Tài liệu Nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách cho hãng hàng không quốc gia việt nam

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Con ngêi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn tríc hÕt ph¶i cã: ¨n, mÆc, ë vµ ph¬ng tiÖn ®i l¹i ... NghÜa lµ ph¶i cã tiªu dïng. Muèn cã tiªu dïng ph¶i lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Sù tiªu dïng kh«ng ngõng nªn s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt còng ph¶i kh«ng ngõng. V× thÕ, lao ®éng s¶n xuÊt cña c¶i, vËt chÊt lµ c¬ së cña ®êi sèng x· héi vµ lµ hµnh ®éng c¬ b¶n nhÊt cña ®êi sèng x· héi loµi ngêi. Khi nÒn v¨n minh vµ tiÕn bé x· héi ®îc thiÕt lËp. N¨ng xuÊt lao ®éng ®îc n©ng cao, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu cña ngêi lao ®éng, sè s¶n phÈm vît ra ngoµi s¶n phÈm cÇn thiÕt gäi lµ s¶n phÈm thÆng d. Tõ ®ã nhµ t b¶n dïng nhiÒu ph¬ng ph¸p t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d, vµ thùc chÊt cña lîi nhuËn lµ h×nh thùc biÕn tíng cña gi¸ trÞ thÆng d, hay lîi nhuËn lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ hµng ho¸ so víi chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa ®· bá ra. Gi¸ trÞ thÆng d lµ mét ph¹m chï riªng cña chñ nghÜa t b¶n. S¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d lµ qui luËt kinh tÕ c¬ b¶n cña chñ nghÜa t b¶n. Néi dung cña qui luËt lµ t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d cµng nhiÒu cho n¸h t b¶n, b»ng c¸ch t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vµ ph¬ng tiÖn kü thuËt, ®Ó bäc lét ngµy cµng nhiÒu lao ®éng lµm thuª. Quy luËt gi¸ trÞ thÆng d chi phèi sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n vµ qui ®Þnh xu thÕ lÞch sö tÊt yÕu lµ thay thÕ chñ nghÜa t b¶n b»n mét x· héi míi tiÕn bé h¬n, ®ã lµ x· héi, x· héi chñ nghÜa trong nÒn kinh tÕ ®ang ®æi míi vµ ph¸t triÓn ë níc ta, viÖc nghiªn cøu thùc chÊt cña lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ v« cïng quan träng. Nã kh«ng chØ lµ nhiÖm vô cña c¸c nhµ kinh tÕ häc, mµ nã cßn lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña 1 c¸c nhµ khinh doanh, c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi quèc doanh. HiÓu thùc chÊt cña lîi nhuËn vµ t×m khiÕm c¸c biÖn ph¸p lµm t¨ng lîi nhuËn, nh»m thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. T¹o ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt ®¸p õng nhu cÇu ngµy mét cao h¬n cña con ngêi. Nh trªn ®· nãi lîi nhuËn lµ h×nh thøc biÕn tíng cña gi¸ trÞ thÆng d hay nguån gèc cña lîi nhuËn chÝnh lµ nguån gèc cña gi¸ trÞ thÆng d. Nhng ®îc mang mét h×nh thøc kh¸c. Víi viÖc nghiªn cøu sù h×nh thµnh cña chñ nghÜa t b¶n. Th«ng qua cÆp ph¹m trï: t b¶n bÊt biÕn vµ t b¶n kh¶ biÕn M¸c ®· chØ ra r»ng: gi¸ trÞ thÆng d lµ mét phÇn gi¸ trÞ míi r«i ra ngoµi gi¸ trÞ søc lao ®éng do c«ng nh©n t¹o ra mµ bÞ nhµ t b¶n chiÕm kh«ng. §Þnh nghÜa nµy ®îc M¸c tæng kÕt b»ng c«ng thøc: C + V = C + V + m.  C lµ t b¶n øng tríc ®Ó mua t liÖu s¶n xuÊt phôc vô cho s¶n xuÊt hµng ho¸.  V lµ t b¶n dïng mua søc lao ®éng cña c«ng nh©n (phÇn tr¶ ngµy c«ng cÇn thiÕt cho ngêi c«ng nh©n vµ gia ®×nh hä).  M lµ phÇn d«i ra khi b¸n hµng ho¸ vµ ®îc gäi lµ gi¸ trÞ thÆng d. Tõ phÇn gi¸ trÞ thÆng d do c«ng nh©n t¹o ra nµy bÞ nhµ t b¶n chiÕm kh«ng, dÉn ®Õn m©u thuÉn gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp t s¶n ngµy c¸ng s©u s¾c. Cho dï viÖc bßn rót gi¸ trÞ thÆng d bµng c¸ch kÐo dµi ngµy c«ng lao ®éng hay øng dông khoa häc kü 2 thuËt lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ gi¶m thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt cña c«ng nh©n ®Ó kÐo giµi thêi gian lao ®éng thÆng d nhµ t b¶n vÉn lé râ b¶n chÊt bãc lét. Do vËy ®Ó xoa dÞu ®Êu tranh vµ t¨ng cêng bãc lét nhµ t b¶n ®· che ®Ëy gi¸ thÆng d díi h×nh thøc kh¸c lµ: lîi nhuËn. V× vËy ®Ó hiÓu râ thùc chÊt cña lîi nhuËn M¸c b¾t ®Çu nghiªn cøu tõ viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸. Muèn s¶n xuÊt hµng hãa tÊt yÕu ph¶i chi phÝ mét sè lao ®éng nhÊt ®Þnh - lao ®éng qu¸ khø (lao ®éng vËt ho¸) ®ã lµ gi¸ trÞ cña t liÖu s¶n xuÊt - Lao ®éng sèng (lao ®éng hiÖn t¹i) tøc lµ lao ®éng t¹o ra gi¸ trÞ míi (V + M). §øng trªn quan ®iÓm toµn x· héi, quan ®iÓm ngêi lao ®éng mµ xÐt th× chi phÝ ®ã lµ chi phÝ thùc tÕ cña x· héi ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ (C + V + M). Nã bao g«mg toµn bé thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸. Song ®èi víi nhµ t b¶n, hä kh«ng ph¶i hao phÝ lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ (v× hä kh«ng ph¶i lµ ngêi lao ®éng ). Do vËy hä kh«ng tÝnh theo kiÓu ®ã. Trªn thùc tÕ hä chØ øng tríc ®Ó mua t liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng do ®ã nhµ t b¶n chie xem hao phÝ hÕt bao nhiªu t b¶n chø kh«ng xem ®Õn hÕt bao nhiªu lao ®éng x· héi cÇn thiÕt. C¸c M¸c gäi chi phÝ ®ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa vµ kÝ hiÖu b»ng K vµ (K = C + V). Chi phÝ t b¶n chñ nghÜa lµ chi phÝ t b¶n ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸. Nh vËy khi xuÊt hiÖn chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa th× c«ng thøc gi¸ trÞ hµng ho¸. (Gi = C + V + M) sÏ chuyÓn hµnh Gi = K + M. Gi÷a gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa cã sù kh¸c nhau c¶ vÒ chÊt lÉn vÒ lîng. 3 VÒ mÆt lîng: Chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa lu«n lu«n nhá h¬n chi phÝ thùc tÕ hay gi¸ trÞ hµng ho¸: (C+K) < ( C + V + M) K VÒ mÆt chÊt: chi phÝ thùc tÕ lµ chi phÝ lao ®éng ph¶n ¸nh ®óng ®Çy ®ñ hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ ®ã. Cßn chi phÝ t b¶n chñ nghÜa (K) ChØ ph¶n ¸nh hao phÝ t b¶n cña nhµ t b¶n mµ th«i, nã kh«ng t¹o ra gi¸ trÞ hµng ho¸, C¸cM¸c viÕt: Ph¹m chï chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng cã quan hÖ g× víi sù h×nh thµnh gi¸ trÞ hµng ho¸, còng nh kh«ng cã quan hÖ g× lµm cho t n¶ t¨ng thªm gi¸ trÞ. ViÖc h×nh thµnh chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa (K) che ®Ëy thùc chÊt bãc lét cña chñ nghÜa t b¶n. Gi¸ trÞ hµng ho¸ bµng K + M trong ®ã K = C + V Mµ ta biÕt r»ng V t¹o ra M. B©y giê nh×n vµo c«ng thøc trªn th× sù kh¸c nhau gi÷a C vµ V biÕn mÊt, ngêi ta thÊy dêng nh K sinh ra M. ChÝnh ë ®©y chi phÝ lao ®éng bÞ che mê bëi chi phÝ t b¶n (K) Lao ®éng lµ thùc thÓ , lµ nguån gèc cña gi¸ trÞ th× bÞ biÕn mÊt ®i vµ b©y giê h×nh nh toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chña nghÜa sinh ra gi¸ trÞ thÆng d. Do gi÷a gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa lu«n cã mét kho¶ng chªnh lÖch cho nªn sau khi b¸n hµng ho¸ nhµ t b¶n kh«ng nh÷ng bï ®¾p ®ñ sè t b¶n ®· øng ra bµm cßn thu ®îc sè tiÒn lêi ngang víi M, sè tiÒn nµy gäi lµ lîi nhuËn gi¸ trÞ thùng 4 d ®îc so víi toµn bé t b¶n øng tríc ®îc quan niÖm lµ con dÎ cña toµn bé t b¶n óng tríc vµ mang h×nh thøc chuyÓn ho¸ thµnh lîi nhuËn. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ lîi nhuËn cÇn ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a t b¶n øng tríc vµ chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa. M¸c ph©n tÝch ®iÒu nµy b¾ng VÝ dô: Gi¶ sö nhµ t b¶n ®ã cã: T b¶n cè ®Þnh 1200 USD. T b¶n lu ®éng 420 USD. Trong ®ã nguyªn vËt liÖu 380 USD. TiÒn l¬ng 100 USD. Hao mßn cña t b¶n cè ®Þnh lµ 20 USD mçi n¨m th× t b¶n øng tríc b»ng 1200 + 450 = 1680 USD. Chi phÝ t b¶n chñ nghÜa : 20 + 480 = 500 USD. Nh vËy bé phËn C + V thùc sù ®îc chi phÝ vµo s¶n suÊt hµng ho¸, ®ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt, bé phËn C + V ®îc huy ®éng vµo viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ã th× gäi lµ t b¶n øng tríc. Tõ ®ã ta thÊy r»ng chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa lu«n lu«n nhá h¬n t b¶n øng tríc . NÕu ta ký hiÖu lîi nhuËn lµ P th× c«ng thøc Gi = C + V + M = K + M b©y giê sÏ chuyÓn thµnh Gi = K + V (hay gi¸ trÞ hµng ho¸ b»ng chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa céng víi lîi nhuËn) vÊn ®Ò ®Æt ra lµ gi÷a P vµ M cã g× kh¸c nhau ?  VÒ mÆt lîng nÕu hµng hãa: b¸n ra ®óng gi¸ trÞ th× M = P . M vµ P gièng nhau ë chç chóng cïng cã chung nguån gèc lµ kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n lao ®éng lµm thuª. 5  VÒ mÆt chÊt : M ph¶n ¸nh nguån gèc sinh ra tõ V, cßn P th× xem ra toµn bé t b¶n øng tríc ®Ó ra. P thùc chÊt ®· che dÊu quan hÖ bãc lét t b¶n chñ nghÜa che dÊu nguån gèc thùc sù cña nã. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn : - Sù h×nh thµnh chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa ®· xo¸ nhoµ sù kh¸c nhau gi÷a C vµ V nªn viÖc sinh ra P trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nhê bé phËn V ®îc thay thÕ b»ng søc lao ®éng b©y giê l¹i trë thµnh con ®Î cña toµn bé t b¶n ngs tríc. Do ®ã chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa lu«n lu«n nhá h¬n chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ cho nªn nhµ t b¶n chØ cÇn b¸n hµng ho¸ thùc tÕ cao h¬n chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa vµ cã thÓ thÊp h¬n gi¸ trÞ hµng ho¸. §èi víi nhµ t b¶n hä cho r»ng lîi nhuËn lµ do viÖc mua b¸n lu th«ng t¹o ra vµ do kinh doanh mµ cã. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç : NÕu nhµ t b¶n b¸n hµng ho¸ víi gi¸ trÞ b»ng gi¸ trÞ cña nã th× khi ®ã M = P, nÒu b¸n víi gi¸ cao h¬n gi¸ trÞ th× M < P vµ gîc l¹i. ChÝnh sù thèng nhÊt gi¸ trÞ gi÷a M vµ P vÒ lîng nªn cµng che ®Ëy thùc chÊt bãc lét cña t b¶n chñ nghÜa. Riªng chØ viÖc t×m ra b¶n chÊt cña lîi nhuËn cha ®ñ, M¸c cßn chØ ra ph¬ng ph¸p: ph©n tÝch sù c©n nh¾c ®Çu t cña c¸c nhµ t b¶n th«ng qua kh¸i niÖm tû xuÊt lîi nhËn: Tû xuÊt lîi nhuËn lµ tû sè tÝnh theo phÇn tr¨m gi÷a gi¸ trÞ thÆng d vµ toµn bé t b¶n øng tríc nÕu gäi tû xuÊt lîi nhËn lµ P’ ta cã : M P’ = * 100% 6 T b¶n øng tríc Do c¬ së so s¸nh kh¸c nhau nªn gi÷a P’ vµ M’ cã sù kh¸c nhau. M M VÒ mÆt lîng : P’ = * 100% cßn M’ = *100% C+V V VÒ mÆt chÊt : M’ ph¶n ¸nh ch×nh ®é bãc lét cña nhµ t b¶n ®èi víi c«ng nh©n lµm thuª. Cßn P’ kh«ng ph¶n ¸nh ®îc ®iÒu ®ã mµ chØ nãi lªn ®îc møc l·i cña nhµ ®Çu t. Tû suÊt lîi nhuËn chØ cho nhµ t b¶n biÕt t b¶n cña hä ®Çu t vµo ®©u th× cã lîi. Do ®ã viÖc thu P vµo theo ®èi víi P’ lµ ®éng lùc thóc ®Èy nhµ t b¶n vµ lµ môc tiªu c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ t b¶n. Tû suÊt lîi nhuËn cao hay thÊp lµ tuú thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan nh: Tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d, sù tiÕt kiÖm t b¶n bÊt biÕn cÊu t¹o h÷u c¬ t b¶n . Tèc ®é chu chuyÓn t b¶n. Qu¸ tr×nh t×m P vµ theo ®uæi P’ t¹o ra sù ®Êu tranh gay g¾t gi÷a néi bé trong nghµnh. Tøc lµ c¸c xÝ nghiÖp cïng mét nghµnh, cïng s¶n xuÊt mét mét mÆt hµng ho¸ nh»m môc ®Ých tiªu thô hµng ho¸ cã lîi h¬n ®Ó thu ®îc lîik nhuËn siªu ng¹ch, ®ã lµ phÇn gi¸ trÞ thÆng d thu ®îc tréi h¬n so víi gi¸ trÞ thÆng d b×nh thêng, nhê gi¸ trÞ c¸ biÖt cña hµng ho¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ x· héi cña hµng ho¸. §Ó cã ®îc lîi nhuËn siªu ng¹ch c¸c nhµ t b¶n thêng xuyªn c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao cÊu t¹o h÷u c¬ t b¶n, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng nh»m lµm cho gi¸ trÞ c¸c biÖt cña hµng ho¸ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra thÊp h¬n gi¸ trÞ x· héi ®Ó thu ®îc lîi nhuËn siªu ng¹ch. 7 KÕt qu¶ cña c¹nh tranh lµ h×nh thµnh nªn gi¸ trÞ x· héi cña tõng lo¹i hµng ho¸, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trung b×nh trong mét ngµnh thay ®æi, kü thuËt ph¸t triÓn tù ph¸t, tû suÊt lîi nhuËn gi¶m xuèng. Do c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nhau t¹o nªn tû xuÊt lîi nhuËn kh¸c nhau cho nªn lµm cho c¸c nhµ t b¶n tù do di chuÓn t b¶n do ®ã t¹o ra c¹nh tranh gi÷a c¸c ngµnh kh¸c nhau vµ kÕt qu¶ cña cuéc c¹nh tranh nµy dÇn dÇn h×nh thµnh tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ chuyÓn thµnh gi¸ trÞ s¶n xuÊt. ChÝnh do c¸c xÝ nghiÖp trong néi bé tõng ngµnh còng nh gi÷a c¸c ngµnh cã cÊu t¹o h÷u c¬ kh«ng gièng nhau, nªn ®Ó thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn c¸c nhµ t b¶n ph¶i chän nghµnh nµo cã tû suÊt lîi nhuËn cao ®Ó ®Çu t vèn. Qua viÖc nghiªn cøu nguån gèc, b¶n chÊt vÒ c¸ch x¸c ®Þnh vÒ lîng còng nh vÒ chÊt cña lîi chuËn ®Ó øng dông kiÕn thøc nµy phôc vô cho mét doanh nghiÖp nhÊt lµ doanh nghiÖp cña chóng ta víi ®Æc thï cña mét nhµ níc ®i tõ chÕ ®é phong kiÕn tiÕn th¼ng lªn chñ nghÜa x· héi. Chóng ta cÇn hiÓu râ nh÷ng ®Æc ®iÓm c¨n b¶n. Mét lµ: Chóng ta kh«ng phñ nhËn tÝnh kh¸ch quan cña lîi nhuËn v× lîi nhuËn lµ ®éng lùc thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn, nhê cã lîi nhuËn mµ øng dông ®îc nhiÒu thµnh tùu kho häc kü thuËt, më réng ®îc quy m« s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. Thø hai: Víi ®êng lèi c¸ch m¹ng tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, viÖc s¶n xuÊt ra lîi nhuËn ph¶i ®øng trªn lËp trêng cña toµn x· héi. §øng vÒ phÝa lîi Ých cña ngêi lao ®éng. Do ®ã nhµ kinh doanh 8 ngoµi viÖc s¶n xuÊt ra lîi nhuËn theo tÝnh kh¸ch quan cña nã nh: tiÕt kiÖm nguyªn, nhiªn vËt liÖu, n©ng cao cÊu t¹o h÷u c¬, c¶i tiÕn kü thuËt n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng mµ víi lîi nhuËn cã ®îc cßn ph¶i tÝnh ®Õn viÖc ®ãng gäp cho ng©n s¸ch nhµ níc, tham gia c¸c ch¬ng tr×nh nh©n ®¹o, b¶o hiÓm, x©y dîng phóc lîi c«ng céng kh«ng ngõng c¶i thiÖn, n©ng cao ®êi sèng cña c«ng nh©n, cïng víi c¶ níc v× môc tiªu d©n dÇu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Do qu¸ tr×nh nghiªn cøu quy luËt kinh tÕ lµ c¬ së cña ®êng lèi chÝnh s¸ch kinh tÕ, thu hÑp kho¶ng ch¸ch gi÷a nguyªn lý kinh tÕ chÝnh trÞ häc vµ ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc viÖc trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o mang mét ý nghÜa quan träng. Mét lo¹t c¸c nhµ doanh nghiÖp giái víi ®Çy ®ñ kiÕn thøc, n¨ng lùc ®· vµ ®ang trëng thµnh tríc bíc ®êng ph¸t triÓn kinh tÕ míi. ViÖc n©ng cao tr×nh ®é trang bÞ cho ®éi ngò c«ng nh©n kiÕn thøc c¬ b¶n ký thuËt ®¸p øng ®îc thµnh tùu choa häc. Ba lµ: §a nhanh doanh nghiÖp cña m×nh hoµ nhËp víi ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña c¶ níc ®ã lµ: - Më réng ph©n c«ng lao ®éng x· héi. - Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. T¹o c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, t¹o ra s¶n phÈm chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹ c¹nh tranh ®îc trªn toµn cÇu. Muèn lµm ®îc nh vËy cÇn ph¶i huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguång kh¸c nhau nh: vèn nhµn rçi tõ nh©n d©n, vèn ®Çu t níc ngoµi..vv. 9 Lµ mét c«ng ty x©y dùng: tõ khi ®æi míi c¬ chÕ râ rµng lîi nhuËn cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng. C«ng ty chóng t«i lu«n quan t©m ®Õn chÊt lîng c«ng ch×nh b»ng c¸ch ¸p dông khoa häc kü thuËt ®a m¸y mãc vµo s¶n xuÊt. Víi ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n cã tr×nh ®é n¨ng lùc, cã tay nghÒ cao s¶n phÈm cña chóng t«i cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c c«ng tû trong vµ ngoµi níc. Tõ quy luËt gi¸ trÞ c«ng ty ®· vµ ®ang ph¸t triÓn tham gia vµo nhiÒu dù ¸n lín cã vèn ®Çu t níc ngoµi. ViÖc t×m liÕm lîi nhuËn lu«ng thu¸c ®Èy toµn bé chóng t«i ph¶i s¸ng t¹o trong lao ®éng. Víi ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc ®îc ®µo t¹o trong vµ ngoµi níc, cïng ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt, chóng t«i cã thÓ cïng c¶ níc bíc vµo c«ng cuèc ®æi míi ®Êt níc mét c¸ch toµn diÖn. ViÖc ¸p dông lý thuyÕt kinh tÕ vµo thùc tiÔn lµ viÖc hÕt søc quan träng nã ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ cao, kh¾c phôc nh÷ng khiÕm khuyÕt mét thêi bao cÊp ®Ó l¹i. §Ó t×m ra lîi nhuËn hay lîi nhuËn s¬u ng¹ch, chóng t«i ®· ®Ò ra mét c¬ cÊu qu¶n lý hoµn toµn míi mÎ. Rót gän mét bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh cña chÕ ®é bao cÊp ®Ó l¹i, xo¸ bá cung c¸ch lµm viÖc quan liªu. X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý c«ng ty n¨ng ®éng, cã hiÖu qu¶, khuyÕn khÝch c¸c nhµ doanh nghiÖp ®ang cæ phÇn, t¹o nguån vè ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty. Mang lîi nhuËn tõ nhiÒu nguån kinh doanh nh: s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, x©y dùng b¸n vµ cho thuª nhµ ë, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cã tÇm vãc quèc tÕ vµ trong níc. Víi tiÒm løc s½n cã, c«ng ty chóng t«i ®· thùc sù h×nh thµnh mé c¬ cÊu m¹nh vµ chuyªn s©u cña ngµnh x©y dùng. ViÖc ¸p dông lý thuyÕt kinh tÕ vµo thùc tiÔn lµ mét bíc tiÕn quan träng trong c¸c ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña 10 c«ng ty. Nã chøng tá sù héi nhËp vµo tÇm vãc míi cña c«ng ty trong thêi kú hiÖn ®¹i ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. 11
- Xem thêm -