Tài liệu Nâng cao hiệu quá công tác sử dụng vốn

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Më ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc, x©y dùng ®Êt níc ngµy cµng ph¸t triÓn v÷ng bíc ®i lªn s¸ng vai cïng c¸c cêng quèc trªn toµn ThÕ giíi. Lµ tr¸ch nhiÖm, lµ niÒm tù hµo cña toµn x· héi, toµn ngµnh vµ tÊt c¶ chóng ta. Chóng ta ®ang sèng trong ThÕ kû 21 – ThÕ kû cña sù héi nhËp kinh tÕ khu vùc; kinh tÕ toµn cÇu; ThÕ kû cña sù bïng næ th«ng tin, khoa häc vµ c«ng nghÖ. §øng tríc xu thÕ ®ã ngµnh Ng©n hµng chóng ta sÏ ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng cuéc canh tranh “kh«ng c©n søc”. Lµm thÕ nµo chóng ta b¶o vÖ ®îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn? Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß to lín cña m×nh ®èi víi nÒn kinh tÕ trong níc vµ Quèc tÕ?… Cã rÊt nhiÒu viÖc ph¶i lµm ®Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã. Trong ®ã theo t«i ®iÒu quan träng vµ cèt yÕu nhÊt lµ ng©n hµng ph¶i h¹i thÊp ®îc l·i xuÊt ®Çu ra. Víi ý tëng ®ã, nhng do ®iÒu kiÖn c¶ vÒ thêi gian vµ tri thøc cã h¹n. H¬n n÷a ®©y lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc khã vµ phøc t¹p. Do vËy trong khu«n khæ bµi viÕt nµy t«i chØ m¹nh d¹n ®a ra gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m gi¶m l·i xuÊt cho vay ®Ó n©ng cao kh¶ n©ng c¹nh tranh t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh b×nh. §ã lµ: “N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng nguån vèn cã chi thÊp lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m h¹ thÊp l·i xuÊt cho vay t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh b×nh ” ®ã còng lµ ®Ò tµi cña t«i trong bµi viÕt nµy. Vµ còng nh ®· nãi do h¹n chÕ c¶ vÒ thêi gian vµ tri thøc do vËy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. KÝnh mong ®îc sù tËn t×nh ®ãng gãp cña c¸c B¸c, c¸c Anh, c¸c ChÞ- nh÷ng ngêi ®i tríc vèn ®· dµy d¹n kinh nghiÖm trong thùc tÕ ; ThÇy c« trong nhµ trêng; Vµ c¸c b¹n. §Ó bµi viÕt sau ®îc tèt h¬n. Ninh B×nh, ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2002. Sinh viªn thùc hiÖn: §Æng Hång L¬ng. Ch¬ng I 7 C¬ së ®Ó cã ®îc møc l·i suÊt cho vay thÊp I. kh¸i niÖm, vai trß vµ chøc n¨ng cña ng©n hµng th¬ng m¹i. 1. Kh¸i niÖm ng©n hµng. Ng©n hµng lµ mét tæ chøc quan träng nhÊt trong nÒn kinh tÕ. Ng©n hµng lµ ngêi cho vay chñ yÕu víi hµng triÖu hé tiªu dïng vµ hÇu hÕt ®èi víi c¸c tæ chøc. Tõ ngêi b¸n rau qu¶ tíi c¸c tæng c«ng ty danh tiÕng ®Òu cã quan hÖ víi ng©n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× sù cã mÆt cña thÞ trêng tµi chÝnh vµ c¸c trung gian tµi chÝnh lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. Trong ®ã c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i ®îc quan t©m hµng ®Çu. Nãi tíi hÖ thèng ng©n hµng ta thêng nãi ®Õn: ng©n hµng Trung ¬ng(hay ng©n hµng nhµ níc, quü dù tr÷ liªn bang…) vµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. Ng©n hµng Trung ¬ng lµ: c¬ quan qu¶n lý nhµ níc trong l·nh vùc tiÒn tÖ tÝn dông, ng©n hµng; ®éc quyÒn ph¸t hµnh giÊy b¹c vµo lu th«ng. Ng©n hµng Th¬ng m¹i: Lµ tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu vµ lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n. (Nguån : NghiÖp vô ng©n hµng hiÖn ®¹i cña DAVID COX) Cã nhiÒu lo¹i ng©n hµng th¬ng m¹i: Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh: lµ ng©n hµng ®îc thµnh lËp 1bëi 100% vèn ng©n s¸ch nhµ níc. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn: lµ ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc díi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn. Ng©n hµng níc ngoµi lµ ng©n hµn ®îc thµnh lËp b»ng vèn gãp cña ng©n hµng níc ngoµi t¹i ViÖt nam ho¹t ®éng theo ph¸p luËt ViÖt nam. Ng©n hµng liªn doanh: lµ ng©n hµng ®îc thµnh lËp b»ng vèn gãp cña ViÖt nam vµ vè gãp cña phÝa níc ngoµi. 2. Vai trß ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Ng©n hµng ra ®êi tõ rÊt sím mµ tiÒn th©n cña nã lµ nh÷ng ngêi thî kim hoµn. giai ®o¹n ®Çu míi xuÊt hiÖn nh÷ng nghiÖp vô hÕt søc ®¬n gi¶n: nh chøc 8 n¨ng cÊt tr÷ b¶o qu¶n tµi s¶n sau ®ã ®Õn c¸c nghiÖp vô c¬ b¶n nh nghiÖp vô cho vay…vµ cho tíi ngµy nay víi sù xuÊt hiÖn cña ng©n hµng hiÖn ®¹i víi nh÷ng dÞch vô v« cïng phong phó vµ hiÖn ®¹i th× vai trß cña ng©n hµng ®èi víi nÒn kinh tÕ còng kh«ng ngõng ®îc n©ng lªn. Qu¶ thËt chóng ta kh«ng thÓ tëng tîng ®îc cuéc sèng nµy sÏ nh thÕ nµo nÕu nh thiÕu v¾ng ®i ng©n hµng. Nãi tíi vai trß cña ng©n hµng th× cã rÊt nhiÒu cã thÓ kÓ ra mét sè vai trß c¬ b¶n nh sau: Vai trß trung gian: Lµ viÖc ng©n hµng chuyÓn nh÷ng kho¶n tiÒn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ thµnh nh÷ng kho¶n tiÒn cã thÓ sinh lêi b»ng c¸ch cho nh÷ng ngêi cÇn ®Ó ®Çu t vay. Vai trß thanh to¸n: NghÜa lµ ng©n hµng thay mÆt kh¸ch hµng thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn mua hµng ho¸ dÞch vô th«ng qua c¸c t×a kho¶n thanh to¸n cña kh¸ch hµng t¹i ng©n hµng hoÆc qua viÖc sö dông sÐc… Vai trß lµ ngêi b¶o l·nh: Lµ viÖc ng©n hµng cam kÕt tr¶ nî thay cho kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc nî. Nh qua nghiÖp vô ph¸t hµnh th tÝn dông (L\C)… Vai trß ®¹i lý: Lµ viÖc ng©n hµng lµm ®¹i lý ph¸t hµnh c¸c giÊy tê cã gi¸ cho c¸c tæ chøc kh¸c… Vai trß thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch: lµ viÖc ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn theo c¸c chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ. Gãp phÇn ®iÒu tiÕt t¨ng trëng kinh tÕ vµ theo ®uæi c¸c môc tiªu x· héi. 3. Chøc n¨ng cña ng©n hµng th¬ng m¹i. VÒ mÆt bÈn chÊt ng©n hµng ®îc coi lµ mét tæ chøc tµi chinh trung gian. Tæ chøc trung gian thùc hiÖn viÖc chuyÓn giao vèn gi÷a ngêi cã vèn tËm thêi nhµn rçi sang ngêi cã nhu cÇu vèn thùc hiÖn cho viÖc ®Çu t vèn kªnh truyÒn dÉn nµy ®îc gäi lµ kªnh truyÒn ®Én gi¸n tiÕp. Th«ng qua c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i mµ ng©n hµng nhµ níc cã thÓ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong tõng thêi kú th«ng qua mét sè quy ®Þnh nh tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc, l·i suÊt c¬ b¶n… II. Sù cÇn thiÕt ph¶i h¹ thÊp møc l·i suÊt cho vay cña ng©n hµng. Tríc khi ta ®i vµo nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy. chóng ta ph¶i hiÓu chÝnh x¸c kh¸i niÖm vÒ “l·i suÊt ”. Nãi vÒ l·i suÊt th× ®· cã rÊt nhiÒu nhµ khoa häc nãi 9 tíi vµ ®· cã qu¸ nhiÒu ®Þnh nghÜa ®· ®îc ®a. Song, víi gãc ®é bµi viÕt nµy chóng ta cã thÓ xem xÐt l·i suÊt lµ “chi phÝ mµ ngêi sö dông vèn ph¶i tr¶ cho ngêi së h÷u vèn víi mét khèi lîng vèn nhÊt ®Þnh trong mét thêi gian cè ®Þnh”. Víi gi¸c ®é nµy ta cã thÓ thÊy r»ng “l·i suÊt”lµ thu nhËp cña ngêi cã vèn vµ còng lµ chi phÝ cña ngêi thuª quyÒn sö dông vèn. Râ rµng hai ngêi nµy lµ hai ph¸i cùc cã m©u thuÉn víi nhau vÒ quyÒn lîi. VËy th× trong nh÷ng t×nh h×nh cô thÓ nªn ®Ó møc l·i suÊt ë ®©u ®Ó cho ngêi cã vèn nhµn rçi chÊp nhËn gi¶ phãng vèn ®ång thêi ngêi thiÕu vèn cã ®îc vè víi mét møc chi phÝ vèn hîp lý? Cã thÓ nãi ®Ó cã c©u tr¶ lêi x¸c ®¸ng lµ mét ®iÒu rÊt khã. ®Æc biÖt lµ ®èi víi ng©n hµng – víi t c¸ch lµ ngêi ®i vay ®Ó cho vay. Do vËy viÖc h¹ l·i suÊt cho vay cã hai ý nghÜa c¬ b¶n: Thø nhÊt ®èi víi kh¸ch hµng vay vèn: Trong t×nh hiÖn nay khi nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn m×nh thùc hiÖn ®êng lèi CNH-H§H cña §¶ng vµ Nhµ níc ®Ò ra. C¸c doanh nghiÖp nãi chung ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong hµng ngµn khã kh¨n ®ã cã thÓ nãi khã kh¨n vÒ vèn lµ khã kh¨n lín nhÊt. Nguån vè tù cã hÇu nh ch¼ng cß g× ngoµi c¸c trang thiÕt bÞ ®· cò n¸t vµ l¹c hËu. ®øng tríc hoµn c¶nh “ngµn c©n treo sîi tãc” ®ã h¬n ai hÕt c¸c doanh nghiÖp lóc nµy muèn v¬n lªn ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu lµ ph¶i nhê tíi vèn vay cña ng©n hµng. Vµ trªn thùc tÕ ®· chøng minh cho thÊy r»ng vèn ng©n hµng chiÕm kho¶ng 67% trong tæng nguån vèn kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Víi tû träng khæng lå nh thÕ th× ®iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp b¨n kho¨n lµ l·i suÊt cña kho¶n vay. V× ®©y thùc sù lµ mét chi phÝ t¸c ®éng lín tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Do vËy l·i suÊt ng©n hµng ¶nh hëng lín tíi viÖc lç hay l·i, gióp cho ph ¬ng ¸n ®îc kh¶ thi h¬n ®èi víi ngêi kinh doanh. Thø hai ®èi víi ng©n hµng. Trong giai ®o¹n c¹nh tranh nh ngµy nay cã thÓ nãi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i kh«ng cßn thÕ ®éc quyÒn nh thêi bao cÊp n÷a. Mµ tr¸i l¹i khi nÒn kinh tÕ më cöa th× ngµnh ng©n hµng l¹i lµ ngµnh cã møc ®ä c¹nh tranh gay g¾t nhÊt. Råi ®©y ta cã thÓ thÊy c¸c ng©n hµng Mü, vµ tiÕp ®ã lµ c¸c ng©n hµng thuéc khèi ASEAN khi mµ ViÖt nam thùc hiÖn cam kÕt trong khèi APTA. C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cña ta sÏ ®ãn nhËn ®iÒu ®ã nhw thÕ nµo ®©y? §ã lµ mét c©u hái lín. Nhng trong bµi viÕt nµy t«i chØ muèn nãi r»ng Ng©n hµng ViÖt nam ®Ó tån t¹i ®îc ph¶i lµm rÊt nhiÒu viÖc trong ®ã viÖc quan 10 träng hµng ®Çu lµ lµm sao ®Ó cã thÓ h¹ thÊp ®îc l· suÊt ®Çu ra. Tõ ®ã chóng ta míi cã thÓ thÊy c¸c ph¬ng ¸n kh¶ thi ®îc. Iii..c¸c h×nh thøc huy ®éngvµ Chi phÝ huy ®éng nguån vèn. §Ó cã ®îc mét møc l·i suÊt tiÒn vay hîp lý, c¸c nhµ ng©n hµng ®· ph¶i tèn biÕt bao c«ng søc ®Ó nh»m môc ®Ých cuèi cïng lµ lµm sao cã thÓ gi¶ quyÕt hµi hoµ m©u thuÉn ®èi kh¸ng vÒ lîi Ých cña ngêi göi tiÒn vµ ngêi vay tiÒn. Trong ®ã ng©n hµng l¹i lµ ngêi ë gi÷a ®Ó ph©n ®Þnh. NÕu ®øng trªn gi¸c ®é ng©n hµng ta cã thÓ nhËn ra r»ng: l·i suÊt tiÒn vay = l·i suÊt + chi phÝ + chi phÝ + lîi + chi phÝ tiÒn göi nh©n c«ng rñi ro nhuËn kh¸c. vµ vay Cã thÓ m« t¶ c«ng thøc trªn díi d¹ng m« h×nh sau: Chi phÝ 11 Khèi lîng tµi s¶n nî Trong ®ã: Chi phÝ nh©n c«ng Lîi nhuËn. L·i tiÒn göi vµ tiÒn vay Chi phÝ kh¸c. Tæng chi phÝ Tæng doanh thu Tõ c¬ së x¸c ®Þnh l·i suÊt tiÒn vay. B©y giê ta cã thÓ ph©n tÝch mét c¸ch s©u h¬n b»ng c¸ch ®i vµo tõng yÕu tè cô thÓ: 1. Chi phÝ t¹o nguån vèn. 1.1. L·i suÊt cña vèn huy ®éng: L·i suÊt vèn huy ®éng cña ng©n hµng lµ rÊt quan träng v× nã chiÕm kho¶ng 60%- 80% tæng nguån vèn cña ng©n hµng. Vèn huy ®éng cña ng©n hµng gåm cã: TiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ: §èi víi lo¹i tiÒn göi nµy chiÕm kho¶ng 20% trong tæng nguån vèn huy ®éng ®îc.§©y lµ lîng tiÒn t¹m thêi ®îc gi¶i phãng khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. TiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ gåm hai lo¹i: tiÒn göi kh«ng kú h¹n vµ tiÒn göi cã kú h¹n.Trong c¶ hai lo¹i nµy cã c¶ tiÒn göi néi tÖ vµ tiÒn göi lµ ngo¹i tÖ. + TiÒn göi kh«ng kú h¹n: §Ó thùc hiÖn thanh to¸n chi tr¶ kh«ng dïng tiÒn mÆt nh thanh to¸n tiÒn mua nguyªn vËt liÖu, thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i... Cã thÓ nãi ®©y lµ nguån vèn cã chi phÝ rÊt thÊp vµ cßn t¨ng thªm ®îc c¸c dÞch vô cho ng©n hµng nh dÞch vô thanh to¸n…Do vËy ng©n hµng cÇn quan t©m nhiÒu tíi nguån nµy. §Ó cã ®îc ®iÒu ®ã ng©n hµng ph¶i cã uy tÝn, cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, thñ tôc ®¬n gi¶n trong qu¸ tr×nh thanh to¸n. §èi víi nguån vèn nµy ng©n hµng cã ®îc cµng nhiÒu cµng tèt. V× thêng th× ng©n hµng chØ ph¶i tr¶ cho lo¹i tiÒn göi nµy víi møc l·i 0,2%/th¸ng. 12 + TiÒn göi cã kú h¹n: §©y lµ kho¶n tiÒn nhµn rçi kh¸ dµi cña doanh nghiÖp vµ ®iÒu nay th× thêng Ýt thÊy. Bëi v× dêng nh doanh nghiÖp kh«ng cã nhu cÇu göi tiÒn ®Ó hëng l·i. L·i suÊt tiÒn göi cña d©n c: Lµ mét yÕu tè chiÕm vµo kho¶ng 80% trong tæng sè vèn huy ®éng.TiÒn göi cña d©n c còng cã hai lo¹i, vµ trong c¶ hai lo¹i nµy còng cã c¶ tiÒn göi lµ ngo¹i tÖ vµ tiÒn göi lµ néi tÖ: +TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n: nguån vèn nµy tuy lµ kh«ng kú h¹n nhng còng cã sù æn ®Þnh kh¸ cao v× d©n c göi v× môc ®Ých an toµn. Chi phÝ cho kho¶n tiÒn göi nµy còng kh¸ rÎ kho¶ng 0,2%/th¸ng. + TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n:§©y lµ kho¶n tiÒn göi vµo ng©n hµng trªn c¬ së cã sù tho¶ thuËn vÒ thêi h¹n vµ l·i xuÊt. Víi lo¹i tiÒn göi nµy kh¸ch hµng göi vµo ng©n hµng víi môc ®Ých sinh lêi do vËy ng©n hµng nªn cã c¸c thñ tôc ®¬n gi¶n rÔ hiÓu vµ ®Æc biÖt lµ l·i xuÊt ph¶i hÊp dÉn th× míi thu hót tèi ®a lîng tiÒn göi nµy. Nãi tíi tiÕt kiÖm cã kú h¹n nÕu ta c¨n cø vµo thêi h¹n cña chóng còng cã thÓ chia ra lµm c¸clo¹i: tiªt kiÖm víi kú h¹n 3 th¸ng, 6 th¸ng, 12 th¸ng, mét n¨m, hai n¨m. Thêng th× møc l·i cho lo¹i tiÒn göi nµy kh¸ cao vµo kho¶ng 4%- 6.5%/th¸ng tuú thuéc vµo kú h¹n cña tõng lo¹i vµ tõng thêi kú … + TiÕt kiÖm cã ®Èm b¶o theo vµng: §©y lµ mét h×nh thøc hÊp dÉn trong huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n v× nã bá qua t©m lý bÞ mÊt gi¸ ®ång tiÒn. V× theo h×nh thøc nµy th× sè tiÒn kh¸ch hµng göi vµo ng©n hµng sÏ ®îc quy ra vµng t¬ng ®¬ng. Khi ®Õn h¹n kh¸ch hµng sÏ nhËn l¹i sè vµng t¬ng øng céng víi sè lîng vµng l·i. + TiÕt kiÖm cã ®¶m b¶o theo gi¸ trÞ USD: VÒ nguyªn t¾c h×nh thøc nµy gièng nh tiÕt kiÖm cã ®¶m b¶o b»ng vµng tuy nhiªn víi ®Ëc trng cña thÞ trêng ViÖt nam viÖc huy ®éng ®¶m b¶o th«ng qua USD cã søc hÊp dÉn h¬n…. Cã thÓ nãi cßn cã rÊt nhiÒu h×nh thøc tiÕt kiÖm n÷a. Trªn ®©y chØ lµ mét sè h×nh thøc mang tÝnh c¨n b¶n . 1.2.L·i suÊt cña nguån vèn ®i vay: §i vay còng lµ mét nguån vèn hÕt søc quan träng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, chiÕm mét tû träng lín kho¶ng 15% - 20% trong tµi s¶n nî cña mçi ng©n hµng. Ng©n hµng cã thÓ ®i vay trªn thÞ trêng tiÒn tÖ hoÆc vay cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i kh¸c hoÆc còng cã thÓ vay cña Ng©n hµng trung ¬ng 13 th«ng qua c¸c c¸ch sau. Nh×n chung ®©y lµ nguån vèn kh«ng rÎ cho l¾m l·i suÊt giao ®éng kho¶ng 5%-7%/th¸ng. Cã thÓ ®i vay theo c¸c c¸ch sau: + Ph¸t hµng kú phiÕu: ®ã lµ biÖn ph¸p ®Ó cã ®îc mét lîng vèn lín víi thêi gian kh¸ dµi nh»n tµi trî cho nhng dù ¸n cã quy m« lín.Nh trong thêi gian hiÖn nay ng©n hµng c«ng th¬ng chi nh¸nh tØng Ninh b×nh ®ang b¸n lo¹i kú phiÕu cã møc l·i suÊt kh¸ hÊp dÉn lµ 6%/th¸ng. + Tr¸i phiÕu:Tr¸i phiÕu ng©n hµng thùc chÊt lµ mét giÊy nhËn nî cña ng©n hµng víi kh¸ch hµng. Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ng©n hµng nh»n tËp trung vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó tr¶ nî cho c¸c dù ¸n ®îc ChÝnh phñ chØ ®Þnh. Tr¸i phiÕu cã kú h¹n dµi h¬n kú phiÕu do vËy nã Ýt linh ho¹t h¬n kú phiÕu. Vµ ®Æc biÖt mét ®iÒu ®¸ng quan t©m h¬n ®ã lµ tr¸i phiÕu cã mét møc l·i suÊt rÊt cao lµm cho møc l·i tiÒn vay trë nªn khã chÊp nhËp. + Vèn vay tõ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c:§©y cã lÏ ®îc ®¸nh gi¸ lµ mét nguån vèn ®¾t. Bëi v× ph¶i vay l¹i cña c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c do vËy chØ ®îc ¸p dông khi nh÷ng t×nh hu«ng cÊp b¸ch s¶y ra. H¬n n÷a ng©n hµng chØ nªn vay theo h×nh thøc nµy trong mét thêi gian ng¾n. + Vay vèn tõ NHTW: NHTW lµ ngêi cho vay cuèi cïng – cã nghÜa lµ khi mét ng©n hµng bÞ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n mµ viÖc mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nµy cã ¶nh hëng tíi toµn hÖ thèng. Khi nµy Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ ngêi ®øng ra cho vay. §ã lµ mét sè nguån h×nh thµnh nªn nguån vèn c¬ b¶n cho ng©n hµng. Trong mçi mét nguån h×nh thµnh cã nh÷ng u ®iÓm vµ h¹n chÕ riªng. Cã nh÷ng thêi kú ph¶i chÊp nhËn mét møc l·i suÊt cßn cao h¬n l·i suÊt cho vay. Do vËy tuú tõng giai ®o¹n mµ mçi ng©n hµng nªn chän cho m×nh mét ph¬ng ¸n phï hîp nhÊt. Nhng mét tµi s¶n nî cã chÊt lîng ph¶i b¶o d¶m cã mét chi phÝ thÊp nhÊt cã thÓ. 14 Ch¬ng II Thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu nguån vèn t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh. I/. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng c«ng th¬ng ninh b×nh.. Cïng víi c¶ níc thùc hiÖn c«ng cuéc CNH – H§H. Ninh b×nh ®îc ®¸nh gi¸ lµ tØnh cã nhiÒu tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh ®Ó ph¸t triÓn. Lµ mét tØnh cßn rÊt trÎ ®îc t¸ch ra tõ tØnh Hµ Nam Ninh vµo n¨m 1992, n»m ë phÝa ®«ng b¾c cña tæ quèc. Ninh B×nh kh«ng chØ cã thÕ m¹nh vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn nh ®¸ v«i ®îc ph©n bè hÇu hÕt ë phÝ nam, phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt xi m¨ng vµ x©y dùng. HiÖn nay trªn ®· cã nhiÒu nhµ m¸y xi m¨ng ®ang ho¹t ®éng nh nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n, nhµ m¸y xi m¨ng HÖ Dìng, Nhµ m¸y xi m¨ng Tam §iÖp ®ang ®îc x©y dùng trong ®ã cã vèn cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh… MÆt kh¸c Ninh B×nh cßn ®îc ®¸nh gi¸ cao vÒ tiÒm n¨ng du lÞch nh quÇn thÓ du lÞch Tam cèc bÝch ®éng, rõng Quèc gia Cóc ph¬ng, Nhµ thê ®¸ Ph¸t diÖn. Lµ nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh ®îc c¶ trong níc vµ b¹n bÌ Quèc tÕ biÕt ®Õn. Víi môc tiªu x©y dùng Ninh b×nh trë thµnh Thµnh phè vµo n¨m 2010. Ninh B×nh ®ang cã rÊt nhiÒu viÖc ph¶i lµm nhÊt lµ vÒ c¬ së h¹ tÇng. §Ó thùc hiÖn ®îc c«ng viÖc to lín nµy th× Ng©n hµng c«ng th¬ng N×nh b×nh ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng. Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh ®îc thµnh lËp n¨m 1995 theo quyÕt ®Þnh cña Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam. Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh tuy lµ mét ®¬n vÞ cßn rÊt trÎ song ®· cã nhiÒu thµnh c«ng ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn cña tØnh còng nh c¶ níc. HIÖn nay Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh ®· cã mét trô së chÝnh cña chi nh¸nh ®ãng t¹i trung t©m thÞ x·. Mét phßng giao dÞch (s¾p trë thµnh chi nh¸nh phô thuéc) t¹i thÞ x· Tam ®iÖp vµ hai quü tiÕt kiÖm. Víi quy m« vµ chøc n¨ng cña m×nh, Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh lµ Ng©n hµng gi÷ vai trß quan träng trong viÖc cÊp ph¸t vèn cho toµn TØnh. II/. Giíi thiÖu vÒ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña Ng©n hµng C«ngth¬ng Ninh B×nh 15 1. TÝn dông. 1.1. C¸c h×nh thøc tÝn dông. Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh cÊp tÝn dông víi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ngnh»m ®¸p øng mäi nhu cÇu vÒ vèn cho kh¸ch hµng. C¸c h×nh thøc tÝn dông thêng xuyªn ®îc mäi ngêi sö dông lµ; + TÝn dông ng¾n h¹n: lµ h×nh thøc tÝn dông díi 12 th¸ng. Môc ®Ých cña tÝn dông ng¾n h¹n lµ ®¸p øng nhu cÇu cña doanh nghiÖp vÒ vèn lu ®éng, mua hµng tr¶ trËm, tµi trî xuÊt nhËp khÈu hoÆc tµi trî tríc xuÊt khÈu. Nõu doanh nghiÖp cña b¹n thêng xuyªn cã nhu cÇu vèn ng¾n h¹n, b¹n cã thÓ tiÕt kiÖm thêi gian hoµn thµnh thñ tôc vay vèn b»ng c¸h ®Ò nghÞ Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh cÊp cho b¹n mét hanj møc tÝn dông. Nõu b¹n kh«ng ph¶i lµ doanh nghiÖp b¹n vÉn cã thÓ vay vèn ng¾n h¹n t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh ®Ó mua s¾m c¸ nh©n. + TÝn dông trung vµ dµi h¹n: tÝn dông trung cã thêi h¹n tõ 12 th¸ng tíi 60 th¸ng, trong khi ®ã tÝn dông dµi h¹n cã thêi h¶ntªn 60b th¸ng. Môc ®Ých cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ nh»n gióp kh¸ch hµng më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, mua s¾m thiÕt bÞ, thµnh lËp doanh nghiÖp míi, tµi trî dù ¸n. Nãi mét c¸ch kh¸c nÕu bËn ®Çu t vµo mét dù ¸n cã thêi gian thu håi vèn l©u, c¸c thiÕt bÞ cã thêi gian thu håi vèn dµi, ban cã thÓ ®Ò nghÞ víi ng©n hµng trî gióp ban vÒ nghuån vèn trung vµ dµi h¹n. + Ngoµi h×nh thøc cho vay tõ mét ng©n hµng duy nhÊt, tÝn dông trung dµi h¹n cßn ®îc thùc hiÖn díi d¹ng ®ång tµi trî, cho vay hîp vèn víi nh÷ng dù ¸n cã quy m« lín. Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh lµ mét chi nh¸nh trùc thuéc ng©n hµng Cån th¬ng ViÖt nam – lµ mét ng©n hµng lín nhÊt ViÖt nam, víi uy tÝn trªn thÞ trêng trong níc vµ Quèc tÕ. Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh cã thÓ ®¹i diÖn cho doang nghiÖp hoÆc chñ dù ¸n ViÖt n¶mtong viÖc dµn xÕp, huy ®éng c¸c nguån vèn tõ nhiÒu®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸c nhau trong nøpc vµ ngoµi nøpc ®Ó ®Çu t vµo mét dù ¸n. + Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh ®ang thùc hiÖn cung cÊp cho kh¸ch hµng tÊt c¶ c¸c ph¬ng thøc b¶o l·nh th«ng dông ®îc sö dông trong th¬ng m¹i Quèc tÕ. Nõu doang nghiÖp cña ban cÇn mua hµng tr¶ trËm, b¶o l·nh tham gia ®Êu thÇu, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång,vay vèn víi b¶o l·nh tõ bªn thø ba, b¶o l·nh ®Æt cäc…ban cã thÓ liªn hÖ víi Ng©n hµng C«ng th ¬ng Ninh B×nh ®Ó cã 16 ®îc c¸c chøng th b¶o l·nh theo tiªu chuÈn quèc tÕ vµ ®îc chÊp nhËn réng r·i ë trªn 450 ng©n hµng ®¹i lý trong níc vµ níc ngoµi. 1.2. §iÒu kiÖn ®îc vay vèn. Cã nh÷ng tiªu chÝ nhÊt ®Þnh mµ doang nghiÖp, c¸ nh©n cña ban cÇn ph¶i ®¹t ®îc khi vay vèn cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh. Nh÷ng tiªu chÝ nµy phÇn ®îc quy ®Þnh bëi ph¸p luËt ViÖt nam, mét phÇn do ng©n hµng ®Ò ra nh»m ®¶m b¶o r¨ng doanh nghiÖp hoÆc c¸ nh©n cña b¹n sö dông nh÷ng ®ång vèn ddi vay cã hiÖu qu¶, ®óng môc ®Ých,®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ nî khi kho¶n vay ®Õn h¹n tr¶. §Ó hå s¬ xin vay cña ban ®îc nchÊp nhËn trong thêi gian nhanh nhÊt, ban cÇn kiÓm tra l¹i nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y doanh nghiÖp hay c¸ nh©n b¹n ®· tho¶ m·n hay cha: c¸c ph¸p nh©n, c¸ nh©n, chñ doanh nghiÖp t nh©n, chñ hé gia ®×nh, tæ hîp t¸c ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµng vi d©n sù; Cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong cam kÕt; Cã dù ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi, hiÖu qu¶; Thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ ®¶m tiÒn vay theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ híng ®Én cña Ng©n hµng Nhµ níc; Cã trô së lµm viÖc (®èi víi ph¸p nh©n), hoÆc hé khÈu thêng tró(®èi víi diÖn hé gia ®×nh, ®¹i diÖn tæ hîp t¸c, chñ doanh nghiÖp t nh©n, c¸ nh©n) cïng ®Þa bµn tØnh, thµnh phè n¬i Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh ®ãng trô së(trõ mét sè trêng hîp cô thÓ ®îc chÊp nhËn riªng). 1.3. Hå s¬ vay vèn. Díi ®©y lµ nh÷ng giÊy tê cÇn thiÕt ®Ó doanh nghiÖp hay c¸ nh©n göi tíi Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh vay vèn. Cã ®iÒu lu ý lµ kh«ng ph¶i tÊt c¶ nh÷ng giÊy tê liÖt kª díi ®©y b¹n ®Òu ph¶i chuÈn bÞ bëi lÏ cã nh÷ng giÊy tê cã thÓ thay thÕ cho nhau, cã tµi liÖu cÇn bæ xung hoÆc kh«ng cÇn thiÕt phô thuéc vµo sù ®iÒu chØnh cña ph¸p luËt, quy ®Þnh cña ng©n hµng vµ tÝnh chÊt cña kho¶n vay vµo tõng thêi ®iÓm. Ban cã thÓ liªn hÖ víi chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh ®Ó lÊy c¸c th«ng tin nµy. Hå s¬ vay vèn cÇn cã: GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn; §èi víi ph¸p nh©n doanh nghiÖp t nh©n: QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp; giÊy ®¨ng ký kinh doanh, giÊy phÐp hµnh nghÒ (nÕu cã); giÊy phÐp 17 kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp(nÕu cã); QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm ngêi ®iÒu hµnh, kÕ to¸n trëng. §èi víi hé gia ®×nh, tæ hîp t¸c, c¸ nh©n: §¨ng ký kinh doanh; hîp ®ång hîp t¸c; chøng minh nh©n d©n, sæ hé khÈu, giÊy phÐp hµnh ngÒ(nÕu cã). Tµi liÖu vÒt×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng tµi n\chÝnh cña kh¸ch hµng vµ ngêi b¶o l·nh(nÕu cã) bao gåm: B¶ng c©n ®èi tµi s¶n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña mét sè n¨m ngÇn nhÊt(kh«ng kÓ doanh nghiÖp míi thµnh lËp); x¸c nhËn vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh víi hé gia ®×nh, tæ hîp t¸c , doanh nghiÖp t nh©n, c¸ nh©n; dù ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh… 1.4. Cho vay c¸n bé. NÕu b¹n lµ c¸n bé c«ng chøc nhµ nø¬c, cã nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, hoÆc vay cho tiªu dïng. B¹n cã thÓ vay vèn t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh th«ng qua tr¬ng tr×nh cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc.B¹n cã thÓ lùa thêi h¹n vay vèn lµ ng¾n h¹n hay trung hoËc dµi h¹n. Møc d nî tèi ®a mçi ngêi lµ 10 triÖu ®ång. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ b¹n kh«ng cÇn cã tµi s¶n b¶o ®¶m. Dùa trªn nguån vèn thu nhËp thêng xuyªn cña b¹n, ng©n hµng sÏ c©n ®èi phÇn thu nî víi phÇn l¬ng, nh»m ®¶m b¶o cuéc sèng b×nh thêng cña b¹n Mét sè ®iÒu kiÖn chÝnh cña h×nh thøc vay vèn nµy lµ b¹n ph¶i lµ c«ng chøc nhµ níc hoÆc lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thêi h¹n hîp ®ång kh«ng thêi h¹n, hoÆc hîp ®ång cã thêi h¹n trªn 5 n¨m trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, ®oµn thÓ hay c¸c doanh nghiÖp kh¸c cã ®ong b¶o hiÓm x· héi, ®îc doanh nghiÖp tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp thêng xuyªn kh¸c. 2. Ng©n hµng Quèc tÕ. 2.1. Th tÝn dông. Th tÝn dông nhËp khÈu: NÕu b¹n cã nhu cÇu nhËp khÈu hµnh ho¸ thanh to¸n b»ng th tÝn dông. B¹n cã thÓ liªn hÖ víi Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh dÓ yªu cÇu ®¸p øng. §Ó më ®îc L/C tríc tiªn b¹n cÇn ®iÒn ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt vµo ®¬n xin më L/C theo mÉu hiÖn hµnh cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh xuÊt tr×nh hîp ®«ng ngoµi vµ ký quü theo mét møc nhÊt ®Þnh. Nõu doanh nghiÖp b¹n cã nhu cµu thêng xuyªn cã nhu cÇu më th tÝn dông®Ó thanh to¸n hµng nhËp khÈu, b¹n chØ ph¶i ký quü møc díi 100% gi¸ trÞ cña L/C. Nõu b¹n cã quan hÖ lµnh m¹nh víi Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh vµ muèn më L/C b»ng nguån vèn vay ng©n 18 hµng, cã thÓ chØ cÇn ký quü mét møc rÊt u ®·i thËm chÝ lµ kh«ng cÇn. Tong trêng hîp nµy b¹n cÇn hoµn thµnh thñ tôcvay tríc khi chuyÓn sang bé phËn ph¸t hµnh L/C. Khi chøng tõ vÒ tíi Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh, sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu víi L/C, c¸n bé ng©n hµng sÏ gëi tíi b¹n tê phiÕu kiÓm tra chøng tõ. Nõu chøng tõ hoµn h¶o phï hîp víi L/C, tíi ngµy thanh to¸n, ng©n hµng sÏ trÝch tµi kho¶n tiÒn göi, tµi kho¶ ký quü cña b¹n ®Ó thanh to¸n cho nhµ xuÊt khÈu. Th tÝn dông xuÊt khÈu: NÕu b¹n xuÊt khÈu mét l« hµng muèn thanh to¸n b»ng th tÝn dông th«ng b¸o qua Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh, b¹n chØ ph¶i lµm mét thñ tôc rÊt ®¬n gi¶n lµ ®iÒn tªn Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh vµo ®iÒu kho¶n thanh toµn trong hîp ®«ng ngo¹i. Qu¸ tr×nh th«ng b¸o L/C rÊt ®¬n gi¶n vµ gän nhÑ bëi Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh ®· tham gia hÖ thèng ViÔn th«ng Liªn Ng©n hµng toµn cÇu(SWIFT). Sau khi hoµn thµnh thñ tuch giao hµngvµ lËp ®Çu ®ñc¸c chøng tõ, b¹n h·y chuyÓn bé chøng tõ nµy tíi Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh. C¸n bé ng©n hµng sÏ cã trchs nhiÖm kiÓm tra bé chøng tõ cÈn thËn®Ó b¶o ®¶m chøng tõ hoµn h¶o vµ phï hîp víi L/C vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ®îc thanh to¸n, sau ®ã göi chøng tõ ®i b»ng ph¬ng tiÖn b¶o ®¶m an toµn nhÊt. Tõ lóc nµy trë ®i Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh sÏ cã tr¸ch nhiÖm ®ßi tiÒn tõ ng©n hµng níc ngoµi vµ tµi kho¶n cña b¹n sÏ ®îc ghi cã ngay khi tiÒn ®îc nhuyÓn vÒ. NÕu b¹n cã nhu cÇu vÒ vèn tríc ngµy thanh to¸n cña bé chøng tõ hµng xuÊt khÈu b¹n cã thÓ liªn hÖ víi Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh ®Ó xin chiÕt khuÊu bé chøng tõ nµy hoÆc vay øng tríc cã thÊ chÊp b»ng bé chøng tõ nµy. §Ó ®îc chiÕt khÊu th× bé chøng tõ ph¶i b¶o ®¶m lµ hoµn toµn phï hîp víi L/C hoÆc nÕu cã sai sãt ®îc ng©n hµng ph¸t hµnh chÊp nhËn. Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh thùc hiÖn chiÕt khÊu truy ®ßi víi tû lÖ chiÕt khÊu trªn 90%. §èi víi L/C thanh to¸n cã kú h¹n(kh«ng qu¸ 3 th¸ng) vµ c¸c L/C kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn chiÕt khÊu thanh to¸n ngay, nÕu b¹n cã yªu cÇu, Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh sÏ cho vay thÕ chÊp theo chÕ ®é hiÖn hµnh vÒ cho vay ngo¹i tÖ. 2.2. Nhê thu. Nhê thu hµng xuÊt khÈu: 19 H×nh thøc thanh to¸n xuÊt khÈu b»ng nhê thu còng t¬ng tù nh thanh to¸n b»ng L/C. Song ng©n hµng nhËn chøng tõ kh«ng cam kÕt tr¶ tiÒn vµ kh«ng tham gia kiÓm tra chøng tõ. Do kh¶ n¨ng ®îc thanh to¸n sÏ thËp h¬n vµ kh«ng cã lîi cho nhµ xuÊt khÈu b»ng ph¬ng thøc L/C. §Ó thanh toµn b»ng h×nh thøc nhê thu qua Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh , sau khi giao hµng b¹n chØ cÇn mang chøng tõ ®Õn Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh vµ giÊy yªu cÇu nhê thu nghi chi tiÕt vÒ lo¹i nhê thu(thanh to¸n ngay – D/P; hay chÊp nhËp – D/A), sè tiÒn, lo¹i tiÒn…Ng©n hµng sÏ cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn bé chøng tõ ®i nhê thu vµ chuyÓn tr¶ tiÒn cho b¹n khi ®îc ng©n hµng phôc vô ngêi nhËp khÈu thanh to¸n. Nhê thu hµng nhËp khÈu: §Ó nhê thu qua ng©n hµng , b¹n chØ cÇn ®iÒn tªn ng©n hµng vµo ®iÒu kho¶n thanh toand trong hîp ®ång ngo¹i. Theo ®ã ng©n hµng cña ngêi xuÊt khÈu sÏ göi chøng tõ ®Õn Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh nhê thu. ®Ó cã ®îc bé chøng tõ ®i nhËn hµng, b¹n cÇn thanh to¸n (nÕu lµ D/P) hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n(nÕu D/A). C¸ch thøc thanh to¸n t¬ng tù nh thanh to¸n L/C. 2.3. ChuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn(TTR). Lµ ph¬ng thøc thanh toµn ®¬n g¶in nhÊt trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu vµ ®Æc biÖt cã lîi cho nhµ nhËp khÈu. Do vËy h×nh thøc nµy chØ ®îc ¸p dông khi c¶ hai bªn ®Òu cã sù tin t¬ng vµo nhau.Ng©n hµng c«ng th¬ng hiÖn ®ang cã mét hÖ thèng m¸y tÝnh nèi m¹ng néi bé vµ lµ thµnh viªn cña m¹ng SWIFT , v× vËy nhu cÇu chuyÓn tiÒn thanh to¸n hµng ho¸ b»ng thanh to¸n ®iÖn tö ®îc thùc hiÖn nhanh chongs víi chi phÝ rÊt thÊp. ChuyÓn tiÒn ®i: Theo quy ®Þnh qu¶n lý ngo¹i hèi ViÖt nam, chuyÓn tiÒn ®i qua hÖ thèng ng©n hµng chØ ®Ó thanh to¸nnh÷ng giao dÞch mËu dÞch vµ phi mËu dÞch hîp ph¸p. Do vËy ®Ó chuyÓn tiÒn ®i b¹n cÇn mang nh÷ng giÊy tê ®Î chøng minh tÝnh hîp ph¸p. ChuyÓn tiÒn ®Õn: HÖ thèng ng©n hµng C«ng th¬ng nhËn thanh to¸n chuyÓn tiÒn do th©n nh©n vµ ®èi t¸c tõ níc ngoµi chuyÓn vÒ kh«ng ph©n biÖt ®èi tîng, ®Þa chØ, thanhf phÇn kinh tÕ, lo¹i ngo¹i tÖ. 20 3. Më tµi kho¶n vµ tiÒn göi tiÕt kiÖm. 3.1. më tµi kho¶n. §èi víi doanh nghiÖp: §Ó më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh b¹n göi cho Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh nh÷ng giÊy tê sau: GiÊy ®¨ng ký më tµi kho¶n do chñ tµi kho¶n ký vµ ®ãng ®Êu, lËp theo mÉu cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh B¶n quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm cña cÊp cã thÈm quyÒn ®èi víi chñ tµi kho¶n. B¶n sao giÊy phÐp thµnh lËp doanh nghiÖp B¶n sao giÊy phÐp kinh doanh do träng tµi kinh tÕ cÊp. MÉu ch÷ ký ®Ó giao dÞch víi ng©n hµng. 3.2.C¸c thÓ thøc tiÕt kiÖm. C¸ nhiÒu h×nh thøc tiÕt kiÖm b¹n h·y chän lÊy mét hoÆc hai hoÆc tÊt c¶. C¬ héi ®Çu t vèn an toµn hiÖu qu¶ cho mäi nhµ.Khi cã nhu cÇu tiÕt kiÖm b¹n cã thÓ liªn hÖ víi bÊt kú quü tiÕt kiÖm nµo mµ b¹n thÊy thuËn tiÖn. T¹i c¸c quý tiÕt kiÖm cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh ®Òu cã niªm yÕt l·i suÊt vµ kú h¹n ®Ó phï hîp nhÊt víi sù lùa chän cña b¹n. Sau khi b¹n chän lùa ®îc h×nh thøc tiÕt kiÖm phï hîp, b¹n ®iÒn vµo mÉu nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt. Sau khi ®· hoµn chØnh theo mÉu. B¹n chuyÓn tiÌn cho thñ quü, ®îi lÊy thÎ tiÕt kiÖm t¹i kÕ to¸n. ban cã thÓ cïng mét lóc më nhiÒu tµi kho¶n kh¸c nhau mµ chØ cÇn mét thÎ giao dÞch. Khi kho¶n tiÕt kiÖm cña b¹n ®Õn h¹n mµ b¹n cha cã ý ®Þnh sö dông hoÆc chyuÓn híng ®Çu t th× toµn bé gi¸ trÞ c¶ gèc vµ l·i sÏ ®îc tù ®éng vµo mét kú h¹n t¬ng tù. ®iÒu thó vÞ cho b¹n lµ thÎ tiÕt kiÖm ®iÖn tö, ban cã thÓ rut l·i cña kho¶n ®Çu t tríc trong vßng 25 ngµy kÓ tõ ngµy ®Õn h¹n mµ kh«ng ¶nh tíi møc l·i suÊt. 4. ThÎ tÝn dông Quèc tÕ, sÐc du lÞch. T¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh chÊp nhËn thÎ thanh to¸n VISA vµ MasterCard. Vµ chÊp nhËn c¸c thÎ du lÞch sau: AMEX, VISA, CITICORP vµ THOMASCOOK. §ã lµ mét sè s¶n phÈm vµ dÞch vô c¬ b¶n cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh. Trong thêi gian tíi Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh ®ang híng tíi 21 nh÷ng s¶n phÈm míi mang tÝnh c¹nh tranh cao h¬n vµ phôc vô kh¸ch hµng ®îc tèt h¬n. III/. Dù b¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ §Êt níc giai ®o¹n 2001 –2005. Theo kÕ ho¹ch trong thêi kú 2001 –2005 nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ níc ta ®¹t 7,5%/n¨m ®ßi hái cã nguån vèn ®Çu t ®i kÌm kh«ng nhá. Theo íc tÝnh cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch c«ng bè t¹i héi nghÞ toµn ngµnh kÕ ho¹ch vµ ®Çu t th¸ng 7/ 2001.tæng vèn ®Çu t cÇn trong giai ®o¹n 2001 –2005 kho¶ng 57- 60 tû USD trong soã ®ã nguån vèn trong níc chiÕm 60%, t¬ng ®¬ng 34 – 36 tû cßn 40% la huy ®éng tõ níc ngoµi qua c¸c nguån FDI vµ ODA lµ chñ yÕu, víi nguån vèn nµy dù kiÕn sÏ ®Çu t vµo nÒn kinh tÕ theo tû träng nh sau: N«ng l©m ng nghiÖp chiÕm 13%. C«ng nghiÖp chiÕm: 44%; Giao th«ng vµ th«ng tin chiÕm: 15%; Khoa häc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸: 8%; Qu¶n lý nhµ níc, th¬ng m¹i, du lÞch : 20%; Víi chiÕn lîc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ níc ta nh thÕ, võa lµ th¸ch thøc vµ còng lµ c¬ héi tèt cho Ng©n hµng C«ng th¬ng nãi chung vµ Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh nãi riªng. §Æc biÖt lµ c¬ héi t×m dù ¸n kh¶ thi sÏ t¨ng lªn. iv./ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh trong thêi kú CNH – H§H. 1. ThuËn lîi. Cïng víi c¶ níc thùc hiÖn qu¸ tr×nh CNH- H§H Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh tuy lµ mét chi nh¸nh cña ng©n hµng c«ng th¬ng viÖt Nam víi tuæi ®êi cßn rÊt non trÎ - ®îc thµnh lËp n¨m 1995. Song lµ Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh ®îc ®¸nh gi¸ lµ mét ng©n hµng quan träng gióp cho kinh tÕ tØnh ®i 22 lªn trong thêi kú ®æi míi. §Æc biÖt lµ viÖc cung øng vèn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n trong viÖc ®a Ninh B×nh thµnh Thµnh Phè vµo n¨m 2010. Víi vai trß lµ mét ng©n hµng c«ng th¬ng chñ yÕu cung øng vèn cho l·nh vùc c«ng nghiÖp vµ th¬ng nghiÖp cã thÓ nãi Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh lµ mét ®¬n vÞ ®îc c¸c c¬ quan cña tØnh quan t©m ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã nht×nh h×nh võa ph©n tÝch th× ®©y lµ c¬ héi tèt cho Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh cã nhiÒu c¸c dù ¸n ®Ó ®Çu t. gióp cho viÖt më réng tÝn dông. Mét ®iÒu kiÖn còng hÕt søc thuËn lîi n÷a ®ã lµ nÒn kinh tÕ khu vùc nãi chung vµ viÖt nam nãi riªng ®ang trong thêi kú khëi s¾c. ®iÒu ®ã t¹o cho ng©n hµng nãi chung vµ Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh cã c¬ héi ph¸t triÓn m¹nh h¬n. Ngoµi ra Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh cßn cã mét vÞ trÝ thuËn lîi lµ n»m ngay t¹i trung t©m thÞ x·. ®iÒu nµy cµng t¹o ®µ ph¸t triÓn cho chi nh¸nh. Vµ mét ®iÒu còng kh«ng thÓ phñ ®Þnh: Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh lµ mét chi nh¸nh cã ®éi ngò c¸n bé cßn rÊt trÎ nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc vµ c¬ héi tiÕp xóc víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhanh chãng. 2. Khã kh¨n. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi nh ®· nªu th× Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh còng ph¶i ®èi mÆt víi mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh cô thÓ lµ; Khã kh¨n mang tÝnh hÖ thèng: Mét lµ: víi c¬ chÕ ®iÒu hµnh theo l·i xuÊt c¬ b¶ntõ ®Çu thngs 8/2000 cña NHNN, ®· thóc ®Èy m¹nh mÏ ho¹t ®éng c¹nh tranh vÒ l·i suÊt. ®¸p øng nhu cÇu c¹nh tranh trong l·nh vùc tÝn dông. Nh÷ng ng©n hµng lín ho¹t ®éng ë ®« thÞthuËn lîi cho viÖc huy ®éng tiÒn göi nhÊt lµ tiÒn göi kh«ng kú hanjvµ tiÒn göi thanh to¸n, cã lîi thÕ râ rÖt. Do vËy còng thu hót kh¸ch hµng tíi vay vèn lµ c¸c doanh nghiÖp lín, cã uy tÝn. L·i suÊt cho vay néi tÖ cña c¸c ng©n hµng nµy gÇn b»ng l·i suÊt huy ®éng cña c¸c ng©n hµng kh¸c.mét sè ng©n hµng cho kh¸ch hµng vay chØ víi l·i suÊt kho¶ng 0,60% - 0,65%/ th¸ng. Trong khi ®ã mètè ng©n hµng(nhÊt lµ c¸c ng©n hµng cæ phÇn) l·i suÊt huy ®éng kú h¹n 12th¸ng tíi 24 th¸ng lªn tíi 0,60% - 0,62%/ th¸ng. Cuéc c¹nh tranh nµy tiÕp tôc ®Èy c¸c ng©n hµng cã quy m« nhá vµo t×nh thÕ khã kh¨n h¬n. Hai lµ: tÝn dông ng©n hµng lu«n g¾n liÒn víi m«i trêng nÒn kinh tÕ, víi c¸c lÜnh vùc kinh tÕ. N¨m 2001 níc ta t¨ng trëng kh¸ tiªu biÓu lµ ho¹t ®éng 23 xuÊt nhËp khÈu, cã nguyªn nh©n can b¶n cña chÝnh s¸ch tÝn dông. Riªng mÆt hµng thuû s¶n ®¹t møc kû lôc 1,45 tû USD…song cã mét sè l·nh vùc gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh cµ phª, h¹t ®iÒu mÆc dï n¨m nay cã t¨ng gi¸ nhng kh«ng ®¸ng kÓ. Ng©n hµng ®Çu t cho l·nh vùc n«ng nghiÖp rÊt lín nhng v× ®©y lµ mét l·nh vùc gÆp ph¶i rÊt nhiÒu rñi ro c¶ vÒ thiªn nhiªn vµgi¸ c¶. do vËy ng©n hµng còng bÞ ¶nh hëng. Khã kh¨n ®èi víi Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh: Ninh b×nh lµ mét tØnh cßn nghÌo. BiÓu hiÖn ë chç cã tíi 76% lao ®éng vÉn n»m trong l·nh vùc n«ng nghiÖp l¹c hËu, l¹i lµ mét tØnh míi ®îc t¸ch n¨m 1995 do vËy vÒc¸c ngµnh c«ng nghiÖp cßn non trÎ cha ph¸t triÓn m¹nh. H¬n n÷a c«ng nghiÖp ninh b×nh cã thÓ thÊy lµ mét nghµnh c«ng nghiÖp ®¬n ®iÖu vµ l¹c hËu biÓu hiÖn lµ: chñ yÕu lµ c¸c nhµ m¸y xi m¨ng nh nhµ m¸y xi m¨ng hÖ dìng; nhµ m¸y xi m¨ng bØm s¬n; nhµ m¸y xi m¨ng H42; nhµ m¸y xi m¨ng tam ®iÖp(lµ nhµ m¸y ®ang thi c«ng víi tæng chi phÝ kho¶ng 3000 tû VND. Trong ®ã Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh cã sè vèn tham gia lµ 300 tû). Nãi vÒ c«ng nghiÖp xi m¨ng ta cã thÓ nhËn thÊy mét ®iÒu r»ng th¬ng Ninh B×nh ®· ®Ò ra mét khung l·i suÊt nh»m ¸p dông cho kh¸ch hµng nh sau: Møc: 0.85% ¸p dông cho: Kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp cã møc vay: < 300 triÖu VND Kh¸ch hµng lµ c¸ thÓ, hé s¶n xuÊt c¸ møc vay: < 30 triÖu VND Møc: 0.80% ¸p dông cho: Kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp cã møc vay: >= 300 triÖu VND Kh¸ch hµng lµ c¸ thÓ, hé s¶n xuÊt cã møc vay: tõ 30 – 100 triÖu VND Møc: 0,75% ¸p dông cho: Kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp cã møc vay: tõ 300 triÖu – 1 tû VND Kh¸ch hµng lµ c¸ thÓ, hé s¶n xuÊt cã møc vay: tõ 100 – 300 triÖu VND 24 Møc: 0,70% ¸p dông cho: Kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp cã møc vay: trªn 1 tû VND Kh¸ch hµng lµ c¸ thÓ, hé s¶n xuÊt cã møc vay: trªn 300triÖu VND §Ó t¨ng tÝnh linh ho¹t vµ tÝnh c¹nh tranh còng nh phï hîp nhÊt víi t×nh h×nh thùc tÕ. Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh cã thÓ cho kh¸ch hµng vay víi c¸c møc l·i suÊt kh¸c khung trªn theo quyÕt ®Þnh cña Ban gi¸m ®èc. §iÒu nµy ®· t¹o ra tÝnh linh ho¹t cña l·i suÊt cho vay, gióp Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh cã thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸c hµng nhÊt lµ c¸c kh¸ch hµng lín, cã uy tÝn vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh x©y dùng khung l·i suÊt ®èi víi kh¸ch hµng møc l·i suÊt c¬ b¶n mµ Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh vµ t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®Þa bµn ho¹t ®éng. Nh t×nh h×nh thùc tÕ møc l·i suÊt cho vay cña c¸c ng©n hµng kh¸c trªn cïng ®Þa bµn, t×nh h×nh thùc tÕ vÒ t×nh tr¹ng rñi ro cña c¸c doanh nghiÖp…Do vËy møc l·i suÊt trªn sÏ ®îc thay ®æi khi c¸c yÕu tè cã liªn quan tíi møc l·i suÊt nµy thay ®æi ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. VI. thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu nguån vèn t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh. Ta cã thÓ ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh mét c¸ch tæng qu¸t th«ng qua b¶ng sè liÖu sau: §¬n vÞ: TriÖu ®ång. 25 1998 Tû lÖ 1999 Tû lÖ 2000 Tû lÖ 1.TiÒn göi kh«ng KH 20940 22.62% 38770 28.47% 32360 18.90% TCKT trong ®ã: VND 14064 67.16% 26194 67.56% 17349 53.61% Ngo¹i tÖ 6876 32.84% 12576 32.44% 15011 46.39% 2. TiÒn göi cã Kh. 0 0 2000 TCKT trong ®ã: VND 2000 Ngo¹i tÖ 3. TiÒn göi TK k0 KH 924 1% 728 0.53% 801 0.47% VND 924 100% 728 100% 801 100% Ngo¹i tÖ 0 0% 0 0% 0 0% 4. TiÒn göi TK cã KH 70694 76.38% 96693 71.00% 136043 79.46% VND 28449 40.24% 36932 38.20% 40566 29.82% Ngo¹i tÖ 42245 59.76% 59761 61.80% 95477 70.18% Tæng 92558 100% 136191 100.00% 171204 100% (Nguån: B¶ng tæng kÕt nghiÖp vô tiÒn göi tæ chøc kinh tÕ vµ tiÒn göi tiÕt kiÖm cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh ). Qua sè liÖu trªn ta cã thÓ thÊy mét ®iÒu tæng qu¸t nguån vèn chñ yÕu cña ng©n hµng l¹i lµ nguån tiÕt kiÖm cã kú h¹n. Cô thÓ lµ n¨m 1998 chiÕm 76,38%; n¨m 1999 chiÕm 71% vµ n¨m 2000 chiÕm 79,68%. Cã thÓ nãi ®©y lµ mét tû lÖ kh¸ cao. Môc ®Ých cña ngêi göi lo¹i tiÒn göi nµy lµ t×m kiÕm lîi nhuËn. Do vËy ®©y lµ mét nguån vèn kh«ng rÎ. Ng©n hµng cÇn h¹ thÊp tû lÖ nµy xuèng nh»m t¹o nguån vèn rÎ h¬n. nhng nguån vèn nµy còng cã ®iÓm thuËn lîi lµ tÝnh æn ®Þnh cao. Do vËy ng©n hµng còng cã thÓ sö dông nã ®Ó ®Çu t dµi h¹n nh»m kiÕm thu nhËp cao h¬n. Môc tiªu cña ng©n hµng lµ ph¶i t¨ng tû lÖ tiÒn göi kh«ng kú h¹n cµng cao cµng tèt. V× khi ®ã ng©n hµng míi cã ®îc nguån vèn rÎ. ®Ó cã ®îc ®iÒu nµy cÇn thiÕt ph¶i t¨ng uy tÝn cña ng©n hµng, t¨ng chÊt lîng phôc vô, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc huy ®éng vµ mét ®iÒu còng rÊt cÇn thiÕt ®ã lµ c«ng nghÖ ng©n hµng ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn. §iÒu ®ã ®Æc biÖt quan träng cã t¸c ®éng trùc tiÕp khèi lîng tiÒn göi thanh to¸n cña doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ c¶i thiÖn tû lÖ tiÒn göi tiÕt kiÖm d©n c nh hiÖn nay cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Ninh B×nh tõ tû lÖ 1% vµ nhá h¬n c¶ 1% lªn mét tû lÖ cao 26
- Xem thêm -