Tài liệu Nâng cao hiệu quả quản lý vật tư ở công ty vật tư nông sản

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

luËn v¨n tèt nghiÖp 1 Lêi më ®Çu § øng tr−íc ng−ìng cöa cña thÕ kû 21, theo xu h−íng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ n−íc ta ®! ®Æt ra nhiÒu yªu cÇu cÊp b¸ch ph¶i ®æi míi hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ. Cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi ®ã, vÊn ®Ò míi dÆt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý tæ chøc ngay tõ nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo ®Çu tiªn. Do ®ã, vÊn ®Ò cung −ng dù tr÷ vËt t− ®−îc rÊt nhiÒu doanh nghiÖp quan t©m. Thùc tÕ, ë n−íc ta trong hoµn c¶nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr−êng. C¸c quan hÖ kinh tÕ chñ yÕu lµ quan hÖ hµng ho¸- tiÒn tÖ vËn hµnh theo c¸c quy luËt cña nÒn kinh tÕ. Víi bèi c¶nh míi ®ã, hoµ nhÞp víi sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng hoµn thiÖn m×nh, ®æi míi , n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nh−: n©ng cao c¬ sá h¹ tÇng, ®æi míi c«ng nghÖvµ chÊt l−îng... Nh−ng v−ît lªn tÊt c¶, Doanh nghiÖp kh«ng thÓ lµm ®−îc bÊt cø ®iÒu g× nÐu kh«ng æn ®Þnh ®−îc c¸c yÕu tè ®Çu vµo vËt t− kü thuËt. Còng nhê hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy, Doanh nghiÖp míi æn ®Þnh ®−îc s¶n xuÊt kinh doanh, tiÕt kiÖm, gi¶m ®−îc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã t¹o tiÒn ®Ò cho mét doanh nghiÖp ph¸t triÓn bÒn vµ v÷ng ch¾c. H¬n n÷a, c¹nh tranh lµ mét yÕu tè t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. C¹nh tranh buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¶m thiÓu chi phÝ nÕu muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña m×nh. Tr−íc sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c thanh phÇn kinh tÕ tù, th× c«ng viªc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ph¶i mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x! héi nhÊt ®Þnh. Cã nghÜa lµ doanh sè b¸n ra ph¶i lín h¬n vµ bï ®¾p ®−îc nh÷ng chi phÝ mua vµo, nh−ng vÉn thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n−íc. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, vÊn ®Ò c¹nh tranh vÒ chÊt l−îng, sè l−îng d−êng nh− rÊt khã kh¨n vµ kh«ng thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶ nhiÒu l¾m. Doanh nghiÖp chØ cßn c¸ch duy nhÊt, ®ã lµ phÊn ®Êu gi¶m thiÓu chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm: qua trang thiÕt bÞ vËt t− kü thuËt - yÕu tè cèt lâi cña vÊn ®Ò. §ã lµ yÕu tè ban ®Çu ¶nh h−ëng xuyªn suèt tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghÞªp. §iÒu ®ã t−ëng chõng nh− m¬ hå vµ 1 luËn v¨n tèt nghiÖp 2 ®¬n gi¶n, nh−ng kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng biÕt tËn dông nã . HiÓu râ vai trß vµ t¸c dông cña c«ng t¸c hËu cÇn vËt t− ®Õn lîi Ých ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Víi c−¬ng vÞ lµ mét sinh viªn Qu¶n trÞ, t«i mong muèn t×m hiÓu vµ nghiªn cøu mét vµi mÆt còng nh− mét sè khÝa c¹nh cña c«ng t¸c tæ chøc kÕ ho¹ch hËu cÇn v¹t t− t¹i C«ng ty vËt t− N«ng s¶n- Qua chuyªn ®Ò : "N©ng cao hiÖu qu¶ Qu¶n lý vËt t− ë C«ng ty vËt t− N«ng s¶n`` 2 3 luËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn thø nhÊt Qu¶n lý vËt t− vµ hiÖu qu¶ cña qu¶n lý vËt t− trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng I- C¬ së lý luËn vÒ qu¶n lý vËt t− ë doanh nghiÖp: 1.1- Kh¸i niÖm – ph©n lo¹i vËt t− VËt t− kü thuËt lµ s¶n phÈm cña lao ®éng ®−îc dïng ®Ó s¶n xuÊt : nguyªn liÖu, vËt liÖu… thiÕt bÞ, m¸y mãc, b¸n thµnh phÈm. Cã thÓ mét s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp nµy l¹i lµ lo¹i nguyªn liÖu cña Doanh nghiÖp kh¸c. V× mçi vËt cã nh÷ng thuéc tÝnh kh¸c nhau vµ chÝnh nh− thùc hiÖnÕ nã s½n sµng cã thÓ dïng cho nhiÒu viÖc, cho nªn cïng mét s¶n phÈm cã thÓ dïng lµm s¶n phÈm tiªu dïng hay dïng lµm vËt t− kü thuËt. Bëi vËy, trong mäi tr−êng hîp cÇn ph¶i c¨n cø vµo c«ng dông cuèi cïng cña s¶n phÈm ®Ó xem xÐt nã lµ vËt t− kü thuËt hay lµ s¶n phÈm tiªu dïng ®Ých thùc.4 1.2- Ph©n lo¹i vËt t− kü thuËt • Theo c«ng dông: Lµ nh÷ng lo¹i vËt t− ®−îc ph©n lo¹i theo c«ng dông vµ tÝnh chÊt cña nã trong quy tr×nh sö dông: -Nhãm1 gåm: nguyªn, nhiªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm -Nhãm2 gåm: thiÕt bÞ m¸y mãc c«ng cô , dông cô… • Theo sù di chuyÓn gi¸ trÞ vµo thµnh phÈm -Nhãm 1: nhãm vËt t− chuyÓn mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm -Nhãm 2 : nhãm vËt t− chuyÓn tõng phÇn v¸o s¶n phÈm . • Ph©n theo tÇm quan träng cña vËt t− Chia theo vËt t− chÝnh vµ vËt t− phô (§−îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ cña vËt t−vµ c¬ cÊu cÊu thµnh s¶n phÈm cña nã ) 3 luËn v¨n tèt nghiÖp 4 -VËt t− quan träng (c¸c lo¹i vËt t− cã ®é khan hiÕm cao, hoÆc it cã trªn thÞ tr−êng ) -VËt t− cÇn thiÕt (nhãm vËt t− Ýt quan träng h¬n kh«ng thÓ thiÕu ) nh−ng -VËt t− Ýt quan träng h¬n (vËt t− s½n cã trªn thÞ tr−êng, kÕ ho¹ch«ng cÇn ph¶I dù tr÷ nhiÒu) • Ph©n chia theo A-B-C A=Lo¹i vËt t− chñ yÕu tiªu dïng hµng ngµy ë c«ng ty chiÕm kho¶ng 60-70%gi¸ trÞ vµ kÕ ho¹chèi l−îng, nh−ng chØ chiÕm 10-15%danh môc mÆt hµng. B=Lo¹i vËt t− chiÕm 20% gi¸ trÞ vµ sè l−îng còng nh− danh môc mÆt hµng. Nhãm nµy Ýt quan träng h¬n, ®−îc liÖt kª vµo nhãm qu¶n lý cña Doanh nghiÖp nh−ng kh«ng chÆt chÏ nh− lo¹i A C= Nhãm vËt t− cßn l¹i: nhãm nµy kh«ng quan träng nh−ng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé vµ kÞp thêi th× lo¹i nµy còng ph¶i qu¶n lý • Ph©n theo l−îng vµ gi¸ trÞ -Nhãm 1: chiÕm 20% mÆt hµng vµ 80% gi¸ trÞ trÞ -Nhãm 2: ChiÕm80% mÆt hµng nh−ng chØ chiÕm 20% gi¸ • Ph©n theo møc ®é khan hiÕm ( cÇn cÊp) cña vËt t− -Lo¹i1: Nhãm vËt t− rÊt khan hiÕm (khã t×m kiÕm hay ®äc quyÒn trªn thÞ tr−êng ) -Lo¹i2: Nhãm vËt t− khan hiÕm -Lo¹i3: Nhãm vËt t− kh«ng khan hiÕm ( cã s½n trªn thÞ tr−êng ) Doanh nghiÖp ®Æc biÖt quan t©m ®Õn lo¹i vËt t− cã ®é khan hiÕm cao, víi møc dù tr÷ cao h−n b×nh thùêng ®Ó ®¶m b¶o ®é an toµn ë Doanh nghiÖp, tr¸nh rñi ro . • Theo tÝnh chÊt sö dông 4 luËn v¨n tèt nghiÖp 5 -Nhãm vËt t− th«ng dông: Nhãm vËt t− nµy ®−îc sö dông nhiÒu ë c¸c Doanh nghiÖp mang tÝnh phæ biÕn -Nhãm vËt t− chuyªn dïng: lµ vËt t− dïng cho mét sè Ýt c¸c ngµnh kh«ng phæ biÕn trong nÒn kinh tÕ. Lo¹i nµy, Doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh nguån hµng æn ®Þnh vµ cã møc dù tr÷ tho¶ ®¸ng æn ®Þnh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. • Theo sù ph©n cÊp qu¶n lý: -Nhãm vËt t− ®−îc qu¶n lý tËp chung: ThÞ tr−êng lo¹i vËt t− nµy do nhµ n−íc cÊp ph¸t, qu¶n lý theo kÕ ho¹ch vµ chØ tiªu. -Nhãm vËt t− qu¶n lý kh«ng tËp chung: lo¹i vËt t− ®−îc mua b¸n tù do vµ cã s½n trªn thÞ tr−êng . 1.3-Tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ vËt t− ë Doanh nghiÖp : 1.3.1- Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ vËt t− ë doanh nghiÖp : Tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ vËt t− ë doanh nghiÖp ®−îc h×nh thµnh mét c¸ch kh¸ch quan dùa trªn chøc n¨ng qu¶n trÞ cña tæ chøc vÒ vËt t−. nã quyÕt ®Þnh mét phÇn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n trÞ . NÕu nh− bé m¸y qu¶n trÞ vËt t− ®−îc h×nh thµnh mét c¸ch hîp lý sÏ cã t¸c dông to lín ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t− ë doanh nghiÖp.V× vËy, cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu, tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ vËt t−:§¸p øng ®−îc yªu cÇu ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp X¸c ®Þnh ®−îc hiÑu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt, th−êng xuyªn cña qu¸ tr×nh tæ chøc bé m¸y. V× qua viÖc nghiªn cøu nµy ta cã thùc hiÖn ®Ó ®¸nh gÝa ®−îc tÝnh hiÖu qu¶ vµ hîp lý cña bé m¸y qua tõng thêi kú. Tõ ®ã cã nh÷ng kiÕn nghÞ kiÖn toµn bé m¸y tæ chøc. Ngoµi ra ph¶i kh«ng ngõng tinh gi¶n bé m¸y qu¶n lý , n©ng cao søc m¹nh cña tæ chøc, nghiªn cøu ,x©y dùng nh÷ng m« h×nh tiªn tiÕn vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ ë Doanh nghiÖp . 1.3.2-C¸c h×nh thøc tæ chøc 1.3.2.1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ vËt t− theo nguyªn t¾c chøc n¨ng: 5 6 luËn v¨n tèt nghiÖp Theo nguyªn t¾c nµy th× chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu cña phßng vËt t− ®−îc chuyªn m«n ho¸ cho tõng bé phËn, cho tõng phßng ban theo s¬ ®å sau: S¬ ®å nguyªn t¾c tæ chøc phßng vËt t− theo nguyªn t¾c chøc n¨ng Phã gi¸m ®èc kinh doanh Tr−ëng phßng kinh doanh Tæ kÕ ho¹ch (hËu cÇn vËt t−) Tæ tiªu thô s¶n phÈm Tæ tiÕp liÖu nguyªn nhiªn liÖu liÖu VËt liÖu ho¸ chÊt Tæ kho v.v.. §éi xe Kho Kho Kho v.v sè sè sè 1 2 3 ®éi vËn chuyÓn +Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn nµy nh− sau: -Tæ kÕ ho¹ch thèng kª: lµm nhiÖm vô x¸c ®Þnh nhu cÇu vµ nguån vËt t− cho Doanh nghiÖp . Lªn ph−¬ng ¸n mua s¾m vËt t− LËp ®¬n hµng vËt t− kü thuËt LËp phiÕu lÜnh vËt t− theo h¹n møc 6 luËn v¨n tèt nghiÖp 7 -Tæ kÕ ho¹ch chuyªn theo dâi kiÓm tra vµ sö dông vËt t− thiÕt bÞ. Thèng kª t×nh h×nh xuÊt – nhËp cung øng vËt t− LËp kÕ ho¹ch vËt t− míi. -Bé phËn nghiªn cøu thÞ tr−êng NghiÖp vô chñ yÕu; nghiªn cøu thÞ tr−êng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®Ó cã thÓ tr¶ lêi ®−îc nh÷ng c©u hái: Gi¸ c¶, chÊt l−îng, sè l−îng, nguån cung øng -Bé phËn tiÕp liÖu: lµm nghiÖp vô mua s¾m vËt t−, ¸p t¶i vËt t− hµng ho¸, theo dâi giao nhËn vËt t− ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®ång bé, chÝnh x¸c theo ®óng hîp ®ång mua hµng. §éi vËn chuyÓn: §èi víi c¸c c«ng ty lín chuyªn chë, cã ®éi xe riªng cña c«ng ty. Tuú theo quy m«, yªu cÇu mµ cÇn ®Õn nh÷ng sè l−îng vµ ®éi xe kh¸c nhau. C«ng t¸c nµy, nã gãp phÇn chñ ®éng trong viÖc vËn chuyÓn vËt t− trang thiÕt bÞ , thuËn tiÖn linh ho¹t mäi lóc, mäi n¬i 1.3.2.2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ vËt t− t¾c mÆt hµng theo nguyªn Theo nguyªn t¾c nµy, tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ vËt t− ®−îc thµnh lËp theo nhiÒu bé phËn. Mçi bé phËn phô tr¸ch mét nhãm mÆt hµng vËt t− chñ yÕu cña Doanh nghiÖp. Theo h×nh thøc nµy cã thÓ tæ chøc bé m¸y nh− sau 7 8 luËn v¨n tèt nghiÖp S¬ ®å tæ chøc phßng vËt t− theo nguyªn t¨c mÆt hµng: Phã gi¸m ®èc kinh doanh Ban m¸y mãc thiÕt bÞ Ban ho¸ chÊt vËt liÖu Tæ kÕ ho¹ch thèng kª tiÕp liÖu ho¸ chÊt vËt liÖu kho tµng ho¸ chÊt vËt liÖu nghiªn cøu kÕ ho¹ch Ban vËt t− kü thuËt tiÕp nhËn vËn chuyÓn vËt t− qu¶n lý kho tµng bÕn b·i M« h×nh tæ chøc theo nguyªn t¾c mÆt hµng th−êng ®−îc ¸p dông ®èi c¸c doanh nghiÖp co quy m« s¶n xuÊt kinh doanh lín. Mét bé phËn qu¶n trÞ kinh doanh kh«ng thÓ qu¸n xuyÕn d−îc t©t c¶ nh÷ng mÆt hµng cho nªn tæ chøc theo nguyªn t¾c ph©n quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm riªng dèi víi tõng mÆt hµng. §Æc ®iÓm m« h×nh tæ chøc nµy; cã thªm mét cÊp trung gian phô tr¸ch mét nhãm c¸c mÆt hµng vËt t−. Tuú theo chñng lo¹i vËt t− ë doanh nghiÖp, ng−êi ta cã thÓ chia theo c¸c nhãm kh¸c nhau dùa trªn mét vµi tiªu thøc qu¶n lý nµo ®ã. 8 luËn v¨n tèt nghiÖp 9 Tõng ban trong bé may qu¶n trÞ vËt t− ®Òu ®−îc cÊu thµnh bëi ba bé phËn nhá h¬n: KÕ ho¹ch, tiÕp liÖu vµ c¸c kho theo nguyªn t¾c thèng nhÊt tõng mÆt hµng II - Sù cÇn thiÕt thiÕt cña viÖc ®¶m b¶o vËt t− kü thuËt trong doanh nghiÖp . Qu¸ trÝnh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh con ng−êi sö dông t− liÖu lao ®éng ®Ó t¸c ®éng µo ®èi t−îng lao ®éng lµm thay ®æi h×nh ®−îc¸ng, kÝch th−íc tÝnh chÊt lý ho¸ cña ®èi t−îng lao ®éng ®Ó t¹o ra nh÷g s¶n phÈm chÊt l−îng ngµy cµng cao. Ho¹t ®éng nµy khi mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo, kh«ng trùc tiÕp víi b¸n ra nªn ®ßi hái ph¶i cã mét kÕ ho¹ch hËu cÇn án ®Þnh . S¶n xuÊt kinh doanh lµ ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých kiÕm lêi ®−îcùa trªn c¸c ph−¬ng ph¸p, thñ ph¸p kh¸c nhau sao cho lîi Ých thu vÒ lín h¬n vµ ®ñ bï ®¾p nh÷ng chi phÝ thu mua bá ra. Do ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt vµ c¸c quy luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng nã t¸c ®éng tíi tõng doanh nghiÖp cho nªn Doanh nghiÖp ph¶i biÕt chñ ®éng trong tõng t×nh huèng. §èi víi vËt t− kü thuËt còng vËy, nã còng cÇn thiÕt kh¸ch quan, cã t¸c dông ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp cho nªn c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng nã. C¨n cø vµo nhu cÇu kÕ ho¹ch, cã thÓ ra quyÕt ®Þnh mua s¾m vËt t− nh− thÕ nµo,tøc lµ cung øng theo nhu cÇu t¹o thµnh mèi quan hÖ g¾n chÆt víi nhau. ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt, th× khèi l−îng s¶n xuÊt vµ c¬ vÊu s¶n phÈm quyÕt ®Þnh khèi l−îng chñng lo¹i vËt t−, nã còng quyÕt ®Þnh thêi gian, ®Þa ®iÓm cung øng vËt t−. ë doanh nghiÖp th−¬ng m¹i, cung theo cÇu- theo ®¬n hµng vµ theo môc tiªu kÕ ho¹ch cña tõng thêi kú. Do ®ã qu¶n trÞ vËt t− - vµ ®¶m b¶o s¶n xuÊt cã mét ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp.§¶m b¶o vËt t− kü thuËt ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c nã lµ ®iÒu kiÖn cã tÝnh chÊt tiÒn ®Ò t¹o sù liªn tôc cña qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¹o mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi kh¸ch hµng. §¶m b¶o vËt t− kü thuËt tèt lµ ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l−îng kinh doanh, chÊt l−îng s¶n phÈm, t¹o uy tÝn vµ n©ng con søc c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp trong c«ng t¸c tiªn thô cña m×nh. Cã ®−îc kÕ ho¹ch vËt t− kü thô©t , gióp cho viÖc n©ng cao tr×nh ®é khoa häc kü thu¹t cña s¶n xuÊt, han chÕ thõa thiÕu g©y ø ®äng vËt t− kü thuËt. 9 luËn v¨n tèt nghiÖp 10 Tõ viÖc x¸c ®Þnh ®−îc kÕ ho¹ch ®Þnh kú, nã ®ßn bÈy ®Ó tiÕt kiÖm vµ t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, gãp phÇn c¶i thiÖn viÖc sö dông m¸y mãcthiÕt bÞ kü thuËt. V× thÕ, c«ng t¸c vËt t− lµ c«ng t¸c then chèt khëi sù cho mäi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹Þ cña Doanh nghiÖp, do ®ã bÊt cø Doanh nghiÖp nµo còng ph¶i qu¶n lý s¸t sao chóng.\ III- Nhu cÇu vµ c¸c biÖn ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t− kü thuËt: 3.1 - Kh¸i niÖm. Nhu cÇu lµ mét kh¸i niÖm c¬ b¶n vµ tiÒm Èn trong marketing, nhu cÇu nãi chung ®−îc hiÓu lµ c¶m gi¸c thiÕu hôt mét c¸i g× ®ã mµ con ng−êi c¶m nhËn ®−îc. Nhu cÇu nãi chung rÊt ®¹ng vµ phøc t¹p tõ nhu cÇu ¨n, ë, mÆc, ®Õn nhu cÇu tri thøc, v¨n ho¸, gi¶i trÝ… nã thuéc trong c¸c cÊp bËc nhu cÇu tõ thÊp ®Õn cao cña con ng−êi Nh−ng nÕu xÐt vÒ lÜnh vùc vËt t− s¶n xuÊt kinh doanh th× nhu cÇu ®−îc cô thÓ h¬n. Nã lµ mét ph¹m trï kinh tÕ quan träng, ph¶n ¸nh mèi liªn hÑ phô thuéc cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh vÒ c¸c ®iÒu kiÖn t¸i s¶n xuÊt x! héi. Nhu cÇu mang tÝnh ch¸t kh¸ch quan còng gièng nh− nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ tÝnh quy luËt cña t¸i s¶n xuÊt x! héi. TÝnh kh¸ch quan cña nhu cÇu thÓ hiÖn ë chç: l−îng nhu cÇu hoµn toµ kh«ng phô thuéc vµo viÖc x¸c ®Þnh hoÆc kh«ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña nã. Nhu cÇu vËt t− lµ nh÷ng nhu cÇu cÇn thiÕt vÒ nguyªn, nhiªn vËt liÖu, thiÕt bÞ maý mãc ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh nhÊt ®Þnh mµ doanh nghiÖp kh¶ n¨ng thanh to¸n. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng ho¸, nhu cÇu vËt t− lu«n lu«n biÓu hiÖn d−íi d¹ng cÇu. CÇu lµ mét ph¹m trï kinh tÕ phøc t¹p cã mèi liªn hÖ trùc tiÕp tíi c¸c quy luËt vµ c¸c ph¹m trï cña s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸ vµ lµ mét yÕu tè cña thÞ tr−êng vËt t− . Còng nh− cÇu vµ nhu cÇu nãi chung, cÇu vµ nhu cÇu vËt t− cã ®«i chç kh¸c nhau cÇn ph©n biÖt: Tr−íc hÕt nÕu nh− nhu cÇu vËt t− liªn hÖ trùc tiÕp ®−îc ®Õn s¶n xuÊt th× cÇu vËt t− l¹i liªn hÖ ®Õn s¶n xuÊt th«ng qua nhu cÇu vËt t−, qua kh¶ n¨ng thanh to¸n, qua gi¸ c¶, cung hµng ho¸ vµ kh¶ n¨ng tÝn dông . Thø hai, cÇu vËt t− ®−îc x¸c ®Þnh bëi nhu cÇu vËt t− cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho nªn nhu cÇu vËt t− réng lín h¬n cÇu 10 luËn v¨n tèt nghiÖp 11 vËt t−, kh«ng cã nhu cÇu vËt t− th× kh«ng cã cÇu vËt t−, vµ cÇu vËt t− kh«ng ph¶i lµ toµn bé nhu cÇu. 3.2- Nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña nhu cÇu vËt t− Còng nh− qu¸ tr×nh ®¶m b¶o vËt t− cho s¶n xuÊt, nhu cÇu vËt t− kü thuËt mang tÝnh kh¸ch quan ph¶n ¸nh yªu cÇu cña s¶n xuÊt vÒ mét lo¹i vËt t− nµo ®ã. V× vËy, nhu cÇu vËt t− cã nh÷ng ®Æc tr−ng sau ®©y: -Nhu cÇu vËt t− liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp -Nhu cÇu vËt t− ®−îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt hoÆc nhu cÇu kinh doanh . -Nhu cÇu vËt t− mang tÝnh x! héi bëi v× nguyªn vËt liÖu cña Doanh nghiÖp nµy l¹i lµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp kh¸c, chØ khi nã ®−îc tiªu dïng cuèi cïng .TÝnh thay thÕ lÉn nhau cña nhu cÇu vËt t− .TÝnh bæ xung cho nhau cña nhu cÇu vËt t− .TÝnh kh¸ch quan cña nhu cÇu vËt t− - lµ sù cÇn thiÕt tÊt yÕu cho nhu cÇu s¶n xuÊt. Muèn s¶n xuÊt ph¶i cã vËt t−, ®ã lµ nhu cÇu cô thÓ ®−îc vËt ho¸ b»ng søc lao ®éng cña con ng−êi .TÝnh ®a d¹ng nhiÒu vÎ cña vËt t−: khi nhu cÇu s¶n xuÊt hµng ho¸ ngµy cµng ph¸t triÓn th× chñng lo¹i vËt t− hµng ho¸ còng ngµy cµng ®a d¹ng 3.3- KÕt cÊu nhu cÇu vµ c¸c ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu §èi víi c¸c doanh nghiÖp, nhu cÇu vËt t− ®−îc biÓu hiÖn toµn bé trong kú kÕ ho¹ch, theo tõng th¸ng, quý, kÓ c¶ dù tr÷. KÕt cÊu nhu cÇu vËt t− ®−îc thÓ hiÖn b»ng mèi quan hÖ gi÷a mçilo¹i nhu cÇu ®èi víi toµn bé lo¹i nhu cÇu vËt t− ë doanh nghiÖp. Nhu cÇu vËt t− ë doanh nghiÖp ®−îc ph¶n ¸nh ë s¬ ®å sau : S¬ ®å kÕt cÊu nhu cÇu vËt t− doanh nghiÖp : 11 12 luËn v¨n tèt nghiÖp tæng nhu cÇu cho s¶n xuÊt kinh doanh ph©n x−ëng 1 ph©n x−ëng 2 s¶n xuÊt s¶n phÈm ph©n x−ëng 3 s¶n xuÊt c«ng cô nhu c©ï cho x©y dùng c¬ b¶n cho dù tr÷ hîp ®ång tiªu thô x©y dùng c¬ b¶n söa ch÷a söa ch÷a th−êng xuyªn (®éi xe) cho dù tr÷ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ 12 luËn v¨n tèt nghiÖp 13 3- C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn nhu cÇu vËt t− kü thuËt ë Doanh nghiÖp Nhu cÇu vËt t− nhu cÇu ®−îc h×nh thµnh d−íi t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau. Nh÷ng nh©n tè nµy cã thÓ ph©n theo c¸c nhãm sau : Mét lµ tiÕn bé vÒ khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt. Nh©n tè tæng hîp nµy ph¶n ¸nh tiÕn bé vÒ khoa häc kü thuËt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ vËt t− nh− chÕ t¹o nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ cã tÝnh kü thuËt cao, sö dông nh÷ng vËt liÖu míi vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vËt t− . Hai lµ quy m« s¶n xuÊt ë c¸c ngµnh, c¸c Doanh nghiÖp. Nh©n tè nµy ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi khèi l−îng vËt t− tiªu dïng vµ do ®ã ¶nh h−ëng tíi khèi l−îng nhu cÇu vËt t−. Quy m« s¶n xuÊt cµng lín th× khèi l−îng tiªu dïng vËt t− ngµy cµng nhiÒu vµ do ®ã nhu cÇu vËt t− ngµy cµng t¨ng. Theo ®µ ph¸t triÓn kinh tÕ, quy m« s¶n xuÊt ngµy cµng gia t¨ng vµ ®IÒu ®ã ®ßi hái nhu cÇu vËt t− ngµy cµng lín trong nÒn kinh tÕ . Ba lµ c¬ cÊu khèi l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt. C¬ cÊu khèi l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt thay ®æi theo nhu cÇu thÞ tr−êng vµ sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt, ®Æc biÖt thay ®ái theo tr×nh ®é sö dông vËt t− tiªu dïng vµ c¶I tiÕn chÊt l−îng s¶n phÈm tõ vËt t− tiªu dïng. §IÒu nµy ¶nh h−ëng tíi c¬ cÊu cña vËt t− tiªu dïng vµ do ®ã t¸c ®éng tíi c¬ cÊu cña nhu cÇu vËt t− . Bèn lµ quy m« thÞ tr−êng vËt t−. Quy m« thÞ tr−êng biÓu hiÖn sè l−îng Doanh nghiÖp tiªu dïng vËt t− vµ quy cach chñng lo¹I vËt t− mµ c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu tiªu dïng trªn thÞ tr−êng : quy m« cña thÞ tr−êng cµng lín th× nhu cÇu vËt t− cµng nhiÒu. N¨m lµ nguån cung vËt t−- hµng ho¸ trªn thÞ tr−êng : cung vËt t− thÓ hÞªn kh¶ n¨ng vËt t− cã trªn thÞ tr−êng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vËt t− cña c¸c ®¬n vÞ tiªu dïng . Cung vËt t− cã t¸c ®éng ®Õn cÇu vËt t− th«ng qua gi¸ c¶vµ do ®ã ®Õn toµn bé nhu cÇu . Ngoµi nh÷ng nh©n tè trªn ®©y cßn cã nhiÒu c¸c nh©n tè kh¸c ¶nh h−ëng ®Õn nhu cÇu vËt t− nh− : 13 luËn v¨n tèt nghiÖp 14 C¸c nh©n tè x! héi ph¶n ¸nh môc tiªu c¶I thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt, ¶nh h−ëng cña nh÷ng nh©n tè nµy ®−îc x¸c ®Þnh b»ng nh÷ng chØ tiªu nh− tr×nh ®é c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ s¶n xuÊt vµ c¶I thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng. t− Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c¸c doanh nghiÖp tiªu dïng vËt Gi¸ c¶ vËt t− hµng ho¸ vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh . Nghiªn cøu sù t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ®Õn nhu cÇu vËt t− ®−îc thùc hiÖn theo tõng nhãm vµ cho tõng lo¹i vËt t−, còng nh− cho tõng lo¹i nhu cÇu cã tÝnh ®Õn c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸. Qóa tr×nh nµy cã ý nghÜa quan träng cho c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch dù b¸o nhu cÇu thÞ tr−êng . IV- Néi dung c«ng t¸c hËu cÇn vËt t− 4.1- Tr×nh tù kÕ ho¹ch hËu cÇn vËt t− Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, néi dung chñ yÐu cña c«ng t¸c h¹u cÇn vËt t− kü thuËt bao gåm tõ kh©u nghiªn cøu thÞ tr−êng, x¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t− cña doanh nghiÖ, x¸c ®Þnh nguån vËt t−, lËp kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t−, d− tr÷ b¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t vËt t−, ®Õn viÖc qu¶n lý sö dông vµ quyÕt to¸n vËt t− . Néi dung cña c«ng t¸c hËu cÇn vËt t− kü thuËt cã thÓ biÓu diÔn qua s¬ ®å sau : Tr×nh tù c«ng t¸c hËu cÇn vËt t− kü thuËt doanh nghiÖp nghiªn cøu vµ lËp kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t− Tæ chøc mua s¾m vËt t− Tæ chøc chuyÓn ®−a vËt t− vÒ doanh nghiÖp 14 15 luËn v¨n tèt nghiÖp tiÕp nhËn vµ b¶o qu¶n vËt t− vÒ chÊt l−îng vµ sè l−îng Tæ chøc cÊp ph¸t vËt t− ë néi bé doanh nghiÖp Trong ®ã kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t− lµ kh©u then chèt nhÊt vµ bao gåm c¸c b−íc nh− sau : 4.2 - Nghiªn cøu néi dung vµ tr×nh tù kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t− + Néi dung KÕ ho¹ch mua s¾m vËt t− cña doanh nghiÖp thùc chÊt lµ sù tæng hîp nh÷ng tµi liÖu tÝnh to¸n kÕ ho¹ch, nã lµ mét hÖ thèng c¸c b¶ng biÓu tæng hîp nhu cÇu vËt t− vµ mét hÖ thèng c¸c biÐu c©n ®èi vËt t−. NhiÖm vô chñ yÕu cña nã lµ ®¶m b¶o vËt t− mét c¸ch tèt nhÊt vµ æn ®Þnh nhÊt cho s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn vËy c«ng t¸c vËt t− ph¶i x¸c ®Þnh cho ®−îc l−îng vËt t− cÇn thiÕt ph¶i cã lµ bao nhiªu? vµ ë ®©u? khi naß, ®Çy ®ñ vÒ chÊt l−îng, sè l−îng vµ thêi gian . Bªn c¹nh viÖc x¸c ®Þnh l−îng vËt t− cÇn mua kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t− cßn ph¶i x¸c ®Þnh râ nh÷ng nguån vËt t− ®Ó tho¶ m!n nh÷ng nhu cÇu ®ã. Bëi vËy, kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t− th−êng ph¶n ¸nh hai néi dung c¬ b¶n sau: Mét lµ: Ph¶n ¸nh toµn bé nhu cÇu vËt t− cña doanh nghiÖp trong kú kÕ ho¹ch nh− nhu cÇu vËt t− cho s¶n xuÊt, cho x©y dùng c¬ b¶n, hay cho hîp ®ång A hay kh¸ch hµng B vµ cßn lµ dù tr÷ lµ bao nhiªu. Hai lµ: Ph¶n ¸nh c¸c nguån vËt t− ®Ó tho¶ m!n c¸c nhu cÇu nãi trwn bao gåm:nguån tån kho ®Çu kú, nguån ®éng viªn néi bé doanh nghiÖp hay nguån mua bæ xung bªn ngoµi… + Tr×nh tù lËp kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t− nh− sau: Tr−íc hÕt lËp kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t− lµ c«ng viÖcph¶i lµm ®Ó cã ®−îc kÕ ho¹ch. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, viÖc l¹p kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t− chñ yÕu do phßng kinh doanh lËp, nh−ng 15 16 luËn v¨n tèt nghiÖp thùc tÕ cã sù tham gia cña nhiÒu bé phËn trong bé m¸y ®iÒu hµnh Doanh nghiÖp -Giai ®o¹n chuÈn bÞ: §©y lµ giai ®o¹n quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng vµ néi dung cña kÕ ho¹ch vËt t−. ë giai ®o¹n nµy, c¸n bé th−¬ng m¹i doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÑn c¸c c«ng viÖc sau: nghiªn cøu vµ thu thËp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr−êng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt; chuÈn bÞ cho tµi liÖu vÒ ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt – kinh doanh vµ kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu, yªu cÇu cña c¸c ph©n x−ëng, tæ ®éi s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp . -Giai ®o¹n tÝnh to¸n c¸c lo¹i nhu cÇu cña doanh nghiÖp. §èi víi c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt, ®Ó cã ®−îc kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t− chÝnh x¸c vµ khoa häc ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c lo¹i nhu cÇu vËt t− cho s¶n xuÊt. §©y lµ c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh l−îng nhu cÇu vËt t− cÇn mua vÒ cho doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, víi c¬ chÕ tù trang tr¶i, vµ cã lîi nhuËn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n c¸c lo¹i nhu cÇu cã ý nghÜa rÊt to lín. -Giai ®o¹n x¸c ®Þnh sè l−îng vËt t− nhu cÇuù tr÷ ®Çu kú vµ cuèi kú cña Doanh nghiÖp: §èi víi c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay, viÖc x¸c ®Þnh nµy th−êng nhu cÇu dùa vµo ®Þnh møc tõ tr−íc hay −íc tÝnh l−îng vËt t− nhËp xuÊt trong kú -Giai ®o¹n kÕt thóc c¶ viÖc lËp kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t− lµ x¸c ®Þnh sè l−îng vËt t− hµng ho¸ cµn ph¶i mua vÒ doanh nghiÖp: Nhu cÇu nµy cña Doanh nghiÖp th−êng ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua c¸c chØ tiªu c©n ®èi l−îng vËt t− trong kú kÕ ho¹ch: NghÜa lµ: ∑N = ∑P I ,J I ,J Trong ®ã : ∑N Lµ nhu cÇu vÒ loai vËt t− i dïng cho I .J c«ng viÖc j ∑ P Lµ tæng nguån vÒ lo¹i vËt t− i cung øng I ,J b»ng nguån j Trong c¬ chÕ thÞ tr−êng, theo yªu cÇu cña quy luËt c¹nh tranh , ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc quan t©m ®Õn viÖc 16 luËn v¨n tèt nghiÖp 17 mua s¾m vµ sö dông vËt t− kü thuËt. Nhu cÇu mua s¾m ph¶i ®−îc tÝnh to¸n khoa häc, c©n nh¾c tíi mäi tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, môc tiªu cña viÖc lªn kÕ ho¹ch lµ l¸m sao víi sè l−îng vËt t− cÇn thiÕt tèi thiÓu mua vÒ Doanh nghiÖp mµ æn ®Þnh ®−¬c nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp . V- Tæ chøc c«ng t¸c ®¶m doanh nghiÖp b¶o vËt t− trong néi bé 5.1 - CÊp ph¸t vËt t− VÊn ®Ò h¹ch to¸n néi bé chuyÓn giao quyÒn sö dông vËt t− kh«ng mang tÝnh néi bé. CÊp ph¸t vËt t− cho c¸c ph©n x−ëng lµ c«ng viÖc rÊt quan träng cña phßng qu¶n trÞ vËt t− ë doanh nghiÖp. Nã gióp cho viÖc sö dông vËt t− cã hiÖu qu¶ thÓ hiÑn ë mét sã ý nghÜa sau: C«ng t¸c hËu cÇn vËt t− vai trß chøc n¨ng ®¶m b¶o vËt t−, kh«ng tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè th−¬ng m¹i, kinh tÕ mµ hiÖu qu¶ cña cña nã cßn g¾n víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh +NhiÖm vô cña cÊp ph¸t vËt t− §¶m b¶o cÊp ph¸t ®ång bé ®óng vÒ mÆt hµng, sè l−îng, quy c¸ch phÈm chÊt. §©y lµ nhiÖm vô quan träng bËc nhÊt trong c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t− §Ó thùc hiÖn ®−¬c nhiÖm vô nµy, bé phËn qu¶n trÞ vËt t− ph¶i tiÕn hµnh t¹o nguån, bè trÝ cÊp ph¸t trªn c¬ së yªu cÇu cña c¸c ph©n x−ëng. ChuÈn bÞ vËt t− tr−íc khi ®−a vµo s¶n xuÊt ®¶m b¶o giao vËt t− d−íi d¹ng thuËn lîi nhÊt ccho s¶n xuÊt Gi¶i phãng cho c¸c ®¬n vÞ tíi møc tèi ®a c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn hËu cÇn vËt t−. Môc tiªu gi¶m chi phÝ cho c«ng viÖc chuÈn bÞ, thùc hiÑn chuyªn m«n ho¸ cho c«ng viÖc chuÈn bÞ. KiÓm tra viÖc giao vËt t− vµ t×nh h×nh sö dông vËt t− ë c¸c ®¬n vÞ, qua ®ã rót ra kinh nghiÖp qu¶n lý cÊp ph¸t tèt h¬n . -§Ó thùc hiÖn viÖc cÊp ph¸t vËt t− ®−îc tèt, phßng vËt t− ph¶i lµm c¸c c«ng viÖc sau: 17 luËn v¨n tèt nghiÖp 18 .LËp h¹n møc cÊp ph¸t vËt t− trong néi bé doanh nghiÖp theo th¸ng, quý. Dùa trªn c¬ së khèi l−îng c«ng viÖc ph¶i hoµn thµnh vµ ®Þnh møc sö dông vËt t−. Ng−êi ta x¸c ®Þnh l−îng vËt t− cÇn thiÕt tèi thiÓu ®−îc cung cÊp trong kú kÕ ho¹ch .LËp chøng tõ cÊp ph¸t vËt t− lµ chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc xuÊt kho (phiÕu lÜnh vËt t−, lÖnh xuÊt kho ... ) .C«ng viÖc quan träng lµ: chuÈn bÞ vËt t− ®Ó cÊp ph¸t, ®óng ®Çy ®ñ vÒ chñng lo¹i chÊt l−îng, sè l−îng... .Tæ chøc giao vËt t− cho c¸c ®¬n vÞ tiªu dïng trong näi bä doanh nghiÖp .KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thù chiÖn vµ sö dông vËt t− . 5.2 –X¸c ®Þnh møc, h¹n møc tiªu dïng vËt t− kü thuËt: §Ó qu¶n lý ho¹t ®éng mua s¾m c¸p ph¸t vµ sö dông vËt t−, ng−êi ta th−êng södông c«ng cô quan träng ®ã lµ møc tiªu dïng vËt t− kü thuËt cho s¶n xuÊt 5.2.1 Møc tiªu dïng vËt t− kü thuËt: lµ mét l−îng cÇn thiÐt ®ñ ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hoÆc hoµn thµnh mét khèi l−îng c«ng viÖc, dÞch vô trong mét ®iÒu kiÖn kü thuËt nhÊt ®Þnh, trong tõng doanh nghiÖp cô thÓ Kh¸i niÖm møc nµy hoµn toµn kh¸c víi møc trong nÒn kinh tÕ tËp chung bao cÊp Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹c ho¸ th×, møc tiªu dïng vËt t− th−êng ®−îc ¸p dông cho mét ngµnh, ®Þa ph−¬ng hay mét quèc gia, ®ång thêi nã lµ c¬ së ®Ó x©y dùng kÐ ho¹ch, ph¸t triÎn s¶n xuÊt. §ång thêi nã lµ c¬ së ®Ó qu¶n lý nhµ n−íc, h¹ch to¸n kinh tÕ. Ngµy nay,trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng th× møc tiªu dïng vËt t− kü thuËt kh«ng ®−îc ¸p dông mét c¸ch thèng nhÊt chung cho toµn bé nÒn kinh tÐ hy mét ngµnh mµ chØ ¸p dông cho tõng doan nghiÖp cô thÓ, víi tõng tr−êng hîp cô thÓ. -Møc tiªu dïng v¹t t− kü thuËt cã vai trß rÊt quan träng trong viÑc tæ chøc cµ qu¶n lý s¶n xuÊt ë c¸c doanh nghiÖp. Nã lµ c«ng cô ®Ó ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña nhµ qu¶n trÞ, ®ång thêi nã lµ c¬ së gióp cho viÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ cho doanh nghiÖp. Møc tiªu dïng vËt t− thÎ hiÑn ë mät sè ®Æc ®iÓm sau: 18 luËn v¨n tèt nghiÖp 19 Nã lµ c¬ së ®Î x¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t− cho doanh nghiÖp Lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ tr×nh dé sö dông kü thuËt trong s¶n xuÊt, tr×nh ®é lµnh nghÒcña c«ng nh©n vµ trinh ®é tæ chøcqu¶n lý s¶n xuÊt cña c¸c nhµ qu¶n trÞ 5.2.2 §Þnh møc: Lµ nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ kinh tÕ kü thuËt cña nhµ qu¶n trÞ nh»m tÝnh to¸n x¸c ®Þnh mät møc tiªu dïng hîp lý trong diÒu kiÑn lao ®éng b×nh th−êng , n¨ng xuÊt lao ®éng b×nh th−êng. Nh− vËy, nãi ®Õn c«ng t¸c ®Þnh møc lµ nh÷ng ho¹t ®éng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ dùa trªn c¬ së khoa häc, nh÷ng thÝ nghiÖm, nh÷ng gi¶i ph¸p tèi −u vÌ s¶n xuÊt... Nh»m x¸c ®Þnh mét l−îng vËt t− tèi −u cho s¶n xuÊt. -BiÖn ph¸p x¸c ®inh møc tiªu dïng vËt t−: -Cã thÓ dïng ®Þnh møc tiªu dïng vËt t− kü thuËt tr−íc: Nã nhanh gän dÔ dµng Ýt tèn kÐm nh−ng kh«ng ph¶n ¸nh møc tiªn tiÕn vµ cã thÓ g©y l!ng phÝ vËt t− -BiÖn ph¸p ph©n tÝch nghÜa lµ dùa trªn c¬ së hao phi thùc tÕ (phÇn nµo hîp lý, phÇn nµo kh«ng hîp lý) ®Ó ®−a ra c¸c ®Þnh m−c míi. Nã mang tÝnh thùc tÕ: nghiªn cøu tÝnh tèi −u ho¸ khi tiªu dïng vËt t− ®Ó tiÕt kiÖm vËt t− -Ph−¬ng ph¸p so s¸nh: Cho phÐp ta sö dông nh÷ng møc t−¬ng tù ë c¸c doanh nghiÖp kh¸c ¸p dông lµm møc tiªu dïng vËt t− ë doanh nghiÖp. Tãm l¹i ta cã thÓ x¸c ®Þnh møc tiªu dïng vËt t− kü thuËt qua s¬ ®å sau: 19 luËn v¨n tèt nghiÖp 20 C¬ cÊu x¸c ®Þnh møc cã thÓ biÓu diÔn qua s¬ ®å sau: c¨n cø ®Þnh møc cña kÕ ho¹ch ho¸ vµ qu¶n lý th−¬ng m¹i 20
- Xem thêm -