Tài liệu Nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty tnhh du lịch hoa hướng dương

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập LỜI MỞ ĐẦU Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế trong nƣớc cùng với xu hƣớng hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay ngày càng đòi hỏi có sự trao đổi buôn bán, thông thƣơng và hội nhập giữa các vùng, các quốc gia. Điều đó cũng đặt ra cho mỗi doanh nghiệp không ít những vấn đề cần nghiên cứu giải quyết nhƣ: làm thế nào để tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh… Tùy vào đặc điểm riêng của từng ngành nghề kinh doanh mà mỗi DN đã đặt ra những mục tiêu, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ khác nhau. Trong thực tế, các doanh nghiệp sản xuất thì đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; các doanh nghiệp thƣơng mại thì phải đẩy mạnh công tác thu mua, phân phối, lƣu thông hàng còn các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phải đẩy mạnh việc cung ứng các loại dịch vụ của mình với chất lƣợng tốt nhất, giá cả thích hợp nhất, thời gian phục vụ nhanh nhất để có thể đạt đƣợc mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất có thể. Do vậy để đủ sức đứng vững, phát huy nội lực bản thân và tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế những thách thức, các doanh nghiệp trong nƣớc bao gồm công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng cần có những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đặc biêt là trong lĩnh vực lữ hành, không những giúp cho bản thân công ty đứng vững trƣớc những thách thức, mà còn tận dụng tốt các cơ hội để phát triển bền vững lâu dài. Từ yêu cầu thực tế nhận thấy rằng cần thiết phải nghiên cứu một cách khoa học và có hệ thống vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng, nên em đã chọn đề tài nghiên cứu: ‘ Nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng ’  Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nhận thức lý luận, tiếp cận và đánh giá khách quan toàn diện thực tế thực trạng kinh doanh lữ hành của công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng trong thời gian gần đây và SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 1 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập trên cơ sở những thực trạng đó để phát hiện những tồn tại cần khắc phục tìm ra hƣớng đi mới cho toàn công ty trong những năm tiếp theo. Đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty và vận dụng các biện pháp đó vào quá trình hoạt động của công ty.  Kết cấu của chuyên đề: ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì kết cấu của chuyên đề đƣợc chia làm ba chƣơng: - Chƣơng I: Tổng quan về công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng. - Chƣơng II: Thực trạng hiệu quả kinh doanh lữ hành của của công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng. - Chƣơng III: Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH Hoa Hƣớng Dƣơng. Do han chế về thời gian thực tập cũng nhƣ khả năng nắm bắt vấn đề của em chƣa thực sự tốt nên chuyên đề chắc hẳn vẫn còn những thiếu sót. Em rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và bạn đọc quan tâm đến đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo GS.TS Hoàng Đức Thân và cán bộ nhân viên công ty TNHH du lich Hoa Hƣớng Dƣơng đã giúp em hoàn thành đề tài này. SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 2 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập Chƣơng 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA HƢỚNG DƢƠNG 1.1 Khái quát về công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng Công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng đƣợc chính thức thành lập vào ngày 16/06/2004, với số vốn góp ban đầu là 10.000.000.000. Các thông tin khái quát về công ty nhƣ sau: - Tên công ty: CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA HƢỚNG DƢƠNG - Tên giao dịch: SUN FLOWER TRAVEL COMPANY LIMITED - Loại hình sở hữu: Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên. - Địa chỉ trụ sở chính: Số 22, phố Ấu Triệu, phƣờng Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. - Điện thoại: 04.38227806 - Email: sunflowertours2004@yahoo.com - Fax: 04.38227806 Kể từ ngày hoạt động đến nay, công ty luôn không ngừng cải thiện, nâng cao năng lực chuyên môn cũng nhƣ tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mở rộng thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, quảng bá hình ảnh của mình. Với 45 cán bộ, nhân viên chính thức, đƣợc đào tạo chuyên ngành, tâm huyết và nhiều kinh nghiệm, Công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng luôn nỗ lực kinh doanh hiệu quả hầu hết các dịch vụ trong các lĩnh vực du lịch quốc tế, du lịch nƣớc ngoài và du lịch trong nƣớc. SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 3 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập Hoạt động kinh doanh chính của Hoa Hƣớng Dƣơng là thiết kế và thực hiện một cách tốt nhất các dịch vụ du lịch và du lịch kết hợp hội nghị cho khách hàng với kinh nghiệm tƣ vấn, dịch vụ chất lƣợng tốt, và sản phẩm đa dạng. Hiện nay, công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng là một trong các nhà kinh doanh du lịch hàng đầu trên phạm vi Hà Nội, với hệ thống quan hệ đối tác chặt chẽ với hơn 15 công ty, đại lý du lịch tại các nƣớc trong khu vực ASEAN, v.v. Sau suốt quá trình phát triển, công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng là thành viên chính thức của các Hiệp hội du lịch quốc tế (PATA, ASTA, USTOA, JATA) và Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VTA), Hiệp hội Du lịch thành phố Hà Nội, Câu lạc bộ du lịch MICE Việt Nam. Năm 2007, Công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng đƣợc Tổng cục Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Việt Nam bình chọn đạt danh hiệu “Công ty Lữ hành chất lƣợng cao”. Tôn chỉ hoạt động “Là một công ty lữ hành hoạt động hiệu quả cao, công ty cam kết luôn nỗ lực mang lại những giá trị tốt nhất từ các dịch vụ lữ hành của mình cho khách hàng, đối tác và bảo đảm sự phát triển bền vững, hài hòa giữa quyền lợi công nhân viên công ty và cộng đồng xã hội”. Mục tiêu phát triển “Công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng tập trung đẩy mạnh kinh doanh đa dạng về thị trƣờng, khách hàng, sản phẩm – dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực du lịch quốc tế, du lịch nƣớc ngoài và du lịch trong nƣớc nhằm trở thành một trong những công ty lữ hành mạnh trong khu vực”. Triết lý kinh doanh “LUÔN HƢỚNG ĐẾN KINH DOANH, KHÁCH HÀNG, CỘNG ĐỒNG VÀ NHÂN VIÊN”. SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 4 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập Trên cơ sở hiểu rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa hoạt động kinh doanh, khách hàng, cộng đồng và nhân viên, từ đó: Tập trung hƣớng đến kinh doanh: Mọi kế hoạch và hành động của Công ty đều hƣớng đến mục tiêu phát triển kinh doanh. Tập trung hƣớng đến khách hàng: Mọi kế hoạch và hành động của Công ty phải tập trung phục vụ khách hàng chu đáo, đáp ứng những nhu cầu đa dạng của khách hàng với dịch vụ tốt nhất, đáng tin cậy và đƣợc thực hiện một cách trung thực nhằm giữ vững khách hàng hiện có đồng thời phát triển khách hàng tiềm năng. Tập trung hƣớng đến cộng đồng: Các sản phẩm du lịch, các hoạt động của Công ty luôn đƣợc thực hiện trên cơ sở “vì cộng đồng”, thân thiện với môi trƣờng thiên nhiên, phù hợp với môi trƣờng văn hóa, kinh tế – xã hội, tạo nên mối quan hệ tích cực với cộng đồng và luôn nhận đƣợc sự ủng hộ của cộng đồng đối với hoạt động phát triển của Công ty. Tập trung hƣớng đến nhân viên: Mọi kế hoạch, hành động hƣớng đến kinh doanh, khách hàng nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh của Công ty, từ đó sẽ có điều kiện tăng thu nhập, nâng cao chất lƣợng cuộc sống của nhân viên. Tạo điều kiện làm việc thuận lợi nhất về vật chất và tinh thần để tăng động lực làm việc tích cực của nhân viên, phục vụ một cách tốt nhất cho khách hàng và cho mục tiêu phát triển của Công ty. 1.1.2 Ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng * Ngành nghề kinh doanh: - Lữ hành nội địa - Đại lý bán vé máy bay trong nƣớc và quốc tế - Dịch vụ vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách - Dịch vụ tƣ vấn, môi giới và xúc tiến thƣơng mại - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng ( Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trƣờng ) SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 5 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập - Đại lý kinh doanh các thiết bị bƣu chính viễn thông, tin học, thiết bị điện tử điều khiển, thiết bị phát song, linh kiện điện thoại các loại; - Mua bán hàng điện tử, điện lạnh, máy văn phòng và phụ tùng ô tô, cơ khí - Lữ hành quốc tế * Chức năng, nhiệm vụ: - Chức năng kinh doanh: + Xây dựng, tổ chức và bán các chƣơng trình du lịch trong và ngoài nƣớc cho khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế. + Phục vụ nhu cầu lƣu trú và ăn uống cho khách tham quan, khách du lịch và dân cƣ địa phƣơng. + Tổ chức các dịch vụ vận tải cho khách du lịch: xe, tàu hỏa, tàu thủy, máy bay. + Tổ chức hội nghị, hội thảo cho các đơn vị, tổ chức theo yêu cầu * Nhiệm vụ kinh doanh: Với chức năng kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhƣ trên công ty có những nhiệm vụ kinh doanh nhƣ sau: - Xây dựng các chƣơng trình du lịch hấp dẫn bán cho khách hàng thu đƣợc lợi nhuận, quảng bá thƣơng hiệu Hoa Hƣớng Dƣơng và hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế - Phục vụ nhu cầu vận chuyển đi lại của khách du lịch trong lãnh thổ Việt Nam nhằm thu đƣợc lợi nhuận. - Đảm bảo nhu cầu ăn uống và lƣu trú của dân cƣ địa phƣơng và khách du lịch là chủ yếu, du lịch MICE ( Hội họp, Xúc tiến đầu tƣ, Hội nghị và Triển lãm ) nhằm thu thêm lợi nhuận. - Xây dựng thƣơng hiệu Hoa Hƣớng Dƣơng trên thị trƣờng. 1.1.3 Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy nhân sự  Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 6 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Tổng hợp Phòng Kế Toán Phòng HCNS Phòng Kinh Doanh PHÓ GIÁM ĐỐC Hỗ trợ phát triển Đội Xe Phòng Du Lịch Khách Sạn Nhà Hàng Bộ Phận In Ấn Cơ cấu nhân sự trên đƣợc tổ chức với đội ngũ lao động 45 lao động, gồm: - Ban giám đốc: 1 giám đốc và hai phó giám đốc - Phòng kế toán: 3 nhân viên - Phòng hành chính nhân sự: 4 nhân viên - Phòng kinh doanh: 8 nhân viên - Phòng du lịch: 12 nhân viên - Đội xe: 6 nhân viên - Khách sạn: 6 nhân viên - Nhà hàng: 5 nhân viên  Mục tiêu của bộ máy nhân sự: Cũng nhƣ các công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch khác, công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng luôn hƣớng tới xây dựng một bộ máy nhân sự giản đơn, tinh gọn, tránh cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ bị chồng chéo, để đảm bảo yếu tố con ngƣời đƣợc tận dụng một cách hiệu quả và năng suất, đem lại những thành tựu nhất định cho công ty.  Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy: - Giám đốc: + Chức năng: Quản lý và lãnh đạo chung SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 7 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập + Nhiệm vụ: Điều hành trực tiếp các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trƣớc công ty về kết quả kinh doanh của doanh nghịêp. - Các phó giám đốc: + Chức năng: tham mƣu, trợ giúp cho giám đốc + Nhịêm vụ: Điều hành hoạt động của mảng kinh doanh do mình phụ trách và chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc về kết quả kinh doanh so với cam kết. Tƣ vấn cho giám đốc về những chiến lƣợc kinh doanh trong quá trình bám sát lĩnh vực mình phụ trách. - Phòng kế toán: Đây là bộ phận rất quan trọng và cơ bản ở mỗi công ty. + Chức năng: thực hiện, hỗ trợ mảng tài chính của công ty + Nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các công việc tài chính kế toán theo đúng chế độ kế toán của Nhà nƣớc, quản lý các dòng tiền, tình hình sử dụng vốn, tài sản, tiền mặt của doanh nghiệp. Thƣờng xuyên kiểm tra và điều chỉnh hoàn thiện sổ sách kế toán, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kịp thời phản ánh các thay đổi để tìm ra biện pháp xử lý kịp thời. Theo dõi kịp thời, chính xác tình hình biến động của thị trƣờng, thu thập thông tin, báo cáo và đề xuất các giải pháp, tƣ vấn cho giám đốc trong quá trình ra quyết định. - Phòng hành chính nhân sự: là sự kết hợp của 2 bộ phận là hành chính và quản trị nhân sự. + Chức năng: thực hiện các công việc của quy trình quản trị nhân sự và quy trình quản lý văn phòng của doanh nghiệp. + Nhiệm vụ: Tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo nhân sự, thực hiện các chế độ nghỉ hƣu, giảm biên chế. SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 8 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập Theo dõi và phân bổ nhân sự vào các phòng ban một cách hợp lý. Duy trì đội ngũ lao động đủ, hoạt động có hiệu quả cao. - Phòng kinh doanh: Đây là bộ phận quan trọng nhất của công ty, là cầu nối giữa công ty và khách hàng. + Chức năng: thực hiện giao dịch với du khách nhằm thoả mãn nhu cầu của họ và đem lại lợi nhuận cho công ty. + Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoặch và tổ chức thực hiện nghiên cứu thị trƣờng du lịch nội địa, quốc tế, các hoạt động xúc tiến, quảng bá, thu hút khách đến với công ty. Phối hợp cùng với các phòng ban khác xây dựng các chƣơng trình du lịch, đáp ứng đƣợc nhu cầu đa dạng của từng khách hàng về mức độ chất lƣợng dịch vụ. Ký kết hợp đồng kinh doanh với các doanh nghiệp đối tác trong lĩnh vực du lịch lữ hành để thực hiện các hoạt động nhận gửi khách. Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp, cùng với bộ phận điều hành tạo ra đƣợc sự lựa chọn tốt nhất và mối quan hệ thân thiết nhất có thể. Phòng kinh doanh còn phải nghiên cứu, xây dựng, phát triển sản phẩm mới, tƣ vấn cho ban giám đốc về các chiến lƣợc chiến thuật trong phát triển và chiếm lĩnh thị trƣờng. - Phòng du lịch: điều hành nội địa, inbound, outbound. Bộ phận này đóng vai trò tổ chức sản xuất của doanh nghiệp, là nơi kết nối doanh nghiệp với nhà cung cấp để xây dựng lên các chƣơng trình du lịch. + Chức năng: thiết kế và điều hành các chƣơng trình du lịch + Nhiệm vụ: Căn cứ vào kế hoặch, thông báo từ phòng kinh doanh để thực hiện các công việc điều hành và cung cấp các dịch vụ du lịch cho du khách. SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 9 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập Xây dựng các kế hoặch và thực hiện các dịch vụ nhỏ có liên quan đến các chƣơng trình du lịch, nhƣ đặt khách sạn, đặt nhà hàng, thuê dịch vụ vận chuyển…đảm bảo yêu cầu đặt ra. Thiết lập và duy trì mối quan hệ mật thiết với các cơ quan hữu quan ( công an, hải quan..) và các nhà cung cấp sao cho lựa chọn đƣợc các nhà cung cấp tổt nhất. Theo dõi quá trình thực hiện của các chƣơng trình du lịch, phối hợp với bộ phận kế toán để thực hiện các hoạt động thanh toán cần thiết kịp thời và hiệu quả. - Bộ phận hỗ trợ và phát triển (đội xe, khách sạn, nhà hàng ). Đây là bộ phận mang lại doanh thu khá cao cho doanh nghiệp. + Chức năng: thực hiện các hoạt động bổ trợ tạo ra nguồn lực cho doanh nghiệp. + Nhiệm vụ: Bộ phận hỗ trợ và phát triển tạo ra nguồn lực cho sự phát triển cho kinh doanh lữ hành, chủ động đảm bảo các hoạt động đầu vào, hoàn thiện chuỗi dịch vụ mà công ty đang có để tối đa hoá lợi nhuận và tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.  Mối quan hệ giữa các bộ phận Trong bất kỳ một tổ chức hay doanh nghiệp nào, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, văn hoá doanh nghiệp lành mạnh thì hiệu quả kinh doanh đều cao. Chính vì thế công ty TNHH Hoa Hƣớng Dƣơng đã đƣa ra quy chế cụ thể về mối quan hệ giữa các bộ phận nhƣ sau: - Ban giám đốc chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động, giải quyết mâu thuẫn xung đột giữa các bộ phận. - Phòng hành chính nhân sự kiểm soát hoạt động liên quan đến văn bản và con ngƣời trong công ty, có mối quan hệ chung với các bộ phận khác để cung cấp văn bản, quy định cho tất cả các bộ phận, chịu trách nhiệm chính trong quá trình lựa chọn và tƣ vấn cho giám đốc trong tuyển dụng nhân sự. SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 10 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập - Phòng kế toán sẽ kiểm soát hoạt động chỉ tiêu của tất cả các bộ phận, quan hệ mật thiết với bộ phận kinh doanh lữ hành để thực hiện các hoạt động thanh toán, quyết toán tour đƣợc diễn ra nhanh chóng và hiệu suất cao. - Bộ phận kinh doanh lữ hành ngoài những mối quan hệ trên, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận phát triển để khép kín chuỗi dịch vụ, hoàn thiện hơn chất lƣợng sản phẩm cung cấp cho du khách. 1.1.4 Điều kiện kinh doanh Kinh doanh khách sạn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện giám đốc kinh doanh cũng nhƣ cơ sở kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện đƣợc quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 và Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ quy định về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trong suốt hơn 5 năm hoạt động , bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên thì điều kiện kinh doanh: vốn, lao động, công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật là những nhân tố hết sức quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của công ty.  Vốn: Là một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 10.000.000.000 do 3 thành viên góp vốn với tỉ lệ 50:30:20. Qua hơn 5 năm hoạt động lơi nhuận không ngừng tăng lên, gia tăng số lƣợng vốn tự có của công ty. Mặt khác,hoạt động của công ty dựa trên sự nhất trí đồng thuận của ban lãnh đạo cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của công nhân viên nên quá trình huy động và giải ngân vốn cho các dự án và kế hoặch kinh doanh diễn ra khá nhanh chóng và thuận lợi. Không những vậy, Hoa Hƣớng Dƣơng luôn cân bằng đƣợc đòn bảy tài chính hợp lý và duy trì mức vốn điều lệ ổn định tạo sự hoạt động nhịp nhàng của các lĩnh vực kinh doanh. SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 11 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập  Lao động: Hoa Hƣớng Dƣơng có đội ngũ lãnh đạo và nhân viên trẻ, giàu nhiệt huyết, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn đồng hành trong suốt 5 năm qua. Tổng số nhân viên là 45 ngƣời, trong đó 5 ngƣời trên trình độ đại học, 15 ngƣời trình độ cử nhân, 13 ngƣời có trình độ cao đẳng, 12 ngƣời có trình độ trung cấp. Để tồn tại và phát triển trong môi trƣờng kinh tế đầy biến động, thách thức, ban lãnh đạo không ngừng đƣa ra các chƣơng trình bồi dƣỡng và đào tạo cho nhân viên nhằm nâng cao các kỹ năng mềm cũng nhƣ chuyên môn. Các lớp học ngoại khóa nhƣ là: nghiệp vụ hƣớng dẫn tour du lịch, vi tính, tiếng Anh, tiếng Trung… Đặc biệt công ty rất chú trọng nâng cao văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp mình thông qua các chƣơng trình giao lƣu văn hóa, giúp các nhân viên có tiếng nói chung, đồng lòng đồng sức hƣớng về một mục tiêu chung là phát triển công ty. Hoa Hƣớng Dƣơng cũng đang ra sức khắc phục những mặt hạn chế của mình đó là số ngƣời có tầm nhìn dài hạn và định hƣớng chung còn ít. Đội ngũ trẻ nên không tránh khỏi sự thiếu kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực Marketing. Công ty đang cố gắng tìm giải pháp tối ƣu để hạn chế những điểm yếu trong nguồn nhân lực.  Công nghệ: Ngay thời gian đầu hoạt động kể từ giữa năm 2004, công ty đã nhanh chóng áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào trong quá trình kinh doanh. Cán bộ nhân viên đƣợc đào tạo thuần thục về các kỹ năng máy tính và đƣợc tạo cơ hội tiếp cận với Internet. Công ty không ngừng nâng cao hiệu quả giao dịch thông qua tiện ích của thƣơng mại điện tử: tiết kiệm chi phí và thời gian thông qua việc ứng dụng các phần mềm để quản lý dữ liệu khách hàng, xây dựng chƣơng trình du lịch và giải đáp thắc mắc của khách hàng trực tuyến qua Internet. Hiện nay công ty đang tiến hành xây dựng chƣơng trình đặt tour trực tuyến và xin đăng ký tham gia vào SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 12 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập các sàn giao dịch du lịch toàn cầu để có cơ hội mở rộng thị trƣờng gia ngoài phạm vi quốc gia.  Cơ sở vật chat kỹ thuật: Công ty TNHH Hoa Hƣớng Dƣơng đang sở hữu một tòa nhà 6 tầng, trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho nhu cầu làm việc của nhân viên. Đồng thời công ty cũng đang sở hữu một đội xe gồm có 7 chiếc, trong đó 2 xe 45 chỗ, 2 xe 35 chỗ, 1 xe 24 chỗ và 2 xe 16 chỗ chất lƣợng cao để phục vụ khách du lịch. Ngoài ra công ty cũng đang quản lý một nhà hàng với diện tích 120 m2 khá hiện đại và tiện nghi. Mặc dù công ty chuyên về dịch vụ, nhu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật không lớn nhƣng với đội xe và nhà hàng khách sạn hiện tại không đủ cho sự phát triển lâu dài của công ty. 1.2 Khái quát về thị trƣờng và sản phẩm kinh doanh lữ hành của công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng 1.2.1 Thị trƣờng khách của công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng Là một công ty kinh doanh trên nhiều lĩnh vực nên đối tƣợng khách của công ty rất đa dạng và phong phú.  Với khách sạn: Kinh doanh dịch vụ lƣu trú là một trong những lĩnh vực kinh doanh đạt hiệu quả rất cao tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng. Hiện tại công ty có khách sạn Hoa Hƣớng Dƣơng, đây đồng thời cũng là trụ sở chính của công ty, nơi thực hiện các giao dịch trao đổi với khách hàng. Khách sạn có 30 phòng, đƣợc đăng ký với tiêu chuẩn 2 sao nhƣng chất lƣợng dịch vụ của khách sạn cam kết là 3 sao. Khách sạn tọa lạc tại vị trí rất đẹp trên đƣờng Ấu Triệu nằm trong lòng phố cổ Hà Nội, trung tâm Thủ đô, đối diện với Nhà Thờ Lớn. Khu phố cổ Hà Nội còn là nơi có rất nhiều tuyến phố lƣu giữ đƣợc những nét cổ xƣa với những nếp nhà cũ, di tích đền chùa hay một vài ngành nghề thủ công truyền thống. Chính nét đặc sắc về vị thế của khách sạn nên có rất nhiều khách du lịch chọn Hoa Hƣớng Dƣơng là nơi nghỉ chân. Lƣợng SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 13 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập khách chủ yếu là ngƣời nƣớc ngoài, đặc biệt là khách Trung Quốc. Ngoài ra khách sạn còn đón tiếp rất nhiều khách du lịch từ khắp mọi miền của Tổ Quốc về thăm Hà Nôi, trong số này khách từ thành phố Hồ Chí Minh chiếm một tỉ lệ đáng nể ( 48% năm 2008, 53% năm 2009 ). Bên cạnh đó khách sạn còn linh động đón tiếp lƣợng khách đến Hà Nội trong những chuyến công vụ, để sử dụng tối đa công suất hoạt động, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Hoa Hƣớng Dƣơng.  Với du lịch: Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng thành lập văn phòng du lịch trong một thời gian chƣa hẳn đã dài nhƣng cũng đủ để tạo dựng tên tuổi trong lòng những ai quan tâm và đam mê du lịch. Đẩy mạnh lợi thế là biết kết hợp giữa khách lƣu trú tại khách sạn cùng với nhu cầu cần tƣ vấn, hỗ trợ dịch vụ du lịch. Khách du lịch của công ty bao gồm lƣợng khách chọn khách sạn Hoa Hƣớng Dƣơng là nơi nghỉ chân đồng thời là các cơ quan, tổ chức có mối liên hệ với công ty trong và ngoài nƣớc, nhằm tổ chức các tour trọn gói cho cán bộ công nhân viên. Chính những uy tín trong hợp tác tạo cho công ty có những đoàn khách lớn.  Với vận tải Hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực do vậy mảng kinh doanh vận tải là một mảng không thể thiếu đƣợc của công ty. Hoa Hƣớng Dƣơng thành lập đội ngũ xe riêng và liên kết thêm với các công ty vận tải ở các tỉnh có ngành du lịch phát triển, mục đích là phục vụ chu đáo những đoàn khách của khách sạn hoặc khách lẻ có bao gồm cả khách địa phƣơng khi họ có nhu cầu đi lại. Dịch vụ cho thuê phƣơng tiện cũng hoạt động rất hiệu quả của công ty nhằm nâng cao công suất vận hành.  Với nhà hàng Công ty có xây dựng một nhà hàng nằm trong khuôn viên khách sạn đồng thời có mở các chi nhánh mang tên Sunflower trên Hà Nội cũng nhƣ các tỉnh lân cận nhằm thu hút khách lƣu trú tại khách sạn cũng nhƣ các đoàn khách du SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 14 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập lịch của các đại lý mà Hoa Hƣớng Dƣơng hợp tác trong khâu tổ chức tiếp đón. Ngoài ra nhà hàng còn là nơi tổ chức các buổi tiệc, buổi hội thảo, vừa tạo thƣơng hiệu cho nhà hàng vừa đem lại lợi nhuận đáng kể. 1.2.2 Sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Hƣớng Dƣơng * Sản phẩm chính: - Các chƣơng trình du lịch nội địa, inbound, outbound: Nhắc đến một doanh nghiệp kinh doanh lữ hành thì điều đầu tiên khách hàng chú ý nhất là chƣơng trình du lịch. Vì vậy cũng nhƣ các công ty du lịch khác, sản phẩm chủ yếu đặc trƣng của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng là các chƣơng trình du lịch. Các chƣơng trình này gồm chƣơng trình du lịch nội địa ( du lịch khắp các miền Bắc, Trung, Nam, du lịch biển, dã ngoại..), chƣơng trình du lịch inbound ( dành cho khách nƣớc ngoài đến Việt Nam du lịch: tham quan các bản làng, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng..), chƣơng trình du lịch outbound ( dành cho du khách trong nƣớc ra nƣớc ngoài du lịch: thƣởng thức cảnh đẹp trên thế giới). - Dịch vụ cho thuê buồng tại khách sạn và ăn uống: dịch vụ này đƣợc công ty đặc biệt chú ý, làm cơ sở để kinh doanh thêm dịch vụ. Nếu mà dịch vụ này không đƣợc thực hiện tốt, không đầy đủ thì công ty sẽ khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu tất yếu của du khách, dẫn đến sức hấp dẫn và thu hút khách du lịch sẽ bị giảm sút. Ngƣợc lại khi công ty kinh doanh tốt dịch vụ này sẽ tạo đƣợc ấn tƣợng tốt đẹp trong lòng du khách, đây cũng có thể coi là một hình thức quảng cáo hữu hiệu. - Dịch vụ cho thuê xe, dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy và đƣờng không: đây còn đƣợc gọi là các dịch vụ đơn lẻ. Với công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Hƣớng Dƣơng đây là một sản phẩm không thể thiếu đƣợc trong gói sản phẩm của mình và nó chiếm một lƣợng doanh thu khá lớn. Nó làm trung gian giới thiệu sản phẩm cho các nhà cung cấp sản phẩm du lịch để hƣởng hoa hồng. Các dịch vụ bao gồm: Dịch vụ vận chuyển hàng không ( đăng ký đặt chỗ bán vé máy bay ), dịch vụ vận chuyển SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 15 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập đƣờng sắt ( đăng ký đặt chỗ bán vé tàu hỏa ), dịch vụ vận chuyển ô tô ( đăng ký đặt chỗ bán vé, cho thuê xe ô tô), dịch vụ vận chuyển tàu thủy ( đăng ký đặt chỗ bán vé ). * Sản phẩm phụ: - Dịch vụ giải trí: phục vụ nhu cầu giải trí, giao lƣu văn hóa của du khách. - Dịch vụ du lịch MICE theo yêu cầu: Du lịch hội nghị, hội thảo, tổ chức các sự kiện văn hóa, kinh tế xã hội, thể thao lớn. SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 16 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH LỮ HÀNH CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA HƢỚNG DƢƠNG 2.1 Thực trạng các lĩnh vực kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng. 2.1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH du lịch Hoa Hƣớng Dƣơng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU STT MÃ THUYẾT NĂM 2009 NĂM 2008 MINH (1) (2) (3) (4) (5) (6) TÀI SẢN A A-TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1.484.189.618 1.176.666.748 110 III.01 1.447.070.511 1.171.109.641 (100=110+120+130+140+150) I Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền II Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 120 III.05 (120=121+129) 1 Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 121 2 Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài 129 chính ngắn hạn(*) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 1 Phải thu của khách hàng 131 2 Trả trƣớc cho ngƣời bán 132 3 Các khoản phải thu khác 138 4 Dự phòng phải thu ngắn hạn 139 1.591.223 1.591223 1.591.223 1.591.223 khó đòi(*) SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 17 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập IV Hàng tồn kho 140 917.862 917.862 1 Hàng tồn kho 141 III.02 917.862 917.862 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn 149 kho(*) V Tài sản ngắn hạn khác 150 4.610.022 3.048.022 1 Thuế giá trị gia tăng đƣợc 151 4.610.022 3.048.022 78.464.919 78.464.919 78.464.919 78.464.919 78.464.919 78.464.919 khấu trừ 2 Thuế và các khoản khác phải 152 thu Nhà nƣớc 3 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200=210+220+230+240) I Tài sản cố định 210 III.03.04 1 Nguyên giá 211 2 Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 212 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở 213 dang II Bất động sản đầu tƣ 220 1 Nguyên giá 221 2 Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 222 III Các khoản đầu tƣ tài chính dài 230 III.05 hạn 1 Đầu tƣ tài chính dài hạn 231 2 Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài 239 chính dài hạn(*) IV Tài sản dài hạn khác 240 1 Phải thu dài hạn 241 2 Tài sản dài hạn khác 248 SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 18 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập 3 Dự phòng phải thu dài hạn khó 249 đòi(*) TỔNG CỘNG TÀI SẢN 250 1.562.654.537 1.225.131.667 (250=100+200) NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 300 (7.687.568) (7.687.568) (300=310+320) I Nợ ngắn hạn 310 1 Vay ngắn hạn 311 2 Phải trả cho ngƣời bán 312 3 Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313 4 Thuế và các khoản phải nộp 314 III.06 (7.687.568) Nhà nƣớc 5 Phải trả ngƣời lao động 315 6 Chi phí phải trả 316 7 Các khoản phải trả ngắn hạn 318 khác 8 Dự phòng phải trả ngắn hạn 319 II Nợ dài hạn 320 1 Vay và nợ dài hạn 321 2 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc 322 làm 3 Phải trả, phải nộp dài hạn khác 328 4 Dự phòng phải trả dài hạn 329 B VỐN CHỦ SỎ HỮU 400 1.562.654.537 1.262.819.235 (400=410+430) 1 Vốn chủ sở hữu 410 III.07 1.562.654.537 1.262.819.235 1 Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 411 1.000.000.000 1.000.000.000 SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 19 Lớp: QTKD TM 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập 2 Thặng dƣ vốn cổ phần 412 3 Vốn khác của chủ sở hữu 413 4 Cổ phiếu quỹ(*) 414 5 Chênh lệch tỉ giá hối đoái 415 6 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416 7 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân 417 562.654.537 262.819.235 phối II Quỹ khen thƣởng phúc lợi 430 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 1.562.654.537 1.255.131.667 (440=300+400) - Bảng cân đối kế toán đƣợc phòng kế toán của công ty TNHH Hoa Hƣớng Dƣơng lập theo hình thức cân đối theo hai phần liên tiếp: phần trên là tài sản, phần dƣới là nguồn vốn. Phần tài sản: Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có tại doanh nghiệp đến cuối kỳ hạch hoán đang tồn tại dƣới các hình thức và trong tất cả các giai đoạn, các khâu của quá trình kinh doanh. Phần nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản, các loại vốn kinh doanh của doanh nghiệp đến cuối kỳ hạch toán, các chỉ tiêu đƣợc sắp xếp, phân chia theo từng nguồn hình thành tài sản của công ty. - Phân tích bảng cân đối kế toán: + Thứ nhất: Xét tổng tài sản năm 2009( 1.562.654.537) lớn hơn so với năm 2008(1.255.131.667) là 307.522.870, qua đây ta thấy đƣợc sự gia tăng về quy mô kinh doanh, năng lực kinh doanh của công ty. + Thứ hai: trong phần nguồn vốn xét nợ phải trả, năm 2009 khoản vay ngắn hạn là 0 trong khi đó năm 2008 nợ ngắn hạn ngân hàng là 7.687.568, Bên cạnh đó khoản nợ dài hạn của công ty trong hai năm là 0 nhƣ vậy khoản đầu tƣ các khoản tài sản chủ yếu đƣợc tài trợ bởi nguồn vốn tự có. Việc tài trợ vốn này đem lại sự an toàn về mặt tài chính của công ty. SV:Nguyễn Thị Thanh Dương 20 Lớp: QTKD TM 48B
- Xem thêm -