Tài liệu Nam phương hoàng hậu cuối cùng triều nguyễn - lý nhân - phan thứ lang

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 469 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Nam Phương Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn - Lý Nhân - Phan Thứ Lang
Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn Lý Nhân - Phan Thứ Lang Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC L i tác giả -1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn Lý Nhân - Phan Thứ Lang - 17 - 18 - 19 - 20 Mục Lục Mục Lục 2 Mục Lục (1) Mục Lục (3) Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn L Những câu chuyện về cuộc đ i NAM PHƢƠNG Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn Thu nh Lý Nhân - Phan Thứ Lang mái trƣ ng mà t i đƣ c vinh hạnh nhập học đầu ti n là trƣ ng Couvent des Oiseau do các nữ tu trong d ng c à quản giáo tọa lạc tại đƣ ng Parreua gần ƣ i hay là đƣ ng Hoàng Hoa Thám Hà Nội Khi t i học lớp m u giáo c a trƣ ng Convent des Oiseau th bà Nam Phƣơng Hoàng hậu tới th m Ch ng t i là những học sinh nh tu i đƣ c cầm những bó hoa tƣơi đ ng trƣớc sân đ ngh nh đón Hoàng hậu Hai em học sinh Việt và Pháp bƣng hoa l n dâng t ng Nam Phƣơng Hoàng hâu à Nam Phƣơng cám ơn nhà trƣ ng và các em học sinh r i m h n hai em đang t ng hoa L do bà Nam Phƣơng tới th m trƣ ng Convent des Oiseau Hà Nội v những ngày du học tại Pháp bà Nam Phƣơng đ có th i gian theo học trƣ ng Convent des Oiseau Paris c ng do các nữ tu d ng c à phụ trách mà h i đó ngƣ i ta đều k u danh ƣng là các M M re à Nam Phƣơng có net m t hiền hậu và đạo hạnh H nh ảnh Nam Phƣơng hoàng hậu vấn kh n vành vàng in tr n con tem đ đ lại ấn tƣ ng trong nhiều ngƣ i lớn tu i Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ ến n m t i đọc báo thấy Nguồn truyện: vnthuquan.net Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn Lý Nhân - Phan Thứ Lang bà hƣ ng ng Tuần Lễ Vàng tại Huế b ng hành động tự trao tất cả những qu kim vàng bạc châu báu mà bà đang mang tr n ngƣ i đ t ng Nhà nƣớc mua v kh chống thực dân Pháp R i bà Nam Phƣơng c n làm việc thiện nhƣ vào dịp Tết n m Nam Phƣơng số tiền Ch tịch y ban Hành chánh Huế trao bà ngàn đ ng bạc nói là c a H Ch Tịch chuy n vào đ t ng bà và gia đ nh n Tết Với số tiền này th i đó là lớn l m à Nam Phƣơng nhận số tiền tr n g i l i cảm ơn Cụ H và y ban Hành chánh Huế Sau đó bà Nam Phƣơng đ chuy n số tiền phƣớc tr ng coi c nhi viện ngàn đ ng bạc cho các bà Huế đ các cháu n tết mà các c nhi đang thiếu thốn v chiến tranh vừa ảy ra C ng n m bà Nam Phƣơng c n có một hành động y u nƣớc khi thực dân Pháp đem quân tr lại âm lƣ c Việt Nam những bạn hữu ó là bà đ viết một lá thƣ ng nhƣ một Th ng điệp Message g i tới châu u và thế giới y u cầu họ l n tiếng tố cáo sự tr lại c a quân đội Pháp làm đ máu đ ng bào Nam bộ Những hành động tr n kh ng ri ng cá nhân t i trân trọng mà mọi ngƣ i đều k nh phục nhân cách c a một bà cựu hoàng hậu nƣớc Việt V vậy khi bƣớc chân vào làm báo với l ng ngƣ ng mộ t i đ cố c ng sƣu tầm những tƣ liệu sách báo đ viết về bà Nam Phƣơng đ dành làm tƣ liệu Cuộc đ i bà Nam Phƣơng từ thu thơ ấu đến khi trƣ ng thành lấy ch ng và tr thành hoàng hậu có th nói rất hạnh ph c ảo ại đ giữ đ ng l i h a ch có một v một ch ng Nhƣng sau n m v t nh thế và hoành cảnh ạo ại đ thay t nh đ i nết n chơi c bạc và quan hệ với nhiều phụ nữ già ngân ng i non v ch ng mà ngƣ i ta gọi là những th phi c a ảo ại Tuy vậy bà Nam Phƣơng c ng kh ng có một hành động nào làm áo trộn gia đ nh nếu có bà ch nh nh than với mấy ngƣ i thân cận Những hành động nhƣ đánh ghen ch i bới h m hại t nh địch bà Nam Phƣơng kh ng bao gi có Những chuyện cho r ng bà Nam Phƣơng cho ngƣ i cầm s ng hạ t nh địch nhƣng t nh địch kh ng hề hấn g mà ảo ại lại bị trọng thƣơng ch là những giai thoại và th u dệt c a những ngƣ i kh ng ƣa ảo ại Từ l c về làm dâu nhà Nguyễn tr thành bà Hoàng hậu ch ng t i chƣa thấy một ai ch trách hay than phiền về cung cách hay l i n tiếng nói c a Nam Phƣơng Trái lại ảo ại bị tai tiếng và ngƣ i đ i ch trách khá nhiều Trong cuốn Giai ạ ạ - c a t i đ đƣ c uất bản có nhiều phần viết về Nam Phƣơng - ngƣ i v đầu ti n và ch nh danh c a ảo ại Song theo y u cầu c a bạn đọc muốn t m hi u đầy đ hơn về bà Nam Phƣơng t i đ hệ thống lại tƣ liệu đ viết tiếp cuốn sách nh này với t n gọi Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ ệ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn V những câu chuyện đƣ c sƣu tầm góp nh t từ nhiều ngu n tƣ liệu n n ch c ch n kh ng tránh kh i những nhầm l n sai sót Nếu phát hiện mong bạn đọc góp và lƣ ng th Nhân đây ch ng t i in chân thành cảm ơn đến những tác giác có tác ph m mà ch ng t i s dụng tr ch d n trong cuốn sách này Thành thật cảm tạ - ồ -2006 L Nhân PHAN TH LANG Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn -1Gái thuyền quy n đất Nam bộ tr thành v các vua triều Nguyễn ất Nam bộ có nhiều trai anh hùng ph ch a Nguyễn m mang b c i và c ng có nhiều gái thuyền quy n đƣ c tiến vào cung làm v cách vua triều Nguyễn Nhƣ ch ng ta đ biết n m r ng r b n ba đất Nam bộ và đƣ c gần g i các cận thần ngƣ i miền Nam nhƣ các ng Nguyễn Hu nh c L Quang ịnh Phạm ng Hƣng thế mà Gia Long lại kh ng có một mối t nh nào với những ngƣ i đ p đất Nam bộ k c ng lạ Hay ch nh s và ngoại s k h y s phạm thƣ ng kh ng dám ghi lại ch ng Hay Nguyễn nh l c đó tạm gác lại t nh duy n đ lo đại sự mà chƣa ngh đến một bóng thuyền quy n nào đất Nam bộ Nhƣng hậu duệ c a Gia Long là vua Minh Mạng đ có mấy bà v ngƣ i miền Trung r i lại tuy n bốn gái thuyền quy n miền Nam ra Huế đ tiến vào cung hầu hạ nhà vua là những bà dƣới đây mà s sách đều ghi à H Thị Hoa nh An t nh i n H a sau đƣ c phong làm Tá Thi n Nhân Hoàng hậu - à là con gái c a ng H V n Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ à Hoa là ngƣ i i sau ng đƣ c phong Ph c Quốc C ng Nguồn truyện: vnthuquan.net Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn V h y t n bà là Hoa n n sau này có C a Gia ịnh có một cây cầu Hoa phải gọi là cầu ng Hoa đ phải đ i là C a ng C n Huế ng a và v tu ng hát bội n i tiếng là Phàn L Hoa c ng phải đ i là Phàn L Hu c biệt bà Hoàng hậu này kh ng có một ngƣ i con nào 2. à Nguyễn Thị Khu tự ch Chi đƣ c phong H a Tần ngƣ i huyện Ph c Lộc t nh Gia ịnh là con gái c a quan Chƣ ng Cơ Nguyễn V n Thanh trấn ph t nh Quảng Nam ác ch Chi sanh đƣ c bốn Hoàng t và sáu C ng ch a 3. Bà Nguyễn Thị Nhân phong Cung Tần ngƣ i Gia ịnh Là con gái Ch nh ội Nguyễn V n Châu à này sinh đƣ c một Hoàng t là Mi n K ngƣ i gi i v n chƣơng trong triều Tự c và đƣ c phong tƣớc C m Quốc c ng à Nguyễn Thị ảo kh ng Nguyễn Kh c Thiệu đƣ c phong là Thục Thần ngƣ i Gia ịnh là con c a quan Tƣ - à này sinh đƣ c một Hoàng t là Mi n Th m C ng ch a là V nh Trinh - Trinh Thận và T nh H a - Cả bốn ngƣ i con tr n đều tr thành những nhà thơ n i danh và ba - đất Thần Kinh nói ri ng và cả nƣớc nói chung mà đến bây gi ngƣ i ta v n c n nhớ đến những b t danh Tùng Thiện Vƣơng Quy c Man Am và Huệ Phố với những bài thơ tuyệt tác và bất h ến hậu duệ c a vua Minh Tạng là vua Thiệu Trị th c ng có ba bà v là ngƣ i miền Nam là các bà Phạm Thị H ng có tự là Nguyệt c n theo Việt Nam tự đi n c a tác giả L V n H ng tự Hào ng Hƣng là ngƣ i huyện Tân H a t nh G C ng c th Phạm Thị à là con quan Lễ ộ Thƣ ng thƣ Phạm à Phạm Thị H ng đƣ c phong là Hoàng Thái hậu Từ ụ à là ngƣ i hiền thục đoan trang n n đƣ c Thuận Thi n Cao Hoàng hậu tuy n vào cung cho làm v Hoàng t Mi n T ng t c vua Thiệu trị c là n m à H ng đ sinh đƣ c hai C ng ch a và một Hoàng t là H ng Nhậm t c vua Tự à Từ ụ đ sống qua đ i vua k từ vua Gia Long là th i gian bà chào đ i cho tới l c hạ thế đ i vua Thành Thái thƣ ây là một bà Hoàng hậu đ đƣ c sống nhiều triều đại đƣ c m t thấy tai nghe nhiều sự kiện ảy ra trong triều Nguyễn. à Nguyễn Thị Nhậm tƣớc Lệnh Phi ngƣ i An Giang Long Xuy n Quận c ng Nguyễn V n Nhân là con c a Kinh m n à Nguyễn Thị Nhậm đƣ c tuy n vào cung cùng một th i gian với bà Phạm Thị H ng Nhƣng v bà Nhậm ch sinh đƣ c một Hoàng nữ là C ng ch a Nhàn Y n An Thạch n n bà Nhậm ch đƣ c phong tƣớc là Lệnh Phi Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn à Nguyễn Thị Huy n đƣ c phong tƣớc là là Thừa Thi n là con c a Cai cơ Nguyễn Tự đây là vị Hoàng t th c Tần là ngƣ i miền Nam nhƣng nguy n quán lại c Xuy n à này sinh đƣ c một Hoàng t là H ng i u c a vua Thiệu Trị Tới hậu duệ c a vua Thiệu Trị là vua c có một bà v ngƣ i miền Nam là Nguyễn Thị Hƣơng đƣ c phong tƣớc Học Phi ngƣ i đất V nh Long à Hƣơng kh ng có con n n đ nhận c ng t Ƣng Thị sanh n m Hƣ ng Cai làm con nu i ến khi vua Tự là con mệ c tạ thế là Ƣng Thị đƣ c t n làm vua t c vua Kiến Ph c Nhƣ tr n ch ng t i đ viết đ có bảy phụ nữ miền Nam đ tr n n Hoàng hậu triều Nguyễn th i th ến triều Nguyễn Nguyễn V nh Thụy t c vua ảo ại c ng lấy v ngƣ i miền Nam và đ c biệt là ngay khi cƣới đ đƣ c phong làm Hoàng hậu kh ng nhƣ các vua tiền nhiệm khi vua b ng hà th các bà mới đƣ c chọn đ phong Hoàng hậu hay Hoàng Thái hậu Ngƣ i phụ nữ ngƣ i miền Nam th tám đƣ c phong làm Hoàng hậu là bà Nguyễn Hữu Thị Lan ch ng t i in dành những trang sau s viết đầy đ hơn V bà Nguyễn Hữu Lan t c Nam Phƣơng Hoàng hậu c ng là bà Hoàng hậu cuối cùng triều Nguyễn đây ch ng t i c ng in viết th m về một bà Hoàng hậu triều Nguyễn đ đƣ c nhiều sách báo nh c nh đến về c ng đ c và đạo hạnh là bà Từ ụ V bà Từ ụ là ngƣ i đ có nhiều ảnh hƣ ng đến các vua Thiệu Trị Tự c Hiệp H a Kiến Ph c Hàm Nghe Và trong số các Phi tần bà Từ ụ đƣ c Hoàng t Mi n T ng khi l n ng i vua đ phong bà làm Chánh phi và đƣ c ph p ng i ph a sau b c màn nghe những l i vua bàn bạc với các Quan đại thần Ngoài việc gi p vua về ch nh trị bà Từ ụ c n tr n gnom s p đ t những việc trong cung với tƣ các một nữ quan cao cấp à rất nhân từ đối với các Phi tần dƣới quyền kh ng bao gi ganh t hay đố k thƣơng y u con c a các Phi tần khác nhƣ ch nh con c a bà n n vua Thiệu trị thƣ ng ban l i khen ng i Nhƣ vậy trong bà Hoàng hậu đất Nam bộ làm dâu Triều Nguyễn th có đến nhiều nhất và trong sách s phân biệt sang giàu và ch nh kiến bà đƣ c ngƣ i ta nh c c ng ca ng i tánh nết đoan trang nhân từ với mọi ngƣ i kh ng ó là bà Từ ụ t c ác Huệ Thái Hoàng hậu v vua Thiệu Trị Và bà Nam Phƣơng Hoàng hậu t c Nguyễn Hữu Thị Lan v vua ảo ại Cả hai bà Hoàng hậu Từ ụ và Nam Phƣơng đều nguy n quán đất G C ng-Nam ộ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn -2ất G C ng Nói hay viết đến chữ ịa linh nhân kiệt ịa Linh Nhân Kiệt kh ng phải là việc m t n nhảm nh mà từ ƣa đến nay các tác giả viết về địa l nhƣ Tả Ao đ nói về phong th y ch này đất tốt ch kia đất ấu nhƣ đ ng và nay nhiều tác giả viết và nghi n c u về tƣ liệu Phong th nghi n c u và áp dụng Nhƣng đ ng hay sai c ng c n tùy phong th y đ nhiều ngƣ i con ngƣ i tốt hay ấu ch c n c trong bộ Hoàng Việt địa dƣ ch đ i vua Minh mạng th d Histoire Annamite c a họa giả Trƣơng V nh K viết và in n m đều gần n m đây ch ng t i và cuốn Cours Hai tác ph m giá trị tr n đến nay nhiều nhà nghi n c u v n c n phải dùng tới đây ch ng t i nói về địa dánh G C ng nơi đ sản sinh ra những nhân vật n i danh cả về đ c và tài đ đƣ c nhiều s sách nh c đến Từ ƣa đất G C ng trong bộ ại Nam quốc s c a cụ Phan Thanh Giản đ đƣ c viết và đánh giá là ịa Linh Nhân Kiệt c n c vào địa l và nhân v n đ có hai giả thuyết định ngh a chữ G C ng - Giả thuyết th nhất G C ng ƣa là phần đất c a Phù Nam khi Ch a Hiền t c Nguyễn Ph c Tần đinh cuộc di dân Nam tiến ngƣ i Việt mới d i vào đây đ định cƣ Khi đó G C ng c n là đất rừng chƣa có ai tới cƣ ngụ Nơi này có một cái g cao có nhiều giống chim c ng tr n n ngƣ i ta gọi ngay là G C ng Và trong s đ ghi ch p về danh từ địa phƣơng là khi vua Minh Mạng ra lệnh cho các quan địa phƣơng đ i t n n m na các t nh thành chữ Nho cho nho nh th G C ng đ biến thành Kh ng Tƣớc Nguy n c ng nhƣ ng Nai th đ i là Lộc Giang và Sóc Tr ng đ i là Nguyệt Giang - Giả thuyết th hai Ngƣ i ta k lại c n ến Tre th đ i là Tr c t c S ng Tr ng này trƣớc đây có một ngƣ i phụ nữ t n là Thị C ng đến lập quán bán th c n cho dân khai thác đ n điền Lâu dần nhận thấy G C ng là đất dễ sinh nhau n n dân ch ng các nơi hội tụ về đây kh n hoang từng lập r y lập làng Số ngƣ i đến đây m i ngày một t ng từ đó dân địa phƣơng quen miệng n n gọi là quán à C ng hay G à C ng R i lâu ngày dân đ b chữ bà đi mà gọi t t là G C ng Và danh từ địa phƣơng G C ng đ t n tại từ đó đến nay ất G C ng từ ngàn ƣa đ sản sinh ra những nhân tài nhƣ Phạm ịnh chống Pháp th i vua Tự Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ c khi tại thế đƣ c vua Tự ng Hƣng nhƣ Trƣơng C ng c phong ại Nam nh Tây ại tƣớng Nguồn truyện: vnthuquan.net Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn Lý Nhân - Phan Thứ Lang quân Trƣơng C ng ịnh Những d ng chữ này đ đƣ c kh c tr n bia mộ c a C ng ịnh tại G C ng Khi thực dân Pháp thống trị đất Nam bộ họ đ bầm nát hàng chữ tr n và c n phạt vạ bà Trần Thị Sanh là ngƣ i quả phụ c a Trƣơng C ng ịnh ngàn đ ng v ngƣ i Pháp n u l do Trƣơng C ng ịnh tạo ra cuộc phiến loạn chống ngƣ i Pháp ến đ i vua ảo ại đ phong tƣớc Trƣơng C ng ịnh là ại Nam Phấn d ng ại tƣớng quân truy t ng Ng Quân quận c ng cho ph p tu s a lại phần mộ họ Trƣơng trang trọng hơn trƣớc và n m ng Nguyễn Hu nh Mai phụng đề hai câu đối liễn mộ bia nhƣ sau M t trƣớc Trƣơng ch quật cƣ ng v liệt n u cao đất Việt - ịnh tâm kháng chiến v n m chói rạng tr i Nam M t sau Huyện Tân H a kh ng khái Cần Vƣơng t chiếu ngọc - Làng Gia Thuận thung dung tựu ngh a chiếc gƣơm vàng Hàng n m c vào ngày tháng m lịch có nhiều ngƣ i tới th p nhang viếng mộ họ Trƣơng Tại G C ng c n có đền th V Quốc C ng t c V Tánh Miếu nay đ t tại G Tre nơi V Tánh dựng c tụ ngh a chi u tập quân l nh gi p Nguyễn nh đánh quân Tây Sơn Sau đó V Tánh ra nh ịnh đ tiếp tục gi p nhà Nguyễn đánh quân Tây Sơn và V Tánh đ tạ thế tại đây Nơi nguy n quán V Tánh là G C ng ấp G Tre có hai câu đối ghi c ng ơn họ V nhƣ sau Kh ng Tƣớc k kh ng khái Cần vƣơng tam hùng th liệt àn Sà địa thung dung tựu ngh a nh t biến Trung hƣng i theo V Tánh đ ph vua Nhà Nguyễn c n có ng Nguyễn V n Hi u đ c cƣơng trực và li m khiết đ có c ng lớn đối với vua Gia Long Sơn Nam hạ t c t nh Nam ịnh quân ng là một ngƣ i có tài có ng đƣ c c ra làm trấn th Làm quan tới đ i vua Minh mạng th và đƣ c th ng Thự Tả thống ph Chƣơng ph sự Khi ng tạ thế vua Minh Mạng phong Lƣơng n ng bá Con trai c a ng Nguyễn V n Hi u là Nguyễn V n T c có v là c ng chua Chƣơng Gia phong Ph m Thế k - ng T c đƣ c y đất G C ng đ nảy sinh ra những nhân vật học gi i giữ nhiều ch c vụ cao và n i danh Nhƣ ng L Quang Li m tự y Li m hay Ph Li m ng Nguyễn Minh Chiếu ngƣ i gốc G C ng c ng là ngƣ i n i danh Tiếp sau là Luật sƣ Vƣơng Quang Nhƣ ng nhà v n H t n thật là H V n Trung làm tới ch c ốc ph s viết ti u thuyết làm thơ và làm báo Cụ H Ngoài gi làm c ng ch c cụ H i u Chánh đ lại i u Chánh c n tác ph m truyện dài truyện ng n rất giá trị Hiện nay các nhà làm phim đang lấy những tác ph m c a H Trọn ngh a v n t nh i u Chánh i u Chánh nhƣ N đ i đ làm các phim truyện Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn Về t n giáo có Giám mục Nguyễn á T ng là vị giám mục ti n kh i c a hàng giáo ph m Việt Nam Giám mục Nguyễn á T ng c ng là vị giám mục đạo đ c và l i lạc c a giáo hội C ng giáo Việt Nam 1932 - 1949. Những vị mà ch ng t i nh c đến tr n đều là giới nam C n giới nữ gốc G C ng c ng n i danh mà lại n i danh tột đ nh triều đ nh nhà Nguyễn là bà Phạm Thị H ng con gái ng Phạm ng Hƣng đ tr thành nàng dâu nhà Nguyễn t c là bà Từ ụ đƣ c phong Nghi Thi n Chƣơng Hoàng hậu v c a vua Thiệu Trị là m vua Tự c Và bà th hai là Nguyễn Hữu Thị Lan con gái ng Nguyễn Hữu Hào làm v vua ảo ại đƣ c phong Nam Phƣơng Hoàng hậu Hai bà Hoàng hậu triều Nguyễn gốc G C ng đều đƣ c ngƣ i đ i t n k nh là bậc m u nghi v đạo đ c tài gi i và thƣơng dân thƣơng nƣớc Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn -3Tam cung Lục viện Nƣớc ta k từ triều Nguyễn Gia Long các vua v theo phong tục c a Trung Hoa n n vua nào c ng có một bà v ch nh th c đƣ c gọi là Nhất giai phi ch khi chết mới đƣ c t n là Hoàng hậu ngoài ra c n chọn nhiều Phi tần Cung nữ tuy n vào cung đ làm v th Nhƣng k từ Gia Long l n ng n Hoàng đế th ch c Hoàng hậu bị b i b v nhà vua s các bà hoàng lộng quyền chiếm đoạt ng i vua V vậy Gia Long đ đ t ra T bất lập theo th tự nhƣ sau: - ất lập Hoàng hậu Kh ng lập Hoàng hậu - ất lập ng cung Kh ng lập Thái t - ất lập T tƣớng Kh ng đ t ch c T tƣớng - ất lập Trạng nguy n Kh ng lấy ai đậu Trạng nguy n Sau đó chia ra làm C u giai và theo th tự các bà v từ đầu đến cuối nhƣ sau Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn - Nhất giai phi - Nhị giai phi - Tam giai tân - T giai tân - Ng giai Tiệp dƣ - Thất giai Thục nhân - át giai Mỹ nhân - C u giai Tài nhân Việc s p ếp tr n c ng nhƣ các cấp bậc quan lại đƣ c chia ra th tự g m C u ph m Nhƣ vậy bà nào đ ng đầu trong C u giai th đƣ c gọi là Hoàng Qu phi Lệ này đƣ c duy tr tới triều Nguyễn và tới ảo ại là vị vua th đ i vua mới cho lập lại ch c Hoàng hậu C ng v s Phi tần Cung nữ trong Hoàng cung quá đ ng n n nhà vua đ cho lệnh ây cất Tam cung và Lục viện cho m i bà Tam cung lại chia ra làm một ph ng ri ng mới đ ch cung Cung i n Thọ là nơi dành cho các bà Hoàng Thái hậu Thái Thái hậu là các bà v c a các vua đ b ng hà tạ thế và có các vi n Thái giám đó nữa Cung Trƣ ng Sanh dành cho các bà v vua đang tại ng i nhƣ các bà Lệ Thi n v c a vua Tự đ từng nơi này Cung Kh n Thái đƣ c thiết lập c và bà Từ Minh v c a vua ục gần điện Cần Thánh ch vua c c ng Cung này dành ri ng cho các bà Hoàng Qu phi Trong cung này có một điện t n là Cao Minh Trung Ch nh điện này lập vào n m Gia Long th ba ph a đ ng c a điện Cao Minh Trung Ch nh có một nhà hát đ nội cung hát ri ng cho vua em và gọi là Viện Tịnh quan C n Lục viện g m có Viện Thuận Huy n m giữa điện Cần Thánh và điện Cao Minh Trung Ch nh viện là ph a tây viện Thuận Huy lại có Viện oan Thuận Viện oan H a Viện oan Huy Viện oan Trƣ ng Viện oan Trang Ngoài Cung i n Thọ ra những cung và viện k tr n là ch dành cho các cung phi mỹ nữ v c a những vua đang trị v và đều n m cả trong T Cấm thành Nơi này ngoài vua ra ch có các Thái giám đƣ c lui tới th i các đàn ng khác kh ng đƣ c ph p b n mảng tới nơi này. Những Phi tần Cung nữ đều đƣ c tuy n chọn trong những gia đ nh các c con gái c a các quan ại thần ngoài ra c ng có khi chọn trong hàng con thƣ ng dân nhƣng phải có s c đ p đ c biệt và nhất là phải có đ c hạnh đoan trang. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn Lý Nhân - Phan Thứ Lang L c mới đƣ c tuy n vào cung các c gái này đƣ c đ a đến oan Trang viện đ học tập cách n m c đi đ ng và các nghi lễ trong cung Một khi đ đƣ c tiến vào cung những Phi tần Cung nữ này kh ng đƣ c ph p g p m t bất cƣ ai b n ngoài nữa k cả cha m anh chị em C ng có trƣ ng h p đ c biệt hiếm l m nhà vua mới cho ph p cha m vào Nội cung đ th m con nhƣng ch đƣ c nói chuyện với con qua một b c màn sáo che kh ng thấy m t con Ngƣ i nào có con đƣ c tiến vào cung là coi nhƣ mất con v t khi nào đƣ c g p lại m t con nữa Trong Tam cung Lục viện có các thị nữ hay nữ t c ng vậy đ hầu hạ các Phi tần C n nhiệm vụ c a các Thái giám là tr ng nom và s n sóc cho các Phi tần V Thái giám có nhiệm vụ ki m tra các hành động c a Phi tần và m i lần vƣa ngự đến ngự dâm với các bà nào th vi n Thái giám phải ghi ch p gi ngày tháng cho đ ng em bà nào có thai trƣớc đ con trai hay con gái Những vi n Thái giám c ng đƣ c chia ra làm hai loại Một loại là Giám sanh t c tr i sanh ra ngay khi lọt l ng đ phi nam phi nữ ngh a là kh ng có hộ sinh dục nam hay sinh dục nữ Và loại th hai là Giám l t là bị thiến mất c a qu Theo cụ Hoàng Trọng Thƣ c cho biết th ƣa tại làng nào có Giám sinh ra đ i th cha m phải đi tr nh làng đ các cơ quan hữu trách tr nh l n ộ và ộ s cho nu i nấng và dạy d đ a tr theo nghi lễ trong cung đ khi lớn l n th đƣa vào Nội cung làm Thái giám Những đ a tr này ngƣ i ta thƣ ng gọi là ng ộ Th ng lệ th i ƣa làng nào sinh sản đƣ c ng ộ lớn l n đƣ c tuy n vào cung s đƣ c nhà vua k s c cho miễn thuế ba n m C n các Phi tần Cung nữ th sao trong cung có hàng chục có khi hàng tr m c đ hầu hạ ch n gối cho vua Nhƣng s c ngƣ i có hạn làm sao vua ban ân s ng hết đƣ c b i vậy có nhiều c từ khi đƣ c tiến vào cung cho tới khi vua b ng hà v n chƣa một lần đƣ c vua lâm hạnh và kết quả c này v n c n trinh C ng theo cụ Hoàng Trọng Thƣ c th m i khi vua giá lâm đến Tam cung Lục viện đ thƣ ng dừng e do một con d đực k o hễ d dừng c a ph ng nào th vua ngự dâm ngự dâm th ph ng đó i vậy các Phi tần Cung nữ thƣ ng hay nh các chị thị nữ mua các th c non hay lá dâu lá sấu đâu r i đem r c trƣớc c a ph ng khi vua ng i tr n e d giá lâm d thấy c non lá sâu lá sầu đâu th dừng lại n Cho n n trong tác ph m Cung oán ngâm kh c c a tác giả n Nhƣ Hầu đ có Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn câu au, Vậy vua Gia Long có bao nhi u v Và bao nhi u con Theo ch nh s viết vua Gia Long có bà phi này c n có bà v đƣ c gọi là đệ nhất phi đệ nhị phi đệ tam phi Ngoài bà phi nữa nhƣng kh ng thấy tƣ liệu nào nh c đến a bà phi ch nh th c đƣ c ếp th tự nhƣ sau à Quế phi ệ nhất phi t n là Tống Thị Lan t c Thừa Thi n Cao Hoàng hậu con ng Chƣ ng dinh Tống Phƣớc Khu ng ngƣ i huyện T ng Sơn Thanh Hóa - đ vào Nam theo Ch a Nguyễn Ph c Chu đ chống nhà Tây Sơn Hoàng t Cảnh à họ Tống sinh đƣ c ba ngƣ i con là Nguyễn Ph c Cảnh t c ngƣ i th nh là Nguyễn Ph c Hy tạ thế ngƣ i th ba là Nguyễn Ph c Tuấn đ tạ thế trƣớc Cảnh và Hy Ch có Nguyễn Ph c Cảnh đƣ c gọi là Hoàng t N m tu i Cảnh đƣ c Gia Long cho theo Giám mục á a Lộc sang Pháp đ cầu viện nƣớc Pháp gi p kh giới và quân đội đánh nhà Tây Sơn Theo một số tƣ liệu th Hoàng t Cảnh và hai em trai đ đƣ c Giám mục Lộc khuy n r a tội theo đạo C ng giáo Hoàng t Cảnh á a Pháp một n m r i tr về Hoàng t Cảnh có v là Tống Thị Quy n sanh đƣ c hai con trai Ngƣ i th nhất là Nguyễn Ph c Mỹ ƣ ng c ng có t n là án - Hoàng T n án đƣ c phong tƣớc ng h a c ng Ngƣ i con th hai là Nguyễn Ph c Mỹ Thụy c n có t n là Mỹ H a hay K nh đƣ c phong tƣớc Thái ịnh c ng N m kh ng biết phạm tội g Mỹ ƣ ng bị lột hết tƣớc phải nộp ấn thƣ r i bị giáng uống làm th dân Mỹ ƣ ng có một ngƣ i con là Nguyễn Ph c L Chung sau đƣ c vua Tự c phong Cảnh H a Quận c ng Sau này ngƣ i ta đọc đƣ c bài phi n hệ thi Mỹ- uệ-T ng-Cƣ ng-Tráng Li n-Huy-PhátHƣơng i- Những con cháu c a Hoàng t Cảnh sau này n m đ i c n lại là ng Nguyễn Ph c H ng ân - ng Cƣ ng là cháu n m đ i c a Hoàng t Cảnh mang tƣớc K ngoại hầu Cƣ ng trốn sang Nhật ản lập Việt Nam Quang Phục Hội do ng làm Hội ch đ chống Pháp cai trị Việt Nam Con c a Cƣ ng là ng Tráng Liệt và cháu là Li n ảo Nhƣ vậy cháu ch t d ng Hoàng t Cảnh hiện nay h y c n rải rác kh p nơi à Minh phi ệ nhị phi họ Trần Thị ang t c Thuận Thi n Cao Hoàng hậu là m c a vua Minh Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn Mạng à họ Trần là con gái c a ng Tham tri ộ Lễ Trần Hƣng ạt qu Vạn Xá Thừa Thi n Nguy n bà họ Trần trƣớc là ngƣ i hầu c a m vua Gia Long r i cùng ra Quảng Trị n náu gần c a Tùng ến khi vào Nam đ đƣ c tuy n làm v Nguyễn nh Gia Long tu i à L Thị Ngọc nh ệ tam phi gọi là c phi hay Thần phi c ng vậy làng An khi mới à Ngọc nh là con t c a vua L Hi n T ng Khi nhà Tây Sơn thất bại vua Quang Trung tại thế đ lại bà Ngọc Hân C ng ch a lại kinh thành với ngƣ i em gái là Ngọc con c a Nguyễn Huệ Theo ngoại s nh v vua Quang Toản - t c Cảnh Thịnh l c đó Gia Long có gạ g m và p duy n b t Ngọc Hân phải lấy ng Nhƣng đ bị Ngọc Hân cự tuyệt C n Ngọc nh th l c đầu c ng kh ng b ng l ng nhƣng sau c ng u i l ng và chấp nhận lấy Gia Long làm th phi à Ngọc nh đ sinh đƣ c hai ngƣ i con trai với Gia Long t n là Quảng Oai c ng và Thƣ ng T n Quận c ng C ng v sự trớ tr u tr n mà dân gian sau này Huế đ có câu nói ạ ồ ến đây ch ng ta c ng n n biết trong đ i ch a và bộ ƣa có vị lâu ngày đất Nam đất Nam bộ và tạ thế tại đây Vị Hoàng t đầu ti n là Nguyễn Ph c ảm Lộc t nh Gia ịnh đ i vua Nguyễn có vị chào đ i m t c vua Minh Mạng sinh n m tại làng Tân nam bộ C n ng vua sống lâu ngày nhất Nam bộ là Nguyễn Ph c nh t c vua Gia Long k từ n m đến đầu thế k XIX mới tr về Huế t c là n m sống Nam bộ và dịch nhiều t nh ng c n l n lội sang Xi m đ cầu viện Nguyễn nh c ng là ng vua uất ngoại đầu ti n Ch a ịnh Vƣơng Nguyễn Ph c Thuần đƣ c - là vị Ch a th ch n đ bị quân Tây Sơn b t t nh Long Xuy n và đem về Sài G n hạ sát vào n m ến cuối triều Nguyễn là vua ảo ại và bà Nam Phƣơng Hoàng hậu th cả hai đều tạ thế tại ngoại quốc sau khi vua ảo ại bị truất phế kh i ng i Hoàng đế triều Nguyễn phong kiến khi cuộc Cách mạng tháng Tám n m c a nhân dân Việt Nam dƣới sự l nh đạo c a Ch tịch H Ch Minh đ ng l n đánh đ chế độ thực dân Pháp đang cai trị nƣớc ta do ảo ại làm vua bù nh n c a chế độ thực dân Pháp Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn -4ất kết sinh m u nghi Theo ại Nam ch nh bi n liệt truyện tập quy n đ viết Từ ụ là huy hiệu c a vua Tự truyền đi chiếu tấn phong cho Lịnh bà Từ là l ng nhân từ thƣ ng y u c ụ là rộng r i Từ ụ là rộng l ng nhân từ thƣơng y u Lịnh bà là Phạm Thị H ng hay Nguyệt sinh ngày tháng mùa hạ n m Gia Long th tại gi ng Sơn Quy huyện Tân H a nay là G C ng thuộc t nh Tiền Giang con quan Thƣ ng thƣ bộ Lễ Phạm ng Hƣng sau đ ng truy t ng tƣớc c Quốc c ng H ng t n c a Lịnh bà trùng với t n c a Hán V n đế đƣ c ki ng h y thay b ng chữ thƣ ng Nguyệt t n c a Lịnh bà đƣ c ki ng h y đọc ra ngoạt Tƣơng truyền G C ng nƣớc thƣ ng m n l m các gi ng dải đất g l n cao đ tiếp liền với ruộng thấp đều có giếng nƣớc ngọt song c ng kh ng đƣ c ngọt l m Từ khi Lịnh bà đƣ c sanh ra nƣớc giống gi ng Sơn Quy ngày càng thanh ngƣ i uống vào t có bịnh tật tiếng đ n kh p nơi ngƣ i lân cận đều đến gánh về dùng C n gi ng Sơn Quy th càng ngày càng cao đƣ c b i th m nhƣ h nh mai rùa Cây trái đây lại tƣơi tốt d i dào hơn các nơi khác Những vị k l o ệ G C ng c n nhớ câu ạ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn L c c n b Lịnh bà ham đọc sách th ng hi u kinh s có t nh hiền đ c và có nết hạnh M c a Lịnh bà b n t nh ham v n học thƣ ng khi bi u ngƣ i ngƣ i ta đọc Huấn nữ và Nhị thập t hiếu nghe lấy làm vui M c a Lịnh bà muốn Lịnh bà đọc sách những ph p dạy trong nhà c a cha rất nghi m con cái th học nữ c ng và coi sóc c ng việc trong nhà C n chữ ngh a th học cho biết mà th i Lịnh bà đƣ c các anh chị dạy chữ ngh a ch t đ nh song chƣa hi u v n l mạch lạc N m Lịnh bà l n tu i thân m u bị bệnh th ch n m một m nh gia nhân kh ng đ ng thân cận hầu hạ Lịnh bà ngày đ m s n sóc cơm thuốc kh ng bao gi l a a Khi thân m u mất Lịnh bà ngày đ m k u khóc kh ng d t giữ việc tang chế ốm gầy ngƣ i nhƣ k thành nhân Ngƣ i a k gần nghe nhƣ thế đều khen ng i và lấy làm lạ N m Minh Mạng th thân phụ c a Lịnh bà thất lộc tại kinh đ Gia ịnh đi vừa tới ngoài c a Cần Gi bị một trận gió lớn g y lái Thuyền ch quan c u về à c ng và th y th kinh h i ch đ i ch m mà chịu chết Gió lớn sóng to thuyền nghi ng qua l c lại Và nhƣ có vật g rất lớn lao nâng đ đáy lƣ n lần dần đƣa vào tới c a Có l là cá voi đ h tr linh cữu Phạm ng Hƣng đƣ c y n n về đến qu nhà N m tu i Lịnh bà đƣ c Thuận Thi n Cao Hoàng hậu nghe tiếng hiền đ c đƣ c tuy n vào cung cho hầu Hoàng trƣ ng t Mi n T ng Thiệu Trị sau này L c ấy bà Lịnh phi con gái quan Kinh m n quận c ng Nguyễn V n Nhân c ng đ ng th i đƣ c tuy n vào cung Lịnh phi v tƣớc c a cha lớn hơn đƣ c ng i th cao hơn Lịnh bà Một h m Thánh t Nhân hoàng đế vua Minh Mạng ban cho Lịnh phi và Lịnh bà m i ngƣ i một cái ao bâu dệt b ng kim hoa sa ến l c bái từ hai bà lại đƣ c Thuận Thi n Cao Hoàng hậu v Gia Long đem hay n t áo b ng vàng một h nh phụng một h nh hoa đều gói k n c n mật ban cho với l i nguyện ch c Ai b t đ ng n t h nh phụng phải có con trƣớc Nữ quan bƣng hai n t áo ra m i bà tự chọn lấy một nhƣng phải đ nguy n gói dâng l n Lịnh bà nhƣ ng cho Lịnh phi chọn trƣớc Khi đƣ c dâng l n và m ra n t áo c a Lịnh phi là h nh hoa c n c a Lịnh bà là h nh phụng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn N ml n tu i Lịnh bà sinh ra i n Ph c trƣ ng C ng ch a N m sau Lịnh bà sinh ra th trƣ ng c ng ch a Từ đó Lịnh bà đƣ c Thái t y u qu hơn và ng i th c a bà c ng cao hơn Lịnh phi ối với Lịnh phi Lịnh bà v n thân mến Các cơ thiếp khác trong cung Lịnh bà c ng lấy l ng thành tiến d n Lịnh bà có l ng nhân ch che tiến d t các cơ thiếp in nhƣ thi n Nam hữu cƣu mộc trong Kinh Thi đ tả đ c hạnh c a bà Hậu phi n ng th ân cho các hầu thiếp dƣới m nh mà kh ng có l ng đố k ghen tu ng Một đ m Lịnh bà n m mộng thấy một vị thần m c áo rộng vai to đầu bạc mày tr ng bƣng một t s c giấy vàng chữ đ có dấy triện và một âu minh châu cho Lịnh bà và bảo Xem đấy sau s có hiệu nghiệm Lịnh bà nhận lấy r i kế thụ thai sinh ra c t n Anh Hoàng đế vua Tự c đ ng theo giấc mộng Lịnh bà là ngƣ i đoan trang c n thận nhàn nh cung k nh C ch có pháp độ Trong cung khi có lễ triều khánh Thái t Mi n T ng thƣ ng bảo Lịnh bà đi theo hầu lậy th kh ng có điều g c a Lịnh bà mà kh ng h p lễ nghi Ngƣ i ta thấy dung ch c a Lịnh bà t n nghi m th kinh s c n ngƣ i em ngoài th có k cho là ki u c ng L c ấy có một bà l o ph a sau cung đƣ ng n m mộng thấy một vị thần đến bảo r ng giữa cung đƣ ng Hoàng hậu đó à ch nh ọn ngƣơi quá ngu cho n n khinh dễ ƣ c bà l o đem giấc mộng thuật lại Lịnh bà ch cƣ i N m đầu Thiệu Trị Hiếu t Chƣơng Hoàng đế l n ng i phong cho Lịnh bà ch c Cung tần N m Thiệu Trị th Vua đi tuần đất c đến Hà Nội cho s nhà Thanh là ảo Thanh sang sách phong Lịnh bà đƣ c đi theo hầu hạ c n các cung nhân khác đi theo rất t Lịnh bà sớm tối một b n Vua Các ngọc t ấn t n đều giao cho Lịnh bà cất giữ ến khi Vua h i loan về cung cung nhân thấy Lịnh bà tóc rụng thƣa m t gầy nám đều lấy làm lạ h i th m th đƣ c biết ch v l ng k nh c n ƣu lo c a Lịnh bà đ khiến ra nhƣ thế Lịnh bà thƣ ng làm ch c Thƣ ng nghị coi sóc Lục thƣ ng Lục thƣ ng là trong cung đ i Tần có thƣ ng quan m o Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ thƣ ng y áo thƣ ng thực c ng việc hầu hạ vua n thƣ ng mộc t m Nguồn truyện: vnthuquan.net Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn thƣ ng tịch chiếu thƣ ng thƣ sách Các c ng việc trong cung nội đều do Lịnh bà n m giữ Vua Thiệu Trị m i khi rảnh rang đọc sách đến n a đ m chƣa ng Lịnh bà hầu hạ kh ng biết mệt có khi đến canh gà mới b t đầu n tối Lịnh bà lại thƣ ng khuy n r n các phi tần cung nữ h y si ng cần c ng việc L c đƣ c ân huệ g c a Vua ban Lịnh bà kh ng tranh giành Ngƣ i nào làm n n tội Lịnh bà đều chịu thế cho v thế Lịnh bà thƣ ng đƣ c Vua y u dấu ban ân Tháng n m Thiệu Trị th Vua sách phong cho Lịnh bà ch c Thành phi Tháng gi ng mùa uân n m Thiệu Trị th Vua tấn phong cho Lịnh bà làm Qu phi sai quan đại thần V Xuân C n và Tạ Quang C bƣng ban sách tuy n phong N m Thiệu Trị th Vua se m nh kh ng vui Lịnh bà hầu hạ vua và cầu đảo thần thánh ngày đ m kh ng n uống ngh ngơi ến l c Vua gần lâm chung mọi việc về sau nhất nhất Lịnh bà đều nhận l i ph c cho Vua tận m t dạy các quan r ng Qu phi là nguy n phối v đầu c a Tr m ph c đ c hi n minh gi p Tr m việc nội ch nh trong n m ến nay Tr m muốn sách lập Qu phi làm Hoàng hậu ch nh vị trong cung Tiếc thay đành kh ng kịp Ngày Canh thân vua Tự c vừa nối ng i đem t n nhân và các quan trong triều bƣng kim sách kim bảo bảng sách vàng và ấn vàng k nh dâng t n hiệu Hoàng Thái hậu cho Lịnh bà ến ngày tháng n m Qu Mùi vị n m T c c th vua Tự c th ng hà đ lại di chiếu tân phong Lịnh bà làm Từ ụ Hoàng Thái hậu Ngày tháng tƣ nhuận n m inh H i n m ng Khánh n m th Vua d n Hoàng thân t n nhân và các quan v n v dâng kim sách kim bảo tấn t n huy hiệu cho Lịnh bà làm Từ ụ ác huệ Thái hoàng Thái hậu Khi Thành Thái l n ng i tháng gi ng mùa uân đầu Thành Thái nguy n ni n Tháng tƣ mùa hạ Vua tấn t n Lịnh bà làm Từ ụ bác huệ Khang thọ Thái hoàng thái hậu Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn Ngày mùng tháng mùa hạ n m Tân S u nh m Thành Thái th kh ng vui r i b ng thọ đƣ c tu i Linh cữu đ t Lịnh bà se m nh cung Gia Thọ Trong ngày tháng dâng t n thụy cho Lịnh bà là Nghi thi n tán thành Từ ụ bác huệ trai t c tuệ đại thọ đ c nhân c ng Chƣơng hoàng hậu Ngày tháng c hành đại lễ tống chung Lịnh bà Xƣơng l ng l ng c a vua Thiệu Trị nơi đất tốt mu n mu n n m n i b n phải gọi là Xƣơng Thọ l ng Lễ ong thần ch c a Lịnh bà đƣ c đƣa vào Lƣơng Khi m điện r i đƣa vào th một bàn b n hữu trong Thế miếu và bàn ch nh trong i u truyện tập c điện Khi m cung l ng vua Tự c bàn b n hữu trong Phụng Ti n điện cùng Theo Tạ Quang Phát lƣ c dịch trong ại nam ch nh bi n liệt quy n C n theo tục truyền và huyền thoại khi làm n n sự nghiệp Phạm ng Hƣng là thân phụ c a bà Từ ụ đ có nh một ng thầy địa l gi i phong th y đến em hộ các ng i mộ t ti n c a d ng họ Phạm Khi thầy địa l em h nh thế g rất khen ng i v g Sơn Quy ch ng những có cái h nh c a một con vật trong t linh long-ly-quy-phƣ ng mà tự nhi n có những cây cối mọc l n rất anh tƣơi rậm rạp t ra vƣ ng kh dâng l n và tụ lại rất nhiều Thầy địa l đ cho biết đất G C ng với h nh th và long mạch là một nơi đất qu nhƣng h nh rùa th kh ng vƣ ng về ƣơng mà ch vƣ ng về m cho n n nếu phát về nữ th giàu sang kh ng biết thế nào mà tả cho hết đƣ c c n phát về nam th to l m ch đến nhất nhị ph m triều đ nh th i nếu sang hơn nữa s kh ng con cái g Phải ch ng l i thầy địa l này quả đ ng n n G C ng đ phát ra một ngƣ i đàn ng làm đến ch c vụ cao nhất trong các giáo ph m C ng giáo Việt Nam th một nhà tu kh ng có v con ó là c Giám mục J Nguyễn á T ng đầu ti n ng này lại là nƣớc ta - 1949 ). Và thầy địa l đ bảo cho ng Phạm ng Hƣng hay r ng ng i mộ cụ ịnh ng nội t là ng i mộ đại cát ch hiềm thiếu hậu tr m và tả hữu ph chi t c nếu sau g có một ngọn đ i hay ngọn n i ho c một cái gi ng nào cao hơn và hai b n gi ng có hai d y đ i n i g chạy k m ho c hai con gi ng khác m lấy th gia đ nh s ph qu triền mi n o đó ch phát đƣ c hơn một đ i r i th i Ng i mộ này tốt thật nhƣng lại bị một ng i mộ khác làm cản hƣớng uy quyền thành th cái đ i đƣ c phát ch phát đƣ c l c thanh uân và trung vận c n hậu vận th suy Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn ng Phạm ng Hƣng c n h i Có kế g chữa đƣ c hay kh ng Thầy địa l cho biết b ng cách r i đƣ c ng i mộ làm cản mất hƣớng uy quyền đi th s c n phát đƣ c th m vài đ i nữa ng Phạm ng Hƣng thƣa Nếu vậy có khó kh n g đâu mai này t i s cho d i đi ch khác Nhƣng con cháu ngƣ i ta - hiện kh ng c n một ai đây c ng kh ng biết địa phƣơng nào vậy làm sao bây gi Thầy địa l đáp Ti n t ch đ c hậu tầm long tiền định r i phần ph c nhà ng ch phát đƣ c đến đó tham nữa - hay cƣ ng lại thi n mạng là một việc ch ng n n Khi thầy địa l từ gi lại d n ch nhân cho con cháu hay khi nào g có uất hiện điềm g kh ng đ p th ch n n an phận th thƣ ng chớ đừng ham g ph qu c ng danh nữa L i thầy phán quả đ ng à Từ ụ Thái hậu đ tr thành một ngƣ i đàn bà trong lịch s nƣớc Nam với m c tuyệt đ nh c a phong lƣu ph qu nhƣng đáng k ch t c th i gian làm v vua Thiệu Trị làm m vua Tự Tự c c n l c thanh uân và l c trung ni n l c v n ni n th thật là suy bu n Vua c là con trai duy nhất c a bà đ chết trƣớc m lại kh ng sinh con nối gi ng h i n i l ng bà làm sao kh ng có những bu n t đ ng cay c a một con ngƣ i đang n ng vàng đ s p l n non Tây L c ấy bà tuy đƣ c phong làm Hoàng Thái hậu đối với đàn bà con gái trong thiện hạ k về ng i th kh ng có ai hơn nữa nhƣng hữu danh v thực bà ch ng i làm v với đám phi tần và cung nữ trong nội điện mà th i C n ngoài triều đ nh th m c cho quyền thần Nguyễn V n Tƣ ng và T n Thất Thuyết muốn thao t ng g c ng đƣ c Họ phế vua này lập vua khác Có l c phải r i cả bà đi ra Quảng Trị đ tránh loạn thực dân k thật phong lƣu mà hóa ra vất vả Lý Nhân - Phan Thứ Lang Nam Phƣơng Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn -5Những giai thoại thực hƣ hay sự uy n tạc ác đ i những chuyện thật th t ai t m hi u và tin nhƣng mấy chuyện bịa đ t cố th nhiều ngƣ i lại tin là có thật Nhƣ dƣ đảng c a H ng ảo đảo ch nh vua Tự oàn Trƣng uy n tạc sự thật Gi c chày v i âm mƣa c đối với lớp quần ch ng b n ngoài c n dựng chuyện bảo vua Tự Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ c kh ng Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -