Tài liệu Nâng cao hiệu quả kd nk hàng hoá tại cty cp thiết bị xăng dầu petrolimex

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Tõ khi n-íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, nÒn kinh tÕ n-íc ta cã nhiÒu khëi s¾c, thu nhËp quèc d©n mçi n¨m mét t¨ng cao, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi mçi n¨m mét gia t¨ng, ®ång thêi nÒn kinh tÕ còng ho¹t ®éng s«i ®éng vµ khèc liÖt h¬n. Do ®ã ®Ó ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt nµy lµ mét ®iÒu hoµn toµn kh«ng hÒ ®¬n gi¶n ®èi víi mét ®¬n vÞ kinh doanh, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· quen víi sù bao cÊp cña Nhµ n-íc. Tr-íc t×nh h×nh ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp ®· kh«ng trô næi vµ ®· bÞ ph¸ s¶n. Nh-ng bªn c¹nh ®ã vÉn cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®øng v÷ng trong thÞ tr-êng mµ cßn ®-a ra ®-îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu lµm t¨ng doanh thu hµng n¨m cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, gãp phÇn thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n-íc, thóc ®Èy sù t¨ng tr-ëng cña n-íc nhµ. C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp ®ã. §©y lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ x¨ng dÇu. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· lu«n ph¸t triÓn vµ t¹o uy tÝn tèt víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi n-íc, vµ nhËp khÈu ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng nµy cña C«ng ty. Doanh thu b¸n hµng nhËp khÈu hµng n¨m chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu cña toµn C«ng ty do ®ã nhËp khÈu lµ mét lÜnh vùc thùc sù quan träng cña toµn C«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh h×nh vµ vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex em xin chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex" lµm ®Ò tµi cho b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o GS.TS. Hoµng V¨n Ch©u, ng-êi trùc tiÕp h-íng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Em còng xin c¶m ¬n c¸c c« chó trong C«ng ty cæ phÇn x¨ng dÇu Petrolimex, nh÷ng ng-êi ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty. Do h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng b¶n th©n vµ thêi gian nghiªn cøu nªn b¶n thu ho¹ch ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù chØ b¶o gãp ý vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. ch-¬ng I Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu petrolimex I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty - Ngµy 28/12/1968: Tæng côc tr-ëng tæng côc vËt t- ®· ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 412/VT cho phÐp thµnh lËp chi côc vËt t-, lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc vËt t-. §Õn ngµy 20/12/1972: Bé tr-ëng Bé vËt t- ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 719/ VT ®æi tªn chi côc vËt t- thµnh c«ng ty vËt t- sè 1 . - Ngµy 12/4/1977: C¨n cø quyÕt ®Þnh Q§ 233/ VTQ§, kho tÝch hiÖu cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ®-îc x¸c nhËp vµo c«ng ty vËt t- sè 1 . Hai ®¬n vÞ míi x¸c nhËp nµy lÊy mét c¸i tªn chung vµ tªn c«ng ty vËt t- chuyªn dïng x¨ng dÇu ra ®êi. Còng tõ ®ã c«ng ty trë thµnh thµnh viªn cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Petrolimex. NhiÖm vô ban ®Çu cña c«ng ty lµ mua b¸n , xuÊt nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ vËt t- liªn quan ®Õn nghµnh x¨ng dÇu , khÝ ®èt , khÝ ho¸ láng . - Ngµy 30/11/2000: C¨n cø quyÕt ®Þnh sè Q§ 1642/2000/Q§ - BTM cña Bé tr-ëng Bé th-¬ng m¹i, c«ng ty vËt t- chuyªn dïng x¨ng dÇu ®-îc chuyÓn ®æi tªn thµnh c«ng ty thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex trùc thuéc tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. + Tªn giao dÞch quèc tÕ: Petrolimex equipment company + Tªn viÕt t¾t: Peco + Trô së giao dÞch: Sè 6 Ngäc Kh¸nh – QuËn Ba §×nh – Hµ Néi Lóc nµy, c«ng ty ®-îc bæ xung thªm nhiÖm vô míi: §ãng míi, söa ch÷a, c¶i t¹o c¸c lo¹i xe vËn chuyÓn x¨ng dÇu, ho¸ chÊt, khÝ ho¸ láng . - Ngµy 19/12/2001: Theo chñ tr-¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc do §¶ng vµ ChÝnh Phñ ®Ò ra, Bé tr-ëng Bé Th-¬ng m¹i ®· ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 1437/2001/ Q§ - BTM quyÕt ®Þnh ®æi tªn c«ng ty thµnh C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex . + Tªn gäi ®Çy ®ñ b»ng tiÕng ViÖt: C«ng ty thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex + Tªn tiÕng anh: Petrolimex equipment joint stock company + ViÕt t¾t: Peco + Trô së giao dÞch : 419 Ngäc Kh¸nh – QuËn Ba §×nh – Hµ Néi Nh- vËy, ta cã thÓ thÊy c«ng ty ®· tr¶i qua mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn víi nhiÒu sù thay ®æi. Trong qu¸ tr×nh ®ã, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ, c¬ cÊu qu¶n lý ®Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt nhÊt nh÷ng yªu cÇu míi ®Æt ra. Qua ®ã c«ng ty ®· gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ x· héi vµ gi÷ v÷ng thÕ chñ ®¹o cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Petrolimex trªn thÞ tr-êng . - VÒ vèn kinh doanh cña c«ng ty: Tæng sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ 10 tû VN§ ®-îc chia thµnh 100.000 cæ phÇn l-u th«ng, mçi cæ phÇn trÞ gi¸ 100.000 VN§ . Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty do c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp b»ng tiÒn hoÆc tµi s¶n theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam lµ cæ ®«ng chi phèi cña c«ng ty , cã sè vèn gãp tíi 30% tæng sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty, 70% cßn l¹i lµ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c cæ ®«ng kh¸c ®ãng gãp. C«ng ty cã thÓ t¨ng vèn ®iÒu lÖ b»ng c¸c h×nh thøc ®-îc ph¸p luËt cho phÐp. Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®-îc sö dông nh»m ho¹t ®éng kinh doanh vµ kh«ng ®em chia cho c¸c cæ ®«ng d-íi bÊt kú h×nh thøc nµo , trõ tr-êng hîp c«ng ty ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ . Cæ phiÕu cña c«ng ty lµ chøng chØ x¸c nhËn quÒn së h÷u mét hay nhiÒu cæ phÇn cña cæ ®«ng do c«ng ty ph¸t hµnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . + Cæ phiÕu ghi danh : - Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam lµ chñ së h÷u phÇn vèn nhµ n-íc cña c«ng ty. - Cæ ®«ng lµ thµnh viªn cña héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT) c«ng ty, c¸c thµnh viªn ban kiÓm so¸t c«ng ty, c¸c thµnh viªn Ban kiÓm so¸t c«ng ty, Gi¸m ®èc c«ng ty (nÕu lµ cæ ®«ng cña c«ng ty). - Lao ®éng nghÌo ®-îc mua tr¶ chËm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nhµ n-íc vµ ch-a tr¶ hÕt nî cho nhµ n-íc . - ViÖc h¹ch to¸n vµ ph©n phèi lîi nhuËn: C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n phï hîp víi m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµ tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ kÕ to¸n thèng kª . L-¬ng phô cÊp héi häp , thï lao chi phÝ ho¹t ®éng cña Héi §ång Qu¶n TrÞ vµ ban kiÓm so¸t, tæ gióp viÖc Héi §ång Qu¶n TrÞ (nÕu cã) ®-îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty theo møc do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng (§H§C§) quyÕt ®Þnh vµ thùc hiÖn theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. C«ng ty kh«ng sö dông TK 642 (chi phÝ qu¶n lý) v× ®©y lµ mét quy ®Þnh cña ngµnh. C¸c chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty h¹ch to¸n phô thuéc vµ thùc hiÖn theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty do Héi §ång Qu¶n TrÞ ban hµnh . C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é lËp, nép, c«ng khai b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh vµ b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. B¸o c¸o nµy ®-îc kiÓm to¸n bëi mét c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam vµ kÕt qu¶ kiÓm to¸n nµy ®-îc tr×nh §¹i Héi §ång Cæ §«ng . Cuèi mçi n¨m tµi chÝnh, Héi §ång Qu¶n TrÞ xem xÐt, th«ng qua quyÕt to¸n tr×nh §¹i Héi §ång Cæ §«ng gåm : + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh + B¸o c¸o lu©n chuyÓn tiÒn tÖ + ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh - TrÝch lËp vµ ph©n phèi lîi nhuËn: TrÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña c«ng ty tr-íc khi nép thuÕ ®-îc thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh do Nhµ N-íc quy ®Þnh. Khi kÕt qu¶ kinh doanh cuèi n¨m bÞ lç, §¹i Héi §ång Cæ §«ng cã thÓ quyÕt ®Þnh trÝch tõ quü dù tr÷ ®Ó bï hoÆc chuyÓn toµn bé hay mét phÇn bæ sung sang n¨m sau theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . II. Ph¹m vi kinh doanh vµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex lµ doanh nghiÖp kinh doanh th-¬ng m¹i chuyªn kinh doanh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p, l¾p ®Æt c¸c lo¹i vËt t- thiÕt bÞ chuyªn ngµnh x¨ng dÇu vµ nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ th«ng dông kh¸c trªn thÞ tr-êng c¶ n-íc . Khai th¸c më réng thÞ tr-êng kinh doanh trong c¶ n-íc, ®a d¹ng ho¸ ngµnh hµng kinh doanh phôc vô vµ ®¸p øng yªu cÇu tiªu dïng cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh x¨ng dÇu nãi riªng còng nh- ®¸p øng, phôc vô cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nãi chung. MÆt hµng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ: C¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ x¨ng dÇu, èng thÐp vµ èng cao su dÉn x¨ng dÇu, bÓ chøa dÇu c¸c lo¹i, van, v¶i thuû tinh, m¸y mãc thiÕt bÞ th«ng dông…X¸c ®Þnh ®-îc vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh lµ ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng nªn môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty lµ kinh doanh cã hiÖu qu¶, cô thÓ lµ kinh doanh ph¶i cã lîi nhuËn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®-îc vèn, hoµn thµnh nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ n-íc, chÊp hµnh nghiªm ph¸p lÖnh kÕ to¸n – thèng kª, t¹o ®-îc c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng-êi lao ®éng, cñng cè x©y dùng c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh. C«ng ty cßn cã chøc n¨ng: - Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t-, thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn tån chøa vËn chuyÓn, b¬m rãt cña ngµnh dÇu khÝ . - §ãng míi s÷a ch÷a, c¶i t¹o nh÷ng xe vËn chuyÓn x¨ng dÇu ho¸ chÊt, khÝ ho¸ láng. - Thi c«ng, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh dÇu khÝ. - T- vÊn dÞch vô kü thuËt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty. - Tæng ®¹i lý kinh doanh x¨ng dÇu Ngoµi ra c«ng ty cßn ®-îc phÐp kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc kh¸c mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm . C«ng ty ho¹t ®éng trªn toµn bé l·nh thæ ViÖt Nam vµ c¶ n-íc ngoµi khi cã ®iÒu kiÖn.  C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex §¹i héi cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phã gi¸m ®èc Phßng nh©n sù – Hµnh chÝnh Phßng kinh doanh XNK Cöa hµng vËt t- TBÞ XD XN c¬ khÝ vµ ®iÖn tö XD §éi dÞch vô kü thuËt Chi nh¸nh Phßng tæng hîp Nhµ m¸y thiÕt bÞ ®iÖn tö §éi x©y l¾p c«ng tr×nh X-ëng c¬ khÝ  Héi ®ång qu¶n trÞ: Do ChÝnh phñ bæ nhiÖm lµ c¸c thµnh viªn chuyªn tr¸ch. H§QT thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty.  Ban kiÓm so¸t: §-îc Héi ®ång qu¶n trÞ lËp ra ®Ó kiÓm so¸t gi¸m s¸t gi¸m ®èc vµ gióp c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong mäi ho¹t ®éng.  Gi¸m ®èc: Do H§QT bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc H§QT vÒ quyÒn h¹n, nhiÖm vô ®-îc qiap vµ ®-îc uû nhiÖm ®Çy ®ñ quyÒn h¹n cÇn thiÕt ®Ó qu¶n lý, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®¹i diÖn cña c«ng ty tr-íc ph¸p luËt. Chøc n¨ng c¸c phßng ban: + Phßng nh©n sù hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô qu¶n lý vÒ mÆt lao ®éng vµ tr¶ l-¬ng cña c«ng ty, dù kiÕn thêi gian ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh theo hîp ®ång phï hîp víi tr×nh ®é tay nghÒ, søc lao ®éng hiÖn cã. ®ång thêi phßng cßn cã nhiÖm vô tiÕp kh¸ch, trang bÞ ®å dïng cho phong ban vµ toµn c«ng ty. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã tr¸ch nhiÖm ho¹ch to¸n theo dâi c¸c kho¶n thu chi tµi chÝnh ®Ó ph¶n ¸nh c¸c tµi kho¶n liªn quan, theo dâi sù h×nh thµnh biÕn ®éng cña tµi s¶n, nguån vèn trong c«ng ty, ho¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c chi phÝ kh¸c nh-: chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp… Trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n x¸c ®inh gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«nng ty. §ång thêi sau mét thêi gian quy ®Þnh kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh göi gi¸m ®èc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c l·nh ®¹o c«ng ty ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó phßng kÕ ho¹ch thùch hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh. + Phßng kinh doanh XNK: Cã chøc n¨ng tham m-u gi¸m ®èc, chØ ®¹o qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh c¸c mÆt hµng trªn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. Ngoµi ra cßn tham m-u cho gi¸m ®èc c¸c ph-¬ng h-íng kinh doanh, ®¶m b¶o an toµn trong kinh doanh vµ cã l·i. Tæng hîp kÕ ho¹ch (tµi chÝnh, lao ®éng, tiÒn l-¬ng, x©y dùng c¬ b¶n, b¶o qu¶n…) trùc tiÕp thiÕt lËp c¸c kÕ ho¹ch l-u chuyÓn hµng ho¸ vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. + Phßng tæng hîp: cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chÊt l-îng cña c¸c s¶n phÈm xem cã phï hîp víi tiªu chuÈn vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng hay kh«ng ? ChÊt l-îng s¶n phÈm, hµng ho¸ cña c«ng ty cã ®¸p øng tèt vÒ kiÓu d¸ng chÊt l-îng, küthuËt… + Ngoµi ra cßn 5 ®¬n vÞ trùc thuéc: - XÝ nghiÖp c¬ khÝ vµ x©y l¾p x¨ng dÇu. - Cöa hµng b¸n lÎ sè 1 VÜnh Ngäc. - Cöa hµng b¸n lÎ sè 2 Yªn Viªn. - Cöa hµng b¸n lÎ sè 6 Ngäc Kh¸nh. - Cöa hµng x¨ng dÇu sè 4 Sµi §ång. Mçi phßng ban nghiÖp vô ®Òu cã chøc n¨ng nhiÖm vô liªn quan song tÊt c¶ ®Òu tËp trung vµo viÖc tham m-u, gióp viÖc cho gi¸m ®èc ®iÒu hµnh hiÖu qu¶ c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh tøc lµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ph¶i mang l¹i ®-îc lîi nhuËn vµ hoµn thµnh nhiÖm vô nép ng©n s¸ch nhµ n-íc. * Nguån nh©n lùc vµ c¸c ph-¬ng tiÖn vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex - Nguån nh©n lùc: Sè l-îng lao ®éng hiÖn nay cña c«ng ty lµ 127 ng-êi, tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm 49,3 %, trung häc chuyªn nghiÖp chiÕm 17,7% vµ c«ng nh©n kü thuËt chiÕm 33%. C«ng ty lu«n bè trÝ, s¾p xÕp lao ®éng hîp lý, tõng b-íc hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý b»ng c¸ch tæ chøc l¹i lao ®éng ë c¸c kh©u, gi¶m biªn chÕ, thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n tiÒn l-¬ng t¹i c¸c cöa hµng, tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé trong c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ c«ng nh©n kü thuËt x¨ng dÇu. HiÖn nay, c«ng ty ®· cã mét lùc l-îng lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, cã tr×nh ®é nghiÖp vô, cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, cã kh¶ n¨ng thÝch nghi nhanh chãng víi sù thay ®æi cña thÞ tr-êng. - C¬ së vËt chÊt kü thuËt C«ng ty cã c¬ së vËt chÊt lín, t¹o thµnh mét hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng cho kinh doanh, ®-îc bè trÝ ë c¸c trung t©m kinh tÕ, vïng tiªu thô nh- ë Gi¶ng Vâ, Ngäc Kh¸nh, Yªn Viªn Gia L©m, khu c«ng nghiÖp Sµi §ång v.v...HÖ thèng c¸c cöa hµng b¸n lÎ ®-îc trang bÞ c¸c ph-¬ng tiÖn hiÖn ®¹i cña NhËt, TiÖp, Italia ®¶m b¶o ®óng, ®ñ chÊt l-îng hµng ho¸ kinh doanh. - TiÒn vèn: Trªn c¬ së vèn cña c«ng ty víi môc tiªu tËp trung tiÒm lùc vÒ vèn t¹i c«ng ty nh»m thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu kinh doanh vµ ®Çu t-, c«ng ty ®· rµ xÐt vµ nhiÒu lÇn x¸c ®Þnh l¹i møc sö dông vèn trong tõng giai ®o¹n, tr¸nh ø ®äng vèn, t¨ng n¨ng suÊt sö dông vèn. II. HiÖu qu¶ kinh doanh vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ vµ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n nh- vËy song c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi c¬ së vËt chÊt c¬ cÊu tæ chøc ®iÒu hµnh phï hîp víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ vµ ®Æc biÖt lµ sù l·nh ®¹o cña ban l·nh ®¹o c«ng ty còng nh- sù cè g¾ng nç lùc cña toµn bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nhËp khÈu cña c«ng ty ®· cã kÕt qu¶ theo chiÒu h-íng tèt. Lîi nhuËn thu ®-îc t-¬ng ®èi cao. ThÞ phÇn cña c«ng ty ngµy cµng ®-îc më réng, kh«ng chØ ®¬n thuÇn ë thÞ tr-êng miÒn B¾c mµ cßn x©m nhËp vµo thÞ tr-êng ë miÒn Trung vµ miÒn Nam. ChÝnh nhê vµo viÖc lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty hoµn thµnh tèt nghÜa vô víi nhµ n-íc. §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· t×m ®-îc cho m×nh h-íng ®i ®óng vµ cã hiÖu qu¶ biÓu hiÖn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ch-¬ng II T×nh h×nh kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex I. T×nh h×nh nhËp khÈu x¨ng dÇu cña C«ng ty 1. ThÞ tr-êng nhËp khÈu cña C«ng ty C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu chñ yÕu ho¹t ®éng kinh trªn lÜnh vùc c¸c lo¹i vËt t-, thiÕt bÞ chuyªn ngµnh cho toµn ngµnh x¨ng dÇu. Trong ®ã nh÷ng s¶n phÈm chÝnh cña doanh nghiÖp lµ: Cét b¬m x¨ng, thiÕt bÞ an toµn, m¸y nÐn khÝ, m¸y ph¸t ®iÖn, «t« si tÐc zil zo, èng cao su c¸c lo¹i… Ngoµi ra C«ng ty cßn söa ch÷a l¾p ®Æt c¸c lo¹i vËt t- thiÕt bÞ x¨ng dÇu vµ khÝ ®èt, cßn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ kinh doanh (kho, bån, cöa hµng). ThÞ tr-êng nhËp khÈu cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt n-íc ngoµi: C¸c c«ng ty cña NhËt B¶n, Trung Quèc, EU, Mü, §«ng ¢u, ý…vÝ dô nh-: - TËp ®oµn Nomura NhËt B¶n: gåm cã cét b¬m ®iÖn tö TATSUNO - Céng hoµ TiÖp (Cét b¬m ®iÖn tö) - Mü (c¸c dông cô dïng ®o cho ngµnh x¨ng dÇu) B¶ng 1: ThÞ tr-êng nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) STT ThÞ tr-êng N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 1 NhËt B¶n 6.500 6.975 8.762 2 §«ng ¢u 5.443 6.005 5.892 3 Mü 2.389 3.796 6.027 4 Trung Quèc 2.009 2.334 2.128 5 ASEAN 4.200 4.124 4.932 6 ý 1.798 1.032 1.457 7 C¸c thÞ tr-êng kh¸c 1.308 1.475 1.988 19.447 25.741 31.186 8 Tæng céng (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n C«ng ty) §èi víi thÞ tr-êng NhËt B¶n. §©y thÞ tr-êng C«ng ty ®· cã quan hÖ xuÊt nhËp khÈu tõ kh¸ l©u. Hµng nhËp khÈu tõ thÞ tr-êng nµy cét b¬m ®iÖn tö. ChÊt l-îng hµng nhËp tõ NhËt B¶n lu«n rÊt cao. Tuy nhiªn, gi¸ c¶ cña chóng còng lu«n cao h¬n h¼n so víi c¸c lo¹i hµng cïng lo¹i tõ c¸c thÞ tr-êng kh¸c. Tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ hµng nhËp tõ NhËt B¶n kh¸ ®Òu qua nh÷ng n¨m qua. ThÞ tr-êng §«ng ¢u còng lµ mét thÞ tr-êng lín mµ C«ng ty cã quan hÖ lµm ¨n. §©y còng lµ thÞ tr-êng C«ng ty nhËp khÈu kh¸ nhiÒu. C¸c lo¹i mÆt hµng mµ C«ng ty nhËp khÈu chñ yÕu lµ m¸y mãc thiÕt bÞ cã chÊt l-îng cao. Bªn c¹nh NhËt B¶n vµ §«ng ¢u, gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp khÈu tõ thÞ tr-êng Hoa Kú t¨ng rÊt nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §©y lµ kÕt qu¶ cña HiÖp ®Þnh Th-¬ng m¹i ®-îc ký kÕt gi÷a hai n-íc. Ch¾c ch¾n trong t-¬ng lai, ®©y sÏ lµ thÞ tr-êng xuÊt nhËp khÈu lín nhÊt cña C«ng ty. Tuy nhiªn, cã rÊt nhiÒu khã kh¨n khi xuÊt khÈu hµng ho¸ sang thÞ tr-êng nµy. Cßn ®èi víi nhËp khÈu th× mäi viÖc d-êng nh- rÊt thuËn lîi. Ngoµi ra, C«ng ty cßn nhËp khÈu tõ Trung Quèc, ASEAN, vµ nhiÒu n-íc kh¸c trªn thÕ giíi. Trong khèi ASEAN, Singapore lµ n-íc cã kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu lín nhÊt ®èi víi C«ng ty. 2. C¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña C«ng ty B¶ng 2: C¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 1. èng cao su c¸c lo¹i 2.200 1.730 6.636 2. ThiÕt bÞ an toµn, m¸y nÐn khÝ 2.820 2.950 3.400 2. X¨ng 2.947 9.800 7.700 3. èng thÐp c¸c lo¹i 4.300 5.150 4.700 4. Cét b¬m x¨ng 5.200 5.300 5.400 5. Hµng ho¸ kh¸c 1.980 811 3.350 19.447 25.741 31.186 Tæng sè (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n) Cét b¬m x¨ng, èng thÐp c¸c lo¹i lu«n gi÷ vai trß chñ chèt trong c¬ cÊu hµng nhËp cña C«ng ty. II. T×nh h×nh ph©n phèi hµng ho¸ nhËp khÈu cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex C«ng ty ph©n phèi hµng ho¸ chñ yÕu lµ b¸n cho c¸c c«ng ty thuéc ngµnh x¨ng dÇu nh-: C«ng ty x¨ng dÇu B12 Qu¶ng Ninh; C«ng ty x¨ng dÇu H¶i D-¬ng… ngoµi ra cßn mét sè ngµnh, c«ng ty ngoµi ngµnh x¨ng dÇu lµ: ngµnh than, C«ng ty th-¬ng m¹i An Khª ®Ó b¸n cét b¬m… HÖ thèng c¸c cöa hµng cña C«ng ty chiÕm mét phÇn lín trong ho¹t ®éng kinh doanh còng nh- hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. C¸c cöa hµng nµy chñ ®éng tæ chøc x©y dùng vµ vËt t- thiÕt bÞ th«ng dông kh¸c, giíi thiÖu s¶n phÈm víi sù chØ ®¹o theo tuyÕn däc tõ trªn xuèng d-íi: tõ Ban gi¸m ®èc trùc tiÕp ®Õn c¸c cöa hµng nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao, ®óng ph¸p luËt cña Nhµ n-íc quy ®Þnh cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex. H×nh thøc b¸n hµng t¹i phßng kinh doanh cña C«ng ty lu«n chiÕm tû träng h¬n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. H×nh thøc nµy chñ yÕu lµ b¸n víi sè l-îng lín. Khi mua hµng kh¸ch hµng sÏ ®-îc ng-êi b¸n hµng h-íng dÉn tØ mØ vÒ kü n¨ng, kü thuËt, c¸ch sö dông vËn hµnh, h×nh thøc thanh to¸n, ph-¬ng thøc vµ ®Þa ®iÓm nhËn hµng. Kh¸ch sau khi tr¶ tiÒn vµ nhËn ®-îc ho¸ ®¬n lÊy hµng th× phßng kinh doanh sÏ b¸o cho kü thuËt phèi hîp víi kho ®Ó chuÈn bÞ hµng, ®¶m b¶o cho kh¸ch lÊy ®ñ hµng víi chÊt l-îng tèt. C«ng ty thùc hiÖn viÖc lªn kÕ ho¹ch cung cÊp khèi l-îng hµng ho¸ nhÊt ®Þnh cho c¸c cöa hµng víi møc gi¸ nhÊt ®Þnh. C¸c cöa hµng cã nhiÖm vô giao nép cho C«ng ty kho¶n tiÒn tÝnh theo khèi l-îng hµng cung cÊp cho m×nh víi møc gi¸ trªn. C¸c nh©n viªn cöa hµng vÉn chÞu sù qu¶n lý cña C«ng ty vµ nhËn møc l-¬ng theo cÊp bËc cña C«ng ty. Ngoµi c¸c kho¶n nép cña C«ng ty, nh©n viªn cßn ®-îc phÇn hoa hång do C«ng ty th-ëng khi lµm ®¹i lý x¨ng dÇu cho ngµnh. III. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex 1. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty HiÖu qu¶ lµ tiªu chuÈn quan träng (cã thÓ lµ nguån quan träng nhÊt) ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh ngo¹i th-¬ng. Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù cè g¾ng nç lùc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ò ra, C«ng ty cã quan t©m ®Õn c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn, C«ng ty ch-a c©n nh¾c ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn tõng chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh (c¶ chØ tiªu ph¶n ¸nh vÒ sè l-îng, c¶ chØ tiªu vÒ chÊt l-îng) ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu nµo ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh, chØ tiªu nµo ch-a ®¶m b¶o ®-îc yªu cÇu. Trªn c¬ së ®ã cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp. Lµ mét c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, kim ng¹ch nhËp khÈu chiÕm tû träng t-¬ng ®èi lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu. V× vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nhËp khÈu cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty. 1.1. ChØ tiªu lîi nhuËn nhËp khÈu vµ tû suÊt lîi nhuËn. Tû suÊt lîi nhuËn nhËp khÈu cña C«ng ty ®-îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy lîi nhuËn nhËp khÈu chia cho chi phÝ nhËp khÈu. Tû suÊt lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu dïng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh th«ng qua viÖc mét ®ång chi phÝ bá ra mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu lîi nhuËn theo chi phÝ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex ®-îc ph¶n ¸nh ë b¶ng sau: B¶ng 3: Tû suÊt lîi nhuËn nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) ChØ tiªu Doanh thu nhËp khÈu N¨m 2000 N¨m 2003 21105,9 27345,7 33179,2 19.765 21.037 27.231 32.987 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Tû suÊt lîi nhuËn (%) 0,29 0,33 0,42 0,58 Chi phÝ nhËp khÈu 19822,3 N¨m 2001 N¨m 2002 (Nguån: Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh) Qua b¶ng trªn ta thÊy doanh lîi nhËp khÈu cña C«ng ty liªn tôc t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc. N¨m 2003 ®¹t 192.200 USD t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 77.500 USD. Tû suÊt lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng qua tõng n¨m, n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ tèc ®é t¨ng lîi nhuËn cao h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ. N¨m 2003, tû suÊt lîi nhuËn cña C«ng ty lµ 0,58, gÊp 2 lÇn tû suÊt lîi nhuËn n¨m 2000. §©y lµ mét tû suÊt t-¬ng ®èi cao so víi nh÷ng c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam. Cïng víi thêi gian, c¸c h×nh thøc kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty thay ®æi theo h-íng tÝch cùc khiÕn cho tû suÊt lîi nhuËn t¨ng nhanh. H×nh thøc kinh doanh nhËp khÈu uû th¸c gi¶m dÇn trong c¬ cÊu hµng nhËp khÈu vµ ®iÒu ®ã lµm t¨ng tû suÊt nhËp khÈu. MÆt kh¸c, sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c-íc phÝ (chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸) theo h-íng tÝch cùc còng khiÕn cho l¬Þ nhuËn cña C«ng ty thu ®-îc nhiÒu h¬n. C«ng ty ®· biÕt tËn dông thÕ m¹nh vÒ vèn, lao ®éng vµ kinh nghiÖm kinh doanh ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n, t¹o ra c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c b¹n hµng, t¹o uy tÝn trªn tr-êng quèc tÕ. 2.2. ChØ tiªu doanh lîi doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty. Tû suÊt doanh lîi doanh thu ®-îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy lîi nhuËn nhËp khÈu chia cho doanh thu nhËp khÈu. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ víi mét ®ång doanh thu nhËp khÈu th× sÏ t¹o ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn nhËp khÈu. Cã thÓ thÊy kh¸i qu¸t vÒ chØ tiªu nµy cña C«ng ty qua b¶ng sau. Doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty nh×n chung t¨ng liªn tôc trong vµi n¨m võa qua thÓ hiÖn kh¶ n¨ng kinh doanh ngµy cµng t¨ng, doanh thu t¨ng thÓ hiÖn sù më réng thÞ tr-êng, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc kinh doanh, mÆt hµng. Doanh thu nhËp khÈu n¨m 2003 lµ 33.179.200 USD t¨ng 5.833.500 USD. Tû suÊt doanh lîi doanh thu nhËp khÈu ®Òu t¨ng ®Òu trong c¸c n¨m 2001, 2002, 2003 thÓ hiÖn kh¶ n¨ng kinh doanh cña C«ng ty rÊt tèt. C¶ doanh thu vµ tû suÊt lîi nhuËn doanh thu t¨ng lµm cho lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng rÊt cao. N¨m 2001, tû suÊt doanh lîi doanh thu cña C«ng ty lµ 0,289% nh-ng n¨m 2003, tû suÊt nµy t¨ng ®Õn con sè 0,62%. §©y lµ mét tû suÊt rÊt cao. B¶ng 4: Tû suÊt doanh lîi doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Tû suÊt doanh lîi doanh thu 0,289 0,326 0,42 0,62 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n) 1.3. ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh nhËp khÈu. ChØ tiªu tæng hîp cña C«ng ty lµ sù tæng hîp tõ hai nguån vèn c¬ b¶n lµ vèn l-u ®éng vµ vèn cè ®Þnh. Vèn l-u ®éng giµnh cho nhËp khÈu ®-îc ph©n ®Þnh râ rµng. Vèn cè ®Þnh ngoµi viÖc phôc vô ho¹t ®éng nhËp khÈu cßn phôc vô ho¹t ®éng xuÊt khÈu. ChØ tiªu doanh thu nhËp khÈu/Vèn kinh doanh lµ vßng lu©n chuyÓn vèn kinh doanh cña C«ng ty rong n¨m. Sè vßng lu©n chuyÓn cña C«ng ty ®¹t møc cao vµ cã sù biÕn ®æi kh«ng ®Òu ë c¸c n¨m. N¨m 2000 ®¹t 3,87 vßng, n¨m 2001 ®¹t 3,96 vßng, t¨ng 2,3% so víi n¨m 2000. C¸c n¨m 2002 vµ 2003 sè vßng quay vèn kinh doanh cña C«ng ty ®Òu t¨ng. Tuy nhiªn, so víi nhiÒu c«ng ty th-¬ng m¹i kh¸c, sè vßng lu©n chuyÓn vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ ch-a cao. §iÒu nµy chøng tá trong ho¹t ®éng kinh doanh vÉn cßn nh÷ng trë ng¹i, sù chËm trÔ, sù thiÕu thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn kinh doanh. B¶ng 5: HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ: 1000USD) ChØ tiªu N¨m 2000 Vèn kinh doanh nhËp khÈu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 5.122 5.324 5.988 7.233 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 1,12% 1,3% 1,92% 2,66% 3,87 3,96 4,567 4,58 Lîi nhuËn nhËp khÈu/Vèn kinh doanh nhËp khÈu Doanh thu nhËp khÈu/Vèn kinh doanh nhËp khÈu (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n) ChØ tiªu lîi nhuËn/Vèn kinh doanh còng cã tèc ®é t¨ng kh¸ cao trong c¸c n¨m trë l¹i ®©y. N¨m 2002, tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh cao gÊp h¬n 2 lÇn so víi n¨m 2000. Nguyªn nh©n lµ do lîi nhuËn t¨ng rÊt nhanh trong khi vèn kinh doanh t¨ng kh«ng nhiÒu trong suèt qu¸ tr×nh 4 n¨m liªn tiÕp. HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng cña C«ng ty cã thÓ ®-îc ph¶n ¸nh qua b¶ng sau: B¶ng 6: HiÖu qu¶ sö dông Vèn l-u ®éng cña C«ng ty (§¬n vÞ: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Vèn l-u ®éng 2.845 2.907 3.179 3.908 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 2% 2,4% 3,6% 4,9% 6,967 7,26 8,602 8,49 Lîi nhuËn nhËp khÈu/Vèn l-u ®éng Doanh thu nhËp khÈu/Vèn l-u ®éng (Nguån: Phßng Tæ chøc hµng chÝnh) Nh×n vµo b¶ng trªn cã thÓ thÊy râ sù tiÕn bé nhanh chãng trong hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng cña C«ng ty thêi gian gÇn ®©y. N¨m 2000 møc doanh lîi trªn vèn l-u ®éng chØ ®¹t møc 2% th× ®Õn n¨m 2003, møc doanh lîi ®· t¨ng lªn 4,9%. §©y lµ chØ tiªu t-¬ng ®èi cao so víi nhiÒu c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nhËp khÈu. KÕt qu¶ nµy cã ®-îc lµ do C«ng ty ®· cã nh÷ng thay ®æi cÇn thiÕt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Vèn kinh doanh còng ®-îc bæ sung tõ lîi nhuËn thu ®-îc vµ nh÷ng kho¶n kh¸c lµm cho kh¶ n¨ng vÒ vèn cña C«ng ty lµ t-¬ng ®èi v÷ng m¹nh. Còng víi sù ph¸t triÓn chung cña c¶ n-íc, C«ng ty ®ang ngµy cµng chøng tá ®-îc kh¶ n¨ng cña m×nh, ®ãng gãp rÊt nhiÒu cho sù t¨ng tr-ëng chung cña c¶ n-íc. Sè vßng lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng còng ®-îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu. Sù tr× trÖ trong kinh doanh gi¶m xuèng ®ång nghÜa víi viÖc vèn l-u ®éng lu©n chuyÓn nhiÒu vßng h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu. N¨m 2003, vèn l-u ®éng lu©n chuyÓn 8,49 vßng trong mét n¨m, t¨ng 1,523 vßng/n¨m. N¨m 2003, C«ng ty ®Çu t- thªm nhiÒu vèn h¬n cho ho¹t ®éng kinh doanh. Sù chËm trÔ trong mét vµi kh©u khi vèn t¨ng lªn ®ét ngét khiÕn sè vßng lu©n chuyÓn gi¶m sót h¬n so víi n¨m 2002. 1.4. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lu«n lµ mét chØ tiªu quan träng khi ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. Tuy nhiªn, nã còng chØ lµ mét khÝa c¹nh ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Khi xem xÐt ®¸nh gi¸ chØ tiªu nµy, cÇn ph¶i ®Æt nã trong hoµn mèi t-¬ng quan víi c¸c chØ tiªu vÒ vèn, vÒ lîi nhuËn, vÒ doanh thu... ®Ó cã c¸i nh×n chÝnh x¸c. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty cã thÓ ®-îc biÓu hiÖn b»ng b¶ng d-íi ®©y: B¶ng 7: HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Doanh thu nhËp khÈu tr.USD 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu tr.USD 57,3 68,9 114,7 192,2 Sè lao ®éng ng-êi 99 105 113 117 USD 66,295 73,540 89,953 104,666 0,192 0,24 0,377 0,606 Doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng Lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng (Nguån: Phßng KÕ Ho¹ch) Nh×n vµo b¶ng trªn, cã thÓ thÊy râ t×nh h×nh tiÕn triÓn râ rÖt qua c¸c n¨m. C¶ hai chØ tiªu ®Òu thÓ hiÖn sù t¨ng tr-ëng nhanh chãng. §iÒu nµy chøng tá ng-êi lao ®éng trong C«ng ty ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn, nÕu so s¸nh víi nhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong còng lÜnh vùc còng nh- trong nh÷ng lÜnh vùc kh¸c th× cã thÓ thÊy r»ng doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng hay lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng nµy lµ kh¸ thÊp. Trong rÊt nhiÒu n¨m qua, C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp cã sè lao ®éng cao. Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò ®èi víi Ban Gi¸m ®èc cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù c¶i tæ toµn C«ng ty, vÊn ®Ò sö dông nh©n lùc ®óng ng-êi, ®óng viÖc ®· lµm cho hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¨ng lªn nhanh chãng. N¨m 2003 so víi n¨m 2000 cã sù thay ®æi râ rµng. Doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng t¨ng gÊp 1,579 lÇn. Cßn chØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng cßn t¨ng h¬n n÷a, t¨ng 3,156 lÇn. §©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho nh÷ng nç lùc mµ C«ng ty ®· bá ra nh»m hoµn thiÖn hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña m×nh. 2. §¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty 2.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc. Trong nh÷ng n¨m gÇn nh×n chung hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty ®· ®-îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ, dÉn ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn. Kim ng¹ch nhËp khÈu t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m vµ lu«n t¨ng víi tèc ®é cao, chñng lo¹i hµng ho¸ kinh doanh æn ®Þnh vµ lu«n ®-îc chó t©m thay ®æi c¬ cÊu sao cho phï hîp víi thÞ tr-êng, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña ®-êng lèi chÝnh s¸ch Nhµ n-íc. Cã ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ nµy lµ do sù phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé, Ban gi¸m ®èc, c«ng ®oµn c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty, ®Æc biÖt cã sù ®ãng gãp lín cña Phßng Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §ång thêi ®ã lµ sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng, sù nh¹y bÐn kÞp thêi cña Ban gi¸m ®èc. HiÖu qu¶ sö dông vèn ®· ®-îc n©ng cao râ rÖt. Nguån vèn ®-îc sö dông hiÖu qu¶ h¬n thÓ hiÖn ë lîi nhuËn trªn tæng nguån vèn vµ ë vßng quay vèn. HiÖu qu¶ sö dông con ng-êi còng ®ùoc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ. Nhmét tÊt yÕu, khi mµ tr×nh ®é ng-êi lao ®éng ®-îc n©ng cao vµ hä cã nhiÒu c¬ héi ®Ó chøng tá kh¶ n¨ng cña m×nh h¬n th× hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ ®-îc n©ng cao. Trong thêi gian qua C«ng ty ®· nhËp khÈu ®-îc nh÷ng mÆt hµng ®¸p øng tèt vÒ chÊt l-îng, mÉu m· ®èi víi c¸c b¹n hµng trong n-íc. §iÒu nµy chøng tá c«ng t¸c nghiªn cøu b¹n hµng cña C«ng ty lµ kh¸ tèt. C«ng ty còng ®· chó träng t¨ng c-êng c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng kh«ng ngõng n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong ho¹t ®éng kinh doanh, do ®ã kim ng¹ch nhËp khÈu, doanh sè b¸n hµng nhËp khÈu vµ kh¶ n¨ng tiªu thô hµng nhËp khÈu cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng trong n-íc ngµy cµng ®-îc n©ng cao. ViÖc thùc hiÖn nh÷ng hîp ®ång: C«ng ty ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®· ®-îc ký kÕt, h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng sai sãt vÒ nghiÖp vô giao vµ nhËn hµng, ®¶m b¶o gi¶i phãng hµng sím, kh«ng ®Ó l-u kho l-u b·i l©u lµm t¨ng chi phÝ ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Trong thêi gian qua C«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m mäi biÖn ph¸p ®Èy m¹nh kinh doanh, cè g¾ng t¹o -u thÕ trªn thÞ tr-êng, ngµy cµng më réng thªm thÞ tr-êng nhËp khÈu, thÞ tr-êng tiªu thô, ph¸t triÓn thªm c¶ nh÷ng b¹n hµng c¶ trong n-íc vµ quèc tÕ. NÕu nh- tr-íc ®©y thÞ tr-êng nhËp khÈu chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c n-íc §«ng ¢u, ch©u ¸ th× nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· më réng sang nhËp khÈu ë nh÷ng thÞ tr-êng cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cao nh- NhËt B¶n, Hoa Kú,.... Trong thêi gian qua C«ng ty ®· tiÕn hµnh nhËp khÈu ®-îc hµng ho¸, m¸y mãc thiÕt bÞ vËt t- cña nhiÒu n-íc, t¹o ®-îc mèi quan hÖ b¹n hµng l©u dµi víi nhiÒu h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi, tõ ®ã ®· ®-îc h-ëng -u ®·i cña b¹n hµng trong qu¸ tr×nh thanh to¸n, ®ång thêi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C«ng ty kh«ng ngõng tÝch luü kinh nghiÖm n©ng cao uy tÝn cña m×nh còng nh- n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®· chøng tá kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña m×nh th«ng qua chØ tiªu lîi nhuËn kh«ng ngõng t¨ng. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· t¹o cho m×nh h-íng ®i ®óng ®¾n, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc, cã hiÖu qu¶ trong kinh doanh, ®Æc biÖt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Sù linh ho¹t vµ nh¹y bÐn trong qu¶n lý kinh doanh: C«ng ty lu«n nhËn thøc mét c¸ch s©u s¾c vÒ sù kh¸c biÖt vÒ c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp vµ c¬ chÕ thÞ tr-êng, chÊp nhËn sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña thÞ tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®óng ®¾n mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu cña m×nh ®Ó x©y dùng môc tiªu, ph-¬ng h-íng kinh doanh hîp lý. §éi ngò c¸n bé kinh doanh cña C«ng ty lu«n coi träng c«ng t¸c marketing nh»m ®¸p øng ®-îc hai môc tiªu: Kinh doanh ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao vµ tù häc tËp ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng nhËn thøc, tr×nh ®é qu¶n lý phï hîp víi c«ng viÖc, x©y dùng ý thøc d©n chñ tËp trung thùc hiÖn tèt mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tãm l¹i hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex ®· vµ ®ang ®-îc cñng cè. MÆc dï kinh nghiÖm th-¬ng tr-êng cña C«ng ty ®-îc tÝch luü qua tõng n¨m. Cïng víi sù l·nh ®¹o, qu¶n lý gi¸m s¸t cña Ban gi¸m ®èc C«ng ty, víi ®éi ngò c¸n bé kinh doanh trÎ n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ nghiÖp vô ngo¹i th-¬ng ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty ch¾c ch¾n sÏ ngµy cµng lín m¹nh, c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc sÏ ngµy cµng ®ùoc t¹o lËp vµ cñng cè. 2.2. Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ. §Ó ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vÒ hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty trong thêi gian võa qua, bªn c¹nh viÖc chØ ra ®-îc nh÷ng thµnh tùu cña C«ng ty ®· ®¹t ®-îc, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp ®Õn nh÷ng khã kh¨n vÉn cßn tån t¹i ®Ó tõ ®ã t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ ®-a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. Tõng b-íc hoµn thiÖn h¬n n÷a hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty ®Ó thóc ®Èy C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong sù c¹nh tranh ®Çy khèc liÖt cña c¬ chÕ thÞ tr-êng. Chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh cßn kh¸ cao. NhiÒu ph-¬ng ¸n kinh doanh chi phÝ (trõ vËn t¶i) lªn ®Õn gÊp 3-4 lÇn l·i rßng. Thêi gian thùc hiÖn mét hîp ®ång lµ kh¸ dµi th-êng ph¶i tõ 3 ®Õn 6 th¸ng. §iÒu nµy lµm ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Mét sè mÆt hµng khi nhËp vÒ ®-îc ®Õn trong n-íc th× nhu cÇu ®· bÞ h¹ xuèng rÊt thÊp, ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty còng nh- g©y mÊt uy tÝn cña C«ng ty víi c¸c b¹n hµng trong n-íc, ®ång thêi ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc theo dâi, qu¶n lý hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. Mét sè c¸n bé kinh doanh ®ang c«ng t¸c trong lÜnh vùc nhËp khÈu thiÕu kinh nghiÖm vÒ nghiÖp vô, thiÕu nh¹y bÐn trªn th-¬ng tr-êng g©y ¶nh h-ëng kh«ng tèt trong bu«n b¸n vµ qu¶n lý hµng ho¸. Gi¸ hµng nhËp khÈu mµ C«ng ty mua tõ n-íc ngoµi vÒ kh«ng ph¶i lµ møc gi¸ thÊp nhÊt ngoµi thùc tÕ. §ång tiÒn tÝnh to¸n th-êng lµ tiÒn cña n-íc
- Xem thêm -