Tài liệu Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước của sở giao thông vận tải tỉnh sóc trăng

  • Số trang: 115 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- NGUYỄN THANH TÙNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- NGUYỄN THANH TÙNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN NGỌC DƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2015 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán bộ hướng dẫn khoa học : Ts. Nguyễn Ngọc Dương (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM ngày … tháng … năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT 1 2 3 4 5 Họ và tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện 1 Phản biện 2 Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã được sửa chữa (nếu có). Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thanh Tùng Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 1980 Nơi sinh: Sóc Trăng Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1240820046 I- TÊN ĐỀ TÀI: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước của sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Nhiệm vụ: Sử dụng kiến thức đã học và thực tiễn, tài liệu để để phân tích thực trạng và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước của sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng. Nội dung luận văn: Chương 1: Cơ sở lý luận nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý nhà nước đối với ngành giao thông vận tải. Chương 2: Thực trạng Nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý nhà nước của Sở giao thông vận tải Sóc Trăng. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý nhà nước tại Sở giao thông vận tải Sóc Trăng. III- Ngày giao nhiệm vụ: 11/2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 06/2015 V- Cán bộ hướng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Dương CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên và chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên và chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả thực hiện Luận văn Nguyễn Thanh Tùng ii LỜI CÁM ƠN Để thực hiện thành công luận văn này, trong quá trình thực hiện đề tài tác giả đã nhận được sự hướng dẫn tận tình từ TS. Nguyễn Ngọc Dương, qua đó thu nhận được những định hướng quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học. Xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến thầy. Ngoài ra, tác giả cũng gửi lời cám ơn đến các thầy cô trong Ban Giám Hiệu, các thầy cô trong khoa Quản trị kinh doanh trường Đại Học Công Nghệ đã có những hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về mặt nghiên cứu để tác giả hoàn thành luận văn này. Tác giả thực hiện Luận văn Nguyễn Thanh Tùng iii TÓM TẮT Đối với mỗi quốc gia con người luôn là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự tồn tại, phát triển cũng như vị thế của quốc gia đó trên thế giới. Trong xu thế toàn cầu hoá, sự cạnh tranh giữa các quốc gia trong mọi lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh tế ngày càng quyết liệt hơn, gay gắt hơn thì lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về quốc gia nào có nguồn nhân lực chất lượng cao. Nguồn nhân lực đang thực sự trở thành yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã - hội của mỗi quốc gia. Nguồn nhân lực trong đơn vị tổ chức hành chính Nhà nước cũng giống như nguồn nhân lực của một quốc gia. Chất lượng nguồn nhân lực quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra của một đơn vị tổ chức hành chính Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của địa phương, cùng với xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực trong các đơn vị hành chính ngày càng cao tiến tới xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả”, vì vậy các đơn vị hành chính Nhà nước đang đặt trọng tâm và đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên tác giả quyết định chọn đề tài “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước của Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Sóc Trăng” làm đề tài nghiên cứu nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Sóc Trăng. Đề tài gồm 3 chương, Chương 1 là Cơ sở lý luận nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý nhà nước đối với ngành giao thông vận tải, chương 2 là thực trạng Nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý nhà nước của Sở giao thông vận tải Sóc Trăng, chương 3 là một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý nhà nước tại Sở giao thông vận tải Sóc Trăng. Trên cơ sở phân tích lý luận nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý nhà nước, tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng liên quan tới các hoạt động đào tạo, tuyển dụng, đánh giá kết quả công việc, chính sách bố trí, sử dụng nhân tài. Qua đó tìm ra những tồn tại và hạn chế đồng thời đề xuất giải iv pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý nhà nước tại sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng. Để đạt được mục đích nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp: logic lịch sử, phép duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, thống kê, phân tích tổng hợp, kinh nghiệm thực tiển. Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ giúp sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng có cái nhìn tổng thể thực trạng phát triển nguồn nhân lực của sở, qua đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quan trọng của Sở, đồng thời góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. v ABSTRACT For each country, human is always the most elemental and important resource that decides its existence, development and position in the world. In the situation of globalization, the competition between countries, which is in all areas, especially in economic competition, is severer and severer and the competitive advantage will belong to the countries that have high-quality human resource.Human resource is becoming an important factor in economic-social development strategy of each country. The human resource in the governmental administrative organizations is considered to be the country’s human resource. Human resource’s quality decides to excellentlyachieve the goalsa governmental administrativeorganization set up and contributes to carrying out successfullycommon political missions of region. Besides that, area and international integrate is in progress. These require quality of human resource in administrative organizations to be higher and higher in order to build the“professional, responsible, active, clear and effective” civil service. Therefore, governmental administrative organizations are putting their interest in and pushing the planning, training and raising human resource’s quality. Because of the importance of this subject, the writer decided to choose the topic “to raise quality of governmental management’s human resourceof SocTrang province Traffic and Transport Service”. This thesis consists of three chapters. The first chapter is the theory about raising quality of human resource in governmental management for traffic and transport service. The second chapter is the facts of the human resource and raising quality of human resource in governmental management of SocTrang Province Traffic and Transport Service. The final chapter is some solutions for raising quality of human resource in governmental management of SocTrang province Traffic and Transport Service. Base on analyzing the theory about raising quality of human resource in governmental management, the writer analyzed, appraised the facts of human resource and the situation of increasing quality of human resource in SocTrang vi province Traffic and Transport Service, include training activities, recruitment, appraising the work’s result, arrangement and use staffs policy. Through that, the defects and weaknesses were found and some solutions were proposed in order to increase quality of human resource in governmental management of SocTrang province Traffic and Transport Service. To achieve the study’s goals, the writer used methods: historical logic, dialectic materialism, historical materialism, statistics, analysis and summary, practical experience. The study’s results of thesis will help SocTrang province Traffic and Transport Service have the overview the facts of developing human resource. Thanks to that, they can recognize the causes and the experiences of raising their important human resource, as well as contribute to carrying out developing human resource in SocTrang province Traffic and Transport Service until 2020. vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................i LỜI CÁM ƠN............................................................................................................ ii TÓM TẮT ................................................................................................................ iii ABSTRACT ...............................................................................................................v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .........................................................................xi DANH MỤC CÁC BẢNG ..................................................................................... xii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ ............................................................ xiii PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài ......................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ...........................................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................2 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn .......................................................3 6. Kết cấu của luận văn ...........................................................................................3 CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ....................................................................................................................4 1.1 Khái niệm nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực trong quản lý nhà nước về giao thông vận tải. ........................................................................................4 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực. .....................................................................4 1.1.2 Căn cứ vào nguồn gốc hình thành ..........................................................5 1.1.3 Căn cứ vào số lượng nhân lực ................................................................6 1.1.4 Căn cứ vào chất lượng nhân lực .............................................................6 1.1.5 Khái niệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ....................................7 1.2 Vai trò của nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. ........8 1.2.1 Vai trò của nguồn nhân lực đối với nhà nước và xã hội. ......................10 1.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ...................................................11 viii 1.3 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ................................................................................................11 1.3.1 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực .........................................11 1.3.2 Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ..........................11 1.4 Nội dung cơ bản về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ..........................12 1.4.1 Các phương pháp đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .....13 1.4.2 Tổ chức thực hiện đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. ...15 1.5 Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển. ......................17 1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong trong cơ quan nhà nước. ................................................................................................19 1.6.1 Sự quan tâm của của các cấp chính quyền trong công tác quy hoạch, đào tạo....... ........................................................................................................19 1.6.2 Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng. .........................................20 1.6.3 Năng lực đội ngũ giảng viên và phương pháp giảng dạy. ....................21 1.6.4 Đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo ............................................................22 1.7 Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được đào tạo. ......................22 1.7.1 Hỗ trợ về thời gian. ...............................................................................22 1.7.2 Hỗ trợ về tài chính. ...............................................................................23 1.7.3 Sử dụng cán bộ công chức sau khi đào tạo bồi dưỡng. ........................23 1.8 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan nhà nước trên thế giới. .............................................................................................................24 1.8.1 Kinh nghiệm của Singapore..................................................................24 1.8.2 Kinh nghiệm của Trung Quốc. .............................................................26 1.8.3 Kinh nghiệm của Australia ...................................................................27 1.8 Bài học kinh nghiệm từ các nước đối với Việt Nam ....................................29 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ..........................................................................................31 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG ..................................................32 ix 2.1 Tổng quan về bộ máy quản lý nhà nước của SGTVTTST .........................32 2.1.1 Tổ chức bộ máy nhà nước của Sở giao thông vận tải. ..........................32 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng. ........33 2.2 Công tác quản lý nhà nước đối với ngành GTVT Sóc Trăng .....................41 2.2.1 Công tác xây dựng cơ bản ....................................................................41 2.2.2 Công tác xây dựng giao thông nông thôn .............................................42 2.2.3 Dự án đường ô tô đến trung tâm Xã .....................................................44 2.2.4 Công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình giao thông ......45 2.2.5 Công tác thẩm định các công trình giao thông .....................................46 2.3 Đặc điểm nguồn nhân lực của sở giao thông vận tải Sóc Trăng ................46 2.4 Phân tích , đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại sở Giao thông vận tải Sóc Trăng. .................................47 2.4.1 Số lượng công chức, viên chức. ............................................................47 2.4.2 Trình độ và chất lượng chuyên môn .....................................................50 2.4.3 Cơ cấu nguồn nhân lực .........................................................................57 2.5 Chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại SGTVTTST. ...........60 2.5.1 Chính Sách tuyển dụng .........................................................................60 2.5.2 Chính sách, phân công và sử dụng nguồn nhân lực. ............................61 2.5.3 Chính sách đào tạo. ...............................................................................63 2.5.4 Chính sách tiền lương và đải ngộ .........................................................65 2.6 Vai trò, trách nhiệm của các phòng, ban trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. ....................................................................................65 2.6.1 Vai trò, trách nhiệm ban lãnh đạo và cán bộ quản lý ...........................65 2.6.2 Vai trò của phòng tổ chức cán bộ, phòng, ban và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức. ...........................................................................66 2.7 Đánh giá chung về công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý nhà nước tại sở giao thông vận tải sóc Trăng.................................66 2.7.1 Kết quả đạt được. ..................................................................................66 2.7..2 Hạn chế và nguyên nhân. ......................................................................67 x 2.8.3 Thuận lợi, khó khăn. .............................................................................69 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ..........................................................................................73 CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÓC TRĂNG ...................................................................................................74 3.1 Mục tiêu, định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của sở giao thông vận tải Sóc Trăng .................................................................................74 3.1.1 Mục tiêu của tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. ..............74 3.1.2 Mục tiêu của sở giao thông vận tải Sóc Trăng. ....................................75 3.1.3 Định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của sở giao thông vận tải Sóc Trăng đến năm 2020. ............................................................................76 3.1.4 Định hướng phát triển KT-XH của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. .....76 3.1.5 Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực. ......................................77 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý nhà nước tại Sở giao thông vận tải Sóc Trăng. ...................................................81 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo. .............................................81 3.2.2 Giải pháp quản trị nguồn nhân lực........................................................88 3.3 Kiến nghị và đề xuất. ......................................................................................94 3.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ , Ngành. ...........................................................94 3.3.2 Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. ...........................................95 3.3.3 Đối với các cơ sở đào tạo......................................................................96 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ..........................................................................................97 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................98 xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ODA : Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính trức UBND : Ủy Ban Nhân Dân NN : Nhà Nước SGTVTTST : Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Sóc Trăng GTVT : Giao thông vận tải KT – XH : Kinh tế - xã hội xii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng công chức, viên chức thuộc biên chế của SGTVTTST ...........48 Bảng 2.2: Số lượng cán bộ công chức, viên chức hợp đồng của SGTVTTST ........48 Bảng 2.3: Số lượng cán bộ công chức, viên chức biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng .......................................................................49 Bảng 2.4: Số lượng cán bộ công chức, viên chức hợp đồng của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng .............................................................49 Bảng 2.5: Số liệu nguồn nhân lực theo chuyên môn, nghiệp vụ...............................50 Bảng 2.6: Số liệu nguồn nhân lực theo trình độ ngoại ngữ.......................................51 Bảng 2.7: Số liệu nguồn nhân lực theo trình độ tin học ............................................53 Bảng 2.8: Số liệu nguồn nhân lực theo trình độ quản lý nhà nước ...........................54 Bảng 2.9: Số liệu nguồn nhân lực theo trình độ lý luận trính trị ..............................55 Bảng 2.10: Số liệu nguồn nhân lực theo độ tuổi .......................................................57 Bảng 2.11: Số liệu nguồn nhân lực theo giới tính.....................................................59 Bảng 3.1: Đánh giá hoạt động đào tạo và sau đào tạo ..............................................87 xiii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 2.1: Biểu đồ nguồn nhân lực theo chuyên môn, nghiệp vụ .............................51 Hình 2.2: Biểu đồ nguồn nhân lực theo trình độ ngoại ngữ .....................................52 Hình 2.3: Biểu đồ nguồn nhân lực theo trình độ tin học ..........................................54 Hình 2.4: Biểu đồ nguồn nhân lực theo trình độ quản lý nhà nước .........................55 Hình 2.5: Biểu đồ nguồn nhân lực theo trình độ lý luận trính trị.............................57 Hình 2.6: Biểu đồ nguồn nhân lực theo độ tuổi .......................................................58 Hình 2.7: Biểu đồ nguồn nhân lực theo giới tính .....................................................59 Hình 2.8: Quy trình tuyển dụng ...............................................................................60 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đối với mỗi quốc gia con người luôn là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự tồn tại, phát triển cũng như vị thế của quốc gia đó trên thế giới. Trước đây đã có một thời người ta chỉ coi trọng máy móc thiết bị, coi công nghệ là trung tâm của sự phát triển cho nên chỉ hướng vào hiện đại hoá máy móc công nghệ mà xem nhẹ vai trò của con người, không chú trọng đến công tác đào tạo và nâng cao phát triển chất lượng nguồn nhân lực dẫn tới chất lượng nguồn nhân lực không tương xứng với sự phát triển. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự ra đời của nền kinh tế đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực nói chung và lực lượng lao động nói riêng. Nếu trước đây sự dư thừa nguồn lao động phổ thông đây là một lợi thế thì ngày nay nguồn nhân lực chất lượng cao của mỗi quốc gia sẽ là lợi thế, là vũ khí hiệu quả nhất để đạt được thành công một cách bền vững. Trong xu thế toàn cầu hoá, sự cạnh tranh giữa các quốc gia trong mọi lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh tế ngày càng quyết liệt hơn, gay gắt hơn thì lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về quốc gia nào có nguồn nhân lực chất lượng cao. Nguồn nhân lực đang thực sự trở thành yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của mỗi quốc gia. Nguồn nhân lực trong đơn vị tổ chức hành chính Nhà nước (NN) cũng giống như nguồn nhân lực của một quốc gia. Chất lượng nguồn nhân lực quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra của một đơn vị tổ chức hành chính NN góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của địa phương. Do đó công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính NN đang là vấn đề được các cơ quan, đơn vị quan tâm hàng đầu hiện nay. Nước ta đang từng bước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cùng với xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực trong các đơn vị hành chính ngày càng cao tiến tới xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả”, vì vậy các đơn vị hành chính NN đang đặt trọng tâm và đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 2 Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên em quyết định chọn đề tài “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước của Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Sóc Trăng” làm đề tài nghiên cứu nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Sóc Trăng (SGTVTST). 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Mục tiêu tổng quát: Trên cơ sở lý thuyết, kinh nghiệm và thực tiễn, luận văn nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại SGTVTTST Mục tiêu cụ thể: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng nguồn nhân lực tại SGTVTTST. Trên cơ sở đó, rút ra ưu điểm, nhược điểm và bài học kinh nghiệm từ đó nhận định được thực trạng của chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại SGTVTTST trong giai đoạn tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn này tập trung nghiên cứu một số nội dung nhằm Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của SGTVTTST, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Sở. Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Luận văn chỉ nghiên cứu công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Về không gian: Luận văn chỉ nghiên cứu về nguồn nhân lực tại SGTVTTST. Về thời gian: Số liệu được sử dụng nghiên cứu từ năm 2012 đến năm 2014. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Để đạt được mục đích nghiên cứu, bên cạnh các phương pháp: logic lịch sử, phép duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, thống kê, 3 phân tích tổng hợp, kinh nghiệm thực tiển, … làm tăng tính thuyết phục trong quá trình nhận xét và đánh giá. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn Hệ thống hóa và làm rõ hơn cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bằng các số liệu chứng minh luận văn phân tích và làm sáng tỏ thực trạng phát triển nguồn nhân lực của SGTVTTST. Qua đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quan trọng của SGTVTTST. Vận dụng cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kết hợp với thực tiễn để đưa ra các giải pháp, kiến nghị góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại SGTVTTST đến năm 2020. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý nhà nước đối với ngành giao thông vận tải. Chương 2: Thực trạng Nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý nhà nước của Sở giao thông vận tải Sóc Trăng. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý nhà nước tại Sở giao thông vận tải Sóc Trăng.
- Xem thêm -