Tài liệu Nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại công ty tnhh quản lý quỹ ssiam

  • Số trang: 113 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 410 |
  • Lượt tải: 2
nguyetha

Tham gia: 20/07/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN DUY CƢỜNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƢ CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSIAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN DUY CƢỜNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƢ CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSIAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN THỊ THÁI HÀ XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2014 MỤC LỤC Danh mục các ký hiệu viết tắt .........................................................................i Danh mục các bảng ......................................................................................... ii Danh mục các biểu đồ ..................................................................................... iii Danh mục các sơ đồ, đồ thị .............................................................................iv MỞ ĐẦU ........................................................................................................1 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƢ TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ .........................6 1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý danh mục đầu tƣ tại công ty quản lý quỹ...................................................................................................................6 1.1.1. Khái niệm công ty quản lý quỹ .....................................................6 1.1.2. Các nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ ....................8 1.1.3. Khái niệm quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ .......10 1.1.4. Quy trình quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ .........11 1.2. Hiệu quả quản lý danh mục đầu tƣ tại công ty quản lý quỹ ..............17 1.2.1. Khái niệm hiêu quả quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ . 17 1.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ ................................................................................19 1.2.3. Những nhân tố tác động tới hiệu quả quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ .......................................................................28 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƢ TẠI CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSIAM ...............................37 2.1. Giới thiệu về công ty TNHH Quản lý quỹ SSIAM.............................37 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .................................................37 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy ..................................................................40 2.1.3. Các nghiệp vụ kinh doanh .............................................................42 2.2. Thực trạng hiệu quả quản lý danh mục đầu tƣ tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM từ năm 2010-2012 .......................................................46 2.2.1. Quy trình quản lý danh mục đầu tư ...............................................46 2.2.2. Thực trạng hiệu quả quản lý danh mục đầu tư ..............................51 2.3. Đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tƣ tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM từ năm 2010-2012 .................................................................64 2.3.1. Những thành công đạt được ..........................................................65 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân ....................................................68 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƢ TẠI CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSIAM ...........75 3.1. Định hƣớng phát triển của công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM .......75 3.1.1. Định hướng phát triển chung của công ty .....................................75 3.1.2. Định hướng nâng cao quản lý danh mục đầu tư............................77 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tƣ tại TNHH quản lý quỹ SSIAM .......................................................................................80 3.2.1. Thay đổi nhận thức của cấp lãnh đạp công ty trong quản lý danh mục đầu tư .....................................................................................80 3.2.2. Nâng cao trình độ nhân lực trong quản lý danh mục đầu tư ........82 3.2.3. Hoàn thiện quy trình quản lý danh mục đầu tư ............................85 3.2.4. Tăng cường quản trị rủi ro trong quản lý danh mục đầu tư ..........88 3.2.5. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý danh mục đầu tư ....................91 3.2.6. Hoàn thiện hệ thống thông tin trong quản lý danh mục đầu tư ....91 3.3. Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tƣ tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM ......................................................................93 3.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước ................................93 3.3.2. Kiến nghị đối với công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký ..... 96 3.3.3. Kiến nghị đối với những nhà đầu tư uỷ thác ............................... 99 KẾT LUẬN ................................................................................................ 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 104 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Ký hiệu TT Nguyên nghĩa 1 APT : Lýđịnh thuyết kinhchênh doanhlệch chênh lệch Lý thuyết giáđịnh kinhgiá doanh 2 CAPM Mô hình định giá tài sản vốn 3 CTCK Công ty chứng khoán 4 TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn 5 DMĐT Danh mục đầu tư 6 SSIAM Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ SSIAM 7 NAV Giá trị tài sản ròng 8 NHLK Ngân hàng lưu ký 9 NHTM Ngân hàng thương mại 10 NXB Nhà xuất bản 11 QĐT Quỹ đầu tư 12 QLQ Quản lý quỹ 13 TS Tài sản 14 TTCK Thị trường chứng khoán 15 UBCK Uỷ ban chứng khoán i DANH MỤC CÁC BẢNG TT Số hiệu bảng 1 Bảng 2.1 Kết quả hoạt động của SSIAM trong 5 năm 38 2 Bảng 2.2 Thông tin tổng quát về công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM hiện nay 39 3 Bảng 2.3 Nhân sự chủ chốt tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM 41 4 Bảng 2.4 Tổng hợp tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư của SSIAM cuối năm 2012,2011 và 2010 53 5 Bảng 2.5 Tổng hợp biến động giá trị tài sản ròng của danh mục đầu tư do SSIAM quản lý cuối các năm 2012,2011 và 2010 57 6 Bảng 2.6 7 Bảng 2.7 Tên bảng, biểu Trang Tăng trưởng NAV danh mục đầu tư của SSIAM so với chỉ số VN-Index 59 Các khoản thu nhập của danh mục đầu tư tại SSIAM 61 Tổng hợp chi phí của toàn bộ danh mục đầu tư tại 8 Bảng 2.8 63 SSIAM Tăng trưởng NAV danh mục đầu tư của SSIAM so với 9 Bảng 2.9 các quỹ đầu tư khác và so với chỉ số VN-Index 65 Cơ cấu tài sản đầu tư cuối năm 2012 của một số quỹ 10 Bảng 2.10 67 đầu tư chứng khoán Tổng hợp tăng trưởng giá trị tài sản ròng, lạm phát và 11 Bảng 2.11 lãi suất huy động VND của các NHTMcuối năm 2012, 2011, 2010 ii 71 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TT Số hiệu Tên biểu đồ biểu đồ Trang Cơ cấu đầu tư của quỹ SSIIMF tại ngày 1 Biểu đồ 2.1 2 Biểu đồ 2.2 3 Biểu đồ 2.3 43 31/12/2012 Cơ cấu lĩnh vực đầu tư của quỹ SSIIMF tại 31/12/2012 43 Phân loại tài sản trong danh mục đầu tư SSIAM 52 tại 31/12/2012 Thay đổi số lượng hợp đồng qua các năm của 4 Biểu đồ 2.4 54 SSIAM Giá trị trung bình mỗi hợp đồng quản lý danh mục 5 Biểu đồ 2.5 đầu tư của SSIAM cuối các năm 2012,2011 và 55 2010 Thay đổi tổng giá trị vốn uỷ thác qua các năm của 6 Biểu đồ 2.6 7 Biểu đồ 2.7 56 SSIAM Tổng thu nhập của danh mục đầu tư tại SSIAM giai đoạn 2010-2012 60 Tỷ trọng Các loại chi phí của danh mục đầu tư tại 8 Biểu đồ 2.8 64 SSIAM iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ TT Số hiệu sơ Tên sơ đồ, đồ thị đồ,đồ thị 1 Sơ đồ 1.1 2 Sơ đồ 2.1 3 Sơ đồ 2.2 4 Đồ thị 2.1 Quy trình quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM Quy trình đầu tư trong quản lý danh mục đầu tư SSIAM Tăng trưởng của Vàng giai đoạn 2010-2012 iv Trang 12 40 49 69 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Quản lý danh mục đầu tư là nhu cầu xuất phát từ đòi hỏi thực tế của nhà đầu tư trong việc hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận khi tiến hành đầu tư. Đối với công ty quản lý quỹ, là tổ chức chuyên trách về kinh doanh chứng khoán trên thị trường, quản lý danh mục đầu tư là một nghiệp vụ quan trọng. Hiệu quả quản lý danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ không chỉ là căn cứ khẳng định tính chuyên nghiệp mà còn thể hiện chỗ đứng và uy tín của công ty quản lý quỹ trên thị trường chứng khoán. Trải qua hơn 10 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhiều bước phát triển, nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư đã được triển khai tại các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc quản lý danh mục đầu tư tại các công ty còn được tổ chức khá là đơn giản, thiếu khoa học và chưa mang lại hiệu quả, do đó chưa tạo được niềm tin đối với nhiều nhà đầu tư. Mặt khác, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra từ năm 2007, kéo dài đến hết năm 2009 đã gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua. Chỉ tính riêng trong năm 2008, chỉ số VN-index đã mất hơn 66% giá trị. Mặc dù trong năm 2009, thị trường có dấu hiệu phục hồi, nhưng những sóng gió của thị trường vẫn còn tiếp nối với tình trạng ảm đạm trong suốt năm 2010 sau đó sang năm 2011 và đến năm 2012 thị trường chứng khoán đã hồi phục trở lại nhưng tốc độ tăng trưởng chưa cao. Mặt khác thị trường chứng khoán Việt Nam còn khá non trẻ và bộc lộ khá nhiều điểm yếu trong công tác quả lý của các cơ quan chức năng, làm cho tính minh bạch trên thị trường chứng khoán Việt Nam còn kém, dẫn tới các hoạt động đầu cơ trên thị trường diễn ra mạnh mẽ và người chịu thua thiệt ở đây là các nhà đầu tư cá 1 nhân… chính vì điều này làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Do vậy, nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư đang là yêu cầu cấp thiết hiện nay, không chỉ đối với các nhà đầu tư nói chung mà còn với công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM nói riêng, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập sâu rộng với thế giới thời hậu khủng hoảng. Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “ Nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tƣ chứng khoán tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM” đã được tác giả lựa chọn nghiên cứu. 2. Tình hình nghiên cứu Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại công ty quản lý quỹ là một trong những nghiệp vụ quan trọng của công ty quản lý quỹ. Lợi nhuận từ dịch vụ quản lý danh mục đầu tư góp phần không nhỏ vào tổng thu nhập hoạt động của công ty quản lý quỹ trong điều kiện hoạt động kinh doanh chứng khoán tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất cao, cùng với các hoạt động kinh doanh và đầu tư khác gặp rất nhiều khó khăn trong thời điểm hiện nay. Các công ty quản lý quỹ Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của dịch vụ quản lý danh mục đầu tư trong hoạt động của công ty quản lý quỹ, tuy nhiên tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ quản lý danh mục đầu tư hiện nay còn thấp chưa tương xứng với quy mô của thị trường chứng khoán. Điều đó đòi hỏi cần phải có những đánh giá và nhìn nhận một cách toàn diện những thuận lợi, khó khăn và thử thách mà các công ty quản lý quỹ Việt Nam đang và sẽ gặp phải, từ đó đưa ra được các định hướng và giải pháp để phát triển nhanh, mạnh và hiệu quả hơn nữa dịch vụ quản lý danh mục đầu tư tại các công ty quản lý quỹ Việt Nam. Hiện nay đã có một số công trình nghiên cứu về quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại thị 2 trường chứng khoán Việt Nam, nhưng chưa có một công trình nào nghiên cứu về nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM Do vậy, tôi đã đặt ra các câu hỏi cần nghiên cứu nhƣ sau - Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại công ty quản lý quỹ như thế nào thì mới đạt được hiểu quả tốt? - Thực trạng về dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại các công ty quản lý quỹ Việt Nam nói chung và tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM nói riêng hiện nay như thế nào? - Luận văn nghiên cứu dịch vụ quản lý danh mục đầu tư tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM để làm gì? Từ đó trong quá trình nghiên cứu đề tài này, tôi sẽ đưa ra một số giải pháp với mong muốn có thể áp dụng được phần nào vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Luận văn thạc sĩ kinh tế „„Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam‟‟, của tác giả Phan Ngọc Hùng.  Luận văn thạc sĩ kinh tế “Phát triển dịch vụ quản lý danh mục đầu tư tại Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình”, của tác giả Nguyễn Thái Sơn.  Luận văn thạc sĩ kinh tế „„Thực trạng quản lý danh mục đầu tư tại công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam‟‟, của tác giả Nguyễn Thanh Bình.  Luận văn thạc sĩ kinh tế „„ Đánh giá hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam‟‟, của tác giả Mai Phụng Chiêu 3 3. Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về hiệu quả quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ. - Phân tích và đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM. - Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM. 4.Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hiệu quả quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ. - Phạm vi nghiên cứu của luận văn là hiệu quả quản lý danh mục đầu tư tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM. từ năm 2010 đến năm 2012. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Trong luận văn này tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, thu thập cả nguồn thông tin sơ cấp và thông tin thứ cấp. Tác giả đã tổng hợp thông tin từ các báo cáo tài chính của công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM qua các năm để tổng hợp, so sánh, thống kê, phân tích,... để có được những kết quả mong muốn phục vụ cho việc đánh giá thực trạng từ đó tìm ra nguyên nhân nhằm đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư. Các nguồn dữ liệu cần thu thập: - Nguồn thông tin thứ cấp: Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM giai đoạn 2010 – 2012; Kết quả hoạt động kinh của một số các công ty quản lý quỹ khác. - Nguồn thông tin sơ cấp: Phỏng vấn Giám đốc, Phó Giám đốc, nhân viên tại SSIAM Các nguồn dữ liệu sẽ được trích dẫn trực tiếp trong luận văn và được ghi 4 chú chi tiết trong phần tài liệu tham khảo. 6. Những đóng góp của luận văn - Hệ thống hóa một số vấn đề lý thuyết về dịch vụ quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ. - Phân tích thực trạng hiệu quả của dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM giai đoạn 2010 - 2012, từ đó rút ra những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại cũng như nguyên nhân của những hạn chế đó. - Trên cơ sở phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại SSIAM, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM 7. Kết cấu của luận văn Ngoài lời mở đầu, danh mục và các bảng, biểu, sơ đồ và tài liệu tham khảo, kết cấu của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ. Chương 2: Thực trạng hiệu quả quản lý danh mục đầu tư tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư tại công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM. 5 CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƢ TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý danh mục đầu tƣ tại công ty quản lý quỹ 1.1.1. Khái niệm công ty quản lý quỹ 1.1.1.1. Khái niệm quỹ đầu tư Đầu tư chứng khoán là việc một chủ thể nắm giữ chứng khoán để kỳ vọng vào lợi nhuận do chứng khoán đó mang lại sau một khoảng thời gian nhất định. Lợi nhuận có thể là thu nhập từ cổ tức hoặc chênh lệch từ hoạt động mua, bán chứng khoán. Để đầu tư chứng khoán trên thị trường tài chính, các nhà đầu tư cần phải có kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán và phải thường xuyên quan tâm, theo sát thực trạng, phân tích xu hướng phát triển của thị trường. Thực chất, chỉ những chuyên gia và các nhà đầu tư chuyên nghiệp mới có thể thực hiện được điều này. Do đó, những người chủ sở hữu vốn đầu tư thành lập những tổ chức tài chính dưới quy mô quỹ đầu tư. Quỹ đầu tư là một tập hợp tiền được đóng góp bởi các nhà đầu tư khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. Tất cả các khoản đầu tư này đều được quản lý chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và cơ quan thẩm quyền khác. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cho rằng rất khó có thể giám sát được hoạt động của các quỹ đầu tư. Với một mức chi phí quản lý dành cho các nhà quản lý hấp dẫn tính theo phần trăm so với mức tăng giá trị hàng năm của quỹ, rất có thể nó trở thành động cơ thúc đẩy các nhà quản lý quỹ chấp nhận mạo hiểm một cách thái quá. Hơn nữa, hầu như không bao giờ nhà quản lý quỹ phải chịu một hình thức phạt nào vì việc đã làm cho giá trị của quỹ bị giảm và quản lý hoàn toàn có thể thu hẹp quy mô của quỹ để làm lại từ đầu. 6 1.1.1.2. Khái niệm công ty quản lý quỹ Các quỹ đầu tư thường được quản lý bởi chủ thể quản lý là công ty quản lý quỹ. Công ty quản lý quỹ là một loại hình tổ chức trung gian tài chính, chuyên thành lập và quản lý các quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, phục vụ nhu cầu đâu tư trung và dài hạn của công chúng. Theo luật thị trường chứng khoán Mỹ, công ty quản lý quỹ là công ty chuyên trách thực hiện việc quản lý các quỹ đầu tư. Các quỹ đầu tư được tổ chức dưới dạng một công ty, phát hành cổ phần. Công ty đầu tư sử dụng nhà tư vấn hay người quản lý đầu tư để quyết định loại chứng khoán nào sẽ đưa vào danh mục của quỹ. Người quản lý quỹ được toàn quyền quản lý danh mục đầu tư, mua bán chứng khoán phù hợp với các mục tiêu của quỹ. Công ty quản lý quỹ được cấu trúc dưới hai dạng: quản lý quỹ đầu tư quỹ dạng đóng và quỹ dạng mở. Ở Việt Nam, theo điều 15, Luật số 62/2010/QH12 về sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán 2006, công ty quản lý quỹ là tổ chức có tư cách pháp nhân, được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. Công ty quản lý quỹ phải đáp ứng được yêu cầu về mức vốn tối thiểu 25 tỷ VND, cũng như yêu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất, đội ngũ quản lý và đội ngũ nhân viên hành nghề nghiệp vụ. Nghị định 84/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, bổ sung mức vốn pháp định của công ty quản lý quỹ có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam tối thiểu là 25 tỷ VND. Bộ tài chính quy định cụ thể mức vốn pháp định của công ty quản lý quỹ dựa trên quy mô vốn ủy thác quản lý. 7 1.1.2. Các nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ Theo điều 15, luật chứng khoán số 62/2010/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán: công ty quản lý quỹ được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây: 1.1.2.1. Nghiệp vụ nghiên cứu đầu tư và tư vấn đầu tư Để đưa ra những quyết định đầu tư chứng khoán, lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư và thực hiện phấn bố tài sản cho các nhà đầu tư ủy thác, các nhà quản lý danh mục đầu tư phải dựa trên những nghiên cứu của các chuyên viên hành nghề trong công ty. Nghiên cứu đầu tư là việc công ty quản lý quỹ, thông qua phân tích và đánh giá về thị trường, phân tích giá trị tài chính và giá trị đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động quản lý đầu tư và hoạt động tư vấn của công ty. Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, các công ty quản lý quỹ còn có cả hoạt động tư vấn đầu tư. Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc công ty quản lý quỹ, trên cơ sở hoạt động phân tích và nghiên cứu, cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin cập nhật về biến động của thị trường, các phân tích cơ bản về tình hình hoạt động và sự tăng trưởng của các công ty, các cơ hội đầu tư nổi bật, các dự đoán về thị trường. các báo cáo phân tích chuyên sâu về các công ty, quan đó giúp khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt dựa trên thông tin đầy đủ. Nghiệp vụ tư vấn đầu tư tại công ty quản lý quỹ bao gồm các hoạt động như: thực hiện việc tư vấn đầu tư và tư vấn về quản trị cho các khách hàng; hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa các khoản đầu tư và tư vấn về quản trị cho các khách hàng; hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa các khoản đầu tư thông qua các công cụ tài chính; tối ưu hóa các nguồn vốn cho các nhà đầu tư. 1.1.2.2. Nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư Theo nghĩa chung nhất, quản lý là việc thực hiện những công việc có tác dụng định hướng, điều tiết, phối hợp các hoạt động của một tổ chức. Theo thuyết quản lý tổng quát trong tác phẩm “Quản lý công nghiệp và tổng quát” của Fayol: “Quản lý là một hoạt động mà mọi tổ chức đều có, nó gồm 5 yếu tố 8 tạo thành là: kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, điều chỉnh và kiểm soát. Quản lý chính là thực hiện kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo điều chỉnh và kiểm soát đó”. Một trong những nhân tố quan trọng trong việc chọn lựa quỹ đầu tư tốt là quỹ đó phải được quản lý tốt nhất. Quản lý quỹ đầu tư (Asset management) là một trong những nghiệp vụ kinh doanh quan trọng của một công ty quản lý quỹ. Nó bao gồm các hoạt động như: lập dự thảo điều lệ của quỹ đầu tư (điều 86 luật chứng khoán số 70/2006/QH 11), huy động và quản lý vốn và tài sản; xác định và thông báo định kỳ cho Ủy ban chứng khoán giá trị tài sản ròng của quỹ; tập trung đầu tư theo danh mục đầu tư; hay quản lý đầu tư chuyên nghiệp. Các quỹ đầu tư được quản lý bởi các chuyên gia có kỹ năng, giàu kinh nghiệm được lựa chọn dựa vào tổng lợi nhuận họ làm ra. Những chuyên gia không tạo ra lợi nhuận sẽ bị thay thế. 1.1.2.3. Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư Theo các chuyên gia kinh tế, quản lý danh mục đầu tư là một nghiệp vụ quan trọng trong kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ. Thực chất, quản lý danh mục đầu tư là một dạng nghiệp vụ tư vấn đầu tư nhưng ở mức độ cao hơn vì trong hoạt động này, khách hàng ủy thác cho công ty quản lý quỹ thay mặt mình quyết định đầu tư theo một chiến lược hay những nguyên tắc đã được khách hàng chấp thuận. Trong quản lý danh mục đầu tư, tài sản của các nhà đầu tư ủy thác phải được quản lý một cách độc lập, tách biệt khỏi tài sản của công ty quản lý quỹ và tài sản của các nhà đầu tư khác. Kết quả đầu tư của các nhà đầu tư được hạch toán độc lập và có thể rất khác nhau. Điều này khác biệt với nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư ở chỗ tài sản của các nhà đầu tư cùng góp vốn vào một quỹ đầu tư được công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát quản lý thống nhất trong một quỹ đầu tư chung. Mỗi nhà đầu tư sở hữu một phần danh mục đầu tư của quỹ và được phân chia lợi nhuận hoặc gánh chịu rủi ro tương ứng với tỷ lệ góp vốn vào quỹ. 9 1.1.3. Khái niệm quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ 1.1.3.1. Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư là sự kết hợp nắm giữ các loại tài sản đầu tư như: chứng khoán, hàng hóa, bất động sản,….bởi một cá nhân hay một tổ chức. Mục đích của danh mục đầu tư là làm giảm rủi ro bắng cách đa dạng hóa đầu tư nhằm tránh các khoản thua lỗ quá lớn. Khi đồng thời đầu tư vào nhiều loại tài sản tài chính khác nhau, sự thua lỗ của một loại tài sản chỉ có tác động nhỏ đến toàn bộ danh mục, thậm chí nhà đầu tư có thể bù lỗ bằng lợi nhuận thu được từ các loại tài sản tài chính khác trong cùng một danh mục đầu tư đó. 1.1.3.2. Khái niệm quản lý danh mục đầu tư Quản lý danh mục đầu tư là nghệ thuật và khoa học của việc đưa ra quyết định về chính sách đa dạng hóa đầu tư, kết hợp đầu tư với mục tiêu đầu tư, phân bố tài sản đầu tư cho từng cá nhân hoặc tổ chức trong danh mục, đồng thời đảm bảo sự cân bằng giữa thu nhập và rủi ro một cách hợp lý Việc quản lý danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng như: giúp các nhà đầu tư lựa chọn danh mục đầu tư hiệu quả nhất; giảm thiểu rủi ro trên cơ sở áp dụng quy trình quản trị rủi ro chặt chẽ của công ty. Đồng thời, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức vào các hoạt động giao dịch, đầu tư nhưng vẫn kiểm soạt được chi tiết các hoạt động đầu tư thông qua các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và theo yêu cầu. Đối với các công ty quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư là việc công ty nhận tiền từ các nhà đầu tư ủy thác, xây dựng và duy trì danh mục các tài sản tài chính (mua, bán) với mục tiêu tối thiểu hóa rủi ro và làm cho tài sản của khách hàng có thể sinh lời cao nhất. Theo quy định của Luật chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là việc công ty quản lý quỹ đầu 10 tư chứng khoán thực hiện quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong mua, bán, nắm giữ chứng khoán. Thực chất, quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ là việc nghiên cứu, lựa chọn cách thức kết hợp các loại chứng khoán riêng lẻ với các mức độ rủi ro khác nhau vào một danh mục đầu tư với lợi nhuận kỳ vọng và xác định trước. Đồng thời, thực hiện phân bổ danh mục đầu tư một cách hợp lý cho các nhà đầu tư ủy thác trên cơ sở họp đồng ủy thác đầu tư được ký kết giữa các bên và theo nguyên tắc đầu tư của công ty được thể hiện trong điều lệ công ty. Hợp đồng quản lý đầu tư là hợp đồng mà khách hàng ủy thác do công ty quản lý đầu tư tài sản của mình. Tại các công ty quản lý quỹ, có hai dạng quản lý danh mục đầu tư. Một là, ủy thác đầu tư toàn bộ. Đây là dịch vụ trong đó công ty quản lý quỹ được ủy quyền toàn bộ từ phía khách hàng. Trên cơ sở mức kỳ vọng về lợi nhuận và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi nhà đầu tư ủy thác đầu tư, công ty quản lý quỹ sẽ được toàn quyền quyết định thực hiện đầu tư dựa trên các đánh giá, phân tích chuyên môn của sản phẩm đầu tư với các danh mục đầu tư là cân bằng, tăng trưởng hay có thu nhập ổn định. Hai là, ủy thác đầu tư chỉ định của khách hàng để thực hiện đầu tư một loại chứng khoán cụ thể hoặc và danh mục các chứng khoán cụ thể. Để quản lý danh mục đầu tư hiệu quả, mỗi công ty quản lý quỹ luôn phải để ra quy trình quản lý danh mục rõ ràng, trong đó phân định rõ từng nhiệm vụ cụ thể trong từng bước của quy trình. 1.1.4. Quy trình quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ Mỗi công ty quản lý quỹ đều có quy trình quản lý danh mục đầu tư riêng, nhưng nhìn chung, việc quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ gồm 4 bước cơ bản được minh họa như sau: 11 Tìm hiểu khách hàng và thiết lập mục tiêu đầu tƣ Xây dựng DMĐT và phân bổ TS cho từng khách hàng Đánh giá Kết quả Kết thúc hợp đồng quản lý danh mục đầu tƣ Kiểm soát quá trìnhquản lý danh mục đầu tƣ Sơ đồ 1.1 Quy trình quản lý danh mục đầu tƣ tại công ty quản lý quỹ 1.1.4.1.Tìm hiểu khách hàng trong danh mục và thiết lập mục tiêu đầu tư Việc xây dựng mục tiêu đầu tư đóng vai trò rất quan trọng vì mục tiêu là cơ sở để xây dựng danh mục đầu tư, là cở sở để điều chỉnh danh mục đầu tư và là căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động của danh mục đầu tư. Mục tiêu đầu tư thường đề cập đến 3 yếu tố cơ bản như: Lợi nhuận mục tiêu, mức độ chấp nhận rủi ro và thời hạn thu hồi vốn. Ngoài ra mục tiêu đầu tư còn có thể đề cập đến những hạn chế hay những ưu tiên trong hoạt động đầu tư. Mỗi nhà đầu tư dù tùy theo những đặc thù, điều kiện hoàn cảnh cụ thể của mình có thể có những mục tiêu đầu tư khác nhau. Mục tiêu lợi nhuận của các nhà đầu tư thường là: (1) Mục tiêu tăng trưởng vốn: là mục tiêu phù hợp khi nhà đầu tư mong muốn danh mục đầu tư gia tăng giá trị thực trong một khoảng thời gian nhất định nhằm đáp ứng các nhu cầu trong tương lai. (2) Mục tiêu thu nhập thường xuyên: Nhà đầu tư mong muốn danh mục đầu tư phải tạo ra những khoản thu nhập đều đặn định kỳ. Mục tiêu này thường phù hợp với các nhà đầu tư mong muốn có thêm các khoản thu nhập từ danh mục đầu tư nhằm đáp ứng cho các chi phí sinh hoạt 12
- Xem thêm -