Tài liệu Nâng cao hiệu quả cho vay hộ sx tại nh nn & ptnt thanh trì

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan chuyªn ®Ò “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay hé s¶n xuÊt t¹i chi nh¸nh NHNo & PTNT HuyÖn Thanh Tr×" lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu riªng cña t«i. C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ nªu trong chuyªn ®Ò lµ trung thùc xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ thùc tËp, NÕu cã dÊu hiÖu sai lÖch t«I xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm. Hµ Néi, ngµy 05/11/2005 Ngêi tr×nh bµy. §Æng thÞ thanh hoµi. §Æng ThÞ Thanh Hoµi 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H Môc lôc Lêi cam ®oan...................................................................................................................1 Môc lôc...............................................................................................................................2 Lêi nãi ®Çu........................................................................................................................3 Ch¬ng I: tÝn dông hé s¶n xuÊt – thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt trong thêi gian qua t¹i nnno & ptnt huyÖn thanh tr×..........6 1.1: T×nh h×nh kinh tÕ x· héi huyÖn Thanh Tr×..................................... 6 1.1.1: T×nh h×nh kinh tÕ – x· héi huyÖn Thanh Tr× ...........................................6 1.1.2:Sù cÇn thiÕy cña tÝn dông hé s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ............................8 1.2: Thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt t¹i NHNo&PTNT huyÖn Thanh tr× ............................................................................................................ 10 1.3: §¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông, hiÖu qu¶ tÝn dông....................................21 1.3.1: KÕt qu¶ ®Çu t vèn...........................................................................22 1.3.2: Tån t¹i vµ nguyªn nh©n ..........................................................................24 Ch¬ng II: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ më réng cho vay hé s¶n xuÊt trong thêi gian tríc m¾t t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn thanh tr×......................................................27 2.1: §Þnh híng ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng Thanh tr× trong thêi gian tíi............................................................................................. 27 2.2: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ më réng vèn tÝn dông t¹i NHNo & PTNT HuyÖn Thanh tr×..............................................................................................31 2.3: Nh÷ng ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ...........................................................35 2.3.1: VÒ chÝnh s¸ch cña nhµ níc......................................................................35 2.3.2: KiÕn nghÞ ®èi víi ng©n hµng nhµ níc......................................................38 2.3.3: KiÕn nghÞ ®èi víi NHNo & PTNT ViÖt Nam..........................................39 2.3.4: KiÕn nghÞ ®èi víi NHNo & PTNT HuyÖn Thanh tr×...............................39 KÕt luËn...........................................................................................................................42 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o............................................................................44 NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp............................................................................45 NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn....................................................................46 §Æng ThÞ Thanh Hoµi 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, tõ nÒn kinh tÕ hµnh chÝnh quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ ho¹ch to¸n kinh doanh x· héi chñ nghÜa. NÒn kinh tÕ quèc d©n bao gåm nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, nhiÒu ngµnh nghÒ víi quy m« vµ tr×nh ®é kh¸c nhau, c«ng nghÖ kh¸c nhau. Ph¸t triÓn n«ng - l©m -ng nghiÖp g¾n liÒn c«ng nghÖ chÕ biÕn vµ x©y dùng n«ng th«n míi. §Ó ®a nÒn kinh tÕ n«ng th«n ph¸t triÓn ngang tÇm nÒn kinh tÕ thµnh thÞ, tõng bíc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ trong n«ng nghiÖp. V× thÕ viÖc ph¸t triÓn vµ x©y dùng n«ng th«n míi lµ nhiÖm vô hµng ®Çu, nã cã tÇm quan träng trong viÖc n©ng cao vµ æn ®Þnh ®êi sèng cña hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, kh«ng ngõng t¨ng cêng vµ ph¸t triÓn ®êi sèng míi ë n«ng th«n. Muèn ®¹t ®îc môc ®Ých trªn tríc hÕt ph¶i chó ý ®Õn nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hiÖn nay b»ng c¸ch trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¶i thay ®æi c¬ cÊu vµ tÝnh chÊt trong quan hÖ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, lÊy s¶n xuÊt hé n«ng d©n lµ mÆt trËn hµng ®Çu, th«ng qua viÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn trong ch¨n nu«i gia sóc, g¾n liÒn víi viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸ tiªu dïng ph¶i ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu, më réng kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô, ®Èy m¹nh viÖc më réng vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ truyÒn thèng. Tõng bíc x©y dùng ®ång bé kÕt cÊu h¹ tÇng, x©y dùng nÒn c«ng nghiÖp nÆng víi bíc ®i thÝch hîp. Tríc hÕt lµ c¸c ngµnh dÞch vô cho viÖc ph¸t triÓn trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸, tù ®éng ho¸ trong s¶n xuÊt chóng ta thÊy níc ta s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu chiÕm 70% trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Thu nhËp chÝnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. §êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng ta qua c¸c giai ®o¹n ®Òu tËp trung quan t©m chó träng tíi n«ng nghiÖp. Lu«n cã nh÷ng chÝnh s¸ch míi vÒ n«ng nghiÖp ®Ó phï hîp víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ. Ban th ký Trung ¬ng §¶ng vµ Bé chÝnh trÞ ®· ra chØ thÞ 100 vµ quyÕt ®Þnh ®a viÖc kho¸n 10 trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §©y lµ chÝnh s¸ch lín lµm thay ®æi nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §æi míi vÒ m« h×nh còng nh tæ chøc s¶n xuÊt trong n«ng nghiÖp. Ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 1993 Thñ tíng ChÝnh phñ ra nghÞ ®Þnh sè 14 ban hµnh quy ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch cho hé s¶n xuÊt vay vèn ®Ó ph¸t triÓn n«ng l©m ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n. KÌm theo nghÞ ®Þnh nµy cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ chÝnh s¸ch cho hé s¶n xuÊt vay vèn. Môc ®Ých khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña tõng vïng, søc lao ®éng, n¨ng lùc tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt t¹o ra §Æng ThÞ Thanh Hoµi 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi, n©ng cao ®êi sèng cña c¸c hé s¶n xuÊt hÕt ®ãi nghÌo. T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé s¶n xuÊt cã ®iÒu kiÖn v¬n lªn lµm giÇu chÝnh ®¸ng. §Ó thùc hiÖn th¾ng lîi ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, thùc hiÖn nghiªm tóc chØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ... chÝnh s¸ch cho hé s¶n xuÊt vay vèn ®Ó ph¸t triÓn n«ng ng diªm nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n díi sù chØ ®¹o cña ng©n hµng Nhµ níc ®· tæ chøc triÓn khai tíi toµn ngµnh, viÖc ®Çu t vèn cho c¸c hé s¶n xuÊt cã nhu cÇu vay vèn ®Ó s¶n xuÊt - kinh doanh kh«ng ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §· t×m ra gi¶i ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô cô thÓ cña m×nh më réng m¹ng líi trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt níc phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n, n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp. Cã c¸c quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc cho vay vèn hé s¶n xuÊt nh v¨n b¶n 499A quy ®Þnh vÒ nghiÖp vô cho vay hé s¶n xuÊt. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam chÊp nhËn khã kh¨n v× lîi Ých kinh tÕ cña ®Êt níc vµ cña ngµnh ®· vît qua nh÷ng bíc th¨ng trÇm ®øng v÷ng lªn trong c¬ chÕ thÞ trêng chuyÓn híng ®Çu t tÝn dông vÒ víi n«ng nghiÖp, n«ng d©n vµ n«ng th«n. Ngêi n«ng d©n mÊy n¨m qua ®· g¾n bã, g¾n gòi víi ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thùc sù ®· lµ ngêi b¹n ®ång hµnh víi ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Hä ®· tiÕp nhËn vèn vay vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nªn thùc sù ®· hÕt ®îc nghÌo ®ãi mét sè hé ®· vît lªn lµm giÇu chÝnh ®¸ng v× vËy ®Çu t vèn cho hé s¶n xuÊt lµ rÊt cÇn thiÕt, thùc sù lµ ý §¶ng lßng d©n lu«n ®îc c¸c cÊp c¸c ngµnh quan t©m gióp ®ì. ChÝnh v× vËy, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay hé s¶n xuÊt t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Thanh Tr×” . Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ sö dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö vµ lý luËn kinh tÕ, qu¶n lý trªn lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng ®Ó thèng kª, ph©n tÝch tæng hîp, tæng kÕt thùc tiÔn, nh»m ®a ra c¸c gi¶i ph¸p cho ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. Chuyªn ®Ò ®îc chia thµnh 2 ch¬ng: Ch¬ng I: TÝn dông hé s¶n suÊt – thùc tr¹ng cho vay Hé s¶n xuÊt trong thêi gian qua t¹i NHNN & PTNT HuyÖn Thanh Tr×. Ch¬ng II: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ më réng cho vay hé s¶n xuÊt trong thêi gian tíi t¹i NHNN&PTNT huyÖn Thanh Tr×. §Æng ThÞ Thanh Hoµi 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H Ch¬ng I TÝn dông Hé S¶n xuÊt - Thùc tr¹ng cho vay Hé s¶n xuÊt t¹i NHNn&PTNT Thanh tr× 1.1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi huyÖn Thanh Tr× . 1.1.1, t×nh h×nh kinh tÕ – x· héi huyÖn thanh tr×: HuyÖn Thanh Tr× lµ huyÖn n»m ë vïng tròng phÝa Nam Hµ Néi, kinh tÕ n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thùc hiÖn viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo ®óng tinh thÇn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé HuyÖn lÇn thø XX kinh tÕ HuyÖn ®· cã bíc ph¸t triÓn kh¸. HiÖn nay HuyÖn ®ang tËp trung chØ ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp, x©y dùng n«ng th«n, cã chÝnh s¸ch u tiªn hç trî n«ng th«n chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn lµng nghÒ, quy ho¹ch khu sinh th¸i, c¸c dù ¸n ph¸t triÓn rau, hoa cao cÊp cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao... Tuy nhiªn hiÖn nay diÖn tÝch ®Êt cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hiÖn ®ang bÞ thu hÑp do Nhµ níc triÓn khai nhiÒu dù ¸n vµo ®Þa bµn HuyÖn, lµm gi¶m tû träng ngµnh n«ng nghiÖp, t¨ng tû träng ngµnh c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp - x©y dùng c¬ b¶n vµ th¬ng m¹i dÞch vô. Tèc ®é ®« thÞ ho¸ diÔn ra rÊt nhanh. N¨m 2004 UBND thµnh phè Hµ Néi thµnh lËp 2 quËn míi vµ ®· chia t¸ch 09 x· cña HuyÖn Thanh Tr× vÒ quËn Hoµng Mai. §Æng ThÞ Thanh Hoµi 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H §iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña HuyÖn nh trªn ®· t¹o ra mét sè thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo & PTNT Thanh Tr× cô thÓ: - NHNo & PTNT Thanh Tr× cã híng ®Çu t míi trong lÜnh vùc th¬ng m¹i, dÞch vô - x©y dùng. Lµ mét ng©n hµng lín vµ cã uy tÝn trªn ®Þa bµn HuyÖn, víi m¹ng líi chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch ®îc bè trÝ rÊt thuËn tiÖn cho d©n c trong HuyÖn, ®Æc biÖt ë gÇn c¸c lµng nghÒ, c¸c khu d©n c cã tèc ®é ®« thÞ ho¸ cao nh §«ng Mü, CÇu B¬u, PGD Ngò HiÖp... sÏ gióp ng©n hµng thu hót ®îc kh¸ch hµng. - ViÖc QuËn míi Hoµng Mai ®îc thµnh lËp, nhê mèi quan hÖ uy tÝn l©u dµi víi Khoa b¹c Nhµ níc vµ BHXH quËn Hoµng Mai, Ng©n hµng Thanh Tr× ®· thu hót ®îc KBNN quËn Hoµng Mai vµ BHXH Hoµng Mai më tµi kho¶n vµ giao dÞch t¹i NHNo Thanh Tr×, ®Æc biÖt lµ c¸c ®¬n vÞ nµy lu«n cã nguån tiÒn göi víi l·i suÊt thÊp, chi phÝ tr¶ l·i rÎ. §ång thêi nhê viÖc nhanh chãng khai tr¬ng PGD V¹n Xu©n ®Ó tranh thñ thu hót kh¸ch hµng lµ c¸c c¸n bé c«ng chøc trªn ®Þa bµn quËn Hoµng Mai nªn viÖc cho vay ®îc t¨ng trëng. - Nh ®· nãi, Nhµ níc triÓn khai nhiÒu dù ¸n träng ®iÓm trªn ®Þa bµn HuyÖn n¨m 2004 nh dù ¸n cÇu Thanh Tr×, ®êng vµnh ®ai 3, khu c«ng nghiÖp Ngäc Håi..., viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ®îc triÓn khai m¹nh mÏ, t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng thu nî tån ®äng khã ®ßi vµ thu tiÒn göi tiÕt kiÖm kh¸ lín tõ d©n c tËp trung ë mét sè ®Þa bµn cã dù ¸n. - Víi tèc ®é ®« thÞ ho¸ nhanh, nhiÒu doanh nghiÖp (chñ yÕu lµ võa vµ nhá) vµ c¸c C«ng ty ra ®êi trªn ®Þa bµn HuyÖn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó NHNo & PTNT Thanh Tr× thu hót kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp, ®iÒu mµ tríc ®©y cßn rÊt h¹n chÕ. Tuy nhiªn, t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi nh trªn t¹o ra khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo & PTNT Thanh Tr×, ®ã lµ: - Do diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp bÞ thu hÑp dÉn tíi thÞ phÇn ®Çu t hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña ng©n hµng bÞ thu hÑp. - Phßng giao dÞch cña ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi, phßng giao dÞch cña ng©n hµng §Çu t Hµ Néi ra ®êi, thªm vµo ®ã, NHNo Hoµng Mai ®îc khai tr¬ng vµo ®Çu n¨m 2005 t¹o ra sù c¹nh tranh vÒ huy ®éng vèn, cho vay vµ chia sÎ thÞ phÇn cña NHNo Thanh Tr× t¹i khu vùc. - Do ®èi tîng vay cña NHNo & PTNT Thanh Tr× chñ yÕu lµ bµ con n«ng d©n víi ®èi tîng ®Çu t lµ c©y trång, con gièng, gia sóc, th¶ c¸, s¶n xuÊt n«ng §Æng ThÞ Thanh Hoµi 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H nghiÖp víi sè mãn tuy nhiÒu nhng lîng nhá lÎ, manh món, nªn d nî cho vay hé s¶n xuÊt cßn Ýt. H¬n n÷a, tr×nh ®é d©n trÝ nh×n chung cßn thÊp, hiÓu biÕt h¹n chÕ, v× vËy rñi ro lín. Tríc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ®ã, chi nh¸nh NHNo & PTNT Thanh Tr× ®·, ®ang vµ sÏ nç lùc hÕt m×nh ®Ó cã thÓ võa vît qua ®îc nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch ®Ó ®øng v÷ng trong c¹nh tranh, ph¸t huy h¬n n÷a thÕ m¹nh còng nh khai th¸c nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. 1.1.2. Sù cÇn thiÕt cña tÝn dông hé s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ T×nh h×nh kinh tÕ – x· héi huyÖn Thanh tr× cho chóng ta thÊy viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp ë n«ng th«n hiÖn nay gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, kinh doanh hµng ho¸, ph¸t triÓn vµ më réng c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng, khi ®ång tiÒn nµy s½n cã trong n«ng nghiÖp. Hé s¶n xuÊt lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi, lµm phong phó vµ ®· d¹ng ho¸ trong n«ng nghiÖp. Tõ viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸ mang tÝnh chÊt tù cung tù cÊp, ®Õn viÖc trao ®æi hµng ho¸ trªn thÞ trêng. Hé s¶n xuÊt lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng ho¸ tù chñ tiÕn hµnh s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ph¶i tham gia c¹nh tranh cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸. Ngµy nay kinh tÕ hé ®· vµ ®ang ph¸t triÓn nhê cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch míi cña §¶ng cho hé tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh ®· ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o, tÝnh nhanh nh¹y trong viÖc: Thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt, Thay ®æi c¬ cÊu ®Çu t. M¹nh d¹n ®a khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra ngµy cµng phong phó. §êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn. Nh vËy tõ viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ hé ®· h×nh thµnh nªn c¸c thÞ trêng tiªu thô hµng ho¸ ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn ®· lµm cho nÒn kinh tÕ n«ng th«n ngµy cµng ®æi míi. Trong thêi gian qua ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®· cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo thµnh c«ng cña sù nghiÖp ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt níc, ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tÝch cùc, c¬ b¶n æn ®Þnh ®îc gi¸ trÞ ®ång tiÒn, kiÒm chÕ l¹m ph¸t, t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ cho quèc gia. Huy ®éng ®îc mét khèi lîng ®¸ng kÓ vèn trong vµ ngoµi níc, thóc ®Èy ®Çu t cho s¶n xuÊt cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ gãp phÇn t¨ng trëng kinh tÕ, t¨ng cêng ®Çu t tÝn dông u ®·i ®Ó phôc vô xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch x· héi. §Æng ThÞ Thanh Hoµi 7 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H Khi ®Êt níc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng c«ng nhËn sù ra ®êi vµ tån t¹i cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ nãi chung vµ kinh tÕ hé n«ng d©n nãi riªng. Muèn s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô ®ßi hái t liÖu s¶n xuÊt, vËt t tiÒn vèn ph¶i lu«n ®æi míi vµ më réng, thay ®æi h×nh thøc ®Çu t vèn, lu«n c¶i thiÖn trang thiÕt bÞ mÉu m·. §æi míi c¬ cÊu ®Çu t c©y gièng, con gièng... mÆt hµng míi s¶n xuÊt lu«n ph¶i phï hîp víi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. Muèn ®æi míi s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i cã vèn ®Çu t. Nhu cÇu vèn nµy b¶n th©n ngêi s¶n xuÊt kh«ng thÓ cã ®ñ ®îc mµ cÇn ph¶i cã sù hç trî cña Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông cña ng©n hµng. Tríc nhu cÇu cÊp thiÕt cña nÒn kinh tÕ. Thùc hiÖn nghiªm chØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ ngµnh ng©n hµng còng nhanh chãng ®æi míi ph¬ng thøc ®Çu t thÝch hîp ®Ó hoµ nhËp víi c¬ chÕ thÞ trêng. Lµ ®Çu t vèn më réng tíi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vÒ víi thÞ trêng n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ n«ng d©n. §æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tÝn dông g¾n liÒn víi quan hÖ cung cÇu trªn thÞ trêng vèn. §Çu t vèn tíi c¸c hé s¶n xuÊt ë n«ng th«n nh»m thóc ®Èy nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn. Nguån vèn cho vay cña ng©n hµng lµ nguån vèn bæ sung vèn thiÕu cho hé s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô. Vèn tÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé s¶n xuÊt ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ trång trät, ch¨n nu«i c¶i t¹o c©y con gièng cho n¨ng suÊt cao gi¸ trÞ lín vèn tÝn dông ®Çu t më réng s¶n xuÊt c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, c¶i thiÖn ®êi sèng d©n sinh. Vèn tÝn dông ®· ®Õn víi tÊt c¶ c¸c lo¹i hé s¶n xuÊt. - Hé giÇu cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt c¶i tiÕn kü thuËt thu hót lao ®éng tæ chøc s¶n xuÊt lín t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã n¨ng suÊt chÊt lîng tèt gi¸ trÞ cao ®¸p øng thÞ hiÕu tiªu dïng. Bï ®¾p ®ñ chi phÝ cßn cã tÝch luü ngµy cµng nhiÒu hé giÇu ngµy cµng giÇu thªm. - Hé trung b×nh vay thªm vèn tÝn dông ng©n hµng cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt. Tõng bíc ®Çu t thiÕt bÞ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nhiÒu h¬n ®ñ chi dïng cho gia ®×nh cßn d«i thõa, dÇn dÇn cã tÝch luü ®Ó t¸i t¹o s¶n xuÊt ®Ó trë thµnh hé s¶n xuÊt kh¸ dÉn ®Õn giÇu. - Hé nghÌo ®ãi cã vèn tÝn dông dÇn tõng bíc tiÕp thu khoa häc kü thuËt tù tæ chøc s¶n xuÊt lµm ra s¶n phÈm dÇn c¶i thiÖn ®êi sèng ®ñ bï ®¾p chi phÝ sinh ho¹t cho gia ®×nh tõ hé nghÌo ®ãi phÊn ®Êu trë thµnh hé trung b×nh. ViÖc thùc hiÖn chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cho vay ®èi víi kinh tÕ hé ë ng©n hµng n«ng nghiÖp thùc hiÖn theo v¨n b¶n 499A. §¶m b¶o thùc hiÖn ®óng §Æng ThÞ Thanh Hoµi 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H nguyªn t¾c tÝn dông hé s¶n xuÊt sö dông vèn tÝn dông ng©n hµng ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých b¶o toµn vèn sö dông cã hiÖu qu¶, hoµn tr¶ vèn ng©n hµng ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l·i, ng©n hµng sÏ tiÕp tôc ®Çu t vèn ®Ó thùc hiÖn chu kú s¶n xuÊt tiÕp theo. Nh vËy viÖc ®Çu t vèn tÝn dông cho c¸c hé lµ rÊt cÇn thiÕt ®©y còng lµ mét chÝnh s¸ch míi cña §¶ng ®èi víi kinh tÕ hé ®· lµm cho qu¸ tr×nh ph©n ho¸ giµu nghÌo ë n«ng th«n ®îc rót ng¾n, kinh tÕ n«ng th«n ngµy cµng ®æi míi. Tãm l¹i: TÝn dông ng©n hµng ®èi víi viÖc më réng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hé ë n«ng th«n lµ mét chñ tr¬ng lín cña §¶ng. Th«ng qua viÖc cho vay trùc tiÕp ®Õn hé s¶n xuÊt, th«ng qua viÖc ®Çu t vèn ®· khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn cho hé thiÕu vèn cã vèn s¶n xuÊt, ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng. TÝn dông ng©n hµng ®· lµm thay ®æi vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt ë n«ng th«n th«ng qua viÖc ®Çu t vèn ®· xo¸ h¼n n¹n cho vay nÆng l·i, bíc ®Çu ®· lµm cho nÒn kinh tÕ n«ng th«n ph¸t triÓn n©ng cao ®êi sèng cña n«ng d©n n«ng th«n. 1.2 thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt t¹i ng©n hµng thanh tr× trong thêi gian qua. 1.2.1. Ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo & PTNT Thanh Tr× thêi gian qua. a). Ho¹t ®éng huy ®éng vèn. §èi víi mét NHTM th× nguån vèn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nã trong t¬ng lai. Bëi vai trß cña ng©n hµng lµ "®i vay" ®Ó "cho vay". Nguån vèn cßn ¶nh hëng lín ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ lîi thÕ c¹nh tranh cña c¸c NHTM. HÇu hÕt c¸c NHTM ViÖt Nam hiÖn nay ®Òu huy ®éng cho m×nh nguån vèn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p vµ tiªu chÝ lµ t×m nguån vèn sao cho chi phÝ rÎ nhÊt vµ æn ®Þnh. Theo tiªu chÝ ®ã, ng©n hµng cã thÓ sö dông biÖn ph¸p lµm t¨ng sù "hÊp dÉn" cña l·i suÊt, lµm phong phó vÒ mÆt kú h¹n göi, rót... Cã thÓ nãi thêi gian võa qua c«ng t¸c huy ®éng vèn cña chi nh¸nh NHNo Thanh Tr× t¬ng ®èi tèt. N¾m b¾t ®îc c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn vµ xuÊt ph¸t tõ kÕ ho¹ch nguån vèn cña m×nh, chi nh¸nh ®· chñ tr¬ng kh¬i t¨ng nguån vèn tõ d©n c, ®Æc biÖt tró träng ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn kh«ng kú h¹n víi møc l·I suÊt thÊp. NHNo Thanh Tr× ®· tró träng tíi viÖc n©ng cÊp m¹ng líi phßng giao dÞch ®Ó thu hót nguån vèn æn ®Þnh, v÷ng ch¾c. Chi nh¸nh ®· t¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ, tuyªn truyÒn, ®Ó thu hót c¸c nguån vèn mang tÝnh æn ®Þnh, l·i suÊt thÊp nh cña kho b¹c Hoµng Mai, BQLDA Th¨ng Long. Chi nh¸nh còng t¨ng cêng thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ thu - chi tiÒn mÆt t¹i chç víi c¸c tæ chøc, §Æng ThÞ Thanh Hoµi 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H ®¬n vÞ kinh tÕ cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh lín nh BQL dù ¸n khu c«ng nghiÖp Ngäc Håi, dù ¸n khu c«ng nghiÖp CÇu B¬u..., tiÕp thÞ víi c¸c doanh nghiÖp ®Ó hä më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i chi nh¸nh... Thêi gian võa qua, chi nh¸nh ®· vµ ®ang tËp trung huy ®éng vèn tõ d©n c do ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng cña c¸c dù ¸n trªn ®Þa bµn Hoµng Mai vµ Thanh Tr×. Bªn c¹nh ®ã, NHNo Thanh Tr× cßn thu hót nguån vèn nhµn rçi tõ mäi tÇng líp d©n c b»ng c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i cho kh¸ch hµng,... (ch¬ng tr×nh huy ®éng vèn cã thëng b»ng vµng ba ch÷ A cña NHNo ViÖt Nam, ¸p dông møc l·i suÊt huy ®éng hÊp dÉn khi më phßng giao dÞch V¹n Xu©n, Kh¬ng §×nh...) Víi rÊt nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau, chi nh¸nh ®· huy ®éng ®îc mét nguån vèn t¨ng cêng liªn tôc, kÕt qu¶ thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 2.1. C¬ cÊu nguån vèn theo tÝnh chÊt huy ®éng §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu TG cña d©n c TG cña TCKT TG cña TCTD Tæng nguån vèn 2003 % 452.000 76,22 11.000 19 31.000 4,78 593.000 100 2004 501.000 112.600 33.100 646.700 % 77,5 17,4 5,1 100 2003/2004 C.lÖch tuyÖt ®èi + 18.000 35.700 2.100 53.700 % 10,8 2,35 6,7 9 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh NHNo & PTNT Thanh Tr×) Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy tæng nguån vèn cña chi nh¸nh cã xu híng t¨ng lªn. N¨m 2004 tæng nguån t¨ng 53.700 triÖu ®ång so víi n¨m2003 (t¬ng ®¬ng 9%). Trong ®ã nguån tiÒn göi cña d©n c cã xu híng t¨ng nhanh h¬n so víi nguån tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ tiÒn göi cña tæ chøc tÝn dông. N¨m 2004, tiÒn göi cña d©n c t¨ng 18.000 triÖu ®ång so víi 2003 (t¬ng ®¬ng víi 10,8%). Nguån tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ còng ®· t¨ng lªn (n¨m 2004 gÊp 2,35% so víi n¨m 2003). XÐt vÒ c¬ cÊu tØ träng th× nguån tiÒn göi cña d©n c lµ cao nhÊt ë c¶ 2 n¨m, sau ®ã ®Õn tØ träng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c tæ chøc tÝn dông. §Æng ThÞ Thanh Hoµi 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H B¶ng 2.2: C¬ cÊu nguån vèn theo thêi h¹n huy ®éng §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu 2003 Kh«ng kú h¹n Kú h¹n < 12 th¸ng Kú h¹n > 12 th¸ng Tæng nguån vèn 123.000 326.000 144.000 593.000 % 2004 % 21 55 24 100 145.700 302.000 199.000 646.700 23,3 46,7 30 100 2003/2004 C.lÖch tuyÖt ®èi % + 22.700 18,45 24.000 7,36 55.000 38,19 53.700 9 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh NHNo & PTNT Thanh Tr×) Theo thêi h¹n huy ®éng ta thÊy tiÒn göi kh«ng kú h¹n vµ tiÒn göi kú h¹n trªn 12 th¸ng cã xu híng t¨ng lªn, tiÒn göi kú h¹n < 12 th¸ng cã xu híng gi¶m qua 2 n¨m. Trong ®ã nguån tiÒn göi kh«ng kú h¹n t¨ng 22.700 triÖu ®ång (t¬ng ®¬ng víi 18,45%), nguån vèn nµy t¨ng chñ yÕu lµ do tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ t¨ngvµ tËp trung chñ yÕu ë hai ®¬n vÞ lín lµ kho b¹c Hoµng Mai vµ ban qu¶n lý dù ¸n Th¨ng Long thêng xuyªn cã trªn díi 70 tû n¨m 2004. Nguån tiÒn göi nµy tuy t¨ng kh«ng nhiÒu nhng mang l¹i lîi nhuËn cao cho chi nh¸nh. TÝnh riªng n¨m 2004, víi l·i suÊt 0,2% vµ lÊy chªnh lÖch l·i suÊt vµ phÝ ®iÒu vèn lµ 0,4%, ng©n hµng ®· thu ®îc lîi nhuËn gÇn 3 tû tõ tiÒn göi cña 2 ®¬n vÞ nµy. Nguån tiÒn göi tõ d©n c tuy æn ®Þnh nhng l·i suÊt huy ®éng cao vµ xu híng t¨ng l·i suÊt trong chi phÝ ®iÒu vèn kh«ng t¨ng nhng chi nh¸nh vÉn tiÕp tôc huy ®éng v× lîi Ých chung cña toµn ngµnh. §©y còng lµ mét nguyªn nh©n lµm chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu ra - ®Çu vµo thÊp. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ huy ®éng vèn nh trªn,chi nh¸nh NHNo Thanh Tr× ®· kh«ng ngõng huy ®éng vèn díi nhiÒu h×nh thøc, coi viÖc huy ®éng vèn lµ viÖc cña mäi c¸n bé c«ng nh©n viªn c¬ quan, ®ång thêi chi nh¸nh còng cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c nhau ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng phong phó cña kh¸ch hµng : c¸c lo¹i tiÒn göi víi c¸c kú h¹n kh¸c nhau, ®a d¹ng ho¸ c¸c ph¬ng thøc tr¶ l·i: tr¶ l·i tríc, l·i sau, l·i bËc thang. §ång thêi chi nh¸nh ®· më réng m¹ng líi tíi nhiÒu khu vùc kh¸c nhau trong huyÖn nh»m thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng kinh doanh còng nh huy ®éng vèn, thu hót thªm kh¸ch hµng. b). Ho¹t ®éng cho vay: §Æng ThÞ Thanh Hoµi 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H Ho¹t ®éng cho vay lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o vµ ®em l¹i nguån thu chñ yÕu cho ng©n hµng. MÆt kh¸c, ho¹t ®éng nµy cßn thÓ hiÖn mét phÇn søc c¹nh tranh, thÞ phÇn cña ng©n hµng so víi c¸c ng©n hµng kh¸c cïng ®Þa bµn. Chi nh¸nh NHNo Thanh Tr× ®· cè g¾ng kh«ng ngõng ®Ó viÖc sö dông vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, an toµn. Tríc hÕt, chi nh¸nh lu«n duy tr× mèi quan hÖ tèt víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nh c¸c DNNN, c¸c C«ng ty ®· cã tÝn nhiÖm víi ng©n hµng. Chi nh¸nh lu«n t×m biÖn ph¸p ®Ó më réng vµ gi÷ v÷ng thÞ trêng cho vay, t¨ng cêng c«ng t¸c tiÕp thÞ, ®Èy m¹nh cho vay tiªu dïng, ®a ra c¸c møc l·i suÊt linh ho¹t, phï hîp víi ®Þa bµn ho¹t ®éng. Chi nh¸nh lu«n b¸m s¸t ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña HuyÖn ®Ó ®Çu t, ®Æc biÖt lµ ®Çu t vèn cho c¸c lµng cã nghÒ truyÒn thèng nh T©n TriÒu, V¹n Phóc, khu du lÞch sinh th¸i §«ng Mü, khu nu«i trång thuû s¶n ë T¶ Thanh Oai, VÜnh Quúnh, §¹i ¸ng, khu c«ng nghiÖp Ngäc Håi, CÇu B¬u. Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn viÖc giao chØ tiªu kÕ ho¹ch cô thÓ tíi tõng c¸n bé; quyÕt to¸n theo quý, cã chÕ ®é ®·i ngé tho¶ ®¸ng víi c¸n bé tÝn dông, thëng ph¹t râ rµng nh»m h¹n chÕ sai ph¹m x¶y ra, thùc hiÖn kho¸n l¬ng tíi tõng ngêi ®Ó n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tÝn dông trong viÖc më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. ViÖc më réng cho vay vÉn ®îc tiÕn hµnh víi mäi ®èi tîng kh¸ch hµng nh cho vay phôc vô nhu cÇu ®êi sèng víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc cã thu nhËp tõ l¬ng æn ®Þnh, tró träng më réng cho vay c¸c ®¬n vÞ nhá. §îc sù quan t©m cña cÊp trªn, chi nh¸nh NHNo Thanh Tr× ®· tham gia ®Çu t dµi h¹n c¸c dù ¸n lín nh dù ¸n xi m¨ng Bót S¬n, c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ b¶n. Chi nh¸nh lu«n phèi hîp cïng c¸c ban ngµnh cña huyÖn vµ quËn Hoµng Mai ®Ó x©y dùng c¸c dù ¸n tiÓu vïng, ®Ò ¸n mang tÝnh chiÕn lîc l©u dµi vµ mang tÝnh chÝnh trÞ cña huyÖn, quËn. Chi nh¸nh ®· cã ®Þnh híng ®óng trong ho¹t ®éng ®Çu t, chØ ®¹o uyÓn chuyÓn linh ho¹t vÒ møc l·i suÊt cho vay x¸c ®Þnh ®èi tîng ®îc u tiªn, u ®·i vÒ l·i suÊt. D nî cña mçi CBTD ®îc n©ng cao, chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông t¨ng (thÓ hiÖn ë tû lÖ NQH thÊp) lµ nhê cã chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã, hiÖn nay c¸c phßng nghiÖp vô ®Òu lªn kÕ ho¹ch tËp huÊn nghiÖp vô cho c¸n bé vµo ngµy thø 7, chñ nhËt. Chi nh¸nh tËp trung c¸n bé häc c¸c quy chÕ nghiÖp vô cho vay, b¶o ®¶m tiÒn vay vµ thêng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn quy tr×nh nghiÖp vô cho vay ®Ó chÊn chØnh kÞp thêi sai sãt. §Æng ThÞ Thanh Hoµi 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H B¶ng 2.3: C¬ cÊu d nî cho vay theo thêi h¹n cho vay. §¬nvÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu Ng¾n h¹n Trung, dµi h¹n Tæng d nî 2003 % 2004 166.600 29.400 196.000 85 15 100 252.500 57.500 310.000 2003/2004 C.lÖch tuyÖt ®èi % % + 81,5 85.900 51,56 18,5 28.100 95,58 100 114.000 58 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh NHNo & PTNT Thanh Tr×) B¶ng 2.3 cho ta thÊy d nî cho vay n¨m 2004 ®· t¨ng lªn rÊt cao sovíi n¨m 2003: N¨m 2004 t¨ng 114.000 triÖu ®ång so víi 2003 (t¬ng ®¬ng 50%). Chi nh¸nh thùc hiÖn cho vay ng¾n h¹n lµ chñ yÕu. N¨m 2003, d nî ng¾n h¹n lµ 85%, vµ n¨m 2004 lµ 81,3% so víi tæng d nî. VÒ xu híng ta thÊy d nî ng¾n h¹n cã xu híng gi¶m dÇn, d nî trung, dµi hµn cã xu híng t¨ng dÇn. Cô thÓ: N¨m 2003, cho vay trung, dµi h¹n chiÕm 15% tæng d nî, n¨m 2004 chiÕm 18,5% tæng d nî. N¨m 2004 t¨ng 95,58% so víi n¨m 2003 (t¬ng ®¬ng 28100 triÖu ®ång). D nî trung dµi h¹n t¨ng nhanh nh vËy lµ do chi nh¸nh ®· t¨ng d nî cho vay c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®Ó ®Çu t dµi h¹n nh: C«ng ty tæng B¸ch ho¸, C«ng ty cæ phÇn VËt t n«ng nghiÖp n«ng s¶n, C«ng ty XuÊt nhËp khÈu rau qu¶ Tam HiÖp... B¶ng 2.4: C¬ cÊu d nî cho vay theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu DNNN DNNQD Hé SX K.doanh Tæng d nî 2003 87.200 47.000 61.800 196.000 % 43,7 28,5 27,8 100 2004 % 66.300 21,39 153.700 49,6 88.000 29,01 310.000 100 2003/2004 C.lÖch tuyÖt ®èi % + 20.900 23,97 106.700 227 26.200 42,4 114.000 58 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh NHNo & PTNT Thanh Tr×) Qua b¶ng ta thÊy, tæng dù nî cho vay khèi DNNQD vµ hé s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004 t¨ng so víi 2003. Riªng d nî cho vay khèi DNNN gi¶m nguyªn nh©n lµ do chi nh¸nh ®· gi¶m dÇn d nî vµ tõ chèi cho vay víi mét sè DNNN cã khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, vay nhiÒu tæ chøc tÝn dông cïng lóc nh: §Æng ThÞ Thanh Hoµi 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H CoMa 7, XÝ nghiÖp TM & DV CÇu Tiªn thuéc C«ng ty x©y dùng ph¬ng B¾c lµ c¸c ®¬n vÞ cã d nî cao tõ tríc. D nî cho vay c¸c DNNQD vµ hé s¶n xuÊt t¨ng lªn lµ do chi nh¸nh ®· vµ ®ang tró träng ®Õn cho vay b¸m s¸t c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trªn ®Þa bµn hé kinh doanh ë c¸c lµng cã ngµnh nghÒ truyÒn thèng. Nh×n chung kÕt qu¶ ho¹t ®éng cho vay n¨m 2004 lµ tèt. §¹t ®îc kÕt qu¶ trªn lµ nhê chi nh¸nh ®· cã c¬ chÕ tÝn dông kh¸ ®Çy ®ñ, râ rµng, ph¬ng ph¸p lµm viÖc cña c¸n bé ng©n hµng ®· cã tiÕn bé râ rÖt trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt cho vay. MÆt kh¸c qua c¬ cÊu d nî theo thµnh phÇn kinh tÕ ta thÊy ®îc ®êng lèi chiÕn lîc trong cho vay b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, tËp trung cho vay c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. VÒ vÊn ®Ò nî qu¸ h¹n vµ viÖc thu håi nî tån ®äng. Cã thÓ nãi r»ng n¨m 2004 chi nh¸nh ®· cã thµnh c«ng trong viÖc gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n. N¨m 2003 nî qu¸ h¹n lµ 798 triÖu ®ång chiÕm 0,4% tæng d nî. §Õn 31/12/2004 nî qu¸ h¹n lµ 702 triÖu, chiÕm 0,22% tæng d nî vµ chØ tËp trung vµo hé s¶n xuÊt, kh«ng cã doanh nghiÖp nµo nî qu¸ h¹n. Trong sè 702 triÖu nî qu¸ h¹n th× nî qu¸ h¹n cña dù ¸n 2561 (WB) cho vay tõ nh÷ng n¨m 1994 - 1997 chiÕm 552 triÖu. Nh vËy thùc chÊt nî qu¸ h¹n míi ph¸t sinh lµ 150 triÖu ®ång (150 triÖu ®ång/88000 triÖu ®ång d nî hé s¶n xuÊt vµ t nh©n, kho¶ng 0,17%). §Ó ®¹t ®îc thµnh c«ng nµy tríc hÕt ph¶i nãi ®Õn vai trß cña c¸n bé tÝn dông, nhê thùc hiÖn tèt quy tr×nh nghiÖp vô cho vay, thÈm ®Þnh kü lìng tríc khi cho vay nªn nî qu¸ h¹n rÊt thÊp. Còng trong n¨m 2004, nhê sù tÝch cùc vµ th¸i ®é kiªn quyÕt thu håi nî, ®ång thêi nhê cã viÖc c¸c dù ¸n trªn ®Þa bµn Hoµng Mai, Thanh Tr× ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng cho d©n c, chi nh¸nh ®· thu håi ®îc 1390 triÖu ®ång ®· xö lý rñi ro trong ®ã 785 triÖu ®ång nî gèc. §©y lµ thµnh c«ng mµ chi nh¸nh nªn ph¸t huy h¬n n÷a. c) C¸c ho¹t ®éng kh¸c: - Ho¹t ®éng kÕ to¸n - ng©n quü: Cïng víi sù ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng ®¸p øng yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh thanh to¸n míi, NHNo Thanh Tr× ®· tæ chøc më c¸c líp ®µo t¹o båi dìng nghiÖp vô cho c¸n bé kÕ to¸n - ng©n quü, cö c¸n bé kÕ to¸n - ng©n quü tham gia häc c¸c líp do Trung t©m ®iÒu hµnh tæ chøc, c¸c c¸n bé nµy sÏ híng dÉn c¸c kÕ to¸n viªn cho chi nh¸nh. N¨m 2004 võa qua, c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n - ng©n quü ®· cã nh÷ng thµnh tÝch rÊt ®¸ng khen ngîi, ®ã lµ viÖc c¶i tiÕn chiÕc m¸y ®Õm tiÒn cò tríc kia ®Ó ®Õm tiÒn giÊy thµnh §Æng ThÞ Thanh Hoµi 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H m¸y ®Õm tiÒn cã thÓ sö dông ®Õm tiÒn Polime, tiÕt kiÖm cho chi nh¸nh chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ng©n hµng. Ho¹t ®éng kÕ to¸n ng©n quü cña chi nh¸nh lu«n thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh, c¸c v¨n b¶n híng dÉn do NHNo & PTNT ban hµnh. Víi ph¬ng ch©m phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt, ®¸p øng mäi nhu cÇu cho kh¸ch hµng nªn ng©n hµng lu«n cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cho kh¸ch hµng khi hä cã nhu cÇu vÒ tiÒn mÆt c¶ néi tÖ vµ ngo¹i tÖ, thùc hiÖn ®iÒu chØnh kÞp thêi, nhanh chãng, an toµn, chÝnh x¸c gi÷a c¸c phßng giao dÞch, c¸c ng©n hµng víi nhau. - Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ vµ kinh doanh ngo¹i tÖ: §©y lµ m¶ng ho¹t ®éng cßn míi mÎ ®èi víi ng©n hµng, phßng thanh to¸n quèc tÕ vµ nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ míi ®îc h×nh thµnh n¨m 2004. MÆc dï míi thµnh lËp nhng m¶ng ho¹t ®éng nµy còng ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ ban ®Çu: Cho vay b»ng ngo¹i tÖ ®· cã xu híng t¨ng ë hai quý cuèi n¨m 2004, cã thêi ®iÓm d nî ngo¹i tÖ ®¹t trªn 6 triÖu USD. Sè tiÒn nµy ®èi víi nhiÒu chi nh¸nh cÊp 1 kh¸c chØ lµ d nî cña 1 - 2 mãn vay nhng ®èi víi NHNo Thanh Tr× th× ®©y lµ bíc tiÕn bé ®¸ng kÓ. §Æc biÖt lµ vÒ thêi gian cuèi n¨m 2004 (quý IV) møc d nî cho vay néi tÖ bÞ Trung ¬ng khèng chÕ th× cho vay ngo¹i tÖ lµ híng t¨ng d nî. Tuy nhiªn v× m¶ng nghiÖp vô nµy ®èi víi chi nh¸nh cßn kh¸ míi mÎ nªn cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i rót kinh nghiÖm nh: ViÖc ¸p dông l·i suÊt cho vay cßn thÊp kh«ng t×m hiÓu phÝ mua ngo¹i tÖ do Trung ¬ng quy ®Þnh tõ 2003, l·i suÊt cho vay ngo¹i tÖ ®· gãp phÇn lµm gi¶m chªnh lÖch l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt huy ®éng cña chi nh¸nh. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña chi nh¸nh chØ víi sè mãn rÊt Ýt vµ sè lîng kh¸ch hµng cßn rÊt khiªm tèn, chñ yÕu cã C«ng ty cæ phÇn XNK rau qu¶ Tam HiÖp, C«ng ty XNK VËt t n«ng nghiÖp - n«ng s¶n vµ mét sè ®¬n vÞ kh¸c. Nguyªn nh©n mét phÇn lµ do ho¹t ®éng nµy cña chi nh¸nh cßn non trÎ, thiÕu kinh nghiÖm ho¹t ®éng, mét phÇn do ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn cha ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh víi níc ngoµi. 1.2.2 : thùc tr¹ng cho vay Hé s¶n xuÊt cña ng©n hµng thanh tr×: Chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ cho vay hé s¶n xuÊt vµ hé nghÌo víi l·i suÊt u ®·i lµ hîp víi ý §¶ng lßng d©n. Thùc tr¹ng vèn cho vay hé s¶n xuÊt vµ hé nghÌo ë huyÖn Thanh Tr× ®· gãp phÇn rÊt ®¸ng kÓ vµo viÖc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo nhÊt, t¨ng trëng kinh tÕ trong huyÖn. Sè vèn cho vay th× sè ®«ng c¸c hé sö dông vèn lµm kinh tÕ tèt cã hiÖu qu¶, ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Cã nh÷ng hé tríc ®©y §Æng ThÞ Thanh Hoµi 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H ®ãi, nghÌo nay ®· vµ ®ang tho¸t khãi ®ãi nghÌo. Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n huyÖn Thanh Tr× tiÕn hµnh cho vay trùc tiÕp ®Õn hé vay vèn s¶n xuÊt kinh doanh theo híng dÉn nghiÖp vô qua v¨n b¶n 499A cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. - Ta thÊy cho vay hé s¶n xuÊt lµ mét viÖc lµm kh«ng míi song gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p. Ho¹t ®éng tÝn dông trong nh÷ng n¨m bao cÊp chØ cã mét sè kh¸ch hµng, nay sè kh¸ch hµng t¨ng lªn ®¸ng kÓ v× thÕ c«ng viÖc cña tÝn dông còng t¨ng lªn vµ ®a d¹ng ho¸ dÉn ®Õn chÊt lîng tÝn dông cµng gÆp khã kh¨n, tû lÖ qu¸ h¹n lín dÉn ®Õn rñi ro nhiÒu. Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n huyÖn Thanh Tr× ®· tiÕn hµnh cho vay thu nî trùc tiÕp cho hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cho c¸c ®èi tîng. *) Thùc tÕ thùc hiÖn quy tr×nh nghiÖp vô tÝn dông. - Cho vay ng¾n h¹n : Bæ sung nhu cÇu thiÕu vèn t¹m thêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tiÕn hµnh cho vay hé cã nhu cÇu vÒ vèn vay ch¨n nu«i gia sóc (lîn,, th¶ c¸...) + Cho vay mua gièng, ph©n bãn thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn + Cho vay s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng truyÒn thèng nh méc, nghÒ thñ c«ng mü nghÖ . + Cho vay tiªu dïng (mua xe g¾n m¸y). + Cho vay ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trªn ®Þa bµn (nh « t«, xe c«ng n«ng, tµu thuyÒn vµ tr©u bß kÐo). C¨n cø vµo nhu cÇu vay vèn cña hé s¶n xuÊt mµ c¸n bé tÝn dông trùc tiÕp ®Õn tõng hé vay ®iÒu tra, thÈm ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp, khi ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn th× tiÕn hµnh híng dÉn lµm dù ¸n, tiÕn hµnh ph¸t tiÒn vay. - Cho vay trung vµ dµi h¹n. Nh»m môc ®Ých bæ sung vèn ®Ó ®Çu t mua s¾m thªm c«ng cô, x©y dùng nhµ xëng. Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn huyÖn Thanh Tr× ®· thùc hiÖn ®óng ®¾n quy tr×nh híng dÉn cho vay vèn trùc tiÕp ®Õn hé s¶n xuÊt, tiÕn hµnh ®Çu t vèn b»ng c¸c h×nh thøc cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n. Hé vay §Æng ThÞ Thanh Hoµi 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H vèn sö dông vèn ®óng môc ®Ých, trong s¶n xuÊt kinh doanh ®· cã hiÖu qu¶. §· gãp phÇn lµm t¨ng trëng nÒn kinh tÕ cña ®Þa ph¬ng xo¸ ®îc n¹n cho vay nÆng l·i ë n«ng th«n vµ thµnh thÞ, gãp phÇn tÝch cùc vµo chñ tr¬ng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo t¹o ®iÒu kiÖn cho mét sè hé v¬n lªn lµm giÇu chÝnh ®¸ng. *) Thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt: Qua b¶ng sè liÖu vÒ d nî cña ng©n hµng Thanh Tr× ta thÊy, cho vay hé s¶n xuÊt ®ang lµ ®ãi tîng chñ yÕu trong chÝnh s¸ch ®Çu t cña NHNo Thanh Tr×. Ngµy 30/03/1999 thñ tíng chÝnh phñ ký quyÕt ®Þnh 67/1999/Q§-TTg ban hµng vÒ mét sè chÝnh s¸ch tÝn dông ng©n hµng phôc vô n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®· më ra mét híng míi cho NHNo & PTNT HuyÖn Thanh tr×. Ng©n hµng n«ng nghiÖp Thanh tr× ®· b¸o c¸o vµ lµm tham mu cho uû ban nh©n d©n huyÖn Thanh Tr×, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ë c¸c x·, thÞ trÊn phèi hîp cïng ng©n hµng n«ng nghiÖp lång ghÐp c¸c ch¬ng tr×nh néi dung ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh ngµnh m×nh vµo ho¹t ®éng cña ng©n hµng phôc vô vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. §Æc biÖt uû ban nh©n d©n huyÖn Thanh tr× chØ ®¹o c¸c tá chøc ®oµn thÓ cïng ng©n hµng n«ng nghiÖp thµnh lËp c¸c tæ vay vèn kiÓu míi tõng th«n ,®éi s¶n xuÊt , trong ®ã c¸c tæ chøc héi lµ chñ dù ¸n, ng©n hµng cho vay trùc tiÕp ®Õn tõng thµnh viªn, ®ång thêi víi viÖc triÓn khai kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p ë c¸c cÊp, c¸c ngµnh, tuyªn truyÒn s©u réng trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c¸c pan« ¸p phÝch vÒ c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông ng©n hµng vµ b¶n híng dÉn cña ng©n hµng n«ng nghiÖp. NHNo & PTNT huyÖn Thanh tr× ®· ký kÕt v¨n b¶n tho¶ thuËn víi héi n«ng d©n, héi phô n÷ … vÒ thµnh lËp tæ vay vèn vµ cho vay c¸c thµnh viªn. Do nhËn thøc ®óng ®¾n tÇm quan träng cña quy ®Þnh Q§67 vµ v¨n b¶n 499A cña ngµnh , NHNo Thanh tr× ®· coi ®©y lµ mét nhiÖm vô quan träng trong c«ng t¸c tÝn dông cña m×nh ®· më ra mét híng ®i vµ c¸ch lµm lµm t¨ng trëng d nî v÷ng ch¾c cã chÊt lîng, ®¶m b¶o an toµn vèn, ®¸p øng vèn cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ , gãp phÇn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n, tham gia tÝch cùc vµo c¸c ch¬ng tr×nh quèc gia, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. Víi c¸ch lµm ®ã ®Õn 31/12/2004 ng©n hµng Thanh tr× ®É thµnh lËp ®îc h¬n 357 tæ vay vèn víi sè hé lªn tíi h¬n 4000 hé vay vèn víi d nî lµ 88.000 triÖu ®ång. §©y chÝnh lµ ®éng lùc chñ yÕu gãp phÇn t¨ng trëng tÝn dông hiÖn nay cña ng©n hµng Thanh tr×. 1.3. §¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông hiÖu qu¶ tÝn dông Tõ thùc tr¹ng kÕt cÊu d nî ®îc ph©n tÝch ë trªn, ho¹t ®éng tÝn dông n¨m §Æng ThÞ Thanh Hoµi 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H 2004 cña Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n huyÖn Thanh Tr× cã thÓ ®¸nh gi¸ : Khèi lîng d nî ®îc tËp trung ®Çu t vµ bè trÝ theo mét c¬ cÊu cã ®iÒu chØnh ®Ó hîp lý víi yªu cÇu chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn. T¹o thÕ æn ®Þnh vèn, gi¶i quyÕt c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cÇn thiÕt, tèi thiÓu ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch môc tiªu cña §¶ng bé ®Þa ph¬ng ®· ®Ò ra. - D nî ®Çu t cho hé nghÌo thiÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh ®îc th«ng qua c¸c tæ t¬ng trî nh héi n«ng d©n, héi phô n÷, cïng c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi tõ c¸c cÊp, c¬ së, gióp ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Thanh Tr× gi¶i ng©n ®óng chÝnh s¸ch, ®óng chÕ ®é, c¸c hé nghÌo ®îc vay vèn víi l·i xuÊt u ®·i nµy ®· sö dông vèn ®óng môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ch¨n nu«i t¹o lËp ®îc phong c¸ch lµm ¨n cã tÝnh to¸n gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ ®êi sèng ngêi lao ®éng ®ang tõng bíc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. §ã còng chÝnh lµ môc tiªu mµ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Thanh tr× phÊn ®Êu trong n¨m 2004 ®Ó gãp phÇn vµo thùc hiÖn chÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo theo tinh thÇn nghÞ quyÕt cña §¶ng bé. - ChÊt lîng tÝn dông víi sù chØ ®¹o cña ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Thanh Tr× ®· tiÕn hµnh rµ so¸t l¹i 100% d nî vÒ c¸c mÆt nh : Hå s¬ tÝn dông, quy tr×nh nghiÖp vô vµ thùc hiÖn ®èi chiÕu nî c«ng khai thùc chÊt lµ kiÓm kª l¹i d nî trong c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh. Qua ®ã kÕt hîp víi c¬ quan ph¸p luËt vµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp xö lý mét sè hé cã d nî qu¸ h¹n. Gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp cÇn xö lý ®Ó thu håi nî ®äng ngµy cµng gi¶m. So víi d nî nªn gi¶i quyÕt thu håi nî chËm, nî qu¸ h¹n cßn tån t¹i cuèi n¨m 2004 lµ 702 triÖu ®ång chiÕm tû träng 0.22% trong tæng dù nî. 1.3.1: KÕt qu¶ ®Çu t vèn nh sau : Trong n¨m ®· cã h¬n 4000 lît hé vay vèn ng©n hµng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô. Víi sè tiÒn 88.000 triÖu ®ång - VÒ trång trät : §· cho vay ®Ó mua gièng míi lóa, ng«, khoai, c©y ¨n qu¶ cã n¨ng suÊt cao. C¶i t¹o diÖn tÝch canh t¸c th©m canh t¨ng vô. Mua m¸y mãc thiÕt bÞ nh m¸y cµy, m¸y tuèt lóa thay thÕ, gi¶m nhÑ søc lao ®éng ... - VÒ ch¨n nu«i : §Çu t mua con gièng míi, s¶n xuÊt t¹o ra c¸c gi¸ trÞ kinh tÕ cao. - §Çu t cho hé s¶n xuÊt ngµnh nghÒ truyÒn thèng : §Æng ThÞ Thanh Hoµi 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H + S¶n xuÊt hµng tiªu dïng néi thÊt : méc, m©y tre ®an, trang trÝ néi thÊt . + S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng : Khai th¸c chÕ biÕn g¹ch, ®¸ x©y dùng c¸c lo¹i Sau nhiÒu n¨m ®Çu t vèn cho hé s¶n xuÊt ë Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n huyÖn Thanh Tr× ®· lµm thay ®æi h¼n ®êi sèng nh©n d©n. * Nguyªn nh©n ®· ®¹t ®îc - Kh«ng ngõng më réng m¹ng líi huy ®éng vèn díi mäi h×nh thøc nh : N¨m 2003 huy ®éng 593.000 triÖu ®ång. N¨m 2004 huy ®éng 646.700 triÖu ®ång. - D nî ngµy cµng t¨ng thÓ hiÖn N¨m 2003 = 196.000 triÖu ®ång . N¨m 2004 = 310.000 triÖu ®ång. - Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Thanh Tr× trong qu¸ tr×nh ®Çu t vèn cho hé s¶n xuÊt ®¶m b¶o ®óng quy tr×nh, ®¸p øng kÞp thêi mäi nhu cÇu vay vèn cña hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kinh doanh dÞch vô hé vay trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiªô qu¶. §· tr¶ nî ®óng kú h¹n cho ng©n hµng, ng©n hµng thu ®îc vèn ®Çu t. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay m«i trêng kinh doanh cha hoµn thiÖn, thiÕu ®ång bé. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®îc §¶ng, ChÝnh phñ, ngµnh rÊt quan t©m, hÖ thèng ng©n hµng n«ng nghiÖp ®îc thanh tra liªn tôc, toµn diÖn, trªn quy m« toµn ngµnh ®em l¹i cho chóng ta nhiÒu bµi häc kinh ngiÖm trong chØ ®¹o ®iÒu hµnh vµ kinh doanh tiÒn tÖ. Qu¸ tr×nh chuyÓn h¼n sang kinh doanh tíi nay, chóng ta cã thÓ rót ra mét sè ®iÒu nh sau - §· lµ ng©n hµng quèc doanh ho¹t ®éng chñ yÕu trªn ®Þa bµn n«ng nghiÖp, n«ng th«n, n«ng d©n vµ ngêi nghÌo võa ph¶i lµm tèt chøc n¨ng kinh doanh th¬ng m¹i võa ph¶i hoµn thµnh nhiÖm vô phôc vô c¸c chÝnh s¸ch x· héi v× lîi Ých cña §¶ng, cña Nhµ níc vµ cña nh©n d©n. - ChuyÓn sang kinh doanh, qu¸n triÖt quan ®iÓm h¹ch to¸n tËp trung thèng nhÊt toµn ngµnh nhng ph¶i thùc hiÖn c¬ chÕ ph©n cÊp qu¶n lý cho c¬ së. (§iÒu mµ ngêi ta thêng nãi ng©n hµng n«ng nghiÖp ®i theo ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n phi tËp trung ho¸). - Trong c¬ chÕ kinh doanh, ph¶i tõng bíc hoµn thiÖn quy tr×nh, quy chÕ §Æng ThÞ Thanh Hoµi 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H qu¶n lý, ®iÒu hµnh, t¸c nghiÖp, cã kû c¬ng vµ kÝch thÝch sù s¸ng t¹o cña c¬ së. Mäi ho¹t ®éng ph¶i ®îc ph©n c«ng râ ngêi, râ viÖc, râ tr¸ch nhiÖm tríc doanh nghiÖp vµ tríc ph¸p luËt. - Coi träng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, ph¸t hiÖn ng¨n chÆn c¸c hµnh vi sai ph¹m vµ xö lý nghiªm minh, ®Æc biÖt lµ hµnh vi t lîi, tham nhòng. 1.3.2: Tån t¹i nguyªn nh©n tån t¹i : - Trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh hå s¬ cho vay - thu nî c¸n bé tÝn dông cha n¾m s¸t ®Þa bµn dÉn ®Õn cßn mét sè hé qu¸ h¹n. Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn nî qu¸ h¹n, song viÖc cho vay chñ yÕu lµ hé hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë n«ng th«n nªn NHNo huyÖn Thanh tr× cã nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu sau: Nguyªn nh©n kh¸ch quan: + NÒn kinh tÕ trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi, do vËy chÝnh s¸ch c¬ chÕ cña nhµ níc còng lu«n thay ®æi vµ ®I tíi hoµn thiÖn. Qu¸ tr×nh thay ®æi ®ã nhiÒu khi lµm c¸c chñ thÓ kinh tÕ híng kh«ng kÞp, kh«ng gi¶I phãng ®îc vèn, g©y khã kh¨n trong viÖc tr¶ nî ng©n hµng. +Sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ trêng, nhÊt lµ gi¸ n«ng s¶n ngêi n«ng d©n b¸n s¶n phÈm kh«ng bï ®¾p næi chi phÝ , nªn ®îi gi¸ cha b¸n ®îc dÉn ®Õn kh«ng cã tiÒn tr¶ nî. + Do ®Þa bµn kinh doanh réng, kh¸ch hµng chñ yÕu lµ hé s¶n xuÊt, ë vïng n«ng th«n cho vay vèn mãn nhá, trong khi ®ã h×nh thøc vay trùc tiÕp lµ chñ yÕu, nªn ®· cã biÓu hiÖn qu¸ t¶I vÒ c«ng viÖc ®èi víi CBTD. Nguyªn nh©n chñ quan: + Do kh¸ch hµng sö dông vèn sai môc ®Ých, dÇn tíi chç khã kh¨n vÒ tµI chÝnh thËm chÝ cßn ch¬i hôi, cê b¹c, ®Ò ®ãm lµm mÊt vèn kh«ng cã tiÒn tr¶ nî. + Do kh¸ch hµng bÞ lõa ®¶o, chôp giËt, n¨ng lùc kinh doanh kÐm hiÖu qu¶, kü thuËt tÝnh to¸n møc cho vay, x¸c ®Þnh thêi h¹n tr¶ nî, nguån tr¶ nî thiÕu chÝnh x¸c nªn ngêi vaytr nî kh«ng ®óng thêi h¹n. + Do c¸n bé ng©n hµng thùc hiÖn kh«ng nghiªm tóc qui tr×nh, nghiÖp vô thËm chÝ cã c¸n bé th¸i ho¸ biÕn chÊt, lîi dông nghÒ nghiÖp tham «, mãc ngoÆc trôc lîi c¸ nh©n, lµm thÊt tho¸t vèn. + C¸c ph¬ng tiÖn m¸y mãc vµ th«ng tin ë nhiÒu ng©n hµng c¬ së cßn yÕu kÐm, chÊt lîng th«ng tin cung cÊp cha cao. §©y lµ mét trong c¸c nguyªn nh©n lµm cho ph©n tÝch nhËn ®Þnh kh¸ch hµng kÐm chÝnh x¸c, c¸c quyÕt ®Þnh tÝn dông §Æng ThÞ Thanh Hoµi 20
- Xem thêm -