Tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện bãi cháy tỉnh Quảng Ninh

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 125 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Tham gia: 29/07/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– HOÀNG ĐÌNH SƠN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SƢ̉ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– HOÀNG ĐÌNH SƠN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SƢ̉ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGÔ VĂN HẢI THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực và chƣa đƣợc dùng để bảo vệ một học vị nào khác. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đều đã đƣợc cảm ơn. Các thông tin, trích dẫn trong luận văn đều đã đƣợc ghi rõ nguồn gốc./. Thái Nguyên, ngày … tháng 6 năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Đình Sơn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài: “Nâng cao hiêụ quả sƣ̉ du ̣ng trang thiết bị Y tế tại bệnh viện Bãi Cháy - tỉnh Quảng Ninh”, tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn, giúp đỡ, động viên của nhiều cá nhân và tập thể. Nhấ t là của tập thể cán bộ nhân viên y bác sĩ tại bệnh viện Bãi Cháy . Tôi xin đƣợc bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau Đại học, các khoa, phòng của Trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đa ̣i ho ̣c Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hƣớng dẫn TS. Ngô Văn Hải . Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các nhà khoa học, các thầy, cô giáo trong Trƣờng Đa ̣i ho ̣c Kinh t ế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn đƣợc sự giúp đỡ và cộng tác của các đồng chí tại các địa điểm nghiên cứu, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện mọi mặt để tôi hoàn thành nghiên cứu này. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó. Thái Nguyên, ngày … tháng 5 năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Đình Sơn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii MỤC LỤC ........................................................................................................ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................. vi DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................. vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ ................................................... ix MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài ................................................. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 3 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .............................................................. 4 4. Ý nghĩa khoa học của luận văn ................................................................... 5 5. Bố cục của luận văn ..................................................................................... 5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ................................ 6 1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng trang thiết bị Y tế tại bệnh viện ..... 6 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm trang thiết bị Y tế ........................................... 6 1.1.2. Phân loại trang thiết bị y tế theo chức năng hoạt động ........................... 8 1.1.3. Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu cho Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh .......................................................................................................... 9 1.1.4. Khái niệm về hiệu quả......................................................................... 10 1.1.5. Bản chất hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện ................. 15 1.1.6. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế ở bệnh viện tuyến tỉnh ....................................................................................... 16 1.1.7. Nguyên tắc sử dụng đạt hiệu quả trang thiết bị y tế ở bệnh viện.......... 17 1.1.8. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh ................................................................................. 19 1.2. Cơ sở thực tiễn về hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh.......................................................................................................... 22 1.2.1. Các văn bản chính sách qui định về sử dụng trang thiết bị y tế...... 22 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.2.2. Những thành tựu đã đạt đƣợc trong việc đầu tƣ đổi mới và nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế ở các bệnh viên trong nƣớc. ........ 22 1.2.3. Những hạn chế trong sử dụng trang thiết bị y tế ở việt Nam ........... 24 1.2.4. Bài học kinh nghiệm sử dụng trang thiết bị y tế trong bệnh viện .... 26 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................... 29 2.1. Các câu hỏi nghiên cứu đƣợc đặt ra ...................................................... 29 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................ 29 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin thứ cấp ............................................ 29 2.2.2. Phƣơng pháp tổng hợp và xử lý thông tin ............................................. 30 2.2.3. Phƣơng pháp phân tích số liệu khảo sát ................................................ 31 2.3. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đánh giá trong nghiên cứu đề tài ................... 31 2.3.1. Chỉ tiêu phản ánh hiện trạng các TTBYT ............................................. 31 2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TTBYT tại Bệnh viện .......... 31 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY ...................................................... 34 3.1. Khái quát về bệnh viên Bãi Cháy .......................................................... 34 3.1.1. Lịch sử hình thành ............................................................................... 34 3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của bệnh viện Bãi Cháy .................................. 34 3.1.3. Tổ chức bộ máy ................................................................................... 36 3.1.4. Nguồn nhân lực ................................................................................. 38 3.1.5. Kết quả hoạt động tài chính của bệnh viện Bãi Cháy ........................... 41 3.2. Thực trạng sử dụng và hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viên Bãi Cháy .................................................................................................. 41 3.2.1. Hiện trạng sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viên Bãi Cháy .............. 41 3.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viên Bãi Cháy ................ 58 3.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy ......................................................................................... 65 3.3.1. Nhân tố bên ngoài ................................................................................. 65 3.3.2. Nhân tố bên trong bệnh viện ................................................................. 66 3.4. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viê ̣n Bãi Cháy ........ 78 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.4.1. Những kết quả đạt đƣợc ........................................................................ 78 3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân ....................................................................... 79 Chƣơng 4: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SƢ̉ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY...................... 82 4.1. Định hƣớng, mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viên Bãi Cháy .................................................................................... 82 4.1.1. Định hƣớng hoạt động tại bệnh viên Bãi Cháy ..................................... 82 4.1.2. Mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng TTBYT tại Bệnh viện Bãi Cháy ...... 83 4.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sƣ̉ du ̣ng tr ang thiết bị tại bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh ..................................................................... 84 4.2.1. Giải pháp 1:Nâng cao tần suất sử dụng các trang thiết bị y tế chủ yếu tại bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh ................................................ 84 4.2.2. Giải pháp 2 Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc quản lý và sử dụng TTBYT .................................................................................................. 86 4.2.3. Đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ sử dụng TTB Y tế .................. 87 4.2.4. Giải pháp 4: Tăng cƣờng đổi mới đầu tƣ TTB y tế phù hợp với tiến bộ của ngành.................................................................................................... 89 4.2.5. Giải pháp 5: Huy động mọi nguồn vốn để mua sắm TTB y tế của bệnh viện ......................................................................................................... 90 4.3. Kiến nghị ................................................................................................. 90 4.3.1. Đối với Bộ y tế ...................................................................................... 90 4.3.2. Đối với sở y tế tỉnh Quảng Ninh ........................................................... 91 4.3.3. Đối với Bệnh viện Bãi Cháy ................................................................. 91 KẾT LUẬN.................................................................................................... 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 95 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp KCB : Khám chữa bệnh TBYT : Thiết bị y tế TCCB : Tổ chức cán bộ TMCP : Thƣơng mại cổ phần TSCĐ : Tài sản cố định TTBYT : Trang thiết bị y tế Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Tổng hợp số mẫu khảo sát .............................................................. 29 Bảng 3.1. Tình hình cán bộ viên chức của bệnh viện qua các năm ................ 39 Bảng 3.2. Phân bổ nhân lực của Bệnh viện năm 2014 ................................... 40 Bảng 3.3. Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động tài chính của Bệnh viện Bãi Cháy.......................................................................................... 41 Bảng 3.4. Chủng loại TTBYT đƣợc trang bị và khả năng đáp ứng của bệnh viện Bãi Cháy ......................................................................... 42 Bảng 3.5. Tình hình đầu tƣ trang thiết bị chủ yếu đối với khoa Ngoa ̣i tổng hợp và khoa Ngoại chấn thƣơng ............................................. 44 Bảng 3.6. Nguồn vốn mua sắm TTBYT của bệnh viện Bãi Cháy qua các năm . 49 Bảng 3.7. Trang thiết bị y tế đƣợc mua sắm từ nguồn NSNN ở Bệnh viện Bãi Cháy .................................................................................. 52 Bảng 3.8. Tỷ lệ khấu hao và hạn mức khấu hao các loại TTBYT chủ yếu tại Bệnh viện Bãi Cháy năm 2014 .................................................. 54 Bảng 3.9. Kết quả kiểm tra tỷ lệ khấu hao và mức khấu hao một số TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy năm 2014 ..................................... 55 Bảng 3.10. Kết quả và hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế qua việc thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện Bãi Cháy năm 2014 .............. 59 Bảng 3.11. Tần suất sử dụng một số TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy năm 2014 ................................................................................ 61 Bảng 3.12. Đánh giá về chất lƣợng TTBYT ở Bệnh viện Bãi Cháy .............. 62 Bảng 3.13. Hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy .................... 64 Bảng 3.14. Chất lƣợng lao động khoa lâm sàng ............................................. 67 Bảng 3.15. Chất lƣợng lao động các khoa cận lâm sàng ................................ 68 Bảng 3.16. Chỉ tiêu khảo sát tình hình sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy (n: 52) .................................................................................... 69 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii Bảng 3.17. Kết quả công tác kiểm kê số lƣợng TTBYT nhập về qua các năm...... 72 Bảng 3.18. Đánh giá về quản lý nguồn nhập TTBYT .................................... 74 Bảng 3.19. Đánh giá từ cán bộ CNV về công tác quản lý sử dụng TTBYT của Ban giám đốc bệnh viện ........................................................... 76 Bảng 4.1. Dự kiến nâng cao tần suất sử dụng của một số TTBYT bệnh viện Bãi Cháy ................................................................................. 85 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ix DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Hình 1.1. Đƣờng giới hạn khả năng sản xuất.................................................. 12 Sơ đồ 3.1. Tổ chức của Bệnh viện baĩ Cháy ................................................... 36 Biểu đồ 3.1. Tổng nguồn vốn mua sắm TTBYT quản lý theo loại nguồn vốn .... 49 Biểu đồ 3.2. Đánh giá của bệnh nhân về chất lƣợng TTBYT tại bệnh viện ... 63 Biểu đồ 3.3. Các thủ tục khi nhập TTBYT (ĐVT: %) .................................... 73 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Bệnh Viện Bãi Cháy (Bai Chay Hospital) là bệnh viện đa khoa hạng II tuyến tỉnh nằm trong hệ thống y tế nhà nƣớc có nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật chăm sóc sức khỏe cho ngƣời dân, đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt và triển khai 640 giƣờng bệnh có đầy đủ các chuyên khoa. Năm 2012, Bệnh viện đã đƣợc Chủ tịch nƣớc trao tặng Huân chƣơng lao động hạng Nhì cho những thành tích đã đạt đƣợc trong 5 năm (2007-2011). Với tập thể trên 600 cán bộ, viên chức và ngƣời lao động luôn mong muốn cung cấp dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc ngƣời bệnh toàn diện một cách chuyên nghiệp và chất lƣợng cao nhất, chính vì vậy bệnh viện cần một lƣợng trang thiết bị Y tế rất lớn và đa dạng. Trang thiết bị y tế bao gồm các thiết bị, dụng cụ, vật tƣ, phƣơng tiện vận chuyển chuyên dụng phục vụ cho hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và du khách. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc, đặc biệt trong giai đoạn công nghiê ̣ p hóa, hiện đại hóa hiện nay nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, du khách đòi hỏi chất lƣợng ngày càng cao. Trang thiết bị y tế (TTBYT) là một trong nhƣ̃ng yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, chất lƣợng công tác y tế, hỗ trợ tích cực cho thầy thuốc trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Do vậy, lĩnh vực trang thiết bị y tế cần đƣợc tăng cƣờng đẩu tƣ cả về số lƣợng và chất lƣợng, nhằm đảm bảo tính khoa học, đồng bộ và hiệu quả trong điều trị bệnh nhân. Trang thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, nhân viên y tế trong chuẩn đoán, điều trị có hiệu quả các căn bệnh phức tạp, hiểm nghèo. Hiện nay trên thế giới do sự phát triển khoa học kỹ thuật ngày càng cao và ứng dụng các công nghệ từ lĩnh vực điện tử Y sinh nên đã cho ra các TTBYT hiện đại chuyên sâu phục vụ chuẩn đoán và điều trị đạt kết quả cao nhƣ các TTBYT: máy chụp cộng hƣởng từ MRI, máy chụp cắt lớp đa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2 dãy dựng hình, siêu âm doppler màu 3D, 4D, dao mổ Gammar, máy gia tốc điều trị ung thƣ, máy sinh hóa, huyết học tự động, máy điện tim, máy phaco mổ mắt, máy rửa tay tự động, hệ thống hấp sấy tiệt trùng, bàn mổ, dụng cụ trung phẫu, đại phẫu; trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành y tế, TTBYT đã và đang đƣợc nghiên cứu phát triển, sử dụng và đang hỗ trợ tích cực cho các nhà y dƣợc học không ngừng thu đƣợc những kì tích lớn lao trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại và thách thức lớn trong thực tế hoạt động của ngành y tế về lĩnh vực trang thiết bị y tế. Do Việt Nam là một nƣớc còn nghèo, nền kinh tế đang phát triển, nguồn ngân sách cho y tế của nƣớc ta còn hạn chế, trong nhiều năm qua TTBYT ở Việt Nam đƣơ ̣c cung cấp từ nhiều nguồn viện trợ khác nhau nhƣng không đƣợc đánh giá đúng nhu cầu nên có tình trạng vừa thừa vừa thiếu, chƣa đồng bộ và lạc hậu so với các nƣớc trong khu vực. Tình trạng này sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh tật, ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng các trang thiết bị y tế trong bệnh viện Đƣợc sự quan tâm của Đảng và nhà nƣớc, trong hơn hai mƣơi năm đổi mới vƣ̀ a qua, ngành y tế đã đầu tƣ nâng cấp TTBYT cho các cơ sở y tế. Trong đó đặc biệt quan tâm tới đến các đơn vị y tế tuyến tỉnh và tuyến cơ sở gần dân, nhằm đem lại hiệu quả sử dụng trang thiết bị, tạo công bằng trong chăm sóc sức khỏe, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, tạo niềm tin cho nhân dân. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh và các tuyến dƣới đã đƣợc cung cấp TTBYT, dụng cụ cần thiết để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Từ năm 2005 đến nay, cơ sở vật chất cũng nhƣ TTBYT của bệnh viện Bãi Cháy đƣợc cung cấp từ nhiều nguồn: Ngân sách nhà nƣớc, Trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phƣơng; Nguồn vốn sự nghiệp y tế; Nguồn kết dƣ Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để đầu tƣ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 trang thiết bị y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế; Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; từ đề án xã hội hóa Y tế, Tài trợ của ngân hàng TMCP Công Thƣơng.. Do đó, trong quản lý và sử dụng TTBYT hiện tại của bệnh viện Bãi Cháy còn nhiều bất cập, chƣa đạt hiệu quả nhƣ mong muốn. Do mỗi lần nâng cấp cơ sở vật chất từ nguồn vốn khác lại có các yêu cầu khác nhau cũng nhƣ đƣợc cấp các TTBYT khác nhau không có tính đồng bộ, còn mang tính chồng chéo, lạc hậu. Về đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý sử dụng, bảo hành, bảo dƣỡng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy còn không đồng đều, vừa thiếu về số lƣợng, và còn hạn chế về trình độ chuyên môn. Cho nên hiệu quả sử dụng TTBYT còn thấp và không đồng đều, chƣa đảm bảo chất lƣợng và hiệu quả của công tác khám chữa bệnh (KCB). Sử dụng TTBYT có hiệu quả sẽ nâng cao chất lƣợng KCB tại bệnh viện Bãi Cháy, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế, từ đó thu hút ngƣời dân tới KCB, góp phần làm giảm sự quá tải cho bệnh viện tuyến trên, đồng thời ngƣời dân đƣợc hƣởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại tuyến tỉnh, vì vậy giảm đƣợc chi phí không cần thiết. Việc này rất có ý nghĩa đối với ngƣời nghèo, những ngƣời bệnh tại vùng sâu vùng xa, ở xa so với những bệnh viện lớn tuyến trên có trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Do đó, việc nâng cao hiệu quả sử dụng TTBYT tại Bê ̣nh viê ̣n Bãi Cháy là hết sức cần thiết. Xuất phát từ những lý do trên, tôi thực hiện nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiêụ quả sƣ̉ du ̣ng trang thiết bị Y tế tại bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh” làm luận văn thạc sĩ. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện Bãi Cháy, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu qua sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện Bãi Cháy trong thời gian tới. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 2.2. Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa một số vấn đề về cơ sở lý luâ ̣ n và thực tiễn về hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tuyến tỉnh. Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện Bãi Cháy; Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu qua sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện Bãi Cháy trong thời gian tới. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu trực tiếp của đề tài là việc sử dung trang thiết bị y tế và hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy. - Điều tra khảo sát ban lãnh đạo bệnh viện, các trƣởng phó khoa, phòng, các cán bộ công nhân viên liên quan đến quản lý TTBYT, các bệnh nhân và ngƣời nhà bệnh nhân đƣợc sử dụng TTBYT của bệnh viện Bãi Cháy. 3.2. Phạm vi nghiên cứu 3.2.1. Phạm vi về nội dung Nghiên cứu các vấn đề về hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại Bệnh viê ̣ n Bãi Cháy; đánh giá thực trạng tình hình sử dụng TTBYT; những điểm mạnh yếu, cơ hội và thách thức đối với công tác quản lý TTBYT; các yếu tổ ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng TTBYT; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy. 3.2.2. Phạm vi không gian Nghiên cứu tại Bệnh viê ̣ n Bãi Cháy. 3.2.3. Phạm vi thời gian Đề tài đƣợc nghiên cứu từ năm 2012 đến năm 2014. Thời gian thu thập dữ liệu sơ cấp thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2014. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 Thời gian thu thập dữ liệu thứ cấp thực hiện từ tháng 11/2014 đến tháng 03 năm 2015, các giải pháp đề xuất đến năm 2015, định hƣớng đến năm 2020. 4. Ý nghĩa khoa học của luận văn - Luận văn là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực, là tài liệu để nghiên cứu, tham khảo về hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy trong thời gian tới. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực tiễn từ đó đề xuất sử dụng TTBYT phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng tại các khoa phòng của bệnh viện Bãi Cháy. - Định hƣớng tập trung đầu tƣ TTBYT để phát triển một số chuyên khoa mũi nhọn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và khả năng phát triển của bệnh viện để phát huy tối đa hiệu quả đầu tƣ, hiệu quả sử dụng TTBYT, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh và các vùng phụ cận. 5. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo luận văn đƣợc kết cấu thành 04 chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh. Chương 2: Phƣơng pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Chương 4: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viên Bãi Cháy. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 6 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN 1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng trang thiết bị Y tế tại bệnh viện 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm trang thiết bị Y tế 1.1.1.1. Khái niệm trang thiết bị y tế Theo Thông tƣ số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2014 của Bộ Y tế thì trang thiết bị y tế đƣợc giải thích nhƣ sau [8]: Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật tƣ, hóa chất kể cả phần mềm cần thiết, đƣợc sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau phục vụ cho con ngƣời nhằm mục đích [8]: - Ngăn ngừa, chẩn đoán, điều trị, làm giảm nhẹ bệnh tật hoặc bù đắp tổn thƣơng; - Kiểm tra, thay thế, sửa đổi, hỗ trợ phẫu thuật trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; - Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống; - Kiểm soát sự thụ thai; - Khử trùng trong y tế (không bao gồm hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế); - Vận chuyển chuyên dụng phục vụ cho hoạt động y tế; Bên cạnh đó một số tài liệu cũng cho rằng: Trang thiết bị y tế là một loại hàng hoá đặc biệt, chủng loại đa dạng, luôn đƣợc cập nhật ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới, thế hệ công nghệ luôn thay đổi. 1.1.1.2. Đặc điểm trang thiết bị Y tế Trang thiết bị Y tế có thể đƣợc chia làm hai loại: Y dụng cụ và thiết bị, nhiều loại TTBYT hiện đại đang đƣợc sử dụng trong lĩnh vực khám chữa bệnh cho con ngƣời. Việc ứng dụng khoa học cộng nghệ, đã giúp Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 7 cho việc chuẩn đoán, điều trị bệnh một cách nhanh chóng, chính xác, an toàn, hiệu quả. TTBYT còn giúp cho ngƣời thầy thuốc thêm vững tin và yên tâm trong công việc khám chữa bệnh, đồng thời còn giúp cho ngƣời bệnh thêm lạc quan, hi vọng hơn với việc đẩy lùi căn bệnh đang điều trị. Mỗi loại trang thiết bị y tế có đặc điểm riêng và đƣợc sử dụng linh hoạt cho các đối tƣợng khác nhau. Đặc điểm TTBYT thể hiện: Trang thiết bị y tế theo giá trị: loại thông dụng nhƣ vật tƣ tiêu hao, công cụ dụng cụ và loại là tài sản cố định thƣờng là hiện đại nên có giá trị cao, đắt tiền. Nó đƣợc sản xuất gắn liền với thành tựu của khoa học tiên tiên về khám chữa bệnh nhƣ máy xạ trị gia tốc, cộng hƣởng từ, chụp cắt lớp... Trang thiết bị y tế theo nguồn hình thành: Tại bệnh viện tuyến tỉ nh đƣợc hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có từ ngân sách nhà nƣớc, các loại viện trợ, quỹ phát triển khoa học và tự mỗi đơn vị mua sắm, liên doanh liên kết, xã hội hóa. Trang thiết bị y tế bao gồm nhiều loại khác nhau có tính năng sử dụng khác nhau: Loại thiết bị cá nhân: TTBYT đƣợc sử dụng tại tƣ gia (Homecare). Đây là một phƣơng cách vừa đáp ứng nhu cầu cấp bách vừa đặt nền tảng cho một nền tảng y tế hiện đại. Loại TTBYT đơn giản: Đây là loại thiết yếu đơn giản, dễ sử dụng, kết hợp với các thiết bị khác đƣợc sử dụng trong bệnh viện, đặc biệt là đơn vị y tế nhỏ. Loại TTBYT chuyên dùng trong các bệnh viện yêu cầu ngƣời sử dụng phải am hiểu kỹ thuật tính năng vận hành, kiểm tra theo dõi các thông số. Loại thiết bị nghiên cứu: Đây là những thiết bị đáp ứng nhu cầu trong các phòng nghiên cứu khoa học. Mặc dù hiệu quả kinh tế không phát huy đƣợc ngay nhƣng đây là cách hỗ trợ và xây dựng một hƣớng phát triển lâu dài, nhằm tăng cƣờng năng lực cho bệnh viện. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 8 Trang thiết bị y tế luôn đòi hỏi ngƣời sử dụng phải cập nhật và nâng cao trình độ thƣờng xuyên. 1.1.2. Phân loại trang thiết bị y tế theo chức năng hoạt động Trang thiết bị y tế bao gồm tất cả các dụng cụ, thiết bị kỹ thuật, phƣơng tiện vận chuyển, vật tƣ chuyên dụng và thông dụng phục vụ cho các hoạt động phòng bệnh, khám và chữa bệnh của ngành y tế [9]. Dựa vào các nội dung chuyên môn của y học, ngày nay ngƣời ta có thể phân ra 10 nhóm TTBYT nhƣ sau: - Nhóm I: Thiết bị chẩn đoán hình ảnh bao gồm các thiết bị đặc trƣng là: Máy chụp X-Quang các loại, máy chụp cắt lớp điện toán, chụp cộng hƣởng từ, chụp mạch số hoá xoá nền, máy chụp cắt lớp positron (PET/CT), máy siêu âm . . . - Nhóm II: Thiết bị chẩn đoán điện tử sinh lý bao gồm các loại máy: Máy điện tâm đồ (ECG), điện não đồ (EEG), điện cơ đồ, máy đo lƣu huyết não.... - Nhóm III: Thiết bị labo xét nghiệm bao gồm các thiết bị nhƣ máy đếm tế bào, máy ly tâm.... - Nhóm IV: Thiết bị cấp cứu hồi sức, gây mê, phòng mổ bao gồm các thiết bị nhƣ máy thở, máy gây mê, máy theo dõi (monitoring), máy tạo nhịp tim, máy sốc tim, dao mổ điện, thiết bị tạo oxy.... - Nhóm V: Thiết bị vật lý trị liệu nhƣ điện phân, điện sóng ngắn, tia hồng ngoại, laser trị liệu.... - Nhóm VI: Thiết bị quang điện tử y tế nhƣ Laser CO2, Laser YAG, Nd, Ho, Laser hơi kim loại, phân tích máu bằng Laser.... - Nhóm VII: Thiết bị đo và điều trị chuyên dùng nhƣ máy đo công năng phổi, đo thính giác, tán sỏi ngoài cơ thể, gia tốc điều trị ung thƣ, thiết bị cƣờng nhiệt, máy chạy thận nhân tạo.... - Nhóm VIII: Các thiết bị từ y tế Phƣơng Đông nhƣ máy dò huyệt, massage, châm cứu, điều trị từ phổi.... - Nhóm IX: Nhóm thiết bị điện tử y tế thông thƣờng dùng ở gia đình nhƣ huyết áp kế điện tử, nhiệt kế điện tử, máy chạy khí rung, điện tim.... Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 9 - Nhóm X: Nhóm các loại thiết bị thông dụng phục vụ trong các cơ sở y tế nhƣ thiết bị thanh tiệt trùng, máy giặt, trung tâm quản lý thông tin (hệ thống máy tính), xe ôtô cứu thƣơng, lò đốt rác thải y tế, khu xử lý nƣớc thải.... Ngoài phân loại có tính chất tƣơng đối trên đây, để đảm bảo sự thống nhất trong toàn ngành, Bộ trƣởng Bộ y tế đã ban hành danh mục thiết bị y tế cụ thể đƣợc sử dụng trong lĩnh vực chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 1.1.3. Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu cho Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh Để tăng cƣờng hoạt động quản lý Nhà nƣớc về lĩnh vực TTBYT, Bộ trƣởng Bộ y tế đã ký quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 về việc ban hành danh mục TTBYT tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh. Danh mục TTBYT do Bộ y tế ban hành đối với bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh phân bổ theo các khoa nhƣ sau : - TTBYT khoa Khám bệnh gồm 41 loại. - TTBYT khoa Cấp cứu hồi sức gồm 105 loại. - TTBYT khoa Nội tổng hợp gồm 75 loại. - TTBYT khoa Nội tim mạch lão khoa gồm 72 loại. - TTBYT khoa truyền nhiễm gồm 72 loại. - TTBYT khoa Lao gồm 74 loại. - TTBYT khoa Da liễu gồm 69 loại. - TTBYT khoa Thần kinh gồm 76 loại. - TTBYT khoa Tâm thần gồm 68 loại. - TTBYT khoa Y học cổ truyền gồm 67 loại. - TTBYT khoa Nhi gồm 73 loại. - TTBYT khoa Ngoại tổng hợp gồm 73 loại. - TTBYT khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức gồm 114 loại. - TTBYT khoa Phụ sản gồm 103 loại. - TTBYT khoa Tai mũi họng gồm 82 loại. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
- Xem thêm -