Tài liệu N thiết kế cơ sở dữ liệu “ quản lý vật tư “-trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A.Lêi më ®Çu Víi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc, nÒn kinh tÒ níc ta ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng bao gåm 4 kh©u c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh kinh doanh, ®ã lµ: s¶n xuÊt, ph©n phèi, trao ®æi, tiªu dïng. Trong 4 kh©u ®ã ®èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i th× lu th«ng hµng hãa lµ kh©u vËn ®éng tÊt yÕu kh¸ch quan cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Bëi chi phÝ lu th«ng hµng hãa g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh mua b¸n vµ vËn ®éng cña hµng hãa tõ n¬i mua hµng (nguån hµng, n¬i nhËn) ®Õn n¬i b¸n hµng. Kh«ng cã chi phÝ lu th«ng hµng hãa sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc viÖc lu th«ng hµng hãa. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, lu th«ng hµng hãa gi÷a c¸c khu vùc ngµy cµng thuËn tiÖn. V× vËy, tuy lu th«ng hµng hãa lµ kh¸ch quan nhng nã g¾n chÆt víi c¸c ho¹t ®éng chñ quan cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. §ång thêi, nã lµ chØ tiªu chÊt lîng quan träng ph¶n ¸nh t¬ng ®èi ®Çy ®ñ chÊt lîng ho¹t ®éng kinh doanh vµ tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Nªn muèn gi¶m ®îc chi phÝ lu th«ng tíi møc tèi ®a, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i hiÓu râ b¶n chÊt vµ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan tíi chi phÝ lu th«ng ®Ó ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ lu th«ng tèi u nhÊt. Néi dung tiÓu luËn bao gåm: I. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chi phÝ lu th«ng: II. Nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ lu th«ng: Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Phan §øc Th¾ng ®· tËn t×nh híng dÉn em trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò c¬ng vµ thùc hiÖn tiÓu luËn. Tuy nhiªn, nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ m«n th¬ng m¹i cßn h¹n hÑp vµ nhiÒu thiÕu sãt. KÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o gãp ý vµ gióp ®ì em hoµn thµnh tiÓu luËn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Néi dung Chi phÝ lu th«ng cã ¶nh hëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i (DNTM). vËy chi phÝ lu th«ng lµ g×? I. Kh¸i niÖm chi phÝ lu th«ng : Chi phÝ lu th«ng lµ thÓ hiÖn b»ng tiÒn lîng lao ®éng x· héi cÇn thiÕt hao phÝ trong qu¸ tr×nh tæ chøc lu th«ng hµng hãa, ®a hµng hãa tõ n¬i s¶n xuÊt tíi n¬i tiªu dïng vµ lµm thay ®æi h×nh th¸i gi¸ trÞ cña hµng hãa. Chi phÝ lu th«ng ®îc thÓ hiÖn b»ng hai chØ tiªu ®ã lµ:  Tæng møc chi phÝ: lµ tæng sè tiÒn cña chi phÝ lu th«ng trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh  Tû suÊt chi phÝ : Lµ tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a tæng møc chi phÝ vµ tæng doanh thu. II. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn phÝ lu th«ng: Chi phÝ lu th«ng chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè, v× vËy, c¸c DNTM muèn gi¶m chi phÝ mét c¸ch hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp ®ã cÇn x¸c ®Þnh vµ vËn dông c¸c nh©n tè ®ã mét c¸ch khoa häc. Díi ®©y lµ c¸c nh©n tè chñ yÕu t¸c ®éng ®Õn chi phÝ lu th«ng. 1. Nh©n tè bªn ngoµi: Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi DNTM th× nh©n tè bªn ngoµi lu«n t¸c ®éng gi¸n tiÕp còng nh trùc tiÕp ®Õn viÖc gi¶m chi phÝ. §ã lµ sù qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc nh c¸c v¨n b¶n, chÝnh s¸ch quy ph¹m ph¸p luËt, c¸c quy chÕ, c¸c chÕ tµi do Nhµ níc ban hµnh nh: chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch gi¸ c¶, quy ®Þnh vÒ giao th«ng vËn t¶i, dÞch vô vËn t¶i, bèc dì, ®iÒu kiÖn nguån hµng, nguån hµng s¶n xuÊt trong níc hay nhËp khÈu, tËp trung hay ph©n t¸n. Sù ph¸t triÓn cña c¬ së h¹ tÇng: HÖ thèng ®êng x¸ giao th«ng, ph¬ng tiÖn chuyªn chë, bÕn c¶ng, kho b·i. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc – kü thuËt – c«ng nghÖ míi vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa h×nh, kh«ng gian, thêi gian, thêi tiÕt, khÝ hËu vïng. LÊy vÝ dô: nÕu gi¸ c¶ c¸c lo¹i dÞch vô cã liªn quan ®Õn viÖc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp (gi¸ dÞch vô vËn t¶i bèc xÕp, ®iÖn, níc, dÞch vô thuª nhµ, thuª kho b·i…) cao sÏ dÉn ®Õn phÝ lu th«ng t¨ng lªn vµ ngîc l¹i. C¸c nguån hµng trong níc vµ níc ngoµi tõ ®Çu mèi nhËp khÈu, ®iÒu kiÖn vÒ nguån hµng cã t¸c ®éng rÊt quan träng tíi phÝ lu th«ng. Cô thÓ, nguån hµng ë xa 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh«ng tËp trung hay nguån hµng khan hiÕm th× c¸c lo¹i chi phÝ cho viÖc vËn chuyÓn tõ nguån tíi n¬i tiªu thô sÏ t¨ng lªn vµ ngîc l¹i. §iÒu kiÖn vÒ ®¬n vÞ tiªu dïng: §¬n vÞ tiªu dïng cã ¶nh hëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp tíi phÝ lu th«ng. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh vËn t¶i vµ nh÷ng h×nh thøc tiÕn bé ®îc ¸p dông cho ngµnh vËn t¶i th«ng qua sù ph¸t triÓn cña khoa häc – kü thuËt – c«ng nghÖ míi. Mµ trong ®ã chi phÝ vËn t¶i lµ mét kho¶n chi phÝ chiÕm 80% trong chi phÝ lu th«ng phô thuéc nhiÒu vµo phÝ vËn t¶i, gi¸ cíc vËn t¶i, tèc ®é ph¬ng tiÖn vËn t¶i liªn tôc vµ tÝnh linh ho¹t cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Sù ph¸t triÓn cña tiÕn bé khoa hoc – kü thuËt – c«ng nghÖ míi trong viÖc b¶o qu¶n, c©n ®o hµng. Nh©n tè nµy ¶nh hëng tíi sù t¨ng gi¶m c¸c kho¶n phÝ nh phÝ qua cÇu, b¶o qu¶n, ®ãng gãi. CÇn c©n ®o hµng chÝnh x¸c, nhanh gän sÏ lµm gi¶m c¸c kho¶n phÝ cã liªn quan. 2. Nh©n tè bªn trong: Chi phÝ lu th«ng cao hay thÊp cßn chÞu sù chi phèi cña b¶n th©n doanh nghiÖp, cho nªn cã rÊt nhiÒu nh©n tè t¸c ®éng ®Õn chi phÝ lu th«ng bao gåm: a. Møc lu chuyÓn hµng hãa vµ c¬ cÊu møc lu chuyÓn hµng hãa: Khi møc lu chuyÓn hµng hãa t¨ng lªn th× doanh nghiÖp cã thÓ h¹ t¬ng ®èi møc chi phÝ lu th«ng. Bëi v×, khi møc lu chuyÓn hµng hãa t¨ng lªn th× sè tiÒn tuyÖt ®èi cña chi phÝ lu th«ng cã thÓ t¨ng lªn nhng møc t¨ng nhá h¬n so víi møc t¨ng lu chuyÓn hµng hãa. §iÒu ®ã lµm cho tû suÊt phÝ lu th«ng gi¶m xuèng. Bªn c¹nh ®ã, c¬ cÊu cña møc lu chuyÓn cña hµng hãa còng ¶nh hëng tíi phÝ lu th«ng. NÕu c¬ cÊu cña møc lu chuyÓn hµng hãa gåm nh÷ng lo¹i hµng hîp víi nhu cÇu th× sÏ b¸n nhanh gi¶m ®îc phÇn nµo chi phÝ b¶o qu¶n, hao hôt, l·i suÊt vèn vay. Do vËy, møc t¬ng ®èi phÝ lu th«ng h¹ thÊp, ngîc l¹i møc phÝ lu th«ng t¨ng lªn. b. Nh©n tè s¶n xuÊt: Khi s¶n xuÊt hµng hãa ph¸t triÓn th× kinh doanh hµng hãa còng ph¸t triÓn theo c¸c mÆt hµng t¨ng lªn, chÊt lîng ®îc n©ng cao tõ ®ã sÏ më réng møc lu chuyÓn hµng hãa, do vËy tû suÊt phÝ lu th«ng ®îc h¹ thÊp. MÆt kh¸c nÕu tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tæ chøc lu chuÓn hµng hãa ®îc hîp lý h¬n. §iÒu nµy còng cã thÓ gióp cho viÖc tiÕt kiÖm ®îc phÝ lu th«ng. c. Tæ chøc vËn chuyÓn hµng ho¸: Khi sö dông hîp lý ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, kÕt hîp mét c¸ch khoa häc c¸c nguån hµng, m¹ng líi b¸n hµng, kho hµng sao cho chän ®îc qu·ng ®êng vËn chuyÓn tèi u nhÊt cïng víi viÖc c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, xÕp dì sÏ gi¶m ®îc chi phÝ vËn chuyÓn hao hôt, t¨ng tèc ®é lu chuyÓn tõ møc phÝ ®îc h¹ thÊp. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 d. Nh©n tè vÒ n¨ng suÊt lao ®éng: Khi n¨ng suÊt lao ®éng trong lÜnh vùc lu th«ng t¨ng th× tiÕt kiÖm ®îc lao ®éng sö dông, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ lu th«ng. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng sÏ t¨ng ®îc tiÒn l¬ng b×nh qu©n cho c«ng nh©n, tæng tiÒn l¬ng còng cã thÓ t¨ng. Tuy nhiªn khi tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n tèc ®é t¨ng cña tiÒn l¬ng b×nh qu©n th× tû suÊt phÝ lu th«ng sÏ ®îc h¹ thÊp. g. Gi¸ c¶: NÕu gi¸ c¶ cña c¸c vËt liÖu ®îc mua s¾m nh»m phôc vô kinh doanh, cíc phÝ vËn chuyÓn xÕp dì mµ cao sÏ lµm cho phÝ lu th«ng t¨ng lªn. Do ®ã khi tÝnh to¸n vËn dông c¸c møc gi¸ cña c¸c vËt liÖu, dÞch vô cã liªn quan mµ hîp lý sÏ tiÕt kiÖm ®îc phÝ lu th«ng mµ vÉn hoµn thµnh ®îc nhiÖm vô. f. Nh©n tè tæ chøc bé m¸y vµ c¬ së vËt chÊt cña doanh nghiÖp: Tr×nh ®é tæ chøc m¹ng líi cña doanh nghiÖp vµ tr×nh ®é tiªn tiÕn cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt mµ doanh nghiÖp hiÖn ®ang sö dông còng ¶ng hëng lín tíi phÝ lu th«ng cña doanh nghiÖp. Tæ chøc bé m¸y vµ m¹ng líi kinh doanh hîp lý sÏ gi¶m ®îc nh÷ng kh©u trung gian kh«ng cÇn thiÕt, lo¹i trõ ®îc nh÷ng kho¶n chi phÝ bÊt hîp lý. Thªm vµo ®ã, c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn bao nhiªu sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng më réng lu chuyÓn hµng ho¸, tõ ®ã gãp phÇn gi¶m ®îc chi phÝ lu th«ng. g. Khèi lîng c¬ cÊu hµng hãa dù tr÷ cña doanh nghiÖp trong tõng giai ®o¹n: V× dù tr÷ lµ cÇn thiÕt nhng ph¶i tÝnh to¸n lîng dù tr÷ vµ c¬ cÊu dù tr÷ cho phï hîp, v× dù tr÷ cµng nhiÒu th× chi phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸, hao hôt cµng cao. h. ViÖc tæ chøc thanh to¸n vay tr¶ gi÷a doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng, doanh nghiÖp víi ng©n hµng, víi c¸c tæ chøc tÝn dông vµ ngêi gãp vèn: Nh vËy nh©n tè bªn trong vµ nh©n tè bªn ngoµi ®Òu cã ¶nh hëng rÊt lín tíi chi phÝ lu th«ng. Muèn gi¶m chi phÝ lu th«ng th× doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh mét c¸ch khoa häc. III. Nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ lu th«ng: 1. TÇm quan träng cña gi¶m chi phÝ lu th«ng: Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay c¸c DNTM muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp ®ã ph¶i biÕt c¹nh tranh. Tuy nhiªn, chØ biÕt c¹nh tranh th«i cha ®ñ mµ doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan. Nªn phÝ lu th«ng lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh doanh ®îc ®¸nh gi¸ b»ng chØ tiªu lîi nhuËn, mµ lîi nhuËn lµ phÇn gi¸ trÞ d«i ra cña doanh thu so víi chi phÝ, v× vËy gi¶m chi phÝ lµ mét biÖn ph¸p quan träng ®Ó lµm t¨ng lîi nhuËn tøc lµ lµm t¨ng kÕt qña kinh doanh. Trong kinh doanh th¬ng m¹i, phÝ lu th«ng lµ kho¶n chi phÝ chñ yÕu sau chi phÝ mua hµng, do 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®ã ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh, ngêi ta dïng chØ tiªu phÝ lu th«ng. PhÝ lu th«ng cßn lµ chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh, t×nh h×nh sö dông lao ®éng vËt t , tiÒn vèn. §èi víi c¸c DNTM, phÝ lu th«ng lµ lo¹i phÝ chiÕm tû träng chñ yÕu, v× vËy tiÕt kiÖm phÝ lu th«ng trong c¸c DNTM lµ v« cïng quan träng. Nã cã ý nghÜa rÊt lín tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhÊt lµ ®èi víi DNTM. MÆt kh¸c, tiÕt kiÖm phÝ lu th«ng sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o t¨ng quü vèn cho t¸i s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn khuyÕn khÝch ngêi s¶n xuÊt, ngêi qu¶n lý, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó gi¶m chi phÝ, tù gi¸c thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ, qu¶n lý sö dông chi phÝ cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn trong viÖc cè g¾ng tiÕt kiÖm chi phÝ lu th«ng, cÇn lu ý tiÕt kiÖm mét c¸ch hîp lý, tr¸nh khuynh híng gi¶m chi phÝ mét c¸ch m¸y mãc, mét c¸ch thiÕu khoa häc. V× phÝ lu th«ng thùc chÊt lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ rÊt linh ho¹t, phô thuéc vµo ý kiÕn chñ quan cña ngêi kinh doanh, bëi vËy nÕu biÕt sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm mét c¸ch khoa häc phÝ lu th«ng th× ngêi kinh doanh sÏ ®¹t ®îc môc ®Ých kinh doanh cña m×nh lµ lîi nhuËn. Trong c¬ chÕ bao cÊp, c¸c doanh nghiÖp vËt t còng cã kÕ ho¹ch chi phÝ lu th«ng. KÕ ho¹ch phÝ lu th«ng ®îc x©y dùng vµo kÕ ho¹ch lu chuyÓn vËt t hµng hãa. Møc lu chuyÓn hµng ho¸ lµ do cÊp trªn quy ®Þnh theo kÕ ho¹ch. Do vËy viÖc tiÕt kiÖm nµy nhiÒu khi kh«ng thùc tÕ, kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶, nhiÒu kho¶n cÇn chi phÝ th× tiÕt kiÖm ngîc l¹i nhiÒu kho¶n cã thÓ tiÕt kiÖm l¹i kh«ng tiÕt kiÖm. Khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹ch to¸n kinh doanh. Do ®ã, kÕ ho¹ch phÝ lu th«ng chØ mang tÝnh ®Þnh híng. §Ó t¨ng lîi nhuËn, môc tiªu sè mét cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i, ph¶i cè g¾ng tiÕt kiÖm chi phÝ lu th«ng.V× thÕ chi phÝ lu th«ng trong c¸c doanh nghiÖp chiÕm kho¶ng 80% trong tæng chi phÝ. Thùc chÊt cña viÖc tiÕt kiÖm phÝ lu th«ng trong c¬ chÕ thÞ trêng kh¸c víi tiÕt kiÖm phÝ lu th«ng trong c¬ chÕ bao cÊp. Trong c¬ chÕ thÞ trêng tiÕt kiÖm phÝ lu th«ng cã nghÜa lµ cø gi¶m ®îc tèi ®a c¸c kho¶n chi phÝ lµ tiÕt kiÖm chi phÝ lu th«ng mµ tiÕt kiÖm chi phÝ lu th«ng ë ®©y cã nghÜa biÕt tiÕt kiÖm phÝ lu th«ng mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ khoa häc nhÊt. Khi tèc ®é gi¶m chi phÝ lu th«ng ®¹t ®îc nhá h¬n hoÆc b»ng t¨ng lîi nhuËn khi ®ã viÖc tiÕt kiÖm lµ hiÖu qu¶. Nh vËy,viÖc tiÕt kiÖm vµ gi¶m chi phÝ lu th«ng cã tÇm quan träng rÊt lín trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nµo muèn ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh tèt cho m×nh th× doanh nhiÖp ®ã ph¶i tiÕt kiÖm vµ gi¶m chi phÝ lu th«ng tíi møc tèi ®a. 2. Nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ lu th«ng: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 a. C¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ vËn t¶i, bèc xÕp: Gi¶m chi phÝ lu th«ng kh«ng cã nghÜa lµ tæng chi phÝ lu th«ng gi¶m xuèng cµng Ýt cµng tèt, mµ ph¶i tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ cña ®ång vèn m×nh ®· bá ra kinh doanh hay nãi c¸ch kh¸c lµ viÖc chi phÝ ®ã ph¶i phï hîp, cã khoa häc ®em l¹i lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp. Cã nh÷ng kho¶n chi phÝ vÉn ph¶i chi nhng cã nh÷ng kho¶n kh«ng cÇn thiÕt th× ph¶i phÊn ®Êu gi¶m xuèng tíi møc cã thÓ. Trong chi phÝ lu th«ng chi phÝ vËn t¶i lµ kho¶n chi chiÕm tû träng lín do ®ã viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ vËn t¶i lµ rÊt cÇn thiÕt:  Ph¶i lu«n tÝnh to¸n, ph©n tÝch lùa chän c¸c ph¬ng ¸n vËn chuyÓn tèi u.  Lªn kÕ ho¹ch mua b¸n, chuyªn chë ph¶i hîp lý vÒ thêi gian, khèi lîng, ph¬ng tiÖn chuyªn chë. Nªn thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua b¸n, chuyªn chë tíi tõng ®Þa bµn,tõng ®Þa ph¬ng. Gi¶m tíi møc thÊp nhÊt lîng hµng ho¸ qua kho vµ chi phÝ vËn chuyÓn trong viÖc lùa chän ph¬ng ¸n vËn chuyÓn cÇn ph¶i chó ý tíi ph¬ng tiÖn, con ®êng vËn chuyÓn ®Ó lùa chän cã hiÖu qu¶. b. C¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ b¶o qu¶n , thu mua, tiªu thô:  CÇn theo dâi s¸t sao hµng nhËp, xuÊt, tån mçi tr¹m, cöa hµng trong tõng doanh nghiÖp b»ng nh÷ng b¸o c¸o tõng kú.  C©n ®èi gi÷a nhËp vµ xuÊt ®Ó gi¶m bít tån kho kh«ng cÇn thiÕt .  CÇn kiÓm tra chÊt lîng hµng mua vµo ®ång thêi cÇn ph¶i tæ chøc m¹ng líi thu mua hîp lý ®Ó cã thÓ thu mua ®îc ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®óng sè lîng, chÊt lîng, thêi gian.  Thêng xuyªn kiÓm tra hµng hãa trong kho.  Qu¶n lý chÆt chÏ h¬n trong c«ng t¸c b¶o qu¶n, nhËp, xuÊt.  Lu«n quy ho¹ch l¹i kho b·i võa ®¶m b¶o chÊt lîng, chèng hao hôt, t¨ng nhanh hÖ sè qua kho cña hµng hãa, gi¶m bít hµng hãa ø ®äng l©u ngµy chËm tiªu thô, kÐm phÈm chÊt. C¸c kho b·i kh«ng sö dông ®Õn doanh nghiÖp nªn më dÞch vô cho thuª v¨n phßng hoÆc cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c sö dông víi môc ®Ých riªng cña m×nh nh»m gi¶m bít c¸c kho¶n khÊu hao, chuyªn tu söa ch÷a hµng n¨m.  ChÊp hµnh tèt kû luËt thanh to¸n ®Æc biÖt lµ thanh to¸n c«ng nî trong qu¸ tr×nh mua b¸n.  Chó träng chi phÝ xóc tiÕn b¸n hµng ®Ó khai th¸c nguån hµng vµ më réng ph¹m vi kinh doanh. c.C¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ hao hôt: Muèn gi¶m ®îc tû lÖ hao hôt th× doanh nghiÖp nªn: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Cñng cè kho hµng, bÕn b·i vÒ c¸c vËt liÖu che ®Ëy, c¶i tiÕn kü thuËt thiÕt bÞ b¶o qu¶n.  T¨ng cêng båi dìng nghiÖp vô kü thuËt b¶o qu¶n kho b·i cho c¸c chñ kho, nh©n viªn b¶o qu¶n.  KiÓm tra sè lîng, chÊt lîng, vËt t tõ khi nhËp kho tíi khi bèc xÕp lªn ph¬ng tiÖn.  Cã kÕ ho¹ch phßng chèng b·o lôt, thiªn tai. d. C¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh:  Tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¶i tiÕn bé m¸y phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.  Gi¶m c¸c thñ tôc hµnh chÝnh kh«ng cÇn thiÕt.  Gi¶m tèi ®a c¸c kho¶n chi phÝ trong c¸c cuéc häp, héi nghÞ.  Gi¶m biªn chÕ nh÷ng nh©n viªn kh«ng cã n¨ng lùc vµ lùa chän c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc tr×nh ®é thêng xuyªn n©ng cao båi dìng qu¶n lý, chuyªn m«n cho c¸c c¸n bé b»ng c¸ch thanh lý kÞp thêi c¸c tµi s¶n khÊu hao.  ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt míi vµo viÖc qu¶n lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc. §©y chÝnh lµ bèn biÖn ph¸p gi¶m chi phi lu th«ng quan träng nhÊt mµ mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i ¸p dông nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. Doanh nghiÖp nµo ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ lu th«ng mét c¸ch khoa häc th× lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp ®ã thu ®îc sÏ lµ tèi ®a. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C. KÕt luËn Qu¶n lý kinh tÕ nãi chung vµ qu¶n lý kinh doanh nãi riªng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù tån t¹i vµ ®iÒu tiÕt cña nh÷ng quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan, bÊt kú mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµo, thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ muèn kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i t×m hiÓu râ c¸c nh©n tè ¶nh háng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. §ång thêi c¸c doanh nghiÖp ®ã lu«n ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ lu th«ng mét c¸ch khoa häc. Cã nh vËy doanh nghiÖp ®ã míi thu ®îc lîi nhuËn cao trong ho¹t ®éng kinh doanh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Mét doanh nghiÖp chØ kinh doanh cã hiÓu qu¶ khi doanh nghiÖp ®ã biÕt tiÕt kiÖm vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ lu th«ng. Nh vËy, gi¶m chi phÝ lu th«ng ®ãng vai trß quyªt ®Þnh trong mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Môc lôc A. Lêi më ®Çu…............................................................................. 2 B. Néi dung……………………………………………………………. 2 I. Kh¸i niÖm chi phÝ lu th«ng……………………………………… 2 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Nhùng nh©n tè ¶nh hëng tíi chi phÝ lu th«ng………………. 2 1. Nh©n tè bªn ngoµi……………………………………………… 2 2. Nh©n tè bªn trong……………………………………………… 3 III. Nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ lu th«ng …………………….. 5 1. TÇm quan träng cña gi¶m chi phÝ lu th«ng…………………. 5 2. Nh÷ng iÖn ph¸p gi¶m chi phÝ lu th«ng………………………. 6 C. KÕt luËn…………………………………………………………….. 7 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o: -Bµi gi¶ng cña thÇy gi¸o Phan §øc Th¾ng -Gi¸o tr×nh “Th¬ng m¹i” cña trêng §H Qu¶n lý vµ Kinh doanh 9
- Xem thêm -