Tài liệu Nâng cao kết quả kinh doanh nghiệp vụ tái bảo hiểm cháy tại tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia việt nam

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Cã thÓ nãi sù ra ®êi cña nghÞ ®Þnh 100 CP lµ b-íc ngoÆt quan träng ®¸nh dÊu sù chÊm døt cña c¬ chÕ ®éc quyÒn nhµ n-íc, t¹o ra m«i tr-êng ph¸p lý cho viÖc ph¸t triÓn mét thÞ tr-êng b¶o hiÓm mang tÝnh c¹nh tranh. Bªn c¹nh ®ã víi sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ (tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n n¨m ®¹t 7,7%) cïng víi c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t- trong vµ n-íc ngoµi t¹o ra mét l-îng tÝch luü ®¸ng kÓ vÒ tµi s¶n ®· mang l¹i nh÷ng c¬ héi kh«ng nhá cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh b¶o hiÓm ViÖt Nam nãi chung vµ b¶o hiÓm tµi s¶n _ch¸y nãi riªng . Cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã th× t¸i b¶o hiÓm ra ®êi nh- mét tÊt yÕu kh¸ch quan nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tµi chÝnh cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm. MÆc dï míi ®-îc triÓn khai kh«ng l©u nh-ng cho ®Õn nay nghiÖp vô b¶o hiÓm vµ t¸i b¶o hiÓm ch¸y ®· cã nh÷ng b-íc ®i dµi, ®ãng gãp kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn chung cña thÞ tr-êng b¶o hiÓm ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty cæ phÇn t¸i b¶o hiÓm quèc gia ViÖt Nam, ®-îc sù gióp ®ì cña phßng t¸i b¶o hiÓm phi hµng h¶i, cïng víi c« gi¸o th¹c sü T« Thiªn H-¬ng em ®· hoµn thµnh luËn v¨n: “N©ng cao kÕt qu¶ kinh doanh nghiÖp vô t¸i b¶o hiÓm ch¸y t¹i Tæng c«ng ty cæ phÇn t¸i b¶o hiÓm quèc gia ViÖt Nam “ Néi dung luËn v¨n gåm 3 phÇn: PhÇn I: Tæng quan vÒ b¶o hiÓm ch¸y vµ t¸i b¶o hiÓm ch¸y PhÇnII: T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô t¸i b¶o hiÓm ch¸y t¹i Tæng c«ng ty cæ phÇn quèc gia ViÖt Nam PhÇn III: KiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kÕt qu¶ kinh doanh nghiÖp vô t¸i b¶o hiÓm ch¸y -1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn i tæng quan vÒ t¸I b¶o hiÓm vµ t¸i b¶o hiÓm ch¸y I) Néi dung c¬ b¶n cña t¸i b¶o hiÓm 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ vai trß cña t¸i b¶o hiÓm 1.1.B¶n chÊt cña t¸i b¶o hiÓm MÆc dï ra ®êi tõ rÊt l©u trªn thÕ giíi nh-ng b¶n chÊt thùc tÕ cña t¸i b¶o hiÓm kh«ng ph¶i ai còng hiÓu râ . T¸i b¶o hiÓm “ Mét dÞch vô gi² trÞ gia t¨ng, mét lo³i h¯ng ho² hay mét c«ng cô t¸i c¬ cÊu tµi chÝnh ?” §øng trªn quan ®iÓm lÞch sö th× c©u tr¶ lêi cho c©u hái nµy kh«ng cã g× lµ khã bëi t¸i b¶o hiÓm vÒ c¬ b¶n lµ mét dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng ( nã lµm t¨ng thªm kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm gèc )Ban ®Çu, t¸i b¶o hiÓm ®· ®-îc sö dông nh- mét c«ng cô qu¶n lý rñi ro b¶o vÖ c«ng ty b¶o hiÓm gèc khái nh÷ng tæn thÊt lín kh«ng l-êng tr-íc b»ng viÖc nhµ nhËn t¸i b¶o hiÓm nhËn nh÷ng rñi ro ®ã tõ nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm gèc v¯ gi°m bít sù ®ét biÕn bÊt th­êng trªn nguyªn t¾c “sè ®«ng bï sè Ýt ”. ChÝnh v× vËy cã thÓ hiÓu vÒ b°n chÊt t²i b°o hiÓm l¯ sù“b°o hiÓm cho nh÷ng rñi ro ®± ®­îc b°o hiÓm“. Tuy nhiªn cho ®Õn nay, ë nh÷ng thÞ tr-êng tr-ëng thµnh h¬n nh- thÞ tr-êng Anh, §øc vµ nhÊt lµ thÞ tr-êng B¾c Mü, t¸i b¶o hiÓm cã xu h-íng trë thµnh hµng ho¸ vµ ®ang dÇn theo c¬ cÊu t¸i tµi chÝnh v× c¸c c«ng ty b¶o hiÓm trªn thÞ tr-êng nµy ®· ph¸t triÓn tíi mét quy m« cho phÐp hä cã c¸c møc gi÷ l¹i lín, bªn c¹nh ®ã c¸c t¸i b¶o hiÓm c¹nh tranh víi nhau ®Ó giµnh dÞch vô do ®ã c¸c c«ng ty b¶o hiÓm gèc Ýt chó ý ®Õn nh÷ng dÞch vô cã gi¸ trÞ gia t¨ng mµ chó ý ®Õn gi¸ c¶ cho nªn gi¸ c¶ trë thµnh ®éng lùc chñ yÕu quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän nhµ t¸i b¶o hiÓm . -2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.Vai trß vµ t¸c dông c¬ b¶n cña t¸i BH T¸i b¶o hiÓm cã vai trß vµ t¸c dông sau :  Ph©n t¸n rñi ro, gãp phÇn æn ®Þnh tµi chÝnh cho c«ng ty BH gèc, ®Æc biÖt lµ trong nh÷ng tr-¬ng hîp x¶y ra c¸c sù cè th¶m häa hay tÝch luü rñi ro;  T¨ng c-êng kh¶ n¨ng nhËn BH cña c«ng ty BH gèc ®èi víi nh÷ng rñi ro v-ît qu¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña nã;  Gãp phÇn æn ®Þnh thu chi cña ng©n s¸ch Nhµ n-íc vµ t¨ng thu ngo¹i tÖ cho Nhµ n-íc;  Gióp c¸c c«ng ty BH nhá, míi thµnh lËp æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nhê t- vÊn vÒ nghiÖp vô tõ c¸c c«ng ty t¸i BH;  Gióp c¸c c«ng ty BH söa ch÷a tÝnh bÊt th-êng, ®ét biÕn cña rñi ro – kh¶ n¨ng sai lÖch gi÷a thùc tÕ vµ dù ®o¸n mµ mµ ng-êi BH cã ®-îc nhê sè liÖu thèng kª tõ qu¸ khø;  Gãp phÇn thóc ®Èy, ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ gi÷a c¸c n-íc bëi t¸i BH lµ ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt quèc tÕ;  Gi¸n tiÕp b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng-êi tham gia BH b»ng sù æn ®Þnh tµi chÝnh cña c«ng ty BH gèc;  §¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c c«ng ty BH gèc, gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho mét bé phËn lao ®éng x· héi (t¹o chç lµm t¹i c¸c c«ng ty BH, t¸i BH, c«ng ty m«i giíi t¸i BH,…);  T¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty BH khi muèn rót lui khái thÞ tr-êng nµo ®ã (khi nhËn thÊy kh«ng cßn ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn mét nghiÖp vô BH nµo ®ã hoÆc khi muèn tËp trung vµo c¸c nghiÖp vô kh¸c mµ c«ng ty cã thÕ m¹nh…, c«ng ty BH nµy cã thÓ nh-îng t¸i BH c¸c ®¬n BH thuéc lo¹i nghiÖp vô nµy cho c¸c c«ng ty kh¸c). 1.3.LÞch sö ph¸t triÓn cña t¸i b¶o hiÓm Thùc tÕ cho thÊy,còng nh- c¸c ngµnh nghÒ kh¸c, b¶o hiÓm vµ t¸i b¶o hiÓm ra ®êi lu«n g¾n liÒn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi -3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhÊt ®Þnh. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña t¸i b¶o hiÓm cã thÓ chia thµnh 4 giai ®o¹n sau : a. Giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn cña t¸i b¶o hiÓm Theo tµi liÖu cña c¸c nhµ nghiªn cøu, Italia lµ n-íc ®Çu tiªn chøng kiÕn sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña t¸i BH. B¶n giao -íc cæ nhÊt ®-îc biÕt ®Õn cã tÝnh chÊt ph¸p lý nh- mét hîp ®ång t¸i BH ®-îc ký kÕt vµo n¨m 1370 t¹i thµnh phè Genes. §ã lµ hîp ®ång t¸i BH hµng h¶i, liªn quan tíi chuyÕn hµnh tr×nh b»ng ®-êng biÓn tõ Cadiz (T©y Ban Nha) ®Õn Sluys (Hµ Lan). Sau nµy, víi sù ph¸t triÓn réng r·i cña nh÷ng quan hÖ th-¬ng m¹i gi÷a c¸c thµnh phè cña Italia còng nh- c¸c n-íc B¾c ¢u, ®Æc biÖt lµ n-íc Anh, dÞch vô t¸i BH còng ph¸t triÓn theo. Tuy nhiªn, sau khi cã sù xuÊt hiÖn cña nh÷ng vô l¹m dông cã tÝnh chÊt con bu«n g©y ra nhiÒu ph¶n øng chèng l¹i b¶n chÊt cña t¸i BH ®· dÉn ®Õn viÖc ra ®êi cña ®¹o luËt cÊm c¸c ho¹t ®éng t¸i BH hµng h¶i ë n-íc Anh. Trong mét thêi gian dµi (1746-1864), ®¹o luËt nµy v« h×nh chung ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho tæ chøc LLOYD’S ph²t huy °nh h-ëng cña m×nh b»ng ®ång BH. Sau n¨m1864, nã trë thµnh thÞ tr-êng t¸i BH quan träng nhÊt trªn thÕ giíi. Thêi gian nµy còng ®· chøng kiÕn sù xuÊt hiÖn cña c¸c nghiÖp vô t¸i BH kh¸c nh- t¸i BH ch¸y,… víi h×nh thøc t¸i BH duy nhÊt ®-îc ¸p dông trong thêi kú nµy lµ t¸i BH tuú ý lùa chän cho tõng rñi ro riªng biÖt. b. Giai ®o¹n tõ gi÷a thÕ kû XIX ®Õn gi÷a thÕ kû XX Trong giai ®o¹n nµy, nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt ®· ®-îc øng dông vµo s¶n xuÊt lµm nÒn kinh tÕ cña c¸c n-íc TBCN ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn nh¶y vät, quan hÖ giao l-u hµng ho¸ gi÷a c¸c n-íc ngµy cµng ®-îc më réng . §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho thÞ tr-êng t¸i b¶o hiÓm tr-ëng thµnh vµ ph¸t triÓn .Tuy nhiªn c¸c c«ng ty b¶o hiÓm võa ho¹t ®éng b¶o hiÓm gèc võa ho¹t ®éng t¸i b¶o hiÓm t¹o ra nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, ®Æt ra yªu cÇu cÇn ph¶i cã c«ng ty t¸i b¶o -4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiÓm chuyªn nghiÖp. N¨m 1843, c«ng ty t¸i BH néi bé ®Çu tiªn ra ®êi lµ Weceler Re (§øc). Tuy nhiªn, nã chØ lµ c«ng ty con cña mét c«ng ty BH ®Þa ph-¬ng, chñ yÕu nhËn c¸c phÇn d«i cña c«ng ty mÑ. N¨m 1852, c«ng ty t¸i BH ®éc lËp ®Çu tiªn ®-îc thµnh lËp mang tªn Cologe Re. Sau ®ã lµ sù ra ®êi hµng lo¹t cña c¸c c«ng ty t¸i BH chuyªn nghiÖp cã tªn tuæi nh- : - Swiss Re - c«ng ty t¸i BH ®Çu tiªn cña Thuþ Sü, thµnh lËp n¨m 1863; - London Gurantee Reinsurance Co.Ltd (Lu©n §«n) – 1869; - Munich Re (§øc), thµnh lËp n¨m 1880. ë Anh, c«ng ty t¸i BH ®Çu tiªn lµ The Reinsurance Company Ltd, thµnh lËp n¨m 1867 vµ vµo thêi gian ®ã, trªn thÕ giíi míi chØ tån t¹i 10 c«ng ty t¸i BH. Tuy nhiªn, c«ng ty nµy ®· ®ãng cöa v× ph¸ s¶n vµo n¨m 1871. Mét sè c«ng ty t¸i BH kh¸c ®· ®-îc thµnh lËp nh-ng kh«ng tån t¹i ®-îc l©u. N¨m 1907, c«ng ty t¸i BH V-¬ng quèc Anh thµnh lËp, mang tªn Mercantile & General Reinsurance. Mét n¨m sau, n¨m 1908, c«ng ty t¸i BH Bristish & european ra ®êi. ë Mü, c«ng ty t¸i BH ®Çu tiªn ®-îc thµnh lËp n¨m 1912 víi tªn The First Reinsurance Company of Hartford khi mµ c¸c c«ng ty t¸i BH n-íc ngoµi ®· ho¹t ®éng t¹i Mü mét sè n¨m tr-íc ®ã. Vµo nh÷ng n¨m 1920, ng-êi ta còng chøng kiÕn sù ra ®êi cña c¸c tËp ®oµn t¸i BH ®Þa ph-¬ng nh- uruguay, Chile, Banco del estado,… Ban ®Çu, nh÷ng c«ng ty nµy kh«ng t×m kiÕm dÞch vô ngoµi nh÷ng dÞch vô cña ®Þa ph-¬ng bÞ b¾y buéc nh-îng cho hä. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng t¸i trong giai ®o¹n nµy, nhiÒu h×nh thøc vµ ph-¬ng ph¸p t¸i BH ®-îc x©y dùng nh- t¸i sè thµnh, møc d«i... -5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy nhiªn, ChiÕn tranh thÕ giíi thø II ®· lµm ¶nh h-ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngµnh BH nãi chung vµ t¸i BH nãi riªng .Trªn thùc tÕ ho¹t ®éng b¶o hiÓm vµ t¸i b¶o hiÓm bÞ ng-ng trÖ thËm chÝ mét sè nø¬c c¸c nhµ cÇm quyÒn cßn tr-ng dông c¶ quü b¶o hiÓm ®Ó phôc vô chiÕn tranh g©y ra tæn thÊt lín cho c¸c nhµ b¶o hiÓm ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty ë nh÷ng n-íc Ch©u ¢u c. Giai ®o¹n tõ sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø II ®Õn n¨m 1990 Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø II n¨m 1945 côc diÖn thÕ giíi thay ®æi, hÖ thèng x· héi chñ nghÜa ra ®êi vµ ph¸t triÓn ,phong trµo gi¶i phãng d©n téc cña c¸c n-íc thuéc ®Þa th¾ng lîi, c¸c n-íc t- b¶n r¬i vµo khñng ho¶ng lµm cho nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh BH-t¸i BH nãi riªng cã nhiÒu thay ®æi : - C¸c n-íc TBCN ®ang trong qu¸ tr×nh phôc håi ,®ång thêi víi nhiÒu c«ng ty t¸i BH míi ®-îc thµnh lËp t¹o nªn thÞ tr-êng t¸i b¶o hiÓm c¹nh tranh d-íi nhiÒu h×nh thøc -HÖ thèng c¸c n-íc XHCN ra ®êi thùc hiÖn ®éc quyÒn trong lÜnh vùc BH vµ t¸i BH ,h¹n chÕ víi c¸c n-íc TBCN .Tuy nhiªn c¸c nghiÖp vô nhËn t¸i chØ mang tÝnh chÊt ®èi ngo¹i lµ BH hµng ho¸ nhËp khÈu vµ BH th©n tµu thuû. - N¨m 1970-1980 c¸c tËp ®oµn t¸i BH vïng ra ®êi. nh- :TËp ®oµn t¸i BH Ch©u Phi, TËp ®oµn t¸i BH Ch©u ¸, tËp ®oµn t¸i BH Asean. C¸c tËp ®oµn nµy vËn hµnh dùa trªn c¬ së nh-îng b¾t buéc hay tù nguyÖn víi nhau gi÷a c¸c thµnh viªn. d.Giai ®o¹n tõ n¨m 1990 ®Õn nay N¨m 1990 sù sôp ®æ cña hÖ thèng c¸c n-íc XHCN t¹o tiÒn ®Ò cho thÞ tr-êng t¸i b¶o hiÓm quèc tÕ ®-îc më réng vµ ph¸t triÓn .Mèi quan hÖ gi÷a c¸c n-íc ngµy cµng ®-îc cñng cè ®¸nh dÊu giai ®o¹n ph¸t triÓn cao cña thÞ tr-êng b¶o hiÓm vµ t¸i b¶o hiÓm .Tuy nhiªn -6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XX thÞ tr-êng t¸i b¶o hiÓm quèc tÕ ph¶i ®èi mÆt lín víi th¶m ho¹ vµ rñi ro do thiªn nhiªn vµ con ng-êi g©y ra N¨m 2001, víi th¶m häa khñng bè gi¸ng xuèng n-íc Mü ngµy 11/9, c¸c c«ng ty BH, t¸i BH ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng kho¶n tæn thÊt nÆng nÒ ch-a tõng cã víi tæng tæn thÊt ®-îc BH lªn tíi 40,2 tû USD. dÉn tíi sù ph¸ s¶n tôt h¹ng cña mét sè c«ng ty t¸i BH hµng ®Çu thÕ giíi (Hannover Reinsurance tõ AA+ xuèng AA, Swiss Reinsurance tõ AAA xuèng AA+,… Vµ ®Õn nay víi hµng lo¹t tæn thÊt do thiªn tai g©y ra ®Æc biÖt lµ tæn thÊt nÆng nÒ do sãng thÇn vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m 2004 t¹i c¸c n-íc Nam ¸ lµm cho t×nh h×nh thÞ tr-êng t¸i b¶o hiªm quèc tÕ trë lªn phøc t¹p 2. C¸c h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm 2.1. T¸i b¶o hiÓm tuú ý lùa chän (Facultative) §©y lµ h×nh thøc t¸i BH c¬ b¶n vµ cæ ®iÓn nhÊt. Theo h×nh thøc nµy, c«ng ty nh-îng toµn quyÒn lùa chän toµn bé hay mét sè rñi ro cÇn ph¶i t¸i ®i vµ c«ng ty nhËn (nhµ t¸i BH) cã quyÒn nhËn hay tõ chèi toµn bé hay mät sè rñi ro ®ã. Quy tr×nh ®Ó thùc hiÖn t¸i BH tuú ý lùa chän gåm cã c¸c b-íc: - C«ng ty nh-îng th«ng b¸o cho nhµ t¸i BH mét dÞch vô nµo ®ã mµ hä cÇn t¸i ®i d-íi h×nh thøc mét b¶n ®Ó nghÞ( hay b¶n chµo t¸i ), trong ®ã ghi râ c¸c ®Æc ®iÓm chÝnh cña rñi ro ®-îc t¸i BH ch¼ng h¹n nh-: + Tªn vµ ®Þa chØ cña ng-êi ®-îc BH; + TÝnh chÊt cña rñi ro ®-îc BH; + Ngµy b¾t ®Çu vµ ngµy chÊm døt; + Sè tiÒn BH, phÝ BH, phÇn gi÷ l¹i cña c«ng ty nh-îng; + Thñ tôc phÝ t¸i BH,… + Ph-¬ng thøc t¸i ,thñ tuc thanh to¸n ,båi th-êng +..... -7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Sau khi nhËn ®-îc ®Ò nghÞ, nhµ t¸i BH cã quyÒn lùa chän nhËn toµn bé hay mét phÇn tû lÖ nµo ®ã hay mét sè tiÒn cè ®Þnh trªn c¬ së rñi ro ®-îc ®Ò nghÞ. Nhµ t¸i BH x¸c nhËn phÇn tham gia cña m×nh vµo mét phiÕu ®Ò nghÞ vµ göi l¹i cho c«ng ty nh-îng. ®ång thêi, nhµ t¸i BH cã thÓ yªu cÇu cung cÊp thªm th«ng tin cÇn thiÕt. ChØ khi ®-îc th«ng b¸o chÊp nhËn, dÞch vô t¸i BH tuú ý lùa chän míi cã hiÖu lùc vµ còng tù ®éng chÊm døt vµo ngµy ®Õn h¹n nÕu kh«ng cã bæ sung thªm. - -u ®iÓm cña h×nh thøc nµy + Gióp c¸c c«ng ty nh-îng ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty míi thµnh lËp cßn Ýt kinh nghiÖm cã thÓ hoµn thµnh viÖc nhËn BH cho nh÷ng ®¬n vÞ rñi ro cã gi¸ trÞ lín, v-ît qu¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña hä b»ng viÖc sö dông chuyªn m«n vµ kh¶ n¨ng cña thÞ tr-êng t¸i BH quèc tÕ; + Gióp c«ng ty nh-îng cã ®iÒu kiÖn lo¹i bá ®-îc nh÷ng rñi ro ®Æc biÖt lín hoÆc nguy hiÓm mµ mét khi tæn thÊt thuéc ®¬n vÞ nµy x¶y ra cã thÓ lµm ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh trong n¨m nghiÖp vô BH riªng biÖt nµo ®ã; + Gióp cho c«ng ty nh-îng cã thÓ chñ ®éng trong viÖc chÊp nhËn BH phôc vô nhu cÇu cña ng-êi ®-îc BH vÒ nh÷ng lo¹i rñi ro mµ cã thÓ kh«ng ®-îc chÊp nhËn trong c¸c hîp ®ång BH b¾t buéc truyÒn thèng cña m×nh, ch¼ng h¹n nh-: rñi ro ®éng ®Êt, ngËp lôt, ®×nh c«ng, b¹o lo¹n, chiÕn tranh hoÆc nh÷ng rñi ro t-¬ng tù kh¸c; + T¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty nh-îng c¶i thiÖn sù th¨ng b»ng cña c¸c h×nh thøc t¸i BH b¾t buéc, c¶i thiÖn vËn may rñi trong viÖc ®¹t ®-îc nh÷ng lîi Ých tèi ®a theo c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong c¸c hîp ®ång t¸i BH ®ã cña hä (vÝ dô: ®iÒu kiÖn vÒ chia l·i, thñ tôc phÝ t¸i BH theo thang luü tiÕn, thñ tôc phÝ t¸i BH theo l·i,…) - Nh-îc ®iÓm: + C«ng ty nh-îng ph¶i th«ng b¸o ®Çy ®ñ, chi tiÕt vÒ nghiÖp vô BH gèc dÉn ®Õn cã thÓ bÞ tiÕt lé th«ng tin cã lîi cho ®èi thñ c¹nh tranh trong thÞ tr-êng BH gèc; -8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Kh«ng ®¶m b¶o thêi gian vµ sù ch¾c ch¸n trong viÖc ph©n t¸n rñi ro t¸i BH do ®ã cã thÓ sÏ mÊt c¬ héi tranh thñ BH hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Ó nhËn BH cho rñi ro cã gi¸ trÞ lín, hay Ýt nhÊt còng lµm cho c«ng ty nh-îng mÊt uy tÝn v× sù chËm trÔ tr¶ lêi ng-êi ®-îc BH; + Chi phÝ hµnh chÝnh, thñ tôc giÊy tê tèn kÐm do ®ã ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn cña hîp ®ång + Th-êng xuyªn ph¶i ®µm ph¸n t¸i lËp l¹i hîp ®ång t¸i BH tr-íc khi quyÕt ®Þnh ký kÕt hîp ®ång BH gèc víi kh¸ch hµng mµ trong nhiÒu tr-êng hîp ®¸ng lÏ kh«ng cÇn thiÕt ph¶i thay ®æi hay huû bá hîp ®ång ®· ký; + Trong nhiÒu tr-êng hîp h×nh thøc t¸i BH nµy chØ ®-îc thùc hiÖn víi møc phÝ cao h¬n møc phÝ gèc hoÆc thñ tôc phÝ Ýt h¬n khi kh¶ n¨ng nhËn cña thÞ tr-êng t¸i BH quèc tÕ ®· ®¹t gÇn tíi møc tèi ®a, hoÆc khi phÝ BH gèc qu¸ thÊp so víi phÝ trung b×nh cña thÞ tr-êng 2.2. T¸i b¶o hiÓm b¾t buéc T¸i BH b¾t buéc lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c«ng ty nh-îng vµ nhµ t¸i BH trong ®ã c«ng ty nh-îng b¾t buéc ph¶i nh-îng cho nhµ t¸i BH tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ rñi ro gèc ma hai bªn ®· tho¶ thuËn tõ tr-íc. Ng-îc l¹i, nhµ t¸i BH còng buéc ph¶i chÊp nhËn toµn bé c¸c ®¬n vÞ rñi ro ®ã. ë ®©y, c«ng ty nh-îng toµn quyÒn trong viÖc chÊp nhËn BH gèc, ®Þnh phÝ,… mµ kh«ng ph¶i th«ng qua ý kiÕn cña nhµ t¸i BH. C«ng ty nh-îng ®¬n ph-¬ng thanh to¸n c¸c vô tæn thÊt cã liªn quan ®Õn nh÷ng rñi ro ®-îc BH víi môc ®Ých b¶o vÖ quyÒn lîi chung cña c«ng ty nh-îng vµ nhµ t¸i BH. Ng-îc l¹i, nhµ t¸i BH chia sÎ rñi ro víi c«ng ty nh-îng vµ sÏ chÊp nhËn thanh to¸n tæn thÊt thuéc ph¹m vi hîp ®ång t¸i BH ®· tho¶ thuËn mµ c«ng ty nh-îng thay mÆt hä gi¶i quyÕt. Nh- vËy, h×nh thøc t¸i BH b¾t buéc lµ tho¶ thuËn rµng buéc c¸c bªn víi nhau mét c¸ch chÆt chÏ h¬n lµ h×nh thøc t¸i BH tuú ý lùa chän. -9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ: + C«ng ty nh-îng ®-îc toµn quyÒn quyÕt ®Þnh phÝ BH cho nªn hîp ®ång sÏ ký kÕt rÊt nhanh; + C¸c nhµ t¸i BH hoµn toµn chia sÎ vËn may rñi víi c«ng ty nh-îng ®ång thêi rÊt tho¶i m¸i chÊp nhËn rñi ro mét c¸ch tù nguyÖn bëi v× ®Õn l-ît m×nh hä còng cã quyÒn lµm nh- vËy; + §©y lµ h×nh thøc rÊt chÆt chÏ bëi v× mäi tho¶ thuËn ®· ®-îc th¶o luËn tõ tr-íc khi ký kÕt hîp ®ång, v× vËy phÝ BH mµ c¸c bªn thu ®-îc còng cao nhÊt; - Nh-îc ®iÓm: + §èi víi nh÷ng nghiÖp vô BH míi triÓn khai, c¸c nhµ t¸i BH kh«ng l-êng hÕt ®-îc møc ®é rñi ro còng nh- x¸c suÊt rñi ro v× vËy, viÖc ký kÕt hîp ®ång Ýt nhiÒu cßn mang tÝnh m¹o hiÓm; + V× mäi rñi ro ®Òu ph¶i t¸i ®i cho nªn, ®øng vÒ phÝa c«ng ty nh-îng, nh÷ng ®¬n vÞ rñi ro cã sè tiÒn BH nhá vÉn ph¶i ®em ®i t¸i trong khi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña hä vÉn cã thÓ ®¶m ®-¬ng ®-îc; 2.3. T¸i b¶o hiÓm kÕt hîp tuú ý lùa chän- b¾t buéc §©y lµ h×nh thøc t¸i BH mµ c«ng ty nh-îng kh«ng b¾t buéc ph¶i nh-îng tÊt c¶ c¸c dÞch vô mµ m×nh nhËn BH nh-ng c«ng ty nhËn b¾t buéc ph¶i nhËn c¸c dÞch vô mµ c«ng ty nh-îng ®-a vµo tho¶ thuËn nµy víi ®iÒu kiÖn lµ nh÷ng dÞch vô ®ã ph¶i phï hîp víi néi dung ®iÒu kho¶n ®· quy -íc cña hîp ®ång t¸i BH tho¶ thuËn. Nh- vËy, so víi h×nh thøc t¸i BH tuú ý lùa chän, nhµ t¸i BH bÊt lîi h¬n v× kh«ng cã quyÒn tõ chèi nh÷ng rñi ro mµ hä kh«ng muèn nhËn. ¦u ®iÓm trong h×nh thøc t¸i BH nµy + c«ng ty nhËn t¸i BH cã ®iÒu kiÖn thu nhËp nguån phÝ t¸i BH lín h¬n vµ cã phÇn th¨ng b»ng h¬n so víi h×nh thøc t¸i BH tuú ý lùa chän. ë ®©y, c«ng ty nh-îng kh«ng ®-îc lîi dông h×nh thøc nµy ®Ó lùa chän t¸i ®i nh÷ng rñi ro cã kh¶ n¨ng x¶y ra tæn thÊt lín víi môc ®Ých ®Èy phÇn bÊt lîi - 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho nhµ t¸i BH. §Ó ®Ò phßng tr-êng hîp nµy x¶y ra, c«ng ty nhËn ph¶i n¾m v÷ng ý ®å cña c«ng ty nh-îng, xem xÐt kü c¸c rñi ro mµ c«ng ty nh-îng ®em t¸i BH vµ th-êng xuyªn ph¶i canh chõng diÔn biÕn cña tho¶ -íc mµ m×nh ®· ký kÕt. Sö dông h×nh thøc t¸i BH nµy, c«ng ty nh-îng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®em chµo t¸i BH tõng phÇn tr¸ch nhiÖm thÆng d- cña kh¶ n¨ng tù gi÷ l¹i cña m×nh cho mét hay mét sè Ýt c¸c nhµ t¸i BH mµ hä lùa chän, thay cho viÖc ph¶i ®em tÊt chia tÊt c¶ c¸c phÇn thÆng d- cho c¸c nhµ t¸i BH nÕu ®em t¸i theo h×nh thøc b¾t buéc. Tuy nhiªn, c¸ch t¸i BH nhthÕ th-êng chØ cã c¸c c«ng ty nhËn cã tiÒm lùc thËt lín v× hä lµ nh÷ng ng-êi cã kh¶ n¨ng nhËn c¸c rñi ro cã gi¸ trÞ BH cao vµ nh- vËy sÏ kh«ng ®ßi hái ph©n t¸n cho qu¸ nhiÒu nhµ t¸i BH, ®ì tèn kÐm chi phÝ. Trong tr-êng hîp c«ng ty nh-îng cã qu¸ nhiÒu ®¬n vÞ rñi ro cÇn ph¶i ®em t¸i th× chi phÝ hµnh chÝnh cho viÖc ¸p dông h×nh thøc t¸i BH nµy sÏ rÊt tèn kÐm v× nh÷ng rñi ro cÇn t¸i BH ®ã th-êng ®ßi hái c¸c ®iÒu kiÖn t¸i BH kh¸c nhau, c«ng t¸c tÝnh to¸n phÝ vµ sæ s¸ch kÕ to¸n sÏ phøc t¹p vµ khã kh¨n h¬n. n th¨ng b»ng h¬n so víi h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm tuú ý lùa chän VÒ phÇn c«ng ty nh-îng, víi h×nh thøc nµy, c«ng ty nh-îng cã ®iÒu kiÖn ®em chµo t¸i b¶o hiÓm tõng phÇn tr¸ch nhiÖm thÆng d- cña kh¶ n¨ng gi÷ l¹i cho mét hay mét sè nhµ t¸i b¶o hiÓm mµ hä lùa chän thya v× ph¶i ph©n chia tÊt c¶ c¸c phÇn thÆng d- cña kh¶ n¨ng tù gi÷ l¹i cña m×nh cho c¸c nhµ t¸i b¶o hiÓm theo h×nh thøc b¾t buéc. H×nh thøc t¸i b¶o hiÓm nµy th-êng chØ cã thÓ thùc hiÖn ®-îc b»ng c¸ch chµo t¸i cho c¸c nhµ t¸i b¶o hiÓm cã tiÒm lùc lín, cã kh¶ n¨ng nhËn ®-îc c¸c ®¬n vÞ rñi ro cã gi¸ trÞ cao nh- vËy sÏ gi¶m bít chi phÝ do ph¶i ph©n t¸n rñi ro cho nhiÒu nhµ t¸i b¶o hiÓm. 3.C¸c ph-¬ng ph¸p t¸i b¶o hiÓm. C¸c h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm nh- ®· tr×nh bµy ë trªn ®-îc ¸p dông theo hai ph-¬ng ph¸p chÝnh lµ : + T¸i b¶o hiÓm theo Sè TiÒn B¶o HiÓm ( T¸i b¶o hiÓm theo tû lÖ ) - 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + T¸i b¶o hiÓm theo Møc Båi Th-êng b¶o hiÓm ( T¸i b¶o hiÓm kh«ng theo tû lÖ ) 3.1.T¸i b¶o hiÓm theo sè tiÒn b¶o hiÓm. T¸i b¶o hiÓm theo Sè tiÒn b¶o hiÓm lµ mét ph-¬ng ph¸p t¸i b¶o hiÓm mµ trong ®ã tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty nh-îng vµ nhµ t¸i b¶o hiÓm ®èi víi mçi ®¬n vÞ rñi ro ®-îc b¶o hiÓm ®-îc ph©n bæ theo tû lÖ tham gia cña mçi bªn trªn c¬ së sè tiÒn b¶o hiÓm. V× lÏ ®ã c¸c dÞch vô t¸i b¶o hiÓm theo sè tiÒn b¶o hiÓm cßn ®-îc gäi lµ t¸i b¶o hiÓm theo tû lÖ ( propotional reinsurance ). Ph-¬ng ph¸p t¸i b¶o hiÓm tû lÖ ®-îc chia lµm hai d¹ng chÝnh : + T¸i b¶o hiÓm Sè Thµnh. + T¸i b¶o hiÓm Møc D«i. 3.1.1.T¸i b¶o hiÓm sè thµnh Theo ph-¬ng thøc nµy, C«ng ty nh-îng gi÷ l¹i cho m×nh mét tû lÖ nhÊt ®Þnh so víi sè tiÒn b¶o hiÓm, phÇn cßn l¹i t¸i ®i. V× vËy phÝ b¶o hiÓm vµ sè tiÒn båi th-êng còng ®-îc ph©n bæ gi÷a C«ng ty nh-îng vµ nhµ t¸i b¶o hiÓm theo tû lÖ t-¬ng øng. Ph-¬ng ph¸p nµy cã mét sè -u ®iÓm : + tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, dÔ xö lý, chi phÝ hµnh chÝnh vµ c¸ch qu¶n lý ®¬n gi¶n, Ýt tèn kÐm; + ®èi víi nhµ t¸i b¶o hiÓm, d¹ng t¸i b¶o hiÓm nµy cã tÝnh c©n ®èi vµ dÔ chÊp nhËn h¬n so víi d¹ng t¸i b¶o hiÓm møc d«i, cã kh¶ n¨ng ph©n t¸n rñi ro tèt h¬n so víi c¸c lo¹i t¸i b¶o hiÓm kh¸c. Nhµ t¸i b¶o hiÓm cã ®iÒu kiÖn tham gia vµo mäi rñi roÇm c«ng ty nh-îng nhËn b¶o hiÓm, ®ångthêi c«ng ty nh-îng cã thÓ yªn t©m nhËn mäi rñi ro cã gi¸ trÞ n»m trong ph¹m vi h¹n møc khèng chÕ tèi ®a ®· qui -íc v× mäi rñi ro nµy ®Òu ®-îc chia sÎ cho nhµ t¸i b¶o hiÓm cïng h-ëng vµ cïng chÞu víi c«ng ty nh-îng. §iÒu nµy ®¶m b¶o c©n ®èi thu chi cho c¶ hai bªn : c«ng ty nh-îng vµ nhµ nhËn t¸i b¶o hiÓm. - 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + thñ tôc phÝ t¸i b¶o hiÓm cña d¹ng nµy cao nhÊt, ngoµi ra c¸c ®iÒu kiÖn vÒ phÝ t¹m gi÷ còng cã tû lÖ cao, nhê ®ã c«ng ty nh-îng cã ®iÒu kiÖn sö dông vèn nµ(HND) rçi ®Ó ®Çu t- vµo c¸c viÖc kh¸c. Nh-îc ®iÓm cña ph-¬ng ph¸p nµy : + c«ng ty nh-îng ph¶i t¸i ®i mäi ®¬n vÞ rñi ro b¶o hiÓm gèc theo mét tû lÖ ®Þnh tr-íc nªn kh«ng khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng cña c«ng ty; + ®ång thêi c«ng ty nh-îng kh«ng khèng chÕ ®-îc tû lÖ båi th-êng ®èi víi møc gi÷ , kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm gi¶m hÖ sè biÕn thiªn cña phÇn tæn thÊt thuéc møc gi÷ l¹i lµm ¶nh h-ëng tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. T¸i b¶o hiÓm sè thµnh th-êng ®-îc øng dông trong nh÷ng tr-êng hîp sau : + Khi c«ng ty nh-îng cã ý ®Þnh thu xÕp t¸i b¶o hiÓm d-íi h×nh thøc trao ®æi dÞch vô lÉn nhau gi÷a c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nµy víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c. + §èi víi c²c c«ng ty b°o hiÓm “ non trÎ “ viÖc ²p dông t²i b°o hiÓm sè thµnh lµ rÊt phï hîp. Khi c«ng ty nh-îng míi b¾t ®Çu triÓn khai b¶o hiÓm mät nghiÖp vô míi mµ hä cßn ch-a cã kinh nghiÖm vµ thiÕu sè liÖu thèng kª, ph©n tÝch kh¶ n¨ng tiÕn triÓn cña lo¹i nghiÖp vô ®ã. Víi ph-¬ng ph¸p nµy, c«ng ty nh-îng cã ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o æn ®Þnh kinh doanh cña m×nh, nhÊt lµ trong nh÷ng n¨m ®Çu tiªn v× lóc n¯y “ quy luËt sè nhiÒu “ ch­a cã t²c ®éng nhiÒu trong nghiÖp vô. Thªm vµo ®ã, nhµ nhËn t¸i hÇu hÕt ®-îc coi nh- c«ng ty b¶o hiÓm gèc cïng chia sÎ rñi ro, vËn may vãi c«ng ty nh-îng, cã ®iÒu kiÖn gÇn gòi vµ gióp ®ì c«ng ty nh-îng nhiÒu h¬n vÒ mÆt kÜ thuËt, chuyªn m«n, cè vÊn cho c«ng ty nh-îng tÝch cùc h¬n. + §èi víi c¸c lo¹i nghiÖp vô b¶o hiÓm mµ c«ng ty nh-îng cã khã kh¨n trong viÖc ph©n ®Þnh thÕ nµo lµ mét rñi ro ®¬n ( ®Æc biÖt trong c¸c lo¹i b¶o hiÓm vÒ n«ng nghiÖp - 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Nh»m gi¶m nhÑ kh¶ n¨ng nguy hiÓm cña c«ng ty nh-îng ®èi víi c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm vÒ rñi ro thiªn tai. + §èi víi c¸c lo¹i nghiÖo vô mµ ph¹m vi t¸c ®éng vµ qui m« cña tæn thÊt kh«ng ch¾c ch¾n, mÆc dï c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm lo¹i nµy cã thÓ cã giíi h¹n tr¸ch nhiÖm. T¸i b¶o hiÓm Sè thµnh th-êng ®-îc sö dông trong b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù, xe « t«, m-a ®¸, gi«ng b·o vµ b¶o hiÓm vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ th-êng kÕt hîp víi t¸i b¶o hiÓm møc d«i. 3.1.2.T¸i b¶o hiÓm møc d«i ( Surplus ) T¸i b¶o hiÓm møc d«i lµ d¹ng t¸i b¶o hiÓm tû lÖ cæ x-a vµ phæ biÕn nhÊt. Trong t¸i b¶o hiÓm møc d«i, c«ng ty nh-îng Ên ®Þnh møc gi÷u l¹i lµ mét sè tuyÖt ®èi, sè v-ît qu¸ t¸i ®i. Víi ph-¬ng ph¸p nµy, tr¸ch nhiÖm cña ng-êi nhËn ®-îc x¸c ®Þnh theo líp lµ béi sè cña møc gi÷ l¹i. PhÝ b¶o hiÓm vµ sè tiÒn båi th-êng ®-îc ph©n bæ theo tû lÖ t-¬ng øng víi tr¸ch nhiÖm gi÷a c«ng ty nh-îng vµ nhµ nhËn t¸i. Ph-¬ng ph¸p t¸i b¶o hiÓm nµy gióp khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng cña c«ng ty nh-îng do chØ t¸i ®i nh÷ng rñi ro v-ît qu¸ møc gi÷ l¹i, ®¶m b¶o lîi Ých kinh tÕ cao h¬n t¸i b¶o hiÓm sè thµnh. §ång thêi ph-¬ng ph¸p nµy cßn gióp c«ng ty nh-îng cã ®iÒu kiÖn gi÷ l¹i mét khèi l-îng kim ng¹ch b¶o hiÓm lín vµ do ®ã cã møc phÝ thu nhËp lín kh«ng cÇn ph¶i t¸i b¶o hiÓm.Nh-ng ng-îc l¹i viÖc tÝnh to¸n l¹i phøc t¹p h¬n, chi phÝ tèn kÐm h¬n, sö dông nhiÒu nh©n lùc ( nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng n-íc kh«ng cã ®iÒu kiÖn ¸p dông m¸y tÝnh ®iÖn tö ) vµ cã ¶nh h-ëng lín ®Õn kinh doanh trong tr-êng hîp tæn thÊt r¬i nhiÒu vµo nh÷ng rñi ro d-íi møc gi÷ l¹i cña c«ng ty nh-îng. T¸i b¶o hiÓm møc d«i th«ng th-êng ®-îc ¸p dông khi khèi l-îng dÞch vô gåm nhiÒu rñi ro cã nh÷ng sè tiÒn rÊt chªnh lÖch ®-îc b¶o hiÓm : t¸i b¶o hiÓm ch¸y, tai n¹n th©n thÓ vµ nh©n thä… - 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.1.3.T¸i b¶o hiÓm kÕt hîp sè thµnh - møc d«i. §©y kh«ng ph¶i lµ d¹ng thø 3 cña h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm theo tû lÖ mµ thùc chÊt lµ sù kÕt hîp gi÷a hai d¹ng sè thµnh vµ møc d«i. D¹ng kÕt hîp nµy tá ra rÊt phï hîp vµ th-êng ®-îc ¸p dông víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm míi thµnh lËp. Víi c¸c c«ng ty nµy, khèi l-îng dÞch vô mµ hä nhËn b¶o hiÓm ch-a ®ñ æn ®Þnh ®Ó tr¸nh khái tr-êng hîp kh«ng may cã rñi ro tæn thÊt lín x¶y ra. §Ó ®¶m b¶o cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng vµ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu kh¸c nhau cña kh¸ch hµng mua b¶o hiÓm, c«ng ty nh-îng cÇn thiÕt ph¶i cã t¸i b¶o hiÓm theo h×nh thøc møc d«i. §ång thêi v× míi thµnh lËp nªn c«ng ty nh-îng th-êng ch-a ®ñ sè tiÒn dù tr÷ ®¶m b¶o ®Ó ®-¬ng ®Çu víi nh÷ng chu kú biÕn thiªn cña tæn thÊt, v× vËy cÇn ph¶i b¶o vÖ phÇn gi÷ l¹i gép cña m×nh b»ng mét hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm sè thµnh. Th«ng th-êng khi ¸p dông d¹ng t¸i b¶o hiÓm kÕt hîp nµy, c«ng ty nh-îng ®em t¸i b¶o hiÓm cho cïng mét sè nhµ t¸i b¶o hiÓm vµ trong ®ã d¹ng t¸i b¶o hiÓm sè thµnh lµ hîp ®ång c¬ së vµ d¹ng t¸i b¶o hiÓm møc d«i lµm hîp ®ång bæ sung tù ®éng. T¸i b¶o hiÓm theo ph-¬ng ph¸p kÕt hîp nµy ph¸t huy ®-îc nh÷ng -u ®iÓm vµ h¹n chÕ ®-îc nh÷ng nh-îc ®iÓm cña tïng ph-¬ng ph¸p sè thµnh hoÆc møc d«i. ¦u ®iÓm cña ph-¬ng ph¸p nµy lµ gióp c«ng ty nh-îng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng gia t¨ng vÒ phÇn tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm mét c¸ch tù ®éng mµ kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn møc gi÷ l¹i cña b¶n th©n c«ng ty ( kh«ng ph¶i t¨ng møc gi÷ l¹i ), ®ång thêi viÞec ph©n t¸n rñi ro sÏ dÔ dµng h¬n, hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm sè thµnh æn ®Þnh h¬n. Nh-îc ®iÓm lµ thñ tôc vµ chi phÝ ®iÒu hµnh phøc t¹p h¬n hîp ®ång sè thµnh thuÇn tuý; thñ tôc phÝ t¸i b¶o hiÓm thu ®-îc tõ hîp ®ång møc d«i thÊp h¬n so víi thñ tôc phÝ ®-a vµo hîp ®ång sè thµnh ( v× tû träng gi÷a phÝ vµ tr¸ch nhiÖm thÊp ). 3.2. T¸i b¶o hiÓm theo Møc båi th-êng. T¸i b¶o hiÓm theo møc båi th-êng lµ mét h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm trong ®ã c«ng ty nh-îng Ên ®Þnh mét giíi h¹n båi th-êng b»ng - 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mét sè tiÒn mµ hä cã thÓ tù g¸nh chÞu cho mçi tæn thÊt thuéc tr¸ch nhiÖm cña m×nh ( ®iÓm tù båi th-êng hoÆc møc tù båi th-êng ), phÇn tæn thÊt v-ît qu¸ h¹n møc ®ã ®-îc chuyÓn giao cho nhµ t¸i b¶o hiÓm g¸nh chÞu ( giíi h¹n tr¸ch nhiÖm båi th-êng cña nhµ t¸i b¶o hiÓm ) T¸i b¶o hiÓm theo møc båi th-êng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau : + Tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty nh-îng vµ nhµ t¸i b¶o hiÓm ®èi víi tæn thÊt kh«ng chia sÎ theo tû lÖ vÒ phÝ, tr¸ch nhiÖm còng nh- vÒ båi th-êng. V× thÕ h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm nµy cßn ®-îc gäi lµ t¸i b¶o hiÓm phi tû lÖ. + Sè tiÒn båi th-êng tæn thÊt lµ tiªu chuÈn c¬ b¶n ®Ó ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c bªn. + C«ng ty nh-îng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th-êng cho nh÷ng tæn thÊt b»ng hoÆc d-íi ®iÓm tù båi th-êng ( Priority ). + Nhµ t¸i b¶o hiÓm chØ båi th-êng cho phÇn tæn thÊt chªnh lÖch cña nh÷ng tæn thÊt v-ît qu¸ ®iÓm tù båi th-êng cña c«ng ty nh-îng cho tíi mét h¹n møc tèi ®a ®· cã sù tho¶ thuËn tr-íc trong hîp ®ång t²i b°o hiÓm, h³n møc n¯y ®­îc gäi l¯ “ H³n møc tr²ch nhiÖm cða nh¯ t²i b°o hiÓm “ ( Liability limitation of Reinsurance ). ¦u ®iÓm cña h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm phi tû lÖ : + lµ h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm chØ b¶o vÖ cho nh÷ng tr-êng hîp cã tæn thÊt qu² lín v¯ ®­îc b°o vÖ 100% møc tæn thÊt v­ît qu² “ ®iÓm tù båi th­êng “ nªn c«ng ty nh­îng cã thÓ khèng chÕ møc båi th­êng tèi ®a cña m×nh b»ng mét møc tiÒn nhÊt ®Þnh. + c«ng ty nh-îng sÏ cã thu nhËp phÝ b¶o hiÓm lín h¬n v× nhµ t¸i b¶o hiÓm kh«ng cã tr¸ch nhiÖm båi th-êng cho nh÷ng vô tæn thÊt cã sè tiÒn thÊp h¬n ®iÓm tù båi th-êng cña c«ng ty nh-îng. + chi phÝ hµnh chÝnh Ýt tèn kÐm do c«ng ty nh-îng kh«ng ph¶i ph©n lo¹i tøng ®¬n vÞ rñi ro b¶o hiÓm, tÝnh to¸n møc gi÷ l¹i, phÝ t¸i b¶o hiÓm, møc t¸i b¶o hiÓm … - 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bªn c¹nh nh÷ng -u ®iÓm, ph-¬ng ph¸p nµy xã nh÷ng nh-îc ®iÓm nhÊt ®Þnh : + ph-¬ng ph¸p tÝnh phÝ phøc t¹p vµ khã chÝnh x¸c, ®ßi hái kinh nghiÖm vµ kü thuËt tÝnh to¸n cao, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c rñi ro th¶m ho¹ lín. + møc tù båi th-êng nÕu tÝnh qu¸ cao th× cã thÓ ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty nh-îng nh-ng nÕu qu¸ thÊp th× l¹i lµm t¨ng chi phÝ hµnh chÝnh cña nhµ t¸i b¶o hiÓm. + g©y khã kh¨n cho c«ng ty nh-îng trong viÖc thanh to¸n phÝ t¸i b¶o hiÓm v× phÝ t¸i b¶o hiÓm th-êng ph¶i ®ãng tr-íc. + ph¶i tr¶ thªm phhÝ t¸i b¶o hiÓm trong tr-êng hîp cã båi th-êng thuéc tr¸ch nhiÖm hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm vµ cã ®iÒu kho¶n t¸i lËp tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ. T¸i b¶o hiÓm v-ît møc båi th-êng cã c¸c d¹ng sau : - T¸i b¶o hiÓm v-ît møc båi th-êng ®¶m b¶o nghiÖp vô . - T¸i b¶o hiÓm v-ît tû lÖ båi th-êng. - T¸i b¶o hiÓm v-ît møc båi th-êng ®¶m b¶o th¶m häa. 3.2.1. T¸i b¶o hiÓm v-ît møc båi th-êng ®¶m b¶o nghiÖp vô. D¹ng t¸i b¶o hiÓm nµy bao gåm hai lo¹i : lo¹i ®¶m b¶o nghiÖp vô kh«ng h¹n møc vµ lo¹i ®¶m b¶o nghiÖp vô cã h¹n møc tõng sù cè. a. Lo¹i ®¶m b¶o nghiÖp vô kh«ng h¹n møc. Lµ lo¹i ®¶m b¶o nghiÖp vô ¸p dông cho tõng ®¬n vÞ rñi ro gèc vµ kh«ng h¹n chÕ tæng sè tiÒn båi th-êng trong tr-êng hîp cã nhiÒu tæn thÊt x¶y ra tõ mét sù cè. Trong lo¹i t¸i b¶o hiÓm nµy, nhµ t¸i b¶o hiÓm båi th-êng kh«ng h¹n ®Þnh sè vô vµ tæng sè tiÒn cña c¸c vô tæn thÊt x¶y ra dï lµ mét tæn thÊt riªng biÖt hay lµ mét sù cè tæng hîp. Môc ®Ých cña viÖc thu xÕp t¸i b¶o hiÓm theo d¹ng nµy lµ ®Ó gi¶m bít hay thay thÕ cho c¸c d¹ng t¸i b¶o hiÓm theo tû lÖ th«ng th-êng - 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b. Lo¹i ®¶m b¶o nghiÖp vô cã h¹n møc tõng sù cè. L¯ lo³i “ ®°m b°o nghiÖp vô “ bæ sung cho lo³i trªn, trong ®ã møc båi th-êng cña nhµ t¸i b¶o hiÓm ngoµi viÖc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng tæn thÊt tÝnh riªng tõng ®¬n vÞ rñi ro v-ît qu¸ ®iÓm v-ît møc båi th-êng, nã cßn ®-îc khèng chÕ ë mét møc tèi ®a Ên ®Þnh trong tr-êng hîp nhiÒu rñi ro x¶y ra trong cïng mét sù cè cã tæng sè tiÒn båi th-êng qu¸ lín. T¸i b¶o hiÓm v-ît møc båi th-êng ®¶m b¶o nghiÖp vô th-êng ®-îc sö dông trong c¸c lo¹i t¸i b¶o hiÓm vÒ tµi s¶n ( vËt chÊt ). C¸c lo¹i nghiÖp vô vÒ tr¸ch nhiÖm Ýt ¸p dông d¹ng nµy v× th«ng th-êng b¶o hiÓm vÒ tr¸ch nhiÑm Ýt bÞ tæn thÊt do th¶m häa khèc liÖt g©y nªn. Ngoµi ra trong b¶o hiÓm hµng h¶i, nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng hãa vµ b¶o hiÓm hµng vµ tµu kÕt hîp th-êng ¸p dông d¹ng nµy. 3.2.2. T¸i b¶o hiÓm v-ît tû lÖ båi th-êng. Lµ d¹ng t¸i b¶o hiÓm phi tû lÖ mµ nhµ t¸i b¶o hiÓm chØ cã tr¸ch nhiÖm båi th-êng trong tr-êng hîp khi kÕt qu¶ toµn bé nghiÖp vô cña c«ng ty nh-îng cã mét tû lÖ båi th-êng v-ît qu¸ mét tû lÖ hoÆc mét møc tiÒn ®Þnh tr-íc. T¸i b¶o hiÓm theo d¹ng nµy nh»m môc ®Ých b¶o vÖ c«ng ty nh-îng chèng l¹i mét sù gia t¨ng ®ét biÕn cña tû lÖ båi th-êng trong mét ngµnh b¶o hiÓm hay mét d¹ng dÞch vô b¶o hiÓm nhÊt ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Kho¶ng thêi gian nµy th-êng lµ n¨m tµi chÝnh vµ tû lÖ båi th-êng ®-îc biÓu thÞ b»ng tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a tæn thÊt ph¶i båi th-êng vµ sè phÝ ®· thu hoÆc ®· ®-îc h-ëng cña n¨m tµi chÝnh, hoÆc còng cã thÓ ®-îc biÓu thÞ b»ng mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh. Tû lÖ båi th-êng = Sè tiÒn båi th-êng / PhÝ thu. 3.2.3. T¸i b¶o hiÓm v-ît møc båi th-êng ®¶m b¶o tai häa khèc liÖt. Lµ d¹ng t¸i b¶o hiÓm phi tû lÖ ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng ty nh-îng tr¸nh ®-îc nh÷ng tr-êng hîp tæn thÊt qu¸ møc b×nh th-êng. Môc ®Ých tr-íc hÕt cña lo¹i ®¶m b¶o nµy lµ b¶o vÖ ®èi víi sù tÝch tô nhiÒu tæn - 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÊt x¶y ra tõ cïng mét sù cè hay mét sù viÖc cã tÝnh chÊt thËt quan träng hay khèc liÖt. §iÓm tÝnh møc båi th-êng cã thÓ thay ®æi tïy thuéc mét phÇn vµo thùc lùc tµi chÝnh vÒ møc tù båi th-êng cña c«ng ty nh-îng. Trªn thÕ giíi, d¹ng t¸i b¶o hiÓm nµy ®-îc sö dông rÊt réng r·i trong tÊt c¶ c¸c lo¹i nghiÖp vô b¶o hiÓm. 4. Hoa hång t ¸i b¶o h iÓm – Thñ tôc phÝ t¸i b ¶o hiÓm Thñ tôc phÝ t¸i b¶o hiÓm lµ mét kho¶n tiÒn mµ nhµ t¸i b¶o hiÓm tr¶ cho c«ng ty nh-îng khi nhµ t¸i b¶o hiÓm tham gia nhËn hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm cña c«ng ty nh-îng. Sè tiÒn nµy b»ng mét tû lÖ phÇn tr¨m cña sè phÝ ®em t¸i b¶o hiÓm. Nhµ t¸i b¶o hiÓm ph¶i tr¶ cho c«ng ty nh-îng kho¶n thñ tôc phÝ nh»m gióp chi tr¶ cho viÖc ®iÒu hµnh dÞch vô cña c«ng ty nh-îng. Trong thùc tÕ sè thñ thôc phÝ mµ c«ng ty nh-îng ®-îc h-ëng cã thÓ cao h¬n hoÆc cã thÓ thÊp h¬n chi phÝ mµ hä bá ra do thñ tôc phÝ t¸i ®-îc ®iÒu chØnh trªn c¬ së tÝnh to¸n vÒ tû lÖ båi th-êng dù kiÕn cña mét dÞch vô b¶o hiÓm hoÆc sè phÝ thu nhËp b¶o hiÓm. ViÖc tÝnh to¸n thñ tôc phÝ t¸i b¶o hiÓm kh«ng cã mét quy t¾c cøng nh¾c nµo mµ nã phô thuéc vµo sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn tham gia trong hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm. Tuy nhiªn, khi x¸c ®Þnh mét tû lÖ thñ tôc phÝ cÇn xem xÐt kü mét sè yÕu tè quan träng : + ThÓ lo¹i t¸i b¶o hiÓm vµ ph-¬ng thøc chµo t¸i b¶o hiÓm ( t¸i b¶o hiÓm sè thµnh, møc d«i…) + PhÝ t¸i b¶o hiÓm trªn c¬ së phÝ toµn phÇn hay cã khÊu trõ ( phÝ gép, phÝ thuÇn, m«i giíi…). + Cã quy ®Þnh c¸c ®iÒu kho¶n tho¶ thuËn gi¶m gi¸ ®Æc biÖt cho ng-êi ®-îc b¶o hiÓm trong phÝ b¶o hiÓm gèc kh«ng. + Chi phÝ hµnh chÝnh vµ qu¶n lý cña c«ng ty nh-îng nhiÒu hay Ýt. + KÕt qu¶ båi th-êng cña c¸c n¨m - 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + KÕt qu¶ ®Çu t- phÝ nhµn rçi. Thñ tôc phÝ t¸i b¶o hiÓm ®-îc chia lµm 3 lo¹i chÝnh nh- sau : * Thñ tôc phÝ cè ®Þnh ( Fixed Rate ) Lµ mét kho¶n tiÒn nhµ t¸i b¶o hiÓm tr¶ cho c«ng ty nh-îng ®-îc biÓu thÞ b»ng mét tû lÖ phÇn tr¨m cè ®Þnh cña sè phÝ t¸i b¶o hiÓm. * Thñ tôc phÝ theo thang luü tiÕn ( Sliding Scale Commisson ). C¬ së ®Ó tÝnh thñ tôc phÝ theo thang luü tiÕn lµ lÊy møc thñ tôc phÝ cè ®Þnh lµm chuÈn tõ ®ã quy ®Þnh møc t¨ng gi¶m theo tû lÖ cña båi th-êng. Nh- vËy kÕt qu¶ båi th-êng cµng thÊp bao nhiªu th× tû lÖ thñ tôc phÝ t¸i b¶o hiÓm l¹i t¨ng lªn bÊy nhiªu vµ ng-îc l¹i VÝ dô : Tû lÖ båi th-êng Thñ tôc phÝ t¸i b¶o hiÓm >= 75% 20% 73% 21% 71% 22% 69% 23% 67% 24% 65% 25% 63% 26% 59% 27% 57% 28% <= 55% 29% Víi thang luü tiÕn nµy, sè tiÒn thñ tôc phÝ t¸i b¶o hiÓm Ýt nhÊt lµ 20% phÝ t¸i b¶o hiÓm vµ hoµn toµn phô thuéc vµo kÕt qu¶ cña nghiÖp vô. NÕu tû lÖ båi th-êng lµ 75% th× phÇn l·i cßn l¹i cña nhµ t¸i b¶o hiÓm lµ 5%. Nh-ng nÕu tû lÖ båi th-êng lµ 65% th× l·i cña nhµ t¸i b¶o hiÓm sÏ lµ 10% thay cho møc 15% nÕu lÊy møc thñ tôc phÝ cè ®Þnh lµ 20%. * Thñ tôc phÝ t¸i b¶o hiÓm theo l·i ( Profit Commisson ). §©y lµ mét ph-¬ng ph¸p bæ sung cho ph-¬ng ph¸p tÝnh thñ tôc phÝ t¸i b¶o hiÓm cè ®Þnh. Theo ph-¬ng ph¸p nµy, nhµ t¸i b¶o hiÓm - 20
- Xem thêm -