Tài liệu Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại hdbank

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27127 tài liệu

Mô tả:

LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể thầy cô giáo trong khoa Tại chức đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp. Trong thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP. HCM – CN Hoàn Kiếm, em cũng đã nhận được sự chia sẻ và chỉ bảo tận tình của các anh chị trong phòng Kinh doanh cũng như các phòng ban khác tại chi nhánh. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 9 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Thùy Liên Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng Tôi, do Tôi trực tiếp làm dưới sự hướng dẫn của giáo viên khoa tại chức. Các số liệu, kết quả tính toán nêu trong chuyên đề tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình hoạt động thực tế của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP. HCM – CN Hoàn Kiếm. Sinh viên Nguyễn Thùy Liên Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 2 MỤC LỤC Lời cảm ơn...................................................................................................................... 1 Lời cam đoan.................................................................................................................. 2 Mục lục........................................................................................................................... 3 Danh mục sơ đồ, bảng biểu ..........................................................................................7 Danh mục ký hiệu viết tắt 4...........................................................................................8 Lời mở đầu .................................................................................................................... 9 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ..........................................................................11 1.1 Những vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng............................................................11 1.1.1 Giới thiệu chung về cho vay tiêu dùng .................................................................11 1.1.2 Khái niệm và đặc điểm CVTD của ngân hàng thương mại .................................11 1.1.2.1 Khái niệm ............................................................................................................11 1.1.2.2 Đặc điểm CVTD ..................................................................................................12 1.1.3 Các hình thức cho vay tiêu dùng ..........................................................................13 1.1.3.1 Căn cứ vào loại tài sản .......................................................................................13 1.1.3.2 Căn cứ vào phương thức cho vay.........................................................................14 1.1.4 Quy trình cho vay tiêu dùng .................................................................................17 1.1.5 Vai trò của cho vay tiêu dùng ...............................................................................18 1.1.5.1 Đối với nguời tiêu dùng ......................................................................................18 1.1.5.2 Đối với ngân hàng thương mại ...........................................................................18 1.1.5.3 Đối với nền kinh tế ..............................................................................................18 Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 3 1.2 Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại .....................19 1.2.1 Quan điểm mở rộng cho vay tiêu dùng ................................................................19 1.2.2 Sự cần thiết phải mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng .....................................20 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng ....................................................22 1.2.3.1 Chỉ tiêu phản ánh doanh số cho vay....................................................................22 1.2.3.2 Chỉ tiêu phản ánh dư nợ và tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN...........................23 1.2.3.3 Chỉ tiêu phản ánh chất lượng hoạt động cho vay KHCN ....................................24 1.2.3.4 Chỉ tiêu phản ánh số lượng và số lượt khách hàng .............................................24 1.2.3.5 Chỉ tiêu phản ánh mức độ đa dạng hóa của danh mục sản phẩm CVTD ............25 1.2.3.6 Chỉ tiêu phản ánh hệ thống chi nhánh và kênh phân phối ...................................25 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc mở rộng cho vay tiêu dùng ...............................26 1.2.4.1 Các nhân tố chủ quan .........................................................................................26 1.2.4.2 Các nhân tố khách quan ......................................................................................27 Chương 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ TP. HCM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM.................................30 2.1 Khái niệm về HDBank –CN Hoàn Kiếm ...............................................................30 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ......................................................................30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của HDBank –CN Hoàn Kiếm.....................................................31 2.1.3 Tình hình hoạt động của HDBank –CN Hoàn Kiếm............................................32 2.1.3.1 Tình hình huy động vốn .......................................................................................32 Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 4 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng .............................................................................................33 2.1.3.3 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế ........................................34 2.1.3.4 Phát triển dịch vụ ngân hàng ..............................................................................35 2.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại HDBank –CN Hoàn Kiếm...............................35 2.2.1 Hình thức cho vay tiêu dùng ................................................................................35 2.2.2 Vấn đề kiểm soát rủi ro tại HDBank –CN Hoàn Kiếm.........................................37 2.2.3 Hiệu quả cho vay tiêu dùng ..................................................................................39 2.3 Đánh giá thực trạng CVTD tại HDBank –CN Hoàn Kiếm...................................40 2.3.1 Thực trạng cho vay tiêu dùng ...............................................................................40 2.3.2 Kết quả cho vay tiêu dùng tại HDBank –CN Hoàn Kiếm.....................................41 2.3.3 Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng..................................................................41 2.3.4 Tình hình dư nợ và cho vay tiêu dùng ..................................................................43 2.4 Đánh giá hoạt động mở rộng CVTD tại HDBank –CN Hoàn Kiếm....................45 2.4.1 Những kết quả đạt được .......................................................................................45 2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân hạn chế HDBank –CN Hoàn Kiếm.............................48 2.4.2.1 Hạn chế ............................................................................................................... 48 2.4.2.2 Nguyên nhân........................................................................................................49 Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ TP. HCM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM ....................54 3.1 Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng của HDBank –CN Hoàn Kiếm...........54 Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 5 3.1.1 Định hướng phát triển của HDBank –CN Hoàn Kiếm đến năm 2011 ...............54 3.1.2 Đinh hướng cho hoạt động CVTD của HDBank –CN Hoàn Kiếm......................55 3.2 Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng của HDBank –CN Hoàn Kiếm.................56 3.2.1 Nhóm giải pháp chung ..........................................................................................56 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể ..........................................................................................56 3.2.2.1 Tăng cường huy động vốn nhằm thỏa mãn nhu cầu tín dụng khách hàng............56 3.2.2.2 Thực hiện tốt công tác Marketing ngân hàng ......................................................57 3.2.2.3 Xây dựng chính sách khách hàng ........................................................................58 3.2.2.4 Hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng .......................59 3.2.2.5 Cải tạo cơ sở hạ tần, hiện đại hóa công nghệ .....................................................61 3.2.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .................................................................62 3.2.2.7 Phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng mới ........................................................63 3.2.2.8 Cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giao dịch ...................................................64 3.3 Một số kiến nghị ......................................................................................................64 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ.......................................................................................64 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ....................................................................65 Kết luận.......................................................................................................................... 67 Danh mục tài liệu tham khảo........................................................................................68 Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 6 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của HDBank –CN Hoàn Kiếm.....................................31 Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn của HDBank –CN Hoàn Kiếm...................................32 Bảng 2.2 Dư nọ cho vay của HDBank –CN Hoàn Kiếm.................................................33 Bảng 2.3 Kết quả kinh doanh ngoại tệ và TTQT của HDBank –CN Hoàn Kiếm............34 Bảng 2.4 Tăng trưởng tín dụng bán lẻ..............................................................................39 Biểu dồ 2.1 Dư nợ tín dụng tiêu dùng .............................................................................40 Bảng 2.5 Doanh số CVTD tại HDBank –CN Hoàn Kiếm năm 2008 – 2009 và 6/2010. .42 Bảng 2.6 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng...................................43 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng...............................43 Bảng 2.7 Số lượng khách hàng giao dịch tại HDBank –CN Hoàn Kiếm.........................44 Danh môc ký hiÖu viÕt t¾t Ký hiÖu HDBank NHTM NHTM CP NHTM QD Nguyªn v¨n NHTM CP Ph¸t triÓn nhµ TP. HCM Ng©n hµng th¬ng m¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 7 CVTD NHNN TCTD TCKT Qhkh Ts®b B®s Sxkd Tnhh KHCN LS Cho vay tiªu dïng Ng©n hµng nhµ níc Tæ chøc tÝn dông Tæ chøc kinh tÕ Quan hÖ kh¸ch hµng Tµi s¶n ®¶m b¶o BÊt ®éng s¶n S¶n xuÊt kinh doanh Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Kh¸ch hµng c¸ nh©n L·i suÊt LỜI MỞ ĐẦU 1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu Trong tình hình phát triển mạnh mẽ của các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam thì các Ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng. Đời sống nâng cao kéo theo nhu cầu về mua sắm tiêu dùng của người dân cũng ngày một tăng. Nhưng không phải ai cũng đủ thu nhập để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của mình. Nắm bắt được thực tế đó, các ngân hàng thương mại, trong đó có HDBank đã thực hiện cung cấp các khoản cho vay tiêu dùng dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm tạo điều kiện cho người tiêu dùng thỏa mãn nhu cầu trước mắt trước khi có đủ khả năng thanh toán. Sau một thời gian ra đời, cho vay tiêu dùng đã mang lại nguồn thu đáng kể cho hệ thống Ngân hàng nói chung và cho HDBank nói riêng. Tuy nhiên, tỷ trọng về nợ xấu trong hoạt động này vẫn là con số đáng quan tâm cũng như doanh thu từ cho vay tiêu dùng so với toàn bộ hoạt động tín dụng của Ngân hàng vẫn hết sức nhỏ bé mặc dù đây là thị trường hết sức tiềm năng. Rủi ro tín dụng cao quá mức sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Đứng trước những thời cơ và thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 8 quốc tế, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh trong mảng lĩnh vực này của HDBank với các ngân hàng khác, mà cụ thể là nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro đã trở nên cấp thiết. Trước tính cấp thiết đó, đề tài: “Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại HDBank” được chọn làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp để từ đó đề ra giải pháp hữu ích cho việc giảm thiểu rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại HDBank – CN Hoàn Kiếm. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu: - Kh¸i qu¸t ho¸ vÊn ®Ò lý luËn liªn quan ®Õn ho¹t ®éng CVTD. - Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng nãi chung vµ thùc tr¹ng më réng CVTD cña HDBank – CN Hoàn Kiếm. - §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ gãp phÇn nh»m më réng h¬n n÷a ho¹t ®éng CVTD cña HDBank – CN Hoàn Kiếm. 3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu. §èi tîng nghiªn cøu: TËp trung nghiªn cøu vµ t×m hiÓu th«ng tin vÒ lo¹i h×nh cho vay tiªu dïng. Ph¹m vi nghiªn cøu: Ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i HDBank – CN Hoàn Kiếm trong giai ®o¹n tõ n¨m 2007 ®Õn n¨m 2009. 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: §Ó nghiªn cøu chuyên đề tốt nghiệp này, tôi có thể sử dụng các phương pháp chủ yếu sau: Ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö víi c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, thèng kª, so s¸nh. 5. KÕt cÊu ®Ò tµi Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại HDBank – CN Hoàn Kiếm Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 9 Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại HDBank – CN Hoàn Kiếm. ch¬ng 1 NH÷NG VÊN §Ò C¥ B¶N VÒ HO¹T §éng cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng th¬ng m¹i 1.1 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ cho vay tiªu dïng 1.1.1 Giíi thiÖu chung vÒ cho vay tiªu dïng Cho vay tiªu dïng ®· xuÊt hiÖn tõ l©u díi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau nhng ph¶i tõ sau §¹i chiÕn thÕ giíi lÇn thø II c¸c Ng©n hµng míi thùc sù ph¸t triÓn vµ trë thµnh nh÷ng tæ chøc cÊp tÝn dông chÝnh trong lÜnh vùc cho vay tiªu dïng. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë sè lîng c¸c kho¶n tÝn dông t¨ng nhanh, c¸c h×nh thøc cho vay tiªu dïng còng ngµy cµng ®a d¹ng bao gåm c¸c h×nh thøc nh thÎ tÝn dông ng©n hµng, cÇm cè, c¸c kho¶n vay mua xe «t«, tÝn dông thÕ chÊp b»ng nhµ ë hoÆc c¸c h¹n møc tÝn dông kh¸c, vµ tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh tÝn dông kh¸c. HiÖn nay, trong khi mét sè v¨n b¶n ph¸p luËt híng dÉn ®· ra ®êi th× lÜnh vùc CVTD ë níc ta l¹i ®ang trong xu ngày càng ph¸t triÓn, nã ®ang ®îc xem lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng lín vµ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn m¹nh cho c¸c NHTM t¹i ViÖt Nam. 1.1.2 Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm CVTD cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i 1.1.2.1 Kh¸i niÖm: TÝn dông tiªu dïng xuÊt hiÖn tõ l©u trªn thÕ giíi vµ hiÖn nay ®ang ph¸t triÓn rÊt m¹nh nhÊt lµ ë c¸c quèc gia cã tiÒm lùc vÒ kinh tÕ vµ c¹nh tranh Ng©n hµng s«i ®éng. ë ViÖt Nam, tÝn dông tiªu dïng còng tr¶i qua lÞch sö ph¸t triÓn h¬n 10 n¨m b¾t ®Çu vµo kho¶ng nh÷ng n¨m 1993- 1994 tuy nhiªn thÕ nµo lµ cho vay tiªu dïng vµ ®îc quy ®Þnh ë quy ph¹m v¨n b¶n ph¸p luËt nµo? VÒ kh¸i niÖm “cho vay tiªu dïng” cho ®Õn nay cha cã mét v¨n b¶n ph¸p luËt nµo quy ®Þnh râ . Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 10 Theo gi¸o tr×nh “TÝn dông ng©n hµng” – Häc viÖn ng©n hµng xuÊt b¶n n¨m 2001 th× “ CVTD lµ c¸c kho¶n cho vay nh»m tµi trî cho nhu cÇu chi tiªu cña ngêi tiªu dïng bao gåm c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh. §©y lµ mét nguån tµi chÝnh quan träng gióp nh÷ng ngêi nµy trang tr¶i nhu cÇu nhµ ë, ®å dïng gia ®×nh vµ xe cé, nhu cÇu gi¸o dôc, y tÕ vµ du lÞch …” Hay theo gi¸o tr×nh “ NghiÖp vô Ng©n hµng hiÖn ®¹i”- TS.NguyÔn Minh KiÒu th× “ CVTD lµ lo¹i cho vay nh»m ®¸p øng nhu cÇu chi tiªu vµ mua s¾m tiÖn nghi sinh ho¹t cho gia ®×nh nh»m n©ng cao ®êi sèng d©n c. Kh¸ch hµng vay lµ nh÷ng ngêi cã thu nhËp kh«ng cao nhng æn ®Þnh, chñ yÕu lµ c«ng nh©n viªn chøc hëng l¬ng vµ cã viÖc lµm æn ®Þnh vµ sè lîng kh¸ch hµng th× rÊt ®«ng.” 1.1.2.2 §Æc ®iÓm CVTD  Kh¸ch hµng vay: Kh¸ch hµng chñ yÕu trong cho vay tiªu dïng cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i lµ c¸c c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy nh÷ng ngêi cã thu nhËp cao thêng cã xu híng vay tiÒn nhiÒu h¬n nh÷ng ngêi cã thu nhËp thÊp.  Môc ®Ých vay: Nh»m phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña c¸ nh©n, hé gia ®×nh kh«ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ môc ®Ých kinh doanh. Nhu cÇu cho vay tiªu dïng rÊt ®a d¹ng, cã thÓ xuÊt ph¸t tõ viÖc: mua nhµ, söa ch÷a nhµ, x©y dùng, mua s¾m ph¬ng tiÖn, ®å dïng, hay c¸c nhu cÇu du lÞch, häc hµnh hoÆc gi¶i trÝ... phô thuéc vµo tÝnh c¸ch cña tõng kh¸ch hµng vµ chu k× kinh tÕ cña hä.  Nguån tr¶ nî: ViÖc sö dông tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay cña ngêi tiªu dïng thêng kh«ng ®em l¹i thu nhËp. Do vËy, nguån tr¶ nî thêng ®îc lÊy tõ l¬ng hoÆc thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c. ViÖc sö dông tiÒn vay Ng©n hµng sÏ t¹o cho ngêi vay mét t©m lý tÝch lòy, t¨ng ®éng lùc lµm viÖc cña kh¸ch hµng.  Quy m« kho¶n vay: Ngo¹i trõ nh÷ng kho¶n vay bÊt ®éng s¶n, hÇu hÕt c¸c kho¶n vay tiªu dïng ®Òu cã gi¸ trÞ nhá nhng sè lîng c¸c kho¶n vay l¹i lín, nhu cÇu rÊt ®a d¹ng vµ phong phó.  Thêi h¹n vay: C¸c kho¶n cho vay tiªu dïng th× thêi h¹n thêng lµ ng¾n vµ trung h¹n do mãn vay cã gi¸ trÞ nhá vµ ®é rñi ro cao. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c kho¶n vay bÊt ®éng s¶n thêng cã thêi h¹n dµi h¬n do gi¸ trÞ tµi s¶n lín ngêi d©n ph¶i tÝch lòy thu nhËp mét thêi gian t¬ng ®èi míi cã thÓ ®ñ tiÒn tr¶ ng©n hµng.  Rñi ro: C¸c kho¶n vay tiªu dïng tiÒm Èn nhiÒu rñi ro nªn c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i thêng ®Æt møc l·i suÊt cao nhÊt ®èi víi c¸c kho¶n vay nµy. Nguyªn nh©n lµ do t×nh Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 11 h×nh tµi chÝnh cña c¸c c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh cã thÓ thay ®æi nhanh chãng tïy theo t×nh tr¹ng c«ng viÖc hay søc kháe cña hä [ Peter S.Rose -Qu¶n trÞ ng©n hµng th¬ng m¹i- 4thed]  Lîi nhuËn tõ cho vay tiªu dïng cao: Do rñi ro vµ chi phÝ cho vay tiªu dïng lín nªn c¸c Ng©n hµng thêng ®Æt møc l·i suÊt cao ®èi víi c¸c kho¶n cho vay tiªu dïng. C¸c kho¶n vay tiªu dïng thêng ®îc ®Þnh gi¸ rÊt cao (v× ®· bao hµm c¶ mét phÇn bï rñi ro l·i suÊt) ®Õn møc mµ b¶n th©n l·i suÊt vay vèn trªn thÞ trêng lÉn tû lÖ tæn thÊt tÝn dông ph¶i t¨ng lªn ®¸ng kÓ th× hÇu hÕt c¸c kho¶n tÝn dông tiªu dïng míi kh«ng mang l¹i lîi nhuËn [Peter S.Rose -Qu¶n trÞ ng©n hµng th¬ng m¹i- 4thed] 1.1.3 C¸c h×nh thøc cho vay tiªu dïng 1.1.3.1 C¨n cø vµo lo¹i tµi s¶n  Cho vay mua nhµ tr¶ gãp Cho vay ®èi víi bÊt ®éng s¶n lµ c¸c kho¶n cho vay nh»m môc ®Ých mua míi hoÆc söa ch÷a, x©y dùng nhµ ë, c¨n hé vµ trong mét sè trêng hîp bao gåm c¶ ®Êt ®ai. Cho vay bÊt ®éng s¶n kh¸c víi phÇn lín c¸c h×nh thøc CVTD kh¸c trªn mét sè khÝa c¹nh chñ yÕu sau: Thø nhÊt, quy m« cña mét mãn vay ®èi víi bÊt ®éng s¶n thêng lín h¬n nhiÒu so víi quy m« trung b×nh cña c¸c mãn vay tiªu dïng th«ng thêng. Thø hai, c¸c kho¶n cho vay ®èi víi bÊt ®éng s¶n thêng cã kú h¹n dµi nhÊt trong danh môc cho vay cña ng©n hµng tõ 15 ®Õn 25 hoÆc 30 n¨m. Do ®ã lo¹i cho vay nµy thêng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ rñi ro tÝn dông ®¸ng kÓ bëi v× nhiÒu vÊn ®Ò cã thÓ x¶y ra bao gåm c¶ nh÷ng thay ®æi tiªu cùc trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ, l·i suÊt, søc kháe cña ngêi vay trong suèt kú h¹n cña kho¶n vay. Thø ba, viÖc ®Þnh gi¸ TS§B bao gåm ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ vµ t×nh tr¹ng cña tµi s¶n lµ träng t©m cña mãn vay, chóng cã tÇm quan träng t¬ng ®¬ng víi thu nhËp cña ngêi ®i vay. ViÖc ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ TS§B ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn cña Ngµnh vµ cña ChÝnh phñ.  Cho vay hµng tiªu dïng l©u bÒn Cho vay mua s¾m c¸c tµi s¶n cã thêi gian sö dông l©u dµi nh « t«, xe m¸y. TÝnh kh¶ dông cña c¸c tµi s¶n nµy kh¸ cao, gi¸ trÞ ë møc trung b×nh nªn nhiÒu ngêi tiªu dïng cã nhu cÇu mua s¾m. Quy m« cña c¸c kho¶n vay nµy thêng kh«ng lín, sè lîng mãn vay ph¸t sinh nhiÒu. Tµi s¶n ®¶m b¶o cã thÓ lµ chÝnh c¸c tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay. Víi nh÷ng kho¶n vay nµy nguån tr¶ nî cã thÓ lµ nguån thu hµng th¸ng ®îc tr¶ ®Þnh kú.  Cho vay trªn thÎ tÝn dông Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 12 Cho vay tiªu dïng trªn c¬ së kh¸ch hµng ®îc thÊu chi trong mét h¹n møc tÝn dông nhÊt ®Þnh ng©n hµng ®· cÊp cho kh¸ch hµng. Nh÷ng ngêi së h÷u thÎ tÝn dông cã thÓ vay tr¶ dÇn hoÆc 1 lÇn v× hä cã thÓ tÝnh tiÒn mua hµng vµo tµi kho¶n thÎ tÝn dông cña m×nh. HiÖn nay h×nh thøc vay thÊu chi trªn thÎ tÝn dông kh¸ phæ biÕn trªn thÕ giíi.  Cho vay tiªu dïng kh¸c Cho vay tiªu dïng kh¸c nh»m môc ®Ých tµi trî cho nh÷ng nhu cÇu tiªu dïng nh ®i häc, ch÷a bÖnh, ma chay, cíi hái, du lÞch… §èi víi kho¶n cho vay nµy, yÕu tè quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng lµ thu nhËp ®Ó tr¶ nî cña ngêi vay, sau ®ã míi xem xÐt ®Õn gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®¶m b¶o. 1.1.3.2 C¨n cø vµo ph¬ng thøc cho vay  Cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp Cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp lµ h×nh thøc cho vay trong ®ã ng©n hµng mua l¹i c¸c kho¶n nî ph¸t sinh do nh÷ng c«ng ty b¸n lÎ ®· b¸n chÞu hµng hãa cho ngêi tiªu dïng. Th«ng thêng cho vay gi¸n tiÕp thùc hiÖn sau: S¬ ®å 1.1 S¬ ®å cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp Ng©n hµng (6) (1) (4) (5) C«ng ty b¸n lÎ (2) (3) Ngêi tiªu dïng S¬ ®å trªn ®îc diÔn t¶ l¹i cô thÓ nh sau: 1 - Ng©n hµng vµ C«ng ty b¸n lÎ ký kÕt hîp ®ång mua b¸n nî. Trong hîp ®ång, ng©n hµng ®a ra c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®èi tîng kh¸ch hµng ®îc b¸n chÞu, sè tiÒn b¸n chÞu tèi ®a vµ lo¹i tµi s¶n ®îc b¸n chÞu. Thùc tÕ ®©y lµ bíc ®Ó c«ng ty b¸n lÎ vµ ng©n hµng tháa thuËn tríc c¸c ®iÒu kiÖn víi kh¸ch hµng. 2 - C«ng ty b¸n lÎ vµ ngêi tiªu dïng ký hîp ®ång mua b¸n chÞu hµng hãa. Th«ng thêng, ngêi tiªu dïng ph¶i tr¶ tríc mét phÇn gi¸ trÞ tµi s¶n. 3 - C«ng ty b¸n lÎ giao tµi s¶n cho ngêi tiªu dïng. 4 - C«ng ty b¸n lÎ b¸n bé chøng tõ b¸n chÞu hµng hãa cho ng©n hµng. Lóc nµy, ho¹t ®éng mua b¸n nî thùc sù diÔn ra. Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 13 5 - Ng©n hµng thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty b¸n lÎ. 6 - Ngêi tiªu dïng thanh to¸n tiÒn tr¶ gãp cho ng©n hµng. * ¦u ®iÓm cña cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp: - Cho phÐp ng©n hµng dÔ dµng t¨ng doanh sè cho vay tiªu dïng. - Cho phÐp ng©n hµng tiÕt kiÖm, gi¶m ®îc chi phÝ trong cho vay liªn quan ®Õn viÖc thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng. Thay v× trùc tiÕp tiÕp cËn kh¸ch hµng Ng©n hµng sÏ th«ng qua c«ng ty b¸n lÎ, mua l¹i c¸c bé chøng tõ b¸n chÞu hµng hãa. - Lµ nguån gèc cña viÖc më réng quan hÖ víi kh¸ch hµng, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc b¸n chÐo s¶n phÈm ë qu¸ tr×nh tiÕp theo. * Tuy nhiªn bªn c¹nh mét sè u ®iÓm kÓ trªn, cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp cã mét sè nhîc ®iÓm sau ®©y - Ng©n hµng kh«ng tiÕp xóc trùc tiÕp víi ngêi tiªu dïng - ThiÕu sù kiÓm so¸t cña Ng©n hµng khi C«ng ty b¸n lÎ thùc hiÖn viÖc b¸n chÞu hµng hãa, ®Æc biÖt trong viÖc sµng läc kh¸ch hµng. - Kü thuËt nghiÖp vô cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp cã tÝnh chÊt phøc t¹p cao. * Cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ph¬ng thøc: Tµi trî truy ®ßi toµn bé, tµi trî truy ®ßi h¹n chÕ, tµi trî miÔn truy ®ßi, tµi trî cã mua l¹i,...  Cho vay tiªu dïng trùc tiÕp S¬ ®å 1.2 S¬ ®å cho vay tiªu dïng trùc tiÕp Ngân hàng Công ty bán lẻ (3) (5) (2) (4) (1) Người tiêu dùng Cho vay tiªu dïng trùc tiÕp lµ c¸c kho¶n cho vay trong ®ã Ng©n hµng trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng vµ cho kh¸ch hµng vay còng nh trùc tiÕp thu nî tõ ngêi vay. S¬ ®å trªn ®îc diÔn t¶ l¹i cô thÓ nh sau: 1. Ng©n hµng vµ ngêi tiªu dïng ký kÕt hîp ®ång vay vèn. 2. Ngêi tiªu dïng tr¶ tríc mét phÇn tiÒn cho C«ng ty b¸n lÎ. Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 14 3. Ng©n hµng thanh to¸n sè tiÒn cßn thiÕu cho C«ng ty b¸n lÎ. 4. C«ng ty b¸n lÎ giao tµi s¶n cho ngêi tiªu dïng. 5. Ngêi tiªu dïng thanh to¸n nî vay cho Ng©n hµng. Cho vay tiªu dïng trùc tiÕp cã u ®iÓm h¬n cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp ë: - CVTD trùc tiÕp gióp Ng©n hµng cã thÓ tËn dông ®îc kiÕn thøc vµ kü n¨ng cña nh©n viªn tÝn dông. Nh÷ng ngêi nµy thêng ®îc ®µo t¹o chuyªn m«n vµ cã nhiÒu kinh nghiÖm cho vay nªn c¸c quyÕt ®Þnh thêng cã chÊt lîng cao h¬n so víi trêng hîp chóng ®îc quyÕt ®Þnh bëi nh÷ng c«ng ty b¸n lÎ hoÆc nh©n viªn tÝn dông cña c«ng ty b¸n lÎ. - CVTD trùc tiÕp linh ho¹t h¬n so víi CVTD gi¸n tiÕp. - Khi kh¸ch hµng cã quan hÖ trùc tiÕp víi ng©n hµng, cã rÊt nhiÒu lîi thÕ cã thÓ ph¸t sinh, cã kh¶ n¨ng lµm tháa m·n quyÒn lîi cho c¶ hai phÝa ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. - Th«ng qua CVTD trùc tiÕp, ng©n hµng cã thÓ b¸n c¸c s¶n phÈm kh¸c, t¨ng cêng qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña ng©n hµng… Tuy r»ng nh÷ng sù ph©n chia nãi trªn phÇn nµo chØ mang tÝnh t¬ng ®èi nhng l¹i cã ý nghÜa rÊt quan träng. Nã gióp ta cã c¸i nh×n toµn diÖn h¬n vÒ ho¹t ®éng CVTD, còng nh thÊy ®îc sù phong phó ®a d¹ng cña lo¹i h×nh dÞch vô nµy. 1.1.4 Quy tr×nh cho vay tiªu dïng: Quy tr×nh xÐt duyÖt cho vay tiªu dïng vÒ c¬ b¶n tu©n theo nh÷ng bíc sau : B1 : lËp hå s¬ tÝn dông B2 : ph©n tÝch tÝn dông B3 : quyÕt ®Þnh tÝn dông B4 : gi¶i ng©n B5 : gi¸m s¸t, thu nî vµ thanh lý hîp ®ång tÝn dông Hå s¬ tÝn dông bao gåm ®¬n xin vay, c¸c tµi liÖu liªn quan tíi th«ng tin vÒ ngêi vay vµ thuyÕt minh kho¶n tÝn dông nh : tµi liÖu ph¸p lý, tµi liÖu th«ng tin vÒ c¸ nh©n ngêi vay vèn (nghÒ nghiÖp, thu nhËp, tµi s¶n, gia ®×nh, tr×nh ®é häc vÊn…), tµi liÖu thuyÕt minh kho¶n tÝn dông. XÐt duyÖt kho¶n vay trªn c¸c khÝa c¹nh n¨ng lùc vay cña kh¸ch hµng, ®é tin cËy cña ngêi vay, môc ®Ých sö dông vèn vay, n¨ng lùc hoµn tr¶ trong t¬ng lai vµ c¸c ®¶m b¶o Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 15 tÝn dông nÕu cã. TS§B cña tÝn dông tiªu dïng thêng lµ «t«, nhµ ®Êt h×nh thµnh tõ chÝnh vèn vay; cã thªm vµng, sæ tiÕt kiÖm nhng kh«ng phæ biÕn. C¸c kho¶n vay tiªu dïng thêng ®îc gi¶i ng©n mét lÇn khi cã quyÕt ®Þnh do gi¸ trÞ cña kho¶n vay nhá, thêi h¹n ng¾n. Víi c¸c kho¶n vay mua nhµ dù ¸n cã thÓ gi¶i ng©n nhiÒu lÇn h¬n theo tiÕn ®é c«ng tr×nh hay kÕ ho¹ch thu tiÒn cña chñ ®Çu t. Thu nî vay tiªu dïng: c¸c Ng©n hµng thêng thu l·i hµng th¸ng, gèc tr¶ cuèi k× víi c¸c kho¶n vay tiªu dïng ng¾n h¹n; thu l·i vµ mét phÇn gèc hµng th¸ng víi c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n. Nhng còng tïy theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, nãi chung c¸ch thu nî cña CVTD kh¸ linh ho¹t. 1.1.5 Vai trß cña cho vay tiªu dïng 1.1.5.1 §èi víi ngêi tiªu dïng X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, thu nhËp vµ tr×nh ®é d©n trÝ ngµy cµng cao lµ mét nh©n tè t¸c ®éng lµm t¨ng nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi d©n nhng kh«ng ph¶i lóc nµo nhu cÇu tiªu dïng vµ thu nhËp cña ngêi d©n còng trïng khíp nhau. S¶n phÈm CVTD nh»m tháa m·n tèi ®a c¸c nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi d©n tríc khi hä cã ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh trang tr¶i cho nh÷ng nhu cÇu ®ã. 1.1.5.2 §èi víi Ng©n hµng th¬ng m¹i Ph¸t triÓn tÝn dông tiªu dïng lµ yªu cÇu kh¸ch quan ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm sau: (I) Kh¶ n¨ng më réng quan hÖ víi kh¸ch hµng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Ng©n hµng tiÕp cËn kh¸ch hµng vµ t¨ng cêng b¸n chÐo c¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c; (II) T¹o ®iÒu kiÖn ®a d¹ng hãa ho¹t ®éng kinh doanh, nhê vËy n©ng cao thu nhËp vµ ph©n t¸n rñi ro cho Ng©n hµng; (III) N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng, gia t¨ng lîi nhuËn, t¨ng cêng qu¶ng b¸ h×nh ¶nh ng©n hµng. 1.1.5.3 §èi víi nÒn kinh tÕ  TÝn dông tiªu dïng lµ mét kªnh cña tÝn dông Ng©n hµng, lµ nÒn t¶ng thóc ®Èy kinh tÕ x· héi vµ n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. CVTD cung cÊp tµi chÝnh, ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi d©n, thóc ®Èy tiªu dïng c¸ nh©n tõ ®ã gia t¨ng cÇu trong níc trong c¬ cÊu tæng s¶n phÈm quèc néi.  Cho vay tiªu dïng gióp xãa bá vßng luÈn quÈn ®èi víi nh÷ng ngêi thu nhËp thÊp, gióp hä cã kinh phÝ häc tËp, ch÷a bÖnh vµ ch¨m sãc søc kháe còng nh söa ch÷a, mua Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 16 nhµ ë vµ s¾m vËt dông ®å ®¹c trong gia ®×nh nh»m c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh, cã ®iÒu kiÖn kiÕm ®îc c«ng viÖc cã møc thu nhËp cao h¬n.  Cho vay tiªu dïng thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ, t¹o viÖc lµm vµ tõ ®ã l¹i lµm gia t¨ng thu nhËp , t¹o kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm, më réng c¬ héi huy ®éng vµ ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng. 1.2 Më réng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i 1.2.1 Quan ®iÓm më réng cho vay tiªu dïng  Më réng cho vay tiªu dïng. Më réng CVTD ®îc hiÓu lµ viÖc t¨ng lªn vÒ tû träng cña CVTD trong tæng tµi s¶n cña NHTM, lµ sù ®¸p øng ngµy cµng t¨ng vÒ kh¸ch hµng, vÒ quy m« cho vay. Më réng CVTD thÓ hiÖn ë mét sè ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: - §èi víi kh¸ch hµng: Më réng CVTD ph¶i ®¸p øng tèi ®a c¸c nhu cÇu hîp lý cña kh¸ch hµng vÒ khèi lîng CVTD cung cÊp, sù ®a d¹ng cña c¸c h×nh thøc CVTD còng nh c¸c dÞch vô ®i kÌm theo. - §èi víi c¸c NHTM: më réng CVTD ph¶i ®îc x¸c ®Þnh lµ mét kh©u chñ ®¹o trong toµn bé ho¹t ®éng cho vay cña NHTM, ph¶i cã mét chÝnh s¸ch tÝn dông ®a d¹ng vÒ ®èi t îng kh¸ch hµng, c¸c s¶n phÈm CVTD cung øng, ®¸p øng vµ tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - §èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi: Më réng CVTD nghÜa lµ CVTD ph¶i ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ vèn cña nÒn kinh tÕ, lµ kªnh dÉn vèn gi¸n tiÕp ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh quan träng trong viÖc chuyÓn dÞch mét khèi lîng lín c¸c nguån tµi chÝnh tõ n¬i d thõa ®Õn n¬i thiÕu hôt, “kÝch cÇu”, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ vµ gãp phÇn c¶i thiÖn, n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng d©n cho vay.  ChÊt lîng cho vay tiªu dïng. CÇn chó ý r»ng kh«ng nªn giíi h¹n ý nghÜa cña më réng CVTD chØ lµ sù t¨ng trëng theo chiÒu réng cña ho¹t ®éng nµy: më réng vÒ quy m«, mµ ph¶i bao hµm c¶ sù ®¶m b¶o chÊt lîng kho¶n vay nh»m ®¹t sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Bëi v×: - Më réng cho vay vµ chÊt lîng cho vay tèt lµ hai vÊn ®Ò kh«ng thÓ t¸ch rêi. ChÊt lîng cho vay b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng vÒ hai mÆt: kh¶ n¨ng sinh lêi vµ gi¶m thiÓu rñi ro vÒ sö dông vèn. - NÕu ng©n hµng ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña c¸c kho¶n vay nµy, ng©n hµng sÏ cã nh÷ng ®iÒu kiÖn c¶ vÒ t©m lý còng nh nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn l©u dµi ho¹t ®éng CVTD, Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 17 ®ång thêi lóc ®ã uy tÝn cña ng©n hµng còng ®îc cñng cè - ®©y còng lµ ®iÒu kiÖn thu hót nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch víi ng©n hµng. - ChÊt lîng cho vay lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, nã ph¸n ¸nh møc ®é thÝch nghi cña ng©n hµng víi sù thay ®æi bªn ngoµi, nã thÓ hiÖn søc m¹nh cña mét ng©n hµng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Ó ®¶m b¶o chÊt lîng cña kho¶n vay trong viÖc më réng CVTD cÇn hiÓu râ: - Më réng CVTD ph¶i x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®a d¹ng ho¸ kh¸ch hµng c¸c lo¹i h×nh s¶n phÈm dÞch vô mµ ng©n hµng cung cÊp. X©y dùng møc l·i suÊt hîp lý còng nh Ng©n hµng x¸c ®Þnh møc kú h¹n hîp lý phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng ®i ®«i víi viÖc cung cÊp c¸c lo¹i h×nh b¶o l·nh thÝch hîp còng gãp phÇn më réng CVTD. - Ph¶i ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c vÒ CVTD vµ ®Æt nã trong mèi quan hÖ tæng thÓ víi c¸c chØ tiªu tµi chÝnh, cã nh vËy míi gióp Ng©n hµng t×m hiÓu chÝnh x¸c nguyªn nh©n tån t¹i trong viÖc më réng CVTD, tõ ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp cho viÖc më réng CVTD trong tõng thêi kú, phï hîp víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ. 1.2.2 Sù cÇn thiÕt ph¶i më réng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng: Thø nhÊt, sù cÇn thiÕt ph¶i më réng ho¹t ®éng CVTD lµ do chÝnh vai trß, lîi Ých cña ho¹t ®éng CVTD. Thø hai, ho¹t ®éng CVTD cã møc sinh lêi ngµy cµng t¨ng. CVTD tõ l©u ®· ®îc coi lµ mét phÇn rÊt quan träng cña NHTM, ®Æc biÖt lµ CVTD ®îc coi lµ phÇn quan träng nhÊt cña ng©n hµng b¸n lÎ. ThËm chÝ theo Peter Drugger CVTD ®îc coi lµ cøu c¸nh cuèi cïng cña NHTM tõ thËp niªn 70, khi mµ cho vay kh¸ch hµng doanh nghiÖp bÞ c¹nh tranh khèc liÖt bëi c¸c c«ng ty tµi chÝnh, c¸c quü ®Çu t cña thÞ trêng chøng kho¸n. Theo kh¶o s¸t cña tËp ®oµn t vÊn BCG cho thÊy mÆc dï CVTD chØ chiÕm 30%-35% tæng d nî nhng t¹o ra trªn 60% lîi nhuËn cña c¸c NHTM hµng ®Çu ch©u ¸. ChÝnh sù c¹nh tranh khèc nhiÖt ®· khiÕn cho ho¹t ®éng cho vay doanh nghiÖp cã møc sinh lêi ngµy cµng gi¶m, tr¸i l¹i cho vay kh¸ch hµng c¸ nh©n mµ ®Æc biÖt lµ CVTD cã tèc ®é t¨ng m¹nh mÏ. Thø ba, ®êi sèng ngêi d©n ViÖt Nam ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, nhu cÇu chi tiªu cña ngêi d©n ngµy t¨ng lªn. Nh×n vµo biÓu ®å ta cã thÓ thÊy GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi qua c¸c n¨m liªn tôc t¨ng, møc sèng ®îc c¶i thiÖn, thu nhËp t¨ng lªn, ngêi d©n ngµy cµng cã nhiÒu nhu cÇu söa ch÷a, söa sang nhµ cöa, mua s¾m, ®i du lÞch.... Trong bèi c¶nh nh vËy, CVTD lµ m¶ng tÝn dông cã nhiÒu tiÒm n¨ng, do ®ã më réng CVTD lµ ®iÒu mµ tÊt c¶ c¸c Ng©n hµng ®ang híng tíi Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 18 BiÓu ®å 1.1: GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi ë ViÖt Nam qua c¸c n¨m Nguån: Tæng côc thèng kª Thø t, tû lÖ ngêi d©n ViÖt Nam tiÕp cËn víi dÞch vô ng©n hµng cßn Ýt. Víi quy m« d©n sè trªn 80 triÖu d©n, trong ®ã phÇn lín lµ d©n sè trÎ, tr×nh ®é d©n trÝ ngµy cµng cao, nÒn kinh tÕ t¨ng trëng liªn tôc víi tèc ®é cao nhiÒu n¨m qua; thªm vµo ®ã, cha ®Õn 10% d©n sè tiÕp cËn víi dÞch vô ng©n hµng th× chóng ta cã thÓ tin vµo tiÒm n¨ng cña thÞ trêng CVTD ë níc ta. H¬n thÕ n÷a hiÖn ngêi d©n ViÖt Nam vay qu¸ Ýt so víi níc cã cïng thu nhËp c¸ nh©n b×nh qu©n ®Çu ngêi, tæng sè tiÒn vay tÝn dông c¸ nh©n chØ kho¶ng 5% GDP trong khi ®ã, tæng sè tiÒn vay tÝn dông c¸ nh©n cña c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi ®¹t h¬n 15-20% GDP. V× vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng: thÞ trêng CVTD lµ thÞ trêng vÉn ®ang ®îc bá trèng, cha ®îc khai th¸c nhiÒu ë ViÖt Nam. Do ®ã, viÖc më réng ho¹t ®éng CVTD lµ xu thÕ ®óng ®¾n cña c¸c NHTM hiÖn nay. Thø n¨m, NHNN t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng CVTD ph¸t triÓn. Cïng víi xu híng ®iÒu chØnh l·i suÊt gi¶m cña Ng©n hµng trong nh÷ng ngµy ®Çu n¨m Canh DÇn, NHNN ®· ban hµnh Th«ng t sè 01/2009/TT-NHNN híng dÉn l·i suÊt tho¶ thuËn cña tæ chøc tÝn dông. Ng©n hµng ®îc thùc hiÖn LS tho¶ thuËn ®èi víi c¸c kho¶n vay trong ph¹m vi ®îc NHNN khoanh vïng ®èi víi cho vay nhu cÇu vèn phôc vô ®êi sèng, cho vay th«ng qua nghiÖp vô ph¸t hµnh thÎ tÝn dông theo quy ®Þnh cña NHNN vµ trªn c¬ së cung cÇu thÞ trêng, møc ®é tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng vay. §©y ®îc coi lµ tÝn hiÖu tèt cho ho¹t ®éng CVTD ph¸t triÓn. 1.2.3. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ më réng ho¹t ®éng CVTD. 1.2.3.1. ChØ tiªu ph¶n ¸nh doanh sè cho vay Doanh sè CVTD lµ tæng sè tiÒn ng©n hµng thùc hiÖn trong mét kú, ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng CVTD cña ng©n hµng trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Nguyễễn Thùy Liễn – 33C Page 19 a) ChØ tiªu ph¸n ¸nh sù t¨ng trëng vÒ doanh sè CVTD tuyÖt ®èi : Doanh sè cho vay lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh quy m« cÊp tÝn dông cña ng©n hµng ®èi víi nÒn kinh tÕ trong mét thêi k× nhÊt ®Þnh, thêng tÝnh theo n¨m tµi chÝnh. Møc t¨ng trëng doanh sè CVTD = Doanh sè CVTD n¨m nay – Doanh sè CVTD n¨m tríc Møc t¨ng trëng doanh sè CVTD lín h¬n 0 ph¶n ¸nh quy m« cÊp tÝn dông tiªu dïng cña ng©n hµng n¨m nay cao h¬n n¨m tríc . §©y lµ dÊu hiÖu tèt cho thÊy ho¹t ®éng CVTD ®ang ®îc më réng. b) ChØ tiªu ph¸n ¸nh sù t¨ng trëng doanh sè t¬ng ®èi ChØ tiªu nµy ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Gi¸ trÞ t¨ng trëng doanh sè tuyÖt ®èi x 100% Tæng doanh sè CVTD n¨m (t-1) ChØ tiªu nµy cho biÕt trong n¨m (t) doanh sè CVTD t¨ng bao nhiªu % so víi n¨m (t-1). ChØ tiªu nµy cµng cao thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng doanh sè CVTD cµng nhanh. c) ChØ tiªu ph¸n ¸nh dù t¨ng trëng vÒ tû träng Tæng d nî CVTD Tû träng = x 100% Tæng d nî ho¹t ®éng cho vay ChØ tiªu nµy cho biÕt doanh sè ho¹t ®éng CVTD chiÕm bao nhiªu trong tæng doanh sè ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng. Khi tû lÖ nµy t¨ng qua c¸c n¨m chøng tá ho¹t ®éng CVTD ®îc më réng. 1.2.3.2. ChØ tiªu ph¶n ¸nh d nî vµ t¨ng trëng d nî cho vay KHCN a) Tû träng d nî CVTD trªn tæng d nî D nî CVTD cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc quy m« cho vay, d nî cµng cao th× quy m« cho vay cµng lín. Th«ng qua chØ tiªu d nî cã thÓ biÕt ®îc d nî CVTD chiÕm tû träng bao nhiªu trong tæng d nî cña ng©n hµng: D nî CVTD cña Ng©n hµng Tû träng d nî CVTD = Nguyễễn Thùy Liễn – 33C x 100% Page 20
- Xem thêm -