Tài liệu Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tràng an

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

lêi më ®Çu Trong m«i tr-êng c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ tr-êng ngµy nay, mäi doanh nghiÖp ®Òu gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n thuËn lîi nhÊt ®Þnh. V× vËy bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ®Òu ph¶i x©y dùng cho m×nh môc tiªu ho¹t ®éng kinh doanh. §ã lµ môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ ngµy cµng n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó cã thÓ ®¹t ®-îc môc tiªu nµy hä ph¶i vËn dông, khai th¸c triÖt ®Ó c¸c c¸ch thøc, c¸c ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh, kÓ c¶ thñ ®o¹n ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr-êng, h¹ chi phÝ s¶n xuÊt, quay vßng vèn nhanh… dÜ nhiªn chØ trong khu«n khæ ph¸p luËt hiÖn hµnh cho phÐp. Cã thÓ nãi, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chØ cã ý nghÜa ®èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp mµ cßn ®èi víi c¶ x· héi. Tuy nhiªn, víi tr×nh ®é cßn thÊp, tiÒm lùc cña c¸c doanh nghiÖp cßn yÕu hÇu nh- trªn tÊt c¶ c¸c mÆt. Lµm thÕ nµo ®Ó cã ®ñ vèn, ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ vÒ vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c, ®Ó ®¸p øng ®-îc môc tiªu t¨ng tr-ëng, ®Ó tho¸t khái nguy c¬ ph¸ s¶n vµ chiÕn th¾ng trªn thÞ tr-êng c¹nh tranh ®ang lµ bµi to¸n khã víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty cæ phÇn Trµng An ®ang ë trong hoµn c¶nh ®ã vµ môc tiªu nãng báng nhÊt lµ lµm sao ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh h¬n n÷a, ®Ó c«ng ty cµng ph¸t triÓn, tr¸nh nguy c¬ tôt hËu. Trong thêi gian t×m hiÓu ë c«ng ty, em nhËn thÊy ®©y lµ vÊn ®Ò thêi sù ®ang ®-îc quan t©m cña tÊt c¶ thµnh viªn trong c«ng ty. V× vËy, em chän ®Ò tµi: "N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn Trµng An" cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét kh¸i niÖm réng, liªn quan tíi nhiÒu yÕu tè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Do thêi gian t×m hiÓu cã h¹n nªn em chØ tËp trung vµo nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò chÝnh dùa trªn ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ nh÷ng tån t¹i cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ®Ó ®-a ra biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp gåm cã 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ch-¬ng II: T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn Trµng An. 2 Ch-¬ng I C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh I. Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ - HiÖu qu¶ lµ thuËt ng÷ dïng ®Ó chØ mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c môc tiªu ho¹t ®éng cña chñ thÓ vµ chi phÝ mµ chñ thÓ bá ra ®Ó cã kÕt qu¶ ®ã trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. - HiÖu qu¶ lµ chØ tiªu dïng ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n hµnh ®éng1. II. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Xu h-íng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ viÖc héi nhËp vµo c¸c tæ chøc tù do ho¸ mËu dÞch ®· ®-a ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña n-íc ta sang mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cã nhiÒu thuËn lîi nh-ng còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®-a ra nh÷ng chiÕn thuËt kinh doanh hîp lý nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò ®Æt ra cho mäi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Tõ tr-íc tíi nay, c¸c nhµ kinh tÕ ®· ®-a ra nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tøc lµ gi¸ trÞ sö dông cña nã (hoÆc lµ doanh thu vµ nhÊt lµ lîi nhuËn thu ®-îc sau qu¸ tr×nh kinh doanh). Kh¸i niÖm nµy lén gi÷a hiÖu qu¶ víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, gi÷a hiÖu qu¶ víi môc tiªu kinh doanh2. - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ sù t¨ng tr-ëng kinh doanh, ®-îc ph¶n ¸nh qua nhÞp ®é t¨ng cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. C¸ch hiÓu nµy lµ phiÕn diÖn chØ ®øng trªn gi¸c ®é biÕn ®éng theo thêi gian2. 1 2 [1,5] [4,189] 3 Bëi vËy, tõ c¸c kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trªn ta cã thÓ ®-a ra mét kh¸i niÖm bao qu¸t h¬n. - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc nh- lao ®éng, vèn, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu…®Ó ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh2. 2. B¶n chÊt §Ó hiÓu râ b¶n chÊt cña ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh ta cÇn ph©n biÖt râ ranh giíi gi÷a hai ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh vµ kÕt qu¶ kinh doanh: kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ nh÷ng g× mµ doanh nghiÖp ®¹t ®-îc sau mét qu¸ tr×nh kinh doanh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ môc tiªu cÇn thiÕt cña mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú kinh doanh. KÕt qu¶ ®-îc ph¶n ¸nh b»ng chØ tiªu ®Þnh tÝnh nh- sè l-îng s¶n phÈm tiªu thô, doanh nghiÖp, lîi nhuËn…vµ còng cã thÓ ph¶n ¸nh b»ng chØ tiªu ®Þnh l-îng nh- uy tÝn, chÊt l-îng s¶n phÈm3. CÇn chó ý r»ng chØ tiªu ®Þnh ra vµ chØ tiªu ®Þnh l-îng cña mét thêi kú kinh doanh nµo ®ã th-êng lµ rÊt khã x¸c ®Þnh bëi nhiÒu lý do nh- kÕt qu¶ kh«ng chØ lµ s¶n phÈm hoµn chØnh mµ cßn lµ s¶n phÈm dë dang, b¸n thµnh phÈm…H¬n n÷a hÇu nh- qu¸ tr×nh s¶n xuÊt l¹i t¸ch rêi qu¸ tr×nh tiªu thô nªn ngay c¶ s¶n phÈm s¶n xuÊt xong ë mét thêi kú nµo ®ã còng ch-a thÓ kh¼ng ®Þnh ®-îc liÖu s¶n phÈm ®ã cã tiªu thô ®-îc kh«ng vµ bao giê th× tiªu thô ®-îc vµ thu ®-îc tiÒn vÒ. Trong khi ®ã hiÖu qu¶ lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt. Tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc kh«ng thÓ ®o b»ng c¸c ®¬n vÞ hiÖn vËt hay gi¸ trÞ mµ lµ mét ph¹m trï t-¬ng ®èi. CÇn chó ý r»ng tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc chØ cã thÓ ®-îc ph¶n ¸nh b»ng sè t-¬ng ®èi. CÇn chó ý r»ng tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc chØ cã thÓ ®-îc ph¶n ¸nh b»ng sè t-¬ng ®èi: tØ sè gi÷a kÕt qu¶ vµ hao phÝ nguån lùc. NÕu kÕt qu¶ lµ môc 2 3 [6,58] [5,39[ 4 tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× hiÖu qu¶ lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó cã thÓ ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu ®ã4. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cã quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh tÕ, g¾n liÒn víi hai quy luËt t-¬ng øng cña nÒn s¶n xuÊt x· héi lµ quy luËt t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ quy luËt tiÕt kiÖm thêi gian. ChÝnh viÖc khan hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu kinh doanh c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu n¨ng cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. V× vËy yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu, hay chÝnh x¸c h¬n lµ ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ng-îc l¹i ®¹t kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®-îc hiÓu theo nghÜa réng: chi phÝ t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùa chän tèt nhÊt ®· bÞ bá qua, hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc kinh doanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh nµy. Chi phÝ c¬ héi ph¶i ®-îc bæ sung vµo chi phÝ kÕ to¸n vµ lo¹i ra khái lîi nhuËn kÕ to¸n ®Ó thÊy râ lîi Ých kinh tÕ thùc sù. C¸ch tÝnh nh- vËy sÏ khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh lùa chän ph-¬ng h-íng kinh doanh tèt nhÊt, c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ h¬n1. 3. C¸c quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh MÆc dï cßn nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau song cã thÓ kh¼ng ®Þnh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ë n-íc ta hiÖn nay mäi doanh nghiÖp kinh doanh ®Òu cã môc tiªu bao trïm, l©u dµi lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ khi ®Ò cËp ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ta cã thÓ ®øng trªn c¸c gãc ®é kh¸c nhau ®Ó xem xÐt. 4 1 [2,595] [4,191] 5 - HiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh mÆt chÊt l-îng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp trong sù vËn ®éng kh«ng ngõng cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng phô thuéc vµo quy m« vµ tèc ®é biÕn ®éng cña tõng nh©n tè2. - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt lµ hiÖu qu¶ ®¹t ®-îc trùc tiÕp sau mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tøc víi mét l-îng chi phÝ ®Çu vµo ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt sÏ t¹o ra ®-îc gi¸ trÞ ®Çu ra nh- thÕ nµo. Sau mét chu kú s¶n xuÊt ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua doanh thu, gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng hay lîi nhuËn3. Tãm l¹i, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. S¶n xuÊt hµng ho¸ cã ph¸t triÓn hay kh«ng lµ nhê hiÖu qu¶ ®¹t ®-îc cao hay thÊp. Tuú theo ph¹m vi kÕt qña ®¹t ®-îc vµ chi phÝ bá ra mµ cã c¸c ph¹m trï hiÖu qu¶ kh¸c nhau hiÖu qu¶ kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh tÕ -x· héi, hiÖu qu¶ sö dông tõng yÕu tè s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh… Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, hiÖu qu¶ trùc tiÕp cña c¸c doanh nghiÖp lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ quèc d©n, cßn hiÖu qu¶ cña ngµnh hoÆc hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Nh- vËy viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ hay x· héi mang tÝnh chÊt t-¬ng ®èi v× ngay trong mét chØ tiªu còng ph¶n ¸nh c¶ hai mÆt hiÖu qu¶ kinh tÕ -x· héi. HiÖu qu¶ kinh tÕ t¨ng lªn sÏ kÐo theo møc t¨ng cña hiÖu qu¶ x· héi vµ ng-îc l¹i1. III. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Trong xu thÕ nÒn kinh tÕ c¸c n-íc hiÖn nay lµ më cöa vµ héi nhËp, c¸c doanh nghiÖp xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu vµ môc ®Ých kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lu«n lµ t×m kiÕm lîi nhuËn ®Ó bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt, tr¸nh 2 [2,594] [6,62] 1 [6,63] 3 6 nh÷ng rñi ro gÆp ph¶i vµ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Bëi vËy, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh v× nh÷ng lý do sau ®©y: - Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, m«i tr-êng c¹nh tranh gay g¾t n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®øng v÷ng cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. Ngoµi ra, môc tiªu bao trïm, l©u dµi cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. V× vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®ßi hái kh¸ch quan ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña m×nh1. - N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a tËp thÓ Nhµ n-íc vµ ng-êi lao ®éng. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµm quü phóc lîi tËp thÓ ®-îc n©ng lªn, ®êi sèng ng-êi lao ®éng tõng b-íc ®-îc c¶i thiÖn, nghÜa vô nép thuÕ cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc t¨ng2. 2. ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn khan hiÕm c¸c nguån lùc nh- hiÖn nay cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp nãi riªng: - §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh sÏ tËn dông vµ tiÕt kiÖm ®-îc nguån lùc ®Êt n-íc. Thóc ®Èy tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ, ®i nhanh vµo c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ph¸t triÓn kinh tÕ víi tèc ®é nhanh. - §èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp th× n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ môc tiªu c¬ b¶n cña mäi doanh nghiÖp trong kinh tÕ thÞ tr-êng. Khi ®· xãa bá vËt c¶n lµ chÕ ®é bao cÊp, mçi doanh nghiÖp ®-îc quyÒn lîi tù do kinh doanh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong kinh doanh ph¶i coi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ nv träng t©m hµng ®Çu. V× suy cho cïng nã ®-a doanh nghiÖp ®Õn thµnh c«ng hay thÊt b¹i, cã ®¹t ®-îc môc tiªu kinh doanh kh«ng, cã b¶o toµn ®-îc vèn kh«ng. Nãi c¸ch kh¸c hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh quyÕt ®Þnh 1 2 [2,601] [6,65] 7 sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cßn lµ c¬ së ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp2. IV. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ã chÝnh lµ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp chÞu sù t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh»m môc ®Ých thÊy ®-îc sù ¶nh h-ëng cã tÝnh tÝch cùc hay tiªu cùc cña c¸c nh©n tè ®ã, x©y dùng nh÷ng chiÕn l-îc cho doanh nghiÖp nh»m tËn dông nh÷ng thuËn lîi vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1. Nh©n tè kh¸ch quan 1.1. M«i tr-êng kinh tÕ M«i tr-êng kinh tÕ lµ nh©n tè kh¸ch quan t¸c ®éng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tr-íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t-, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh s¸ch c¬ cÊu... cña Nhµ n-íc. Mét thay ®æi nhá trong chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc còng cã thÓ ¸nh h-ëng rÊt lín ®Õn c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c ngµnh vïng kinh tÕ nhÊt ®Þnh. ViÖc t¹o ra m«i tr-êng kinh doanh lµnh m¹nh, kh«ng ®Ó c¸c ngµnh, vïng kinh tÕ nµo ph¸t triÓn theo xu h-íng cung v-ît cÇu, viÖc xö lý tèt c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, quan hÖ tû gi¸ hèi ®o¸i, viÖc ®-a ra c¸c chÝnh s¸ch thuÕ phï hîp víi tr×nh ®é kinh tÕ vµ ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng,… ®Òu lµ nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, t¸c ®éng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cã liªn quan1. 1.2. M«i tr-êng ph¸p lý M«i tr-êng ph¸p lý gåm: LuËt, v¨n b¶n d-íi luËt,… Mäi quy ®Þnh ph¸p luËt cña quèc gia mµ râ rµng, ®Çy ®ñ, nhÊt qu¸n vµ më réng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. TÝnh nghiªm 2 1 [4,187] [2,60] 8 minh cña luËt ph¸p thÓ hiÖn trong m«i tr-êng thùc tÕ ë møc ®é nµo còng t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp2. 1.3.M«i tr-êng c«ng nghÖ C«ng nghÖ ®-îc ®Þnh nghÜa lµ tËp hîp cña c¸c yÕu tè phÇn cøng (thiÕt bÞ m¸y mãc) víi t- c¸ch lµ nh÷ng yÕu tè h÷u h×nh vµ phÇn mÒm (ph-¬ng ph¸p, bÝ quyÕt, kü n¨ng, quy tr×nh…) víi t- c¸ch lµ nh÷ng yÕu tè v« h×nh. HiÖn nay, cïng víi nguån nh©n lùc, xu h-íng ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ vµ t×nh h×nh øng dông khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ trªn thÕ giíi còng nh- trong n-íc cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt, chÊt l-îng s¶n phÈm, tøc lµ ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. N¨ng lùc c«ng nghÖ ngµy cµng trë thµnh yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. Sù thay ®æi cña c«ng nghÖ cã ¶nh h-ëng tíi chu kú sèng cña mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô, nã cã thÓ kÐo dµi chu kú sèng cña s¶n phÈm, do ®ã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ ®-îc n©ng cao. Nh×n chung m«i tr-êng c«ng nghÖ cã ¶nh h-ëng tíi tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ vµ kh¶ n¨ng ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp, do ®ã ¶nh h-ëng tíi n¨ng suÊt, chÊt l-îng s¶n phÈm tøc lµ ¶nh h-ëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp3. 2. Nh©n tè chñ quan Lµ nhãm nh©n tè mµ doanh nghiÖp cã thÓ kiÓm so¸t ®-îc còng nh- cã thÓ ®iÒu chØnh ¶nh h-ëng cña nã. 2.1. Lùc l-îng lao ®éng Ng-êi ta th-êng nh¾c ®Õn luËn ®iÓm ngµy nay khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ ®· trë thµnh lùc l-îng lao ®éng trùc tiÕp. ¸p dông kü thuËt tiªn tiÕn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Þnh ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ, m¸y mãc thiÕt bÞ dï tèi t©n ®Õn ®©u mµ kh«ng cã con 2 3 [2,609] [7,63] 9 ng-êi sö dông th× kh«ng thÓ ph¸t huy hÕt t¸c dông. Ng-îc l¹i nÕu cã m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i mµ con ng-êi kh«ng cã tr×nh ®é sö dông, tr×nh ®é kü thuËt th× kh«ng nh÷ng kh«ng t¨ng ®-îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn tèn kÐm chi phÝ b¶o d-ìng, söa ch÷a v× nh÷ng sai lÇm, háng hãc do kh«ng biÕt sö dông g©y ra. Ngµy nay, sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt ®· thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ tri thøc, ®ßi hái lùc l-îng lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é kü thuËt cao. §iÒu nµy chøng tá vai trß rÊt quan träng cña lùc l-îng lao ®éng ®èi víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh4. 2.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt C¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ yÕu tè hÕt søc quan träng t¹o ra tiÒm n¨ng t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l-îng s¶n phÈm, ®¸p øng cho kh¸ch hµng s¶n phÈm tèt, tho¶ m·n c¶ nh÷ng nhãm kh¸ch hµng ®ßi hái s¶n phÈm cã thuéc tÝnh ®Æc biÖt dÉn ®Õn t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh5. 2.3. Nh©n tè qu¶n trÞ doanh nghiÖp Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, cµng ngµy nh©n tè qu¶n trÞ cµng ®ãng vai trß quan träng víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ph¶i chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. C¸c lîi thÕ vÒ chÊt l-îng vµ sù kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm gi¸ c¶ vµ tèc ®é cung øng ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh phô thuéc chñ yÕu vµo nh·n quan vµ kh¶ n¨ng qu¶n trÞ cña c¸c nhµ qu¶n lý. §Õn nay, ng-êi ta kh¼ng ®Þnh ngay c¶ ®èi víi viÖc ®¶m b¶o vµ ngµy cµng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp còng chÞu ¶nh h-ëng nhiÒu cña nh©n tè qu¶n trÞ chø kh«ng ph¶i cña nh©n tè kü thuËt. Ngoµi ra, viÖc lùa chän bé m¸y qu¶n trÞ phï hîp víi tõng doanh nghiÖp sÏ gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tr«i ch¶y, cã thÓ kÕt hîp c¸c nguån lùc ®Çu vµo tèi -u nhÊt ®Ó tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh1. 4 [2,602] [2,603] 1 [2,605] 5 10 V. c¸c ph-¬ng ph¸p vµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1. C¸c ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gåm nh÷ng néi dung lý luËn vµ ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau tuú thuéc vµo tõng lÜnh vùc cô thÓ mµ ¸p dông. Sau ®©y lµ mét sè ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu: 1.1. Ph-¬ng ph¸p chi tiÕt Mäi kÕt qu¶ kinh doanh ®Òu cÇn thiÕt vµ cã thÓ chi tiÕt theo nh÷ng h-íng kh¸c nhau. Ph-¬ng ph¸p chi tiÕt dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kÕt qu¶ ®¹t ®-îc. Ng-êi ta chi tiÕt sè liÖu ®Ó ph©n tÝch: chi tiÕt theo c¸c bé phËn cÊu thµnh chØ tiªu, chi tiÕt theo thêi gian, chi tiÕt theo ®Þa ®iÓm. 1.2. Ph-¬ng ph¸p so s¸nh Ph-¬ng ph¸p so s¸nh còng lµ ph-¬ng ph¸p ®-îc sö dông phæ biÕn trong ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶, x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ xu h-íng biÕn ®éng cña chØ tiªu ph©n tÝch. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch. §Ó phôc vô cho môc ®Ých cô thÓ cña ph©n tÝch, ng-êi ta th-êng tiÕn hµnh so s¸nh b»ng hai c¸ch: so s¸nh b»ng sè tuyÖt ®èi, so s¸nh b»ng sè t-¬ng ®èi. C¸c chØ tiªu ®-a ra so s¸nh cÇn ph¶i thèng nh¸t víi nhau: - §¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ néi dung kinh tÕ cña chØ tiªu - §¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ ph-¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ tiªu - §¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ ®¬n vÞ tÝnh cña c¸c chØ tiªu, c¶ vÒ sè l-îng, thêi gian vµ gi¸ trÞ1. 1.3. Ph-¬ng ph¸p lo¹i trõ Ph-¬ng ph¸p lo¹i trõ lµ ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h-ëng cña tõng nh©n tè ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸ch lo¹i trõ ¶nh h-ëng 1 [3,14-20] 11 cña c¸c nh©n tè kh¸c. Ph-¬ng ph¸p nµy lµ sù kÕt hîp cña hai ph-¬ng ph¸p: ph-¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn vµ ph-¬ng ph¸p sè chªnh lÖch1. 2. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 2.1. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp - Tû suÊt lîi nhuËn theo vèn kinh doanh: C«ng thøc: Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh = Lỗi! ChØ tiªu nµy cho ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông mét ®ång vèn kinh doanh bá ra ®-îc bao nhiªu tû ®ång lîi nhuËn2. - Tû suÊt lîi nhuËn so víi doanh thu: C«ng thøc: tû suÊt lîi nhuËn víi doanh thu = Lỗi! ChØ tiªu nµy cho ta biÕt cø mét ®ång doanh thu ®¹t ®-îc th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Tû suÊt lîi nhuËn cµng cao th× hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng tèt2. - Tû suÊt lîi nhuËn theo chi phÝ: C«ng thøc: Tû suÊt lîi nhuËn trªn chi phÝ = Lỗi! ChØ tiªu nµy cho ta biÕt cø mét ®ång chi phÝ bá ra thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn2. 2.2. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lÜnh vùc ho¹t ®éng: 2.2.1. HiÖu qu¶ sö dông vèn - Sè vßng quay toµn bé vèn: C«ng thøc: Sè vßng quay vèn kinh doanh = Lỗi! ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh: b×nh qu©n trong kú kinh doanh, vèn kinh doanh quay ®-îc bao nhiªu vßng. Sè vßng quay cµng lín chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao vµ ng-îc l¹i1. 1 [3,14-20] [2,614-623] 1 [2,614-623] 2 12 - HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh: cã hai chØ tiªu sau: + Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh = Lỗi! ChØ tiªu nµy cho thÊy n¨ng suÊt cña vèn cè ®Þnh, cø mét ®ång vèn cè ®Þnh bá ra thu ®-îc bao nhiªu ®ång doanh thu. + Søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh = Lỗi! ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn cè ®Þnh bá ra th× thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn1. - HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng: cã hai chØ tiªu sau: + Søc s¶n xuÊt cña vèn l-u ®éng = Lỗi! ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh mét ®ång vèn l-u ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sÏ t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång doanh thu: + Søc sinh lêi cña vèn l-u ®éng = Lỗi! ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn l-u ®éng bá ra sÏ t¹o ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng lín hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng cµng cao1. 2.2.2. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng: cã c¸c chØ tiªu sau: - N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n = Lỗi! ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt kinh doanh cña lao ®éng trong kú. - Søc sinh lêi cña lao ®éng b×nh qu©n = Lỗi! ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét lao ®éng th× t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn1. 2.2.3. C¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n - Tû suÊt tµi trî = Lỗi! ChØ tiªu nµy cµng cao, chøng tá møc ®é ®éc lËp vÒ mÆt tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cµng cao vµ ng-îc l¹i. - Tû suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh (ng¾n h¹n) = Lỗi! 1 1 1 [2,614-623] 13 ChØ tiªu nµy cho biÕt kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp lµ cao hay thÊp. NÕu chØ tiªu nµy xÊp xØ lµ 1 th× doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ kh¶ quan. - Tû suÊt thanh to¸n tøc thêi = Lỗi! ChØ tiªu nµy > 0,5 th× t×nh h×nh thanh to¸n t-¬ng ®èi kh¶ quan, nÕu < 0,5 th× doanh nghiÖp cã thÓ gÆp khã kh¨n trong thanh to¸n c«ng nî. - Tû suÊt thanh to¸n cña vèn l-u ®éng = Lỗi! ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn cña tµi s¶n l-u ®éng nÕu chØ tiªu nµy tÝnh ra > 0,5 hoÆc < 0,1 ®Òu kh«ng tèt2. 2 [3,268-271] 14 Ch-¬ng II t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn trµng an I. giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty 1. Tªn c«ng ty, ®Þa ®iÓm, ph¹m vi ho¹t ®éng - Tªn c«ng ty: c«ng ty cæ phÇn trµng an - Tªn giao dÞch quèc tÕ: Trangan joint-stock corporation - §Þa ®iÓm c«ng ty: Sè 30 - Phïng ChÝ Kiªn - quËn CÇu GiÊy - Hµ Néi - Tel: 04. 7564459 - 04. 7564184 - 04.7564976 - Fax: 8447564138 - Ph¹m vi ho¹t ®éng: C«ng ty cæ phÇn Trµng An ho¹t ®éng trªn toµn l·nh thæ ViÖt Nam, cã thÓ më thªm nhµ m¸y, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn trong vµ ngoµi n-íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 2. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty b¸nh kÑo Trµng An lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc trùc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi, lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ®éc lËp ®-îc thµnh lËp theo th«ng b¸o sè 1113 CP (21/11/1992) cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ vµ Q§ 2138/Q§UB (08/12/1992) cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty ®-îc ®Æt t¹i ph-êng NghÜa §«, quËn CÇu GiÊy - Hµ Néi vµ cã nv chñ yÕu lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh kÑo nh»m ®¸p øng nhu cÇu cho nh©n d©n thñ ®« vµ c¶ n-íc s¶n phÈm cña c«ng ty tõ l©u ®· kh«ng cßn xa l¹ víi ng-êi tiªu dïng trªn toµn quèc vµ ®Õn th¸ng 10 n¨m 2004 c«ng ty ®· chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn Trµng An theo quyÕt ®Þnh sè: 6238/Q§UB ngµy 24/9/2004 cña UBDN thµnh phè Hµ Néi. Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ: 22,2 tû ®ång, trong ®ã vèn Nhµ n-íc chiÕm 51,7%. C«ng ty cã giÊy phÐp kinh doanh sè 0103005601 do Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. §Ó cã mét chç ®øng v÷ng vµng trªn thÞ tr-êng nh- ngµy h«m nay, c«ng ty ®· ph¶i tr¶i qua kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch. 15 - C«ng ty cã nguån gèc tõ xÝ nghiÖp kÑo Hµ Néi hîp víi xÝ nghiÖp Mú NghÜa §«. Ngay tõ buæi ®Çu tiªn ®ã, c«ng ty ®· vÊp ph¶i nhiÒu khã kh¨n, trë ng¹i. Trong khi c¸c ®¬n vÞ kh¸c vÉn ®-îc h-ëng sù trî cÊp th× c«ng ty ph¶i tù ®i lo t×m kiÕm nguån hµng, t×m kiÕm n¬i tiªu thô. §Çu vµo kh«ng ®ñ, ®Çu ra l¹i chËm, vèn thiÕu trÇm träng (lóc c«ng ty chØ cã 200 triÖu ®ång tiÒn vèn) t-ëng chõng c«ng ty kh«ng thÓ v-ît qua næi. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ®ang ë t×nh tr¹ng suy tho¸i, siªu l¹m ph¸t x¶y ra th-êng xuyªn, c«ng ty l¹i ®øng tr-íc nh÷ng thö th¸ch míi. - Nh-ng víi chiÕn l-îc ph¸t triÓn ®óng ®¾n, víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý giµu kinh nghiÖm, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao (80% cã b»ng ®¹i häc) vµ mét líp c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã tr¸ch nhiÖm, c«ng ty ®· dÇn v-ît qua ®-îc c¬n khñng ho¶ng. Quy m« s¶n xuÊt ngµy cµng më réng, thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng chØ cßn bã gän trong ph¹m vi toµn quèc mµ c«ng ty cßn xuÊt khÈu s¶n phÈm cña m×nh ra thÞ tr-êng thÕ giíi. Sè l-îng vµ chñng lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng, nÕu nh- ban ®Çu c«ng ty chØ s¶n xuÊt 5 mÆt hµng ®¬n ®iÖu th× ®Õn nay chñng lo¹i mÆt hµng cña c«ng ty ®· lªn tíi hµng chôc lo¹i, trong ®ã s¶n phÈm kÑo h-¬ng cèm vµ b¸nh kem quÕ lµ hai s¶n phÈm næi tiÕng rÊt ®-îc -a chuéng vµ ®· ®em l¹i cho c«ng ty mét kho¶n lîi nhuËn kh¸ lín. Cã thÓ nãi giai ®o¹n tõ n¨m 1992 trë l¹i ®©y lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh nhÊt cña c«ng ty. Sù chñ ®éng hoµn toµn trong s¶n xuÊt kinh doanh ®· gióp c«ng ty ph¸t triÓn nh¶y vät vÒ mäi mÆt: + VÒ mÆt hµng: 40 mÆt hµng víi chÊt l-îng cao, chñng lo¹i phong phó, mÉu m· ®a d¹ng. §Æc biÖt kÑo h-¬ng cèm, kÑo s«c«la, b¸nh kem quÕ cña c«ng ty rÊt ®-îc -a chuéng. + VÒ tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh: Thay thÕ hai d©y chuyÒn l¹c hËu cña nh÷ng n¨m 60 lµ d©y chuyÒn hiÖn ®¹i cña §µi Loan, §øc, Ba Lan. §Õn n¨m 2000 c«ng ty ®Çu t- thªm hai d©y m¸y s¶n xuÊt Snack, b¸nh kem quÕ vµ b¸nh quy cao cÊp. + VÒ s¶n l-îng: Do më réng quy m« vµ n©ng cao s¶n xuÊt cho nªn s¶n l-îng cña c«ng ty ngµy mét t¨ng. NÕu nh- n¨m 1992, c«ng ty s¶n xuÊt ®-îc 16 2700 tÊn b¸nh kÑo c¸c lo¹i th× n¨m 2005 võa qua, c«ng ty ®· s¶n xuÊt ®-îc 5200 tÊn c¸c lo¹i. + VÒ doanh sè: Tõ mét c«ng ty hµng n¨m thu ®-îc kh«ng qu¸ 12 tû ®ång tiÒn vèn nay c«ng ty ®· ®¹t ®-îc doanh sè h¬n 56 tû ®ång 1 n¨m trong ®ã lîi nhuËn chiÕm 10%. Vèn tù cã cña c«ng ty theo ®ã còng kh«ng ngõng t¨ng lªn. HiÖn nay c«ng ty ®ang n¾m trong tay kho¶ng 20 tû ®ång vèn l-u ®éng mét con sè ®¸ng kÓ víi mét c«ng ty thuéc lo¹i h×nh võa vµ nhá. Nh×n l¹i chÆng ®-êng tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Çy khã kh¨n gian khæ míi thÊy hÕt ®-îc nh÷ng nç lùc phi th-êng cña c«ng ty ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh. Tuy nhiªn, trong vµi n¨m gÇn ®©y, do thÞ tr-êng cã nhiÒu biÕn ®éng nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cã phÇn chËm l¹i ngoµi ra c«ng ty cßn ph¶i ®èi ®Çu víi nh÷ng th¸ch thøc míi khã kh¨n h¬n ®ã lµ sù c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong n-íc, c¸c doanh nghiÖp liªn doanh vµ c¸c doanh nghiÖp 100% vèn n-íc ngoµi,…T×nh h×nh nµy l¹i ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã nh÷ng s¸ch l-îc míi. HiÖn nay c«ng ty ®ang t¨ng c-êng c«ng t¸c thÞ tr-êng nh-: n¾m v÷ng b¸n hµng, nghiªn cøu thÞ tr-êng b¸nh kÑo cao cÊp ®Ó kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt vµ ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng. Chóng ta mong r»ng víi nh÷ng s¸ch l-îc míi c«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng vµ trong t-¬ng lai tiÕp tôc c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn m¹nh h¬n. 3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty Qua phÇn trªn chóng ta cã thÓ thÊy r»ng C«ng ty cæ phÇn Trµng An cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i s¶n phÈm b¸nh kÑo, ®©y lµ nh÷ng mÆt hµng chñ ®¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®ãng gãp mét phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n-íc, t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. C«ng ty cæ phÇn Trµng An ®-îc phÐp kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc sau: - S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i s¶n phÈm b¸nh kÑo ®Ó cung cÊp cho thÞ tr-êng. 17 - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp víi n-íc ngoµi nh÷ng mÆt hµng mµ c«ng ty kinh doanh. - S¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp thùc phÈm vi sinh. - DÞch vô ®Çu t-, t- vÊn, t¹o nguån vèn ®Çu t-, nghiªn cøu ®µo t¹o, chuyÓn giao c«ng nghÖ, thiÕt kÕ, chÕ t¹o, x©y l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh chuyªn ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm. - Kinh doanh kh¸ch s¹n, chung c-, nhµ hµng, ®¹i lý cho thuª v¨n phßng, du lÞch, héi chî, triÓn l·m, th«ng tin, qu¶ng c¸o. - Tham gia mua, b¸n cæ phiÕu trªn thÞ tr-êng chøng kho¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ chøng kho¸n. Ngoµi ra, C«ng ty cßn cã nhiÖm vô sau: - B¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®-îc giao. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. - Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng: ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. Nh- vËy, môc tiªu chung cña c«ng ty lµ ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc, ®ång thêi kh«ng ngõng ph¸t triÓn quy m« doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. 4. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An 4.1. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý C«ng ty cæ phÇn Trµng An 18 Tæng gi¸m ®èc Phã Tæng gi¸m ®èc Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt V¨n phßng Phßng Marketing Phßng Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn Phßng QC (KCS) Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn - Kho NL, TP - Bèc xÕp XN KÑo 1 S¶n xuÊt kÑo cøng XN KÑo 2 S¶n xuÊt kÑo mÒm b¸nh Ph¸p XN B¸nh 1 SX b¸nh kem quÕ SX b¸nh quy XN B¸nh 2 S¶n xuÊt Snack Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn C¬ khÝ 19 Lß h¬i 4.2. C¬ cÊu tæ chøc vµ nh©n sù T¹i C«ng ty cæ phÇn Trµng An hiÖn nay, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty chia thµnh: mét Ban gi¸m ®èc, 7 phßng ban chøc n¨ng vµ 4 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Ban gi¸m ®èc: cã Tæng gi¸m ®èc vµ phã Tæng gi¸m ®èc. + Tæng gi¸m ®èc: Lµ ng-êi l·nh ®¹o cao nhÊt, trùc tiÕp ®iÒu khiÓn viÖc qu¶n lý c«ng ty, quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty. S¾p xÕp, bè trÝ nh©n sù. Tæng gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Phã Tæng gi¸m ®èc: Phô tr¸ch kinh doanh vµ phô tr¸ch kü thuËt, lµ ng-êi trùc tiÕp l·nh ®¹o c¸c phßng ban, sau ®ã b¸o c¸o lªn tæng gi¸m ®èc. - C¸c phßng ban chøc n¨ng: + Ban kiÓm so¸t chÊt l-îng (KCS): Nh©n lùc: 5 ng-êi Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: KiÓm so¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo c¸c v¨n b¶n ISO. KiÓm so¸t chÊt l-îng nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm. KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng ®ång thêi lËp hµnh ®éng kh¾c phôc. L-u mÉu thµnh phÈm. Nghiªn cøu ph©n tÝch tæng hîp ®¸nh gi¸ chÊt l-îng. KiÓm so¸t thiÕt bÞ kiÓm nghiÖm. + Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt: Nh©n lùc: 26 ng-êi Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: Tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l-îc vµ ®Çu t- dµi h¹n, trung h¹n. LËp vµ theo dâi, tæng hîp, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ b¸o c¸o kÕ ho¹ch th¸ng, quý, n¨m. Thèng kª, theo dâi b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Ph©n tÝch vµ xö lý c¸c th«ng tin vÒ vËt t- ®Çu vµo, lao ®éng, t×nh h×nh sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, tiªu thô s¶n phÈm… lµm c¬ së lËp vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ®iÒu ®é s¶n xuÊt. TÝnh to¸n ph©n tÝch gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, ®iÓm hoµ vèn kÕ ho¹ch, tham gia lËp dù ¸n ®Çu t- nghiªn cøu ph¸t triÓn. CÊp ph¸t, thanh quyÕt to¸n vËt t-, nguyªn liÖu, ®iÒu ®éng lao ®éng. Tæng hîp, x¸c nhËn c¸c 20
- Xem thêm -