©n xëng III, s¶n phÈm ®ù¬c kiÓm tra chÊt lîng, lo¹i bá s¶n phÈm háng vµ kÐm chÊt lîng. Thµnh phÈm sau khi ®ù¬c kiÓm tra ®ù¬c nhËp kho hoÆc tiªu thô trùc tiÕp. 2.§Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt Tõ nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp ®Õn n¨m 1989. C«ng ty chØ cã quy tr×nh gi¶n ®¬n s¶n xuÊt ®¬n chiÕc víi mét sè lo¹i s¶n phÈm cã c«ng suÊt thÊp nh khëi ®éng tõ 10A, cÇu dao 30A .. Tõ nh÷ng n¨m 1990 ®Õn nay theo c¬ chÕ thÞ trêng s¶n xuÊt theo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña ngµnh ®iÖn lùc vµ kh¸ch níc ngoµi, cã ®Çu t x©y dùng nhµ m¸y t¹iViÖt Nam vµ s¶n xuÊt theo nhu cÇu thÞ trêng. C«ng ty ®· ®æi míi c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt víi d©y chuyÒn b¸n tù ®éng s¶n xuÊt theo tõng c«ng ®o¹n cña s¶n xuÊt nªn ®· n©ng c«ng suÊt cña s¶n phÈm ®¹t yªu cÇu cña ngµnh ®iÖn lùc vµ cña kh¸ch hµng nh tñ ®iÖn tr¹m cã hép b¶o qu¶n 600A, ¸p t« m¸t 600A, khëi ®éng tõ 100A , ®ång thêi s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cã chÊt lîng cao phôc vô tiªu dïng nh b¶ng ®iÖn, chÊn lu, cÇu dao... nh÷ng s¶n phÈm nµy cã tÝn nhiÖm ®èi víi ngêi tiªu dïng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 M¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty phÇn lín lµ nh÷ng m¸y do Liªn X« ( cò ) s¶n xuÊt. Ngoµi ra C«ng ty còng cã mét sè c¸c lo¹i m¸y cña TiÖp, §øc, Mü, Ba lan, NhËt, Hungari...Ta cã thÓ tham kh¶o mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty nh sau: Danh s¸ch thiÕt bÞ s¶n xuÊt cña C«ng ty khÝ cô ®iÖn I M¸y Níc s¶n xuÊt N¨m Nguyªn gi¸ Sè ®· trÝch khÊu hao sd % Tæng sè Gi¸ trÞ cßn l¹i M¸y tiÖn T6M16 TiÖp 1988 7.000.000 100% 7.000.000 0 M¸y tiÖn SN40A LX 5/1996 45.341.000 49% 22.217.090 23.123.910 M¸y tiÖn 1K62 LX 4/1994 33.634.500 32,48% 10.924.489 22342917 M¸y tiÖn TURNMA STER Anh 5/1997 40.745.000 26,39% 10.752.152 29.992.848 M¸y côt Ph¸p 1979 173.959.617 94,04% 163.594.571 10.365.046 M¸y khoan FOF32M NhËt 1979 10.987.000 100% 10.987.000 0 M¸y mµi ph¼ng SPD30 TiÖp 1967 89.789.000 100% 89.789.000 0 M¸y phay 6P12 LX 1971 98.284.000 100% 98.284.000 0 M¸y 25T dËp NhËt 5/1999 30.860.000 26,39% 8.143.611 22.716.389 M¸y Ðp P4185 TiÖp 1974 34.148.902 100% 34.148.902 0 M¸y c¾t t«n HE – 111 LX 1974 50.561.429 100% 50.561.429 0 tiÖn DP-1250 HiÖn tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®îc chia lµm 3 lo¹i sau: -Lo¹i ®ang dïng trong s¶n xuÈt kinh doanh chiÕm 52 % 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Lo¹i kh«ng cÇn dïng chiÕm 23 % -Lo¹i háng cÇn thanh lý chiÕm 25% Qua viÖc t×m hiÓu vÒ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty ta thÊy m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty ®· xuèng cÊp nhiÒu. §iÒu nµy lµm ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm còng nh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lµm cho s¶n phÈm cña C«ng ty c¹nh tranh trªn thÞ trêng khã kh¨n h¬n. §iÒu khã kh¨n cña c«ng ty ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò m¸y mãc hiÖn nay lµ: ViÖc s÷a ch÷a,thanh lý c¸c lo¹i m¸y mãc háng th× rÊt khã kh¨n v× m¸y mãc ®· qu¸ l¹c hËu cho nªn s÷a ch÷a hay thanh lý còng kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ cao . HiÖn nay ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n xuÊt s¶n phÈm, c«ng ty ®· kho¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Õn tõng ph©n xëng, kiÓm nghiÖm s¶n phÈm tõng c«ng ®o¹n cña ph©n xëng, vµ kiÓm nghiÖm chÊt lîng s¶n phÈm tríc khi nhËp kho. C«ng ty t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó tËn dông n¨ng lùc s¶n xuÊt nhng vÉn cßn gÆp khã kh¨n v×: -B¶n th©n s¶n phÈm s¶n xuÊt phô thuéc vµo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch -M¸y mãc khi sö dông hao phÝ nguyªn vËt liÖu,chi phÝ s¶n xuÊt lín kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ khi s¶n xuÊt Qua tõng n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty ®Òu chó träng viÖc ®Çu t vµ bæ sung söa ch÷a tõng ph©n xëng nh»m h¹n chÕ bít møc ®é hao mßn cña m¸y. C«ng ty ®· tæ chøc cã hiÖu qu¶ kÕ ho¹ch söa ch÷a ®Þnh kú vµ n©ng cÊp nh÷ng thiÕt bÞ chÝnh vµ quan träng cña c¸c ph©n xëng. Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c b¶o dìng, b¶o qu¶n m¸y t¹i xëng ®îc duy tr× vµ kiÓm tra thêng xuyªn. *§Æc ®iÓm vÒ trang thiÕt bÞ: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th× mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn b¾t buéc DN ®ã ph¶i cã nh÷ng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn mét c¸ch thÝch hîp, phï hîp víi ®Þa ®iÓm, nhu cÇu, thêi ®iÓm cña thÞ trêng. §Æc biÖt ®èi víi mét DN s¶n xuÊt th× ®iÒu ®ã l¹i cµng trë nªn khã kh¨n h¬n bëi v× DN kh«ng nh÷ng ph¶i s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng phôc vô thiÕt yÕu cho cuéc sèng cã chÊt lîng tèt, mÉu m· ®Ñp mµ ph¶i cã gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng, phï hîp víi thu nhËp cña toµn bé d©n c trong níc. §iÒu ®ã ®ßi hái c«ng ty ph¶i lu«n thay ®æi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, mÉu m·… C«ng ty lu«n cè g¾ng trong c«ng viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn ®æi míi liªn tôc quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. HiÖn t¹i c«ng ty ®· ®Çu t vµ ®æi míi 1 sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt... Bªn c¹nh ®ã, còng gièng nh hÇu hÕt c¸c DN nhµ níc kh¸c míi tiÕn hµnh cæ phÇn hãa, hÇu hÕt c¸c trang thiÕt bÞ ®Òu cò kü vµ l¹c hËu cÇn ®æi míi kÞp thêi ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ trêng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *§Æc ®iÓm vÒ an toµn lao ®éng: Ngêi ta thêng nãi “Sù nghiÖp thµnh c«ng hay thÊt b¹i ®Òu do con ngêi ”. V× vËy c«ng ty lu«n quan t©m ®Õn sù an toµn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn víi c¸c khÈu hiÖu nh: “s¶n xuÊt ph¶i an toµn, an toµn ®Ó s¶n xuÊt ”. C«ng ty lu«n t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt kü thuËt cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ n©ng cao n¨ng suÊt vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng nh bè trÝ nhµ xëng tho¸ng giã, ®Çy ®ñ ¸nh s¸ng. C«ng nh©n b¾t buéc ph¶i sö dông b¶o hé lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ b¶o ®¶m nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Ó tiÕn hµnh qu¸ tr×nh lao ®éng, ®Ó qu¸ tr×nh lao ®éng diÔn ra liªn tôc, nhÞp nhµng vµ t¹o høng thó tÝch cùc cho ngêi lao ®éng. §ã lµ ®¶m b¶o cho ngêi lao ®éng thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c lao ®éng trong t thÕ tho¶i m¸i, thuËn tiÖn...lo¹i trõ ®îc c¸c trë ng¹i trong thùc hiÖn c«ng viÖc. TÊt c¶ c¸c lao ®éng mµ doanh nghiÖp tuyÓn dông tríc khi b¾t tay vµo lµm viÖc ®Òu ph¶i qua ®µo t¹o sao cho phï hîp nhÊt víi c«ng viÖc ®îc giao. Tríc tiªn ®µo t¹o c¸c kü thuËt an toµn trong s¶n xuÊt sau ®ã lµ lµm thÕ nµo cho ngêi lao ®éng vËn dông tèt nhÊt kiÕn thøc cña m×nh ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao. PhÇn 4: Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña DN 1. Tæ chøc s¶n xuÊt a/Lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty: C«ng ty VINAKIP lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ h¹ch to¸n ®éc lËp, lµ 1 trong nh÷ng c¬ së chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn ®Çu tiªn cña ViÖt Nam. C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt hµng lo¹t c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®iÖn phôc vô cho c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n trong c¶ níc. S¶n phÈm VINAKIP lµ c¸c s¶n phÈm cã cïng h×nh th¸i, kÝch cì, gi¸ trÞ kh«ng cao, thêng ®ù¬c ®Æt mua sau khi s¶n xuÊt … b/Chu kú s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu chu kú s¶n xuÊt : Chu k× s¶n xuÊt lµ kho¶ng thêi gian tõ lóc ®a nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt vµo cho ®Õn khi chÕ t¹o xong, kiÓm tra vµ nhËp kho thµnh phÈm. Chu k× s¶n xuÊt bao gåm c¸c lo¹i thêi gian sau ®©y: Thêi gian kiÓm tra kÜ thuËt. Thêi gian gi¸n ®o¹n do s¶n phÈm dë dang, ngõng ho¹t ®éng hoÆc ca kh«ng lµm viÖc. Khi tÝnh cho mét chu k× s¶n xuÊt , tÝnh theo ngµy d¬ng lich kÓ c¶ ngµy lµm viÖc vµ ngµy nghØ theo chÕ ®é quy ®Þnh. ViÖc rót ng¾n chu k× s¶n xuÊt lµ môc tiªu hµng ®Çu cña tæ chøc s¶n xuÊt bëi lÏ ®é dµi cña chu k× s¶n xuÊt cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn lîng lu©n chuyÓn vèn lµ viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt theo hîp ®ång ®· kÝ kÕt. C«ng ty cã chu kú s¶n xuÊt b×nh qu©n lµ 90 ngµy. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty ®· ¸p dông 1 sè ph¬ng ph¸p ®Ó rót ng¾n chu kú s¶n xuÊt nh: - Ph¬ng thøc tuÇn tù: lµ c¸c bíc c«ng viÖc tríc hoµn thµnh míi chuyÓn sang bíc c«ng viÖc sau. C¸c bíc c«ng viÖc ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch tuÇn tù kÕ tiÕp nhau, nã thêng ®îc sö dông cho bé phËn s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈm. - Ph¬ng thøc song song: lµ ph¬ng thøc mµ viÖc s¶n xuÊt ®îc thùc hiÖn ®ång thêi trªn tÊt c¶ c¸c n¬i lµm viÖc, mét chi tiÕt sau khi ®· ®îc chÕ biÕn ë bíc 1 chuyÓn sang bíc 2, song bíc 2 l¹i chuyÓn sang bíc 3…kh«ng cã sù chê ®îi ë sau mçi b íc c«ng viÖc. Theo ph¬ng thøc nµy thêi gian cña mét quy tr×nh ng¾n h¬n ph¬ng thøc tuÇn tù. Khi ¸p dông ph¬ng thøc nµy m¸y mãc thiÕt bÞ ®îc bè trÝ theo h×nh thøc ®èi tîng. -Ph¬ng thøc hçn hîp: lµ ph¬ng thøc kÕt hîp c¶ hai ph¬ng thøc trªn nghÜa lµ khi chuyÓn lao ®éng tõ bíc c«ng viÖc tíc sang bíc c«ng viÖc scum thêi gian b»ng nhau hoÆc ng¾n h¬n th× chuyÓn tõng c¸i mét theo ph¬ng thøc song song. Ngîc l¹i,nÕu thêi gian bíc c«ng viÖc tríc dµi h¬n thêi gian bíc c«ng viÖc sau th× chuyÓn c¶ ®ît theo ph¬ng thøc tuÇn tù. ¸p dông ph¬ng thøc nµy lo¹i trõ ®îc trêng hîp thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng nh©n ph¶i dõng chê viÖc, tËn dông ®îc hÕt thêi gian. 2.KÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty *Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh : cña c«ng ty lµ 3 ph©n xëng I,II,III: Ph©n xëng I gåm: PX c¬ dông +Trung t©m c«ng nghÖ Ph©n xëng II gåm: PX Ðp dËp+ ngµnh m¹+ C¸c tæ nguéi gia c«ng chi tiÕt Ph©n xëng III gåm: tæ l¾p r¸p cña PX I,II. Trong c¸c ph©n xëng , ®Òu ph¶i ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong s¶n xuÊt, s¾p xÕp, bè trÝ mÆt b»ng, b¶o ®¶m s¶n xuÊt ®ång bé. C¸c ph©n xëng cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cÊp trªn trªn giao theo ®óng qui ®Þnh vÒ thêi gian hoµn thµnh vµ giao hµng theo yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. §øng ®Çu c¸c xëng lµ c¸c qu¶n ®èc cã nhiÖm vô phèi hîp víi phßng kÜ thuËt, phßng ®iÒu ®é s¶n xuÊt ®Ó b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é s¶n xuÊt. Trong bÊt cø mét chu tr×nh nµo c¸n bé KCS hoÆc c¸n bé kü thuËt cña c«ng ty còng ®Òu cã quyÒn kiÓm tra c«ng nh©n lµm viÖc. §iÒu nµy ®¶m b¶o cho c¸c kh©u lµm viÖc cña d©y chuyÒn ho¹t ®éng nhÞp nhµng, kh«ng bá xãt bÊt cø mét lçi nhá nµo. Trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× kh©u KCS ®îc chó trong nhiÒu nhÊt, ban gi¸m ®èc thêng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc, ra c¸c quyÕt ®Þnh s¸t sao ®èi víi viÖc kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm còng nh chÊt lîng c¸c nguyªn vËt liÖu mua vµo ®Ó ®¶m b¶o cho chÊt lîng s¶n phÈm ®îc ®ång ®Òu vµ ®¸p øng ®óng yªu cÇu kü thuËt. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *Bé phËn cung cÊp: ®¶m nhiÖm viÖc cung cÊp vËt liÖu, hµng ho¸, dÞch vô cho ho¹t ®éng. Víi ®Æc ®iÓm chÕ t¹o c¸c lo¹i khÝ cô ®iÖn, c¸c trang thiÕt bÞ chuyªn dïng cho ngµnh ®iÖn, nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt cña c«ng ty ®îc sö dông mét c¸ch rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cña c«ng ty bao gåm c¸c lo¹i s¾t, thÐp, ®ång ch×, nh«m, kÏm, t«n c¸c lo¹i… Do s¶n xuÊt víi khèi lîng s¶n phÈm lín hµng th¸ng c«ng ty ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau víi khèi lîng rÊt lín. Cho nªn viÖc thu mua còng nh t×m nguån cung øng nguyªn vËt liÖu lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng. Nã liªn quan mËt thiÕt ®Õn vÊn ®Ò ®¶m b¶o sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm .Do sù ®a d¹ng cña viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu, bé phËn cung øng cña c«ng ty ®ù¬c chuyªn m«n ho¸ vµ t×m kiÕm cã hiÖu qu¶ c¸c nguån cung øng nguyªn vËt liÖu cã chÊt lîng vµ æn ®Þnh cho c«ng ty. Do ®ã s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn ®¸p øng vÒ yªu cÇu chÊt lîng vµ sè lîng. *Bé phËn vËn chuyÓn: HÇu hÕt c¸c kh¸ch hµng ®Õn c«ng ty mua hµng ®Òu tù lo ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, viÖc giao hµng diÔn ra t¹i kho. Cã nhiÒu kh¸ch hµng ®ßi hái ph¶i cã ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn c«ng ty vÉn ®¸p øng kÞp thêi, chi phÝ vËn chuyÓn ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ b¸n hµng. Thñ tôc mua b¸n còng nh giao hµng rÊt thuËn tiÖn, kh«ng g©y phiÒn hµ cho kh¸ch hµng, nhËn ho¸ ®¬n thanh to¸n vµ xuèng kho thµnh phÈm nhËn hµng. Còng nh c¸c c«ng ty kh¸c, VINAKIP còng cã ho¹t ®éng cung cÊp s¶n phÈm tËn n¬i theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông víi kh¸ch hµng mua sè lîng lín hoÆc ®Æt hµng t¹i c«ng ty. §Ó ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn c«ng ty ®· ®Çu t 1 ®éi xe vËn t¶i míi, hiÖn ®¹i phôc vô c«ng viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ ®i tiªu thô ®ång thêi ®ù¬c sö dông cho qu¸ tr×nh chuyªn chë nguyªn vËt liÖu. ViÖc sö dông bé phËn vËn chuyÓn nh vËy cã thÓ vËn dông ®îc tÝnh chuyªn m«n ho¸ cho c«ng ty. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng kh«ng ph¶i lo l¾ng vÒ vÊn ®Ò ®iÒu ®éng ph¬ng tiÖn cña m×nh hay lµ ®i thuª ë ngoµi. PhÇn 5: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty C«ng ty khÝ cô ®iÖn I lµ ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së, thuéc së h÷u nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n riªng më t¹i Ng©n hµng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp S¬n t©y. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty chÞu sù qu¶n lý cña Tæng c«ng ty thiÕt bÞ kü thuËt ®iÖn theo ®iÒu lÖ cña Tæng c«ng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ty quy ®Þnh, chÞu sù qu¶n lý luËt ph¸p cña nhµ níc, tµi s¶n cña ®¬n vÞ thuéc sè hiÖu nhµ níc, ®îc nhµ níc giao cho tiÕp thÞ lao ®éng ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc c«ng ty, trùc tiÕp qu¶n lý vµ sö dông chung, sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Doanh nghiÖp cã quyÒn nhêng b¸n, thuª hoÆc cho thuª nh÷ng tµi s¶n kh«ng dïng, cha dïng hoÆc cha sö dông hÕt c«ng suÊt. Doanh nghiÖp ®îc quyÒn hoµn thiÖn c¸c TSC§ theo yªu cÇu ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Cïng víi qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ C«ng ty khÝ cô ®iÖn I còng nhanh chãng thµnh lËp Héi ®ång qu¶n trÞ - c¬ quan qu¶n lý cÊp cao nhÊt ®Ó tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch, kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Quan ®iÓm s¾p xÕp cña Héi ®ång qu¶n trÞ nªu râ cÇn ph¶i qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c: - T¹o sù æn ®Þnh, ®oµn kÕt nhÊt trÝ - §¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶, hîp lý. - §¶m b¶o tÝnh kÕ thõa H§QT còng mong muèn t¹o ®iÒu kiÖn vµ c¬ héi ®Ó c¸c ®ång chÝ c¸n bé ®îc bæ nhiÖm thÓ hiÖn kh¶ n¨ng cña m×nh trong m«i trêng qu¶n lý míi. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh nÕu ®ång chÝ c¸n bé nµo kh«ng ®¶m nhiÖm ®îc tr¸ch nhiÖm míi, H§QT sÏ kÞp thêi thay thÕ ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lý. C¨n cø ®Ò nghÞ cña gi¸m ®èc ®iÒu hµnh , H§QT ®· nhÊt trÝ th«ng qua bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña c«ng ty. §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ qu¶n lý tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, C«ng ty tæ chøc bé m¸y theo m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn lµ h×nh thøc ®¬n gi¶n nhÊt, trong ®ã cã mét cÊp trªn vµ c¸c cÊp díi. Mäi quan hÖ qu¶n lý ®îc gi¶i quyÕt theo kªnh trªn hÖ th¼ng. CÊp l·nh ®¹o c«ng ty trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo trùc tuyÕn lµ ngêi l·nh ®¹o thùc hiÖn tèt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Ph©n xëng I. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Ph©n xëng II Phßng ®iÒu ®é s¶n xuÊt Ph©n xëng III Phßng qu¶n lý chÊt lîng Phßng Kü thuËt Phßng kinh doanh Phßng B¶o vÖ Phßng thiÕt bÞ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bé m¸y qu¶n lý ®îc bè trÝ theo s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc Phã G§ Néi ChÝnh Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Phßng §iÒu ®é s¶n xuÊt Phã G§ Kü thuËt Phßng Kinh doanh Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng Qu¶n lý chÊt lîng Xëng III Xëng II Xëng I Phßng Phßng Kü ThiÕt bÞ thuËt * Gi¸m ®èc: Phô tr¸ch chung vµ phô tr¸ch c¸c mÆt c«ng t¸c nh c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé lao ®éng tiÒn l¬ng, c«ng t¸c kÕ ho¹ch vËt t vµ tiªu thô, c«ng t¸c tµi chÝnh thèng kª kÕ to¸n, tiÕn bé kü thuËt vµ ®Çu t XDCB. * Phã Gi¸m ®èc kü thuËt: Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc ®¶m nhiÖm c¸c c«ng viÖc. C«ng t¸c båi dìng n©ng cao tr×nh ®é c«ng nh©n, c«ng t¸c b¶o hiÓm lao ®éng kü thuËt vµ ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña ph©n xëng . * Phã Gi¸m ®èc kinh doanh: Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c c«ng t¸c kinh doanh tiªu thô s¶n phÈm, c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ b¶o vÖ. *Phßng kinh doanh: + Khai th¸c thÞ trêng kinh doanh c¸c mÆt hµng vµ ngoµi ra cßn më réng khai th¸c thªm 1 sè mÆt hµng th«ng dông ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. + Tæ chøc m¹ng líi cöa hµng, ®¹i lý vµ tiÕp thÞ. + X©y dùng kÕ ho¹ch vµ chiÕn lîc kinh doanh. *Phßng ®iÒu ®é s¶n xuÊt: lËp kÕ ho¹ch ®¬n ®Æt hµng s¶n xuÊt, theo dâi tiÕn ®é s¶n xuÊt tæng hîp, ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt theo tiÕn ®é hµng tuÇn, hµng th¸ng. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *Phßng qu¶n lý chÊt lîng: KiÓm tra chÊt lîng vËt t, hµng ho¸ khi nhËp kho còng nh chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. LËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm hµng kú, n¨m. Theo dâi kÕt qu¶, kh¾c phôc sau ®¸nh gi¸, ®Ò xuÊt sö lý c¸c vi ph¹m vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng. §Ò nghÞ biÖn ph¸p xö lý ®èi víi c¸ nh©n hoÆc ®¬n vÞ g©y ra nhiÒu s¶n phÈm kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng qui ®Þnh cña c«ng ty. * Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ, s¾p xÕp vµ sö dông hîp lý c¸n bé, tuyÓn chän vµ ký kÕt hîp ®ång theo yªu cÇu ph¸t triÓn kinh doanh cña ®¬n vÞ. Tæ chøc vµ thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ v¨n phßng. Híng dÉn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, v¨n b¶n cña Doanh nghiÖp còng nh khen thëng. * Phßng kü thuËt: TÝnh to¸n ®Þnh møc tiªu hao vËt t, tiªu hao nhiªn liÖu cho m¸y mãc thiÕt bÞ, söa ch÷a, b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm. Tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c. - C«ng t¸c tiÕn bé kü thuËt Qu¶n lý qui tr×nh kü thuËt qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nghiªn cøu c¸c mÆt hµng míi, mÉu m· bao b× . Qu¶n lý vµ x©y dùng kÕ ho¹ch lÞch xÝch tu söa thiÕt bÞ gi¶i quyÕt c¸c sù cè m¸y mãc c«ng nghÖ cña s¶n xuÊt . * Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : Theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong toµn c«ng ty, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. * Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò hµnh chÝnh qu¶n trÞ c«ng t¸c ®êi sèng, y tÕ søc khoÎ, c«ng t¸c nhµ trÎ mÉu gi¸o. *Phßng b¶o vÖ :phô tr¸ch viÖc b¶o vÖ, tù vÖ, thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù . * C¸c ph©n xëng s¶n xuÊt .Qu¶n lý thiÕt bÞ, c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Qu¶n lý c«ng nh©n, thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ghi chÐp c¸c sè liÖu ban ®Çu. Do ®Æc ®iÓm c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn phôc vô chñ yÕu cho sinh ho¹t, s¶n xuÊt nh : khëi ®éng tõ, b¶ng ®iÖn, cÇu dao … quy tr×nh c«ng nghÖ gi¶n ®¬n qua Ýt c«ng ®o¹n nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i C«ng ty ®îc chuyªn m«n ho¸ theo tõng ph©n xëng. Bé m¸y s¶n xuÊt cña C«ng ty ®îc tæ chøc lµm 3 xëng s¶n xuÊt: Xëng I: Cã nhiÖm vô chÕ t¹o c¸c bé khu«n phôc vô cho t¹o chi tiÕt s¶n phÈm. Xëng I gåm 11 tæ khu«n chÝnh vµ 1 tæ phôc vô söa ch÷a khu«n. Mçi tæ khu«n chÝnh chuyªn s¶n xuÊt khu«n cña tõng lo¹i s¶n phÈm. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Xëng II: T¹i xëng nµy, tõ c¸c vËt liÖu: ThÐp CT3, bét nhùa…sÏ s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt s¶n phÈm. Ph©n xëng ®îc chia lµm 12 tæ chi tiÕt chÝnh, mçi tæ cïng thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt chi tiÕt s¶n phÈm nh: Tæ 1 chi tiÕt cÇu dao, Tæ 2 chi tiÕt c«ng t¾c, æ c¾m. Ngoµi ra, cßn cã 3 tæ phôc vô hoµn thiÖn chi tiÕt s¶n phÈm gäi lµ tæ Bavia. - Xëng III: L¾p r¸p vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm toµn c«ng ty, ®îc chia lµm 17 tæ, mçi tæ chia thµnh tõng nhãm l¾p r¸p, bao gãi, hoµn thiÖn s¶n phÈm. PhÇn 6: Kh¶o s¸t, ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña DN a/YÕu tè ®èi tîng lao ®éng: (®ù¬c tr×nh bµy ë biÓu díi ®©y) b/ YÕu tè lao ®éng: *C¬ cÊu L§ trong c«ng ty: C¬ cÊu lùc lîng lao ®éng n¨m 2005 ChØ tiªu Sè lîng ngêi Tû lÖ (%) Tæng sè lao ®éng 560 100 Nam 260 46.42 N÷ 300 53.38 Díi 40 370 66.08 Trªn 40 190 33.92 500 100 BËc 1 85 17 BËc 2 70 14 BËc 3 75 15 BËc 4 70 14 BËc 5 98 19,6 I. C¬ cÊu lao ®éng theo giíi II. C¬ cÊu lao ®éng theo tuæi III. Theo tÝnh chÊt lao ®éng vµ tr×nh ®é ®µo t¹o 1. Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BËc 6 42 8,4 BËc 7 60 12 2. Lao ®éng gi¸n tiÕp 60 100 Trung cÊp vµ s¬ cÊp 15 25 Cao ®¼ng vµ ®¹i häc 45 75 Trªn ®¹i häc 0 0 Nguån: Phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh c«ng ty * Nguån L§: C«ng ty cã lîi thÕ trong viÖc tuyÓn chän lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt do nguån cung lao ®éng dåi dµo, ®ù¬c ®µo t¹o chÝnh quy t¹i trêng cao ®¼ng c«ng nghiÖp ViÖt Hung, trêng trung cÊp kü nghÖ Ba Lan- lµ 2 ng«i trêng cã bÒ dµy trong gi¶ng d¹y vµ ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ vµ cã chÊt lîng cao, lu«n s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu lao ®éng cña c«ng ty. Hä lµ nh÷ng c«ng nh©n trÎ, ®Çy nhiÖt huyÕt, h¨ng say lao ®éng, ham häc hái. Lùc lîng lao ®éng gi¸n tiÕp cña c«ng ty tuy sè lîng kh«ng nhiÒu, nhng lµm viÖc rÊt hiÖu qu¶ vµ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, tËn tuþ víi c«ng viÖc. * §µo t¹o: C«ng ty thÊy ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i ®µo t¹o vµ nhËn thÊy r»ng ®µo t¹o lµ h×nh thøc c¬ b¶n gióp c«ng ty ph¸t triÓn vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. C«ng ty lu«n chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng nh©n lùc: ph¸t hiÖn nh©n tµi qu¶n lý ®Ó ®µo t¹o, n©ng cÊp ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý chñ chèt, ®Æc biÖt lµ c¸c gi¸m ®èc, tæng gi¸m ®èc vµ n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n. C«ng ty ®· dùa trªn nhu cÇu cña m×nh ®Ó ®a ra kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó ®¸p øng nhu cÇu, c«ng ty thêng xuyªn tæ chøc ®µo t¹o lao ®éng, kh«ng ngõng n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n cña hä. Gi¸m ®èc c«ng ty vµ ban l·nh ®¹o t¹o mäi kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi lao ®éng ®i häc n©ng cao tay nghÒ. §µo t¹o c«ng nh©n b»ng ph¬ng ph¸p ®µo t¹o häc nghÒ, ®µo t¹o t¹i chç. Ph¬ng ph¸p nµy chi phÝ kh«ng nhiÒu l¾m nhng ®¸p øng ®îc víi th¸ch thøc cña nÒn kinh tÕ vµ sù khan hiÕm cña c«ng nh©n lµnh nghÒ. Líp häc kh«ng cÇn ®ù¬c tæ chøc chÝnh quy víi quy m« lín nhng néi dung ph¶i ®Þnh híng vµo c¸c kü n¨ng cÇn thiÕt cho c«ng viÖc hµng ngµy vµ gióp c«ng nh©n thÊy râ vai trß cña m×nh trong c«ng ty. §èi víi c¸c nhµ qu¶n lý sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lµm n©ng cao kü n¨ng qu¶n lý nh: lu©n chuyÓn c«ng viÖc, gi¶ng dËy nhê m¸y tÝnh hç trî.… Sau khi ®µo t¹o, ®¶m b¶o bè trÝ, ph©n c«ng ®óng ngêi ®óng viÖc. 20
- Xem thêm -