Tài liệu Mục lục chuyen de

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU............................................................................1 PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN........................................................................................................3 I . Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty..................3 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty……………………….3 2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty…………………………...3 2.1.Chức năng nhiệm vụ………………………………………………3 2.2 Tổ chức bộ máy quản lý…………………………………………..4 2.3 Quy trình công nghệ sản xuất xi măng……………………………7 2.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây………………………………………………………………..8 2.5 Phương hướng phát triển của công ty trong nhưng năm tới…… 10 II.Tổng quan về tổ chức công tác kế toán tại công ty……………………11 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán trong công ty…………………..11 1.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán………………………………11 1.2 Nguyên tắc tổ chức bộ máy công tác kế toán trong công ty……...12 1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán …………………………………..13 2. Hình thức kế toán và đặc điểm phần hành kế toán của từng bộ phận 2.1 Hình thức kế toán…………………………………………………15 2.2 Đặc điểm tổ chức các phần hành kế toán chủ yếu của công ty…...19 PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng tới công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 1.1.Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty …………………….22 1.2.Vai trò của nguyên vật liệu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty………………………………………………………………………..22 II. Công tác phân loại và đánh giá nguyên vật liệu……………………….24 2.1.Phân loại và căn cứ phân loại nguyên vật liệu………………………….24 2.2 Đánh giá nguyên vật liệu………………………………………………..26 2.2.1 Giá thực tế nhập kho…………………………………………26 2.2.2 Giá thực tế xuất kho………………………………………….28 III. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu…………………………………30 IV. Thực trạng kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn……………………………………………………………………….30 V. Thực trạng kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn……………..…………………………………………………48 5.1. Tài khoản sử dụng……………………………………………………..48 5.2. Kế toán tổng hợp tăng nguyên vật liệu………………………………..50 5.3. Kế toán tổng hợp giảm nguyên vật liệu……………………………....55 VI. Phân tích tình hình cung cấp và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn………………………………………………………61 6.1. Đánh giá tình hình cung cấp nguyên vật liệu tại công ty………………61 6.2. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu tại công ty…………………………62 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN I. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty và phương hướng hoàn thiện…………………………………………………..63 1.1 Ưu điểm ………………………………………………………..63 1.2 Nhược điểm…………………………………………………….64 II. Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn………………………………………………..68 2.1 Về công tác quản lý nguyên vật liệu ……………………………….68 2.2 Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán ...70 2.3 Về chứng từ và luân chuyển chứng từ……………………………..70 2.4 Về sổ sách kế toán…………………………………………………71 2.5 Về báo cáo kế toán liên quan đến nguyên vật …………………….72 2.6 Các biện pháp tăng cường quản lý nguyên vật liệu……………….72 KẾT LUẬN…………………………………………………………………..73
- Xem thêm -