Tài liệu Nâng cao chất lượng dạy ngoại khóa ở môn gdcd ở bậc thcs

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... I. PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi: - HiÖn nay trong c¸c nhµ trêng THCS viÖc gi¶ng d¹y c¸c tiÕt häc ngo¹i khãa víi m«n GDCD gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n v× s¸ch gi¸o khoa kh«ng cã híng dÉn cho viÖc d¹y ngo¹i khãa thèng nhÊt cho c¸c líp ë bËc THCS mµ chØ dõng l¹i cã ch¬ng tr×nh chØ ®¹o. V× vËy viÖc d¹y ngo¹i khãa thèng nhÊt cho c¸c bËc häc lµ cÇn thiÕt vµ d¹y nh thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao l¹i cµng khã cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt. Tríc thùc tr¹ng viÖc gi¸o viªn d¹y GDCD ë THCS gÆp nhiÒu khã kh¨n cho tiÕt d¹y ngo¹i khãa ë m«n GDCD líp 6, 7 ,8, 9. V× vËy t«i lùa chän ®Ò tµi nµy: “Nâng cao chất lượng dạy ngoại khóa ở môn GDCD ở bậc THCS ” lµm ®Ò tµi ®Ó viÕt, còng mong ®îc phÇn nµo th¸o gì bít khã kh¨n, b¨n kho¨n, th¾c m¾c cho ®éi ngò gi¸o viªn kh«ng chuyªn tr¸ch d¹y GDCD mµ chØ lµ kiªm nhiÖm. 2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi: ViÖc b¶n th©n chän ®Ò tµi: “N©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i khãa m«n GDCD ë THCS” nh»m môc ®Ých trao ®æi víi ®ång nghiÖp vÒ c¸c b¨n kho¨n mµ ®ång nghiÖp gÆp khã kh¨n trong viÖc d¹y c¸c tiÕt häc ngo¹i khãa cho c¶ bËc häc. Bíc ®Çu t×m ra c¸c gi¶i ph¸p cña c¸ nh©n ®Ó cïng ®îc ®ång nghiÖp chia sÎ, ¸p dông vµo viÖc d¹y c¸c tiÕt häc ngo¹i khãa ë c¸c líp ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n häc sinh thÝch häc h¬n vµ c¸c em kh«ng cm¶ thÊy miÔn cìng ph¶i häc v× ¸p lùc m«n häc. Gióp c¸c em cã høng thó häc tËp, t×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò vÒ m«i trêng sèng, vÒ trËt tù an toµn giao th«ng vµ phßng chèng tÖ n¹n x· héi. Tõ viÖc cung cÊp cho c¸c em tri thøc vÒ c¸c lÜnh vùc ®ã ®Ó c¸c em cã viÖc lµm ®óng, gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch tèt h¬n, x©y dùng x· héi v¨n minh h¬n. 3. §èi tîng, ph¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ ®èi tîng kh¶o s¸t: NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 1 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... BÊt kú m«n khoa häc nµo còng cã ®èi tîng nghiªn cøu riªng víi t c¸ch lµ m«n khoa häc x· héi, m«n gi¸o dôc c«ng d©n còng cã ®èi tîng nghiªn cøu: M«n gi¸o dôc c«ng d©n ë trêng THCS lµ khoa häc nghiªn cøu qu¸ tr×nh xö lý chuyÓn giao th«ng tin khoa häc cña häc sinh vÒ quan hÖ cña con ngêi ®èi víi tù nhiªn, x· héi vµ víi con ngêi trong céng ®ång trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, ®¹o ®øc ph¸p luËt vÒ sù nghiÖp x©y dùng ®Êt níc ViÖt Nam. Nh»m t¹o ra con ngêi ph¸t triÓn toµn diÖn phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn ®ã. §ång thêi lµ sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a thÇy – trß trong qu¸ tr×nh d¹y häc. D¹y GDCD lµ qu¸ tr×nh chuyÓn giao th«ng tin khoa häc cña bé m«n GDCD gi÷a thÇy – trß. Nã bao gåm c¸c qu¸ tr×nh: xö lý vµ chuyÓn giao th«ng tin khoa häc cña bé m«n cña thÇy vµ qu¸ tr×nh tiÕp nhËn cña trß, xö lý th«ng tin cña häc sinh. Hai qu¸ tr×nh nµy cã t¸c ®éng qua l¹i víi nhau, bæ sung cho nhau. Trong sù t¸c ®éng ®ã sÏ béc lé nh÷ng quy luËt cña qu¸ tr×nh d¹y häc m«n GDCD. NhiÖm vô cña ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y bé m«n lµ ph¸t hiÖn c¸c quy luËt ®ã. X©y dùng hÖ thèng c¸c nguyªn lý, h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cô thÓ nh»m tæ chøc thµnh c«ng ho¹t ®éng d¹y cña thµy, häc cña trß. Nh÷ng quy luËt cña häat ®éng d¹y häc bé m«n kh«ng thÓ thèng nhÊt víi quy luËt cña gi¸o dôc häc, t©m lý häc, nghÖ thuËt. Nh÷ng quy luËt ®ã võa ph¶i phï hîp víi quy luËt cña nhËn thøc khoa häc cña häc sinh võa tiÕp thu tri thøc, võa tiÕp nhËn tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o võa ph¶i ph¶n ¸n ®óng sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc, con ngêi ViÖt Nam. Gi¸o viªn cÇn n¾m v÷ng ph¬ng ph¸p d¹y GDCD víi ranh giíi d¹y m«n kh¸c. KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó n©ng cao chÊt lîng m«n GDCD. Gi¸o viªn tù t×m hiÓu th«ng qua viÖc gi¶ng d¹y bé m«n vµ t×m hiÓu t©m t cña ®ång nghiÖp qua viÖc gi¶ng d¹y GDCD ®Æc biÖt lµ c¸c tiÕt d¹y “thùc hµnh ngo¹i kho¸”, gÆp nhiÒu khã kh¨n. V× tµi liÖu híng dÉn d¹y ngo¹i kho¸ cha cã mµ míi chØ dõng l¹i lµ mét bµi so¹n ®Ó d¹y ngo¹i kho¸ cßn lµ ®¹i c¬ng. NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 2 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... Tõ thùc tr¹ng x· héi hiÖn nay nãi chung vµ thùc tr¹ng häc sinh THCS ë c¸c nhµ trêng nãi riªng vÉn cßn bé phËn häc sinh cha thËt sù biÕt c¸c ®iÒu häc ®îc trong c¸c nhµ trêng thµnh bµi häc ph¸p luËt vµo cuéc sèng. VÉn cßn sè Ýt c¸c em cha g¾n liÒn kiÕn thøc ph¸p luËt vµo cuéc sèng hµng ngµy. 4. NhiÖm vô, ph¹m vi vµ thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi: Tõ thùc tr¹ng ®¹o ®øc cña häc sinh hiÖn nay th× m«n GDCD trong nhµ trêng cã nhiÖm vô nh c¸c bé m«n khoa häc kh¸c lµ cung cÊp kiÕn thøc vÒ ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt th× m«n GDCD cßn h×nh thµnh phÈm chÊt chÝnh trÞ, t tëng, ®¹o ®øc, nã g¾n liÒn víi con ®êng x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. M«n GDCD cßn gãp phÇn ®µo t¹o häc sinh thµnh nh÷ng ngêi lao ®éng míi, h×nh thµnh nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp, tÝch cùc cña c«ng d©n t¬ng lai, cã thÕ giíi h¹n quan khoa häc, nh©n sinh quan tiªn tiÕn, cã ®¹o ®øc trong s¸ng, ra søc thùc hiÖn ®êng lèi vµ nhiÖm vô c¸ch m¹ng ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ níc. Sèng vµ lµm viÖc theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi Tæ quèc, víi nh©n d©n, víi gia ®×nh vµ ®èi víi chÝnh b¶n th©n m×nh. §Ò tµi nµy ®· ®îc tr¶i qua n¨m n¨m d¹y thay s¸ch gi¸o khoa cña bËc THCS trong nh÷ng n¨m qua. Nh÷ng khã kh¨n cña gi¸o viªn d¹y, cña häc sinh ®· dÇn dÇn tõng bíc ®îc øng dông, th¸o gì dÇn b»ng c¸ch ®a vµo c¸c bµi gi¶ng thèng nhÊt vµo c¸c tiÕt d¹y ngo¹i kho¸ cho tÊt c¶ c¸c khèi líp ë THCS víi m«n GDCD. 5. §ãng gãp míi vÒ mÆt khoa häc cña ®Ò tµi: Thèng nhÊt ®îc ch¬ng tr×nh, néi dung, kiÕn thøc cña bµi gi¶ng cho tõng khèi líp cña bé m«n GDCD: VÝ dô: Bµi 1: Phßng chèng tÖ n¹n x· héi: Phßng chèng bÖnh HIV/AIDS D¹y tiÕt 15 – Líp 9 D¹y tiÕt 18 – Líp 6,7 Bµi 2: TrËt tù an toµn giao th«ng D¹y tiÕt 18 – Líp 9 NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 3 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... D¹y tiÕt 32 – Líp 8 D¹y tiÕt 33 – Líp 7 Bµi 3: B¶o vÖ m«i trêng D¹y tiÕt 35 – Líp 9,6 D¹y tiÕt 18 – Líp 8 Cung cÊp thªm cho gi¸o viªn hÖ thèng kiÕn thøc tham kh¶o hç trî cho c¸c tiÕt d¹y ngo¹i kho¸. Nguån cung cÊp thªm tµi liÖu ®Ó tham kh¶o hç trî cho viÖc gi¶ng d¹y ngo¹i kho¸. Tõ bµi häc c¸c em b¸m s¸t vµo c¸c vÊn ®Ò cÇn thiÕt hiÖn nay ®ang ®îc c¶ x· héi quan t©m: TrËt tù an toµn giao th«ng, trËt tù an toµn x· héi vµ b¶o vÖ m«i trêng lµ vÊn ®Ò cña toµn cÇu hiÖn nay. NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 4 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... II. néi dung cña ®Ò tµi: Ch¬ng I: C¬ së khoa häc, c¬ së thùc tiÔn 1. C¬ së khoa häc: B¶n chÊt cña d¹y häc lµ qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cña thµy vµ häc tËp cña häc sinh lµ qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin chuyÓn giao th«ng tin cña thÇy gi¸o vµ thu nhËn th«ng tin, xö lý th«ng tin cña häc sinh. Sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a qu¸ tr×nh d¹y cña thµy vµ qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh lµm béc lé nhiÒu ®Æc ®iÓm s ph¹m, buéc c¸c nhµ s ph¹m ph¶i nghiªn cøu. Qu¸ tr×nh s ph¹m ®ã mang tÝnh x· héi phong phó, phøc t¹p víi nhiÒu mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau, h×nh thµnh ph¸t triÓn tri thøc khoa häc cho häc sinh. B¶n chÊt cña d¹y häc m«n GDCD còng thuéc vÒ lý luËn chung ®ã. Song mçi m«n khoa häc cã nh÷ng ®Æc trng riªng biÖt, vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ chóng ta ph¶i nghiªn cøu ®Æc trng cña qóa tr×nh gi¶ng d¹y m«n GDCD. C¨n cø vµo môc ®Ých vµ néi dung cña m«n häc, kÕt cÊu c¸c lo¹i tri thøc cña nã, thÇy gi¸o cÇn cã nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¸o dôc vµ gi¸o dìng thÝch hîp. Nh÷ng nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p d¹y häc kh«ng ph¶i lµ ®iÓm xuÊt ph¸t mµ lµ kÕt qu¶ cña sù nghiªn cøu néi dung tri thøc, ®Æc ®iÓm t©m sinh lý vµ tr×nh ®é nhËn thøc cña häc sinh. X©y dùng vµ ph¸t triÓn ph¬ng ph¸p d¹y häc cho mét m«n ph¶i cÇn xem xÐt vµo nh÷ng yÕu tè ®ã. Nhng trong nh÷ng yÕu tè ®ã môc ®Ých vµ néi dung cña m«n hä gi÷ vai trß quan träng nhÊt. Kh«ng thÓ dïng ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n nµy thay thÕ cho ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña m«n häc kh¸c, tuy c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña c¸c m«n häc cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung. §ång thêi ngay trong mét m«n häc, viÖc gi¶ng d¹y cho tõng ®èi tîng ngêi häc còng ph¶i kh¸c nhau tuú theo ®é tuæi. Nãi c¸ch kh¸c qu¸ tr×nh t¸c ®éng qua l¹i gi÷a thµy vµ trß lµ mét qu¸ tr×nh mang tÝnh s ph¹m, vËn dông theo quy luËt cña t duy. Qu¸ tr×nh nhËn thøc, tiÕp nhËn vµ xö lý th«ng tin khoa häc cña häc sinh kh«ng thÓ tu©n theo c¸c quy luËt cña t duy biÖn chøng do triÕt häc nghiªn cøu. NÕu sù chuyÓn giao th«ng tin cña thµy phï hîp víi quy luËt t duy cña trß th× viÖc tiÕp nhËn vµ xö lý th«ng tin cña trß sÏ cã hiÖu qu¶ vµ NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 5 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... ngîc l¹i. MÆt kh¸c, viÖc chuyÓn giao th«ng tin cña thµy phï hîp víi quy luËt, t©m sinh lý cña trß th× sÏ lµm cho trß xö lý th«ng tin tèt h¬n, ®Çy ®ñ h¬n, chÝnh x¸c h¬n. Nh÷ng c¬ së khoa häc trªn ph¶i dùa trªn c¸c ph¬ng ph¸p nhËn thøc khoa häc. Tri thøc khoa häc lµ yÕu tè tinh thÇn cña khoa häc ®îc biÓu thÞ díi d¹ng lý luËn cã hÖ thèng, theo mét kÕt cÊu logic chÆt chÏ. Trong ®ã ph¶n ¸nh nh÷ng quy luËt kh¸ch quan, mèi liªn hÖ cã tÝnh quy luËt cña tù nhiªn, x· héi vµ t duy.ViÖc nhËn thøc c¸c tri thøc khoa häc nhÊt thiÕt ph¶i cã ph¬ng ph¸p. Ph¬ng ph¸p nhËn thøc khoa häc tríc hÕt gióp cho thÇy xö lý th«ng tin chÝnh x¸c vÒ tri thøc khoa häc cña bé m«n. MÆt kh¸c, t×m ra c¸ch thøc truyÒn giao th«ng tin ®ã mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Kh«ng nh÷ng thÕ, khi tiÕp nhËn c¸c th«ng tin khoa häc mµ cßn tiÕp nhËn c¶ c¸ch xö lý th«ng tin khoa häc cña thµy. Nh v©y song song vµo tiÕp thu tri thøc khoa häc bé m«n mµ häc sinh tõng bíc thu nhËn c¶ ph¬ng ph¸p nhËn thøc vµ hµnh ®éng. Tri thøc cña m«n GDCD cã liªn qua rÊt nhiÒu chÆt chÏ víi tri thøc cña bé m«n khoa häc kh¸c. §Æc biÖt lµ khoa häc x· héi. Trong gi¶ng d¹y gi¸o viªn cã thÓ vËn dông ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña c¸c bé m«n khoa häc kh¸c nh v¨n häc, lÞch sö, to¸n häc. Nhng kh«ng thÓ thay thÕ ph¬ng ph¸p d¹y GDCD b»ng c¸c ph¬ng ph¸p d¹y c¸c bé m«n ®ã. Nh vËy viÖc hiÓu biÕt vÒ b¶n chÊt cña qu¸ tr×nh d¹y m«n häc, quy luËt t duy cña løa tuæi, ®Æc trng cña kiÕn thøc khoa häc cña tõng bé m«n. Nh÷ng ph¬ng ph¸p nhËn thøc khoa häc lµ c¬ së quan träng ®Ó vËn dông ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y m«n GDCD víi t c¸ch lµ mét m«n khoa häc. 2. C¬ së thùc tiÔn: M«n GDCD trong c¸c nhµ trêng hiÖn nay do nhiÒu nguyªn nh©n, cha ®îc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc. TÊt c¶ c¸c bËc häc viÖc gi¸o viªn d¹y chÝnh trÞ ë c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng, c¸c trêng phæ th«ng nhiÒu n¨m tríc ®©y ®Òu mang tÝnh tù ph¸t. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®éi ngò gi¸o viªn d¹y m«n GDCD ®îc ®µo t¹o chÝnh quy. Hä ®îc trang bÞ tri thøc khoa häc mét c¸ch hÖ thèng, hiÖn ®¹i, c¬ b¶n vµ chuyªn s©u, cã lý luËn vÒ ph¬ng ph¸p vµ nghiÖp vô s ph¹m. Song ®éi ngò ®ã cha trë thµnh lùc lîng chñ së dÜ cã t×nh tr¹ng ®ã lµ do nhiÒu nguyªn nh©n. NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 6 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... NhËn thøc cha ®óng, cha ®Çy ®ñ vÒ tri thøc vµ nhiÖm vô cña m«n häc. Tríc ®©y m«n chÝnh trÞ nh»m tuyªn truyÒn gi¸o dôc t tëng chÝnh trÞ lµ chñ yÕu. HiÖn nay nã chuyÓn thµnh m«n GDCD víi t c¸ch lµ m«n khoa häc x· héi, nhng víi thêi gian cha nhiÒu, nªn cha lµm chuyÓn biÕn nhËn thøc cña mäi ngêi. Do ®ã m«n häc cha ®îc quan t©m ®óng møc vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y bé m«n ®ang ®îc nghiªn cøu vµ dÇn hoµn thiÖn tõng bíc. §éi ngò d¹y bé m«n nãi chung, cha ®îc tiªu chuÈn ho¸, cô thÓ cha ®îc båi dìng thêng xuyªn vµ sö dông ®óng. §éi ngò nµy rÊt ®a d¹ng, ®îc ®µo t¹o tõ nhiÒu c¬ së kh¸c nhau. Do ®ã tr×nh ®é chuyªn m«n kh«ng ®ång ®Òu. Tr×nh ®é s ph¹m kh«ng hoµn toµn ®¶m b¶o, chõng nµo cha cã ®éi ngò gi¸o viªn chuyªn ngµnh. Néi dung ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa m«n häc cha æn ®Þnh, cha ®¸p øng yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn x· héi vµ con ngêi, cha phï hîp víi tr×nh ®é nhËn thøc cña ngêi häc, víi xu thÕ chung cña ®Êt níc ta. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tõ khi x¸c ®Þnh m«n GDCD lµ m«n khoa häc x· héi ®ang chØnh lý, söa ®æi thay s¸ch GDCD, cã nhiÒu tri thøc khã víi häc sinh, viÖc tiÕp thu cña häc sinh gÆp nhiÒu h¹n chÕ. §éi ngò nghiªn cøu vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y GDCD cßn cha cã theo chuyªn ngµnh. Ph¬ng ph¸p d¹y m«n GDCD cÇn ®îc sím hoµn thµnh. §éi ngò gi¸o viªn gi¶ng d¹y cÇn ®îc ®µo t¹o, båi dìng ®Ó n©ng cao chuyªn m«n, tr×nh ®é, nghiÖp vô d¹y m«n GDCD. Tõ t×nh h×nh thùc tÕ trªn ®©y râ rµng viÖc x©y dùng ph¬ng ph¸p d¹y GDCD ë THCS lµ viÖc lµm bøc thiÕt nh»m môc ®Ých n©ng cao nhËn thøc bé m«n vµ n©ng bé m«n lªn ngang tÇm ph¸t triÓn cña x· héi ViÖt Nam nãi riªng vµ nh©n lo¹i nãi chung NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 7 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÊn ®Ò mµ néi dung cña ®Ò tµi ®Ò cËp ®Õn ë níc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh tr¹ng nghiÖn hót tiªm chÝch vµ bu«n b¸n, tæ chøc sö dông tr¸i phÐp c¸c chÊt ma tuý diÔn ra víi chiÒu híng ngµy mét gia t¨ng. TÖ n¹n ma tuý ®· g©y ra nhiÒu t¸c h¹i cho b¶n th©n, gia ®×nh, x· héi, nßi gièng, d©n téc, ¶nh hëng xÊu ®Õn viÖc häc tËp, ®¹o ®øc søc kháe cña thanh thiÕu niªn nãi chung, häc sinh, sinh viªn nãi riªng, lµm kh¸nh kiÖt kinh tÕ gia ®×nh. T×nh tr¹ng nghiÖn hót, tiªm chÝch ma tuý ®· lªn tíi møc b¸o ®éng. §Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ chØ thÞ 06/CT- TW – Bé chÝnh trÞ vÒ: “T¨ng cêng chØ ®¹o c«ng t¸c phßng chèng ma tuý”. Nh»m gióp häc sinh, sinh viªn, thanh thiÕu niªn vµ c¸c bËc phô huynh ®ä, hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ tÖ n¹n ma tuý, t¸c h¹i cña ma tuý, c¸c triÖu chøng l©m sµng vÒ nghiÖn ma tuý, ®ång thêi cã biÖn ph¸p phßng ngõa vµ cai nghiÖn cho nh÷ng ngêi ®· nghiÖn. TÖ n¹n ma tuý ®ang lµ mét hiÓm ho¹ cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Bëi vËy, Liªn hiÖp quèc lÊy ngµy 26/6 hµng n¨m lµ ngµy thÕ giíi phßng chèng ma tuý. ë níc ta t×nh tr¹ng nghiÖn hót, tiªm chÝch, bu«n b¸n, sö dông tr¸i phÐp chÊt ma tuý ®ang diÔn ra phøc t¹p víi nhiÒu thñ ®o¹n x¶o quyÖt. Vô ¸n Xu©n Trêng lµ ®iÓn h×nh. N¹n sö dông ma tuý ®Ó råi nhanh chãng bÞ nghiÖn ®· lan ra trong thanh thiÕu niªn, ®Æc biÖt lµ häc sinh trong c¸c trêng. Ma tuý g©y ra nhiÒu t¸c h¹i xÊu ®Õn viÖc häc tËp, ®¹o ®øc. NhiÒu häc sinh, sinh viªn sö dông mét lÇn ®Õn quen, råi nghiÖn ph¶i bá häc vµ nhanh chãng trë thµnh téi ph¹m. T×nh tr¹ng trªn cÇn ®îc chÆn ®øng, ®Èy lïi, tiÕn tíi xo¸ bá tÖ n¹n ma tuý ë c¸c ®Þa ph¬ng, nhÊt lµ trong c¸c nhµ trêng hiÖn nay. Bªn c¹nh tÖ n¹n ma tuý, th× trËt tù an toµn giao th«ng còng lµ vÊn ®Ò mµ c¶ x· héi quan t©m v× sè vô tai n¹n, sè ngêi chÕt ngµy cµng gia t¨ng, NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 8 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... thiÖt h¹i vÒ ngêi vµ cña lµ rÊt lín. Giao th«ng ®êng bé: Ngêi tham gia giao th«ng kh«ng chÊp hµnh ®óng c¸c quy ®Þnh ®i ®êng ®èi víi ngêi ®i bé, ngêi ®i xe th« s¬, ngêi ®iÒu khiÓn xe m¸y. Tai n¹n giao th«ng ®êng thuû, tai n¹n giao th«ng ®êng s¾t... Tai n¹n giao th«ng ®· trë thµnh nguyªn nh©n chÝnh trong viÖc gia t¨ng ngêi tµn tËt ë ViÖt Nam trong thêi gian qua. C¸c bÖnh viÖn hµng ngµy ph¶i tiÕp nhËn hµng tr¨m ca cÊp cøu do tai n¹n giao th«ng. Ngoµi sè ca tö vong, kh«ng Ýt trêng hîp ®· ®Ó l¹i th¬ng tËt vÜnh viÔn, nhiÒu trêng hîp chØ cßn sèng ®êi sèng thùc vËt do chÊn th¬ng qu¸ nÆng. T¹i bÖnh viÖn ViÖt §øc – Hµ Néi, mçi ngµy ph¶i tiÕp nhËn kho¶ng 60 trêng hîp tai n¹n gi¸o th«ng. Riªng t¹i Hµ Néi trong vßng 2 n¨m ®· tiÕp nh¹n 43.381 trêng hîp. §é tuæi bÞ tai n¹n giao th«ng tËp trung vµo tõ: 16 – 45 tuæi. NhiÒu trêng hîp ®a vµo bÖnh viÖn trong t×nh tr¹ng c¬ thÓ cã nhiÒu bé phËn bÞ gÉy, dËp n¸t ph¶i c¾t bá, trë thµnh ngêi tµn tËt vÜnh viÔn. Tai n¹n giao th«ng thËt sù lµ th¶m häa ë níc ta. §ã lµ cha kÓ tíi sù thiÖt h¹i to lín vÒ vËt chÊt vµ ®Ó l¹i hËu qu¶ l©u dµi cho x· héi , ¶nh hëng ®Õn chiÕn lîc ph¸t triÓn con ngêi. V× vËy gi¸o dôc trËt tù an toµn giao th«ng lµ nhiÖm vô thêng xuyªn vµ quan träng cña c¸c trêng häc nãi chung vµ THCS, THPT nãi riªng. Trªn thÕ giíi hiÖn nay con ngêi chÕt do tÖ n¹n x· héi rÊt nhiÒu ë Ch©u Phi nãi riªng, thÕ giíi nãi chung ®Òu n»m trong th¶m ho¹ cña HIV/AIDS. Con ngêi chÕt do tai n¹n gia th«ng hµng ngµy vÉn bÞ gia t¨ng. Con ngêi chÕt do thiªn tai g©y ra còng kh«ng Ýt trªn thÕ giíi nh ë “Th¸i Lan, In §« nª xi a lµm cho chóng ta kh«ng khái bµng hoµng. Thiªn tai lò lôt x¶y ra ë kh¾p c¸c níc trªn thÕ giíi do « nhiÔm m«i trêng, mÊt c©n b»ng sinh th¸i v× vËy con ngêi hiÖn nay lu«n ph¶i ®èi mÆt víi c¬n giËn d÷ cña thiªn nhiªn mµ sù huû diÖt cña nã lµ kh«ng thÓ tëng tîng næi.” ë viÖt nam chóng ta còng ®ang l»m trong t×nh tr¹ng ®ã. Do diÖn tÝch rõng réng lín ë níc ta ®· bÞ tµn ph¸, huû diÖt bëi kü thuËt vµ ph¬ng thøc chiÕn tranh do giÆc ngo¹i x©m g©y ra trong n¨m chiÕn tranh ( 1945- 1975). Do n¹n khai th¸c rõng bõa b·i, kh«ng theo quy luËt, kh«ng tuan thñ c¸c biÖn ph¸p l©m sinh, kh«ng ®¶m b¶o t¸i sinh rõng liªn tôc lµm c¹n kiÖt nguån tµi nguyªn. NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 9 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y n¹n l©m tÆc hoµnh hµnh, khai th¸c gç rÊt lín mµ lùc lîng kiÓm l©m kh«ng thÓ kiÓm so¸t næi. Do mét sè bé phËn nh©n d©n c¸c d©n téc hä sèng du canh du c, ph¸ rõng lÊy ®Êt canh t¸c, dÉn ®Õn g©y ra nhiÒu vô ch¸y rõng. Khai th¸c më réng c¸c c«ng truêng kh«ng quy ho¹ch bÒn v÷ng còng x©m ph¹m ®Õn tµi nguyªn rõng. Nh chóng ta ®· biÕt, viÖc sö dông bao b× li non cã thÓ g©y nguy h¹i ®Õn m«i trêng bëi ®Æc tÝnh kh«ng ph©n huû cña plastic. HiÖn nay ë ViÖt Nam mçi ngµy th¶i ra hµng triÖu bao b× ni l«ng, mét phÇn ®îc thu gom, phÇn lín bÞ vøt bõa b·i kh¾p n¬i c«ng céng, ao hå, s«ng ngßi. Mµ bao b× ni l«ng lÉn vµo ®Êt lµm c¶n trë qu¸ tr×nh sinh trëng cña c¸c loµi thùc vËt bao quanh nã, c¶n trë sù ph¸t triÓn cña cá dÉn ®Õn sù sãi mßn ë c¸c vïng ®åi nói. Bao b× ni l«ng bÞ vøt xuèng cèng lµm t¾c c¸c ®êng dÉn níc th¶i, lµm t¨ng kh¶ n¨ng ngËp lôt ë c¸c ®« thÞ vÒ mïa ma. Sù t¾c nghÏn hÖ thèng cèng r·nh lµm cho muçi ph¸t triÓn , l©y truyÒn dÞch bÖnh. Bao b× ni l«ng tr«i ra biÓn lµm chÕt c¸c sinh vËt khi chóng nuèt ph¶i. §Æc biÖt lµ c¸c bao b× ni l«ng ®ùng mµu thùc phÈm lµm « nhiÔm thùc phÈm do chøa c¸c kim lo¹i nh ch×, ca- ®i – mi g©y t¸c h¹i cho n·o, lµ nguyªn nh©n g©y ra ung th phæi . Nguy hiÓm nhÊt lµ khi c¸c bao b× ni l«ng th¶i bá ®i ®èt, c¸c khÝ ®éc th¶i ra chÊt ®i « sin cã thÓ g©y ngé ®éc, g©y ngÊt, khã thë, n«n ra m¸u, ¶nh hëng ®Õn c¸c tuyÕn néi tiÕt , gi¶m kh¶ n¨ng miÔn dÞch, g©y rèi lo¹n c¸c chøc n¨ng g©y ung th , dÞ tËt, bÈm sinh cho trÎ s¬ sinh . V× vËy chóng ta ph¶i thay ®æi c¸c thãi quen ®ã tr¸nh « nhiÔm m«i trêng. §øng tríc thùc tr¹ng trªn cÇn ®a gi¸o dôc m«i trêng vµo c¸c nhµ trêng lµ cÇn thiÕt. §Î mäi t¨ng cêng c«ng t¸c b¶o vÖ m«i truêng trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt nø¬c. §a c¸c néi quy b¶o vÖ m«i truêng vµo hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 10 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... Ch¬ng III: Nh÷ng biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p ®Æt ra cña ®Ò tµi 1. TÖ n¹n x· héi HiÖn nay viÖc sö dông ma tuý cña häc sinh, sinh viªn lµ do nhµ trêng qu¶n lý kh«ng chÆt chÏ, do bè mÑ thiÕu quan t©m, bu«ng láng qu¶n lý, chiÒu chuéng dÉn ®Õn bÞ l«i kÐo, rñ rª, ®ua ®ßi ¨n ch¬i, lóc ®Çu thö råi ®Õn nghiÖn. Chóng ta cÇn ph¶i chÆn ®øng, ®Èy lïi, tiÕn tíi xo¸ bá tÖ n¹n ma tuý ë ®Þa ph¬ng vµ trêng häc. §Ó ®Èy lïi ®îc tÖ n¹n trªn c¸c nhµ trêng cÇn lµm tèt c¸c viÖc sau: TiÕn hµnh gi¸o dôc vÒ phßng chèng ma tuý cho häc sinh, sinh viªn th«ng qua c¸c ®ît sinh ho¹t tËp thÓ ®Çu n¨m do Bé ban hµnh. Lµm cho tõng häc sinh, sinh viªn thÊy râ ®îc t¸c h¹i cña tÖ n¹n ma tuý ®èi víi b¶n th©n, gia ®×nh, nhµ trêng vµ x· héi, cã nh÷ng hµnh ®éng tÝch cùc nh kh«ng thö, kh«ng dïng, kh«ng nghiÖn, kh«ng tiªm chÝch ma tuý, kh«ng tham gia bu«n b¸n, vËn chuyÓn, tæ chøc hót hÝt. VËn ®éng b¹n bÌ, gia ®×nh c¶nh gi¸c víi ma tuý v× ma tuý kh«ng trõ mét ai. Tæ chøc cho häc sinh, sinh viªn häc tËp, sau ®ã ký cam kÕt kh«ng vi ph¹m tÖ n¹n ma tuý. Nõu häc sinh, sinh viªn cè t×nh vi ph¹m tÖ n¹n ma tuý ph¶i xö lý nghiªm kh¾c theo quy ®Þnh cña Bé – xö lý häc sinh, sinh viªn. KÕt hîp chÆt chÏ vµ ®ång b«n víi c¸c lùc lîng ë trong trêng vµ chÝnh quyÒn, c«ng an ®Þa ph¬ng së t¹i ®Ó kiÓm so¸t sè häc sinh, sinh viªn vi ph¹m tÖ n¹n ma tuý. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p gi¸o dôc, lµm trong s¹ch m«i trêng gi¸o dôc ®µo t¹o. Qu¶n lý chÆt chÏ häc sinh, quan t©m ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña c¸c em, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc, thÓ thao, v¨n hãa, v¨n nghÖ, thi t×m hiÓu, vÏ tranh cæ ®éng tuyªn truyÒn, mit ting ngo¹i kho¸, nãi chuyÖn vÒ c¸c ho¹t ®éng kh¸c theo chuyªn ®Ò phßng chèng tÖ n¹n x· héi, tÖ n¹n ma tuý. TÖ n¹n ma tuý rÊt nguy hiÓm, mäi häc sinh, sinh viªn, mäi gia ®×nh ®Òu ph¶i c¶nh gi¸c vµ phßng ngõa cho m×nh, cho gia ®×nh, cho c¶ céng ®ång. NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 11 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... Phßng chèng ma tuý lµ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cñahäc sinh, c«ng d©n, kh«ng ph¶i cña riªng ai, vµ thùc hiÖn khÈu hiÖu “Nhµ trêng kh«ng cã ma tuý”. 2. An toµn giao th«ng: HiÖn nay ë ViÖt Nam, trung b×nh mçi ngµy cã kho¶ng ba m¬i ngêi chÕt, t¸m m¬i ngêi bÞ th¬ng do tai n¹n giao th«ng. VËy viÖc gi¸o dôc trËt tù an toµn giao th«ng lµ mhiÖm vô thêng xuyªn vµ quan träng cña c¸c trêng häc nãi chung vµ trêng THCS nãi riªng. Trong c¸c nhµ trêng tæ chøc cho häc sinh c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ ngoµi giê lªn líp ë nhµ trêng: Tuyªn truyÒn b»ng c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ an toµn giao th«ng, thi thùc hµnh trªn ®êng qua c¸c cuéc thi cña §éi: Thi ®i xe ®¹p chËm trong ngµy 26/3. Thi lý thuyÕt gióp häc sinh cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ giao th«ng b»ng h×nh thøc tr¾c nghiÖm qua c¸c hÖ thèng biÓn b¸o giao th«ng. Thi vÏ tranh, tæ chøc ch¬i trß ch¬i lµm ngêi ®iÒu khiÓn t¹i c¸c nót giao th«ng, th«ng qua c¸c cuéc thi gi÷a c¸c khèi líp nh»m gióp häc sinh cñng cè ®îc kiÕn thøc, kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc vÒ an toµn giao th«ng. Tõ ®ã gi¸o dôc c¸c em cã ý thøc tr¸ch nhiÖm, tù gi¸c chÊp hµnh ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ trËt tù an toµn gioa th«ng. Ngoµi viÖc gi¸o dôc trËt tù an toµn giao th«ng ë c¸c nhµ trêng th× gia ®×nh còng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nh¾c nhë con em minh cã ý thøc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn giao th«ng ë mäi n¬i, mäi lóc. §Æc biÖt khi c¸c em tham gia giao th«ng. Nghiªm kh¾c víi c¸c em cha ®ñ tuæi tham gia giao th«ng b»ng xe m¸y ph©n phèi lín khi cha ®ñ tuæi hoÆc cha cã b»ng l¸i xe. §èi víi §oµn thanh niªn ë ®Þa ph¬ng còng cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña häc sinh khi c¸c em tham gia giao th«ng ë ®Þa ph¬ng, kÞp thêi ph¶n ¸nh víi nhµ trêng víi §oµn ®«i cña nhµ trêng vÒ c¸c hµnh vi vi ph¹m cña c¸c em trªn ®êng giao th«ng t¹i ®Þa ph¬ng. Tæ chøc §oµn cÇn cã c¸c ho¹t ®éng t×nh nguþªn ®Ó ®oµn viªn lµ häc sinh tham gia vµo viÖc gi÷ g×n trËt tù giao th«ng ®êng phè. KhuyÕn khÝch c¸c em tÝch cùc ho¹t ®éng gãp phÇn lµm gi¶m tai n¹n giao th«ng ®¸ng tiÕc xÈy ra. §èi víi lùc lîng c«ng an t¹i ®Þa ph¬ng, còng cÇn nghiªm kh¾c xö lý, nh¾c nhë vÒ c¸c lçi vi ph¹m giao th«ng ë ngay trªn ®Þa bµn d©n c n¬i c¸c em c tró. NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 12 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... Ngoµi viÖc trªn hµng n¨m vµo c¸c buæi ngo¹i kho¸ cÇn cã sù tuyªn truyÒn cña lùc lîng c«ng an giao th«ng vÒ trËt tù giao th«ng x¶y ra trªn ®Þa bµn thµnh phè, toµn tØnh ®Ó häc sinh n¾m râ c¸c sè liÖu ®ã vµ c¸c em thÊy ®îc møc ®é nguy hiÓm ®Ó c¸c em tr¸nh xa. 3. B¶o vÖ m«i trêng Cïng víi viÖc gi¸o dôc trËt tù an toµn giao th«ng th× viÖc gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng lµ viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c nhµ trêng hiÖn nay. Th«ng qua bé m«n: Sinh häc, ®Þa lý, GDCD. Qua viÖc cung cÊp kiÕn thøc bé m«n cßn gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc b¶o vÖ m«i trêng. Qua bµi häc gi¸o dôc cho c¸c em t×nh yªu quª h¬ng, ®Êt níc, yªu thiªn nhiªn t¬i ®Ñp. Th«ng qua c¸c bµi häc ®îc tiÕn hµnh víi c¸c h×nh thøc tæ chøc ®a d¹ng t¹i c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau: Trong líp, ngoµi trêng, ®em l¹i cho c¸c em th«ng ®iÖp phong phó vÒ b¶o vÖ m«i trêng, c¸c nguyªn nh©n lµm « nhiÔm m«i trêng, gióp c¸c em lÜnh héi tri thøc vÒ b¶o vÖ m«i trêng mét c¸ch tù nhiªn, sinh ®éng vµ cã hiÖu qu¶. Ngoµi ra b»ng c¸c giê ho¹t ®éng ngoµi giê, c¸c giê ho¹t ®éng tËp thÓ. Th«ng qua c¸c giê häc nµy nh»m x©y dùng m«i trêng s ph¹m lµnh m¹nh, trong mét kh«ng gian “xanh, s¹ch, ®Ñp”. Thóc ®Èy phong trµo thi ®ua trång c©y, vÖ sinh lµm s¹ch, ®Ñp trêng líp. X©y dùng nhµ trêng xanh, s¹ch ®Ñp, lµnh m¹nh an toµn gi¶m hiÖu øng kh«ng gian bª t«ng ho¸ ®· vµ ®ang ph¸t triÓn m¹nh. Th«ng qua c¸c buæi sinh ho¹t, giê chµo cê ®Çu tuÇn, c¸c buæi sinh ho¹t §éi, c¸c cuéc c¾m tr¹i c¸c tæ chøc h×nh thøc ®a d¹ng phï hîp víi løa tuæi cña häc sinh. Ngoµi viÖc gi¶ng d¹y t¹i líp trong c¸c giê häc, th«ng qua c¸c bé m«n th× kÕt hîp víi §oµn §éi, tæ chøc trång c©y vµo dÞp ®Çu n¨m, lµm vên sinh vËt, vên ®Þa lý ë c¸c khèi líp t¹o ra c¶nh quan m«i trêng ®Ñp. KÕt hîp víi gi¸o viªn d¹y mü thuËt më cuéc thi vÏ tranh vÒ ®Ò tµi m«i trêng. §Ó c¸c em ®Òu cã ý thøc tham gia vµo c«ng viÖc chung cña x· héi. N©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm víi c¶ céng ®ång. KÕt hîp víi §oµn §éi ë ®Þa ph¬ng ®Ó c¸c em cã ý thøc ch¨m lo, gi÷ vÖ sinh ë céng ®ång d©n c. C¸c em biÕt nh¾c nhë gia ®×nh vµ ngêi th©n còng cÇn cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng vµ ¨n ë cã vÖ sinh, s¹ch sÎ. NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 13 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... Tuyªn truyÒn ®Ó mäi ngêi h¹n chÕ sö dông bao b× ni long ®Ó h¹n chÕ « nhiÔm m«i trêng, phßng tr¸nh ®ù¬c bÖnh tËt khi mµ mïa hÌ ®· ®Õn gÇn. 4. KÕt qu¶ kh¶o s¸t th«ng qua bµi häc ngo¹i kho¸ vµ c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn ban ®Çu cã hiÖu qu¶ vµ chuyÓn biÕn: Phßng chèng tÖ n¹n x· héi. Trong nhµ trêng ®· dÈy lïi tÖ n¹n ma tuý, tiªm chÝch trong nhµ trêng kh«ng cã. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng §éi th× häc sinh cßn ph¸t hiÖn c¸c gia ®×nh bu«n b¸n ma tuý gióp lùc lîng c«ng an dÔ theo dâi vµ ®iÒu tra. C¸c tÖ n¹n trém c¾p, cê b¹c kh«ng cã trong nhµ trêng. Qua viÖc häc tËp ®ã c¸c em kh«ng ph¶i xa l¸nh ngêi cã HIV. BiÕt tù ch¨m sãc b¶n th©n vµ phßng tr¸nh tÖ n¹n ma tuý. Tuyªn truyÒn ®Ó ngêi th©n cña c¸c em biÕt phßng, tr¸nh xa tÖ n¹n ma tuý. TÖ n¹n x· héi bÞ ®Èy lïi th× trËt tù an toµn giao th«ng còng ®îc chÊp hµnh tèt. Trong nh÷ng n¨m qua nhµ trêng kh«ng cã häc sinh vi ph¹m trËt tù an toµn giao th«ng. Kh«ng cã häc sinh ®¸ bãng trªn ®êng quèc lé, kh«ng cã häc sinh phãng nhanh, vît Èu trªn ®êng, kh«ng cã häc sinh g©y rèi n¬i c«ng céng. C¸c em ®· cïng víi chi ®oµn ®Þa ph¬ng tham gia gi÷ trËt tù an toµn giao th«ng ®êng phè, chî, bÕn b·i vµo dÞp hÌ ®Õn. KÕt hîp víi chi ®oµn ë ®Þa ph¬ng ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y xanh trªn hÌ phè ë c¸c khu d©n c. Trång c©y vµo dÞp TÕt ë nhµ trêng, ch¨m sãc c©y quanh nghÜa trang liÖt sü. Gi÷ cho m«i trêng d©n c s¹ch ®Ñp, hîp vÖ sinh, khu phè ®ù¬c c«ng nhËn lµ khu phè v¨n ho¸. C¸c ®oµn thÓ ë ®Þa ph¬ng còng ph¶i vµo cuéc cïng nhµ trêng triÓn khai vµ lµm tèt ba vÊn ®Ò trªn, nã cã chuyÓn biÕn tÝch cùc. Nã ®em l¹i h¹nh phóc cho mäi nhµ. NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 14 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... PhÇn III: KÕt luËn 1. §¸nh gi¸ vÒ bé ®Ò tµi Trªn ®©y lµ mét vµi gi¶i ph¸p nhá, biÖn ph¸p cña c¸ nh©n vËn dông ®Ó d¹y c¸c tiÕt ngo¹i khãa cho tÊt c¶ c¸c khèi líp. §Ó lÇn n÷a gióp c¸c em ®îc «n tËp l¹i kiÕn thøc ®· häc ë líp 6, 7, 8. Qua ®ã gióp c¸c em thÊy ®îc c¸c vÊn ®Ò trªn lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt cña cuéc sèng, vÊn ®Ò sèng cßn cña toµn cÇu chø kh«ng ph¶i cña riªng quèc gia nµo c¶. Tõ bµi häc gióp c¸c em cã tri thøc vÒ bé m«n vµ biÕt vËn dông c¸c tri thøc ®· häc ®ã ®Ó vËn dông nã vµo cuéc sèng hµng ngµy. Mçi em cã ý thøc chÊp hµnh tèt luËt giao th«ng ®êng bé ViÖt Nam ngay tõ khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ trêng. BiÕt ®îc sù nguy hiÓm cña tÖ n¹n x· héi ®Ó tr¸nh xa vµ khuyªn b¹n bÌ, ngêi th©n cïng thùc hiÖn. BiÕt râ ®îc sù nguy hiÓm cña mÊt vÖ sinh m«i trêng, biÕt trång c©y, g©y rõng b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i. Tõ chç cã tri thøc, hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt th× c¸c em biÕt sèng, lµm viÖc, häc tËp theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. Gãp phÇn x©y dùng mét x· héi tèt ®Ñp h¬n, v¨n minh h¬n. Gióp gi¸o viªn d¹y GDCD cña c¸c líp cã chung bµi häc thèng nhÊt, cã ®Þnh híng bµi d¹y, cã chç liªn hÖ cÇn hç trî vÒ tµi liÖu phôc vô cho gi¶ng d¹y c¸c bµi häc ngo¹i khãa cña ch¬ng tr×nh. Tõ bµi häc ngo¹i khãa ®ßi hái gi¸o viªn d¹y bé m«n GDCD ®ßi hái ph¶i häc tËp thªm, cËp nhËt thªm th«ng tin tõ c¸c nguån ®Ó n©ng cao hiÓu biÕt cña m×nh, gãp phÇn cho viÖc gi¶ng d¹y ®ù¬c tèt h¬n. 2. HiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña ®Ò tµi: Gi¸o viªn gi¶ng d¹y kh«ng mÊt thêi gian cho viÖc ®Þnh híng mét bµi d¹y ngo¹i khãa trong ch¬ng tr×nh. NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 15 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... HiÖu qu¶ lín nhÊt cña x· héi ®ã lµ mäi ngêi ®Òu nhËn thøc ®îc c¸c vÊn ®Ò trªn lµ vÊn ®Ò c¶ toµn cÇu ®ang quan t©m. §èi víi mçi quèc gia th× mäi c«ng d©n gãp phÇn cña m×nh vµo viÖc gi÷ trËt tù, kû c¬ng x· héi, ®Èy lïi tÖ n¹n x· héi. Mäi c«ng d©n cã ý thøc chÊp hµnh luËt giao th«ng khi tham gia giao th«ng ®óng ph¸p luËt. Mçi trêng cña mçi quèc gia tèt h¬n khi c«ng d©n cã ý thøc b¶o vª, gi÷ cho m«i trêng sèng tèt h¬n. Víi mçi gia ®×nh mäi ngêi ®Òu ph¶i nhËn thøc c¸c vÊn ®Ò trªn, mçi ngêi biÕt sèng cã tr¸ch nhiÖm víi gia ®×nh, tr¸nh x· c¸c tÖ n¹n x· héi, vµ an toµn cho b¶n th©n gia ®×nh vµ ngêi kh¸c. Cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng m«i trêng sèng tèt h¬n. Mçi c«ng d©n ®· tù häc ®Ó n©ng cao nhËn thøc cña b¶n th©n ®Ó tõ ®ã biÕt sèng tu©n theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. Gãp phÇn x©y dùng x· héi tèt h¬n v¨n minh h¬n, tiÕn kÞp víi sù ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i. 3. KiÕn nghÞ quan träng cña ®Ò tµi: §Ó c¸c vÊn ®Ò cña ®Ò tµi cã hiÖu qu¶ cao th× ®ßi hái c¶ x· héi thËt sù ph¶i quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò ®ã. Gi¸o viªn lµm tèt vai trß cña m×nh lµ ngêi truyÒn thô tri thøc. Häc sinh tiÕp thu tri thøc vµ vËn dông tri thøc ®ã vµo cuéc sèng cã hiÖu qu¶. C¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c c¬ quan chøc n¨ng thËt sù ph¶i quan t©m v× c¸c vÊn ®Ò cã tÝnh toµn cÇu chø kh«ng ph¶i cña riªng quèc gia nµo. §Æc biÖt lµ c¬ quan c«ng an thËt sù lµm tèt vai trß tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cña m×nh. Gi÷ cho x· héi b×nh yªn, ng¨n chÆn sù gia t¨ng vÒ tÖ n¹n x· héi. Ngoµi c«ng viÖc chuyªn ngµnh gióp cho ngµnh gi¸o dôc chóng t«i vµ nh÷ng ngêi quan t©m ®Õn vÊn ®Ò trªn cã c¸c th«ng tin vµ sè liÖu thËt ®Çy ®ñ ®Ó chóng t«i lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc. NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 16 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i kho¸..... PhÇn IV C¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o triÓn khai ®Ò tµi §Ó ®Ò tµi trªn ®¹t hiÖu qu¶ vµ c¸c vÊn ®Ò ®ã ®i vµo cuéc sèng. Th× ngêi gi¶ng d¹y cÇn cã tri c¸c tµi liÖu phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y. CÇn cã nguån kinh phÝ kh«ng lín kho¶ng vµi tr¨m ngµn ®ång cã thÓ mua c¸c s¸ch tham kh¶o hç trî cho viÖc gi¶ng d¹y theo tõng chuyªn ®Ò. VÒ thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc d¹y häc: M¸y chiÕu, b¶ng nhãm, biÓn b¸o giao th«ng, tranh ¶nh, loa ®µi ®Ó tuyªn truyÒn. S¸ch tham kh¶o: HiÕn ph¸p 1992, luËt h×nh sù, d©n sù, luËt giao th«ng... VÒ con ngêi chóng t«i cÇn c¶ céng ®ång cïng vµo cuéc víi tr¸ch nhiÖm chung th× ®Ò tµi trªn míi thùc sù hiÖu qu¶ vµ cã gi¸ trÞ cho cuéc sèng con ngêi. §¸p CÇu, ngµy 02 th¸ng 6 n¨m 2007 NguyÔn ThÞ LÞch NguyÔn ThÞ LÞch – Gi¸o viªn Trêng THCS §¸p CÇu 17
- Xem thêm -