Tài liệu Mục lục chuyen de duc

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Lời nói đầu Trang 1 §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc vµ qu¶n lÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng BØm S¬n 2 Mục Lục Ch¬ng I I 1 Qu ¸ tr× nh h×n h thµ nh vµ ph ¸t triÓ n cñ a C« ng ty cæ ph Çn xi m¨ ng BØ m S¬ n 2 3 4 II 1 2 Qu y tr× nh c« ng ng hÖ s¶n xu Êt cñ a c« ng ty cæ ph Çn xi m¨ ng BØ m s¬ §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng BØm s¬n 2 2 Chức năng Nhiệm vụ Những thành tích đã đạt được §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Cæ PhÇn xi m¨ng BØm s¬n §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty CP xi m¨ng BØm s¬n 7 2 2 2 4 4 n III 1 a b 2 3 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông trong c«ng ty Cæ PhÇn xi m¨ng BØm S¬n. 7 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán trong công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Nguy ên tắc tổ chức công tác kế toán trong công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán cña công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Tổ chức vận dụng hình thức kế toán của công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Giới thiệu phần mềm kế toán 7 7 8 9 9 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô t¹i c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng BØm s¬n 12 Ch¬ng II §Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng BØm s¬n I 1) a) b) Cô ng cụ dụ ng cụ 2) a) b) II 1) a) b) c) 2) a) b)    c) 3) 1) 2) 3) Phân loại NVL, CCDC Nguyên vật liệu 12 12 12 13 Đánh giá NVL, CCDC Giá thực tế nhập kho Giá thực tế xuất kho C«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng BØm S¬n KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong c«ng ty cæ phÇn XMBS Sæ s¸ch, ph¬ng ph¸p ghi chÐp. Chøng tõ sö dông vµ viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ Tr×nh tù ghi sæ chi tiÕt KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu - CCDC trong c«ng ty CP xi m¨ng BØm S¬n Tµi kho¶n sö dông Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n Trêng hîp t¨ng Trêng hîp gi¶m KÕ to¸n NVL, CCDC ph¸t hiÖn thõa thiÕu khi kiÓm kª Sæ s¸ch kÕ to¸n tæng hîp H¹ch to¸n néi bé Ch¬ng III nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu - C«ng cô dông cô t¹i c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng bØm s¬n ¦u ®iÓm Nhîc ®iÓm Mét sè biÖn ph¸p ®Ò xuÊt kÕt luËn chung 13 13 14 15 15 15 16 22 27 27 28 28 29 30 33 35 36 37 39
- Xem thêm -