Tài liệu Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh nhct khu vực chương dương

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 174 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh NHCT khu vực Chương Dương
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Cïng với sự nghiệp đổi mới đất nước, hệ thống c¸c ng©n hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam ® cã những bước ph¸t triển vượt bậc, lớn mạnh về mọi mặt, kể cả số lượng, qui m« và chất lượng. Trong những năm qua, hoạt động ng©n hàng nước ta đ gãp phần tÝch cực huy động vốn, mở rộng vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất ph¸t triển. Nh− vËy hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i thực sự là ngành tiªn phong trong qu¸ tr×nh đổi mới cơ chế kinh tế, đãng gãp to lín vào c«ng cuộc c«ng nghiệp hãa, hiện đại hãa nền kinh tế x héi ë n−íc ta. HiÖn nay ë n−íc ta thÞ tr−êng chøng kho¸n ch−a ph¶i lµ kªnh dÉn vèn hiÖu qu¶ vµ chñ yÕu, vËy nªn vèn ®Çu t− cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nÒn kinh tÕ vÉn ph¶i dùa chñ yÕu vµo nguån vèn tÝn dông cña hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i. C¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i víi lîi thÕ vÒ m¹ng l−íi, ®èi t−îng kh¸ch hµng cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i kh«ng ph¶i chØ lµ c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp mµ cßn cã thµnh phÇn t− nh©n hé gia ®×nh. Mét mÆt hä lµ nh÷ng ng−êi cho ng©n hµng vay tiÒn, mét mÆt hä còng chÝnh lµ nh÷ng ng−êi vay tiÒn cña hÖ thèng NHTM. Do vËy hÖ thèng NHTM trë thµnh kªnh cung øng vèn h÷u hiÖu cho nÒn kinh tÕ trong gian ®o¹n hiÖn nay. Tõ ®ã vÊn ®Ò nghiªn cøu chÊt l−îng ho¹t ®éng tÝn dông thËt sù trë thµnh vÊn ®Ò ®ang rÊt ®−îc quan t©m. Do ph¹m trï nghiªn cøu chÊt l−îng tÝn dông cña hÖ thèng ng©n hµng rÊt réng nªn víi thêi gian vµ n¨ng lùc cã h¹n, em chØ tËp trung vµo nghiªn cøu vÊn ®Ò chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n. Qua ®ã t×m hiÓu thùc tr¹ng, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc vµ nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i. Tõ ®ã ®Ó t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña h¹n chÕ ®ã còng nh− t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ ®ã. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sau mét thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu cïng víi viÖc ®−îc xem xÐt, t×m hiÓu, quan s¸t t×nh h×nh thùc tÕ t¹i Chi nh¸nh NHCT khu vùc Ch−¬ng D−¬ng trong thêi gian thùc tËp võa qua. §Æc biÖt víi sù gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña ban lnh ®¹o ng©n hµng, c¸c c« chó, anh chÞ ë c¸c phßng ban ® gióp em hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “N©ng cao chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh NHCT khu vùc Ch−¬ng D−¬ng” Em xin göi lêi c¸m ¬n tíi c¸c thÇy c« gi¸o tr−êng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n - nh÷ng ng−êi ® cung cÊp c¬ së kiÕn thøc vÒ kinh tÕ vµ x héi, Tíi ThS. Phan H÷u NghÞ, ng−êi ® trùc tiÕp h−íng dÉn ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n tèt nghiÖp nµy. KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 ch−¬ng: - Ch−¬ng I: TÝn dông NHTM vµ chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. - Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt l−îng ho¹t ®éng tÝnh dông ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh NHCT khu vùc Ch−¬ng D−¬ng. - Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh NHCT khu vùc Ch−¬ng D−¬ng. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch−¬ng I TÝn dông Ng©n hµng th−¬ng m¹i vµ chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n Ng©n hµng Th−¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng 1.1. TÝn dông ng©n hµng th−¬ng m¹i. 1.1.1. LÞch sö ra ®êi vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tÝn dông NHTM. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tÝn dông g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña ph−¬ng thøc s¶n xuÊt hµng hãa. H×nh thøc s¬ khai nhÊt cña tÝn dông lµ tÝn dông nÆng l i. Ng−êi ®i vay sÏ kh«ng nh÷ng ph¶i tr¶ vèn mµ cßn ph¶i tr¶ phÇn li rÊt lín cho ng−êi cho vay. H×nh thøc nµy chØ tån t¹i ë x héi tr−íc t− b¶n vµ môc ®Ých cña nã lµ ®Ó duy tr× cuéc sèng cho nh÷ng ng−êi cÇn vay. §Õn ph−¬ng thøc t− b¶n chñ nghÜa tÝn dông nÆng li kh«ng cßn phï hîp. S¶n xuÊt ph¸t triÓn, ®i vay kh«ng nh÷ng ®Ó cho tiªu dïng mµ cßn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Li suÊt cho vay còng ph¶i thÊp h¬n do cã nhiÒu ng−êi cho vay h¬n vµ ®Ó cho nhµ t− b¶n ®i vay ®¶m b¶o viÖc s¶n xuÊt cã lîi nhuËn. Vay m−în kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ tiÒn mµ cßn lµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, t− liÖu s¶n xuÊt... Tõ ®ã li suÊt kh«ng cßn do ng−êi cho vay ®¬n ph−¬ng ¸p ®Æt n÷a mµ ph¶i cã sù tháa thuËn gi÷a ng−êi vay vµ ng−êi cho vay. Tõ ®ã ta cã thÓ hiÓu tÝn dông lµ quan hÖ vay m−în dùa trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶. §ã lµ quan hÖ gi÷a hai bªn trong ®ã mét bªn chu cÊp tiÒn hay hµng hãa, dÞch vô cho bªn kia vµ bªn kia cam kÕt sÏ thanh to¸n l¹i trong t−¬ng lai gåm c¶ kho¶n nî gèc vµ kho¶n li. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ hµng hãa, tÝn dông ngµy cµng cã nh÷ng ph¸t triÓn c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc. Vµ h×nh th¸i ph¸t triÓn cao nhÊt lµ tÝn dông ng©n hµng. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TÝn dông ng©n hµng lµ mét quan hÖ vay m−în dùa trªn nguyªn t¸c hoµn tr¶ (c¶ vèn vµ li) sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. TÝn dông ng©n hµng ® thùc sù më réng c¸c mèi quan hÖ, thay thÕ quan hÖ gi÷a c¸c c¸ nh©n víi nhau b»ng mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¸ nh©n víi tæ chøc, gi÷a c¸c tæ chøc víi nhau vµ cao nhÊt lµ quan hÖ tÝn dông quèc tÕ. Tuy tÝn dông ng©n hµng lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña quan hÖ tÝn dông nh−ng nã vÉn gi÷ nguyªn ®−îc nh÷ng b¶n chÊt ban ®Çu cña quan hÖ tÝn dông. VÉn lµ quan hÖ vay m−în lÉn nhau theo nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ c¶ gèc vµ li vµo mét thêi gian nhÊt ®Þnh trong t−¬ng lai nh−ng trong ®ã mét bªn lµ ng©n hµng th−¬ng m¹i vµ mét bªn lµ c¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc chÝnh trÞ x héi hay lµ tæ chøc tÝn dông hoÆc ng©n hµng th−¬ng m¹i kh¸c. 1.1.2. §Æc ®iÓm cña tÝn dông ng¾n h¹n ng©n hµng th−¬ng m¹i. TÝn dông ng©n hµng lµ mét h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña tÝn dông. Nã c¬ b¶n gi÷ ®−îc nh÷ng b¶n chÊt chung cña tÝn dông, ngoµi ra cßn cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: Rñi ro tÝn dông ng¾n h¹n thÊp. Do kho¶n vay chØ cung cÊp trong thêi gian ng¾n v× vËy Ýt chÞu ¶nh h−ëng cña sù biÕn ®éng kh«ng thÓ l−êng tr−íc cña nÒn kinh tÕ nh− c¸c kho¶n tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Ngoµi ra, c¸c kho¶n vay ®−îc cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh theo h×nh thøc chiÕt khÊu c¸c giÊy tê cã gi¸, dùa trªn tµi s¶n b¶o ®¶m, b¶o lnh ch¾c ch¾n sÏ cã kho¶n thu bï ®¾p trong t−¬ng lai v× vËy rñi ro mang ®Õn th−êng thÊp. L i suÊt thÊp: li suÊt cho vay ®−îc hiÓu lµ kho¶n chi phÝ ng−êi ®i vay tr¶ cho nhu cÇu sö dông tiÒn t¹m thêi cña ng−êi kh¸c. ChÝnh v× rñi ro mang l¹i cña kho¶n vay th−êng kh«ng cao do ®ã li suÊt ng−êi ®i vay ph¶i tr¶ th«ng th−êng nhá. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Vèn tÝn dông ng¾n h¹n mµ ng©n hµng cÊp cho kh¸ch hµng th−êng ®−îc kh¸ch hµng dïng ®Ó mua nguyªn vËt liÖu, tr¶ l−¬ng, bæ xung vèn l−u ®éng nªn sè vèn vay th−êng lµ nhá. Thêi h¹n thu håi vèn nhanh, sè vßng quay vèn tÝn dông nhiÒu: Vèn tÝn dông ng¾n h¹n th−êng ®−îc sö dông ®Ó bï ®¾p nh÷ng thiÕu hôt trong ng¾n h¹n nh− ®¶m b¶o c©n b»ng ng©n quü, ®èi phã víi chªnh lÖch thu chi trong ng¾n h¹n... Th«ng th−êng nh÷ng thiÕu hôt nµy chØ mang tÝnh t¹m thêi hay mang tÝnh thêi ®iÓm, sau ®ã kho¶n thiÕu hôt nµy sÏ sím thu l¹i d−íi h×nh th¸i tiÒn tÖ v× vËy thêi gian thu håi vèn sÏ nhanh. H×nh thøc phong phó: §Ó ®¸p øng nhu cÇu hÕt søc ®a d¹ng cña kh¸ch hµng, ph©n t¸n rñi ro, ®ång thêi ®Ó t¨ng c−êng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng tÝn dông, c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i kh«ng ngõng ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc tÝn dông ng¾n h¹n cña m×nh. §iÒu ®ã ® lµm cho c¸c h×nh thøc tÝn dông ng¾n h¹n rÊt phong phó nh−: nghiÖp vô øng tr−íc, nghiÖp vô thÊu chi, nghiÖp vô chiÕt khÊu.... 1.2. ChÊt l−îng TÝn dông ng¾n h¹n Ng©n hµng th−¬ng m¹i. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña hÖ thèng ng©n hµng, dï m«i tr−êng kinh doanh cã thay ®æi nh−ng ho¹t ®éng tÝn dông vÉn lu«n lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n, chiÕm tû träng lín trong toµn bé ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i vµ lµ ho¹t ®éng sinh lêi chñ yÕu cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i. Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng, ho¹t ®éng tÝn dông ngµy cµng ®−îc më réng vµ ph¸t triÓn ®a d¹ng víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. Do ®ã quan hÖ tÝn dông còng ®−îc më réng c¶ vÒ ®èi t−îng vµ quy m« lµm cho ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM cµng trë nªn khã kh¨n. §Ó hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong ®iÒu kiÖn Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t còng nh− ®Ó phôc vô tèt h¬n cho nÒn kinh tÕ th× c¸c NHTM ph¶i n©ng cao chÊt l−îng c¸c kho¶n tÝn dông. 1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n. ë phÇn trªn ta ® cã kh¸i niÖm chung vÒ “TÝn dông ng©n hµng th−¬ng m¹i”. C¨n cø vµo thêi h¹n cña kho¶n tÝn dông- kÓ tõ khi cÊp tÝn dông ®Õn thêi ®iÓm hoµn tr¶ ta cã thÓ chia thµnh hai h×nh thøc tÝn dông. §ã lµ tÝn dông ng¾n h¹n vµ tÝn dông trung, dµi h¹n. Do kh¶ n¨ng vµ thêi gian cã h¹n nªn trong b¶n §Ò ¸n tèt nghiÖp nµy em chØ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò “TÝn dông ng¾n h¹n”. ë mçi quèc gia, thêi h¹n ®Ó x¸c ®Þnh kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n lµ kh¸c nhau. ë MÜ ng−êi ta quan niÖm nh÷ng kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n lµ nh÷ng kho¶n cho vay cã thêi h¹n d−íi 3 n¨m. Nh−ng ë ViÖt Nam, theo QuyÕt ®Þnh sè 324 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam tÝn dông ng¾n h¹n lµ h×nh thøc mµ tæ chøc tÝn dông cho kh¸ch hµng vay ng¾n h¹n nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vµ ®êi sèng. Thêi h¹n ®èi víi tÝn dông ng¾n h¹n ®−îc tæ chøc tÝn dông kh¸ch hµng tho¶ thuËn tèi ®a lµ 12 th¸ng, ®−îc x¸c ®Þnh phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt, kinh doanh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Tõ ®ã ta cã thÓ hiÓu chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n lµ sù ®¸p øng yªu cÇu tr−íc m¾t (th−êng lµ mét n¨m) cña kh¸ch hµng phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x héi vµ ®¶m b¶o sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña NHTM. §Ó cã ®−îc chÊt l−îng tÝn dông th× ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n nµy ph¶i cã hiÖu qu¶ vµ quan hÖ tÝn dông ph¶i ®−îc thiÕt lËp trªn c¬ së sù tin cËy vµ uy tÝn. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ChÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n ®−îc thÓ hiÖn: §èi víi kh¸ch hµng: tÝn dông ng¾n h¹n ph¶i phï hîp víi môc ®Ých sö dông trong ng¾n h¹n cña kh¸ch hµng, víi li suÊt vµ k× h¹n hîp lý, thñ tôc ®¬n gi¶n, nh−ng vÉn ®¶m b¶o ®−îc c¸c nguyªn t¾c tÝn dông. §èi víi c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i: ph¹m vi, møc ®é, giíi h¹n cña kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n ph¶i phï hîp víi thùc lùc cña ng©n hµng, ®¶m b¶o ®−îc tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng, còng nh− ®¶m b¶o ®−îc nguyªn t¾c hoµn tr¶ ®óng thêi h¹n vµ cã li. §èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x% héi: tÝn dông phôc vô s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng hãa, gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, thóc ®Èy qu¸ tr×nh tËp trung vµ tÝch tô s¶n xuÊt, gi¶i quyÕt tèt nhÊt mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr−ëng tÝn dông víi t¨ng tr−ëng kinh tÕ. VËy ta ph¶i hiÓu thÕ nµo lµ kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n cã chÊt l−îng cao ? XÐt trªn khÝa c¹nh nÒn kinh tÕ, c¨n cø vµo sù thÓ hiÖn cña chÊt l−îng tÝn dông ta cã thÓ hiÓu kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n cã chÊt l−îng cao lµ khi kho¶n vèn huy ®éng ®−îc ng©n hµng sö dông ®óng môc ®Ých, t¹o ®−îc sè tiÒn lín, ng©n hµng thu ®−îc c¶ vèn vµ li. Cßn doanh nghiÖp võa tr¶ ®−îc nî ng©n hµng ®óng h¹n võa bï ®¾p ®−îc chi phÝ vµ cã lîi nhuËn. Nh− vËy, ng©n hµng võa t¹o ra hiÖu qu¶ kinh tÕ, võa ®em l¹i hiÖu qu¶ x héi. Vµ ng−îc l¹i mét kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n kh«ng cã chÊt l−îng, hay chÊt l−îng kh«ng cao lµ khi kh¸ch hµng kh«ng sö dông kho¶n tÝn dông ®óng theo môc ®Ých ban ®Çu, kh«ng t¹o ra sè tiÒn ®Ó tr¶ li, gèc ®óng thêi h¹n cho ng©n hµng, kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x héi nãi chung. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp HiÓu ®óng b¶n chÊt, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c nguyªn nh©n ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n sÏ gióp ng©n hµng t×m ®−îc c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. 1.2.2. Sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n ng©n hµng th−¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng th× ho¹t ®éng tÝn dông lµ kªnh dÉn vèn chñ yÕu ®Ó thóc ®Èy tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña c¶ x héi. Víi ®ßi hái nÒn kinh tÕ x héi ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh mÏ th× vÊn ®Ò chÊt l−îng tÝn dông nãi chung vµ chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n nãi riªng lu«n vµ sÏ dµnh ®−îc sù quan t©m lín. 1.2.2.1. §èi víi nÒn kinh tÕ x héi: TÝn dông ng¾n h¹n vµ nÒn kinh tÕ x héi cã mèi quan hÖ mËt thiÕt hai chiÒu. TÝn dông ng¾n h¹n gãp phÇn lµm lµnh m¹nh hãa nÒn kinh tÕ x héi, t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ x héi ph¸t triÓn, ng−îc l¹i ®Ó ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n cã chÊt l−îng th× ®ái hái nÒn kinh tÕ x héi ph¶i æn ®Þnh, ph¶i cã c¬ chÕ phï hîp, cã sù phèi hîp nhÞp nhµng vµ hiÖu qu¶ gi÷a c¸c cÊp c¸c ngµnh. - ChÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n ®−îc b¶o ®¶m vµ n©ng cao lµ ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng lµm tèt vai trß trung gian tÝn dông- cÇu nèi gi÷a tiÕt kiÖm vµ ®Çu t−- trong nÒn kinh tÕ, Tõ ®ã ®iÒu hoµ nguån vèn cho ®Çu t− ng¾n h¹n hîp lý, lµm x héi bít ®−îc lng phÝ ë nh÷ng n¬i thõa vèn, gi¶m ®−îc khã kh¨n cho nh÷ng n¬i thiÕu vèn. - ChÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n ®−îc n©ng cao còng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó NHTM lµm tèt vai trß trung t©m thanh to¸n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. V× khi chÊt l−îng t¨ng lªn nghÜa lµ c¸c kho¶n tÝn dông ®−îc thùc hiÖn ®óng theo thêi h¹n, do ®ã sè vßng quay cña vèn tÝn Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp dông t¨ng lªn víi mét l−îng tiÒn trong l−u th«ng lµ kh«ng ®æi. Gãp phÇn më réng h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Qua ®ã tiÕt kiÖm chi phÝ ph¸t hµnh tiÒn. - TÝn dông lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®Ó §¶ng vµ Nhµ n−íc thùc hiÖn c¸c chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x héi theo ngµnh, lÜnh vùc. Nhê chÊt l−îng tÝn dông n©ng cao nghÜa lµ sù ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña c¸c ®èi t−îng ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t− ®óng ®¾n ®Ó khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña tµi nguyªn, lao ®éng, ®¶m b¶o cho sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ph¸t triÓn c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh nghÒ, c¸c khu vùc trong c¶ n−íc. - N©ng cao chÊt l−îng tÝn dông cßn gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ, qua ®ã thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ. Nh− ta ® biÕt vÒ kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cña hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i. §ã lµ th«ng qua viÖc cho vay chuyÓn kho¶n, thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cã kh¶ n¨ng më réng sè tiÒn ghi sæ lªn rÊt nhiÒu lÇn so víi sè tiÒn thùc tÕ mµ Nhµ n−íc bá vµo l−u th«ng. Nh− vËy khi chÊt l−îng tÝn dông ®−îc n©ng lªn t¹o kh¶ n¨ng gi¶m bít l−îng tiÒn trong l−u th«ng, gãp phÇn h¹n chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ. - Cuèi cïng chÊt l−îng tÝn dông n©ng cao gãp phÇn lµm lµnh m¹nh hãa quan hÖ tÝn dông. Gi¶m thiÓu råi ®i ®Õn xãa bá t×nh tr¹ng cho vay nÆng li, tÝn dông ®en ®ang rÊt phæ biÕn hiÖn nay. Mµ g¾n liÒn víi t×nh tr¹ng tÝn dông kh«ng lµnh m¹nh nµy lµ nh÷ng vÊn ®Ò x héi phøc t¹p. 1.2.2.2. §èi víi kh¸ch hµng: - Cung cÊp kÞp thêi nhu cÇu vÒ vèn cho kh¸ch hµng: ChÊt l−îng tÝn dông cao sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng më réng thÞ tr−êng, cung cÊp tÝn dông kÞp thêi, ®¸p øng yªu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Lµnh m¹nh ho¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng: §Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng tÝn dông th× Ng©n hµng tiÕn hµnh viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc sö dông vèn tÝn dông cña kh¸ch hµng qua ®ã cïng víi kh¸ch hµng uèn n¾n vµ chÊn chØnh kÞp thêi nh÷ng thiÕu sãt trong ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ kinh doanh cña hä. Do vËy viÖc n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông gãp phÇn ph¸t triÓn chÊt l−îng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh− lµm lµnh m¹nh ho¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. 1.2.2.3. §èi víi ng©n hµng th−¬ng m¹i: N©ng cao ChÊt l−îng tÝn dông lµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan v× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña hÖ thèng Ng©n hµng th−¬ng m¹i: - N©ng cao chÊt l−îng tÝn dông tøc lµ t¨ng kh¶ n¨ng quay vßng vèn tÝn dông, qua ®ã më réng ®−îc c¸c h×nh thøc dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng còng nh− më réng quy m« vèn tÝn dông cho mét kh¸ch hµng. Nh− vËy kh«ng nh÷ng duy tr× ®−îc mèi quan hÖ víi nhòng kh¸ch hµng truyÓn thèng mµ cßn më réng, thu hót thªm nh÷ng kh¸ch hµng míi. §ã còng lµ c¸ch ®Ó c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i më réng thÞ tr−êng, n©ng cao ®−îc lîi nhuËn. - ChÊt l−îng tÝn dông n©ng cao sÏ gi¶m ®−îc chi phÝ nghiÖp vô, chi phÝ qu¶n lý, vµ ®Æc biÖt lµ gi¶m ®−îc nh÷ng chi phÝ, thiÖt h¹i rÊt lín do kh«ng thu håi ®−îc kho¶n tÝn dông. Nh− vËy sÏ gia t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña c¸c s¶n phÈm, dÞch vô mµ ng©n hµng cung cÊp cho kh¸ch hµng. T¨ng ®−îc lîi nhuËn cho hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i. Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn ta thÊy n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông cã ý nghÜa thËt to lín. §èi víi ng©n hµng th× ®ã lµ v× sù tån t¹i, ph¸t triÓn. Víi kh¸ch hµng th× ®ã lµ kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt. XÐt trªn tÇm vÜ m« th× n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông lµ ®Ó ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ x héi lu«n ph¸t triÓn æn ®inh. Víi sù ph¸t triÓn vµ Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp s¶n xuÊt l−u th«ng hµng ho¸ ngµy cµng t¨ng, ho¹t ®éng tÝn dông cÇn ph¶i ®−îc ph¸t triÓn tíi møc ®é nµo ®ã sao cho phï hîp, nh»m ®¸p øng ®−îc nh÷ng nhu cÇu giao dÞch còng ngµy cµng t¨ng trong x héi. V× thÕ, viÖc n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông kh«ng nh÷ng lu«n ®−îc coi lµ chiÕn l−îc hµng ®Çu cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i mµ cßn cña c¸c nhµ chøc tr¸ch vÒ kinh tÕ x héi. 1.3. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n ng©n hµng th−¬ng m¹i. Qua nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc ph©n tÝch ë trªn, ta thÊy râ sù cÇn thiÕt cña viÖc cñng cè t¨ng c−êng n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n cña c¸c Ng©n hµng Th−¬ng m¹i v× sù tån t¹i còng nh− sù ph¸t triÓn l©u dµi cña hÖ thèng Ng©n hµng Th−¬ng m¹i nãi riªng vµ cho nÒn kinh tÕ x héi nãi chung. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng viÖc nµy, viÖc ®i s©u ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Ó thÊy râ ®−îc nh÷ng nh©n tè chñ yÕu cã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu vµ lu«n lu«n ph¶i ®−îc c©n nh¾c ®Ó t×m ra nh÷ng h−íng kh¾c phôc hiÖu qu¶. Cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng tÝn dông. Ta cã thÓ chia thµnh hai nhãm nh©n tè lµ nhãm nh©n tè bªn ngoµi vµ nhãm nh©n tè bªn trong. 1.3.1. Nhãm nh©n tè bªn ngoµi: Gåm 3 nhãm nh©n tè lµ kinh tÕ, x héi vµ ph¸p lý. * Nhãm nh©n tè kinh tÕ: - Ho¹t ®éng tÝn dông nãi chung vµ tÝn dông ng¾n h¹n nãi riªng cã hiÖu qu¶ cao th× nÒn kinh tÕ ph¶i æn ®Þnh. Ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng “Vay ®Ó cho vay”. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh th× c¸c doanh nghiÖp míi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b×nh th−êng, Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp khi ®ã nhu cÇu vÒ vèn tÝn dông cña doanh nghiÖp míi thùc sù lµ æn ®Þnh vµ an toµn. MÆt kh¸c khi ®ã ng©n hµng còng cã thÓ huy ®éng ®−îc nhiÒu nguån vèn më réng ho¹t ®éng cho vay, phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. - Ngoµi ra mét nÒn kinh tÕ æn ®Þnh t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸ c¶ lu«n gi÷ ë møc æn ®Þnh, lµnh m¹nh, tr¸nh ®−îc t×nh tr¹ng l¹m ph¸t hay gi¶m ph¸t vµ tr¸nh cho ng©n hµng khái ph¶i chÞu nh÷ng thiÖt h¹i lín do mÊt gi¸ cña ®ång tiÒn, c¸c doanh nghiÖp kh«ng r¬i vµo khñng ho¶ng dÉn ®Õn khã kh¨n kh«ng tr¶ ®−îc nî tÝn dông. Tõ ®ã còng tr¸nh ®−îc sù gi¶m thÊp chÊt l−îng tÝn dông. Tuy nhiªn cã mét thùc tÕ lµ hÇu hÕt c¸c quèc gia ®Òu ¸p dông m« h×nh “ Më réng Ng©n s¸ch” , tøc lµ c¸c quèc gia nµy duy tr× mét møc l¹m ph¸t võa ph¶i ®Ó kÝch thÝch ®Çu t−. Do vËy ®©y lµ vÊn ®Ò cã tÝnh hai mÆt. Mét mÆt lµ l¹m ph¸t sÏ lµm ph¸t sinh nh÷ng rñi ro cho viÖc hoµn tr¶ kho¶n nî tÝn dông. Nh−ng mÆt kh¸c, l¹m ph¸t kÝch thÝch ®Çu t− sÏ khiÕn nhu cÇu vÒ vèn tÝn dông t¨ng, t¹o ®iÒu kiÖn kinh doanh tÝn dông cho c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i, khi ®ã sÏ cã c¬ héi t¨ng ®−îc lîi nhuËn. - YÕu tè Vèn n−íc ngoµi còng cã ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n: HÇu hÕt c¸c quèc gia, ®Æc biÖt lµ c¸c quèc gia kÐm ph¸t triÓn ®Òu gÆp khã kh¾n vÒ vèn ®Ó ®Çu t− ph¸t triÓn kinh tÕ. Do vËy th−êng ph¶i sö dông “Vèn n−íc ngoµi” ®Ó bï ®¾p. Nh−ng viÖc huy ®éng qu¸ møc vèn n−íc ngoµi sÏ lµm mÊt c©n ®èi tæng cung vµ tæng cÇu trong nÒn kinh tÕ, g©y søc Ðp vÒ l¹m ph¸t cho nÒn kinh tÕ, ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n. - Nh©n tè Chu kú ph¸t triÓn kinh tÕ còng t¸c ®éng lín tíi chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n. Trong thêi kú kinh tÕ h−ng thÞnh, s¶n xuÊt kinh doanh sÏ ®−îc më réng, dÉn ®Õn nhu cÇu vÒ vèn t¨ng, gi¶m bít nh÷ng rñi ro tÝn dông, tõ ®ã hiÖu qu¶ tÝn dông ng¾n h¹n còng Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp t¨ng lªn. Tuy nhiªn ®iÒu g× sÏ x¶y ®Õn víi chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n nÕu c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i c¹nh tranh më réng kh¸ch hµng. Khi ®ã ®Ó dµnh c¸c kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh c¸c ng©n hµng th−êng ph¶i h¹ thÊp yªu cÇu víi kh¸ch hµng khi hä cã nhu cÇu cÊp tÝn dông, ®©y chÝnh lµ nguyªn nh©n khiÕn cho c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n gÆp nhiÒu rñi ro h¬n, chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n qua ®ã còng gi¶m xuèng. Khi nÒn kinh tÕ r¬i vµo khã kh¨n, khñng ho¶ng, nÒn s¶n xuÊt bÞ tr× trÖ khiÕn nhu cÇu tÝn dông gi¶m do c¸c doanh nghiÖp thÊy sÏ thËt lµ m¹o hiÓm nÕu më réng s¶n xuÊt bëi nhu cÇu tiªu dïng cña ng−êi d©n gi¶m, søc mua kÐm vµ hµng hãa sÏ bÞ tån kho, lîi nhuËn gi¶m hoÆc thËm chÝ doanh nghiÖp cã thÓ bÞ ph¸ s¶n bëi kh«ng duy tr× ®−îc s¶n xuÊt vµ kh«ng tr¶ ®−îc nî ng©n hµng. Trong khi ho¹t ®éng tÝn dông gÆp nhiÒu khã kh¨n, c¸c ng©n hµng vÉn ph¶i tr¶ tiÒn li ®Ó huy ®éng nguån vèn tr−íc ®ã. Qua ®ã ta thÊy chÊt l−îng tÝn dông ë giai ®o¹n nµy th−êng lµ thÊp. - Mét trong nh÷ng nh©n tè kinh tÕ cã ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n lµ sù phï hîp gi÷a l i suÊt huy ®éng ng¾n h¹n, l i suÊt cho vay ng¾n h¹n vµ møc lîi nhuËn b×nh qu©n cña nÒn kinh tÕ. Khi møc lîi nhuËn doanh nghiÖp gi¶m xuèng hay li suÊt huy ®éng t¨ng lªn sÏ ¶nh h−ëng tíi hiÖu qu¶ tÝn dông ng¾n h¹n cña hÖ th«ng ng©n hµng th−¬ng m¹i. * Nhãm nh©n tè x héi,chÝnh trÞ: §ã lµ c¸c nh©n tè kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. Quan hÖ tÝn dông ®−îc thùc hiÖn dùa trªn cã së sù tÝn nhiÖm, lßng tin, uy tÝn gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng th−¬ng m¹i. V× vËy chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n tïy thuéc vµo sù kÕt hîp gi÷a ba yÕu tè: Nhu cÇu tÝn dông cña kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng cña ng©n hµng vµ sù tÝn nhiÖm gi÷a hai bªn. Uy tÝn cña ng©n hµng trªn thÞ tr−êng cµng Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cao th× sÏ thu hót ®−îc cµng nhiÒu kh¸ch hµng tin t−ëng göi tiÒn vµo ng©n hµng vµ th−êng cã thÓ huy ®éng vèn víi møc li suÊt thÊp h¬n mÆt b»ng chung. Uy tÝn ng©n hµng n©ng cao còng sÏ hÊp dÉn ®−îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn xin vay ng©n hµng th−¬ng m¹i. §©y chÝnh lµ biÖn ph¸p chiÕm lÜnh thÞ tr−¬ng cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i, t¹o ra sù c¹nh tranh quyÕt liÖt víi c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i kh¸c ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Kh¸ch hµng, víi t− c¸ch lµ ng−êi cung øng vèn, Ng−êi göi tiÒn cã lßng tin ®èi víi ng©n hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng huy ®éng kho¶n tiÒn göi mét c¸ch æn ®Þnh, qua ®ã ®¸p øng æn ®inh nhu cÇu vèn tÝn dông ng¾n h¹n cña ng−êi vay. V× vËy chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n sÏ t¨ng lªn. Víi t− c¸ch lµ ng−êi ®i vay vèn, nÕu nhu cÇu vay ng¾n h¹n cña kh¸ch hµng ®−îc thùc hiÖn ®¬n gi¶n, nhanh chãng th× Ng©n hµng ® t¹o ®−îc sù hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch hµng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n. VÒ phÝa Ng©n hµng, chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n phô thuéc vµo quy m«, ph¹m vi ho¹t ®éng tÝn dông, phô thuéc vµo nguån vèn tù cã cña c¸c ng©n hµng, kh¶ n¨ng huy ®éng nguån tiÒn göi c¶ vÒ quy m« còng nh− thêi h¹n tiÒn göi. Khi xÐt ®Õn c¸c nh©n tè x héi ta kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn yÕu tè t¸c ®éng ®Õn chÊt l−îng tÝn dông nãi chung vµ chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n nãi riªng, ®ã lµ nh©n tè “®¹o ®øc x héi”. Nh− ta ® biÕt quan hÖ tÝn dông ph¶i dùa trªn sù tÝn nhiÔm gi÷a hai bªn. NÕu mét trong hai bªn xu¸t ph¸t tõ sù lõa ®¶o th× ®−¬ng nhiªn chÊt l−îng kho¶n tÝn dông sÏ rÊt xÊu. Ngoµi ra ta còng cã thÓ xÐt ®Õn mét sè nh©n tè x héi kh¸c cã ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n. §ã lµ tr×nh ®é d©n trÝ, Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp sù æn ®Þnh chÝnh trÞ x héi cña quèc gia, t×nh h×nh biÕn ®éng x héi chÝnh trÞ cña quèc tÕ hay lµ c¸c yÕu tè vÒ m«i tr−êng nh− t×nh h×nh thiªn tai, dÞch bÖnh… * Nhãm nh©n tè ph¸p lý: M«i tr−êng ph¸p lý ®−îc hiÓu lµ hÖ thèng luËt vµ v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng th−¬ng m¹i nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng. §ång thêi g¾n liÒn víi sù chÊp hµnh ph¸p luËt vµ tr×nh ®é d©n trÝ. HÖ thèng ph¸p luËt sÏ t¹o ra m«i tr−êng ph¸p lý lµnh m¹nh cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tiÕn triÓn thuËn lîi ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nh− vËy ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n cho c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i th× hÖ thèng ph¸p luËt vÒ tÝn dông nãi chung vµ tÝn dông ng¾n h¹n nãi riªng ph¶i ®−îc ban hµnh ®Çy ®ñ vµ ®ång bé. Sù thay ®æi trong c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc còng g©y ¶nh h−ëng ®Õn c¸c kho¶n tÝn dông. NhÊt lµ vÒ c¬ cÊu kinh tÕ, c¸c chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu... bëi nÕu cã sù thay ®æi ®ét ngét Êy th× sÏ g©y x¸o trén trong s¶n xuÊt kinh doanh, tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, hoÆc ph−¬ng ¸n kinh doanh sÏ kh«ng cßn phï hîp... NÕu kh«ng kÞp thêi chuyÓn ®æi, doanh nghiÖp sÏ kh«ng s¶n xuÊt kinh doanh ®−îc vµ kh«ng thÓ thanh to¸n nî dÉn ®Õn nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi cña ng©n hµng t¨ng lªn. 1.3.2. Nhãm nh©n tè bªn trong: C¸c nh©n tè bªn trong lµ nh÷ng nh©n tè thuéc vÒ b¶n th©n ng©n hµng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n. Chóng gåm s¸u nh©n tè sau: ChÝnh s¸ch tÝn dông ng¾n h¹n; C«ng t¸c tæ chøc ng©n hµng; Quy tr×nh tÝn dông; Thanh tra, kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé; Th«ng tin tÝn dông; ChÊt l−îng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.3.2.1. ChÝnh s¸ch tÝn dông ng¾n h¹n: Kh«ng nh÷ng chØ cã ngµnh ng©n hµng mµ tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc muèn ho¹t ®éng hiÖu qu¶ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu cÇn ph¶i cã mét chiÕn l−îc phï hîp víi t×nh hinh thùc tÕ. Do vËy ta cã thÓ thÊy chÝnh s¸ch tÝn dông ng¾n h¹n cã ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n ng©n hµng. ChÝnh s¸ch tÝn dông ng¾n h¹n lµ hÖ thèng nh÷ng biÖn ph¸p ®−îc ban lnh ®¹o Ng©n hµng phæ biÕn tíi tõng cÊp, tõng bé phËn cña ng©n hµng liªn quan ®Õn viÖc khuyÕch tr−¬ng hoÆc h¹n chÕ nh÷ng kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu ® ho¹ch ®Þnh cña Ng©n hµng Th−¬ng m¹i ®ã. ChÊt l−îng ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n tèt hay xÊu lµ tuy thuéc vµo chÝnh s¸ch tÝn dông ng¾n h¹n ®−îc ban lnh ®¹o Ng©n hµng x©y dùng, ban hµnh cã ®óng ®¾n hay kh«ng. NÕu chÝnh s¸ch tÝn dông ng¾n h¹n ®−îc ho¹ch ®Þnh phï hîp víi thùc tÕ sÏ thu hót ®−îc nhiÒu kh¸ch hµng, ®¶m b¶o ®−îc kh¶ n¨ng sinh lêi cña ho¹t ®éng tÝn dông, ph©n t¸n rñi ro, tu©n theo chÊp hµnh tèt luËt ph¸p vµ ®−êng lèi chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc. Còng v× lÏ ®ã nªn khi ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tÝn dông ng¾n h¹n, ban lnh ®¹o cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i lu«n coi träng viÖc ®¶m b¶o an toµn nh− lµ mét môc tiªu mµ chÝnh s¸ch ®ã ph¶i ®¹t ®−îc. Ta rót ra kÕt luËn lµ: BÊt cø ng©n hµng th−¬ng m¹i nµo nÕu muèn n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n ®Òu ph¶i cã chÝnh s¸ch tÝn dông ng¾n h¹n râ rµng, thÝch hîp. 1.3.2.2. C«ng t¸c tæ chøc ng©n hµng: §©y lµ ho¹t ®éng mµ mäi NHTM ®Òu ph¶i quan t©m, lu«n tiÕn hµnh c«ng t¸c ®æi míi, hiÖn ®¹i hãa tæ chøc ng©n hµng. C«ng t¸c tæ chøc ng©n hµng ®−îc thøc hiÖn tèt thÓ hiÖn lµ sù phèi hîp nhÞp Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nhµng gi÷a c¸c phßng ban trong tõng ng©n hµng, trong toµn bé hÖ thèng ng©n hµng còng nh− gi÷a ng©n hµng víi c¸c tæ chøc kh¸c nh− tæ chøc tµi chÝnh, tæ chøc ph¸p lý... lµ sù thèng nhÊt tõ trªn xuèng d−íi, tõ ban lnh ®¹o ®Õn tõng phßng ban, tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng ban sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc qu¶n lý c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n mét c¸ch kÞp thêi, s¸t sao. §©y lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô tÝn dông lµnh m¹nh, hiÖu qu¶ h¬n. 1.3.2.3. Quy tr×nh tÝn dông: Quy tr×nh tÝn dông lµ nh÷ng quy ®Þnh cÇn ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh cho vay, thu nî nh»m b¶o ®¶m an toµn cho vèn tÝn dung. Nã ®−îc b¾t ®Çu kÓ tõ khi chuÈn bÞ cho vay, gi¶i ng©n, kiÓm tra qu¸ tr×nh cho vay vµ kÕt thóc lµ giai ®o¹n thu håi kho¶n vay. ChÊt l−îng tÝn dông tèt hay kh«ng lµ phô thuéc vµo sù phèi hîp nhÞp nhµng, chÆt chÏ gi÷a c¸c b−íc trong quy tr×nh tÝn dông. ChÊt l−îng tÝn dông phô thuéc rÊt lín vµo c«ng t¸c thÈm ®Þnh tÝn dông trong quy tr×nh tÝn dông. NÕu c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®−a ra nh÷ng kÕt luËn sai lÇm, ®ã lµ ®ång ý cÊp tÝn dông cho nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ l¹i hoÆc cã ý ®Þnh lõa ®¶o ng©n hµng, hay lµ nh÷ng quyÕt ®Þnh kh«ng ®ång ý cÊp tÝn dông cho nh÷ng kh¸ch hµng cã ph−¬ng ¸n lµm ¨n hiÖu qu¶. Nh− vËy ch¾c ch¾n c¸c kho¶n tÝn dông cÊp cho kh¸ch hµng lµ kh«ng cã hiÖu qu¶. Sau qu¸ tr×nh gi¶i ng©n cho kh¸ch hµng, c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ®Òu liªn tôc kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh cña sè tiÒn ® cÊp ®−îc sö dông nh− thÕ nµo. NÕu viÖc gi¸m s¸t lµ s¸t sao th× ng©n hµng cã thÓ ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng rñi ro ®Ó tõ ®ã ®−a ra nh÷ng ®iÒu chØnh, can thiÖp cÇn thiÕt. Nh− vËy sÏ n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng tÝn dông. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Mét ng©n hµng muèn tån t¹i th× ngoµi viÖc thu ®−îc c¸c kho¶n li th× ®iÒu quan träng h¬n lµ ph¶i thu vÒ ®Çy ®ñ kho¶n nî gèc. NÕu ng©n hµng cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý nî chÝnh x¸c, nhanh chãng sÏ gi¶m thiÓu nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra vµ h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt thiÖt h¹i khi rñi ro tÝn dông x¶y ®Õn, qua ®ã chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n sÏ n©ng cao. 1.3.2.4. Thanh tra, kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé: KiÓm so¸t néi bé lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô gióp cho ng©n hµng n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy sÏ gióp cho ban lnh ®¹o ng©n hµng cã ®−îc nhanh chãng mäi th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng kinh doanh. Nh− vËy ng©n hµnh cã thÓ kÞp thêi ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai ph¹m, sai sãt liªn quan ®Õn nghiÖp vô tÝn dông ng¾n h¹n ®Ó kh¾c phôc, söa ch÷a. 1.3.2.5. Th«ng tin tÝn dông: Thùc tÕ lµ ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n cã chÊt l−îng lu«n ®ßi hái ph¶i cã hÖ thèng th«ng tin h÷u hiÖu phôc vô nghiÖp vô tÝn dông nµy ®i kÌm. Nh− vËy Th«ng tin tÝn dông cã vai trß rÊt quan träng trong qu¶n lý chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n. ViÖc n¾m kh«ng v÷ng vµ ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cã thÓ khiÕn c¸c ng©n hµng gÆp ph¶i sai lÇm lùa chän ®èi nghÞch. V× trªn thùc tÕ, kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶ vµ ®óng môc ®Ých. §ã lµ ch−a kÓ tíi nh÷ng hµng vi lõa ®¶o ®Ó vay tiÒn ng©n hµng, g©y tæn thÊt cho ng©n hµng. ViÖc n¾m ®−îc th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, c¶nh b¸o kh¸ch hµng kÞp thêi sÏ khiÕn kh¸ch hµng suy nghÜ kü h¬n khi sö dông tõng ®ång vèn ®−îc ng©n hµng cho vay, sÏ khã cã thÓ sö dông sai môc ®Ých ban ®Çu, do ®ã hiÖu qu¶ kinh tÕ sÏ lµ cao h¬n, lîi nhuËn ng©n hµng còng v× thÕ mµ ®−îc ®¶m b¶o. Th«ng tin còng khiÕn cho ng©n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hµng cã nh÷ng gióp ®ì kÞp thêi, cã nh÷ng gîi ý s¸ng suèt th¸o gì nh÷ng khã kh¨n cho kh¸ch hµng tr−íc khi qu¸ muén, ®¶m b¶o cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cña kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n. 1.3.2.6. ChÊt l−îng c¸n bé c«ng nh©n viªn: Con ng−êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. Trong mäi ho¹t ®éng cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n nh− thÈm ®Þnh, phª duyÖt c¸c dù ¸n tÝn dông ng¾n h¹n… th× con ng−êi lµ nh©n tè chñ chèt, kh«ng thÓ thiÕu. NÒn kinh tÕ x héi ngµy cµng ph¸t triÓn ®ßi hái chÊt l−îng nh©n sù ngµy cµng cao, ngµnh ng©n hµng còng kh«ng n»m ngoµi xu h−íng ®ã. V× cã n©ng cao chÊt l−îng nh©n sù th× míi cã thÓ ®èi phã kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ víi nh÷ng t×nh huèng tÝn dông míi, tr¸nh ®−îc nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra. Ngoµi ra n©ng cao chÊt l−îng nh©n sù th× míi cã thÓ sö dông nh÷ng ph−¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, phï hîp víi sù ph¸t triÓn nghiÖp vô ng©n hµng trong c¬ chÕ thÞ tr−êng. Nh− vËy n©ng cao chÊt l−îng c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ nh©n tè b¶o ®¶m cho chÊt l−îng ho¹t ®éng tÝn dông. Nh− vËy, nhê viÖc ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n ta thÊy: tïy vµo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ c¸c nh©n tè trªn cã nh÷ng ¶nh h−ëng kh¸c nhau tíi chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n. Do ®ã viÖc n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông nãi chung vµ tÝn dông ng¾n h¹n nãi riªng lµ ph¶i gi¶i quyÕt ®ång bé c¸c nh©n tè trªn. Tuy nhiÖn, tïy vµo t×nh h×nh mµ ta cã thÓ nhÊn m¹nh h¬n vµo nh©n tè nµo ®ã. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.4. Qu¶n lý chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n cña c¸c Ng©n hµng Th−¬ng m¹i. 1.4.1. Môc ®Ých, yªu cÇu qu¶n lý: Nh− ta ® biÕt, tÝn dông nãi chung vµ tÝn dông ng¾n h¹n nãi riªng lµ nghiÖp vô ®em l¹i lîi nhuËn chñ yÕu cho hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i. Do vËy môc tiªu cña viÖc n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n lµ kh¶ n¨ng mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cña c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n trong giíi h¹n rñi ro cho phÐp. Yªu cÇu: Trong qu¶n lý chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ta cã thÓ ®−a ra ba yªu cÇu chñ yÕu sau. - Gi¶m thiÓu rñi ro ®èi víi c¸c kho¶n cho vay: §Ó phßng ngõa rñi ro, c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i chØ ®ång ý cÊp tÝn dông ng¾n h¹n cho kh¸ch hµng trªn nguyªn t¾c ph©n t¸n rñi ro, dù ®o¸n ®−îc t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ý chÝ tr¶ nî cña kh¸ch hµng trong t−¬ng lai. - §¶m b¶o tÝnh lµnh m¹nh cña kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n: §iÒu nµy cã nghÜa lµ kh«ng cÊp tÝn dông ng¾n h¹n gióp cho kh¸ch hµng lµm giµu bÊt chÝnh. Yªu cÇu ®¶m b¶o tÝnh lµnh m¹nh cña kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n liªn quan chÆt chÏ tíi qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n cña kh¸ch hµng vµ viÖc kiÓm tra t×nh h×nh sö dông vèn tÝn dông cña kh¸ch hµng sau khi cÊp tÝn dông. - ChiÕm lÜnh ®−îc thÞ tr−êng mét c¸ch hîp ph¸p: Thùc hiÖn ®−îc yªu cÇu nµy sÏ gióp ng©n hµng tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Suy cho cïng th× ®©y lµ môc ®Ých cao nhÊt mµ c¸c ng©n hµng ®Òu h−íng tíi. 1.4.2. C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n cña ng©n hµng th−¬ng m¹i. ViÖc qu¶n lý chÊt l−îng tÝn dông nãi chung vµ chÊt l−îng tÝn dông ng¾n h¹n nãi riªng ph¶i mang tÝnh ®ång bé v× chÊt l−îng tÝn
- Xem thêm -