Tài liệu Nấm ký sinh

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 208 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

NẤM KÝ SINH
MỤC TIÊU 1. Nêu đƣợc khái niệm chung về vi nấm ký sinh 2. Trình bày đƣợc đặc điểm chung của nấm ký sinh 3. Trình bày đƣợc hình thể chung của nấm & phƣơng thức sinh sản của nấm MỤC TIÊU 4. Nêu đƣợc một số bệnh nấm chủ yếu của mỗi lớp nấm 5. Trình bày đƣợc nguyên tắc & phƣơng pháp điều trị bệnh nấm 6. Nêu đƣợc 3 nhóm biện pháp phòng chống bệnh nấm ĐẶC ĐIỂM CHUNG Nấm KS là những KST thực vật Là thực vật đơn bào hoặc đa bào Không có diệp lục KS và chiếm chất DD ĐẶC ĐIỂM CHUNG KHÔNG CẦN ÁNH SÁNG MẶT TRỜI SỐNG Ở MỌI NƠI MỌI CHỖ TRONG TỰ NHIÊN XÂM NHẬP VÀO MỌI TỔ CHỨC MỌI CƠ QUAN TRONG CƠ THỂ ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHIỆT ĐỘ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHO NẤM PHÁT TRIỂN ĐỘ ẨM NUÔI CẤY ĐIỀU TRỊ & PHÒNG CHỐNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG NẤM DỄ DÀNG PHÁT TRIỂN TRONG MỌI MT KỂ CẢ MT NGHÈO HOẶC KHÔNG CÓ CHẤT DD CHẨN ĐOÁN & NUÔI CẤY CẦN PHÂN BIỆT NẤM BỆNH & NẤM TẠP ĐIỀU TRỊ & PHÕNG CHỐNG RẤT KHÓ KHĂN ĐẶC ĐIỂM CHUNG NẤM SINH SẢN NHANH, NHIỀU, DỄ DÀNG ĐIỀU TRỊ KHÓ KHĂN ĐIỀU TRỊ PHÕNG CHỐNG PHẢI TRIỆT ĐỂ TÁC HẠI CỦA NẤM TÁC HẠI GÂY BỆNH NẤM CÓ THỂ GÂY BỆNH TẠI NHIỀU CƠ QUAN, NỘI TẠNG TÁC HẠI CHO BẢO QUẢN LÀM HƢ HỎNG THỰC PHẨM DƢỢC PHẨM, VẬT DỤNG THIỆT HẠI VỀ KINH TẾ LỢI ÍCH CỦA NẤM TIÊU HỦY RÁC, CÁC CHẤT THẢI TRONG TỰ NHIÊN TRONG Y-DƢỢC SẢN XUẤT KHÁNG SINH, THUỐC BỔ TRONG CN THỰC PHẨM SẢN XUẤT RỰỢU, THỰC PHẨM TRONG NN SX PHÂN, THỨC ĂN GIA SÚC GIỐNG NHAU GIỮA NẤM VÀ VK SINH VẬT BẬC THẤP KHÔNG CÓ DIỆP LỤC KỸ THUẬT NUÔI CẤY PHÒNG TN TƢƠNG TỰ NHAU BỆNH DO NẤM & VK ĐỀU CÓ TÍNH LÂY LAN KHÁC NHAU PHƢƠNG THỨC SINH SẢN Nấm: có SSVG và SSHG Vi khuẩn: chỉ có SSVG CẤU TẠO TB Nấm: có cấu tạo đơn bào hoặc đa bào Vi khuẩn: chỉ cấu tạo đơn bào DIỄN BIẾN BỆNH Nấm: bán cấp hoặc mạn tính Vi khuẩn: thƣờng cấp tính TÍNH KHÁNG SINH Kháng sinh kháng nấm thƣờng không có tác dụng với vi khuẩn và ngƣợc lại HÌNH THỂ CỦA NẤM DINH DƢỠNG CẤU TẠO GỒM HAI BỘ PHẬN SINH SẢN BỘ PHẬN DINH DƢỠNG SỢI NẤM (nấm sợi) TẾ BÀO MEN (nấm men) Sợi nấm chia nhánh chằng chịt, tạo thành tảng nấm hoặc vè nấm Tế bào nấm men ken đặc với nhau tạo thành vè nấm KHUẨN LẠC NẤM Sợi nấm Hạt nấm men KHUẨN LẠC NẤM KHUẨN LẠC NẤM BỘ PHẬN SINH SẢN CÓ NHỮNG BỘ PHẬN SSVG HOẶC SSHG TÙY THEO PHƢƠNG THỨC SS RIÊNG NẤM Actinomycetes KHÔNG CÓ BỘ PHẬN SS, SỢI NẤM ĐỨT RA NHỮNG ĐOẠN NHỎ ĐỂ MỌC THÀNH VÈ NẤM MỚI CÁC PHƯƠNG THỨC SSHG 1. SINH SẢN BẰNG TRỨNG LỚP Phycomycetes (nấm trứng) Hai sợi nấm gần nhau nảy ra 2 chồi, 2 chồi to dần, gặp nhau NSC hòa hợp, nhân giao kết thành 1 cái trứng
- Xem thêm -