Tài liệu Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thăng long

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong giai ®o¹n hiÖn nay, chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña n-íc ta do §¶ng vµ Nhµ n-íc ®Æt ra lµ ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u vµ thùc hiÖn C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, tõ nguån vèn do Ng©n hµng cung cÊp lµ rÊt cÇn thiÕt ®Æc biÖt lµ nguån tÝn dông trung vµ dµi h¹n. HiÖn nay, n-íc ta cã mét nªn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn nªn nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t- ph¸t triÓn lµ rÊt lín. H¬n n÷a cuèi n¨m 2005 n-íc ta cßn gia nhËp tæ chøc th-¬ng m¹i quèc tÕ (WTO) nªn t×nh h×nh c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp còng nh- c¸c ng©n hµng ngµy cµng gay g¾t. Nh- vËy nhu cÇu vay vèn tÝn dông trung dµi h¹n cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nh»m x©y dùng míi, ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i t¹o vµ më réng s¶n xuÊt trong thêi gian tíi lµ rÊt lín. ViÖc ®¸p øng c¸c nhu cÇu vay vèn trung, dµi h¹n cho nÒn kinh tÕ lµ cÇn thiÕt ®ång thêi còng lµ c¬ héi më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c NHTM. Bªn c¹nh ®ã, còng ph¶i cung cÊp c¸c dÞch vô ®Ó phôc vô kh¸ch hµng ®ång thêi n©ng cao chÊt l-îng cña kho¶n cho vay trung dµi h¹n nh»m b¶o ®¶m hiÖu qu¶ trong kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i, nh»m phôc vô thiÕt thùc cho sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ vµ HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. NhËn thøc ®-îc ®iÒu ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam chi nh¸nh Th¨ng Long em ®· h-íng tíi §Ò tµi: “N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam chi nh¸nh Th¨ng Long“. Trong ®ã, néi dung cña bµi viÕt ®-îc tr×nh bµy theo 3 ch-¬ng sau: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1. chÊt l-îng TÝn Dông trung vµ dµi h¹n cña NHTM. Ch-¬ng 2. Thùc tr¹ng chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ( T¹i chi nh¸nh Th¨ng Long NHNo & PTNT VN ) Ch-¬ng 3. N©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ( T¹i chi nh¸nh Th¨ng Long NHNo & PTNT VN ) Tuy nhiªn, do ph¹m vi ®Ò tµi réng, thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ sù hiÓu biÕt vÒ thùc tÕ ch-a nhiÒu, kiÕn thøc cña em cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®-îc sù gãp ý cña thÇy gi¸o vµ c¸c c¸n bé tÝn dông cña chi nh¸nh ng©n hµng ®Ó bµi viÕt nµy ®-îc hoµn chØnh h¬n. Em ch©n thµnh c¸m ¬n! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1 ChÊt l-îng TÝn Dông trung vµ dµi h¹n cña NHTM 1.1. TÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n Hµng Th-¬ng M¹i. 1.1.1. Ng©n Hµng Th-¬ng M¹i: Ph¸p lÖnh ng©n hµng ngµy 23/05/1990 cña Héi ®ång Nhµ n-íc ViÖt Nam x¸c ®Þnh: "Ng©n hµng th-¬ng m¹i lµ tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ th-êng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi tõ kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay, thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu vµ lµm ph-¬ng tiÖn thanh to¸n". NHTM lµ mét trung gian tµi chÝnh quan träng nhÊt cña nÒn kinh tÕ, vèn ®-îc t¹o ra tõ qóa tr×nh tÝch luü, tiÕt kiÖn cña mçi c¸ nh©n, doanh nghiÖp vµ Nhµ n-íc trong nÒn kinh tÕ. NHTM lµ chñ thÓ chÝnh ®¸p øng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, ng©n hµng ®øng ra huy ®éng c¸c nguån vèn nhµn rçi vµ t¹m thêi nhµn rçi ë mäi tæ chøc, c¸ nh©n vµ mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Th«ng qua nghiÖp vô tÝn dông ng©n hµng cung cÊp vèn cho mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, ®¸p øng kÞp thêi cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. NHTM lµ c«ng cô ®Ó nhµ n-íc ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ. B»ng ho¹t ®éng tÝn dông vµ thanh to¸n gi÷a c¸c NHTM trong cïng hÖ thèng gãp phÇn më réng khèi l-îng tiÒn cung øng trong l-u th«ng. NHTM lµ cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ tr-êng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.2. TÝn dông Trung vµ Dµi h¹n cña NHTM  Kh¸i niÖm: TÝn dông lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña ng©n hµng nãi riªng vµ cña c¸c trung gian tµi chÝnh nãi chung, chiÕm tû träng cao nhÊt trong tæng tµi s¶n, t¹o thu nhËp tõ l·i lín nhÊt vµ còng lµ ho¹t ®éng mang l¹i rñi ro cao nhÊt. TÝn dông lµ ho¹t ®éng tµi trî cña ng©n hµng cho kh¸ch hµng ®ång thêi còng lµ ho¹t ®éng sinh lêi lín nhÊt song rñi ro cao nhÊt, rñi ro nµy cã nhiÒu nguyªn nh©n ®Òu g©y ra tæt thÊt lµm gi¶m thu nhËp cña ng©n hµng. Cã nhiÒu kho¶n tµi trî mµ tæn thÊt cã thÓ chiÕm phÇn lín vèn cña chñ, ®Èy ng©n hµng ®Õn t×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ vèn. Do vËy, c¸c ng©n hµng ph¶i c©n nh¾c kÜ l-ìng, -íc l-îng kh¶ n¨ng rñi ro vµ sinh lêi khi quyÕt ®Þnh tµi trî. TÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ mét bé phËn cña tµi s¶n Ng©n hµng ®-îc ph©n theo kú h¹n. TÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ lo¹i cho vay vèn cã thêi h¹n kh¸ dµi, thêi gian nµy ®-îc x¸c ®Þnh phï hîp víi thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n ®Çu t-, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ tÝnh chÊt nguån vèn cho vay cña tæ chøc tÝn dông. Cô thÓ lµ thêi h¹n cho vay trung h¹n: tõ trªn 12 th¸ng ®Õn 60 th¸ng, thêi h¹n cho vay dµi h¹n tõ trªn 60 th¸ng nh-ng kh«ng qu¸ thêi h¹n ho¹t ®éng, cßn l¹i theo QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc giÊy phÐp thµnh lËp ®èi víi ph¸p nh©n vµ kh«ng qu¸ 15 n¨m ®èi víi cho vay c¸c dù ¸n ®Çu t- phôc vô ®êi sèng. Môc ®Ých cña tÝn dông trung dµi h¹n lµ ®Ó ®Çu t- cho c¸c dù ¸n, x©y dùng míi, më réng, c¶i t¹o kh«i phôc, ®æi míi kü thuËt, øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ nh»m môc tiªu lîi nhuËn, phï hîp víi ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi vµ ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  §Æc ®iÓm: o TÝnh rñi ro lín: B¶n chÊt cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n kh¸c so víi tÝn dông ng¾n h¹n lµ ë thêi h¹n cho vay dµi h¬n. TÝn dông ng¾n h¹n cã tÝnh láng cao, cã thÓ xem nh- lµ mét bé phËn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng. Tr¸i l¹i, tÝn dông dµi h¹n th-êng ®-îc ®Çu tõ vµo më réng s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®æi míi trang thiÕt bÞ khoa häc c«ng nghÖ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, tøc lµ c¸c dù ¸n ch-a cã kh¶ n¨ng sinh lêi trong thêi gian ng¾n nªn thêi h¹n cña c¸c kho¶n tÝn dông nµy th-êng dµi vµ nã chØ ®-îc hoµn tr¶ khi xuÊt hiÖn nguån thu tõ dù ¸n. Mµ thêi h¹n cho vay cµng dµi th× tÝnh rñi ro cµng cao. Cïng víi nã lµ mçi mét kho¶n vay trung dµi h¹n nµy th-êng lín. o L·i suÊt cao: §Æc ®iÓm nµy thùc chÊt lµ hÖ qu¶ cña ®Æc ®iÓm trªn. Mét kho¶n vay chøa ®ùng nhiÒu rñi ro h¬n ch¾c ch¾n ph¶i tr¶ l·i suÊt cao h¬n ®Ó cã thÓ bï ®¾p cho nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra. Do ®ã l·i suÊt cho vay trung dµi h¹n ph¶i cao h¬n l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n.  Vai trß cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n: TÝn dông ®· trë thµnh mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong cuéc sèng mçi ngµy cña chóng ta. ViÖc sö dông nã cã thÓ lµ tèt hoÆc xÊu phô thuéc vµo lÝ do nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ cña ng-êi vay m-în trong thêi gian nhÊt ®Þnh. o §èi víi ng-êi tiªu dïng. TÝn dông gãp phÇn c¶i thiÖn møc sèng. Nãi chung ng-êi tiªu dïng nhËn ®-îc lîi Ých tõ viÖc sö dông tÝn dông bëi v× nã t¹o ra c¬ chÕ cho phÐp hä cã thÓ sö dông c¸c nguån thu nhËp trong t-¬ng lai ®Ó thanh to¸n cho 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh÷ng hµng ho¸ ®· ®-îc mua s¾m tr-íc ®ã. Nh- vËy, hä cã thÓ gia t¨ng møc sèng hiÖn thêi trªn c¬ së kh¶ n¨ng kiÕm hoÆc thu ®-îc ng©n quü trong t-¬ng lai. VÝ dô, c¸c sinh viªn cã thÓ dïng tÝn dông ®Ó tham dù c¸c ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o bËc ®¹i häc hoÆc cao h¬n vµ c¬ héi viÖc lµm, sau nµy sÏ t¹o ra nguån thu nhËp ®Ó hoµn tr¶ nî ®· vay m-în cña hä. Xö lý nh÷ng nhu cÇu khÈn cÊp, nh÷ng nhu cÇu tµi chÝnh khÈn cÊp, kh«ng ®-îc dù kiÕn tr-íc, cã thÓ ®-îc tµi trî b»ng con ®-êng tÝn dông nh- : söa ch÷a nhµ ë , ph-¬ng tiÖn ®i l¹i, ch¨m sãc søc khoÎ, mÊt m¸t tµi s¶n…C¸c ch-¬ng tr×nh tÝn dông cung cÊp cho ng-êi tiªu dïng ph-¬ng tiÖn thanh to¸n cho nh÷ng tr-êng hîp nh- thÕ. Ngoµi vai trß cung cÊp ph-¬ng tiÖn thanh to¸n, tÝn dông cßn lµ c«ng cô t¹o ra tiÖn Ých cho ng-êi sö dông. B»ng c¸ch sö dông thÎ tÝn dông, ng-êi tiªu dïng cã thÓ du lÞch kh¾p thÕ giíi mµ vÉn cã thÓ thanh to¸n ®-îc theo nhiÒu lo¹i chi phÝ kh¸c nhau: nh- dÞch vô kh¸ch s¹n, vÐ m¸y bay, mua hµng l-u niÖm…Nhu cÇu mang mét khèi l-îng lín tiÒn mÆt ®-îc gi¶m ®¸ng kÓ vµ ®· ®-îc c«ng d©n cña nhiÒu n-íc ®Æc biÖt -a thÝch. o §èi víi c¸c Doanh NghiÖp: TÝn dông ng©n hµng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vèn ®Ó duy tr× qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc liªn tôc vµ ngµy cµng më réng. Sù thiÕu vèn lµ qu¸ tr×nh x¶y ra th-êng xuyªn ë c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh trong qu¸ tr×nh tËp trung vµ ph©n phèi vèn, tÝn dông ng©n hµng ®· biÕn c¸c vèn lÎ tÎ n»m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh còng nh- bé phËn tiÒn ®Ó dµnh trong d©n thµnh nguån vèn cho vay, ®· gãp phÇn ®iÒu hoµ vèn cho nÒn kinh tÕ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp bï ®¾p ®-îc nhu cÇu thiÕu vèn t¹m thêi gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc liªn tôc. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, víi sù c¹nh tranh gay g¾t, quyÕt liÖt, ®ßi hái mçi doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®Æt m×nh tr-íc sù ®æi míi vÒ s¶n phÈm, dÞch vô 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cung øng cho thÞ tr-êng. §iÒu nµy ®ång nghÜa víi doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi, ®Çu tõ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, më réng d©y truyÒn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm… th× míi th¾ng ®-îc trong c¹nh tranh vµ chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng. Do ®ã vÊn ®Ò ®Çu t- cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®-îc ®-a ra nh- mét yªu cÇu bøc thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc, ngoµi nguån vèn ng©n s¸ch h¹n hÑp, hä ph¶i chñ ®éng t×m kiÕm c¸c nguån vèn trung dµi h¹n nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi, ph¸t triÓn vµ më réng s¶n xuÊt ®¶m b¶o gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ. Cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, nguån vèn tù cã ban ®Çu ph¶i ®-îc hç trî b»ng nguån vèn bªn ngoµi. Cã thÓ huy ®éng vèn trung dµi h¹n b»ng hai c¸ch chñ yÕu sau:  Ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu trªn thÞ tr-êng chøng kho¸n.  Vay ng©n hµng. ë c¸c n-íc kinh tÕ ph¸t triÓn, c¸ch thø nhÊt tá ra -u thÕ h¬n. §©y lµ thÞ tr-êng vèn dµi h¹n rÊt cã hiÖu qu¶. Khi cã nhu cÇu ®Çu t- míi, c«ng ty cã thÓ ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu ra thÞ tr-êng, víi chi phÝ ph¸t hµnh thÊp, hay c«ng ty cã thÓ thuª Ng©n hµng ®Çu t- lµm ®¹i lý b¸n hé hay bao tiªu sè cæ phiÕu ph¸t hµnh. L·i tr¶ cho mçi cæ phiÕu lµ do c«ng ty chñ ®éng quyÕt ®Þnh, c«ng ty cµng cã uy tÝn trong kinh doanh th× trÞ gi¸ cæ phiÕu cµng lín, thu hót ®-îc nhiÒu cæ ®«ng. ThËm chÝ c«ng ty cã thÓ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®ît nµy ®Ó thanh to¸n cho ®ît ph¸t hµnh tr-íc. H¬n n÷a, khèi l-îng cæ phiÕu ph¸t hµnh lµ tuú thuéc vµo nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n cña c«ng ty, chø kh«ng bÞ lÖ thuéc vµo h¹n møc tÝn dông cña Ng©n hµng. Song ë n-íc ta hiÖn nay, thÞ tr-êng chøng kho¸n míi chØ ë d¹ng s¬ khai, c¸c s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng tiÒn tÖ ch-a nhiÒu, ho¹t ®éng ®¬n gi¶n, thuÇn tuý. §èi t-îng ph¸t hµnh míi chØ lµ c¸c Ng©n hµng hay mét sè Ýt 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng ty lín, b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ch-a ®ñ ®iÒu kiÖn hoÆc uy tÝn ®Ó ph¸t hµnh cæ phiÕu tr¸i phiÕu. MÆt kh¸c, khu«n khæ ph¸p lý, m«i tr-êng kinh tÕ, thãi quen, t©m lý cña d©n chóng ch-a cho phÐp l-u hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu mét c¸ch réng r·i ®Ó thÞ tr-êng nµy trë thµnh thÞ tr-êng vèn trung vµ dµi h¹n tiÒm n¨ng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Do vËy doanh nghiÖp kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ t×m ®Õn Ng©n hµng. Môc ®Ých cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ ®Çu t- vµo më réng s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, mua s¾m trang thiÕt bÞ , c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tøc lµ ®Çu t- theo chiÒu s©u nªn ta cã thÓ thÊy t¸c ®éng trùc tiÕp cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh h×nh thµnh tõ vèn vay dµi h¹n sÏ c¶i t¹o, n©ng cÊp hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.  Ph©n lo¹i TÝn Dông: o Ph©n lo¹i theo thêi h¹n tÝn dông: Ph©n chia theo thêi gian cã ý nghÜa quan träng ®èi víi ng©n hµng v× thêi gian liªn quan mËt thiÕt ®Õn tÝnh an toµn vµ sinh lêi cña tÝn dông còng nh- kh¶ n¨ng hoµn tr¶ cña kh¸ch hµng. Theo thêi gian, tÝn dông ®-îc ph©n chia thµnh:  TÝn dông ng¾n h¹n: tõ 12 th¸ng trë xuèng.  TÝn dông trung h¹n: tõ trªn 12 th¸ng ®Õn 60 th¸ng.  TÝn dông dµi h¹n: tõ trªn 60 th¸ng trë lªn. Tµi s¶n l-u ®éng th-êng cã vßng quay trªn 1 vßng trong 1 n¨m. Do vËy, ng©n hµng cÊp tÝn dông ng¾n h¹n víi thêi h¹n tõ 1 n¨m trë xuèng. C¸c tµi s¶n cè ®Þnh nh- ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, mét sè c©y trång vËt nu«i, trang thiÕt bÞ chãng hao mßn cã yªu cÇu ®-îc tµi trî tõ trªn 1 n¨m tíi 5 n¨m. C«ng tr×nh x©y dùng nhµ, s©n bay, cÇu ®-êng, m¸y mãc thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lín, th-êng cã thêi gian sö dông l©u cã yªu cÇu tµi trî trªn 5 n¨m, cã thÓ tíi 10 hoÆc15 n¨m. o Ph©n lo¹i theo h×nh thøc: Gåm chiÕt khÊu, cho vay, b¶o l·nh & cho thuª ChiÕt khÊu th-¬ng phiÕu: lµ viÖc ng©n hµng øng tr-íc tiÒn cho kh¸ch hµng t-¬ng øng víi gi¸ trÞ cña th-¬ng phiÕu trõ ®i phÇn thu nhËp cña ng©n hµng ®Ó së h÷u mét th-¬ng phiÕu ch-a ®Õn h¹n (hoÆc mét giÊy nî). VÒ mÆt ph¸p lý th× ng©n hµng kh«ng ph¶i ®· cho vay ®èi víi chñ th-¬ng phiÕu. §©y chØ lµ h×nh thøc trao ®æi tr¸i quyÒn. Tuy nhiªn ®èi víi ng©n hµng, viÖc bá tiÒn ra hiÖn t¹i ®Ó thu vÒ mét kh¶n lín h¬n trong t-¬ng lai víi l·i suÊt x¸c ®Þnh tr-íc ®-îc coi lµ ho¹t ®éng tÝn dông. Ng©n hµng tuy øng tiÒn cho ng-êi b¸n, song thùc chÊt lµ thay thÕ ng-êi mua tr¶ tiÒn tr-íc cho ng-êi b¸n. Cho vay: lµ viÖc ng©n hµng ®-a tiÒn cho kh¸ch hµng víi cam kÕt kh¸ch hµng ph¶i hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. B¶o l·nh: lµ viÖc ng©n hµng cam kÕt thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh hé kh¸ch hµng cña m×nh. MÆc dï kh«ng ph¶i xuÊt tiÒn ra, song ng©n hµng ®· cho kh¸ch hµng sö dông uy tÝn cña m×nh ®Ó thu lîi. Cho thuª: lµ viÖc ng©n hµng bá tiÒn mua tµi s¶n ®Ó cho kh¸ch hµng thuª theo nh÷ng tho¶ thuËn nhÊt ®Þnh. Sau thêi gian nhÊt ®Þnh, kh¸ch hµng ph¶i tr¶ c¶ gèc lÉn l·i cho ng©n hµng. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 o Ph©n lo¹i theo tµi s¶n ®¶m b¶o: Tµi s¶n ®¶m b¶o c¸c kho¶n tÝn dông cho phÐp ng©n hµng cã ®-îc nguån thu nî thø hai b»ng c¸ch b¸n c¸c tµi s¶n ®ã khi nguån thu nî thø nhÊt (tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh) kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ. TÝn dông cã thÓ ph©n chia thµnh tÝn dông cã ®¶m b¶o b»ng uy tÝn cña chÝnh kh¸ch hµng, cã ®¶m b¶o b»ng thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n. TÝn dông kh«ng cÇn tµi s¶n ®¶m b¶o cã thÓ ®-îc cÊp cho c¸c kh¸ch hµng cã uy tÝn, th-êng lµ kh¸ch hµng lµm ¨n th-êng xuyªn cã l·i, t×nh h×nh tµi chÝnh v÷ng m¹nh. C¸c kho¶n cho vay theo chØ thÞ cña chÝnh phñ yªu cÇu, kh«ng cÇn tµi s¶n ®¶m b¶o. C¸c kho¶n cho vay ®èi víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh lín, c¸c c«ng ty lín, hoÆc nh÷ng kho¶n cho vay trong thêi gian ng¾n mµ ng©n hµng cã kh¶ n¨ng gi¸m s¸t viÖc b¸n hµng...còng cã thÓ kh«ng cÇn tµi s¶n ®¶m b¶o. TÝn dông dùa trªn cam kÕt ®¶m b¶o yªu cÇu ng©n hµng vµ kh¸ch hµng ph¶i kÝ hîp ®ång ®¶m b¶o. Ng©n hµng ph¶i kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ®-îc t×nh tr¹ng cña tµi s¶n ®¶m b¶o (quyÒn së h÷u, gi¸ trÞ, tÝnh thÞ tr-êng, kh¶ n¨ng b¸n, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ng-êi thø ba...), cã kh¶ n¨ng gi¸m s¸t viÖc sö dông hoÆc cã kh¶ n¨ng b¶o qu¶n tµi s¶n ®¶m b¶o. o Ph©n lo¹i tÝn dông theo rñi ro: Ng©n hµng cÇn nghiªn cøu c¸c møc ®é, c¸c c¨n cø ®Ó chia lo¹i rñi ro. Mét sè ng©n hµng lín chia tíi 10 thang bËc theo c¸c dÊu hiÖu rñi ro tõ thÊp ®Õn cao cho c¸c kho¶n môc tµi s¶n, bao gåm c¶ néi vµ ngo¹i b¶ng, cho vay, b¶o l·nh, chøng kho¸n. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp ng©n hµng th-êng xuyªn ®¸nh gi¸ l¹i tÝnh an toµn cña c¸c kho¶n tÝn dông, trÝch lËp dù phßng tæn thÊt kÞp thêi.  TÝn dông lµnh m¹nh: lµ c¸c kho¶n tÝn dông cã kh¶ n¨ng thu håi cao. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  TÝn dông cã vÊn ®Ò: lµ c¸c kho¶n tÝn dông cã dÊu hiÖu kh«ng lµnh m¹nh nh- kh¸ch hµng chËm tiªu thô, tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch bÞ chËm, kh¸ch hµng gÆp thiªn tai, kh¸ch hµng tr× ho·n nép b¸o c¸o tµi chÝnh,...  Nî qu¸ h¹n cã kh¶ n¨ng thu håi: lµ c¸c kho¶n nî ®· qu¸ h¹n víi thêi h¹n ng¾n vµ kh¸ch hµng cã kÕ ho¹ch kh¾c phôc tèt, tµi s¶n ®¶m b¶o cã gi¸ trÞ lín....  Nî qu¸ h¹n khã ®ßi: nî qu¸ h¹n qu¸ l©u, kh¶ n¨ng tr¶ nî rÊt kÐm, tµi s¶n thÕ chÊp nhá hoÆc bÞ gi¶m gi¸,.... o Ph©n lo¹i kh¸c:  Theo ngµnh kinh tÕ: c«ng, n«ng nghiÖp,...  Theo ®èi t-îng tÝn dông: tµi s¶n l-u ®éng, tµi s¶n cè ®Þnh.  Theo môc ®Ých: s¶n xuÊt, tiªu dïng,... C¸c c¸ch ph©n lo¹i nµy cho thÊy tÝnh ®a d¹ng hoÆc chuyªn m«n ho¸ trong cÊp tÝn dông cña ng©n hµng. Víi xu h-íng ®a d¹ng, c¸c ng©n hµng sÏ më réng ph¹m vi tµi trî song vÉn cã thÓ duy tr× nh÷ng lÜnh vùc mµ ng©n hµng cã lîi thÕ. VÝ dô: NHNo & PTNT VN bªn c¹nh viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c ngµnh tµi trî, vÉn tËp trung tµi trî cho lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. C¸ch ph©n lo¹i trªn cho phÐp ng©n hµng theo dâi rñi ro vµ sinh lîi g¾n liÒn víi nh÷ng lÜnh vùc tµi trî ®Ó cã chÝnh s¸ch l·i suÊt, b¶o ®¶m, h¹n møc vµ chÝnh s¸ch më réng phï hîp. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  ChÝnh s¸ch tÝn dông: o Nguån cho vay:  Vèn tù cã vµ c¸c quü cña Ng©n hµng.  Vèn bæ sung trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng.  C¸c nguån vay nî cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh cæ phÇn.  Vèn huy ®éng trong n-íc vµ n-íc ngoµi: B»ng c¸ch ph¸t hµnh kú phiÕu dµi h¹n hoÆc huy ®éng tiÒn göi ®Þnh kú dµi h¹n.  Vèn uû th¸c vµ vèn tµi trî ®Ó cho vay theo ch-¬ng tr×nh hoÆc dù ¸n ®Çu t- cña Nhµ n-íc, cña c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi ë trong vµ ngoµi n-íc. o §èi t-îng cho vay trung vµ dµi h¹n: C¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc cã nhu cÇu tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ, x©y dùng, c¶i tiÕn kÜ thuËt, mua c«ng nghÖ.... Víi sù ph¸t triÓn nhanh trãng cña khoa häc c«ng nghÖ, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n ngµy cµng cao. Nhµ n-íc vay trung vµ dµi h¹n ®Ó ®Çu t- ph¸t triÓn. o Thêi h¹n cho vay trung vµ dµi h¹n: Thêi h¹n cho vay lµ thêi gian ®-îc tÝnh tõ khi kh¸ch hµng b¾t ®Çu nhËn tiÒn vay cho ®Õn khi b¾t ®Çu tr¶ nî gèc vµ l·i tiÒn vay ®· ®-îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng.  Thêi h¹n cho vay trung h¹n tõ trªn 12 th¸ng tíi 60 th¸ng.  Thêi h¹n cho vay dµi h¹n trªn 60 th¸ng nh-ng kh«ng qu¸ thêi h¹n ho¹t ®éng cßn l¹i theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp cña giÊy phÐp kinh doanh ®èi víi ph¸p nh©n, kh«ng qu¸ 15 n¨m ®èi víi cho vay c¸c dù ¸n phôc vô ®êi sèng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 o §iÒu kiÖn cho vay: Theo luËt cña Ng©n hµng th× tÊt c¶ nh÷ng kh¸ch hµng tho¶ m·n ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y ®Òu ®-îc tiÕn hµnh cho vay:  cã t- c¸ch ph¸p nh©n,thÓ nh©n ®Çy ®ñ.  Cã dù ¸n ®Çu t- hoÆc ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi, cã hiÖu qu¶.  Cã vËt t- hay hµng ho¸ t-¬ng ®-¬ng tµi s¶n thÕ chÊp ®¶m b¶o tiÒn vay hoÆc b¶o l·nh cña ng-êi thø ba theo quy chÕ thÕ chÊp, cÇm cè vµ b¶o l·nh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc.  Cã kÕ ho¹ch tr¶ gèc vµ l·i Ng©n hµng .  Sö dông tiÒn vay ®óng môc ®Ých.  C¸c nghiÖp vô tÝn dông: o ChiÕt khÊu th-¬ng phiÕu: Th-¬ng phiÕu ®-îc h×nh thµnh chñ yÕu tõ qu¸ tr×nh mua b¸n chÞu hµng ho¸ vµ dÞch vô gi÷a kh¸ch hµng víi nhau. Ng-êi b¸n (hoÆc ng-êi thô h-ëng) cã thÓ gi÷ th-¬ng phiÕu ®Õn h¹n ®Ó ®ßi tiÒn ng-êi mua (hoÆc ng-êi tr¶ nî) hoÆc mang ®Õn ng©n hµng ®Ó xin chiÕt khÊu tr-íc h¹n. NghiÖp vô chiÕt khÊu ®-îc coi lµ ®¬n gi¶n, dùa trªn sù tÝn nhiÖm gi÷a ng©n hµng vµ nh÷ng ng-êi kÝ tªn trªn th-¬ng phiÕu. §Ó thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng, ng©n hµng th-êng kÝ víi kh¸ch hîp ®ång chiÕt khÊu ( cÊp cho kh¸ch hµng h¹n møc chiÕt khÊu trong k×). Khi cÇn chiÕt khÊu kh¸ch hµng chØ cÇn göi th-¬ng phiÕu lªn ng©n hµng xin chiÕt khÊu. Ng©n hµng sÏ kiÓm tra chÊt l-îng cña th-¬ng phiÕu vµ thùc hiÖn chiÕt khÊu. Do tèi thiÓu cã hai ng-êi cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng©n hµng nªn ®é an toµn cña th-¬ng phiÕu t-¬ng ®èi cao. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 o C¸c h×nh thøc cho vay:  ThÊu chi: ThÊu chi lµ nghiÖp vô cho vay qua ®ã ng©n hµng cho phÐp ng-êi vay ®-îc chi tréi (v-ît) trªn sè d- tiÒn göi thanh to¸n cña m×nh ®Õn mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh vµ trong kho¶ng th¬i gian x¸c ®Þnh “gäi lµ h¹n møc thÊu chi”. ThÊu chi lµ h×nh thøc tÝn dông ng¾n, linh ho¹t, thñ tôc ®¬n gi¶n, phÇn lín lµ kh«ng cã ®¶m b¶o, cã thÕ chÊp cho c¶ doanh nghiÖp lÉn c¸ nh©n vµi ngµy trong th¸ng, vµi th¸ng trong n¨m dïng ®Ó tr¶ l-¬ng, chi c¸c kho¶n ph¶i nép, mua hµng,... H×nh thøc nµy nh×n chung chØ sö dông ®èi víi c¸c kh¸ch hµng cã ®é tin cËy cao, thu nhËp ®Òu ®Æn vµ k× thu nhËp ng¾n.  Cho vay trùc tiÕp tõng lÇn: Lµ h×nh thøc cho vay t-¬ng ®èi phæ biÕn cña ng©n hµng ®èi víi c¸c kh¸ch hµng kh«ng cã nhu cÇu vay th-êng xuyªn, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®-îc cÊp h¹n møc thÊu chi. Mét sè kh¸ch hµng sö dông vèn chñ së h÷u lµ chñ yÕu, chØ khi cã nhu cÇu thêi vô, hay më réng s¶n xuÊt ®Æc biÖ míi vay ng©n hµng, tøc lµ vèn tõ ng©n hµng chØ tham gia vµo mét sè giai ®o¹n nhÊt ®Þnh cña chu k× s¶n xuÊt kinh doanh. Mçi lÇn vay kh¸ch hµng ph¶i lµm ®¬n vµ tr×nh ng©n hµng ph-¬ng ¸n sö dông vèn. Ng©n hµng sÏ ph©n tÝch kh¸ch hµng vµ kÝ hîp ®ång cho vay, x¸c ®Þnh quy m« cho vay, thêi h¹n gi¶i ng©n, thêi h¹n tr¶ nî, l·i suÊt vµ yªu cÇu ®¶m b¶o nÕu cÇn. Mçi mãn vay ®-îc t¸ch biÖt nhau thµnh c¸c hå s¬ kh¸c nhau.  Cho vay theo h¹n møc: §©y lµ h×nh thøc cho vay thuËn tiÖn cho nh÷ng kh¸ch hµng vay m-în th-êng xuyªn, vèn vay tham gia th-êng xuyªn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nghiÖp vô nµy ng©n hµng kh«ng x¸c ®Þnh tr-íc k× 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h¹n nî vµ thêi h¹n tÝn dông. Khi kh¸ch hµng co thu nhËp, ng©n hµng sÏ thu nî, do ®ã t¹o chñ ®éng qu¶n lÝ ng©n quü cho kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, do c¸c lÇn vay kh«ng t¸ch biÖt thµnh c¸c k× h¹n nî cô thÓ nªn ng©n hµng khã kiÓm so¸t hiÖu qu¶ sö dông tõng lÇn vay. Ng©n hµng chØ cã thÓ ph¸t hiÖn vÊn ®Ò khi kh¸ch hµng nép b¸o c¸o tµi chÝnh hoÆcd- nî l©u kh«ng gi¶m sót.  Cho vay lu©n chuyÓn: Lµ nghiÖp vô cho vay dùa trªn lu©n chuyÓn cña hµng ho¸. Doanh nghiÖp khi mua hµng cã thÓ thiÕu vèn. Ng©n hµng cã thÓ cho vay ®Ó mua hµng vµ sÏ thu nî khi doanh nghiÖp b¸n ®-îc hµng. §Çu n¨m hoÆc quÝ, ng-êi vay ph¶i lµm ®¬n xin vay lu©n chuyÓn. Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn víi nhau vÒ ph-¬ng thøc vay, h¹n møc tÝn dông, c¸c nguÇn cung cÊp hµng ho¸ vµ kh¶ n¨ng tiªu thô. H¹n møc tÝn dông cã thÓ ®-îc tho¶ thuËn trong 1 n¨m hoÆc vµi n¨m. §©y kh«ng ph¶i lµ thêi h¹n hoµn tr¶ mµ lµ thêi h¹n ®Ó ng©n hµng xem xÐt l¹i mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng vµ quyÕt ®Þnh cã cho vay n÷a hay kh«ng tuú mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng còng nh- t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng.  Cho vay tr¶ gãp: Lµ h×nh thøc mµ ng©n hµng cho phÐp kh¸ch hµng tr¶ gèc lµm nhiÒu lÇn trong thêi h¹n tÝn dông ®· tho¶ thuËn. Cho vay tr¶ gãp th-êng ®-îc ¸p dông ®èi víi c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n, tµi trî cho tµi s¶n cè ®Þnh hoÆc hµng l©u bÒn. Sè tiÒn tr¶ mçi lÇn ®-îc tÝnh to¸n sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng tr¶ nî. Cho vay tr¶ gãp rñi ro cao do kh¸ch hµng th-êng thÕ chÊp b»ng hµng ho¸ mua tr¶ gãp. Kh¶ n¨ng tr¶ nî phô thuéc vµo thu nhËp ®Òu ®Æn cña ng-êi vay. NÕu ng-êi vay mÊt viÖc, èm ®au, thu nhËp gi¶m sót th× kh¶ n¨ng thu nî cña ng©n hµng còng bÞ ¶nh h-ëng. ChÝnh 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 v× rñi ro cao nªn l·i suÊt cho vay tr¶ gãp th-êng lµ cao nhÊt trong khung l·i suÊt cho vay cña ng©n hµng.  Cho vay gi¸n tiÕp: Lµ h×nh thøc cho vay th«ng qua c¸c tæ chøc trung gian nh- c¸c tæ, ®éi, nhãm s¶n xuÊt, héi cùu chiÕn binh, héi phô n÷,... C¸c tæ chøc nµy th-¬ng liªn kÕt c¸c thµnh viªn theo môc ®Ých riªng, song chñ yÕu ®Òu hç trî lÉn nhau, b¶o vÖ quyÒn lîi cho mçi thµnh viªn. V× vËy, viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, lµm giµu, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lu«n ®-îc c¸c trung gian rÊt quan t©m. Cho vay gi¸n tiÕp th-êng ®-îc ¸p dông ®èi víi thÞ tr-êng cã nhiÒu mãn vay nhá, ng-êi vay ph©n t¸n, c¸ch xa ng©n hµng. Trong tr-êng hîp nh- vËy, cho vay qua trung gian cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ cho vay. Cho vay qua trung gian ®Òu nh»m gi¶m bít rñi ro, chi phÝ cña ng©n hµng.  Cho vay b»ng c¸ch mua c¸c Tr¸i PhiÕu: C¸c ng©n hµng mua tr¸i phiÕu trung vµ dµi h¹n doanh nghiÖp nh»m tµi trî cho qu¸ tr×nh h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh. K× h¹n vµ kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cña tr¸i phiÕu, l·i suÊt tr¸i phiÕu, t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp, c¸c kÕ ho¹ch t-¬ng lai,... ®Òu ®-îc ng©n hµng tÝnh to¸n khi mua tr¸i phiÕu.  Cho vay theo c¸c dù ¸n: Khi kh¸ch hµng cã kÕ ho¹ch mua s¾m, x©y dùng tµi s¶n cè ®Þnh,... nh»m thùc hiÖn c¸c dù ¸n nhÊt ®Þnh, cã thÓ xin vay ng©n hµng. Mét trong nh÷ng yªu cÇu cña ng©n hµng lµ ng-êi vay vèn ph¶i x©y dùng dù ¸n, thÓ hiÖn môc ®Ých, kÕ ho¹ch ®Çu t- còng nh- qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n (s¶n xuÊt kinh doanh). ThÈm ®Þnh dù ¸n lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ng©n hµng quyÕt ®Þnh phÇn vèn cho vay vµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng hoµn tr¶ cña doanh nghiÖp. Dù ¸n ®-îc x©y dùng gåm nhiÒu môc nh- ph©n tÝch thÞ tr-êng, nguÇn 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh©n lùc, ®Þa ®iÓm, c«ng nghÖ, quy tr×nh s¶n xuÊt, ph©n tÝch tµi chÝnh,... trong ®ã ph©n tÝch tµi chÝnh lµ môc tiªu quan träng hµng ®Çu cña ng©n hµng. o Cho thuª tµi s¶n: Lµ h×nh thøc tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Ng©n hµng mua tµi s¶n cho kh¸ch hµng thuª víi thêi h¹n sao cho ng©n hµng ph¶i thu gÇn ®ñ ( hoÆc thu ®ñ ) gi¸ trÞ cña tµi s¶n cho thuª vµ céng l·i. HÕt h¹n thuª, kh¸ch hµng cã thÓ mua l¹i tµi s¶n ®ã. o B¶o l·nh: B¶o l·nh cña ng©n hµng lµ cam kÕt cña ng©n hµng d-íi h×nh thøc th- b¶o l·nh vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh thay cho kh¸ch hµng cña ng©n hµng khi kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn ®óng nghÜa vô nh- cam kÕt. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2. ChÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña NHTM: 1.2.1. Kh¸i niÖm: ChÊt l-îng vÒ c¬ b¶n lµ nh÷ng ho¹t ®éng vµ kü thuËt ®-îc sö dông nh»m ®¹t ®-îc vµ duy tr× chÊt l-îng mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô trong ng©n hµng. §Ó cã ®-îc chÊt l-îng tÝn dông tèt th× ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i cã hiÖu qu¶ vµ quan hÖ tÝn dông ph¶i ®-îc thiÕt lËp trªn c¬ së tin cËy vµ uy tÝn trong ho¹t ®éng gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. HiÓu ®óng b¶n chÊt vÒ chÊt l-îng tÝn dông, ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ ®óng chÊt l-îng tÝn dông hiÖn t¹i còng nh- x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i vÒ chÊt l-îng tÝn dông sÏ gióp cho Ng©n hµng t×m ®-îc c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 1.2.2. Quan niÖm vÒ chÊt l-îng tÝn dông: ChÊt l-îng tÝn dông lµ mét chØ tiªu tæng hîp nã ph¶n ¸nh møc ®é thÝch nghi cña Ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña m«i tr-êng bªn ngoµi, thÓ hiÖn søc m¹nh cña Ng©n hµng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Quan niÖm vÒ chÊt l-îng tÝn dông (thÓ hiÖn qua kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng, sù t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr-êng). ChÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n lµ chÊt l-îng tÝn dông cña c¸c mãn vay cã thêi h¹n trªn 1 n¨m. C¸c mãn vay cña Ng©n hµng ®-îc xem lµ cã chÊt l-îng tèt khi vèn vay ®-îc kh¸ch hµng sö dông ®-a vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®óng môc ®Ých, t¹o ra sè tiÒn lín h¬n th«ng qua ®ã Ng©n hµng thu håi ®-îc gèc vµ l·i cßn doanh nghiÖp võa tr¶ ®-îc Ng©n hµng ®óng thêi h¹n võa bï ®¾p ®-îc chi phÝ vµ cã lîi nhuËn. XÐt vÒ tæng thÓ, ng©n hµng võa ph¶i t¹o ra hiÖu qu¶ kinh tÕ võa ®em l¹i hiÖu qu¶ x· héi. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông: Nh- vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ mét kho¶n tÝn dông lµ tèt, xÊu hay trung b×nh, ®iÒu ®ã cÇn ph¶i cã sù ®¸nh gi¸ tõ hai phÝa: Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng.  §èi víi Ng©n Hµng: o ChØ tiªu vÒ huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n: Vèn trung dµi h¹n Tæng nguån vèn huy ®éng Ph¶n ¸nh c¬ cÊu vèn trung dµi h¹n cña Ng©n hµng vµ kh¶ n¨ng cung øng vèn trung dµi h¹n cho ®Çu t- ph¸t triÓn. o ChØ tiªu sö dông vèn: Cã thÓ nãi, ®©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ tÝn dông. ChØ tiªu nµy cho phÐp ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng tÝn dông cña mét Ng©n hµng. ChØ tiªu nµy cµng lín th× chøng tá Ng©n hµng ®· sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nguån vèn huy ®éng ®-îc. o ChØ tiªu vßng quay cña vèn: Tæng doanh sè thu nî Tæng d- nî ChØ tiªu nµy lµ cho ta biÕt Ng©n hµng thu nî theo kÕ ho¹ch trong hîp ®ång tÝn dông ®-îc bao nhiªu ®Ó cã thÓ l¹i cho vay dù ¸n míi. Vßng quay cµng lín chøng tá Ng©n hµng cµng thu ®-îc nhiÒu nî vµ chøng tá nguån vèn trung dµi h¹n mµ Ng©n hµng ®· ®Çu t- ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 o ChØ tiªu doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n: Ph¶n ¸nh l-îng vèn mµ Ng©n hµng ®· gi¶i ng©n gióp doanh nghiÖp ®Çu t-, c¶i tiÕn, ®æi míi c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Con sè vµ tèc ®é t¨ng cña doanh sè cho vay qua c¸c n¨m ph¶n ¸nh quy m« vµ xu h-íng cña viÖc ®Çu t- trung vµ dµi h¹n lµ më réng hay thu hÑp. o ChØ tiªu d- nî trung vµ dµi h¹n: D- nî trung vµ dµi h¹n Tæng d- nî tÝn dông ChØ tiªu nµy cho thÊy biÕn ®éng tû träng d- nî trung dµi h¹n trong tæng d- nî tÝn dông cña mét Ng©n hµng qua c¸c thêi kú kh¸c nhau. Tö sè cµng cao chøng tá møc ®é ph¸t triÓn cña nghiÖp vô nµy cµng lín, mèi quan hÖ Ng©n hµng víi kh¸ch hµng lµ cã uy tÝn. V× tÝn dông trung dµi h¹n cã rÊt nhiÒu rñi ro tiÒm Èn, d- nî l¹i lín chøng tá mèi quan hÖ kh¸ch hµng – Ng©n hµng lµ hoµn toµn tin cËy vµ cã hiÖu qu¶. o ChØ tiªu nî qu¸ h¹n: Nî qu¸ h¹n tÝn dông trung vµ dµi h¹n Tæng d- nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n §Õn kú h¹n tr¶ nî vµ l·i tiÒn vay, nÕu bªn vay kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó tr¶ vµ kh«ng ®-îc gia h¹n nî th× Ng©n hµng sÏ chuyÓn sè nî ®ã sang nî qu¸ h¹n. Nî qu¸ h¹n râ rµng lµ ®iÒu kh«ng mong muèn cña c¸c Ng©n hµng. Kh«ng ph¶i cø nî qu¸ h¹n cao th× ®· ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông lµ kh«ng tèt, kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi nî vµ ng-îc l¹i. Trªn thùc tÕ, c¸c Ng©n hµng lu«n cè g¾ng h¹ thÊp nhÊt tû lÖ nî qu¸ h¹n. 20
- Xem thêm -