Tài liệu Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh pháo hoa tại công ty tnhh một thành viên hoá chất 21

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BẠCH TIẾN LIÊN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH PHÁO HOA TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÁ CHẤT 21 – BỘ QUỐC PHÕNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế THÁI NGUYÊN, NĂM 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BẠCH TIẾN LIÊN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH PHÁO HOA TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÁ CHẤT 21 – BỘ QUỐC PHÕNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số : 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt THÁI NGUYÊN, NĂM 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của tác giả. Các số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu trích dẫn trong quá trình nghiên cứu đều đƣợc ghi rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Bạch Tiến Liên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và viết luận văn tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong nhà trƣờng cũng nhƣ các cán bộ của Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21 - Bộ Quốc phòng. Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt, Tổng biên tập - tạp chí nghiên cứu kinh tế - Viện kinh tế Việt Nam, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tôi nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trƣờng, phòng Đào tạo, phòng Quản lý đào tạo Sau đại học của trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, viết luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình và những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô giáo, các cán bộ Nhà trƣờng tạo điều kiện giúp đỡ tôi, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn bè, ngƣời thân giúp đỡ tôi thực hiện nhiệm vụ này. Vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, luận văn còn có những hạn chế, tôi rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các thầy, cô giáo và các đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn ! Phú thọ, ngày tháng năm 2013 Tác giả luận văn Bạch Tiến Liên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn ........................................................................................................... i Lời cam đoan ....................................................................................................... ii Mục lục ............................................................................................................... iii Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt............................................................... vi Danh mục các bảng .......................................................................................... vii Danh mục các hình vẽ, đồ thị ........................................................................... viii MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH....... 5 1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh ............................................... 5 1.1.1. Một số vấn đề lý thuyết về hiệu quả sản xuất kinh doanh ..................... 5 1.1.2. Sự cần thiết và yêu cầu phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. .. 9 1.1.3. Nội dung cơ bản nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh. ............... 11 1.1.4. Các yếu tố tác động tới hiệu quả sản xuất kinh doanh. ........................ 12 1.2. Cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam và trên thế giới................................................................ 23 1.2.1. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số các doanh nghiệp trên thế giới ..................................................................................................... 23 1.2.2. Nâng cao hiệu quả kinh doanh của một số các doanh nghiệp ở Việt Nam .... 26 1.2.3. Một số bài học kinh nghiệm rút ra về hiệu quả kinh doanh của DN ... 27 Chƣơng 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................ 29 2.1. Câu hỏi nghiên cứu ....................................................................................... 29 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................... 29 2.2.1. Phƣơng pháp lý luận ............................................................................ 29 2.2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu...................................................................... 29 2.2.3. Các phƣơng pháp thu thập thông tin .................................................... 29 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv 2.2.4. Phƣơng pháp xử lý số liệu.................................................................... 30 2.2.5. Phƣơng pháp phân tích ......................................................................... 30 2.2.6. Hệ thống tiêu chí nghiên cứu ............................................................... 31 Chƣơng 3. ĐẶC ĐIỂM CƠ BÀN VÀ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÁ CHẤT 21 ......... 37 3.1. Đặc điểm cơ bản về Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21 ................ 37 3.1.1. Lịch sử hình thành của công ty ............................................................ 37 3.1.2. Hình thức, tên gọi, địa chỉ của công ty ................................................ 40 3.1.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty .................................................... 40 3.1.4. Hệ thống tổ chức của công ty............................................................... 41 3.1.5. Tình hình lao động của công ty............................................................ 42 3.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm pháo hoa của công ty .................... 42 3.2.1. Tình hình sản xuất sản phẩm pháo hoa của công ty ............................ 44 3.2.2. Kết quả sản xuất sản phẩm pháo hoa của công ty. ............................... 45 3.2.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm. ................................................................ 47 3.3. Thực trạng kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của công ty ........................ 49 3.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty ..................... 54 3.4.1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp: .................................................... 54 3.4.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp ...................................................... 58 3.4.3. Những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và vấn đề đặt ra trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty ............................................. 71 Chƣơng 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÁ CHẤT 21 ......... 73 4.1. Quan điểm, định hƣớng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21 ........................................................................ 73 4.1.1. Quan điểm về nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty ................... 73 4.1.2. Định hƣớng cơ bản về nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty ..... 74 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v 4.2. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21 giai đoạn 2012-2020 ..................................... 75 4.2.1. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lƣợng sản phẩm, chất lƣợng dịch vụ, giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm ............................. 75 4.2.2. Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ của sản phẩm ........................................... 81 4.2.3. Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 82 4.2.4. Nâng cao khả năng thu hút nguồn lực của công ty .............................. 85 4.3. Một số đề xuất kiến nghị ............................................................................... 85 4.3.1. Đối với nhà nƣớc .................................................................................. 85 4.3.2. Đối với cơ quan chính quyền địa phƣơng ............................................ 86 4.3.3. Đối với doanh nghiệp ........................................................................... 86 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 89 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT - CP : Cổ phần - C.ty : Công ty - CSH : Chủ sở hữu - DN : Doanh nghiệp - DT : Doanh thu - CP : Chi phí - LN : Lợi nhuận - TSCĐ : Tài sản cố định - VCĐ : Vốn cố định - VLĐ : Vốn lƣu động - KD : Kinh doanh - Nxb : Nhà xuất bản - NN : Nhà nƣớc - SX : Sản xuất - TNHH : Trách nhiệm hữu hạn - UBND : Ủy ban nhân dân - XK : Xuất khẩu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Sản lƣợng sản xuất pháo hoa giai đoạn 2008 - 2011 ................................. 44 Bảng 3.2: Tình hình tiêu thụ sản phẩm pháo hoa của công ty ................................... 47 Bảng 3.3: Số lƣợng sản xuất sản phẩm pháo hoa của công ty ................................... 49 Bảng 3.4: Giá trị sản xuất sản phẩm pháo hoa của công ty giai đoạn 2008-2009 ..... 49 Bảng 3.5: Giá trị sản xuất sản phẩm pháo hoa của công ty giai đoạn 2010-2011 ..... 50 Bảng 3.6: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, năng suất lao động của công ty qua các năm .... 51 Bảng 3.7: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty .................................. 53 Bảng 3.8: Hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2008-2011 ... 54 Bảng 3.9: Cơ cấu lao động của công ty trong giai đoạn 2008-2011 .......................... 58 Bảng 3.10: Cơ cấu lao động phân loại theo kết cấu .................................................. 59 Bảng 3.11: Cơ cấu lao động phân loại theo trình độ.................................................. 60 Bảng 3.12: Kết quả về đào tạo CB-CNV ................................................................... 62 Bảng 3.13: Kết quả về chăm sóc sức khoẻ ngƣời lao động ....................................... 62 Bảng 3.14: Một số chỉ tiêu khác ................................................................................ 63 Bảng 3.15: Một số chỉ tiêu khác ................................................................................ 63 Bảng 3.16: Hoạt động nghiên cứu phát triển của công ty .......................................... 66 Bảng 3.17: Số liệu thống kê ý kiến khách hàng một số năm gần đây ....................... 69 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Hình 3.1: Pháo hoa tầm cao xuất khẩu ..................................................................... 43 Hình 3.2: Pháo hoa tầm thấp Ф60 ( Phục vụ bắn trong nƣớc) ................................. 44 Biểu đồ 3.1: Sản xuất pháo hoa xuất khẩu của công ty giai đoạn 2008 - 2011........ 45 Biểu đồ 3.2: Sản xuất pháo hoa tầm cao trong nƣớc của công ty giai đoạn 2008-2011 .. 46 Biểu đồ 3.3: Sản xuất pháo hoa tầm thấp trong nƣớc của công ty giai đoạn 2008-2011 ............................................................................................ 47 Biểu đồ 3.4: Tình hình tiêu thụ sản phẩm pháo hoa tại thị trƣờng quốc tế .............. 48 Biểu đồ 3.5: Tình hình tiêu thụ sản phẩm pháo hoa tại thị trƣờng trong nƣớc ........ 49 Biểu đồ 3.6: Cơ cấu lao động của công ty ............................................................... 59 Biểu đồ 3.7: Tổng hợp các ý kiến khách hàng thông qua phiếu xin ý kiến khách hàng .. 70 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Cơ chế thị trƣờng đang ngày càng phát triển, môi trƣờng cạnh tranh ngày càng gay gắt, để tồn tại và tiếp tục phát triển trên thị trƣờng buộc các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để giúp doanh nghiệp có đƣợc những quyết sách đúng đắn, phù hợp từng giai đoạn, thời kỳ ngắn hạn cũng nhƣ dài hạn, doanh nghiệp cần phải đánh giá đúng thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, từ đó đƣa ra đƣợc những giải pháp kinh doanh phù hợp cho giai đoạn mới, với hiệu quả cao hơn. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho doanh nghiệp thấy đƣợc hiệu quả sử dụng, kết hợp các yếu tố đầu vào, làm cơ sở cho việc điều chỉnh kịp thời hạn chế của các nguồn lực, cũng nhƣ cách thức sử dụng, phối hợp các nguồn lực với mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn DN. Tại đại hội lần thứ X của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhấn mạnh: “ Chúng ta chủ trƣơng xây dựng và thực hiện chiến lƣợc quốc gia về phát triển doanh nghiệp, xây dựng một hệ thống doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao” (Đảng cộng sản Việt Nam, 2006). Vì vậy, việc đánh giá và tìm biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp là việc vô cùng cần thiết trong thời điểm này. Vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn đƣợc ban lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21 quan tâm, xem đây là thƣớc đo và công cụ thực hiện mục tiêu kinh doanh tại Công ty. Vì vậy, việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21 là một việc làm cấp thiết, mang tính thời sự, giúp lãnh đạo của Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21 đánh giá chính xác thực trạng sản xuất, kinh doanh của công ty. Từ đó đƣa ra những chính sách quản lý phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã chọn đề tài: “ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh pháo hoa tại Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21 – Bộ Quốc Phòng” làm đề tài luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế với mong muốn giải quyết vấn đề nêu trên. 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Hiện nay có nhiều tác giả và nhiều công trình khoa học nghiên cứu về hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng nhƣ những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong đó có một số công trình khoa học tiêu biều sau: - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011), Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất thuỷ sản xuất khẩu vùng Bắc Trung Bộ. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số: B2010.06.171TĐ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Dƣơng Thị Thanh Mai. - Chu Văn Cấp (2003), Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách cạnh tranh ở Việt Nam (2000). Ban chính sách kinh tế vĩ mô, Nxb LĐ, Hà Nội. - Vũ Trọng Lâm (2006), Nâng cao khả năng kinh doanh của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb CTQG, Hà Nội. - Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb LĐXH, Hà Nội. Nhìn chung các công trình nghiên cứu khoa học trên đã đề cập đến những vấn đề lý thuyết, thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng nhƣ năng lực cạnh tranh của từng vùng, từng ngành, từng doanh nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên nghiên cứu chuyên sâu về một doanh nghiệp có sản phẩm mang tính đặc thù mà cụ thể là sản phẩm pháo hoa của Công ty TNHH 1 thành viên hoá chất 21, cho đến nay chƣa có công trình khoa học nào nghiên cứu. Đây sẽ là mục tiêu và cũng là nhiệm vụ đặt ra cho đề tài nghiên cứu và giải quyết. 3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 3.1. Mục tiêu chung Đánh giá, thực trạng sản xuất kinh doanh và xu hƣớng kinh doanh pháo hoa của Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21- Bộ Quốc Phòng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh pháo hoa của công ty đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. 3.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng. - Đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm pháo hoa của Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21 trong thời gian 2008-2011. - Đề xuất một số nhân tố ảnh hƣởng chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh pháo hoa của Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21 trong giai đoạn 2012-2020. 3.3. Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu là quá trình sản xuất kinh doanh pháo hoa của Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21. 3.4. Phạm vi nghiên cứu  Về nội dung: nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh, hiệu quả sản xuất kinh doanh pháo hoa của Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21, vì vậy đề tài chỉ nghiên cứu: Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh pháo hoa của Công ty TNHH 1 thành viên hoá chất 21 trong năm 2008-2011, cùng với sự biến động của môi trƣờng kinh doanh hiện nay để đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh pháo hoa của công ty.  Về không gian: thực hiện tại Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21và một số công ty, địa bàn hoạt động của công ty.  Về thời gian: nghiên cứu thông qua số liệu của công ty giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2011. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN Những đóng góp mới của luận văn cả về lý luận, thực tiễn và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh pháo hoa của công ty bao gồm: - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh doanh của công ty. - Đánh giá đƣợc thực trạng sản xuất kinh doanh pháo hoa của Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21, những kết quả đạt đƣợc, những hạn chế, yếu kém về sản xuất kinh doanh và nguyên nhân tình hình; chỉ rõ các nhân tố tác động chủ yếu ảnh hƣởng đến sản xuất kinh doanh pháo hoa của công ty. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh pháo hoa của công ty, đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2012 – 2020. Kết quả nghiên cứu của luận văn là căn cứ cho việc hoạch định chính sách, giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh pháo hoa của công ty TNHH một thành viển hóa chất 21, góp phần thúc đẩy công ty ngày càng phát triển. 5. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN Luận văn cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chiến lƣợc kinh doanh và các giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm của các doanh nghiệp (trong và ngoài tỉnh Phú Thọ) trong bối cảnh hội nhập kinh tế của nƣớc ta hiện nay. 6. KẾT CẤU LUẬN VĂN Luận văn ngoài lời mở đầu, kết luận, đƣợc cấu tạo gồm 4 chƣơng: - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh. - Chương 2: Phƣơng pháp nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh - Chương 3: Đặc điểm địa bàn và thực trạng về tình hình sản xuất kinh doanh pháo hoa của Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 - Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh pháo hoa tại Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh 1.1.1. Một số vấn đề lý thuyết về hiệu quả sản xuất kinh doanh 1.1.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh Đối với tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế, với các cơ chế quản lý khác nhau thì có các nhiệm vụ mục tiêu hoạt động khác nhau. Ngay trong mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp cũng có các mục tiêu khác nhau. Nhƣng có thể nói rằng trong cơ chế thị trƣờng ở nƣớc ta hiện nay và đặc biệt trong bối cảnh gia nhập WTO, mọi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp tƣ nhân, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn...) đều có mục tiêu bao trùm lâu dài là tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt đƣợc mục tiêu này mọi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một chiến lƣợc kinh doanh và phát triển doanh nghiệp thích ứng với các biến động của thị trƣờng, phải thực hiện việc xây dựng các kế hoạch kinh doanh, các phƣơng án kinh doanh, phải kế hoạch hoá các hoạt động của doanh nghiệp và đồng thời phải tổ chức thực hiện chúng một cách có hiệu quả. Trong quá trình tổ chức xây dựng và thực hiện các hoạt động quản trị trên, các doanh nghiệp phải luôn kiểm tra ,đánh giá tính hiệu quả của chúng. Muốn kiểm tra đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn doanh nghiệp cũng nhƣ từng lĩnh vực, từng bộ phận bên trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp không thể không thực hiện việc tính hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 6 doanh đó. Vậy thì hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh (hiệu quả sản xuất kinh doanh) là gì ? Để hiểu đƣợc phạm trù hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh thì trƣớc tiên chúng ta tìm hiểu xem hiệu quả kinh tế nói chung là gì. Từ trƣớc đến nay có rất nhiều tác giả đƣa ra các quan điểm khác nhau về hiệu quả kinh tế : - Theo P. Samerelson và W. Nordhaus thì : "Hiệu quả sản xuất diễn ra khi xã hội không thể tăng sản lƣợng một loạt hàng hoá mà không cắt giảm một loạt sản lƣợng hàng hoá khác. Một nền kinh tế có hiệu quả nằm trên giới hạn khả năng sản xuất của nó"(1). Thực chất của quan điểm này đã đề cập đến khía cạnh phân bổ có hiệu quả các nguồn lực của nền sản xuất xã hội. Việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực sản xuất trên đƣờng giới hạn khả năng sản xuất sẽ làm cho nền kinh tế có hiệu quả cao. Có thể nói mức hiệu quả ở đây mà tác giả đƣa ra là cao nhất, là lý tƣởng và không thể có mức hiệu quả nào cao hơn nữa. - Có một số tác giả lại cho rằng hiệu quả kinh tế đƣợc xác định bởi quan hệ tỷ lệ giữa sự tăng lên của hai đại lƣợng kết quả và chi phí. Các quan điểm này mới chỉ đề cập đến hiệu quả của phần tăng thêm chứ không phải của toàn bộ phần tham gia vào quy trình kinh tế. - Một số quan điểm lại cho rằng hiệu quả kinh tế đƣợc xác định bởi tỷ số giữa kết quả đạt đƣợc và chi phí bỏ ra để có đƣợc kết quả đó. Điển hình cho quan điểm này là tác giả Manfred Kuhn, theo ông : "Tính hiệu quả đƣợc xác định bằng cách lấy kết quả tính theo đơn vị giá trị chia cho chi phí kinh doanh"(2). Đây là quan điểm đƣợc nhiều nhà kinh tế và quản trị kinh doanh áp dụng vào tính hiệu quả kinh tế của các quá trình kinh tế. - Hai tác giả Whohe và Doring lại đƣa ra hai khái niệm về hiệu quả kinh tế. Đó là hiệu quả kinh tế tính bằng đơn vị hiện vật và hiệu quả kinh tế tính bằng đơn vị giá trị. Theo hai ông thì hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. "Mối quan hệ tỷ lệ giữa sản lƣợng tính theo đơn vị hiện vật (chiếc, kg...) và lƣợng các nhân tố đầu vào (giờ lao động, đơn vị thiết bị , nguyên vật liệu...) đƣợc gọi là tính hiệu quả có tính (1) P. Samueleson và W. Nordhaus : Giáo trình kinh tế học, trích từ bản dịch Tiếng Việt (1991) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 7 chất kỹ thuật hay hiện vật" (2) , "Mối quan hệ tỷ lệ giữa chi phí kinh doanh phải chỉ ra trong điều kiện thuận lợi nhất và chi phí kinh doanh thực tế phải chi ra đƣợc gọi là tính hiệu quả xét về mặt giá trị"(4) và "Để xác định tính hiệu quả về mặt giá trị ngƣời ta còn hình thành tỷ lệ giữa sản lƣợng tính bằng tiền và các nhân tố đầu vào tính bằng tiền" (5) Khái niệm hiệu quả kinh tế tính bằng đơn vị hiện vật của hai ông chính là năng suất lao động, máy móc thiết bị và hiệu suất tiêu hao vật tƣ, còn hiệu quả tính bằng giá trị là hiệu quả của hoạt động quản trị chi phí. - Một khái niệm đƣợc nhiều nhà kinh tế trong và ngoài nƣớc quan tâm chú ý và sử dụng phổ biến đó là : hiệu quả kinh tế của một số hiện tƣợng (hoặc một quá trình) kinh tế là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực để đạt đƣợc mục tiêu đã xác định. Đây là khái niệm tƣơng đối đầy đủ phản ánh đƣợc tính hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ các quan điểm về hiệu quả kinh tế thì có thể đƣa ra khái niệm về hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh (hiệu quả sản xuất kinh doanh) của các doanh nghiệp nhƣ sau : “ hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực (lao động, máy móc, thiết bị, tiền vốn và các yếu tố khác) nhằm đạt đƣợc mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra”. Từ khái niệm khái quát này , có thể hình thành công thức biểu diễn khái quát phạm trù hiệu quả kinh tế nhƣ sau : H = K/C Với H là hiệu quả kinh tế của một hiện tƣợng (quá trình kinh tế ) nào đó ; K là kết quả thu đƣợc từ hiện tƣợng (quá trình) kinh tế đó và C là chi phí toàn bộ để đạt đƣợc kết quả đó . Và nhƣ thế cũng có thể khái niệm ngắn gọn : hiệu quả sản xuất kinh doanh phản ánh chất lƣợng hoạt động sản xuất kinh doanh và đƣợc xác định bởi tỷ số giũa kết quả đạt đƣợc với chi phí bỏ ra đề đạt đƣợc kết quả kinh doanh đó . (2)(3) (4) (5) Trích dẫn theo giáo trình quản trị kinh doanh tổng hợp trang 407, 408 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 Quan điểm này đã đánh giá đƣợc tốt nhất trình độ sử dụng các nguồn lực ở mọi điều kiện " động " của hoạt động kinh doanh . Theo quan niệm nhƣ thế hoàn toàn có thể tính toán đƣợc hiệu quả kinh doanh trong sự vận động và biến đổi không ngừng của các hoạt động kinh doanh, không phụ thuộc vào quy mô và tốc độ biến động khác nhau của chúng . 1.1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh đã cho thấy bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh là phản ánh mặt chất lƣợng của các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực để đạt đƣợc các mục tiêu của doanh nghiệp. Tuy nhiên để hiểu rõ và ứng dụng đƣợc phạm trù hiệu quả sản xuất kinh doanh vào việc thành lập các chỉ tiêu, các công thức cụ thể nhằm đánh giá tính hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chúng ta cần: Thứ nhất: phải hiểu rằng phạm trù hiệu quả sản xuất kinh doanh thực chất là mối quan hệ so sánh giữa kết quả đạt đƣợc và chi phí bỏ ra để sử dụng các yếu tố đầu vào và có tính đến các mục tiêu của doanh nghiệp. Mối quan hệ so sánh ở đây có thể là so sánh tuyệt đối và cũng có thể là so sánh tƣơng đối. Về mặt so sánh tuyệt đối thì hiệu quả sản xuất kinh doanh là : H=K-C H : Là hiệu quả sản xuất kinh doanh K : Là kết quả đạt đƣợc C : Là chi phí bỏ ra để sử dụng các nguồn lực đầu vào Còn về so sánh tƣơng đối thì : H = K\C Do đó để tính đƣợc hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ta phải tính kết quả đạt đƣợc và chi phí bỏ ra. Nếu xét mối quan hệ giữa kết quả và hiệu quả thì kết quả nó là cơ sở và tính hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể là những đại lƣợng có khả năng cân, đo, đong, đếm đƣợc nhƣ số sản phẩm tiêu thụ mỗi loại, doanh thu bán hàng, lợi nhuận, thị phần... Nhƣ vậy kết quả sản xuất kinh doanh thƣờng là mục tiêu của doanh nghiệp. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 9 Thứ hai : - Phải phân biệt hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế xã hội với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp : hiệu quả xã hội phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực nhằm đạt đƣợc các mục tiêu về xã hội nhất định. Các mục tiêu xã hội thƣờng là : giải quyết công ăn việc làm cho ngƣời lao động trong phạm vi toàn xã hội hay phạm vi từng khu vực, nâng cao trình độ văn hoá, nâng cao mức sống, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng.... Còn hiệu quả kinh tế xã hội phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực nhằm đạt đƣợc các mục tiêu cả về kinh tế xã hội trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân cũng nhƣ trên phạm vi từng vùng, từng khu vực của nền kinh tế. - Hiệu quả trƣớc mắt với hiệu quả lâu dài : các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào các mục tiêu của doanh nghiệp, do đó mà tính chất hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở các giai đoạn khác nhau là khác nhau. Xét về tính lâu dài, thì các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận và các chỉ tiêu về doanh lợi. Xét về tính hiệu quả trƣớc mắt (hiện tại), thì nó phụ thuộc vào các mục tiêu hiện tại mà doanh nghiệp đang theo đuổi. Trên thực tế, để thực hiện mục tiêu bao trùm lâu dài của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, có rất nhiều doanh nghiệp hiện tại lại không đạt mục tiêu là lợi nhuận, mà lại thực hiện các mục tiêu nâng cao năng suất và chất lƣợng của sản phẩm, nâng cao uy tín danh tiếng của doanh nghiệp, mở rộng thị trƣờng cả về chiều sâu lẫn chiều rộng... Do đó mà các chỉ tiêu hiệu quả ở đây, về lợi nhuận là không cao, nhƣng các chỉ tiêu có liên quan đến các mục tiêu đã đề ra của doanh nghiệp là cao, thì chúng ta không thể kết luận là doanh nghiệp đang hoạt động không có hiệu quả, mà phải kết luận là doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả. Nhƣ vậy các chỉ tiêu hiệu quả và tính hiệu quả trƣớc mắt có thể là trái với các chỉ tiêu hiệu quả lâu dài, nhƣng mục đích của nó lại là nhằm thực hiện chỉ tiêu hiệu quả lâu dài. 1.1.2. Sự cần thiết và yêu cầu phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là công cụ hữu hiệu để các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản trị kinh doanh : khi tiến hành bất kỳ một hoạt động Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 sản xuất kinh doanh nào thì các doanh nghiệp đều phải huy động và sử dụng các nguồn lực mà doanh nghiệp có khả năng có thể tạo ra kết quả phù hợp với mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra. Ở mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp thì doanh nghiệp đều có nhiều mục tiêu khác nhau, nhƣng mục tiêu cuối cùng bao trùm toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận trên cơ sở sử dụng tối ƣu các nguồn lực của doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận cũng nhƣ các mục tiêu khác, các nhà doanh nghiệp phải sử dụng nhiều phƣơng pháp, nhiều công cụ khác nhau. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một trong các công cụ hữu hiệu nhất để các nhà quản trị thực hiện chức năng quản trị của mình. Thông qua việc tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh không những cho phép các nhà quản trị kiểm tra đánh giá tính hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (các hoạt động có hiệu quả hay không và hiệu quả đạt ở mức độ nào), mà còn cho phép các nhà quản trị phân tích tìm ra các nhân tố ảnh hƣởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để từ đó đƣa ra đƣợc các biện pháp điều chỉnh thích hợp trên cả hai phƣơng diện giảm chi phí, tăng kết quả, nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với tƣ cách là một công cụ quản trị kinh doanh, hiệu quả sản xuất kinh doanh không chỉ đƣợc sử dụng để kiểm tra, đánh giá và phân tích trình độ sử dụng tổng hợp các nguồn lực đầu vào trong phạm vi toàn doanh nghiệp, mà còn đƣợc sử dụng để kiểm tra đánh giá trình độ sử dụng từng yếu tố đầu vào trong phạm vi toàn doanh nghiệp, cũng nhƣ ở từng bộ phận cấu thành của doanh nghiệp. Do vậy xét trên phƣơng diện lý luận và thực tiễn, thì phạm trù hiệu quả sản xuất kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng và không thể thiếu đƣợc trong việc kiểm tra đánh giá và phân tích, nhằm đƣa ra các giải pháp tối ƣu nhất, lựa chọn đƣợc các phƣơng pháp hợp lý nhất để thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp đã đề ra. Ngoài ra, trong nhiều trƣờng hợp các nhà quản trị còn coi hiệu quả kinh tế nhƣ là các nhiệm vụ, các mục tiêu để thực hiện. Vì đối với các nhà quản trị, khi nói đến các hoạt động sản xuất kinh doanh thì họ đều quan tâm đến tính hiệu quả của Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
- Xem thêm -