Tài liệu Muc luc

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc ch¬ng I) Tæng quan vÒ b¶o hé lao §éng I) hÖ thèng kh¸i niÖm vÒ b¶o hé lao §éng 1) 2) 3) 4) B¶o hé lao ®éng §iÒu kiÖn lao ®éng Tai n¹n lao ®éng BÖnh nghÒ ngiÖp II)Môc ®Ých ,ý nghÜa ,tÝch chÊt cña c«ng t¸c b¶o hé lao §éng 1) Néi dung kü thuËt 2) Néi dung x©y dùng vµ thùc hiÖn ph¸p lÖnh ,chÕ ®é ,thÓ lÖ vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng 3) Néi dung gi¸p dôc vµ ho¹t ®éng quÇn chóng lµm c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng Ch¬ng II) Thùc tr¹ng c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng t¹i c«ng ty I)§Æc ®iÓm t×nh h×nh 1)§Æc ®iÓm t×nh h×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn vÞ trÝ ®Þa lý cña c«ng ty . 2) §Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty . 3)T×nh h×nh s¶n xuÊt kd 4)C«ng nghÖ s¶n xuÊt II) Thùc tr¹ng t×nh h×nh c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng theo th«ng t 14 A)Tæ chøc b« m¸y lµm c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng theo th«ng t 14 1) Tæ chøc lµm c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng 2) Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ®oµn cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng . B)C¸c néi dung vÒ KTAT 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) An toµn mÆt b»ng nhµ xëng T×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ An toµn c¬ khÝ An toµn ®iÖn An toµn thiÕt nÞ ¸p lùc An toµn thiÕt bÞ n©ng An toµn ho¸ chÊt ®éc c) C¸c néi dung vÒ mÆt kü thuËt vÖ sinh lao ®éng 1) 2) 3) 4) 5) §iÒu kiÖn khÝ hËu Nång ®é h¬i khÝ ®éc §é ån trong khu vc s¶n xuÊt §é rung t¹i xëng má Níc th¶i d) C¸c vÊn ®Ò PCCN T¹i c«ng ty 1) M« h×nh tæ chø c 2) Ph¬ng tiÖn PCCN 3) C¸c c«ng t¸c PCCN 4) C¸c biÖn ph¸p an toµn PCCN E) T×nh h×nh tµi n¹n lao ®éng ,bÖnh nghÒ ngiÖp 1) t×nh h×nh taio n¹n lao ®éng 2) BÖnh nghÒ nghiÖp F) CHÐ ®é chÝnh s¸ch B¶o hé lao déng 1) ChÕ ®é kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú 2) ChÕ ®é båi dìng ®éc h¹i 3) Khen thëng vµ xö ph¹t 4) Hëng øng tuÇn lÔ vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng IV) C¸c kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc 1) VÒ kü thuËt an toµn 1.1) An toµn c¬ khÝ 1.2) An toµn ®iÖn 2) C¸c vÊn ®Ò vÖ sinh c«ng nghiÖp KÕt luËn chung
- Xem thêm -