Tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần snc việt nam

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Môc lôc lêi nãi ®Çu ................................................................................................. 3 ch-¬ng I: Giíi thiÖu vÒ C«ng ty cæ phÇn Snc ViÖt Nam........ 5 1.1. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam ...... 5 1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty .................................................................... 6 1.2.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty ................................... 6 1.2.2. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty ............................................ 12 1.3. C¸c thµnh tùu chñ yÕu mµ C«ng ty ®· ®¹t ®-îc ................................... 13 Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam .................................................................................. 20 2.1. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty ...... 20 2.1.1. Nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan............................................................ 20 2.1.2. Nh÷ng nh©n tè chñ quan ............................................................... 21 2.2. T×nh h×nh huy ®éng vèn cña c«ng ty .................................................... 21 2.2.1. C¸c nguån huy ®éng...................................................................... 21 2.2.2. C¬ cÊu vèn cña C«ng ty................................................................. 24 2.3. Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty giai ®o¹n 2004-2006 ... 26 2.3.1. HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ................................................. 26 2.3.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ....................................................... 31 2.3.3. HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng cña c«ng ty ................................. 36 2.4. C¸c gi¶i ph¸p mµ c«ng ty ®· ¸p dông ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn .............................................................................................................. 39 2.4.1. Gi¶m tû lÖ vèn vay trong tæng vèn kinh doanh ............................ 43 2.4.2. §Èy m¹nh viÖc thu håi c¸c kho¶n nî .....................................................40 2.4.3. Ph¸t huy tèi ®a c«ng suÊt cña TSC§ hiÖn cã. ............................... 44 2.4.4. Khai th¸c nguån vèn tÝn dông cña ng-êi cung cÊp ....................... 45 Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch-¬ng 3: mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam ............................. 46 3.1. §Þnh h-íng vµ môc tiªu ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi ..... 46 3.1.1. §Þnh h-íng chung ph¸t triÓn cña c«ng ty ........................................ 41 3.1.2. C¸c môc tiªu cô thÓ cña kÕ ho¹ch 2007 ............................................ 41 3.2. C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty ........ 47 3.2.1. Khai th¸c nguån vèn vay míi ....................................................... 47 3.2.2. Gi¶m thiÕu vèn tån kho dù tr÷ ...................................................... 47 3.2.3. TiÕt kiÖm chi phÝ, sö dông tµi s¶n hîp lý ...................................... 48 3.2.4. Hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ vèn l-u ®éng. ........... 49 3.2.5. Ph©n cÊp c¶i tiÕn, ®æi míi, sö dông hiÖu qu¶ vµ qu¶n lý chÆt chÏ TSC§. ...................................................................................................... 50 3.2.6. Mét sè biÖn ph¸p kh¸c .................................................................. 52 3.3 Mét sè kiÕn nghÞ.................................................................................... 52 kÕt luËn .................................................................................................... 54 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o ..................................................... 55 Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp lêi nãi ®Çu Trong bèi c¶nh khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®ang diÔn ra mét c¸ch m¹nh mÏ vµ réng kh¾p. M«i tr-êng kinh doanh t¹i ViÖt Nam nh-: LuËt ph¸p, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, m«i tr-êng ®Çu t- ngµy cµng hoµn thiÖn ®Çy ®ñ vµ æn ®Þnh h¬n. C¸c doanh nghiÖp lóc nµy kh«ng nh÷ng ph¶i c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp ë trong n-íc ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy th× c©u hái ®Æt ra cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp lµ lµm nh- thÕ nµo ®Ó sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ nhÊt. §ã lµ ®ßi hái cã tÝnh cÊp thiÕt, C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nªn còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. Do vËy, ®èi víi b¶n th©n mçi sinh viªn §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n viÖc thùc tËp tèt nghiÖp t¹i doanh nghiÖp ®Ó cã c¬ héi n¾m b¾t thùc tiÔn nh÷ng kiÕn thøc víi nh÷ng ho¹t ®éng thùc tÕ t¹i doanh nghiÖp lµ hÕt søc quan träng. Víi sù nhËn diÖn ®-îc tÇm quan träng cña vèn kinh doanh kÕt hîp víi nhiÖm vô häc tËp cÇn hoµn thµnh cña sinh viªn sau mét thêi gian häc tËp, nghiªn cøu thùc tÕ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam" lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp môc tiªu tæng qu¸t cña ®Ò tµi lµ vËn dông c¸c kiÕn thøc, hÖ thèng hãa c¸c lý luËn c¬ b¶n vÒ vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam nãi riªng. Nghiªn cøu thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam, tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty. Trong giíi h¹n cña ®Ò tµi, em chØ tËp trung nghiªn cøu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh, träng t©m lµ mét yÕu tè gióp C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam thµnh c«ng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ph¹m vi cña chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy em tr×nh bµy ®Ò tµi trªn víi nh÷ng néi dung sau: Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch-¬ng 1: Giíi thiÖu vÒ C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam Ch-¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam Do tr×nh ®é nhËn thøc, lý luËn cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn trong chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt, vËy em mong ®-îc sù gãp ý chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n còng nh- c¸c c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn tèt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS. TrÇn ViÖt L©m cïng c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam ®· h-íng dÉn, t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. Hµ Néi, th¸ng 03 n¨m 2007 Sinh viªn thùc hiÖn Bïi §øc Cö Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch-¬ng I Giíi thiÖu vÒ C«ng ty cæ phÇn Snc ViÖt Nam 1.1. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam ®-îc thµnh lËp theo ®¨ng ký kinh doanh sè: 0000029 ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2003. Trong th¸ng 10 n¨m 2003 x©y dùng nhµ m¸y vµ th¸ng 7 n¨m 2005 ®i vµo s¶n xuÊt. C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam cã nhµ m¸y víi tæng diÖn tÝch mÆt b»ng 30.000 m2 t¹i khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m - huyÖn ViÖt Yªn - tØnh B¾c Giang. Sè lao ®éng lµm viÖc t¹i c«ng ty lµ 100 ng-êi, tæng vèn ®Çu t- lµ 3,2 triÖu USD. Tõ mét c«ng ty ®· cã h¬n 10 n¨m kinh nghiÖm, C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam do 11 cæ ®«ng s¸ng lËp nªn - lµ nh÷ng ng-êi cã rÊt nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc s¶n xuÊt nguyªn liÖu (h¹t nhùa PVC vµ d©y ®ång). HiÖn nay, s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ h¹t nhùa PVC compound vµ sîi ®ång trßn kü thuËt ®iÖn (®ång kh«ng «xy Cu-OF) phôc vô c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt d©y vµ c¸p ®iÖn, d©y vµ c¸p viÔn th«ng, d©y ®iÖn tõ, d©y c¸p « t«… Trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ AFTA, Ban l·nh ®¹o C«ng ty x¸c ®Þnh: "Ph¶i x©y dùng ph¸t triÓn s¶n phÈm, th-¬ng hiÖu mang tÝnh c¹nh tranh quèc tÕ, dùa trªn viÖc øng dông c¸c d©y chuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt thÕ giíi". N¨m 2003 vµ 2005, s¶n phÈm h¹t nhùa PVC mang th-¬ng hiÖu "SNC ViÖt Nam" ®· hai lÇn vinh dù ®-îc nhËn gi¶i th-ëng "Sao vµng §Êt ViÖt". ChÊt l-îng cña s¶n phÈm ®· ®-îc kh¼ng ®Þnh th«ng qua sù tÝn nhiÖm sö dông cña c¸c c«ng ty s¶n xuÊt d©y vµ c¸p ®iÖn trong vµ ngoµi n-íc. Tõ th¸ng 9 n¨m 2005, víi viÖc më réng ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n phÈm míi lµ sîi d©y ®ång trßn kü thuËt ®iÖn (d©y ®ång kh«ng «xy Cu-OF), C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng nguyªn liÖu cho ngµnh s¶n xuÊt d©y vµ c¸p ®iÖn cao cÊp. C«ng ty cæ phÇn Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp SNC ViÖt Nam hy väng sÏ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ngµy cµng cao vÒ c¸c lo¹i d©y dÉn chÊt l-îng tèt vµ cùc tèt phôc vô cho nhiÒu ngµnh, lÜnh vùc øng dông phøc t¹p: d©y c¸p x©y dùng, d©y c¸p d©n dông, d©y c¸p ®iÖn tö, c¸p viÔn th«ng… Th¸ng 1 n¨m 2005, c«ng ty cho ra ®êi s¶n phÈm h¹t nhùa PVC compound vµ tõ th¸ng 10 n¨m 2005 d©y ®ång kh«ng «xi ®-îc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt x-ëng s¶n phÈm víi sè l-îng lín trªn thÞ tr-êng khu vùc toµn miÒn B¾c. C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam Nhµ m¸y: Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m - ViÖt Yªn - B¾c Giang Tel: 84240566737; Fax: 84240866411 V¨n phßng: Sè 03 Nguyªn Hång, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 844-8345554; Fax: 844-7720473 Email: info@snc.com.vn SNC.com.vn 1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty 1.2.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp S¬ ®å 1: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc §¹i héi cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc G§ Tµi chÝnh KÕ to¸n Bé phËn KÕ to¸n Bé phËn tæ chøc hµnh chÝnh Bé phËn Ng©n quü Bé phËn Nh©n sù Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B G§ kinh doanh Marketing Bé phËn b¸n hµng trùc tiÕp Tæ chøc qu¶n lý s¶n phÈm vµ th-¬ng hiÖu Bé phËn XNK Bé phËn qu¶ng c¸o vµ kÝch thÝch tiªu thô ThiÕt kÕ vµ qu¶n lý c¸c dÞch vô b¸n hµng ThiÕt kÕ vµ qu¶n lý c¸c dÞch vô b¸n hµng 7 G§ s¶n xuÊt Ban ISO Bé phËn kü thuËt Ph©n x-ëng §ång Ph©n x-ëng Nhùa Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Héi ®ång qu¶n trÞ: Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty, cã quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn vµ nhiÖm vô sau ®©y: + QuyÕt ®Þnh chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña c«ng ty. + KiÕn nghÞ lo¹i cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn ®-îc quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i. + QuyÕt ®Þnh chµo b¸n cæ phÇn míi trong ph¹m vi sè cæ phÇn ®-îc quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i, quyÕt ®Þnh huy ®éng thªm vèn theo h×nh thøc kh¸c. + QuyÕt ®Þnh ph-¬ng ¸n ®Çu t-. + QuyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng, tiÕp thÞ vµ c«ng nghÖ, th«ng qua hîp ®ång mua b¸n, vay, cho vay vµ hîp ®ång kh¸c cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®-îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña c«ng ty hoÆc tØ lÖ kh¸c nhá h¬n ®-îc qui ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ c«ng ty. + Bæ nhiÖm miÔn nhiÖm, c¸ch chøc gi¸m ®èc vµ c¸n bé qu¶n lý quan träng kh¸c cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh møc l-¬ng vµ lîi Ých kh¸c cña c¸c c¸n bé qu¶n lý ®ã. + QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, qui chÕ qu¶n lý néi bé c«ng ty quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty con, lËp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ viÖc gãp vèn, mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp kh¸c. + Tr×nh b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m vµ bÊt th-êng lªn §¹i héi ®ång cæ ®«ng. + KiÕn nghÞ møc cæ tøc ®-îc tr¶, quyÕt ®Þnh thêi h¹n vµ thñ tôc cæ tøc hoÆc xö lý c¸c kho¶n lç ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh. + QuyÕt ®Þnh gi¸ chµo b¸n cæ phÇn vµ tr¸i phiÕu cña c«ng ty ®Þnh gi¸ tµi s¶n vèn gãp kh«ng ph¶i tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi vµng. Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + DuyÖt ch-¬ng tr×nh, néi dung tµi liÖu phôc vô häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng, triÖu tËp häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc thùc hiÖn c¸c thñ tôc hái ý kiÕn ®Ó §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua quyÕt ®Þnh. + QuyÕt ®Þnh mua l¹i kh«ng qu¸ 10% sè cæ phÇn ®· b¸n. + KiÕn nghÞ viÖc tæ chøc l¹i hoÆc gi¶i thÓ c«ng ty. + C¸c quyÒn vµ nhiÖm vô kh¸c theo qui ®Þnh t¹i luËt doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ c«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua quyÕt ®Þnh b»ng biÓu quyÕt t¹i cuéc häp mçi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã mét phiÕu biÓu quyÕt. Khi biÓu quyÕt cã sè phiÕu ngang nhau th× quyÕt ®Þnh do Chñ tÞch H§QT. - Ban kiÓm so¸t: §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ban kiÓm so¸t, sau khi ®· lªn danh s¸ch øng cö viªn vµo ban kiÓm so¸t. §¹i héi ®ång cæ ®«ng sÏ bá phiÕu bÇu c¸c thµnh viªn ban kiÓm so¸t. QuyÒn vµ nhiÖm vô cña ban kiÓm so¸t. + Ban kiÓm so¸t lµ ng-êi thay mÆt cæ ®«ng ®Ó kiÓm tra tÝnh hîp lý vµ hîp ph¸p trong qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, trong ghi chÐp sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c néi dung kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. + Ban kiÓm so¸t gåm: 3 ng-êi do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu vµ b·i miÔm víi ®a sè phiÕu theo sè l-îng cæ phÇn b»ng thÓ thøc trùc tiÕp vµ bá phiÕn kÝn. + C¸c kiÓm so¸t viªn bÇu mét ng-êi lµ tr-ëng ban kiÓm so¸t + ThÈm ®Þnh b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c«ng ty, kiÓm tra tõng vÊn ®Ò cô thÓ liªn quan ®Õn gi¸ trÞ, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty khi xÐt thÊy cÇn thiÕt hoÆc theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng, theo yªu cÇu cña cæ ®«ng, nhãm cæ ®«ng së h÷u trªn 10% sè cæ phÇn phæ th«ng trong thêi h¹n Ýt nhÊt 6 th¸ng. Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + Th-êng xuyªn th«ng b¸o víi H§QT vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tham kh¶o ý kiÕn cña H§QT tr-íc khi tr×nh b¸o c¸o, kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ lªn ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. + B¸o c¸o §¹i héi ®ång cæ ®«ng vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc, hîp ph¸p cña viÖc ghi chÐp, l-u tr÷ chøng tõ vµ lËp sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o kh¸c cña c«ng ty, tÝnh trung thùc, hîp ph¸p trong qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. + KiÕn nghÞ biÖn ph¸p bæ sung, söa ®æi c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Tham dù c¸c cuéc häp cña H§QT, ph¸t biÓu ý kiÕn vµ cã nh÷ng kiÕn nghÞ nh-ng kh«ng tham gia biÓu quyÕt. NÕu cã ý thøc vµ víi quyÕt ®Þnh cña H§QT th× cã quyÒn ghi ý kiÕn cña m×nh vµo biªn b¶n phiªn häp vµ ®-îc trùc tiÕp b¸o c¸o tr-íc ®¹i héi cæ ®«ng gÇn nhÊt. - Tæng gi¸m ®èc: §øng ®Çu c«ng ty võa ®¹i diÖn cho CBCNV qu¶n lý, tæ chøc vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cã quyÒn quyÕt ®Þnh vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty theo kÕ ho¹ch cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ nghÞ quyÕt cña ®¹i héi cæ ®ong, theo chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña Nhµ n-íc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc tËp thÓ vÒ kÕt qu¶ lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Gi¸m ®èc tµi chÝnh - hµnh chÝnh: Lµ ng-êi trî gióp cho Tæng gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh, vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh, gióp cho gi¸m ®èc ra c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh vÒ con ng-êi còng nh- c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t-. Ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c bé phËn: KÕ ho¹ch, bé phËn ng©n quü, bé phËn tæ chøc hµnh chÝnh, bé phËn nh©n sù. - Gi¸m ®èc kinh doanh marketing: Lµ ng-êi trî gióp Tæng gi¸m ®èc vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tiªu thô s¶n phÈm, nghiªn cøu ph¸t triÓn thÞ tr-êng… ®Ó cho Tæng gi¸m ®èc ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh nhanh chãng kÞp thêi chÝnh x¸c. Cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c bé phËn sau: Bé phËn b¸n hµng trùc tiÕp, bé phËn XNK, thiÕt kÕ vµ qu¶n lý c¸c Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp dÞch vô b¸n hµng, tæ chøc qu¶n lý s¶n phÈm vµ th-¬ng hiÖu, bé phËn qu¶ng c¸o vµ kÝch thÝch tiªu thô, nghiªn cøu vµ triÓn khai chiÕn l-îc marketing. - Gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Lµ ng-êi trî gióp cho Tæng gi¸m ®èc vÒ c«ng viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm. Cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c bé phËn sau: Bé phËn TSC§, bé phËn kü thuËt, ph©n x-ëng ®ång, ph©n x-ëng nhùa, ph©n x-ëng c¬ ®iÖn. - Bé phËn kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n toµn c«ng ty. B¸o c¸o vµ th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi, th-êng xuyªn vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, lËp kÕ ho¹ch ph©n phèi thu nhËp vµ tham m-u cho gi¸m ®èc tµi chÝnh ®Ó xÐt duyÖt vµ ra c¸c ph-¬ng ¸n ®Çu t- vµ s¶n xuÊt kinh doanh. - Bé phËn ng©n quü: cã nhiÖm vô qu¶n lý ng©n quü cña c«ng ty, theo dâi viÖc thu, chi, ng©n quü hiÖn cßn ®Ó gióp cho gi¸m ®èc tµi chÝnh ra c¸c quyÕt ®Þnh ph-¬ng ¸n ®Çu t- s¶n xuÊt kinh doanh. - Bé phËn tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô tæ chøc s¾p xÕp tÊt c¶ mäi c«ng viÖc. - Bé phËn nh©n sù: cã nhiÖm vô qu¶n lý theo dâi vÒ nh©n sù trong toµn C«ng ty, tuyÓn c«ng nh©n viªn, s¾p xÕp nh©n sù vµo c¸c bé phËn trong C«ng ty cho phï hîp víi c¸c kh¶ n¨ng vµ yªu cÇu cña c«ng viÖc… - Bé phËn b¸n hµng trùc tiÕp: cã nhiÖm vô b¸n hµng, giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty mét c¸ch râ rµng vÒ th«ng sè kü thuËt, quy c¸ch phÈm cÊp chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty m×nh ®Ó kh¸ch hµng hiÓu râ. Lµ nhÞp cÇu nèi gi÷a kh¸ch hµng vµ gi¸m ®èc kinh doanh marketing ®Ó l·nh ®¹o c«ng ty hiÓu ®-îc nh÷ng nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty m×nh ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh. - Bé phËn XNK: cã nhiÖm vô hoµn tÊt c¸c thñ tôc vÒ XNK, chuÈn bÞ giao nhËn XNK hµng ho¸ cña C«ng ty. - Bé phËn thiÕt kÕ vµ qu¶n lý c¸c dÞch vô b¸n hµng: Cã nhiÖm vô nghiªn cøu thiÕt kÕ ra c¸c s¶n phÈm míi, qu¶n lý c¸c dÞch vô b¸n hµng cña c«ng ty, thu thËp c¸c th«ng tin ph¶n håi cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cña m×nh th«ng Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp qua bé phËn b¸n hµng trùc tiÕp ®Ó b¸o c¸o kÞp thêi cho gi¸m ®èc marketing ® sím cã quyÕt ®Þnh nªn hay kh«ng nªn ph¸t triÓn s¶n phÈm ®ã cña c«ng ty m×nh trªn thÞ tr-êng. - Tæ chøc qu¶n lý s¶n phÈm vµ th-¬ng hiÖu: Cã nhiÖm vô qu¶n lý s¶n phÈm cña c«ng ty tõ khi s¶n xuÊt cho ®Õn khi thµnh s¶n phÈm vµ tiªu thô ngoµi thÞ tr-êng vÒ phÈm cÊp, chÊt l-îng s¶n phÈm cña m×nh vµ ®¶m b¶o tiªu chuÈn th-¬ng hiÖu cña m×nh… - Bé phËn qu¶ng c¸o vµ kÝch thÝch tiªu thô: cã nhiÖm vô giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr-êng ®Ó kh¸ch hµng biÕt ®-îc vµ t×m c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch ®Ó tiªu thô ®-îc nhiÒu s¶n phÈm cho c«ng ty. 1.2.2. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty S¬ ®å 2: C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt Nhµ m¸y s¶n xuÊt, víi tæng diÖn tÝch mÆt b»ng 30.000m2 t¹i khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m - huyÖn ViÖt Yªn - tØnh B¾c Giang. Nhµ m¸y s¶n xuÊt Gi¸m ®èc s¶n xuÊt Ban ISO Bé phËn kü thuËt Ph©n x-ëng §ång Ph©n x-ëng Nhùa Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn - Gi¸m ®èc s¶n xuÊt: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c s¶n xuÊt s¶n phÈm cña nhµ m¸y, qu¶n lý, ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña nhµ m¸y vÒ s¶n phÈm, m¸y mãc, c«ng nh©n s¶n xuÊt. - Ban ISO: Qu¶n lý, gi¸m s¸t vµ thùc hiÖn cam kÕt tiªu chuÈn ISO. Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Bé phËn kü thuËt: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt vËn hµnh m¸y mãc, kü thuËt vÒ s¶n phÈm cña c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt. - Ph©n x-ëng ®ång: s¶n xuÊt ra s¶n phÈm sîi ®ång trßn kü thuËt ®iÖn gåm cã 01 lß nÊu ®óc ®ång vµ 02 dµn m¸y kÐo ®¹i vµ kÐo trung. D©y chuyÒn c«ng nghÖ ®óc kh«ng «xy víi c«ng suÊt 6.000 tÊn/n¨m, s¶n phÈm ®ång d©y cña SNC ViÖt Nam ®¹t kh¶ n¨ng c¸n kÐo xuèng kÝch th-íc nhá 0,04mm víi tèc ®é 2.500m/phót, hµm l-îng «xi trong s¶n phÈm ®¹t ë møc < 10Ppm; s¶n phÈm víi ®a d¹ng c¸c kÝch th-íc tõ 0,02m ®Õn 8,0mm. - Ph©n x-ëng nhùa: s¶n xuÊt s¶n phÈm h¹t nhùa PVC Compound - Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn: Bäc m¹ c¸c s¶n phÈm sîi ®ång. 1.3. C¸c thµnh tùu chñ yÕu mµ C«ng ty ®· ®¹t ®-îc Trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh vµ ®· gióp cho C«ng ty tù kh¼ng ®Þnh ®-îc m×nh trong sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn th-¬ng tr-êng vµ sù héi nhËp nÒn kinh tÕ quèc tÕ. §Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, C«ng ty ®· tuyÓn dông vµ ®µo t¹o ®-îc mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn víi sè l-îng vµ tr×nh ®é tèt phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty m×nh. Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp B¶ng 1: T×nh h×nh lao ®éng cña C«ng ty 2004 DiÔn gi¶i Sè l-îng lao ®éng 2005 C¬ cÊu (%) Sè l-îng lao ®éng Tèc ®é ph¸t C¬ cÊu (%) triÓn (%) Tæng sè CBCNV 95 100 100 100 +5,3 1. Theo tr×nh ®é chuyªn m«n 95 100 100 100 - - Trªn ®¹i häc 4 4,2 5 5 +25 - §¹i häc 24 25,3 29 29 +20,8 - Trung cÊp 30 31,6 36 36 +20 - C«ng nh©n 37 38,9 30 30 -19 2. Theo nghÒ nghiÖp 95 100 100 100 - - Trùc tiÕp 73 76,8 70 70 -4,1 - Gi¸n tiÕp 22 23,2 30 30 +36,4 3. Theo b¶n chÊt lao ®éng 95 100 100 100 - - Biªn chÕ 80 84,2 85 85 6,3 - Hîp ®ång 15 15,8 15 15 0 Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Qua b¶ng 1: T×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty ta thÊy: - Tæng sè CBCNV cña C«ng ty n¨m 2004 lµ 95 lao ®éng, nh-ng ®Õn n¨m 2005 lµ 100 lao ®éng. §· t¨ng lªn lµ 5 lao ®éng, øng víi tèc ®é t¨ng lµ 5,3%. ViÖc t¨ng nµy lµ do quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®-îc më réng do ®ã cÇn t¨ng thªm sè lao ®éng nµy. - Sè lao ®éng trªn ®¹i häc n¨m 2004 lµ 4 lao ®éng, nh-ng ®Õn n¨m 2005 lµ 5 lao ®éng. §· t¨ng lªn lµ 1 lao ®éng, øng víi tèc ®é t¨ng lµ 2,5%. - Sè lao ®éng ®¹i häc n¨m 2004 lµ 24 lao ®éng, nh-ng ®Õn n¨m 2005 lµ 29 lao ®éng. §· t¨ng lªn 5 lao ®éng, øng víi tèc ®é t¨ng lµ 20,8%. - Sè lao ®éng trung cÊp n¨m 2004 lµ 30 lao ®éng, nh-ng ®Õn n¨m 2005 lµ 36 lao ®éng. §· t¨ng lªn 6 lao ®éng, øng víi tèc ®é t¨ng lµ 20%. - Sè lao ®éng c«ng nh©n n¨m 2004 lµ 37 lao ®éng, nh-ng ®Õn n¨m 2005 gi¶m xuèng cßn 30 lao ®éng. §· gi¶m 7 lao ®éng, øng víi tû lÖ gi¶m lµ 19%. Ta cã thÓ thÊy r»ng tr×nh ®é lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®-îc n©ng lªn cao sÏ gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn c«ng ty. §ã còng lµ thÓ hiÖn sù quan t©m cña C«ng ty trong viÖc ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån lùc vÒ lao ®éng cã tr×nh ®é khoa häc, tay nghÒ cã tr×nh ®é cao. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng vËn ®éng, thay ®æi vµ hîp lý ho¸ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn ®-îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp B¶ng 2: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh §¬n vÞ: TriÖu ®ång TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ChØ tiªu Thùc hiÖn 2004 Thùc hiÖn 2005 Thùc hiÖn 2006 Møc chªnh lÖch 2005/2004 T¨ng, gi¶m % Doanh thu b¸n hµng vµ cung 46.917.368,7 84.098.321,3 243.192.916,2 +37.180.952,6 +79,25 cÊp dÞch vô C¸c kho¶n gi¶m trõ 0 0 0 0 0 Doanh thu thuÇn vÒ b¸n 46.917.368,7 84.098.321,3 243.192.916,2 +37.180.952,6 +79,25 hµng vµ cung cÊp dÞch vô (3=1-2) Gi¸ vèn hµng b¸n 45.872.152,4 81.728.150,0 234.571.091,2 +35.855.997,6 +78,17 Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng 1.045.216,3 2.370.171,3 8.621.824,9 +1.324.955,0 +126,76 vµ cung cÊp dÞch vô (5=3-4) Doanh thu ho¹t ®éng tµi 145,005 11.076,2 26.886,5 +10.931,3 +7.538 chÝnh Chi phÝ tµi chÝnh 0 6.831,3 1.692.492,8 +6.831,3 Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 0 6.831,3 1.692.492,8 +6.831,3 Chi phÝ b¸n hµng 426.421,7 456.592,4 1.294.681,3 +30.170,7 +7,1 Chi phÝ QLDN 345.942,3 850.852,0 2.335.590,5 +504.170,7 +146 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh 272.997,2 1.066.971,7 3.325.946,7 +793.974,5 +290,8 doanh (10=5+(6-7)-(8+9) Thu nhËp kh¸c 12,456 3.300,1 17.234,5 +3.287,7 +26,4 Chi phÝ kh¸c 11,740 0 0 Lîi nhuËn kh¸c (13=11-12) 0,716 3.300,1 17.234,5 +3.299,4 +460 Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ 272.997,9 1.070.271,8 3.343.181,3 +797.273,9 +292 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 0 0 0 0 0 Lîi nhuËn sau thuÕ 272.997,9 1.070.271,8 3.343.181,3 +797.273,9 +292 Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 16 2006/2005 T¨ng, gi¶m % +159.094.594,9 +189,2 0 +159.094.594,9 0 +189,2 +152.842.941,2 +7.296.869,9 +187 263,8 +15.810,3 +142,8 +1.685.661,5 +1.685.661,5 +838.088,9 +1.484.738,5 +2.258.975 +14.776,6 +14.776,6 +183,6 +174,5 +211,7 +13.934,4 +13.934,4 +2.272.909,5 0 +2.272.909,5 +422,2 +422,2 +212,4 0 +212,4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Qua b¶ng 2: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ta thÊy. - Tæng doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña c«ng ty ®· t¨ng lªn mét c¸ch râ rÖt vµ rÊt nhanh. Cô thÓ n¨m 2004 lµ 46.917.368,7 triÖu ®ång. Nh-ng ®Õn n¨m2005 lµ 84.098.321,3 triÖu ®ång. Vµ n¨m 2006 lµ 243.192.916,2 triÖu ®ång. N¨m 2005 ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2004 lµ (+37.180.952,6 triÖu ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng lµ +79,25%. N¨m 2006 ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2005 lµ (+159.094.594,4 triÖu ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng lµ +189,2%. - Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña c«ng ty ®· t¨ng lªn rÊt nhanh. Cô thÓ: N¨m 2004 lµ 1.045.216,3 triÖu ®ång N¨m 2005 lµ 2.370.171,3 triÖu ®ång N¨m 2006 lµ 8.621.824,9 triÖu ®ång N¨m 2005 ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2004 lµ (+1.324.955,0 triÖu ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng lµ +126,76%. N¨m 2006 ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2005 lµ (+7.296.869,9 triÖu ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng lµ +263,8% - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty còng ®· t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng. Cô thÓ: N¨m 2004 lµ 145,005 tr®, n¨m 2005 lµ 11.076,2 tr®, n¨m 2006 lµ 26.886,5 tr®. N¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®· t¨ng lªn lµ (+10.931,2tr®) øng víi tû lÖ t¨ng lµ +7.538,5%. N¨m 2006 so víi n¨m 2005 ®· t¨ng lªn lµ (+15.810,3tr®) øng víi tû lÖ t¨ng lµ +142,8%. - Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty còng ®· t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng. Cô thÓ: Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp N¨m 2004 lµ 272.997,2 tr®, n¨m 2005 lµ 1.066.971,7 tr®, n¨m 2006 lµ 3.325.946,7 tr®. N¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®· t¨ng lªn lµ (+793.974,5tr®) øng víi tû lÖ t¨ng lµ +290,8%. N¨m 2006 so víi n¨m 2005 ®· t¨ng lªn lµ (+22.589.975tr®) øng víi tû lÖ t¨ng lµ +211,7%. - Thu nhËp kh¸c cña C«ng ty còng ®· t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng cô thÓ: N¨m 2004 lµ 12,456 tr®, n¨m 2005 lµ 3.300,1 tr®, n¨m 2006 lµ 17.234,5 tr®. N¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®· t¨ng lªn lµ (+3.287,7tr®) øng víi tû lÖ t¨ng lµ +26,4%. N¨m 2006 so víi n¨m 2005 ®· t¨ng lªn lµ (+13.934,4tr®) øng víi tû lÖ t¨ng lµ +422,2%. - Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña c«ng ty còng t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng. Cô thÓ: N¨m 2004 lµ 272.997,9 tr® N¨m 2005 lµ 1.070.271,8 tr® N¨m 2006 lµ 3.343.181,3 tr® N¨m 2005 ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2004 lµ (+797.273,9tr®) øng víi tû lÖ t¨ng lµ +212,4%. Qua b¶ng 2: kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ta thÊy: Trong nh÷ng n¨m qua ®· t¨ng lªn vµ kh«ng nh÷ng ®· t¨ng lªn mµ cßn t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng. §iÒu nµy cho thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ph¸t triÓn rÊt m¹nh. Sù thµnh c«ng cña c«ng ty kh«ng nh÷ng thÓ hiÖn ë c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kÕt qu¶ cña doanh thu, lîi nhuËn… Mµ nã cßn thÓ hiÖn ë kÕt qu¶ ho¹t ®éng ë c¸c lÜnh vùc kh¸c nh-: Thµnh tÝch ®¹t ®-îc cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua: Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - S¶n phÈm d©y ®ång vµ h¹t nhùa PVC Compound cña c«ng ty mang th-¬ng hiÖu SNC ViÖt Nam ®· nhËn ®-îc gi¶i th-ëng Sao vµng §Êt ViÖt n¨m 2006. - S¶n phÈm d©y ®ång vµ h¹t nhùa PVC Compound cña c«ng ty mang th-¬ng hiÖu SNC ViÖt Nam ®· nhËn ®-îc gi¶i th-ëng Sao vµng §Êt viÖt n¨m 2005. - S¶n phÈm d©y ®ång vµ h¹t nhùa PVC Compound cña c«ng ty mang th-¬ng hiÖu SNC ViÖt Nam ®· nhËn ®-îc gi¶i th-ëng Sao vµng §Êt viÖt n¨m 2003. - Huy ch-¬ng vµng cho s¶n phÈm sîi ®ång trßn kü thuËt ®iÖn, h¹t nhùa PVC Compound t¹i Héi chî quèc tÕ hµng c«ng nghiÖp ViÖt Nam n¨m 2004, 2005, 2006. - Cóp vµng cho doanh nghiÖp tiªu biÓu t¹i héi chî triÓn l·m hµng c«ng nghiÖp ViÖt Nam n¨m 2005. - B»ng khen cña Uû ban Quèc gia vÒ hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ tÆng th¸ng 9 n¨m 2005, 2006. §· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong viÖc ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ th-¬ng hiÖu tham gia héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. - B»ng khen cña UBND tØnh B¾c Giang tÆng th¸ng 10/2006: §· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph-¬ng. Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch-¬ng 2 Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ Sö DôNG vèn t¹i C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam 2.1. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty 2.1.1. Nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do sù biÕn ®éng kinh tÕ x· héi, an ninh quèc gia trªn thÕ giíi liªn tôc cã nh÷ng biÕn ®éng bÊt th-êng ¶nh h-ëng rÊt tiªu cùc ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng. Tr-íc t×nh h×nh ®ã C«ng ty cæ phÇn SNC ViÖt Nam gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý còng nh- ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - ChÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ n-íc: Sù ¶nh h-ëng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ cña nhµ n-íc lµ v« cïng kh¸ch quan bëi viÖc ho¹ch ®Þnh vµ ®-a ra bÊt kú mét chÝnh s¸ch g× nhµ n-íc còng c¨n cø tõ lîi Ých kinh tÕ, x· héi, tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña kinh tÕ trong n-íc còng nh- trªn thÕ giíi. Tuy vËy, nhiÒu bÊt cËp trong chÝnh s¸ch nµy kh«ng ph¶i lµ kh«ng tån t¹i. Do vËy tÝnh chÊt ph¸p chÕ cña c¸c chÝnh s¸ch cao nªn doanh nghiÖp buéc ph¶i tu©n thñ khiÕn cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp kÐm linh ho¹t. - Rñi ro bÊt th-êng: Còng lµ mét nh©n tè kh¸ch quan ¶nh h-ëng tiªu cùc ®Õn doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¹nh tranh lµ tÊt yÕu céng víi ®iÒu kiÖn l-îng tiªu dïng gi¶m sót, thÞ tr-êng h¹n hÑp sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng cña sù rñi ro ®èi víi doanh nghiÖp cïng víi thiªn tai, ®Þch ho¹ ngoµi ý muèn. - ViÖt Nam vÉn cßn lµ mét n-íc cã nÒn c«ng nghiÖp vµ khoa häc cßn kÐm ph¸t triÓn bëi vËy mét sè nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè ®Çu vµo cung cÊp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn ph¶i nhËp tõ n-íc ngoµi vÒ. Do ®ã chi phÝ cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm bÞ t¨ng lªn dÉn ®Õn gi¸ thµnh Bïi §øc Cö - QTKDTH- K35B 20
- Xem thêm -