Tài liệu Nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong giờ dạy môn hoá học

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

§Ò tµi: "Nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong giờ dạy môn hoá học" A. §Æt vÊn ®Ò: I. C¬ së lý luËn: Ho¸ häc lµ mét m«n häc khã ®èi víi häc sinh THCS v× nã lµ mét m«n khoa häc tæng hîp kiÕn thøc cña c¸c m«n khoa häc tù nhiªn vµ x· héi kh¸c. Cho nªn sau khi häc xong ch¬ng tr×nh líp 7 c¸c em míi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lÜnh héi kiÕn thøc cña m«n häc nµy. Bªn c¹nh ®ã mét sè em häc sinh cßn cho r»ng ®©y lµ mét m«n häc phô nªn c¸c em cha cã ý thøc ®Ó häc tËp tèt bé m«n. Do ®Æc trng cña m«n häc vµ nh÷ng quan niÖm sai lÇm vÒ bé m«n cïng víi sù cè g¾ng cha cao cña gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n ho¸ häc, dÉn ®Õn kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh vÒ m«n ho¸ häc ë c¸c trêng cßn thÊp. Tõ kÕt qu¶ nµy l¬ng t©m vµ tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp th«i thóc t«i ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao chÊt lîng häc tËp, viÖc lµm ®Çu tiªn lµ n©ng cao chÊt lîng mét giê d¹y trªn líp v× ®©y lµ mét m«n häc rÊt thiÕt thùc víi thùc tÕ ®êi sèng vµ lao ®éng s¶n xuÊt. Nã chuyªn nghiªn cøu vÒ c¸c chÊt vµ sù chuyÓn ho¸ cña c¸c chÊt, gióp ta tõ c¸c chÊt ban ®Çu t¹o ra nhiÒu chÊt míi. NhiÒu s¶n phÈm míi vµ quý kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong cuéc sèng ®Ó tõng bíc n©ng cao møc sèng cña con ngêi vµ ®¸p øng toµn bé yªu cÇu cña x· héi. II. C¬ së thùc tiÔn. Tríc t×nh h×nh chung hiÖn nay, viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ngµy cµng ®îc ph¸t triÓn vµ më réng. Do ®ã viÖc c¶i thiÖn c¸c trang thiÕt bÞ, dông cô m¸y mãc. ViÖc ®a c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo mäi lÜnh vùc nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ, b¶o vÖ an ninh quèc phßng lµ rÊt cÇn thiÕt. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã th× mçi quèc gia cÇn ph¶i ®Þnh híng ®µo t¹o nh©n tµi tõ trong trêng häc theo c¸c chuyªn ngµnh kh¸c nhau. Chuyªn ngµnh ho¸ häc lµ mét trong nh÷ng chuyªn ngµnh cã nhiÒu øng dông trong thùc tiÔn cuéc sèng. Nã phôc vô cho nhiÒu chuyªn ngµnh kh¸c ph¸t triÓn. V× vËy mét viÖc rÊt cÇn thiÕt lµ ngay tõ cÊp c¬ së hÖ thèng trêng THPT gi¸o viªn ph¶i nghiªn cøu kh¸m ph¸ ®Ó n©ng cao ph¬ng ph¸p trong mét giê d¹y. T¹o cho c¸c em cã høng thó say mª vµ yªu thÝch bé m«n häc nµy. B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: I. T×nh h×nh thùc tiÔn: 1 MÆc dï bé m«n ho¸ häc ë THPT ®ãng mét vai trß rÊt quan träng nhng ë cÊp THCS c¸c em thùc sù kh«ng chó ý vµ xem ®ã nh mét m«n phô, ®· cã rÊt nhiÒu em kh«ng thÝch häc m«n nµy (sau ®©y lµ sè liÖu ®iÒu tra ®Çu n¨m t¹i líp 9A khi cha ¸p dông ®Ò tµi nµy vµo gi¶ng d¹y). Sè lîng Tû lÖ Sè em kh«ng yªu thÝch m«n häc 25 59% Sè em xem ®ã nh mét m«n phô 11 26% Sè em yªu thÝch m«n häc 6 15% II. Nguyªn nh©n: Nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc tiÔn ®ã cã mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ: - C¸c em cha t×m thÊy høng thó trong qu¸ tr×nh häc. - C¸c em thÊy khã, ch¸n n·n vµ cã ý thøc Ø l¹i. - C¸c em cha thÊy ®îc tÇm quan träng cña bé m«n. Së dÜ dÉn tíi thùc tÕ trªn mét phÇn chñ yÕu lµ do gi¸o viªn cha t¹o ®îc nh÷ng tiÕt häc l«i cuèn häc sinh. Nªn dÉn ®Õn chÊt lîng thÊp. III. Gi¶i ph¸p kh¾c phôc. §Ó ®¹t ®îc íc väng “N©ng cao chÊt lîng häc tËp cña häc sinh trong giê d¹y m«n Ho¸ häc” b¶n th©n t«i ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc sau: 1. Tríc hÕt b¶n th©n t«i ph¶i n¾m v÷ng cÊu tróc ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa cña tõng líp häc, tõng cÊp häc vµ c¶ ch¬ng tr×nh cña bé m«n, trong khi gi¶ng bµi, t«i gióp häc sinh vËn dông kiÕn thøc ®· häc, x©y dùng kiÕn thøc míi hoÆc khi gi¶ng xong kiÕn thøc míi, t«i cã thÓ x¸c ®Þnh cho c¸c em híng ®Ó c¸c em häc lªn c¸c líp trªn. VÝ dô: D¹y ®Þnh nghÜa vÒ axÝt ë líp 9, t«i cho häc sinh nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa axÝt ë líp 8, tõ ®ã híng dÉn cho häc sinh x©y dùng ®Þnh nghÜa axÝt ë líp 9. §Õn ®©y t«i x¸c ®Þnh cho häc sinh ®Þnh nghÜa vÒ a xÝt nã kh«ng dõng l¹i ë ®©y mµ cã ®iÒu kiÖn häc lªn líp trªn ®Þnh nghÜa vÒ axÝt cßn ®îc më réng h¬n n÷a (Dung dÞch axÝt lµ mét hîp chÊt cã kh¶ n¨ng ph©n li ra H +) hoÆc ®Þnh nghÜa vÒ «xi ho¸ khö, ®Þnh nghÜa vÒ Baz¬ còng t¬ng tù. Ngoµi ra viÖc n¾m v÷ng cÊu tróc ch¬ng tr×nh cßn gióp t«i më réng ®îc nhiÒu kiÕn thøc trong giê d¹y cho häc sinh, nhÊt lµ ®èi víi häc sinh chuyªn. Häc sinh kh¸ giái vµ gióp t«i cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶ng d¹y häc sinh trong toµn cÊp häc. 2 2. X¸c ®Þnh ®óng d¹ng bµi ®Ó d¹y ®óng ph¬ng ph¸p ®Æc trng cña bé m«n vµ ®óng víi ph¬ng ph¸p cña tõng lo¹i bµi d¹y, ®èi víi m«n ho¸ häc cã c¸c d¹ng bµi sau: - D¹ng bµi lý thuyÕt. - D¹ng bµi thùc hµnh - D¹ng bµi luyÖn tËp. - D¹ng bµi «n tËp tæng kÕt. - D¹ng bµi kiÓm tra häc sinh. (PhÇn nµy ®· ®îc x¸c ®Þnh râ trong ph©n phèi ch¬ng tr×nh). 3. §äc kÜ bµi d¹y ®Ó hiÓu ®óng ý cña ngêi viÕt s¸ch gi¸o khoa, vÒ kiÕn thøc c¬ b¶n vµ c¸ch tr×nh bµy kiÕn thøc cña t¸c gi¶, n¾m ®îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c kiÕn thøc tõ ®ã kh¾c s©u ®îc kiÕn thøc träng t©m cho häc sinh vµ lµm cho häc sinh thÊy râ con ®êng ®i ®Õn kiÕn thøc råi híng dÉn cho c¸c em ph¸t hiÖn ra kiÕn thøc. VÝ dô: D¹y bµi “¤xi ë líp 8” kiÕn thøc träng t©m cña bµi lµ phÇn tÝnh chÊt ho¸ häc cña «xi, t«i ®· lµm cho häc sinh thÊy râ con ®êng ®i ®Õn kiÕn thøc lµ b»ng thÝ nghiÖm thùc tÕ, ®Ó c¸c em n¾m ®îc c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc cña «xi vµ ®Ó híng dÉn cho c¸c em ph¸t hiÖn ra kiÕn thøc qua tõng thÝ nghiÖm, t«i cho häc sinh thÊy râ c¸c chÊt ®em t¸c dông cïng víi viÖc c¸c em quan s¸t thÝ nghiÖm vµ vËn dông vèn kiÕn thøc cã s½n ®Ó cã thÓ dù ®o¸n s¶n phÈm t¹o thµnh sau ph¶n øng vµ dÉn ®Õn kÕt luËn, cô thÓ: TÝnh chÊt «xi t¸c dông víi s¾t, t«i cho häc sinh biÕt c¸c chÊt ®em t¸c dông lµ «xi vµ s¾t, häc sinh quan s¸t thÝ nghiÖm thÊy cã h¹t nãng ®á b¾n ra, c¸c em sÏ ®ù ®o¸n s¶n phÈm lµ Fe3O4 (mµu n©u), tõ ®ã c¸c em rót ra ph¬ng tr×nh : 3Fe + 2O2 = to Fe3O4. Ngoµi viÖc hiÓu ®óng ý nghÜa cña ngêi viÕt s¸ch cßn gióp t«i vËn dông thªm kiÕn thøc cña tµi liÖu tham kh¶o ®Ó më réng vµ n©ng cao kiÕn thøc cho häc sinh (ë nh÷ng lóc cÇn thiÕt). §ång thêi tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng d¹y sai kiÕn thøc cho häc sinh. VÝ dô: D¹y bµi níc (tiÕt 55 - Ho¸ 8) Cho 1 mÉu kim lo¹i Na nhá b»ng h¹t ®Ëu xanh vµo cèc níc. NhËn xÐt: Natri ph¶n øng víi níc nãng ch¶y thµnh giät trßn cã mµu tr¾ng chuyÓn ®éng nhanh trªn mÆt níc. mÉu Na tan dÇn cho ®Õn hÕt, cã khÝ bay ra ph¶n øng to¶ nhiÒu nhiÖt. Dung dÞch t¹o thµnh cho quú tÝm vµo thÊy chuyÓn sang mµu xanh, cho fªnol phtalein vµo chuyÓn sang mµu ®á. Lµm bay h¬i dung dÞch thu ®îc 3 ta sÏ ®îc mét chÊt r¾n tr¾ng. C¸c em dù ®o¸n khÝ ®ã lµ khÝ g× vµ chÊt r¾n tr¾ng? viÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 ( HS tù x¸c ®Þnh khÝ bay ra trong thÝ nghiÖm lµ H 2, chÊt r¾n tr¾ng thu ®îc sau ph¶n øng lµ NaOH) Gi¸o viªn giíi thiÖu vÒ hîp chÊt NaOH vµ dÉn d¾t häc sinh ®Þnh nghÜa vÒ baz¬ th«ng qua hiÖn tîng mµ ta quan s¸t ë trªn. VËy dung dÞch baz¬ lµm ®æi mµu quú tÝm thµnh xanh vµ fªnol thµnh ®á. Nh vËy, tãm l¹i th«ng qua c¸c thÝ nghiÖm häc sinh ph¶i tù suy luËn ra s¶n phÈm t¹o thµnh vµ viÕt ®îc c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹. §ång thêi qua ®ã c¸c em h×nh thµnh nªn kiÕn thøc míi. 4. BiÕn kiÕn thøc cña SGK, tµi liÖu tham kh¶o thµnh kiÕn thøc khi truyÒn thô cho häc sinh, tõ ®ã t«i ®· g©y cho häc sinh mét niÒm tin v÷ng ch¾c vÒ kiÕn thøc ë c«, c¸c em thÊy c« thÇy lµ thiªng liªng cao c¶ vµ gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh ph¶i cã mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh vÒ kiÕn thøc nhng råi l¹i ®îc quy tô t¹i mét ®iÓm. 5. TiÕn hµnh ph©n lo¹i häc sinh thµnh 4 ®èi tîng (Giái, kh¸, trung b×nh, yÕu) vµ t×m hiÓu häc sinh con th¬ng binh, con liÖt sü, con må c«i ®Ó trong khi gi¶ng d¹y t«i bao qu¸t ®ñ c¸c ®èi tîng sao cho tÊt c¶ c¸c häc sinh giái, phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm, häc sinh con th¬ng binh liÖt sü. V× m«n häc nµy häc sinh kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó häc båi dìng buæi chiÒu nh 2 m«n v¨n, to¸n. §ång thêi th«ng qua viÖc ph©n lo¹i häc sinh t«i ®· híng nghiÖp cho mét sè häc sinh trong líp ®i vµo mét sè nghÒ nh: §¹i häc má ®Þa chÊt, c«ng nh©n s¶n xuÊt ph©n bãn §¹i häc B¸ch khoa (khoa ho¸ thùc phÈm )… §©y lµ mét viÖc lµm rÊt quan träng, nã sÏ ®¸p øng víi môc tiªu gi¸o dôc cña nhµ trêng THCS ®ã lµ ®Þnh híng nghÒ cho c¸c em, cô thÓ vµo n¨m 2007 - 2008 líp 9A c¸c em häc vµo nhãm kh¸, t«i híng c¸c em thi vµo c¸c trêng ®¹i häc,nh §H má ®ÞachÊt, §H B¸ch khoa…Sè häc sinh trung b×nh,yÕu t«i híng c¸c em chän thi vµo c¸c trêng, ngµnh nghÒ phï hîp víi n¨ng lùc cña b¶n th©n , c¸c em cã thÓ lµm c«ng nh©n trong nhµ m¸y chÕ biÕn dÇu má…… Nh vËy ngay tõ khi häc THCS c¸c em ®· cã íc m¬ cho t¬ng lai sau nµy . 6. TiÕn hµnh so¹n bµi ®Ó t«i x¸c ®Þnh híng träng t©m cña bµi d¹y vµ s¾p xÕp c¸c kiÕn thøc cña bµi thµnh mét hÖ thèng kiÕn thøc l«gÝc, chÆt chÏ theo kiÓu d¹y häc nªu vÊn ®Ò vµ b»ng ph¬ng ph¸p thÇy thiÕt kÕ, trß thi c«ng “HÖ thèng c©u hái ph¶i l«gÝc” theo hÖ thèng kiÕn thøc cña bµi vµ ng¾n gän, râ rµng, phï hîp víi 4 4 ®èi tîng häc sinh ®Ó huy ®éng nhiÒu häc sinh lµm viÖc trªn líp (®Ó c¸c em thÊy ch¬ng tr×nh mµ s¸ch gi¸o khoa ®a ra kh«ng cã g× lµ qu¸ t¶i rÊt phï hîp). * Tãm l¹i: §èi víi t«i so¹n bµi lµ mét h×nh thøc gi¶ng thö ®Ó ph©n bè thêi gian cho phï hîp víi tõng phÇn kiÕn thøc cña bµi vµ ®Ó bá bít c¸c ng«n ng÷ thõa, c¸c c©u hái vông, gióp häc sinh hiÓu bµi mét c¸ch ch¾t läc, nhÑ nhµng. Tuy nhiªn ®Ó tiÕt häc cã chiÒu s©u vÒ mÆt kiÕn thøc th× trong mçi bµi d¹y gi¸o viªn ph¶i t×m ®îc ®iÓm nhÊn cña mçi bµi. Tõ ®ã c¸c em kh¾c s©u ®îc kiÕn thøc vµ hiÓu s©u h¬n. VÝ dô: Khi d¹y bµi bengen (TiÕt 49 - líp 9) Gi¸o viªn cho häc sinh gi¶i thÝch cÊu t¹o cña vßng bengen. hoÆc hoÆc Sì dÜ bengen cã thÓ viÕt ®îc 1 trong 3 c«ng thøc trªn lµ do bengen cã cÊu t¹o ®Æc biÖt. C¸c liªn kÕt π vµ δ kh«ng ®Þnh sø t¹i mét chæ mµ lu©n phiªn trong vßng bengen, trong ®ã nguyªn tö c¸cbon ë tr¹ng th¸i lai ho¸ sp 2, toµn bé c¸c nguyªn tö trong ph©n tö ®Òu n»m trong cïng mét mÆt ph¼ng. V× vËy khi tham gia ph¶n øng thÕ, ta cã thÓ thÕ ë bÊt k× vÞ trÝ nµo trong vßng bengen. H¬n n÷a gãc liªn kÕt lµ 1200, ®é dµi liªn kÕt C - C ng¾n h¬n so víi liªn kÕt ®¬n C-C trong ªtan vµ dµi h¬n liªn kÕt ®«i C = C trong ªtylen. C¸c liªn kÕt π trong vßng bengen t¹o ra hÖ khÐp kÝn bÒn v÷ng. §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n lµm cho c¸c liªn kÕt π trong vßng bengen bÒn h¬n c¸c liªn kÕt π trong ªtylen vµ axªtilen . V× vËy ben zen kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch Br2 vµ dung dÞch thuèc tÝm (kh¸c víi ªtilen vµ axªtilen). Qua ®©y c¸c em cã thÓ n¾m s©u h¬n vÒ b¶n chÊt cña cÊu t¹o vßng ben zen vµ tõ ®ã gi¶i thÝch t¹i sao ben zen l¹i cã nh÷ng tÝnh chÊt nh vËy. VÝ dô : Khi d¹y bµi : TÝnh chÊt ho¸ häc cña axit ( TiÕt 5 - Líp 9) Trong khi lµm thÝ nghiÖm gi÷a axit HCl vµ baz¬ NaOH cña c¸c nhãm . Cho quú tÝm vµo s¶n phÈm thu ®îc ta thÊy cã nh÷ng trêng hîp sau : * Quú tÝm vÉn mµu tÝm * Quú tÝm chuyÓn sang mµu xanh * Quú tÝm chuyÓn sang mµu ®á Gi¶i thÝch kÕt qu¶ cña c¸c nhãm nh thÕ nµo? GV cho c¸c em th¶o luËn nhãm. §iÒu ®ã ®îc gi¶i thÝch lµ nÕu axit vµ ba z¬ tham gia hÕt (Trêng hîp 5 1), baz¬ d (Trêng hîp 2), axit d ( Trêng hîp 3) . Nh vËy c¸c em ®· gi¶i thÝch ®îc nh÷ng hiÖn tîng quan s¸t ®îc cña thÝ nghiÖm . Nªn khi lµm phÇn bµi tËp cã liªn quan ®Õn thiÕu thõa c¸c em nhËp cuéc rÊt dÔ dµng . VÝ dô1 : §em 19,6g H2SO4 t¸c dông víi 12g NaOH . Cho quú tÝm vµo s¶n phÈm thu ®îc ? Theo em mµu cña giÊy quú thay ®æi nh thÕ nµo . Gi¶i thÝch Gi¶i : H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O Sè mol H2SO4 tham gia ph¶n øng lµ : n H2SO4 = 19,6/98 = 0,2 mol Sè mol NaOH tham gia ph¶n øng lµ : n NaOH = 12/40 = 0,3 mol Ta cã tû lÖ : 0,2/1 > 0,3/2 . §iÒu ®ã chøng tá H2SO4 d . Nªn ta cho giÊy quú tÝm vµo s¶n phÈm thu ®îc, giÊy quú sÏ chuyÓn sang mµu ®á ( nh vËy vÝ dô nµy r¬i vµo trêng hîp 3 ) VÝ dô 2 : Cho 500ml KOH 1M t¸c dông víi 200ml HCl 2M . Cho quú tÝm vµo s¶n phÈm thu ®îc ? Theo em mµu cña giÊy quú thay ®æi nh thÕ nµo . Gi¶i thÝch Gi¶i : HCl + KOH  KCl + H2O Sè mol KOH tham gia ph¶n øng lµ : n KOH = 0,5.1 = 0,5mol Sè mol HCl tham gia ph¶n øng lµ : n HCl = 0,2. 2 = 0,4mol Ta cã tû lÖ : 0,5/1 > 0,4/1. §iÒu ®ã chøng tá KOH d . Nªn ta cho giÊy quú tÝm vµo s¶n phÈm thu ®îc, giÊy quú sÏ chuyÓn sang mµu ®á ( nh vËy vÝ dô nµy r¬i vµo trêng hîp 2 ) VÝ dô3 : §em 2l H2SO4 0,3M t¸c dông víi 48g NaOH . Cho quú tÝm vµo s¶n phÈm thu ®îc ? Theo em mµu cña giÊy quú thay ®æi nh thÕ nµo . Gi¶i thÝch. Gi¶i : H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O Sè mol H2SO4 tham gia ph¶n øng lµ : n H2SO4 = 2.0,3 = 0,6 mol Sè mol NaOH tham gia ph¶n øng lµ : n NaOH = 48/40 = 1,2 mol 6 Ta cã tû lÖ : 0,6/1 = 1,2/2 . §iÒu ®ã chøng tá c¸c chÊt ®· tham ra hÕt kh«ng chÊt nµo cßn d vµ s¶n phÈm t¹o thµnh lµ muèi trung tÝnh . Nªn ta cho giÊy quú tÝm vµo s¶n phÈm thu ®îc, giÊy quú sÏ vÉn tÝm ( nh vËy vÝ dô nµy r¬i vµo trêng hîp 1) ChÝnh v× thÕ mét lÇn n÷a t«i muèn kh¼ng ®Þnh viÖc t¹o ra nh÷ng ®iÓm nhÊn trong mçi bµi d¹y lµ rÊt quan träng, t¹o ra Ên tîng víi c¸c em trong qu¸ tr×nh häc vµ kh¾c s©u kiÕn thøc c¬ b¶n . 7. Ho¸ häc lµ mét m«n khoa häc thùc nghiÖm, tõ c¸c thÝ nghiÖm thùc hµnh ®Ó gióp häc sinh hiÓu bµi, v× vËy cÇn thiÕt t«i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô ho¸ chÊt ®Ó lµm thÝ nghiÖm, bè trÝ thÝ nghiÖm kh«ng cång kÒnh, mang tÝnh chÊt thÈm mü khoa häc thao t¸c thÝ nghiÖm cña gi¸o viªn ph¶i thµnh th¹o, nhÑ nhµng, khÐo lÐo, gi¸o viªn ph¶i lµm thö tríc ®Ó tr¸nh c¸c trêng hîp do ho¸ chÊt b¶o qu¶n kh«ng tèt hoÆc do bè trÝ thÝ nghiÖm mµ dÉn ®Õn thÝ nghiÖm kh«ng thµnh c«ng, gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ ®Ó gi¶i thÝch cho häc sinh c¸c t×nh huèng bÊt tr¾c xÈy ra khi lµm thÝ nghiÖm. 8. Lªn líp gi¶ng bµi: Vµo líp t«i n¾m sÜ sè häc sinh, quan s¸t phong c¶nh S ph¹m cña líp häc ®Ó chuÈn bÞ cho häc sinh cã t thÕ tèt ®Ó chuÈn bÞ bíc vµo tiÕt häc. - KiÓm tra bµi cò. - Yªu cÇu cÇn ph¶i kiÓm tra ®îc kiÕn thøc träng t©m cña bµi, gióp cho häc sinh nhí l¹i, kh¾c s©u mét lÇn n÷a ®Ó vËn dông khi gi¶i quyÕt bµi míi, c©u hái hoÆc bµi tËp kiÓm tra ph¶i râ rµng phï hîp víi 4 ®èi tîng häc sinh (Giái, kh¸, trung b×nh, yÕu) ®Ó chèng häc sinh lêi häc, hay häc vÑt, kh«ng kiÓm tra nhiÒu kiÕn thøc víi mét häc sinh. Thùc hiÖn t«i cho häc sinh gÊp s¸ch vë l¹i råi ®Æt c©u hái hoÆc nªu bµi tËp cho c¶ líp, gäi mét häc sinh lªn b¶ng, c¶ líp lµm nh¸p hoÆc theo dâi b¹n tr¶ lêi, t«i cho 1 häc sinh kh¸c nhËn xÐt bæ sung, cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt, bæ sung vµ cho ®iÓm häc sinh. Ngoµi ra gi¸o viªn cã thÓ ®a ra nh÷ng c©u hái ®Ó phôc vô cho bµi häc míi mµ kh«ng liªn quan ®Õn kiÕn thøc cña bµi häc ngay tríc ®ã. VÝ dô: Khi d¹y bµi “TÝnh chÊt chung cña phi kim” (TiÕt 30 - líp 9) Ta cã thÓ ®a ra c¸c c©u hái kiÓm tra bµi cò nh sau: C©u 1: Nªu tÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i C©u 2: Nªu tÝnh chÊt ho¸ häc cña «xi mµ em ®· ®îc häc ë líp 8. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹. 7 Nh vËy cã thÓ th«ng qua 2 c©u hái trªn mµ c¸c em ®· h×nh thµnh nªn tÝnh chÊt ho¸ häc cña phi kim. * T¸c dông víi kim lo¹i t¹o thµnh muèi hoÆc axÝt. * NhiÒu phi kim t¸c dông víi «xi t¹o thµnh «xÝt axÝt HoÆc gi¸o viªn cã thÓ ®a ra c©u hái trong phÇn kiÓm tra bµi cò . Khi d¹y bµi (TÝnh chÊt chung cña c¸c phi kim ) nh sau : Em h·y hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau (ghi trªn b¶ng phô hoÆc giÊy trong). Vµ cho biÕt ho¸ trÞ cña Fe trong c¸c s¶n phÈm thu ®îc . 1. 2Fe + 3Cl2 t0  2FeCl3 (Fe ho¸ trÞ III) 2. 3Fe + 2O2 t0  Fe3O4 (Fe ho¸ trÞ c¶ II vµ III) 3. Fe + S FeS (Fe ho¸ trÞ II) t0  Nh vËy khi d¹y ®Õn phÇn “Møc ®é ho¹t ®éng ho¸ häc cña Phi kim” gi¸o viªn dùa trªn 3 ph¬ng tr×nh mµ c¸c em ®· ®îc lµm trong phÇn kiÓm tra bµi cò. Tõ ®ã GV cho c¸c em kh¸i qu¸t ®îc møc ®é ho¹t ®éng ho¸ häc cña c¸c phi kim Cl2, O2, S nh sau Cl2 > O2 > S. Nh vËy viÖc hái bµi cò rÊt quan träng nã võa gióp c¸c em h×nh thµnh kiÕn thøc bµi míi vµ «n l¹i kiÕn thøc ®· häc . Tuy nhiªn cã mét sè bµi ®Æc biÖt th«ng qua bµi míi ta «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc cò . - Gi¶ng bµi míi (D¹ng bµi lý thuyÕt kiÓu thùc hµnh) t«i cho häc sinh n¾m cô thÓ c¸c dông cô ho¸ chÊt cÇn cho mét thÝ nghiÖm, c¸ch lµm thÝ nghiÖm gióp c¸c em tù lµm thÝ nghiÖm ®Ó nghiªn cøu quan s¸t, híng dÉn cho häc sinh dïng c¸c dÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt mét ph¶n øng ho¸ häc xÈy ra (dÊu hiÖu to¶ nhiÖt hay h¬i kÕt tña…). Tõ ®ã ph¸t hiÖn ra hiÖn tîng cña thÝ nghiÖm råi dïng kiÕn thøc tæng hîp ®Ó gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng vµ suy ra kÕt luËn. VÝ dô: D¹y bµi tÝnh chÊt ho¸ häc cña «xi (O2 + Fe) - Dông cô vµ ho¸ chÊt. - TiÕn hµnh thÝ nghiÖm. - HiÖn tîng vµ gi¶i thÝch. - KÕt luËn: 3Fe + 2O2 =to Fe3O4 * Chó ý cÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh tù lµm thÝ nghiÖm, nghiªn cøu hoÆc c¸c em ®îc quan s¸t cô thÓ, sê tËn tay ®Ó häc sinh ph¸t hiÖn ra hiÖn tîng thÝ nghiÖm, chèng ®èi häc vÑt, chèng quan ®iÓm cho r»ng vËt chÊt do thîng ®Õ t¹o ra, tõ ®Êy g©y cho häc sinh mét niÒm tin vµo khoa häc, gi¸o dôc häc sinh chÝnh x¸c khoa häc, t¸c phong nghiªn cøu khoa häc, rÌn luyÖn kü n¨ng thao t¸c thÝ nghiÖm, híng dÉn häc sinh sö dông s¸ch gi¸o khoa hîp lý. 8 VÝ dô: Khi d¹y bµi “AxÝt axªtÝc” líp 9, t«i ®· cho c¸c em tiÕn hµnh thÝ nghiÖm cña dung dÞch axÝt axªtÝc lÇn lît vµo c¸c èng nghiÖm ®ùng c¸c chÊt sau: quú tÝm, dung dÞch NaOH cã phªnol phtalein ,CaO, Zn, Na2CO3. Qua c¸c thÝ nghiÖm xÈy ra, c¸c em tù rót ra nhËn xÐt. AxÝt axªtÝc lµ mét axÝt h÷u c¬ cã tÝnh chÊt cña mét axÝt. Tuy nhiªn axÝt axªtÝc lµ mét axÝt yÕu. Ph¬ng tr×nh ho¸ häc: CH3COOH(dd) + NaOH(dd)  CH3COONa(dd) + H2O (l) 2CH3COOH(dd) + Na2CO3 (dd)  2CH3COONa(dd) + H2O (l) + CO2 (k) C¸c em l¹i quan s¸t thÝ nghiÖm ph¶n øng cña rîu ªtylÝc vµ axÝt axªtÝc. §Ó kh¸m ra tÝnh chÊt ®Æc biÖt gi÷a axÝt axªtÝc víi c¸c axÝt v« c¬ mµ ta ®· häc. CH3COOH (l) + C2H5OH (l) H2SO4 ®Æc t0 CH3COOC2H5 (l) + H2O (l) HoÆc trong khi d¹y bµi thùc hµnh. T«i ®· chia c¸c em trong líp theo ®¬n vÞ nhãm hoÆc tæ (trong mnçi nhãm nh vËy t«i cã cho c¸c em cö ra nh÷ng em nhãm trëng vµ th ký), cho c¸c nhãm ®ång thêi cïng tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm theo yªu cÇu cña s¸ch gi¸o khoa. Sau khi c¸c em ®· hoµn thµnh tèt c¸c thÝ nghiÖm, th ký ghi hiÖn tîng quan s¸t ®îc, nhËn xÐt vµ tiÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc minh ho¹ c¸c thÝ nghiÖm cña nhãm m×nh ( nÕu cã ). Gi¸o viªn chØ duy nhÊt lµm mét nhiÖm vô lµ ®a c¸c b¶n giÊy trong ghi kÕt qu¶ cña c¸c nhãm,lªn m¸y chiÕu h¾t , cho c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt ®Ó rót ra kÕt qu¶ chÝnh x¸c nhÊt. VÝ dô : Bµi thùc hµnh sè 5 ( TiÕt 52 –Líp 8) Sau khi ph¸t dông cô ho¸ chÊt cho HS ,GV cÇn nh¾c l¹i mét sè ®iÓm trong néi quy phßng thÝ nghiÖm ,®Æc biÖt lµ quy t¾c ®¶m b¶o an toµn ( NÕu cã TN cÇn vÏ hoÆc m« t¶ c¸c bíc tiÕn hµnh TN th× GV nªn lµm phÇn nµy trªn b¶ng phô ) ThÝ nghiÖm 1: §iÒu chÕ hi®r« tõ axit clo hi®rÝc (HCl) ,kÏm . §èt ch¸y hi®r« trong kh«ng khÝ ThÝ nghiÖm 2: Thu khÝ hi®r« b»ng c¸ch ®Èy kh«ng khÝ ThÝ nghiÖm 3 : Hi®r« khö ®ång (II) «xÝt C¸c nhãm tiÕn hµnh vµ ghi chÐp hiÖn tîng quan s¸t ®îc ,nhËn xÐt vµ ghi kÕt qu¶ thu ®îc cña nhãm theo mÉu sau : TT TN: 1 TN: 2 HT quan s¸t NhËn xÐt HT Gi¶i thÝch HT ViÕt PTHH 9 TN: 3 ………………. ( HT : ViÕt t¾t cña tõ hiÖn tîng ) Sau ®ã c¸c nhãm nhËn xÐt lÉn nhau vµ ®a ra kÕt qu¶ ®óng nhÊt ( GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm tõng nhãm ) Bíc cuèi cïng sau khi lµm xong thÝ nghiÖm c¸c nhãm ph¶i tù dän dÑp ,lau chïi s¹ch sÏ ,thu håi nh÷ng ho¸ chÊt cßn d vµ xö lý theo néi quy ®Æt ra cña phßng thÝ nghiÖm . 9. T¹o høng thó cho HS trong nh÷ng tiÕt d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö : Ngµy nay, khoa häc hiÖn ®¹i viÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ th«ng tin vµo nh÷ng tiÕt häc lµ rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng. Nã t¹o høng thó cho c¸c em tiÕp cËn th«ng tin vµ kh¸m ph¸ tiÕt häc mét c¸ch say mª, nhÑ nhµng vµ hiÖu qu¶ cao. Song kh«ng ph¶i bÊt k× tiÕt häc nµo mµ chóng ta d¹y gi¸o ¸n ®iÖn tö còng hay c¶. Nh÷ng tiÕt d¹y mang mµu s¾c cña thùc tÕ thêng ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n trong nh÷ng tiÕt d¹y gi¸o ¸n ®iÖn tö. Sau ®©y t«i xin giíi thiÖu hai bµi ®iÓn h×nh mµ t«i ®· tõng so¹n vµ d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö trong thêi gian qua, mµ t«i c¶m thÊy cã hiÖu qu¶. Mét trong nh÷ng ®iÒu mµ t«i muèn giíi thiÖu trong sö dông gi¸o ¸n ®iÖn tö lµ gi¸o viªn t¹o ra « ch÷ ®Ó hÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong bµi gióp c¸c em còng cè tèt h¬n. VÝ dô: Bµi “DÇu má vµ khÝ thiªn nhiªn” TiÕt 50 - líp 9 ë ®©y t«i xin giíi thiÖu phÇn « ch÷ mµ t«i ®· sö dông trong viÖc cñng cè kiÕn thøc. §Ó kh¸m ph¸ cét däc cña bµi häc h«m nay, chóng ta lÇn lît nghin cøu 7 hµng ngang sau ®©y : 1. Hµng ngang thø nhÊt gåm 5 ch÷ c¸i: Mét trong nh÷ng tµi nguyªn quý gi¸ cña ViÖt Nam vµ nhiÒu quèc gia kh¸c (DÇu má) 2. Hµng ngang thø hai gåm 8 ch÷ c¸i: Mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p ®Ó thu ®îc c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ dÇu má (Chng cÊt) 3. Hµng ngang thø 3 gåm 9 ch÷ c¸i: øng dông cña khÝ thiªn nhiªn trong ®êi sèng (Nhiªn liÖu) 4. Hµng ngang thø 4 gåm 5 ch÷ c¸i: §©y lµ h×nh thøc khai th¸c dÇu hiÖn nay (Khoan) 5. Hµng ngang sè 5 gåm 4 ch÷ c¸i: Mét trong nh÷ng s¶n phÈm chÕ biÕn tõ dÇu má (X¨ng). 6. Hµng ngang sè 6 gåm 5 ch÷ c¸i: Thµnh phÇn chñ yÕu cña khÝ thiªn nhiªn vµ khÝ dÇu má (Mª tan). 10 7. Hµng ngang sè 7 gåm 11 ch÷ c¸i: Mét c¸ch nãi kh¸c ®i cña ph¬ng ph¸p Cr¾c kinh (BÎ g·y ph©n tö) C N H i H ª D Ç t ¦ N G c Ê N l i Ö u K H o a n X ¨ T a n B Î G M £ u n g · y M á p H © n T ö §Õn ®©y gi¸o viªn cho häc sinh ph¸t hiÖn ra hµng däc cña bµi h«m nay lµ “DÇu nÆng”. Gi¸o viªn giíi thiÖu : DÇu nÆng  Cr¾c  kinh  x¨ng + hçn hîp khÝ Ph¶n øng nµy c¸c em ®· ®îc häc trong bµi. (Lu ý: NÕu trong qu¸ tr×nh kh¸m ph¸ hµng ngang em nµo ph¸t hiÖn ra cét däc cã th× thÓ ®äc lu«n, sau ®ã ta kh¸m ph¸ nh÷ng hµng ngang cßn l¹i ) Sau ®©y lµ tiÕt thø 2: TiÕt 51 - Nhiªn liÖu (líp 9) §Ó kh¸m ph¸ cét däc cña bµi häc h«m nay, chóng ta lÇn lît nghin cøu 7 hµng ngang sau ®©y : 1. Hµng ngang thø nhÊt gåm 8 ch÷ c¸i: Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña nhiªn liÖu khi ch¸y (Ph¸t s¸ng). 2. Hµng ngang thø hai gåm 9 ch÷ c¸i: Dùa vµo ®©y ngêi ta cã thÓ ph©n loai ®îc nhiªn liÖu. ( Tr¹ng th¸i ) 3. Hµng ngang sè 3 gåm 7 ch÷ c¸i: §©y lµ mét lo¹i than trÎ nhÊt ®îc h×nh thµnh díi ®¸y c¸c ®Çm lÇy ( Than bïn ) 4. Hµng ngang sè bèn gåm 6 ch÷ c¸i: §©y lµ mét lo¹i than ®îc h×nh thµnh do thùc vËt bÞ vïi lÊp díi ®Êt vµ ph©n huû hµng triÖu n¨m. (Than má) 5. Hµng ngang sè 5 gåm cã 2 ch÷ c¸i: §©y lµ mét lo¹i nhiªn liÖu ®îc dïng tõ xa xa (gç) 6. Hµng ngang sè 6 gåm cã 6 ch÷ c¸i: §©y lµ mét lo¹i nhiªn liÖu láng dïng lµm nhiªn liÖu (dÇu ho¶) 7. Hµng ngang sè 7 gåm 8 ch÷ c¸i: Mét hiÖn tîng cña tù nhiªn ®îc c¶nh b¸o vµo nh÷ng ngµy hanh kh« (ch¸y rõng) 11 ¤ ch÷ cét däc cña chóng ta bµi nµy lµ lµ “Than gÇy”, ®©y lµ mét lo¹i than chiÕm trªn 90%C cã n¨ng suÊt to¶ nhiÖt lín ®îc dïng lµm nhiªn liÖu mµ c¸c em ®· ®îc häc trong bµi. T R ¹ P H ¸ T S ¸ N G T H ¸ I T h A N B H A N M á G ç D Ç u ¸ y R T C H N G ï N H o ¶ õ N G Trß ch¬i « ch÷ cßn ®îc tæ chóng t«i khai triÓn trong c¸c dÞp 26-3, dÞp 30-4 ; 1-5 víi kiÕn thøc vÒ ho¸ häc 8,9 c¸c em t×m ngay ra « ch÷ cét däc lµ “ Thµnh lËp ®oµn” vµ “ TiÕn vÒ sµi gßn” ®îc c¸c em tham gia rÊt nhiÖt t×nh ,chóng t«i cã ph¸t phÇn thëng cho 5 em lµm nhanh vµ chÝnh x¸c nhÊt . 10. Liªn hÖ thùc tÕ cuéc sèng vµ hiÓu biÕt x· héi : Trong ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi th«ng thêng sau mçi bµi ®Òu cã phÇn “Em cã biÕt” gi¸o viªn nªn cho c¸c em ®äc trong tiÕt d¹y cña m×nh. §©y lµ nh÷ng th«ng tin rÊt bæ Ých mµ c¸c em cÇn biÕt ®Ó cã nh÷ng kinh nghiÖm trong cuéc sèng vµ hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi xung quanh m×nh. Sau ®©y t«i xin trÝch mét vµi thÝ dô ®iÓn h×nh. VÝ dô: Bµi Níc (TiÕt 55 - líp 8) c¸c vai thÊy ®îc vai trß cña níc trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt, chèng « nhiÔm nguån níc, ngoµi ra cßn mét sè th«ng tin sau: §Ó cã ®îc mét tÊn s¶n phÈm, lîng níc cÇn tiªu thô nh sau: Than cÇn tõ 3 5 tÊn níc, dÇu má tõ 30 - 50 tÊn níc, giÊy gõ 200 - 300 tÊn níc, g¹o tõ 5000 10.000 tÊn níc, thÞt tõ 20.000 - 30.000 tÊn níc. VÝ dô: Bµi C¸c «xÝt cña c¸c bon (TiÕt 34- Líp 9): * KhÝ CO cã thÓ g©y chÕt ngêi. CO ®îc sinh ra tõ c¸c lß khÝ than, ®Æc biÖt lµ khÝ ñ bÕp than (do bÕp kh«ng cung cÊp ®Çy ®ñ khÝ «xi cho than ch¸y). §· cã mét sè trêng hîp tö vong do ñ than trong nhµ ®ãng kÝn cöa. §ã lµ do nång ®é khÝ CO sinh ra tõ bÕp than ñ trong phßng kÝn qua møc cho phÐp, khÝ CO kÕt hîp víi hªm«globin trong m¸u ng¨n kh«ng cho m¸u nhËn «xi vµ cung cÊp «xi cho c¸c tÕ bµo vµ do ®ã g©y tö vong cho CÇn ®un than ë n¬i tho¸ng giã. TuyÖt ®èi kh«ng dïng bÕp than ®Ó sëi vµ ñ bÕp trong phßng kÝn. 12 * T¹i sao CO2 ®îc dïng ®Ó dËp t¾t ®¸m ch¸y. KhÝ CO2 nÆng h¬n kh«ng khÝ vµ kh«ng t¸c dông víi «xi nªn nã cã t¸c dông ng¨n kh«ng cho vËt ch¸y tiÕp xóc víi kh«ng khÝ. Do ®ã khÝ CO 2 ®îc dïng ®Ó dËp t¾t ®¸m ch¸y. Ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu bµi viÕt vÒ phÇn “em cã biÕt ” rÊt hay, gv kh«ng nªn bá qua phÇn nµy vµ cã thÓ ph©n tÝch thªm cho c¸c em hiÓu nh÷ng ®iÒu ®iÖu kú cã ë xung quanh m×nh vµ thªm yªu m«n häc . IV. KÕt qu¶: Sau khi ¸p dông ®Ò tµi nµy vµo gi¶ng d¹y t«i thÊy chÊt lîng häc sinh ®îc n©ng cao râ rÖt. C¸c em ®· rÊt høng thó mçi khi häc. C¸c em ®Òu nãi víi t«i r»ng nhÊt ®Þnh sau nµy lªn cÊp 3 chóng em sÏ ®i theo ban A. TT Sè lîng Tû lÖ Sè em kh«ng yªu thÝch m«n häc 3 7% Sè em xem ®ã nh mét m«n phô 5 12% Sè em yªu thÝch m«n häc 34 81% Cô thÓ lµ trong n¨m häc võa qua t¹i líp 9A sè c¸c em cã ®iÓm tæng kÕt trªn 8,0 t¹i líp 9A ®¹t 15 em trong HKI vµ trong ®ã cã 2 em tham gia häc sinh giái tØnh. ( Trªn ®©y t«i lÊy vÝ dô víi líp 9A, cßn ®èi víi c¸c líp kh¸c kÕt qu¶ còng t¬ng tù nh vËy .) C. KÕt luËn Qua viÖc ¸p dông ®Ò tµi nµy vµo gi¶ng d¹y t«i thÊy r»ng ®Ó cã ®îc kÕt qu¶ cao trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y c¸c em trªn líp th× tríc hÕt ngêi thÇy ph¶i cÇn mÉn chÞu khã, nhng mang tÝnh s¸ng t¹o trong viÖc híng dÉn c¸c em häc. C¸c em ph¶i ®îc lµm viÖc nhiÒu trªn líp, gi¸o viªn chuÈn bÞ thÝ nghiÖm thËt chu ®¸o, biÕt xö lý c¸c t×nh huèng khi lµm thÝ nghiÖm. KiÓm tra bµi cò vµ giao bµi tËp vÒ nhµ phï hîp víi 4 ®èi tîng (giái, kh¸, trung b×nh, yÕu) chèng qu¸ t¶i. ChÝnh c¸c em míi lµ nh÷ng viªn g¹ch ®Ó kiÕn thiÕt nªn toµ l©u ®µi cña kiÕn thøc. C¶ thÇy vµ trß kh«ng bao giê ®îc ch¸n n¶n, bá cuéc hoÆc Ø l¹i mµ ph¶i lu«n lu«n kh¾c phôc khã kh¨n. Bëi chóng ta ®ang häc ë trêng n«ng th«n mµ trêng míi ®îc thµnh lËp nªn c¸c phßng chøc n¨ng cha cã, ho¸ chÊt cßn bÞ ®æ vì, mÊt sau khi nhËp trêng. Nhng t«i tin ch¾c r»ng víi quyÕt t©m, yªu nghÒ nghiÖp sÏ gióp t«i vµ c¸c em kh¾c phôc khã kh¨n, kh¸m ph¸ ®îc kiÕn thøc, t×m cho m×nh mét ph¬ng ph¸p d¹y cho tèt ®Ó c¸c em thªm yªu quª h¬ng ®Êt níc vµ sÏ cã nhiÒu dù ®Þnh tèt ®Ñp cho t¬ng lai. Råi ®©y c¸c em sÏ ®îc häc ë c¸c khèi khoa häc tù 13 nhiªn, ch¾p c¸nh cho nh÷ng íc m¬ hoµi b·o trë thµnh nh÷ng B¸c sÜ, kü s hoÆc nh÷ng ngêi gi¸o viªn ®øng trªn bôc gi¶ng. T«i sÏ gióp c¸c em tíi ch©n trêi cña nh÷ng íc m¬. D. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt. §Ó cã ®îc kÕt qu¶ cao trong viÖc d¹y vµ häc, theo t«i c¸c ®Þa ph¬ng cÇn cã sù quan t©m h¬n n÷a vÒ c¬ së vËt chÊt, x©y nh÷ng phßng häc chøc n¨ng ®Ó nh÷ng tiÕt thùc hµnh c« trß lµm viÖc cã chÊt lîng vµ hiÖu qu¶. Mong r»ng tµi liÖu nhá nµy sÏ ®îc ®«ng ®¶o c¸c b¹n ®ång nghiÖp tham gia gãp ý kiÕn ®Ó cã thªm kinh nghiÖm trong viÖc n©ng cao chÊt lîng häc sinh trong giê d¹y m«n Ho¸ häc. 14
- Xem thêm -