Tài liệu Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh của các Doanh Nghiệp Công Nghiệp Ngoài Quốc doanh tại TP. Hồ Chí Minh_removed

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM BÙI VĂN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2001 Page 1 MUÏC LUÏC Trang Muïc luïc Danh muïc chöõ vieát taét Danh muïc caùc baûng vaø sô ñoà MÔÛ ÑAÀU Chöông 1 - CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VAØ THÖÏC TIEÃN 1.1. Cô sôû lyù luaän: 1 1.1.1.Boái caûnh kinh teá vó moâ 1 1.1.2. Hoaït ñoäng vaø chieán löôïc cuûa doanh nghieäp. 2 1.1.3. Moâi tröôøng kinh doanh 5 1.1.3.1. Vaán ñeà thöông maïi 6 1.1.3.2. Ñaàu tö nöôùc ngoaøi 6 1.1.3.3. Khu vöïc taøi chính 7 1.1.3.4. Doanh nghieäp 7 1.1.3.5. Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc 7 1.1.3.6. Coâng ngheä 8 1.2. Doanh nghieäp tö nhaân vaø kinh nghieäm caïnh tranh cuûa moät soá nöôùc. 9 1.2.1. Nhaät Baûn. 9 1.2.2. Ñaøi Loan. 10 1.2.3. Thaùi Lan 11 Chöông 2 - THÖÏC TRAÏNG VEÀ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP COÂNG NGHIEÄP NGOAØI QUOÁC DOANH TP. HOÀ CHÍ MINH. 2.1. Boái caûnh kinh teá vó moâ 13 2.2. Moâi tröôøng kinh doanh. 14 2.3. Naâng cao naêng löïc caïnh tranh caùc DNCNNQD 17 2.3.1. Thöïc traïng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc DNCNNQD 17 Page 2 2.3.1.1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån DNNQD. 17 2.3.1.2. Taêng tröôûng vaø cô caáu coâng nghieäp ngoaøi quoác doanh 18 2.3.1.3. Ngaønh ngheà saûn phaåm 18 2.3.1.4. Quy moâ doanh nghieäp coâng nghieäp ngoaøi quoác doanh 18 2.3.1.5. Maët baèng saûn xuaát kinh doanh 20 2.3.1.6. Hieäu quaû kinh doanh 20 2.3.2. Thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh caùc DNCNNQD 22 2.3.2.1. AÙp duïng quy trình coâng ngheä 22 2.3. 2.2. Nguoàn cung öùng nguyeân vaät lieäu 23 2.3.2.3. Veà naâng cao chaát löôïng saûn phaåm 24 2.3.2.4. Naâng cao naêng suaát lao ñoäng 25 2.3.2.5. Hoaït ñoäng marketing . 26 2.3.2.6. Xaây döïng chieán löôïc caùc DNCNNQD 28 Chöông 3 CAÙC GIAÛI PHAÙP CHUÛ YEÁU NHAÈM NAÂNG CAO KHAÛ NAÊNG CAÏNH TRANH CUÛA CAÙCDOANH NGHIEÄP COÂNG NGHIEÄP NGOAØI QUOÁC DOANH 3.1. Quan ñieåm , muïc tieâu caïnh tranh 33 3.1.1. Quan ñieåm 33 3.1.2. Muïc tieâu : 33 3.2. Caùc giaûi phaùp naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp coâng nghieäp ngoaøi quoác doanh. 34 3.2.1. Giaûi phaùp taøi chính 34 3.2.2. Giaûi phaùp kyõ thuaät vaø coâng ngheä 36 3.2.3. Giaûi phaùp veà naâng cao trình ñoä kyõ thuaät vaø quaûn lyù 38 3.2.4. Giaûi phaùp hoaøn thieän coâng taùc toå chöùc quaûn lyù DNNQD 39 3.2.5. Ñaåy maïnh hoaït ñoäng Marketing mix cuûa caùc DNNQD. 40 Page 3 3.2.5.1. Saûn phaåm 41 3.2.5.2. Ñònh giaù saûn phaåm 42 3.2.5.3. Phaân phoái saûn phaåm 42 3.2.5.4. Quaûng caùo khuyeán maõi vaø tuyeân truyeàn 44 3.2.5.5. Ñaåy maïnh tieâu thuï saûn phaåm 46 3.2.5.6. Kieåm tra chöông trình tieáp thò 47 3.2.6. Giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng saûn phaåm 3.2.7. Caùc giaûi phaùp vó moâ 47 51 3.2.7.1. Hoaøn thieän cô cheá vaø chính saùch thueá- taøi chính-tín duïng51 3.2.8.2. Phaùt trieån internet KEÁT LUAÄN. TAØI LIEÄÂU THAM KHAÛO. PHUÏ LUÏC 52 Page 4 LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi Trong 10 naêm qua, khu vöïc kinh teá tö nhaân nöôùc ta ñaõ phaùt trieån vaø ñoùng goùp 60% GDP bieåu hieän chuû tröôngï ñuùng ñaén trong chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá theo höôùng phaùt trieån kinh teá nhieàu thaønh phaàn cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc trong phaùt huy noäi löïc. Tuy nhieân, caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh (bao goàm coâng ty TNHH, coâng ty coå phaàn, coâng ty tö nhaân… ) chæ môùi ñoùng goùp ôû möùc khieâm toán( khoaûng 10% GDP) Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vôùi söï caïnh tranh gay gaét cuûa cô cheá thò tröôøng, toác ñoä taêng tröôûng giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp cuûa caùc DNCNNQD treân ñòa baøn Thaønh Phoá coù xu höôùng giaûm daàn töø tyû troïng 23,1% naêm 1995 giaûm xuoáng 22,3% giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp naêm 2000. Thöïc traïng treân do nhieàu nguyeân nhaân khaùch quan vaø chuû quan, trong ñoù nguyeân nhaân quan troïng laø baûn thaân caùc DNCNNQD chöa khai thaùc toát vaø söû duïng hieäu quaû noäi löïc veà voán, lao ñoäng, kyõ thuaät vaø coâng ngheä… Vì vaäy, vieäc laøm cho caùc DNCNNQD thích nghi vôùi nhöõng thay ñoåi veà moâi tröôøng vaø ñuû söùc caïnh tranh laø heát söùc caàn thieát. Baûn thaân caùc DNCNNQD caàn noã löïc ñoåi môùi hoaït ñoäng, ñoàng thôøi Nhaø nöôùc caàn thaùo gôõ khoù khaên ñeå taïo söùc baät môùi cho caùc DNCNNQD. Xuaát phaùt töø thöïc traïng vaø nhaèm thaùo gôõ khoù khaên cho caùc DNCNNQD, chuùng toâi maïnh daïn choïn ñeà taøi:” Naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp coâng nghieäp ngoaøi quoác doanh treân ñòa baøn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ” 2. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu ñeà taøi. + Ñoái töôïng nghieân cöùu: Chuû yeáu laø hoaït ñoäng cuûa caùc DNCNNQD quy moâ coâng ty TNHH, coâng ty coå phaàn, doanh nghieäp tö nhaân treân ñòa baøn TP HCM + Veà khoâng gian: Luaän vaên chæ khaûo saùt caùc doanh nghieäp thuoäc khu vöïc kinh teá tö nhaân treân ñòa baøn TP HCM . Tuy nhieân, coù moät soá chính saùch quaûn lyù seõ ñöôïc xem xeùt treân bình dieän chung toaøn quoác coù taùc ñoäng ñeán TP. HCM. Page 5 + Veà thôøi gian : Luaän vaên chæ ñeà caäp ñeán söï phaùt trieån caùc DNCNNQD treân ñòa baøn TP HCM töø 1986 ñeán nay. 3. Phöông phaùp nghieân cöùu: + Luaän vaên söû duïng phöông phaùp bieän chöùng, duy vaät lòch söû, phöông phaùp thoáng keâ ñeå xaùc ñònh kinh nghieäm phaùt trieån DNTN cuûa caùc nöôùc vaø thöïc traïng cuûa caùc DNCNNQD treân ñòa baøn TP HCM trong thôøi gian qua. + Söû duïng phöông phaùp heä thoáng ñeå xem xeùt phaân tích caùc vaán ñeà nhaèm xaây döïng neân moät chænh theå thoáng nhaát. + Treân cô sôû ñoù, söû duïng phöông phaùp döï baùo, phöông phaùp dieãn giaûi vaø phöông phaùp toång hôïp ñeå laøm roõ caùc luaän ñieåm vaø ñeà ra caùc giaûi phaùp naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc DNCNNQD 4. Muïc ñích nghieân cöùu: Döïa treân phaïm vi vaø ñoái töôïng nghieân cöùu, luaän vaên mong muoán giaûi quyeát caùc vaán ñeà sau: + Xaùc ñònh hoaït ñoäng cuûa caùc DNTN , caùc yeáu toá kinh teá vó moâ vaø moâi tröôøng kinh doanh taùc ñoäng ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp . + Ñaùnh giaù thöïc traïng hoaït ñoäng vaø khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc DNCNNQD treân ñòa baøn TP. HCM + Ñöa ra caùc giaûi phaùp vaø kieán nghò nhaèm naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc DNCNNQD 5. Keát caáu cuûa luaän vaên: Chöông 1 - Cô soû lyù luaän vaø thöïc tieãn Chöông 2 – Thöïc traïng veà naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc DNCNNQD treân ñòa baøn TP. HCM Chöông 3 - Caùc giaûi phaùp chuû yeáu nhaèm naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp coâng nghieäp ngoaøi quoác doanh Page Chöông 1 - 6 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VAØ THÖÏC TIEÃN 1.1. Cô sôû lyù luaän: Ñoái vôùi moät doanh nghieäp, muïc tieâu chuû yeáu laø toàn taïi vaø tìm kieám lôïi nhuaän treân cô sôû caïnh tranh quoác gia hay quoác teá. Vaäy caàn xaùc ñònh khaùi nieäm caïnh tranh? Moät doanh nghieäp ñöôïc coi laø coù söùc caïnh tranh vaø coù theå ñöùng vöõng cuøng vôùi caùc nhaø saûn xuaát khaùc veà moät loaïi saûn phaåm khi ñöa ra caùc saûn phaåm töông töï vôùi möùc giaù thaáp hôn hoaëc khi cung caáp caùc saûn phaåm töông töï vôùi caùc ñaëc tính veà chaát löôïng hay dòch vuï ngang baèng hay cao hôn. Khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp bò taùc ñoäng bôûi 3 haøm coù quan heä vôùi nhau nhö sau : 1.1.1. Boái caûnh kinh teá vó moâ : Chính saùch kinh teá vó moâ bao haøm chính saùch taøi chính cuûa Chính phuû, taêng tröôûng hôïp lyù tieàn teä vaø tín duïng , möùc nôï coù khaû naêng kieåm soaùt, laïm phaùt töông ñoái thaáp, vai troø thích hôïp cuûa Chính phuû trong neàn kinh teá vaø söï môû cöûûa ñoái vôùi thò tröôøng quoác teá, thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá. Ngoaøi ra, taàm quan troïng cuûa vieäc naâng cao tieát kieäm trong nöôùc vaø ñaàu tö maïnh vaøo phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuõng taêng cô sôû vaät chaát cuûa neàn kinh teá. Ba yeáu toá cuûa kinh teá vó moâ coù quan heä ñaëc bieät tôùi taêng tröôûng kinh teá , caïnh tranh cuûa doanh nghieäp laø : Taøi trôï vaø nôï nöôùc ngoaøi : Duy trì möùc ñaàu tö cao laø caàn thieát ñeå thöïc hieän muïc tieâu taêng trôûng kinh teá . Ñaït ñöôïc möùc ñaàu tö cao ñoøi hoûi phaûi gia taêng nguoàn voán tieát kieäm trong nöôùc vaø phaûi vay nôï nöôùc ngoaøi. Nguoàn löïc beân ngoaøi ñeå taøi trôï cho caùc nhu caàu phaùt trieån laø caàn thieát cho taêng tröôûng kinh teá, treân cô sôû ñoù traû nôï nöôùc ngoaøi. Tuy nhieân, neáu quaûn lyù nôï yeáu keùm , nôï nöôùc ngoaøi taêng leân thì khaû naêng traû nôï khoù khaên. Do ñoù, caàn vay möôïn thaän troïï ng nhaèm ñaûm baûo oån ñònh taøi chính laâu daøi. Page 7 Tieát kieäm vaø ñaàu tö : ñaàu tö, ñaëc bieät laø ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi ñöa laïi ñoäng löïc to lôùn cho taêng tröôûng kinh teá, laø moät phaàn quan troïng cuûa chính saùch coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa, laø nguoàn taøi trôï caàn thieát cho söï thaâm huït taøi khoaûn vaõng lai. Ñeå duy trì möùc ñaàu tö cao, beân caïnh thu huùt FDI vaø ODA , phaûi coù söï huy ñoäng nguoàn voán tieát kieäm trong nöôùc thoâng qua vieäc taêng tieát kieäm. Ñeå ñaït möùc tieát kieäm cao ñoøi hoûi phaûi taêng thu nhaäp ngöôøi daân, khuyeán khích ngöôøi daân tieát kieäm. Tyû giaù hoái ñoaùi : Tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc xaùc laäp quaù cao seõ gaây baát lôïi cho saûn xuaát haøng thöông maïi vaø giaûm khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp ñònh höôùng xuaát khaåu treân thò tröôøng quoác teá. Tyû giaù hoái ñoaùi aûnh höôûng maïnh meõ ñeán hoaït ñoäng xuaát khaåu vaø caùc doøng thöông maïi, laø coâng cuï maïnh trong vieäc ñaåy maïnh xuaát khaåu. Maët khaùc, vieäc phaù giaù ñoàng tieàn seõ taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán ñaàu tö, nôï nöôùc ngoaøi, tyû leä laïm phaùt vaø ñoä tin caäy cuûa ñoàng tieàn. Do vaäy , vieäc duy trì moät tyû giaù hoái ñoaùi caïnh tranh vaø naêng ñoäng hôn , caân baèng ñöôïc caùc maët , chaéc chaén seõ naâng cao caïnh tranh veà giaù vaø qua ñoù taêng caùn caân xuaát khaåu vaø thöông maïi. Nhöõng chính saùch kinh teá vó moâ laø ñieàu kieän ñaàu tieân vaø caàn thieát ñoái vôùi caïnh tranh vaø taêng tröôûng caùc ngaønh vaø doanh nghieäp. Do vaäy, ñoøi hoûi phaûi coù moät heä thoáng caùc chính saùch kinh teá vó moâ hôïp lyù ñeå mang laïi hoaït ñoäng kinh doanh coù hieäu quaû. Caûi thieän caïnh tranh seõ phuï thuoäc nhieàu vaøo caùc thay ñoåi trong caùc chính saùch vó moâ vaø chính saùch rieâng cuûa doanh nghieäp. 1.1.2. Hoaït ñoäng vaø chieán löôïc cuûa doanh nghieäp. Naâng cao khaû naêng caïnh tranh ñöôïc tieán haønh theo caùc böôùc: - Naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp quyeát ñònh bôûi hieäu quaû hoaït ñoäng. Hieäu quaû(HQ) ñöôïc xem nhö tyû leä thuaän vôùi keát quaû (KQ) ñaït ñöôïc nhöng tyû leä nghòch vôùi phí toån (PT) boû ra. Caøng ít toán keùm thì hieäu quaû kinh doanh caøng cao. HQ = KQ/ PT Page 8 Nhieàu hoaït ñoäng ñaït ñöôïc keát quaû nhöng xeùt chi phí thì quaù nhieàu neân khoâng ñaït hieäu quaû. Caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng hieäu quaû khi giaûm thieåu chi phí caùc nguoàn löïc ñaàu vaøo ñoàng thôøi taêng saûn löôïng ñaàu ra. Cuõng coù nhöõng hoaït ñoäng ñaït ñöôïc lôïi nhuaän trong ngaén haïn nhöng seõ gaây maát uy tín cuûa coâng ty trong töông lai neân noù khoâng ñaït hieäu quaû. Do vaäy hieäu quaû phaûi ñöôïc xeùt trong daøi haïn. Ñeå naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng, doanh nghieäp caàn phaûi: + AÙp duïng caùc quy trình coâng ngheä môùi : Ñeå naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng, caùc doanh nghieäp caàn phaûi naâng cao trình ñoä coâng ngheä , söû duïng caùc maùy moùc thieát bò hieän ñaïi. Tuy nhieân, maùy moùc hieän ñaïi laø caàn thieát trong nhieàu tröôøng hôïp nhöng khoâng phaûi laø yeáu toá chính quyeát ñònh hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Ñieàu quan troïng laø coâng ngheä phaûi löïa choïïn sao cho thích hôïp. Caùch boá trí saép ñaët sao cho phaùt huy toái ña tieàm naêng cuûa chuùng. Cô caáu caùc phaân xöôûng, saép xeáp caùc daây chuyeàn, loä trình saûn phaåm töø “ñaàu vaøo” ñeán “ñaàu ra”, phaân chia caùc nguyeân coâng, nhieäm vuï töøng phaân ñoaïn, töøng choã laøm vieäc - taát caû phaûi ñöôïc tính toaùn, xöû lyù sao cho phoái hôïp toát nhaát giöõa con ngöôøi vaø trang thieát bò maùy moùc. Ñoàng thôøi trình ñoä caùn boä vaø naêng löïc toå chöùc quaûn lyù cuõng aûnh höôûng ñeán hieäu quaû söû duïng coâng ngheä. + Söû duïng nhieàu nguoàn cung môùi vaø khaùc nhau: Söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät cho ra ñôøi nhieàu loaïi nguyeân vaät lieäu môùi coù tính öu vieät , cung caáp cho saûn xuaát vôùi muïc ñích taïo ra saûn phaåm môùi coù nhieàu öu ñieåm hôn. Doanh nghieäp naøo tìm ñöôïc nhieàu nguoàn cung môùi laøm taêng chaát löôïng saûn phaåm, giaûm giaù thaønh seõ giaønh ñöôïc öu theá caïnh tranh. + Khaû naêng tieáp thò : Nhieàu doanh nghieäp hoaøn toaøn thuï ñoäng trong vieäc tieáp caän vôùi thò tröôøng vaø ñònh höôùng khaùch haøng , tham gia hoaït ñoäng tieáp thò trong nöôùc vaø quoác teá hoaëc thöû nghieäm caùc maãu saûn phaåm môùi. Do vaäy, saûn phaåm cuûa nhieàu doanh nghieäp coù giaù trò gia taêng thaáp, maãu maõ ñôn ñieäu, khoâng coù khaû naêng caïnh tranh. Thöïc teá, nhieàu doanh nghieäp thaønh coâng nhôø vaøo vieäc ñaåy maïnh hoaït ñoäng tieáp thò, baùm saùt nhu caàu thò tröôøng, taäp trung thoûa maõn khaùch haøng vôùi chaát löôïng saûn phaåm Page 9 toát, môùi laï vaø chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøngï cao. Caùc doanh nghieäp khoâng theå caïnh tranh beàn vöõng neáu khoâng kieåm soaùt ñöôïc keânh phaân phoái vaø tieáp caän tröïc tieáp vôùi khaùch haøng. + Naâng cao naêng suaát vaø chaát löôïng saûn phaåm : Naêng suaát ñöôïc ño löôøng baèng giaù trò haøng hoùa vaø dòch vuï saûn xuaát ñöôïc treân moät ñôn vò lao ñoäng, voán, qua ñoù xaùc ñònh hieäu quaû cuûa doanh nghieäp. Doanh nghieäp naøo taïo ra nhieàu giaù trò haøng hoùa vaø dòch vuï vôùi möùc chi phí lao ñoäng, voán thaáp hôn seõ taïo ñöôïc lôïi theá caïnh tranh. Veà chaát löôïng saûn phaåm, caùc doanh nghieäp cho raèng chaát löôïng thaáp do nguyeân nhaân coâng ngheä cuõ kyõ vaø thieáu maùy moùc hieän ñaïi. Trong moät soá tröôøng hôïp, ñaây coù theå laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán chaát löôïng xaáu nhöng kinh nghieäm quoác teá cho thaáy, chaát löôïng cao coøn phuï thuoäc nhieàu vaøo khaû naêng quaûn lyù. Neáu nguyeân lieäu vaø caùc ñaàu vaøo khaùc coù chaát löôïng thaáp, ngöôøi quaûn lyù coù theå tìm ñeán caùc nhaø cung caáp toát hôn. Neáu quy trình saûn xuaát daãn ñeán chaát löôïng thaáp, nhaø saûn xuaát coù traùch nhieäm toå chöùc vaø xaây döïng laïi quy trình saûn xuaát. Ñeå ñaït ñöôïc chaát löôïng saûn phaåm, moät soá hoaït ñoäng coù theå thöïc hieän nhö hoaït ñoäng ngaên ngöøa, ñaøo taïo, aùp duïng caùc heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. Heä thoáng quaûn lyù naøy nhaèm muïc ñích ñaït ñöôïc chaát löôïng toát nhaát do cheá taùc saûn phaåm,vaø loaïi tröø caùc khuyeát taät trong quaù trình saûn xuaát - laø caùc nguyeân nhaân daãn ñeán chaát löôïng xaáu. - Chieán löôïc doanh nghieäp. Nhieàu coâng ty coù taàm nhìn quaù ngaén, thò tröôøng( trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi) khoâng oån ñònh, taøi chính daøi haïn giaønh cho ñaàu tö khoâng coù vaø cô cheá chính saùch thöôøng xuyeân thay ñoåi taùc ñoäng ñeán caùc ñieàu kieän tieán haønh kinh doanh. Vì vaäy, doanh nghieäp thöôøng khoâng quan taâm nhieàu ñeán chieán löôïc. Vieäc xaây döïng chieán löôïc phuï thuoäc vaøo töøng doanh nghieäp, töø ñoù taïo neân moät coâng cuï caïnh tranh cho cuoäc chieán dai daúng treân thò tröôøng. Caùc chieán löôïc cô baûn bao goàm : + Cung caáp nhöõng lôïi theá cô baûn veà chi phí, vaø giaù trò cho khaùch haøng. Nhieàu doanh nghieäp ñaët cô sôû cho hoaït ñoäng cuûa mình döïa treân möùc löông thaáp vaø söû duïng nhieàu phöông phaùp khoâng hieäu quaû nhö baét chöôùc maãu thieát keá vaø Page 10 saûn phaåm cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh nöôùc ngoaøi, khoâng ñaàu tö vaøo nghieân cöùu vaø trieån khai, tieáp thò hay ñaøo taïo. Nhieàu coâng ty döïa vaøo nhöõng öu tieân cuûa Chính phuû nhö haïn ngaïch, giaáy pheùp, trôï caáp, baûo hoä…Caùc doanh nghieäp xuaát khaåu thöôøng leä thuoäc vaøo ñoái taùc nöôùc ngoaøi veà maãu maõ thieát keá, linh kieän, quy trình coâng ngheä, caùc keânh phaân phoái vaø tieáp thò daãn ñeán keùm khaû naêng caïnh tranh. Do vaäy, caùc doanh nghieäp caàn thay ñoåi muïc tieâu chieán löôïc vaø chuyeån lôïi theá so saùnh döïa treân giaù lao ñoäng reû hay taøi nguyeân thieân nhieân doài daøo sang lôïi theá caïnh tranh döïa treân giaûm chi phí, caûi tieán maãu maõ saûn phaåm, xaây döïng quy trình saûn xuaát hôïp lyù. + Cung caáp giaù trò gia taêng cuûa caùc saûn phaåm vaø dòch vu:ï Doanh nghieäp caàn noã löïc taïo ra vò theá caïnh tranh khaùc bieät vaø mang tính daøi haïn. Caùc doanh nghieäp caïnh tranh caàn döïa treân cung caáp giaù trò gia taêng cuûa caùc saûn phaåm haøng hoùa vaø dòch vuï, cho pheùp caïnh tranh treân nhieàu phöông dieän hôn laø döïa treân chi phí hay giaù caû. Caùc caáu thaønh cuûa giaù trò gia taêng coù theå laø ñoåi môùi thieát keá, caûi tieán bao bì, gia taêng coâng duïng vaø chaát löôïng saûn phaåm cuõng nhö tieáp thò thích hôïp vaø caùc dòch vuï chuaån möïc cao daønh cho khaùch haøng. + Giao dòch tröïc tieáp vôùi khaùch haøng vaø kieåm soaùt caùc keânh phaân phoái: Caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû thöôøng ít coù hoaëc khoâng coù nhaõn hieäu rieâng, phaûi döïa vaøo khaùch haøng vaø caùc ñoái taùc chính ñeå coù ñaàu ra, thieát keá, quy trình coâng ngheä, tieáp thò vaø phaân phoái. Thaùch thöùc ñoái vôùi caùc coâng ty laø laøm sao taïo döïng ñöôïc bieåu tröng nhaõn hieäu cuûa rieâng mình , giao dòch tröïc tieáp vôùi khaùch haøng vaø kieåm soaùt caùc keânh phaân phoái . Caùc doanh nghieäp seõ khoâng theå caûi tieán saûn phaåm,thu nhieàu lôïi nhuaän hoaëc caïnh tranh quoác teá treân cô sôû beàn vöõng neáu khoâng kieåm soaùt ñöôïc keânh phaân phoái vaø tieáp caän tröïc tieáp vôùi khaùch haøng. Neáu khoâng, caùc doanh nghieäp seõ chaäm treã trong vieäc naém baét caùc xu höôùng cuûa thò tröôøng vaø ñôn vò trung gian laøm dòch vuï thöông maïi seõ laø nhöõng keû chieám phaàn lôùn lôïi nhuaän. Page 11 Caùc chieán löôïc khaùc ñoøi hoûi ñaàu tö laâu daøi khoâng chæ ôû thieát bò, maø caû cho caùc taøi saûn khaùc nhö con ngöôøi, nghieân cöùu vaø trieån khai, tö vaán quaûn lyù vaø phaùt trieån trò tröôøng 1.1.3. Moâi tröôøng kinh doanh : Caùc chính saùch, theå cheá vaø cô sôû haï taàng taïo neân moâi tröôøng kinh doanh, nôi caùc doanh nghieäp tieán haønh caïnh tranh. Caùc doanh nghieäp khoù ñaït möùc taêng tröôûng beàn vöõng veà naêng suaát vaø naêng löïc caïnh tranh neáu nhö phaàn lôùn nhöõng khoù khaên, haïn cheá veà moâi tröôøng kinh doanh khoâng giaûm. Caùc yeáu toá sau ñaây chi phoái moâi tröôøng kinh doanh, taùc ñoäng leân naêng suaát vaø khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp. 1.1.3.1. Vaán ñeà thöông maïi : Coù khuynh höôùng cho raèng töï do hoùa thöông maïi seõ laøm nhieàu doanh nghieäp phaù saûn, soá löôïng coâng nhaân maát vieäc taêng, nguoàn thu töø thueá thöông maïi vaø thueá doanh nghieäp coù theå suy giaûm. Trong hai thaäp nieân gaàn ñaây, nhieàu nöôùc thöïc hieän môû cöûa thöông maïi nhieàu hôn ñaõ daãn ñeán toác ñoä phaùt trieån daøi haïn cao hôn, taïo thuaän lôïi cho taêng naêng suaát vaø khaû naêng caïnh tranh. Ñaëc tröng chuû yeáu cuûa vieäc môû cöûa neàn kinh teá laø : ña daïng hoùa hoaït ñoäng ngoaïi thöông, taêng doøng ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø hoäi nhaäp vaøo heä thoáng thöông maïi quoác teá. Ñeå taêng cöôøng môû cöûa, caàn dôõ boû haøng raøo thöông maïi, haïn ngaïch xuaát nhaäp khaåu, haøng raøo thueá quan, baûo hoä vaø caàn ñaåy maïnh xuaát khaåu. 1.1.3.2. Ñaàu tö nöôùc ngoaøi: Môû cöûa neàn kinh teá ñöa ñeán taêng doøng ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Ñoái vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån , ñaàu tö nöôùc ngoaøi seõ taêng nguoàn voán ñaàu tö, naâng cao khaû naêng tieáp caän coâng ngheä , thoâng tin, tö duy vaø kyõ naêng quaûn lyù ; tieáp caän thò tröôøng xuaát khaåu lôùn hôn vaø coù cô hoäi ñaøo taïo. Nhaân toá quan troïng thu huùt voán FDI laø chính saùch vó moâ laønh maïnh: hoäi nhaäp vaøo caùc toå chöùc treân theá giôùi maïnh meõ, tieàm naêng taêng tröôûng kinh teá cao, vò trí ñòa lyù thuaän lôïi, nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân phong phuù, nguoàn lao ñoäng trình ñoä cao cuõng nhö caùc luaät leä, theå cheá, cô sôû haï taàng toát…Ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa FDI cho thaáy noù taùc ñoäng thuaän chieàu ñeán taêng tröôûng vaø chuyeån dòch cô caáu kinh teá, taêng ñaàu tö, Page 12 ñoåi môùi coâng ngheä, gia taêng xuaát khaåu vaø caûi thieän caùn caân thanh toaùn. Tuy nhieân, maët tieâu cöïc cuûa FDI, cho thaáy noåi leân vaán ñeà ñoàng ñoâ la laø tieâu chuaån ño löôøng öu theá laøm giaûm söï ñaàu tö cuûa caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc, thaâm huït maäu dòch vaø aûnh höôûng ñeán vaên hoùa, xaõ hoäi. Taùc ñoäng tích cöïc cuûa FDI coøn phuï thuoäc khaù nhieàu vaøo tieàm löïc cuõng nhö chính saùch cuûa nöôùc tieáp nhaän . 1.1.3.3. Khu vöïc taøi chính: Hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng taøi chính laø nhaân toá quyeát ñònh naêng löïc caïnh tranh, taêng tröôûng kinh teá cuûa moät nöôùc, giuùp taäp trung vaø phaân boá tín duïng vaøo caùc ngaønh kinh teá khaùc nhau. Möùc ñoä laønh maïnh cuûa thò tröôøng taøi chính phuï thuoäc vaøo caùc chæ tieâu: möùc ñoä laønh maïnh cuûa heä thoáng ngaân haøng, tyû leä caáp voán tín duïng cho caùc khu vöïc , chính saùch phaân bieät tín duïng , giaù trò taøi saûn cuûa heä thoáng ngaân haøng, tình traïng baûo ñaûm cuûa luaät leä vaø möùc ñoä giaùm saùt caùc hoaït ñoäng, taêng cöôøng huy ñoäng nguoàn löïc. 1.1.3.4. Doanh nghieäp - Doanh nghieäp nhaø nöôùc : DNQD naém giöõ moät soá ngaønh coâng nghieäp then choát laø caàn thieát neáu noù goùp phaàn hoã trôï cho caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc thöïc hieän caùc dòch vuï coâng coäng vôùi möùc giaù hôïp lyù vaø chaát löôïng dòch vuï toát. Ngöôïc laïi, noù seõ trôû thaønh gaùnh naëng cho neàn kinh teá , kìm haõm hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp khaùc khi noù kinh doanh keùm hieäu quaû, giaù caû mang tính ñoäc quyeàn cao, chaát löôïng dòch vuï toài… - Doanh nghieäp tö nhaân: Khoâng moät nöôùc naøo treân theá giôùi coù theå ñaït ñöôïc söï taêng tröôûng ngaønh coâng nghieäâp moät caùch beàn vöõng , döïa chuû yeáu treân cô sôû saûn xuaát höôùng vaøo xuaát khaåu vaø söû duïng nhieàu lao ñoäng maø thieáu khu vöïc tö nhaân to lôùn vaø naêng ñoäng… Do vaäy caàn phaûi thöøa nhaän taàm quan troïng cuûa caùc doanh nhaân, DNTN noù laø nguoàn löïc taêng tröôûng, vöøa laø nguoàn taïo coâng aên vieäc laøm. Ñeå hình thaønh vaø phaùt trieån, DNTN caàn loaïi boû nhöõng trôû ngaïi vaø tích cöïc hoã trôï cho khu vöïc naøy baèng nhöõng chính saùch phuø hôïp veà caùc lónh vöïc lieân quan nhö phaùp lyù vaø luaät leä , ñaêng kyù kinh doanh, phaù saûn, ñaát ñai, thueá, chính saùch caïnh tranh, tieáp caän nguoàn voán . Page 1.1.3.5. 13 Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc : Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi cô caáu saûn xuaát, khaû naêng caïnh tranh, xuaát khaåu, lónh vöïc coâng ngheä vaø quaûn lyù. Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc caàn taäp trung vaøo nhöõng vaán ñeà sau: - Phaùt trieån heä thoáng giaùo duïc: Naâng cao chaát löôïng giaùo duïc, taêng cöôøng cho ñaøo taïo. - Ñaøo taïo ngheà : keát hôïp ñaøo taïo lyù thuyeát vôùi thöïc haønh, keát hôïp giöõa Nhaø nöôùc vaø tö nhaân. - Caûi tieán heä thoáng quaûn lyù vaø caùn boä quaûn lyù : Moät trong nhöõng vaán ñeà quan troïng nhaát ñoái vôùi khaû naêng caïnh tranh laø cô cheá quaûn lyù doanh nghieäp vaø naêng löïc caùn boä quaûn lyù, quyeát ñònh phaàn lôùn keát quaû kinh doanh vaø söï toàn taïi laâu daøi cuûa doanh nghieäp. - Hình thaønh thò tröôøng lao ñoäng: Thò tröôøng lao ñoäng aûnh höôûng ñeán toác ñoä phaùt trieån kinh teá vaø khaû naêng caïnh tranh. Thò tröôøng lao ñoäng lieân quan ñeán caùc yeáu toá nhö trình ñoä chuyeân moân vaø kyõ naêng lao ñoäng, ngoân ngöõ söû duïng, giaù caû thueâ möôùn…. 1.1.3.6. Coâng ngheä: Coâng ngheä ngaøy nay laø moät trong nhöõng yeáu toá quyeát ñònh khaû naêng caïnh tranh . Toác ñoä thay ñoåi coâng ngheä laø keát quaû cuûa quaù trình caïnh tranh , ñoåi môùi trong taát caû caùc ngaønh saûn xuaát. Ngaøy nay, nhieàu ngaønh coâng nghieäp môùi xuaát hieän trôû thaønh moät boä phaän thieát yeáu ñaåy nhanh toác ñoä phaùt trieån caùc ngaønh saûn xuaát kinh doanh. Vieäc naâng cao naêng löïc coâng ngheä lieân quan ñeán caùc yeáu toá: - Taïo moâi tröôøng caïnh tranh: thò tröôøng caïnh tranh kích thích doanh nghieäp ñaàu tö naâng cao naêng löïc vaø ñònh höôùng phaùt trieån coâng ngheä. Vieäc tham gia vaøo caïnh tranh quoác teá laø taùc nhaân maïnh meõ cho coâng ngheä, taêng aùp löïc caïnh tranh ñoái vôùi caùc doanh nghieäp vaø kích thích naâng cao coâng ngheä. - Chính saùch chuyeån giao coâng ngheä: ñoái vôùi caùc nöôùc keùm vaø ñang phaùt trieån , vieäc chuyeån giao coâng ngheä goùp phaàn naâng cao chaát löôïng vaø khaû naêng caïnh tranh. Tuy nhieân , hieäu quaû chuyeån giao coâng ngheä phuï thuoäc vaøo tieâu chuaån chaát löôïng , ñoäi nguõ söû duïng… Page 14 - Caùc höôùng öu tieân coâng ngheä: troïng taâm chieán löôïc coâng ngheä nhaán maïnh ñeán coâng ngheä thoâng tin, coâng ngheä sinh hoïc, coâng ngheä vaät lieäu môùi vaø töï ñoäng hoùa, trong ñoù coâng ngheä thoâng tin coù vai troø quan troïng trong khaû naêng tính toaùn, lieân laïc vaø ñoäng löïc chính cho taêng naêng suaát. - Naêng löïc coâng ngheä coâng nghieäp: ñöôïc khuyeán khích vaø trôï giuùp döôùi nhieàu hình thöùc: mieãn giaûm thueá nhaäp khaåu, quyõ hoå trôï tín duïng, dòch vuï tö vaán, hoå trôï trong nghieân cöùu vaø trieån khai, hoaït ñoäng huaán luyeän vaø ñaøo taïo. 1.2. Doanh nghieäp tö nhaân vaø kinh nghieäm caïnh tranh cuûa moät soá nöôùc treân theá giôùi. 1.2.1. Nhaät Baûn. Cho ñeán nay, vieäc naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc DNTN Nhaät Baûn laø keát quaû cuûa söï keát hôïp noå löïc töø phía Chính phuû laãn giôùi kinh doanh tö nhaân cuûa nöôùc naøy. Caùc bieän phaùp chuû yeáu maø caùc DNTN Nhaät Baûn thöïc hieän : duy trì taêng tröôûng baèng caùc nguoàn nhaân taøi vaät löïc chaéc chaén nhö ñaûm baûo giaù baùn saûn phaåm ôû möùc thaáp nhaát, giaûm chi phí ôû möùc toái thieåu; hoï khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng, khoâng sôï haøng eá vaø thöôøng taïo ra nhu caàu saûn phaåm, thaäm chí khi möùc caàu giaûm xuoáng, caùc coâng ty Nhaät khoâng caét giaûm hoaït ñoäng maø coøn ñaàu tö theâm baèng caùch ña daïng hoùa saûn phaåm, môû roäng maïng löôùi tieâu thuï. Caùc doanh nghieäp Nhaät cuõng söû duïng trieät ñeå lôïi theá cuûa mình. Trong thôøi gian khoâi phuïc, hoï döïa vaøo tieàn coâng thaáp. Khi chi phí tieàn coâng taêng cao, hoï taïo ra lôïi theá caïnh tranh baèng caùch ña daïng hoùa saûn phaåm, naâng cao chaát löôïng , giaûm giaù thaønh nhôø caûi tieán kyõ thuaät vaø coâng ngheä , öùng duïng quy trình quaûn lyù chaát löôïng. Caùc doanh nghieäp Nhaät cuõng khoâng boû soùt moät bieán ñoåi naøo trong chieán thuaät cuûa ñoái thuû caïnh tranh: moät soá coâng ty chôø ñoái thuû thöû nghieäm saûn phaåm môùi, vaø khi khaû naêng thaønh coâng saûn phaåm naøy ñaõ roõ raøng, hoï môùi ñaàu tö vaøo R&D ñeå thaâm nhaäp thò tröôøng vôùi cuøng loaïi saûn phaåm nhöng troäi hôn veà tính naêng vaø chaát löôïng; höôùng Page 15 khaùc choïn trieån khai saûn phaåm hoaøn toaøn môùi, hoaëc phaùt trieån saûn phaåm cuõ nhöng ñaõ ñöôïc caûi tieán . Moät vuõ khí caïnh tranh khaùc laø chính saùch nhaân söï phuø hôïp - ñoù laø chính saùch ñaøo taïo ña naêng, traû löông theo thaâm nieân, vaø caùc bieän phaùp kích thích ngöôøi lao ñoäng gaén boù vaø ñoùng goùp saùng kieán cho doanh nghieäp( thöôûng, cheá ñoä sinh hoaït, phuï caáp hoïc taäp, bieåu döông, ñi du lòch, ñieàu kieän sinh hoaït tieän lôïi…) Veà coâng ngheä , ñaàu tö cuûa tö nhaân raát maïnh vaøo maùy moùc thieát bò hieän ñaïi nhaát töø Phöông Taây, cuøng vôùi ñoäi nguõ lao ñoäng coù tay ngheà töông ñoái khaù cho pheùp hoï tieáp thu vaø öùng duïng coâng ngheä coù hieäu quaû. Beân caïnh mua coâng ngheä tröïc tieáp, phöông phaùp chuyeån giao coâng ngheä khaùc laø thoâng qua môøi chuyeân gia, kyõ sö vaø caùc nhaø tö vaán nöôùc ngoaøi( nhaát laø Myõ) laøm vieäc ôû Nhaät hoaëc cöû chuyeân gia ñi hoïc ôû nöôùc ngoaøi. Chính phuû Nhaät cuõng cöû nhöõng caùn boä coù naêng löïc ra nöôùc ngoaøi ñeå tìm hieåu coâng ngheä coù trieån voïng hoaëc thöïc tieãn kinh doanh ôû nöôùc ngoaøi ñeå hoå trôï cho caùc doanh nghieäp . Chính phuû ñaõ löïa choïn, ñöa ra caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm, aùp duïng nhöõng bieän phaùp khuyeán khích phaùt trieån nhö khuyeán khích veà thueá, caùc khoaûn trôï caáp vaø caû nhöõng bieän phaùp baûo hoä caùc ngaønh saûn xuaát coøn non treû. Thöïc hieän chính saùch tieàn teä thoâng qua duy trì ñaàu tö vôùi laõi suaát thaáp vaø taùch thò tröôøng taøi chính trong nöôùc vôùi thò tröôøng taøi chính theá giôùi, giuùp caùc doanh nghieäp tieáp caän nguoàn voán vay vôùi giaù reõ. Caùc can thieäp cuûa Chính Phuû vaøo giôùi kinh doanh tö nhaân chæ mang tính höôùng daãn, vaïch ñöôøng chæ loái, chöù khoâng mang tính baét buoäc, meänh leänh. Thaønh laäp dieãn ñaøn giöõa Chính Phuû, ngaân haøng vaø giôùi kinh doanh tö nhaân, thoâng qua ñoù Ngaân haøng Phaùt trieån Nhaät ñöôïc thaønh laäp coù traùch nhieäm höôùng daãn söû duïng caùc nguoàn taøi chính ñeå ñaàu tö vaø laø haït nhaân thuùc ñaåy hôïp taùc giöõa caùc doanh nghieäp. Do vaäy, ngöôøi Nhaät trong thôøi gian ngaén ñaõ daãn ñaàu thò tröôøng bôûi nhöõng coâng ty tö nhaân khoång loà veà caùc lónh vöïc nhö xe hôi, xe gaén maùy, ñoàng hoà, maùy Page 16 chuïp aûnh, duïng cuï quang hoïc, theùp, ñoùng taøu… vaø ñöùng thöù hai veà maùy tính vaø thieát bò xaây döïng. 1.2.2. Ñaøi Loan. Naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc DNTN Ñaøi Loan ñöôïc naâng cao vôùi söï giuùp söùc cuûa Chính quyeàn nhö sau: Moät soá DNQD ñöôïc laäp ra ñeå saûn xuaát nhöõng haøng hoùa cô baûn nhö cotton, saét, theùp, hoùa daàu, ñieän löïc, naêng löôïng.. roài baùn reû nhöõng saûn phaåm naøy cho caùc DNTN nhö laø moät phöông thöùc hoå trôï caùc ngaønh nhö deät, cô khí, phaân boùn, nhöïa vaø taïo ñieàu kieän cho caùc DNTN höôùng vaøo saûn xuaát haøng xuaát khaåu. Chính Phuû öu ñaõi trong nhaäp khaåu vaø ñaàu tö maùy moùc thieát bò, trong ñoù coù maùy moùc cuõ nhöng phaûi phuø hôïp vôùi nhu caàu phaùt trieån kinh doanh trong töøng thôøi kyø; ñôn giaûn hoùa thuû tuïc haønh chính, thuùc ñaåy nôùi loûng kieåm soaùt cuûa Chính quyeàn vaø taïo thích nghi vôùi cô cheá thò tröôøng; ñaêng kyù kinh doanh ñöôïc thöïc hieän thuaän lôïi, deã daøng, caùc doanh nghieäp khi ñaêng kyù laø ñöôïc hoaït ñoäng ngay vaø chæ caàn noäp thueá theo quy ñònh; khuyeán khích caùc ngaân haøng cho DNTN vay voán thaønh laäp coâng ty, aùp duïng laõi suaát öu ñaõi; thaønh laäp trung taâm höôùng daãn söû duïng voán, hoå trôï voán vaø dòch vuï, giuùp ñôõ tieâu thuï saûn phaåm cho DNNQD; phaùt trieån heä thoáng hôïp taùc xaõ saûn xuaát kinh doanh, taïo ñieàu kieän cho DNTN tham gia phaùt trieån cô sôû haï taàng, môû roäng huaán luyeän kyõ thuaät vaø baûo veä quyeàn caù nhaân vaø tö höõu, thaønh laäp maïng löôùi hôïp taùc xaõ tieâu thuï saûn phaåm ôû nöôùc ngoaøi; thaønh laäp caùc khu cheá xuaát, kho ngoaïi quan, taïo thuaän lôïi trong khaáu tröø hoaøn thueá, thaønh laäp trung taâm hoå trôï saûn xuaát vaø tieâu thuï, quaûn lyù voán. + Ñeå ñaùp öùng caùc ñôn haøng lôùn nöôùc ngoaøi, caùc cô sôû nhoû lieân keát sao cho saûn xuaát ra ñuû soá löôïng, hoaëc caùc ngaønh saûn xuaát döïa vaøo caùc doanh nghieäp nhoû nhaèm thöïc hieän caùc phaàn thaàu khaùc nhau neân giuùp toå chöùc saûn xuaát vaø môû roäng hôïp ñoàng maø khoâng caàn voán lôùn, traùnh ruûi ro cho moät coâng ty lôùn khi voán khoâng phuï thuoäc hoaøn toaøn cho cung caáp moät khaùch haøng lôùn, nhaát laø khi neàn kinh teá bò suy thoaùi. Caùc DNTN cuõng nhanh choùng ñaït ñöôïc nhöõng chöøng möïc veà traùch nhieäm khi ñaùp öùng Page 17 ñuùng thôøi haïn giao haøng vaø caùc chi tieát veà chaát löôïng. Veà coâng ngheä, caùc doanh nghieäp Ñaøi Loan nhaäp maùy moùc thieát bò, thaùo rôøi, moâ phoûng, cheá taïo coâng ngheä môùi. Keát quaû cuûa nhöõng chính saùch treân laø soá löôïng DNTN coù töø 80 ñeán 500 coâng nhaân taêng 3 laàn giai ñoaïn 1961 ñeán 1971 vôùi soá coâng nhaân töø 184.000 leân 654.000 ngöôøi . 1.2 .3. Thaùi Lan Kinh nghieäm cuûa Thaùi Lan trong vieäc hoå trôï caùc DNNQD raát thieát thöïc, caùc chính saùch bao goàm : + Tích cöïc taïo moâi tröôøng kinh doanh, hoå trôï caùc ngaønh ngheà, baûo veä lôïi ích cho caùc DNTN, khoâng thaønh laäp DNQD caïnh tranh vôùi caùc DNTN cuøng loaïi. + Chính saùch kinh teá linh hoaït vaø nhaïy beùn nhaèm taïo ñieàu kieän toái ña cho phaùt trieån DNNQD, ñöôøng loái coâng nghieäp hoùa theo höôùng öu tieân phaùt trieån coâng nghieäp nheï nhaèm phaùt huy naêng löïc saûn xuaát cuûa caùc DNV&N. + Thöïc hieän caân baèng trong quan heä thöông maïi vôùi nöôùc lôùn nhö Myõ, Nhaät, EU nhaèm ña cöïc hoùa thò tröôøng xuaát khaåu, taêng coï saùt maäu dòch, taïo ñieàu kieän toái ña cho xuaát khaåu cuûa caùc DNTN. +Thöïc hieän lieân keát giöõa caùc DNQD vaø DNNQD, chaúng haïn nhö heä thoáng saûn xuaát ngaønh may maëc gaàn nhö döïa vaøo phöông thöùc ñaáu thaàu hoaëc caùc DNTN thaàu laïi moät phaàn caùc hôïp ñoàng xaây döïng cô sôû haï taàng, saûn xuaát kinh doanh, coâng nghieäp khai thaùc.. taïo ñieàu kieän caùc DNTN tieáp thu kinh nghieäm veà kyõ thuaät, quaûn lyù vaø taän duïng naêng löïc taøi chính phuø hôïp ,ñaåy nhanh tieán ñoä thöïc hieän caùc döï aùn. Vieäc Thaùi Lan phuïc hoài nhanh choùng sau khuûng hoaûng cuõng nhôø söï hôïp taùc xuaát khaåu giöõa caùc DNQD vaø caùc DNTN, khai thaùc trieät ñeå naêng löïc saûn xuaát trong nöôùc vaø thaâm nhaäp vaøo caùc thò tröôøng treân theá giôùi. Page 18 Toùm taét chöông 1 Ñeå ñaåy maïnh khaû naêng caïnh tranh, caùc doanh nghieäp caàn naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng thoâng qua aùp duïng caùc quy trình coâng ngheä môùi, söû duïng caùc nguoàn cung khaùc nhau, taêng cöôøng khaû naêng tieáp thò vaø naâng cao naêng suaát, chaát löôïng saûn phaåm. Ñoàng thôøi, caùc doanh nghieäp phaûi ñaàu tö laâu daøi khoâng chæ ôû thieát bò, maø caû caùc taøi saûn khaùc nhö voán con ngöôøi, nghieân cöùu vaø trieån khai, tö vaán quaûn lyù vaø phaùt trieån trò tröôøng nhaèm xaây döïng caùc chieán löôïc nhö : cung caáp nhöõng lôïi theá cô baûn veà chi phí, cung caáp giaù trò gia taêng cuûa caùc saûn phaåm vaø dòch vuï, giao dòch tröïc tieáp vôùi khaùch haøng vaø kieåm soaùt caùc keânh phaân phoái. Beân caïnh ñoù , Nhaø Nöôùc caàn coù chính saùch vó moâ phuø hôïp vaø taïo ra moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi nhaèm taêng naêng löïc caïnh tranh cho caùc DNNQD. Page 19 Chöông 2 - THÖÏC TRAÏNG VEÀ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP COÂNG NGHIEÄP NGOAØI QUOÁC DOANH TP. HCM 2.1. Boái caûnh kinh teá vó moâ Taêng tröôûng kinh teá vaø chuyeån dòch cô caáu kinh teá TP. Hoà Chí Minh. Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa Thaønh Phoá ñaït 11,4% thôøi kyø 1991-2000, cao hôn möùc trung bình caû nöôùc 7,6%. Tuy toác ñoää taêng GDP thôøi kyø 1996-2000 coù thaáp hôn thôøi kyø 1991-1995 nhöng vaãn cao hôn möùc chung caû nöôùc. Naêm 2000, toác ñoä taêng coâng nghieäp ñaït 14,7%, cao hôn toác ñoä taêng dòch vuï 9,8% vaø noâng nghieäp 2,5% . Kinh teá thaønh phoá chuû yeáu döïa vaøo coâng nghieäp vaø dòch vuï. Trong 10 naêm töø 1991 ñeán naêm 2000, tyû troïng khu vöïc noâng nghieäp giaûm töø 4,6% naêm 1991 xuoáng 2,2% naêm 2000. Tyû troïng coâng nghieäp vaø xaây döïng taêng töø 40,6% naêm 1991 leân 44,6% naêm 2000, tyû troïng khu vöïc dòch vuï giaûm töø 54,8% naêm 1991 xuoáng 53,2% naêm 2000, song vaãn chieám tyû troïng cao nhaát trong GDP cuûa Thaønh Phoá(Baûng2.1) Baûng 2.1 Naêm Toác ñoä taêng tröôûng cuûa GDP vaø cô caáu ngaønh (%) 1991 1995 1996 1997 2000 1. Toác ñoä taêng GDP(%) 11,7 15,3 14,7 12,1 9 2. Noâng, laâm, thuûy saûn 4,6 3,2 2,6 2,6 2,2 Coâng nghieäp& XD 40,6 41,2 42,3 41 44,6 Caùc ngaønh dòch vuï 54,8 55,7 55,2 56,4 53,2 Nguoàn : Nieân giaùm thoáng keâ TP. HCM naêm 1995,1998,2000 Tieát kieäm vaø ñaàu tö : Trong thôøi kyø 1996-2000, toång voán ñaàu tö ñaït 101.486 tyû ñoàng, gaáp 2, 7 laàn thôøi kyø 1991-1995. Tyû troïng ñaàu tö so vôùi GDP Thaønh phoá taêng trong thôøi kyø 1991-1995 nhöng ñaõ giaûm maïnh thôøi kyø 1996-2000. Toác ñoä ñaàu tö giaûm daãn ñeán toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa Thaønh Phoá giaûm. Trong cô caáu voán ñaàu tö cuûa Thaønh Phoá, voán ñaàu tö cuûa khu vöïc tö nhaân chieám 24,8% , voán ñaàu tö cuûa khu vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi chieám 35,5%. Tyû
- Xem thêm -