Tài liệu Nâng cao hiệu quả cho vay tại nhnno&ptnt huyện quảng xương

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đề cƣơng chi tiết Lời mở đầu Phần Một. Những vấn đề chung về hiệu quả cho vay của Ngân hàng thƣơng mại 1.1 Hoạt động cơ bản của NHTM 1.1.1 Khái niệm và vai trò .................................................................... 6 1.1.2 Các hoạt động của ngân hàng 1.1.2.1 Huy động tiền gửi ..................................................................... 7 1.1.2.2 Hoạt động tín dụng ................................................................... 8 1.1.2.3 Các hoạt động khác................................................................... 9 1.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm và vai trò ...................................................................... 11 1.2.2 Các loại hình cho vay .................................................................... 12 1.2.3 Qui trình cho vay ........................................................................... 13 1.3. Hiệu quả cho vay của NHTM 1.3.1 Khái niệm ....................................................................................... 15 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay của NHTM 1.3.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh qui mô cho vay .................................... 15 1.3.2.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh độ an toàn ........................................... 16 1.3.2.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ sinh lời .................................... 17 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay 1.3.3.1 Các nhân tố về phía ngân hàng ................................................... 18 1.3.3.2 Các nhân tố về phía khách hàng ................................................. 22 1.3.3.3 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô ........................................... 22 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần Hai. Thực trạng hiệu qủa cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thƣơng khu vực Ba Đình 2.1 Khái quát về NHCT Ba Đình 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ............................................ 24 2.1.2 khái quát hoạt động kinh doanh 2.1.2.1 VÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn ...................................................... 28 2.1.2.2 VÒ c«ng t¸c tÝn dông ............................................................... 31 2.1.2.3 Hoạt động Tài trợ thưong mại ................................................ 32 2.1.2.4 Các hoạt động dịch vụ và công tác khác ................................ 34 2.1.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động 2.1.3.1 Một số thành tựu ........................................................................ 35 2.1.3.2 Những mặt còn hạn chế trong hoạt động kinh doanh..............36 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay của NHCTBĐ 2.2.1 Về dư nợ cho vay...........................................................................39 2.2.2 Về chất lượng khoản vay..............................................................40 2.2.3 Về xử lý nợ đọng ..........................................................................42 2.3 Đánh giá hiệu quả cho vay của NHCTBĐ 2.3.1 Kết quả đạt được ............................................................................ 43 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 2.3.2.1 Một số hạn chế ......................................................................... 45 2.3.2.2 Nguyên nhân ............................................................................ 51 Phần Ba. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại NHCTBĐ 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay của NHCTBĐ................59 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại NHCTBĐ 3.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng thu thập thông tin .................................... 61 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.2.1.2 Nâng cao chất lượng xử lí thông tin ......................................... 62 3.2.2 Đảm bảo thực hiện tốt qui trình cho vay ......................................... 63 3.2.3 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng ............................................ 64 3.2.4 Tăng cường công tác quản lý, giám sát...........................................65 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với NHNo và PTNT Huyện Quảng Xương TỉnhTthanh Ho . 66 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước ........................................................ 72 3.3.3 Đối với nhà nước ........................................................................... 72 Kếtluận Danh mục tài liệu tham khảo 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển lên một tầm cao mới, nhu cầu về vốn cho đầu tư phát triển đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Do vậy, NHNNo&PTNT Việt Nam với chức năng và chuyên môn là phục vụ cho các c ng ty TN , các hộ n ng d n đã và đang phát huy một cách tích cực vai trò của mình. Trong hệ thống NHNNo&PTNT Việt Nam, NHNNo TNT huyện uảng Xư ng là một trong những chi nhánh tiêu biểu thu hút một lượng lớn tiền gửi và thực hiện nhiều hoạt động tín dụng với số dư kh ng nhỏ. NHNNo TNT huyện uảng Xư ng hiện là đối tác cung cấp vốn quan trọng cho nhiều khách hàng doanh nghiệp của huyện. Trong đó, hoạt động cho vay của NHNNo TNT huyện uảng Xư ng chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng tài sản của NH nói riêng và của toàn hệ thống nói chung. Những năm vừa qua, hoạt động cho vay của chi nhánh bên cạnh nhiều thành tựu đã đạt được, vẫn còn tồn tại khá nhiều hạn chế dẫn đến hiệu quả hoạt động cho vay chưa được cao và chưa xứng với qui m NHNNo TNT huyện của uảng Xư ng, chưa đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Xuất phát từ thực tiễn đó, nhằm đánh giá một cách cụ thể và chính xác hiệu quả cho vay để đưa ra các giải pháp góp phần cải thiện thực trạng trên tại NHNNo TNT huyện uảng Xư ng, em lựa chọn đề tài nghiên cứu 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chuyên đề là: "Nâng cao hiệu quả cho vay tại NHNNo N huyện Quảng ương". Nhằm tìm hiểu một cách toàn diện và đánh giá một cách chính xác hiệu quả cho vay doanh nghiệp tại NHNNo TNT huyện uảng Xư ng, các phư ng pháp nghiên cứu đã được sử dụng để tiếp cận và giải quyết vấn đề là: phư ng pháp duy vật biện chứng, phư ng pháp logic, phư ng pháp so sánh và đối chiếu. Bên cạnh đó, để tiếp cận vấn đề một cách hiệu quả h n, bố cục của chuyên đề được chia làm ba phần chính: hần Một. Những vấn đề chung về hiệu quả cho vay của Ngân hàng thương mại hần Hai. hực trạng hiệu qủa cho vay tại NHNNo&P N huyện Quảng ương hần Ba. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại NHNNo N huyện Quảng ương 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG I : Những vấn đề chung về hiệu quả cho vay của Ngân hàng thƣơng mại 1.1 Hoạt động cơ bản của NHTM 1.1.1 Khái niệm và vai trò N TM là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Có nhiều cách để định nghĩa N TM. Tuy nhiên một cách tổng quát nhất, NHTM được định nghĩa là một tổ chức kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Theo đó N TM là tổ chức kinh tế rất đặc thù với hoạt động rất đa dạng, phong phú và cũng hết sưc phức tạp. N TM thực hiện một số chức năng chính sau:  Trung gian tài chính Với chức năng này, N TM chuyển các khoản tiết kiệm, chủ yếu từ các hộ gia đình, thành khoản tín dụng cho các tổ chức kinh doanh và các thành phần khác để đầu tư.  ạo phương tiện thanh toán Đ y là một chức năng hết sức đặc thù của riêng hệ thống ng n hàng. Th ng qua chức năng trung gian thanh toán và trung gian tài chính ngân hàng tạo ra một lượng tiền lớn cho nền kinh tế để làm phư ng tiện thanh toán. Từ đó, N TW có thể th ng qua hệ thống N TM để thực hiện việc kiểm soát lượng tiền trong lưu thông. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Trung gian thanh toán Ng n hàng thay mặt khách hàng thực hiện thanh toán cho việc mua hàng hoá và dịch vụ th ng qua các phư ng thức thanh toán bằng tiền mặt và kh ng bằng tiền mặt như: Séc, thẻ thanh toán, uỷ nhiệm chi, nhờ thu... Để thực hiện ba chức năng c bản trên , Ng n hàng thực hiện cung cấp các dịch vụ cho khách hàng của mình. 1.1.2 Các hoạt động cơ bản của ngân hàng 1.1.2.1 Huy động tiền gửi Ng n hàng thực hiện huy động tiền gửi tạm thời nhàn rỗi trong d n cư và trả lãi cho tiền gửi như là chi phí cho việc sử dụng vốn hay là phần thưởng cho khách hàng về việc sẵn sàng hi sinh nhu cầu tiêu dùng trước mắt và cho phép ng n hàng sử dụng tạm thời để kinh doanh. Tiền gửi là nguồn vốn thường xuyên và có vai trò quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của ng n hàng. Tiền gửi được chia thành hai loại chính là tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm - Tiền gửi thanh toán là những khoản tiền mà khách hàng gửi vào ng n hàng với mục đích sử dụng cho hoạt động thanh toán th ng qua các dịch vụ thanh toán mà ng n hàng cung cấp. Chính vì vậy các khoản tiền này thường không đựoc ng n hàng trả lãi hoặc lãi suất rất thấp. Tuy nhiên, tiền gửi thanh toán lại là nguồn vốn có tỉ trọng lớn trong c cấu vốn của ng n hàng và thường có số dư lớn. - Tiền gửi tiết kiệm là những khoản tiền mà khách hàng tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng gửi vào ng n hàng để bảo quản và hưởng lãi. Vì vậy các 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khoản tiết kiệm thường đựoc ng n hàng trả lãi cao. iện nay nguồn vốn này ngày càng khan hiếm, dẫn đến các ng n hàng thường phải chạy đua trong việc ra tăng lãi suất để thu hút nguồn tiền nhiều h n. 1.1.2.2 Hoạt động tín dụng oạt động tín dụng là một trong những hoạt động truyền thống của NHTM. Tín dụng đự c hiểu là quan hệ vay mượn. Do vậy, tín dụng ngân hàng là quan hệ vay mượn phát sinh giữa người cho vay là ng n hàng và người vay là khách hàng. Theo đó Ng n hàng thực hiện cấp tín dụng cho các tổ chức và cá nh n có nhu cầu sử dụng vón trong nền kinh tế ; th ng qua đó thực hiện chức năng trung gian tài chính của ng n hàng. oạt động tín dụng là hoạt động đa dạng và phức tạp, mang lại nhiều lợi nhuận và cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất cho ng n hàng Các loại hình tín dụng của ng n hàng  Chiết khấu thƣơng phiếu: Thư ng phiếu là giấy nợ phát sinh từ hoạt động tín dụng thư ng mại giữa các tổ chức kinh tế. Chiết khấu thư ng phiếu là nghiệp vụ mà ng n hàng sẽ mua lại các thư ng phiếu trứ c khi nó đến hạn tại một mức giá theo thoả thuận để đáp ứng nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp.  Bảo lãnh: Bảo lãnh của ng n hàng là cam kết của ng n hàng đưới hình thức thư bảo lãnh thư bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay chi khách hàng của ng n hàng khi khách hàng kh ng thực hiện đúng nghĩa vụ như cam kết. Các loại bảo lãnh ph n theo mục tiêu: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Bảo lãnh đảm bảo tham gia dự thầu: là cam kết của ng n hàng với chủ đầu tư hay chủ thầu về việc trả tiền phạt thay cho bên dự thầu nếu bên dự thầu vi phạm các qui định trong hợp đồn dự thầu - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: là cam kết của ng n hàng về việc chi trả tổn thất thay cho khách hàng nếu khách hàng kh ng thực hiện đầy đủ hợp đồng như cam kết, g y tổn thất cho bên thứ ba. - Bảo lãnh bảo đảm hoàn trả tiền ứng truớc : Là cam kết của ng n hàng về việc sẽ trả tiền ứng trước cho bên mua( người hưởng bảo lãnh) nếu bên cung cấp ( người đự c bảo lãnh) kh ng trả. - Bảo lãnh đảm bảo thanh toán: là cam kết của ng n hàng về việc sẽ thanh toán tiền theo đúng hợp đồng thanh toán cho người thụ hưởng nếu khách hàng của ng n hàng kh ng thanh toán đủ.  Cho thuê tài sản Để đáp ứng nhu cầu tín dụng ngày càng đa dạng của khách hàng, ng n hàng cung cấp dịch vụ cho thuê( thuê mua) tài sản. Cho thuê tài sản là nghiệp vụ ng n hàng mua hoặc thuê tài sản theo yêu cầu của khách hàng để cho khách hàng thuê lại, trong điều kiện khách hàng kh ng muốn hoặc chưa đủ khả năng để mua. Cho thuê tài sản bao gồm các hình thức: - Ngân hàng mua tài sản để cho thuê - Ngân hàng mua tài sản của người đi thuê để cho thuê lại - Ngân hàng thuê tài sản để cho thuê hoặc mua trả góp tài sản đề cho thuê  Cho vay Cho vay là một nghiệp vụ tín dụng điển hình của N TM. Nghiệp vụ này sẽ đự c nghiên cứu cụ thể ở mục hai của phần này. 1.1.2.3 Các hoạt động khác 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán Khi khách hàng gửi tiền vào ng n hàng, ng n hàng kh ng chỉ bảo quản mà còn thực hiện các lệnh chi trả cho khách hàng. Chức năng thanh toán là một trong những cở sở đầu tiên để hình thành nên hệ thống ng n hàng. Đ y cũng là một chức năng căn bản để ph n biệt hoạt động của ng n hàng với các tổ chức tài chính khác.  Quản lý ngân quĩ Các ng n hàng mở tài khoản và giữ tiền của phần lớn các doanh nghiệp và các nh n. Nhờ đó ngân hàng thường có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều khách hàng. Do có kinh nghiệm trong quản lý ng n quĩ và khẳ năng trong việc thu ng n, nhiều ng n hàng đã cung cấp cho khách hàng dịch vụ quản lý ng n quỹ, trong đó ngân hàng đồng ý quản lý việc thu và chi cho một c ng ty kinh doanh và tiến hành đầu tư phần quan thặng dư tiền mặt tamk thời vào các chứng khoán sinh lợi và tín dụng ngắn hạn cho đến khi khách hàng cần tiền mặt để thanh toán.  Cung cấp dịch vụ uỷ thác và tƣ vấn Do hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ng n hàng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên ng n hàng thực hiện quản lý tài sản và quản lý các hoạt động tái chính hộ khách hàng. Các nghiệp vụ uỷ thác như : uỷ thác vay hộ, uỷ thác cho vay hộ, uỷ thác phát hành, uỷ thác về đầu tư...Tư vấn về đầu tư, quản lý tài chính.v.v... 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm và vai trò Khái niệm: Cho vay trong hoạt động của N TM là cam kết giữa ng n hàng và khách hàng, theo đó ng n hàng sẽ cung cấp cho khách hàng một khoản vốn cùng với các điều kiện đi kèm. Vai trò của hoạt động cho vay: Cho vay là một hoạt dộng tín dụng điển hình của N TM có vai trò quan trọng trong hoạt động của N TM nói riêng, khách hàng và nền kinh tế nói chung. - Đối với ngân hàng oạt động cho vay đảm bảo cho ng n hàng thực hiện đầy đủ chức năng trung gian tài chính của mình đối với nền kinh tế. Mặt khác hoạt động cho vay lu n chiếm tỉ trọng cao trong c cấu tài sản của ng n hàng và cũng là khoản mục mang lại lợi nhuận rất lớn cho ng n hàng. Do vậy hoạt động cho vay của ng n hàng đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của NHTM. - Đối với khách hàng Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục các doanh nghiệp luôn đòi hỏi phải có một lượng vốn đủ lớn. Bên cạnh nguồn vón tự có( vốn chủ) và tín dụng thư ng mại, nguồn vốn vay từ ng n hàng từ l u đã trở thành một nguồn vốn thường xuyên và quan trọng cho doanh nghiệp, quyết định sự tồn tại và phát triển của rất nhiều doanh nghiệp. - Đối với nền kinh tế 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ng n hàng với chức năng trung gian tài chính và tạo tiền, đã chuyển nguồn vốn từ tay người chưa có nhu cầu sang người có nhu cầu sử dụng. Th ng qua hoạt động cho vay, ng n hàng đã cung cấp một lượng vốn lớn cho nền kinh tế để biến tiết kiệm thành đâu tư. Qua đó góp phần duy trì sự tồn tại và phát triển của cả nền kinh tế. 1.2.2 Các loại hình cho vay của NHTM oạt động cho vay với doanh nghiệp rất đa dạng và có thể ph n theo nhiều tiêu thức khác nhau như theo thời gian, theo loại tiền, lãi suất, đối tượng, mục đích, qui mô.v.v.. Một cách ph n loại khá phổ biến là ph n loại cho vay theo hình thức cho vay. Theo đó, cho vay đựoc ph n chia thành một số loại hình như sau:  hấu chi Là nghiệp vụ cho vay qua đó ngân hàng cho phép người vay đựoc cho vượt trộ trên số dư tiền gửi thanh toán của mình đến một giới hạn nhất định và trong khoảng thời gian xác định  Cho vay trực tiếp từng lần Là hình thức cho vay mà ng n hàng áp dụng cho những khách hàng kh ng có nhu cầu vay vốn thường xuyên.  Cho vay theo hạn mức Là nghiệp vụ mà ng n hàng thoả thuận cung cấp cho khách hàng một hạn mức tín dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Với hạn mức này khách hàng sẽ đựoc vay nhiều lần trong thời gian đó với điều kiện nhu cầu vay vốn là hợp lý và kh ng vựot quá hạn mức.  Cho vay luân chuyển Là nghiệp vụ cho vay dựa trên luận chuyển của hàng hoá. Theo đó, ngân hàng căn cứ vào chu kì lu n chuyển của hàng hoá để cho vay à thu nợ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Cho vay trả góp Là hình thức mà ng n hàng cho phép khách hàng trả gốc làm nhiều lần trong thời hạn tín dụng. ình thức này thường đựoc áp dụng với các khoản vay trung và dài hạn, cho vay mua tài sản cố định hoặc l u bền. 1.2.3 Qui trình cho vay Qui trình cho vay là tập hợp các bước, các chuẩn mực mà ng n hàng thiết lập nhằm hướng dẫn cán bộ tín dụng khi thực hiện cấp một khoản tín dụng. Việc x y dụng một qui trình cho vay hoàn thiện có ảnh hưỏng rất lớn đến hoạt động cho vay nói chung và hiệu quả cho vay nói riêng. Một qui trình cho vay hợp lý và chặt chẽ sẽ giảm thiểu tối đa các rủi ro tín dụng từ đó n ng cao chất lượng khoản vay và hiệu quả cho vay. ui trình cho vay bao gồm các bước: - hân tích truớc khi cho vay Đ y là bứ c quan trọng nhất, quyết định chất lượng của khoản tín dụng. Nội dung chủ yếu là thu thập và xử lý các th ng tin liên quan đến khách hàng bao gồm th ng tin về: năng lực sử dụng vốn vay và uy tín, khả năng tạo ra lợi nhuận và nguồn trả nợ, quyền sở hữu các tài sản và các điều kiện kinh tế khác có liên quan đến người vay nhằm xác định ý chí và khả năng trả nợ của khách hàng. - ây dựng và kí kết hợp đồng tín dụng ợp đồng tín dụng là văn bản ghi lại thoả thuận giữa ng n hàng và khách hàng, với nội dung chính: th ng tin khách hàng, mục đích vay vốn, qui m , thời hạn, lãi suất, phí, các loại đảm bảo và các điều kiện cần thiết khác. - Giải ngân và kiểm soát trong khi cấp tín dụng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ng n hàng thực hiện cấp vốn cho khách hàng theo đúngcam kết. Đồng thời ng n hàng theo dõi bám sát việc sử dụng vốn của khách hàng nhằm đảm bảo cho khoản vốn của mình đự c sử dụng đúng theo thoả thuận và sinh lời. - hu nợ hoặc đưa ra các phán quyết tín dụng mới. Ng n hàng thực hiện thu lại khoản vốn đã cấp cho khách hàng khi quan hệ tín dụng kết thúc. Tuỳ theo quan hệ giữa ng n hàng và khách hàng mà ng n hàng đưa ra các phán quyết tín dụng mới. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3. Hiệu quả cho vay của NHTM 1.3.1 Khái niệm iệu quả là kết cục xảy ra đạt được như yêu cầu của c ng việc. Hiệu quả cho vay được hiểu là khả năng đáp ứng một cách phù hợp nhất nhu cầu về vốn cuả khách hàng trên cơ sở đảm bảo an toàn và sinh lợi cho ngân hàng. 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay 1.3.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh qui mô cho vay Đ y là nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn vay của khách hàng, hay phản ánh hiệu quả cho vay của ng n hàng về mặt số lượng.  Doanh số cho vay - Doanh số cho vay là tổng số tiền mà ng n hàng cho vay đối với nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. - Doanh số cho vay cho biết qui m cho vay của ng n hàng đối với từng khách hàng cụ thể và với cả nền kinh tế trong một khoảng thời gian. - Doanh số cho vay phụ thuộc vào qui m , chính sách cho vay của ng n hàng, chu kì kinh tế, m i trường pháp lý.  Dư nợ cho vay - Dư nợ là tổng số tiền mà ng n hàng cho vay với nền kinh tế tại một thời điểm. - Tổng dư nợ của một ng n hàng cho biết trạng thái thanh khoản , khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn vay của ng n hàng đó. - Dư nợ đối với từng khách hàng cụ thể cho biết mối quan hệ của ng n hàng và khách hàng trên. - Dư nợ còn là c sở để xác định chất lượng của khoản vay. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Dư nợ cho vay phụ thuộc vào trạng thái thanh khoản của ng n hàng, chính sách cho vay.v.v.. 1.3.2.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh độ an toàn  Tỉ lệ nợ quá hạn Tỉ lệ nợ quá hạn = nợ qúa hạn / tổng dư nợ - Tỉ lệ nợ quá hạn cho biết tỉ trọng của các khoản cho vay đã bị quá hạn trả nợ gốc và lãi trong tổng dư nợ. - Qua đó,phản ánh chất lượng các khoản vay của ng n hàng Trong hoạt động ng n hàng, tỉ lệ này càng cao phản ánh chất lượng các khoản vay càng thấp và độ an toàn của ng n hàng càng thấp. Tuy nhiên tỉ lệ nợ quá hạn của ng n hàng mang tính thời điểm, nên chưa phản ánh chính xác độ an toàn của các khoản vay.  Tỉ lệ cho vay có đảm bảo bằng tài sản Tỉ lệ cho vay có đảm bảo bằng tài sản = Dư nợ cho vay có ĐBBTS/ tổng dư nợ - Tài sản đảm bảo là một trong những đệm đỡ an toàn cho hoạt động cho vay của ng n hàng, nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của khách hàng và bảo toàn vốn cho ng n hàng. Do vậy, tỉ lệ cho vay có tài sản đảm bảo ảnh hưởng đến độ an toàn của khoản vay. - Tỉ lệ này cao hay thấp là phụ thuộc vào chính sách tín dụng của N NN nói chung và của N TM nói riêng trong từng thời kỳ.  Cấu trúc danh mục cho vay - Sự đa dạng của danh mục cho vay Sự đa dạng ở đây là đa dạng về ngành nghề, thành phần kinh tế , loại hình cho vay.v.v... 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuỳ thuộc vào qui m , đặc tính, tiềm năng thị trường mà mỗi ng n hàng x y dựng cho mình một danh mục cho vay với độ đa dạng khác nhau. Nhìn chung Một danh mục cho vay càng đa dạng, sẽ càng giảm thiểu các rủi ro phi hệ thống cho ng n hàng. - Kỳ hạn của danh mục Kỳ hạn trung bình của danh mục cho vay phụ thuộc nhiều vào kì hạn của nguồn, ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của Ng n hàng. Nói chung kì hạn trung bình của khoản vay càng phù hợp với kì hạn của nguồn các tốt. Sự thích hợp của kì hạn cho vay với chu kì kinh doanh của khách hàng là một yêu cầu quan trọng trong việc giảm thiểu rủi do tín dụng. 1.3.2.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ sinh lời Khả năng sinh lời trong hoạt động cho vay có mối liên hệ mật thiết với độ an toàn trong hoạt động cho vay, ng n hàng chỉ có thể thu đự c lợi nhuận trên c sở đảm bảo đự c độ an toàn cho các khoản cho vay của mình. Bất cứ tổn thất nào mà ng n hàng gặp phải cũng ảnh hưởng đến thu nhập hay lợi nhuận của ng n hàng.  Tỉ lệ thu từ lãi cho vay/ Tổng thu của ng n hàng - Cho biết tỉ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay trong tổng nguồn thu của ngân hàng - Các nguồn thu của ng n hàng bao gồm: thu từ lãi cho vay, thu từ tiền gửi tại các TCTD, thu từ dịch vụ,thu từ hoạt động đầu tư, và các khoản thu khác.  Tỉ lệ thu nhập lãi từ cho vay/ dư nợ bình qu n - Cho biết một đồng cho vay bình quân thu được bao nhiêu đồng lãi Chỉ tiêu này phản ánh khả năng kiểm soát chi phí trong cho vay của ng n hàng và mức độ sinh lời từ cho vay. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thu nhập từ lãi là phần chênh lệch giữu thu từ lãi trừ chi phí trả lãi huy động Tỉ lệ này càng cao phản ánh mức sinh lời từ hoạt động cho vay càng cao, do kiểm soát tốt chi phí và tăng cường lợi nhuận  Chênh lệch lãi suất bình qu n Là chỉ tiên phản ánh chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình qu n và lãi suất huy động bình qu n. Chênh lệch lãi suất bình quân = lãi suất cho vay bình quân - lãi suất huy động bình quân. iện nay trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường vốn, dẫn đến các cuộc chạy đua tăng lãi suất huy động. Do vậy, khoảng cách chênh lệch này ngày càng bị thu hẹp. 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả cho vay của NHTM 1.3.3.1 Các nhân tố về phía ngân hàng  Một là ,chính sách tín dụng - Khái niệm và vai trò Chính sách tín dụng là hệ thống các văn bản phản ánh cư ng lĩnh tài trợ của một ng n hàng, nhằm hướng dẫn chung cho cán bộ tín dụng và nh n viên ngân hàng, tăng cường chuyên m n hoá trong ph n tích tín dụng, tạo ra sự thống nhất chung trong hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro và n ng cao khả năng sinh lời. Đối với mỗi ng n hàng, tín dụng lu n là hoạt động chiếm tỉ trọng cao nhất trong c cấu tài sản, và c cấu thu nhập, nhưng cũng đồng thời là hoạt động phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Bởi vậy để đảm bảo mục tiêu n ng cao hiệu quả, kiểm soát rủi ro, phát triển bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý, nhất thiết phải x y dựng một chính sách tín dụng nhất quán 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 và hợp lý,phù hợp với đắc điểm nội tại và tính đặc thù của hệ thống, phát huy đựoc các thế mạnh, khắc phục, hạn chế được các điểm yếu nhằm mục tiêu an toàn và sinh lợi. Chính sách tín dụng là c sở cho cán bộ tín dụng và các nhà quản lý ng n hàng ra các quyết định cho vay và danh mục cho vay. Từ vai trò quan trọng đối với hoạt động tín dụng của ng n hàng, chính sách tín dụng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả cho vay. Một chính sách tín dụng phù hợp sẽ giúp cho hoạt động cho vay của ng n hàng giảm thiểu được rủi ro, n ng cao chất lượng và do đó hiệu quả của các món cho vay đựoc n ng cao; ngược lại một chính sách tín dụng thiếu chính xác và hợp lý có thể đẩy ng n hàng vào tình trạng thua lỗ hay nặng h n là phá sản. Một chính sách tín dụng đựoc đánh giá là hoàn thiện nếu nó đựoc x y dựng phù hợp với mục tiêu tổng thể của ng n hàng trong từng thời kì, thực hiện đựoc vai trò định hướng cho hoạt động tín dụng của ng n hàng, đáp ứng đựoc nhu cầu vốn cho nền kinh tế. - Nội dung cơ bản của chính sách tín dụng Bao gồm toàn bộ các vấn đề có liên quan dến ấp tín dụng nói chung đều được xem xét và đưa ra trong chính sách tín dụng như: qui m , lãi suất, kì hạn, đảm bảo, phạm vi,các khoản ítn dụng có vấn đề và các nội1 dung khác.. Chính sách khách hàng: cho phép ngân hàng xác định một danh mục cho vay hợp lý đối với từng loại khách hàng trong từng thời kì cụ thể; Bao gồm các nội dung về đối tượng khách hàng, các yêu cầu về pháp lý. Qua đó ng n hàng sẽ xác định đựoc đối tượng khách hàng trọng yếu, thiết lập các chính sách ưu đãi cũng như hạn chế cho tưng đối tượng khách hàng. Chính sách qui mô và giới hạn tín dụng: Do cho vay là một hoạt động chứa đựng nhiểu rủi ro nên hoạt dộng này của chịu sự giám sát nghiêm 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngặt từ phía N TW. Để đáp ứng các tiêu chuẩn về pháp lý, ng n hàng thiết lập chính sách qui m và giưói hạn cho các đối tượng khách hàng káhc nhau nhằm hạn chề rủi ro tổn thể; và tư đó làm c sở tham chiếu cho các quyết định về qui m và giới hạn cho vay. Chính sách lãi suất và phí suất tín dụng: oạt động tín dụng của ng n hàng rất đa dạng và phong phú, do đó giá cả của các khoản cho vay cũng khác nhau. Ng n hàng thiết lập chính sách lãi suất và phí suất tín dụng trong đó xác định các nh n tố cấu thành lãi suất và các khung lãi suất và phí suất cho từng đối tượng khách hàng ,thích hợp cho từng thời kì nhằm đảm bảo an toàn và sinh lợi cho ng n hàng. Chính sách đảm bảo: Là các qui định về các trường hợp tài trợ cần đảm bảo bằng tái sản, các loại đảm bảo cho mỗi loại hình tín dụng, danh mục các đảm bảo đự c ng n hàng chấp nhận, tỉ lệ ph n trăm cho vay trên đảm bảo, đánh giá và quản lý đảm bảo. Chính sách đói với các tài sản có vấn đề: bao gồm các qui định về cách thức xác định nợ xấu(các yếu tố cấu thành nợ xấu) và các tài sản đáng ngờ khác.tỉ lệ nợ xấu có thể chấp nhận được, trách nhiệm giải quyết, phạm vi thanh lí và khai thác.  Hai là, qui rình thẩm định cho vay Thẩm định cho vay là kh u quan trọng nhất trong qui trình cho vay và là c sở để cán bộ tín dụng và c quan quản lý quyết ra quyết định cho vay hay không. Do vậy, chất lượng thẩm định cho vay là c sở đầu tiên để đánh giá chất lượng một khoản vay, từ đó sẽ quyết định tính hiệu quả của khoản vay. Thẩm định cho vay bao gồm: Một là ,thẩm định khách hàng vay vốn 20
- Xem thêm -