Tài liệu Nâng cao chất lượng tín hiệu trong iptv ppt

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 171 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Tham gia: 29/07/2015

Mô tả:

BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN HIỆU TRONG IPTV HD Khoa hc : T.S Nguyn Vĩnh An Tác gi : Hoàng Vũ Đ c Lp : CH M ĐT - K3 LOGO www.hou.edu.vn Add your company slogan Tổng quan đề tài nghiên cứu 1 Đặt vấn đề 2 Các giải pháp kỹ thuật 3 Giải pháp cung cấp DV IPTV cho mạng xDSL 4 Kết luận www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Tổng quan đề tài nghiên cứu ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu Hướng giải quyết - Giới thiệu IPTV - Tham khảo tài liệu - Công nghệ, ứng dụng sử dụng trong dịch vụ này - Đưa ra mô hình www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Tổng quan – Bố cục Luận văn Chương I Giới thiệu IPTV Chương II Tổng quan về hệ thống truyền hình trên mạng xDSL Chương III Các giải pháp kỹ thuật phát triển hệ thống truyền hình trên mạng xDSL 83 Trang 4 Chương Chương Chương IV IV Các giải pháp cung cấp dịch vụ IPTV cho mạng xDSL www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Giới thiệu IPTV – Lịch sử TH Số TH Cáp TH Vệ tinh Thay đổi Nội dung và Kỹ thuật truyền hình TH Internet www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Giới thiệu IPTV – Một số đặc điểm Hỗ trợ Truyền hình Tương tác Không Phụ thuộc Thời gian Yêu cầu Băng thông Thấp Truy cập Trên nhiều Loại Thiết bị Tăng Tính cá nhân www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Giới thiệu IPTV – Các dịch vụ ứng dụng www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Giới thiệu IPTV – Khái Niệm - Là mạng truyền hình kết hợp chặt chẽ với mạng viễn thông - Khả năng gần như là vô hạn - Ở Việt Nam Cơ hội cho nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Tổng quan – Mô hình Mô hình tổng quát hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Giải pháp kỹ thuật - Chuẩn nén MJPEG và Wavelet MPEG-x và H.26 MPEG – 2 MPEG – 4 H.264/MPEG-4 Part 10/AVC www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Giải pháp KT – Băng thông Yêu cầu về băng thông đối với các chuẩn nén Độ nét tiêu chuẩn Độ nét cao Ứng dụng MPEG-1 Lên đến 1,5 Mbps - Video on Internet, MP3 MPEG-2 4 - 5 Mbps 18 – 20 Mbps Digital TV, DVD MPEG-4 Part10 H.264 2 - 4 Mbps 8 – 10 Mbps Multi Video www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Giải pháp KT - Các lựa chọn OPTION Giao Giao thức thức Mạng Mạng Giao thức cho dịch vụ Multicast Giao thức IGPM Giao thức PIM Công Công nghệ nghệ Mạng Mạng Truy Truy nhập nhập Công nghệ mạng truy nhập xDSL Công nghệ mạng truy nhập F Khả năng của PON Công nghệ mạng truy nhập Wimax Phương Phương thức thức Phục Phục vụ vụ IPTV IPTV Người dùng nhập đúng mã PIN Hệ thống kiểm tra và cung cấp dịch vụ Thông báo nội dung và cước phí www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Giải pháp cung cấp dịch vụ IPTV cho mạng xDSL Hạ tầng Băng thông Tính toán Dung lượng Thực nghiệm & Đồng bộ Giải pháp được cung cấp dựa theo Nhu cầu thực tế www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Giải pháp cung cấp DV – Thực nghiệm Triển khai bước 2 Triển khai bước 1 Băng thông Hạ Tầng www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Thực nghiêm – Hạ Tầng Yêu cầu về hạ tầng truyền tải Mạng lõi • Truyền tải Unicast • Broadcast video Mạng gom & •Truyền tải TT từ mạng lõi đến thuê bao Mạng truy nhập • Phương án ánh xạ dịch vụ là N:1 VLAN • Sử dụng thiết bị đầu cuối Mạng khách hàng • Xây dựng hệ thống IPTV trên nền tàng IP • 1 triệu thuê bao www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Thực nghiệm – Băng thông Yêu cầu về băng thông Ký hiệu và Tham số Thống kê Dịch vụ BTV Dịch vụ VoD Đồng bộ Giữa các VoD Server www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Thực nghiệm – Mô hình đấu nối Mô hình đ u ni h thng cung c p dch v IPTV www.hou.edu.vn LOGO LOGO Thực nghiệm – Hoạt động Mạng khách hàng (Home network) Mạng truy nhập (Acces network) Add your company slogan Tại các IP-DSLAM, mỗi cổng ADSL2+ gồm 3 PVC Internet; VoIP; Video Tại các giao diện uplink, các PVC được ánh xạ vào các S-VLAN tương ứng với từng loại dịch vụ sử dụng phương thức đóng gói 802.1q. Các S-VLAN này bao gồm: HSI VLAN: Dành cho dịch vụ truy nhập Internet. VoIP VLAN: Dành cho dịch vụ VoIP. VoD VLAN: Dành cho dịch vụ VoD. BTV VLAN: Dành cho dịch vụ truyền hình (multicast) www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Thực nghiệm – Tính toán Băng thông Bài toán Minh họa 60.000 thuê bao, tập trung chủ yếu tại sáu khu vực khác sau: - Khu vực A, Khu vực B: 20.000 thuê bao - Khu vực C, Khu vực D, Khu vực E, Khu vực F: 5.000 thuê bao Các VoD server thứ cấp bố trí tại từng khu vực khác như sau: Tại Khu vực A, Khu vực D, và thành phố Khu vực B: đặt 1 VoD server thứ cấp tại core switch kết nối với BRAS/PE. Tại Khu vực E, Khu vực C, và Khu vực F: đặt 1 VoD server thứ cấp tại BRAS/PE Lưu lượng Mạng Core VoD (Mbps) 7200 BTV (Mbps) 200 Tổng Mạng Core 7.4Gbps www.hou.edu.vn LOGO LOGO Add your company slogan Thực nghiệm – Bài toán cho 60.000 thuê bao Khu vực A - B Số lượng thuê bao: Si = 20.000 Số lượng Core switch: AR = 4 Lưu lượng khu vực A,B Lưu lượng Vòng Core Vòng Access Core switch => PE VoD (Gbps) 9 3 2.4 BTV (Bbps) 0.2 0.2 0.2 Tổng (Gbps) 9.2 3.2 www.hou.edu.vn LOGO LOGO
- Xem thêm -