Tài liệu Mùi hương

  • Số trang: 346 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 312 |
  • Lượt tải: 0
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

Muøi Höông CHUYÏÅN MÖÅT KEÃ GIÏËT NGÛÚÂI Dõch tûâ nguyïn baãn tiïëng Àûác: Das Parfum Die Geschichte eines Mörders Copyright © 1985 by Diogenes Verlag AG Zürich All rights reserved Xuêët baãn theo húåp àöìng chuyïín nhûúång baãn quyïìn giûäa Diogenes Verlag AG vaâ Nhaä Nam, 2006. Baãn quyïìn baãn tiïëng Viïåt © Cöng ty Vùn hoáa vaâ Truyïìn thöng Nhaä Nam, 2007. Baãn quyïìn taác phêím àaä àûúåc baão höå. Moåi hònh thûác xuêët baãn, sao chuåp, phên phöëi dûúái daång in êën hoùåc vùn baãn àiïån tûã, àùåc biïåt laâ viïåc phaát taán trïn maång Internet maâ khöng coá sûå cho pheáp bùçng vùn baãn cuãa Nhaâ xuêët baãn laâ vi phaåm phaáp luêåt vaâ laâm töín haåi àïën quyïìn lúåi cuãa nhaâ xuêët baãn vaâ taác giaã. Khöng uãng höå, khuyïën khñch nhûäng haânh vi vi phaåm baãn quyïìn. Chó mua baán baãn in húåp phaáp. PATRICK SÜSKIND Muøi Höông CHUYÏÅN MÖÅT KEÃ GIÏËT NGÛÚÂI LÏ CHU CÊÌU dõch NHÛÄNG CA NGÚÅI DAÂNH CHO MUÂI HÛÚNG “Möåt danh taác vïì möåt thiïn taâi töåi phaåm... Thûåc nöíi tröåi.” - The New York Times “Tuyïåt diïåu trong moåi luác kïí chuyïån... vaâ àónh àiïím laâ möåt cuá söëc man daåi.” - The Cleveland Plain Dealer “Möåt trong nhûäng phaát hiïån giêåt gên nhêët nùm qua. Àêìy löi cuöën. Möåt tuyïåt taác. Möåt sûå khai triïín kinh ngaåc, möåt taác phêím bêåc thêìy vïì löëi viïët vaâ quan niïåm thêím myä. Khiïën phaãi giúã hïët trang naây àïën trang khaác.” - The San Francisco Chronicle “Vaâo thïë kyã 18 úã nûúác Phaáp, möåt gaä nhoã thoá tïn laâ Grenouille phaát hiïån ra thûá muâi hûúng tuyïåt haão nhêët thïë giúái... Tûâ yá tûúãng rêët dõ moå song viïn maän búãi nhûäng chi tiïët, nhûäng giùng mùæc tó mêín vïì khûáu giaác, Patrick Süskind, tiïíu thuyïët gia Àûác àaä laâm nïn Muâi Hûúng, möåt bestseller múái cuãa chêu Êu.” - Patrick Maurieâs, Libeáration “Taác phêím àêìu tiïn cuãa möåt taác giaã chêu Êu, sau Tïn cuãa àoáa höìng cuãa Eco, laåi coá thïí khuêëy àöång sûå quan têm cuãa caác nhaâ xuêët baãn Hoa Kyâ cuâng möåt caách nhû vêåy.” - Corriere della Sera, Milano “Maånh meä vaâ kñch àöång. AÃnh hûúãng cuãa öng seä coân keáo daâi.” - Time “Khaác biïåt hùèn vúái têët caã nhûäng taác phêím cho túái nay. Möåt hiïån tûúång seä àún àöåc úã laåi trong nïìn vùn hoåc àûúng àaåi.” - Le Figaro “[Patrick Süskind] möåt keã boã buâa mï biïët hïët moåi cêëu truác vùn hoåc vïì caái hoang àûúâng.” - Le Nouvel Observateur “Möåt trêìm ngêm vïì baãn chêët caái chïët, khaát khao vaâ thöëi rûäa... Möåt taác phêím àêìu tay xuêët sùæc.” - The New York Times Book Review “Möåt cêu chuyïån taâi tònh vaâ hêëp dêîn hoaân toaân.” - Daily Telegraph Patrick Süskind sinh nùm 1949 úã Ambach, bang Bayern (Bavaria), miïìn Nam nûúác Ðûác. Xong trung hoåc, öng hoåc Sûã úã caác àaåi hoåc München (Ðûác) vaâ Aix-en-Provence (Phaáp). Ngay tûâ thúâi coân laâ sinh viïn öng àaä viïët kõch baãn cho truyïìn hònh Ðûác. Nùm 1984, öng àûúåc giúái vùn hoåc chuá yá qua vúã kõch Der Kontrabass (Àaân Contrebasse), diïîn nhiïìu nhêët úã Àûác trong hai thêåp kyã qua. Vúã kõch naây cuäng àaä àûúåc dõch ra nhiïìu thûá tiïëng vaâ cöng diïîn trïn nhiïìu sên khêëu lúán cuãa thïë giúái. Das Parfum (Muâi Hûúng) xuêët baãn nùm 1985 laâ cuöën tiïíu thuyïët àêìu tay cuãa Süskind; ngay tûâ àêìu àaä àûúåc àaánh giaá cao, chñn nùm liïìn úã trong danh saách nhûäng saách baán chaåy nhêët (bestseller) khöng chó úã Ðûác vaâ àaä àûúåc dõch ra trïn 46 thûá tiïëng, êën haânh 15 triïåu baãn, àûúåc àaánh giaá laâ möåt “hiïån tûúång vùn hoåc” úã Àûác tûâ sau Thïë chiïën thûá hai. Thaáng 8 nùm 2004, khoaãng 260.000 ngûúâi àaä tham gia bònh choån 50 taác phêím cuãa caác taác giaã Àûác vaâ nûúác ngoaâi àûúåc ngûúâi àoåc ûa thñch nhêët, do àaâi truyïìn hònh ZDF cuãa Àûác töí chûác. Das Parfum àûáng haâng thûá tû, chó sau The Lord of the Rings (Chuáa nhêîn), Kinh Thaánh vaâ Le Petit Prince (Hoaâng tûã beá) - nhûng àûáng àêìu trong caác taác phêím Àûác. Patrick Süskind coân laâ taác giaã cuãa caác taác phêím Chó taåi con chim böì cêu vaâ Chuyïån cuãa Öng Summer. Öng hiïån söëng vaâ viïët taåi Munich. Phêìn Möåt 1 aâo thïë kyã 18, úã nûúác Phaáp coá möåt gaä thuöåc loaåi V thiïn taâi nhûng cuäng àaáng ghï túãm nhêët cuãa caái thúâi àaåi khöng hiïëm nhûäng nhên vêåt thiïn taâi vaâ àêìy kinh túãm. Cuöåc àúâi gaä àûúåc thuêåt laåi úã àêy. Gaä tïn laâ Jean-Baptiste Grenouille; nïëu maâ tïn tuöíi gaä nay bõ rúi vaâo laäng quïn, chûá khöng nhû tïn tuöíi nhûäng thiïn taâi kinh túãm khaác kiïíu de Sade, Saint Just, Foucheá, Bonaparte v.v..., thò nhêët àõnh khöng phaãi vò Grenouille keám nhûäng keã àöìi baåi nöíi tiïëng trïn úã tñnh kiïu ngaåo, coi reã con ngûúâi, vö àaåo àûác, noái goån laâ bêët kïí Thûúång Ðïë, maâ chó búãi thiïn taâi vaâ khaát voång duy nhêët cuãa gaä giúái haån trong möåt lônh vûåc khöng àïí laåi dêëu vïët naâo trong lõch sûã caã: àoá laâ vûúng quöëc phuâ du cuãa hûúng thúm. Vaâo thúâi kyâ maâ chuáng ta àang noái túái êëy thò caác 11 Muøi Höông thaânh phöë bõ bao phuã búãi möåt thûá muâi höi maâ con ngûúâi vùn minh ngaây nay khöng thïí hònh dung nöíi. Ðûúâng saá höi muâi phên, sên sau höi muâi nûúác tiïíu, cêìu thang höi muâi göî muãn vaâ phên chuöåt, bïëp höi muâi bùæp caãi thöëi vaâ múä cûâu; nhûäng cùn phoâng àoång khñ höi muâi buåi lûu cûäu, buöìng nguã höi muâi khùn giûúâng nhún nhúát, muâi nïåm nhöìi löng êím ûúát vaâ muâi ngoåt hùng cuãa bö nûúác tiïíu. ÖËng khoái höi muâi lûu huyânh, loâ thuöåc da höi muâi dung dõch kiïìm, loâ möí höi muâi maáu àöng. Ngûúâi höi muâi möì höi vaâ aáo quêìn lêu khöng giùåt; miïång höi muâi rùng sêu; tûâ bao tûã toãa ra muâi haânh vaâ khi cú thïí khöng coân treã trung nûäa thò höi muâi pho maát öi, muâi sûäa chua vaâ muâi ung nhoåt. Söng höi, quaãng trûúâng höi, nhaâ thúâ höi, gêìm cêìu höi maâ cung àiïån cuäng höi. Ngûúâi nöng dên cuäng höi nhû võ linh muåc; gaä hoåc viïåc cuäng höi nhû vúå ngûúâi thúå caã; toaân giúái quyá töåc höi; phaãi, ngay caã àûác vua cuäng höi nhû möåt con thuá dûä coân hoaâng hêåu höi nhû möåt con dï giaâ, muâa heâ cuäng nhû muâa àöng. Búãi vò vaâo thïë kyã 18 nhûäng hoaåt àöång phên huãy cuãa vi khuêín khöng gùåp caãn trúã naâo, cho nïn khöng hoaåt àöång naâo cuãa con ngûúâi, duâ laâ xêy dûång hay huãy hoaåi, khöng biïíu löå naâo cuãa mêìm söëng hay sûå taân luåi laåi khöng ài keâm vúái muâi höi. Têët nhiïn Paris höi nhêët, vò Paris laâ thaânh phöë lúán nhêët nûúác Phaáp. Taåi Paris laåi coá möåt núi àùåc biïåt höi khuãng khiïëp, nùçm giûäa Rue aux Fers vaâ Rue de la 12 Muøi Höông Ferronnerie(1), àoá laâ Cimetieâre des Innocents(2). Suöët taám trùm nùm ngûúâi ta àûa àïën àêy nhûäng xaác chïët tûâ nhaâ thûúng Hötel-Dieu(3) vaâ tûâ caác hoå àaåo xung quanh; suöët taám trùm nùm ngaây ngaây xaác cuãa haâng taá ngûúâi àûúåc chúã àïën bùçng xe keáo, àöí xuöëng nhûäng mûúng daâi; suöët taám trùm nùm xûúng chöìng lïn thaânh lúáp trong nhûäng nhaâ möì êëy. Chó sau naây, ngay trûúác Caách maång Phaáp, sau khi möåt vaâi caái mûúng suåp vaâ muâi höi cuãa caái nghôa trang chêåt nñch êëy buöåc cû dên vuâng àoá khöng chó phaãn àöëi suöng maâ coân thêåt sûå nöíi loaån thò nghôa trang múái bõ àoáng cûãa vaâ giaãi toãa. Caã triïåu xûúng vaâ soå àûúåc àaâo lïn, àem vïì hêìm möå úã Montmartre. Trïn baäi àêët àoá ngûúâi ta xêy lïn möåt khu chúå baán thûåc phêím. Chñnh núi àêy, núi höi thöëi nhêët trong toaân vûúng quöëc, Jean-Baptiste Grenouille àaä ra àúâi ngaây 17 thaáng 7 nùm 1738. Ðoá laâ möåt trong nhûäng ngaây noáng nhêët nùm. Húi noáng truâm lïn khu nghôa trang nhû chò, döìn muâi dûa têy thöëi lêîn muâi höi nhû cuãa sûâng suác vêåt bõ àöët sang caác ngoä lên cêån. Khi trúã daå, 1. Têët caã nhûäng tïn àûúâng (rue), cêìu (pont), quaãng trûúâng (place), cöíng thaânh (porte), thuêåt ngûä tiïëng Phaáp cuäng nhû nhûäng thaânh ngûä tiïëng La tinh àûúåc giûä nguyïn nhû trong baãn tiïëng Ðûác. (Moåi chuá thñch trong baãn tiïëng Viïåt naây laâ cuãa ngûúâi dõch.) 2. Tïn möåt nghôa trang chön ngûúâi ngheâo thúâi àoá. 3. Tïn möåt nhaâ thûúng thñ. 13 Muøi Höông meå cuãa Grenouille àang àaánh vêíy chöî caá maâ chõ ta àaä moi ruöåt taåi saåp trïn Rue aux Fers. Nhûäng con caá chõ ta khoe múái bùæt tûâ söng Seine höìi saáng àaä höi hún caã muâi xaác chïët. Meå cuãa Grenouille chùèng ngûãi thêëy muâi caá lêîn muâi xaác chïët vò muäi chõ ta àaä mêët caãm giaác vúái muâi höi; hún nûäa buång àang àau àïën tï liïåt moåi caãm giaác. Chõ ta chó muöën hïët àau, muöën xong cho leå caái viïåc sinh núã gúám ghiïëc. Ðêy laâ lêìn thûá nùm chõ ta sinh núã. Mêëy lêìn trûúác cuäng àïìu úã saåp caá naây. Toaân chïët hoùåc ngùæc ngoaãi caã vò caái khöëi thõt nhúáp nhaáp maáu êëy khöng khaác àöëng ruöåt caá nùçm kia bao nhiïu vaâ cuäng chùèng söëng thïm àûúåc mêëy vò chiïìu àïën têët caã seä bõ hoát ài, keáo sang nghôa trang hoùåc töëng xuöëng söng. Höm nay cuäng seä thïë thöi. Meå cuãa Grenouille coân treã, múái chûâng hùm lùm, xinh xùæn, coân khaá nhiïìu rùng trong miïång vaâ toác trïn àêìu; ngoaâi bïånh thöëng phong vaâ giang mai cuäng nhû lao nheå chõ ta khöng mùæc bïånh nùång naâo khaác; chõ ta coân hy voång söëng lêu thïm, nùm hoùåc mûúâi nùm, vaâ biïët àêu chùèng lêåp gia àònh, thaânh baâ vúå àaâng hoaâng cuãa möåt thúå thuã cöng goáa vúå hoùåc àaåi loaåi nhû thïë, röìi coá con theo àuáng nghôa... Meå cuãa Grenouille ûúác chi moåi sûå xong cho leå. Ðïën luác phaãi rùån, chõ ta ngöìi xöím dûúái baân laâm caá, àeã úã àêëy nhû böën lêìn trûúác vaâ cùæt röën caái sinh vêåt múái àeã bùçng con dao laâm caá. Röìi vò caái noáng vaâ vò muâi höi - thêåt ra chõ ta chùèng ngûãi thêëy gò caã maâ chó caãm thêëy coá gò àêëy khoá 14 Muøi Höông chõu, laâm hön mï nhû úã trïn möåt caánh àöìng hoa huïå têy hay trong möåt cùn phoâng chêåt heåp coá quaá nhiïìu hoa thuãy tiïn - chõ ta ngêët ài, ngaä vêåt sang möåt bïn, tuöåt tûâ gêìm baân xuöëng àûúâng, nùçm lùn ra àoá, tay coân nùæm con dao. Thiïn haå nhöën nhaáo, la heát, bu laåi, ngûúâi ngoá lom lom, ngûúâi ài goåi caãnh saát. Ngûúâi àaân baâ vúái con dao trong tay vêîn nùçm trïn àûúâng nhûng àaä tónh dêìn. Chuyïån gò xaãy àïën vúái chõ ta vêåy? “Chùèng coá gò caã.” Chõ ta laâm gò vúái con dao? “Chùèng thêëy laâm gò hïët.” Maáu trïn vaáy chõ ta úã àêu ra vêåy? “Maáu caá àêëy maâ.” Chõ ta àûáng dêåy, quùèng dao röìi boã ài rûãa raáy. Thònh lònh, àûáa treã sú sinh dûúái gêìm baân reá lïn. Ngûúâi ta tòm quanh vaâ thêëy àûáa treã àêìy ruöìi bu nùçm lêîn trong àöëng bêìy nhêìy ruöåt vaâ àêìu caá, beân löi noá ra. Ðûáa beá àûúåc giao cho möåt baâ vuá, coân ngûúâi meå bõ bùæt giûä. Búãi vò chõ ta cung khai thuá nhêån laâ cuäng seä àïí noá chïët nhû àaä tûâng laâm böën lêìn trûúác, chõ ta bõ kïët aán vïì töåi nhiïìu lêìn giïët treã sú sinh vaâ ñt tuêìn sau bõ chùåt àêìu taåi Place de Greâve. Cho túái nay, àûáa nhoã àaä àöíi vuá nuöi ba lêìn. Khöng baâ naâo chõu giûä quaá vaâi ngaây. Noá haáu ùn quaá, buá gêëp hai treã thûúâng, tranh hïët phêìn sûäa cuãa treã khaác 15 Muøi Höông laâm baâ vuá mêët phûúng tiïån mûu sinh, vò nïëu chó nuöi möåt àûáa thò chùèng lúåi löåc gò. Viïn sô quan caãnh saát phuå traách vuå naây, möåt öng La Fosse naâo àêëy, naãn chñ tûác thò, àõnh cho àem noá àïën núi taåm giûä treã vö thûâa nhêån vaâ möì cöi úã têån Rue Saint-Antoine; tûâ àêy ngaây ngaây chuáng seä àûúåc chúã àïën traåi möì cöi cuãa nhaâ nûúác úã Rouen. Chuáng àûúåc phu khuên vaác thöì trong gioã; àïí tiïët kiïåm, trong möîi gioã nheát túái böën àûáa, vò thïë tó lïå bõ chïët doåc àûúâng hïët sûác cao; vò lyá do àoá, phu khuên vaác buöåc chó àûúåc thöì nhûäng àûáa beá àaä rûãa töåi vaâ chó nhûäng àûáa coá phiïëu chuyïn chúã húåp lïå, giêëy naây phaãi àûúåc àoáng dêëu nhêån úã Rouen. Vò thùçng nhoã Grenouille chûa rûãa töåi vaâ cuäng chûa coá tïn àïí ghi trong phiïëu chuyïn chúã nhû quy àõnh, hún nûäa vò caãnh saát khöng àûúåc pheáp boã möåt àûáa beá trûúác cöíng núi taåm cû möåt caách leán luát, duâ àoá laâ caách duy nhêët àúä àûúåc bao nhiïu thûá giêëy túâ phiïìn toaái... do möåt loaåt nhûäng trúã ngaåi vïì thuã tuåc hùèn seä xaãy ra nïëu töëng noá ài, ngoaâi ra vò cêëp baách, viïn sô quan caãnh saát La Fosse ruát laåi quyïët àõnh ban àêìu vaâ ra chó thõ giao thùçng beá cho bêët kyâ möåt töí chûác naâo àoá cuãa nhaâ thúâ, miïîn coá biïn nhêån àaâng hoaâng, àïí ngûúâi ta rûãa töåi cho noá vaâ quyïët àõnh söë phêån noá. Ngûúâi ta trao noá cho tu viïån Saint-Merri úã Rue Saint-Martin. Noá àûúåc rûãa töåi vaâ àùåt tïn JeanBaptiste. Vaâ vò höm êëy cha bïì trïn vui veã vaâ trong quyä coân khaá tiïìn nïn àûáa treã khöng bõ gûãi ài Rouen maâ 16 Muøi Höông àûúåc tu viïån àaâi thoå nuöi. Vò thïë noá àûúåc giao cho chõ vuá Jeanne Bussie úã Rue Saint-Denis, taåm thúâi vúái ba quan tiïìn cöng möîi tuêìn. 2 Ñt tuêìn sau chõ vuá Jeanne Bussie, tay xaách gioã, àûáng trûúác cöíng tu viïån vaâ noái vúái cha Terrier ra múã cöíng - cha chûâng nùm mûúi tuöíi, àêìu hoái vaâ thoang thoaãng muâi giêëm - “Ðêy!” röìi àùåt phõch caái gioã xuöëng ngay ngûúäng cûãa. “Caái gò vêåy?” cha Terrier hoãi, cuái xuöëng gioã ngûãi vò nghô trong êëy coá gò ùn àûúåc. “Thùçng löån giöëng cuãa caái muå giïët con úã Rue aux Fers!” Öng cha khïìu ngoán tay trong gioã, loá ra mùåt àûáa beá àang nguã. “Tröng khoãe quaá. Höìng haâo vaâ buå bêîm ghï.” “Vò noá buá hïët sûäa cuãa töi àêëy. Buá kiïåt túái têån xûúng. Thöi. Bêy giúâ mêëy ngûúâi tûå nuöi noá vúái sûäa dï, böåt hay nûúác cuã caãi. Caái gò noá cuäng ngöën caã, àöì löån giöëng.” Cha Terrier laâ möåt ngûúâi vö tû. Öng phuå traách quyä tûâ thiïån cuãa tu viïån, phaát chêín cho ngûúâi ngheâo tuáng. Vaâ öng chúâ àúåi ngûúâi ta caãm ún chûá àûâng tiïëp 17 Muøi Höông tuåc quêëy rêìy. Öng khöng ûa nhûäng chi tiïët, vò chi tiïët luön luön coá nghôa laâ rùæc röëi maâ rùæc röëi coá nghôa laâ xaáo tröån sûå vö tû cuãa öng vaâ öng khöng chõu àûúåc. Öng bûåc mònh vò àaä ra múã cöíng. Öng muöën con muå naây xaách gioã ài vïì nhaâ vúái ba caái chuyïån buá múám cuãa muå, àïí cho öng àûúåc yïn. Öng tûâ tûâ àûáng thùèng lïn, hñt thêåt sêu muâi thúm cuãa sûäa vaâ muâi len ngêìy ngêåy toãa tûâ chõ vuá. Thêåt laâ möåt muâi dïî chõu. “Töi khöng hiïíu chõ muöën gò. Töi thêåt sûå khöng hiïíu chõ muöën nhùæm túái chuyïån gò. Töi chó coá thïí hònh dung rùçng seä khöng haåi gò cho thùçng beá nïëu noá coân àûúåc chõ öm êëp thïm ñt lêu nûäa.” “Noá thò khöng,” chõ vuá gùæt, “nhûng maâ töi. Töi àaä suåt mêët nùm kñ duâ laâ ùn gêëp ba. Ðïí àûúåc gò cú chûá? Ðûúåc ba quan möåt tuêìn!” “AÂ ra thïë,” cha Terrier nheå nhoäm àûúåc möåt chuát, “töi hiïíu roä röìi: laåi vò tiïìn.” “Khöng!” chõ vuá àaáp. “Coân khöng nûäa! Luön luön vò tiïìn caã thöi. Ngûúâi ta goä cöíng núi naây chó vò tiïìn. Töi mong coá àûúåc möåt lêìn ra múã cöíng gùåp möåt ngûúâi àïën vò chuyïån khaác. Chùèng haån möåt ngûúâi mang túái möåt chuát quan têm dûúái daång traái cêy hay vaâi traái höì àaâo. Muâa thu thêåt coá thïí mang àïën lùæm thûá. Hoa chùèng haån. Hoùåc giaã möåt ngûúâi àïën chó àïí vui veã noái: “Laåy Chuáa phuâ höå, cha Terrier, chuác cha khoãe!” Nhûng chùæc chùèng bao giúâ 18 Muøi Höông àûúåc thïë caã. Khöng phaãi möåt gaä ùn xin thò cuäng möåt tay laái buön, nïëu khöng phaãi laái buön thò cuäng möåt tay thúå thuã cöng; nïëu hùæn khöng xin böë thñ thò thïë naâo cuäng xuây ra giêëy àoâi tiïìn. Töi thêåt khöng daám ra àûúâng nûäa. Töi maâ loá ra thò ài chûa àûúåc ba bûúác àaä bõ boån ngûúâi cêìn tiïìn bu laåi!” “Töi khöng àoâi tiïìn,” chõ vuá àaáp. “Nhûng töi noái cho chõ biïët: chõ khöng phaãi laâ ngûúâi vuá duy nhêët trong hoå àaåo. Coá caã trùm baâ vuá haång nhêët sùén saâng vò ba quan möåt tuêìn giaânh nhau cho thùçng beá dïî thûúng naây buá hoùåc àöí böåt, nûúác cöët hay laâ thûá thûåc phêím naâo àoá...” “Thò cha cûá giao noá cho möåt ngûúâi trong boån hoå!” “... Mùåt khaác, àêíy möåt àûáa beá cho ngûúâi khaác laâ khöng nïn. Ai biïët àûúåc noá coá húåp vúái sûäa ngûúâi khaác nhû vúái sûäa chõ hay khöng. Chõ phaãi hiïíu rùçng noá àaä quen vúái húi chõ vaâ nhõp tim cuãa chõ röìi.” Vaâ möåt lêìn nûäa öng hñt thêåt sêu caái húi êëm tuön ra tûâ chõ vuá röìi noái tiïëp, sau khi nhêån thêëy nhûäng àiïìu vûâa röìi chùèng coá taác duång gò: “Mang àûáa beá vïì ài! Töi seä thûa vúái cha bïì trïn. Töi seä àïì nghõ vúái bïì trïn röìi àêy traã chõ böën quan möåt tuêìn.” “Khöng,” chõ vuá khùng khùng. “Thöi àûúåc: nùm!” “Khöng.” 19 Muøi Höông “Thïë chõ muöën bao nhiïu?” cha Terrier quaát. “Nùm quan laâ khöëi tiïìn cho caái viïåc vùåt nhû nuöi möåt àûáa nhoã!” “Töi chùèng cêìn gò àïën tiïìn,” chõ vuá noái. “Töi muöën quên löån giöëng naây xeáo khoãi nhaâ töi.” “Nhûng vò sao múái àûúåc chûá, caái nhaâ chõ naây?” cha Terrier noái vaâ choåc ngoán tay vaâo gioã. “Noá thêåt laâ möåt àûáa nhoã hïët sûác dïî thûúng. Höìng haâo, khöng khoác, nguã ngon vaâ àaä àûúåc rûãa töåi.” “Noá bõ quyã aám.” Cha Terrier vöåi vaâng ruåt ngoán tay ra khoãi gioã. “Vö lyá! Tuyïåt àöëi khöng thïí coá chuyïån möåt àûáa coân àang buá bõ quyã aám. Treã sú sinh chûa phaãi laâ ngûúâi, múái chó laâ möåt daång tiïìn con ngûúâi vaâ chûa coá linh höìn troån veån. Do vêåy quyã àêu coá theâm. Noá biïët noái chûa? Noá co giêåt chùng? Noá di chuyïín àöì àaåc trong phoâng chùng? Hay laâ noá höi kinh khiïëp?” “Noá chùèng coá muâi gò caã,” chõ vuá àaáp. “Thêëy chûa! Ðoá laâ dêëu hiïåu roä raâng. Nïëu bõ quyã aám thò noá phaãi böëc muâi höi.” Vaâ àïí trêën an chõ vuá cuäng nhû toã ra can àaãm, cha Terrier nhêëc caái gioã lïn saát muäi. “Töi chùèng ngûãi thêëy gò khaác thûúâng caã,” öng noái sau khi àaánh húi möåt luác, “àuáng laâ chùèng coá gò khaác thûúâng. ÊËy, hònh nhû coá muâi tûâ taä.” Röìi öng chòa caái gioã chúâ chõ vuá xaác nhêån. 20
- Xem thêm -