Tài liệu Một vài phương pháp xây dựng tiết học thân thiện môn hoá học

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

VOÕ THÒ NÔÕ (Tröôøng THCS Nhôn Myõ - Chôï Môùi) Giaûi B O I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ: * Lí do coù saùng kieán kinh nghieäm: Hoùa hoïc laø moân hoïc raát môùi meõ ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 8. Nhöõng khaùi nieäm hoùa hoïc raát khoù hieåu, noù tröøu töôïng, khoâ khan deã laøm cho ngöôøi hoïc chaùn naûn, khoù tieáp thu kieán thöùc vaø khoù xöû lí thoâng tin moät caùch trieät ñeå. Vì theá coù raát nhieàu hoïc sinh khoâng höùng thuù hoïc moân naøy . Quan heä thaày troø coøn khoaûng caùch chöa ñöôïc thaân thieän, giöõa hoïc sinh vôùi nhau chöa coù tinh thaàn ñoaøn keát, caùc em khoâng boäc loä khaû naêng cuûa mình. Baûn thaân yeâu ngheà meán treû, thích tìm toøi saùng taïo vaø hoïc hoûi ñeå naâêng cao tay ngheà. Luoân öôùc muoán ñem laïi cho caùc em nhöõng kieán thöùc boå ích vaø nhieàu nieàm vui trong giôø hoïc hoùa hoïc. Töøng böôùc xaây döïng neân tröôøng hoïc thaân thieän theo yeâu caàu cuûa ngaønh ñeà ra. Moät soá hoïc sinh coù hoaøn caûnh khoù khaên moà coâi cha meï khoâng nôi nöông töïa, chöa coù keá hoaïch hoïc taäp neân caàn coù nhöõng giôø hoïc thaät vui veû. Töø khi ngaønh coù chuû tröông xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, toâi quyeát ñònh vaø aùp duïng phöông phaùp “ Xaây döïng tieát hoïc thaân thieän moân hoùa hoïc “ nhaèm taïo cho caùc em yeâu thích moân hoïc, yeâu tröôøng, meán lôùp, ñoaøn keát baïn beø. Ñoàng thôøi bieát vaän duïng kieán thöùc vaøo cuoäc soáng gia ñình haèng ngaøy. * SKKN ñaõ giaûi quyeát khoù khaên trong coâng taùc: Xoùa daàn khoaûng caùch giöõa thaày vaø troø, xaây döïng lôùp hoïc ñoaøn keát, vui veû, thoaûi maùi, bieát thöông yeâu giuùp ñôõ nhau. Luoân taïo cô hoäi cho hoïc sinh yeáu keùm tích cöïc tham gia hoïc taäp, vì vaäy chaát löôïng boä moân ngaøy caøng cao. Töøng böôùc xoùa daàn loái hoïc veït, hoïc tuû cuûa vaøi hoïc sinh caù bieät. Tieát hoïc vui veû caùc em yeâu thích moân hoïc hôn, ít gaây maát traät töï giôø hoïc, haïn cheá tình traïng nghæ hoïc cuûa hoïc sinh. Khuyeán khích söï chuyeân caàn, tích cöïc chuû ñoäng saùng taïo vaø yù thöùc vöôn leân, reøn luyeän khaû naêng töï hoïc cuûa hoïc sinh. Thöïc hieän toát tieát hoïc thaân thieän hoïc sinh seõ yeâu thích moân hoïc, thaáy raèng thaày coâ laø choã döïa tinh thaàn, tröôøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa mình. Töø ñoù taïo cho caùc em caûm giaùc “ Moãi ngaøy ñeán tröôøng laø moät nieàm vui”. * Döï kieán phöông phaùp giaûi quyeát : Cuøng vôùi söï ñoåi môùi chöông trình vaø ñoåi môùi SGK, taêng cöôøng thieát bò, coâng ngheä thoâng tin... Vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy vaø hoïc nhaèm taïo cho hoïc sinh yeâu thích moân hoïc caàn phaûi taïo cho khoâng khí vui töôi, hoïc sinh khoâng e ngaïi tröôùc thaày coâ, maïnh daïn ñeà xuaát vôùi baïn beø, quan taâm vaø giuùp ñôõ laãn nhau. Theo toâi caàn xaây döïng moät soá phöông phaùp nhö sau: Loàng gheùp nhieàu troø chôi giaûi trí ñeå lôùp hoïc sinh ñoäng nhö : Giaûi oâ chöõ, thi “ai nhanh hôn”, ñoá vui... Ñöa ra ví vuï thieát thöïc töø thöïc teá ñeå hoïc sinh deã hieåu hôn veà baøi hoïc. Quan taâm ñeán hoïc sinh caù bieät, khen ngôïi caùc em duø vieäc raát nhoû. Tìm hieåu hoaøn caûnh gia ñình cuûa caùc em thoâng qua giaùo vieân chuû nhieäm . Giao vieäc veà nhaø cuï theå roõ raøng, khoâng noùi chung chung nhaèm taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh yeáu keùm phaán ñaáu vöôn leân, traùnh tröôøng hôïp quaù taûi ñoái vôùi caùc em naøy. Khoâng ñaët naëng vieäc kieåm tra baøi cuõ ñeå traùnh tröôøng hôïp caùc em lo sôï khi baét ñaàu tieát hoïc taïo söï phaán khôûi cho tieát hoïc baét ñaàu. Reøn luyeän “kó naêng soáng” cho hoïc sinh nhö: kó naêng thöïc haønh thí nghieäm, kó naêng vieát CTHH, PTHH, öùng duïng kieán thöùc hoùa hoïc vaøo cuoäc soáng gia ñình haøng ngaøy. II. THÖÏC TRAÏNG BAN ÑAÀU CUÛA VAÁN ÑEÀ: Hoùa hoïc laø moät moân hoïc maø hoïc sinh khoâng maáy thích thuù, moät soá em khoâng heà quan taâm ñeán tieát hoïc, raát chaùn naûn, xem giôø hoïc Hoùa nhö moät cöïc hình vaäy. Nhieàu caâu hoûi luoân ñaët ra trong toâi. Toâi töï hoûi : Vì sao cuõng thöïc hieän ñuû caùc böôùc leân lôùp, cuõng söû duïng ñoà duøng daïy hoïc ñaày ñuû nhöng cuõng khoâng ñuû söùc thuyeát phuïc caùc em. Phaûi chaêng laø do ñaëc thuø boä moân, hay do caùc em chöa coù phöông phaùp hoïc toát. Nhöng roài toâi cuõng nhaän ra laø do tieát hoïc nghieâm tuùc, khoâng khí chöa vui, lôùp hoïc chöa ñoaøn keát, thaày troø chöa thaân thieän. III. BIEÄN PHAÙP VAØ QUAÙ TRÌNH TOÅ CHÖÙC: 1. Tröôùc ñaây: Töø naêm hoïc 2007-2008 trôû veà tröôùc, ôû töøng tieát daïy toâi ñeàu thöïc hieän ñaày ñuû caùc böôùc leân lôùp, söû duïng ñaày ñuû thí nghieäm thöïc haønh, truyeàn taûi ñaày ñuû noäi dung cuûa SGK, nhöng laïi ít quan taâm hoïc sinh yeáu keùm, khoâng tìm hieåu hoaøn caûnh caùc em neân khi traû baøi caùc em khoâng thuoäc thì cho ñieåm 1, coù khi ñieåm 0 roài cho cheùp baøi phaït. Khi traû baøi, vaøi hoïc sinh khoâng thuoäc caùc em bò caêng thaúng laøm cho tieát hoïc mang khoâng khí naëng neà. Thöôøng thì ñeå tranh thuû thôøi gian truyeàn taûi heát kieán thöùc neân hay goïi hoïc sinh khaù – gioûi, hay caùc em giô tay xin phaùt bieåu maø boû queân ñi nhöõng em yeáu keùm. Theá roài nhöõng em naøy caøng ngaøy seõ bò chaây löôøi. Baøi taäp veà nhaø thì baét buoäc phaûi laøm heát khoâng phaân bieät gioûi, dôû gaây quaù taûi ñoái vôùi caùc em. * Toàn taïi: Tieát hoïc thieáu nghieâm tuùc, khoâng khí chöa vui, hoïc sinh yeáu keùm coøn thuï ñoäng vaø boû hoïc, tæ leä hoïc sinh yeáu keùm coøn cao, giôø hoïc caùc em hay maát traät töï, lô laø vieäc hoïc, lôùp hoïc chöa ñoaøn keát, thaày troø chöa thaân thieän. 2. Hieän nay: ( Töø khi aùp duïng SKKN ) Vaøo ñaàu naêm hoïc 2007-2008, sau khi giaûng daïy khoaûng 3 tuaàn leã, toâi coù goïi em Myõ Linh leân traû baøi, em naøy khoâng thuoäc. Toâi cho veà choã ngoài vaø baûo laàn sau em hoïc baøi kó nheù. Tieát hoïc sau ñoù toâi cuõng goïi em leân traû baøi thì em ñöùng taïi choã thöa coâ em khoâng thuoäc baøi. Töùc giaän em vì ñaõ daën hoïc baøi maø khoâng hoïc neân cho ñieåm 0 vaøo coät kieåm tra mieäng vaø cho cheùp 5 laàn baøi phaït. Roài toâi baûo em ngoài xuoáng ñi ñeå hoïc baøi môùi. Em Linh vaãn ñöùng laëng im roài hai doøng leä tuoân traøo. Theá roài toâi ñeán gaàn vaø hoûi em vì sao em khoùc. Em noùi, vöøa qua ba meï caõi nhau, meï boû veà ngoaïi ôû Kieân Giang, ba vì buoàn neân cuõng boû nhaø ñi luoân. Maáy ngaøy nay em ñi coõng gaïch ñeå kieám tieàn, veà nhaø meät quaù neân em khoâng hoïc baøi ñöôïc, em buoàn laém coâ ôi! Theá roài, trong toâi ñaõ naûy sinh yù nghó : Coù leõ do mình khoâng quan taâm ñeán caùc em, khoâng tìm hieåu kó nguyeân nhaân laïi voäi vaøng phaùn quyeát, chöa gaàn guõi vôùi caùc em neân caùc em chöa coù cô hoäi toû baøy. Toâi voã veà an uûi Linh vaø noùi: Khi em coù gaëp khoù khaên gì thì phaûi noùi ra cho moïi ngöôøi hieåu ñeå coøn giuùp ñôõ cho em . Em ngoài xuoáng ñi vaø chuùng ta baét ñaàu tieát hoïc. Ñeán giôø ra chôi, toâi gaëp Linh tìm hieåu kó hoaøn caûnh cuûa em, sau ñoù ñeà xuaát leân BGH nhaø tröôøng giuùp ñôõ em trong luùc khoù khaên naøy. Cuõng vaøo thôøi gian naøy ôû lôùp 8A1 coù moä 1 t hoïc sinh teân laø Kim Ngaân raát xuaát saéc, em hoïc raát chaêm. Em laø hoïc sinh ñaõ ñöôïc “ñeå maét” choïn thi hoïc sinh gioûi cho naêm hoïc sau. Nhöng thaät baát ngôø laàn kieåm tra 1 tieát ñaàu tieân em laøm baøi ñieåm raát thaáp, 4 ñieåm cho phaàn traéc nghieäm vôùi 8 caâu choïn caâu ñuùng thì em ñeàu laøm sai, coøn phaàn töï luaän thì em laøm raát sô saøi. Khoâng gioáng baøi laøm cuûa hoïc sinh gioûi tí naøo. Thaát voïng quaù ñeán giôø söûa baøi kieåm tra toâi goïi em ñöùng leân vaø maéng cho moät traän. Nhöng lôøi noùi cuûa toâi hình nhö em khoâng nghe thaáy, em nhìn qua cöûa soå vôùi aùnh maét xa xaêm, roài nöùc nôû ngheïn ngaøo. Thaáy vaäy, toâi ñeán gaàn vaø hoûi: Em coù sao khoâng? Sao em laïi khoùc ? Chuyeän gì ñaõ xaûy ra vôùi em vaäy! Coâ noùi theá coù oan cho em khoâng? Em Ngaân vaãn laëng im. Theá roài ñeå khoâng maát thôøi gian tieát hoïc , toâi ñeå em ngoài im ñoù roài tieáp tuïc baøi giaûng cuûa mình. Ñeán giôø giaûi lao, toâi môøi em ra ngoaøi saân ngoài ôû gheá ñaù döôùi boùng caây baøng. Toâi hoûi em ñaõ phaûi gaëp chuyeän gì, coù khoù khaên gì thì noùi ra ñeå moïi ngöôøi hieåu vaø chia seû. Ngaân baûo: Thöa coâ,vöøa qua ba em nhaäu vôùi oâng chuù, oâng chuù naøy khoâng coù ngöôøi thaân neân ba em ñem veà nuoâi döôõng. Khi hai ngöôøi nhaäu xæn thì coù lôøi qua laïi. Moät luùc sau khoâng ai chòu thua vì caùi lí cuûa mình. Ñoâi co moät hoài laâu ba em vì noùng giaän neân ñaõ taùt oâng chuù moät caùi. OÂng chuù khoâng töï chuû ñöôïc baûn thaân neân nhaøo ñaàu xuoáng ñaát roài bò chaán thöông ôû ñaàu. Keát quaû ngaøy hoâm sau oâng chuù maát. Baây giôø ba em ñi tuø, coøn meï thì bò nôï naàn la maéng toái ngaøy, em khoâng coøn taâm trí gì ñeå maø hoïc nöõa coâ ôi. Nghe caâu chuyeän toâi caûm ñoäng khoâng daèn loøng ñöôïc, cuõng khoùc theo em. Toâi an uûi em khi hoaøn caûnh khoù khaên thì em phaûi coá gaéng vöôït qua, coâ bieát em laø ngöôøi giaøu nghò löïc, em haõy coá gaéng leân nheù, ñöøng boû hoïc nhe em, khoù khaên naøo roài cuõng qua thoâi. Coâ seõ ñeà nghò leân BGH nhaø tröôøng , ñoaøn ñoäi ñeå giuùp ñôõ em trong luùc khoù khaên naøy. Theá roài loøng töông thaân, töông aùi cuûa caùc em hoïc sinh trong tröôøng cuõng ñaõ ñoùng goùp ñöôïc gaàn 1 trieäu ñoàng ñeå giuùp ñôõ cho em Kim Ngaân. Giaùo vieân trong tröôøng cuõng chung 1 taám loøng ñaõ giuùp ñôõ cho Ngaân hôn moät trieäu nöõa ñeå cho em coù theâm nghò löïc tieáp tuïc vieäc hoïc cuûa mình. Ñeán giöõa naêm hoïc treân ñöôøng ñeán tröôøng, meï em Nhöït Minh lôùp 8A3 nhôø toâ3 i cho em quaù giang ñeán tröôøng.Toâi ñoàng yù chôû em vaø hoûi: Sao em khoâng töï hoûi coâ maø phaûi nhôø ñeán meï? Minh aáp uùng, thaáy vaäy meï môû lôøi.” Coâ ôi, chaùu noù khoâng coù xe ñi hoïc, coù nhieàu laàn thöùc treã baïn ñi tröôùc khoâng quaù giang ñöôïc. Thaáy coâ ñi ngang muoán hoûi ñi cuøng nhöng em khoâng daùm vaø nhöõng ngaøy ñoù phaûi nghæ hoïc”. Keå töø ñoù nhöõng ngaøy ñi daïy cuøng buoåi vôùi em toâi thöôøng ñoùn em ñi hoïc. Trong nhöõng laàn chôû em ñeán tröôøng, toâi hoûi em vì sao hoïc löïc nhöõng naêm tröôùc thöôøng hay bò yeáu. Em baûo raèng bôûi vì haèng ngaøy phaûi ñi laøm phuï giuùp cha meï, ñoâi khi ñi laøm veà coøn phaûi troâng coi em. Baøi hoïc coù ñoâi khi khoâng chuaån bò kòp, vaøo lôùp thì thaày coâ luoân goïi leân traû baøi, em luoân luoân lo sôï neân tieát hoïc tröôùc em xem laïi baøi cuõ tieát hoïc sau ñeå chuaån bò traû baøi. Hôn nöõa, thaày coâ daïy hay goïi caùc baïn khaù gioûi traû lôøi ñeå kòp tieát daïy, em khoâng hieåu kòp. Coù khi em muoán hoûi thaày coâ baøi taäp nhöng em khoâng daùm vì sôï bò la maéng. Baøi taäp cho veà nhaø quaù nhieàu laøm cho em ngaùn ngaãm roài chaúng muoán laøm, daàn daàn em bò hoûng kieán thöùc. Hôn nöõa, lôùp hoïc khoâng khí chaúng vui veû gì neân tuïi em thöôøng hay noùi chuyeän trong giôø hoïc, chaúng nghe giaûng baøi gì caû. Qua nhöõng caâu chuyeän toâi ñaõ thaáy mình chöa thaät söï quan taâm ñeán hoïc sinh yeáu keùm, chöa tìm hieåu roõ hoaøn caûnh cuûa caùc em, thaày troø chöa thaân thieän, ôû ñòa baøn noâng thoân coù nhieàu em hoaøn caûnh coøn khoù khaên neân trong toâi naûy sinh yù nghó phaûi thay ñoåi phöông phaùp daïy hoïc trong töøng tieát daïy ôû moân hoùa hoïc ñeå ñem laïi nieàm vui cho caùc em khi ñeán tröôøng. Theá roài naêm hoïc 2008-2009 ngaønh coù chuû tröông xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc toâi quyeát ñònh choïn vaø aùp duïng phöông phaùp “xaây döïng tieát hoïc thaân thieän moân hoùa hoïc 8” ôû caùc lôùp mình daïy. * Tieán haønh: Vaøo moät ñeán hai tuaàn leã ñaàu daïy lôùp toâi keát hôïp vôùi GVCN, caùn boä lôùp vaø kieåm tra 10 phuùt ñeå phaùt hieän hoïc sinh yeáu keùm, coù hoaøn caûnh khoù khaên vaø tìm cô hoäi laøm quen vôùi nhöõng ñoái töôïng naøy ñeå hieåu ñöôïc caùc em. Sau ñoù toâi thöôøng theo doõi nhöõng ñoái töôïng naøy ñeå nhaéc nhôû caùc em trong hoïc taäp. Khi phaùt hieän caùc em vieát baøi khoâng kòp toâi noùi chaäm laïi. Giôø laøm baøi taäp sau khi höôùng daãn chung cho caû lôùp, toâi thöôøng ñeán caïnh beân nhöõng em naøy ñeå xem vaø höôùng daãn thaät kó. Caùc baøi taäp phuø hôïp ñuùng theo ñoái töôïng, coù öu tieân baøi taäp ñôn giaûn cho hoïc sinh yeáu, baøi taäp khoù mang tính thoâng minh daønh cho hoïc sinh khaù - gioûi. Thöôøng xuyeân tuyeân döông caùc em khi traû lôøi ñuùng. Beân caïnh ñoù, toâi cuõng quan taâm ñeán hoïc sinh khaùc moät caùch coâng baèng nhaèm taïo tình caûm toát vôùi hoïc troø, khuyeán khích söï ham hoïc cuûa caùc em, giuùp caùc em ñoaøn keát giuùp ñôõ nhau trong hoïc taäp. Döôùi ñaây, toâi seõ trình baøy moät vaøi phöông phaùp giaûng daïy goùp phaàn xaây döïng neân tröôøng hoïc thaân thieän theo chæ ñaïo cuûa ngaønh. Phöông phaùp 1: Reøn luyeän “ Kó naêng soáng” cho hoïc sinh. Ñoù laø kó naêng vieát CTHH, PTHH vaø THTN. O Söï ngaùn ngaïi cuûa hoïc sinh ôû moân hoïc naøy xuaát phaùt choã hoïc sinh khoâng vieát ñöôïc CTHH. Vì töø CTHH vieát khoâng ñuùng seõ daãn ñeán PTHH sai.Töø ño,ù caùc em khoâng hieåu ñöôïc tính chaát hoùa hoïc. Do ñoù ñeå hoïc sinh yeâu thích moân hoùa thì ngay töø ñaàu phaûi reøn luyeän cho hoïc sinh caùch vieát CTHH döïa theo hoùa trò. Ñeå cho hoïc sinh deã nhôù hoùa trò, toâi cho caùc em nhôù baøi thô luïc baùt noùi veà hoùa trò : “ Kali, ioât, hidro Natri vôùi baïc, clo moät loaøi Laø hoùa trò I ai ôi Nhôù ghi cho kó, keûo roài phaân vaân Magieâ, keõm vôùi thuûy ngaân Canxi, ñoàng ñaáy cuõng gaàn oxi Cuoái cuøng hieän chuù Bari Hoùa trò II ñaáy coù gì khoù khaên Baùc Nhoâm hoùa trò III laàn Ghi saâu vaøo trí khi caàn nhôù ngay. Cacbon, silic naøy ñaây Hoùa trò tö ( IV) ñaáy chôù ngaøy naøo queân Saét kia cuõng chaúng queân teâân. Hai, ba leân xuoáng thaät phieàn laém thay Nitô raéc roái nhaát ñôøi Moät, hai, ba, boán khi thôøi leân naêm Löu huyønh laém luùc chôi khaêm Xuoáng hai, leân saùu khi naèm thöù tö Photpho noùi tôùi khoâng nhö Neáu ai coù hoûi thì ø öø raèng naêm Ai ôi coá gaéng hoïc chaêm Sao cho hoùa trò nöûa naêm thuoäc loøng”. Qua baøi thô hoïc sinh nhôù ñöôïc hoùa trò caùc nguyeân toá hoùa hoïc thöôøng gaëp moät caùch nhanh choùng. I: Kali, ioât, hidro, natri, baïc. Clo. II :Magie, keõm, thuûy ngaân, canxi, ñoàng, oxi. III : Nhoâm IV : Cacbon, silic V : Photpho II, III : Saét I. II, III , IV V: Nitô Khi hoïc sinh thuoäc ñöôïc hoùa trò, giaùo vieân ñöa ra caùc caùch laäp coâng thöùc hoùa hoïc nhanh cho hoïc sinh ñeå caùc em deã thöïc hieän. * Caùch laäp CTHH : AaxBby - Khi hai hoùa trò baèng nhau (a=b) thì chæ soá laø 1 (x=y) Ví duï : KIClIÆKCl ; MgIIOII ÆMgO. - Khi hai hoùa trò khaùc nhau (a ≠ b) nhöng laïi laø soá toái giaûn thì cho nghòch ñaûo (a=y, b=x) VD : AlIII OII Æ Al O x y 2 3 PVx OIIy Æ P2O5 - Khi hai hoùa trò nhau (a b) nhöng laïi laø nhöõng soá chöa toái giaûn thì cho nghòch ñaûo nhöng phaûi ñôn giaûn thaønh soá toái giaûn : ( a=y=y’ ; b=x=x’) (x’, y’) laø soá toái giaûn cuûa (x,y) VD : SIVx OIIy ÆSO 2 CIVx OIIy ÆCO2 Hoùa hoïc laø moân khoa hoïc, ñi töø tröïc quan sinh ñoäng ñeán tö duy tröøu töôïng. Vaø baèng tröïc quan, giaùo vieân cho hoïc sinh thöïc hieän caùc thí nghieäm do chính caùc em laøm, taïo cho caùc em nieàm tin vaøo cuoäc soáng, loøng tin vaøo khoa hoïc, khieán caùc em coù caùi nhìn ñuùng ñaén hôn trong hoïc taäp. Vì vaäy ngay töø tieát thöïc haønh ñaàu tieân giaùo vieân höôùng daãn cho caùc em thaät kó caùc thao taùc thí nghieäm, caùch laáy hoùa chaát, caùch söû duïng ñeøn coàn, söû duïng oáng nghieäm khoâng bò vôõ, reøn luyeän tính caån thaän cho caùc em khi laáy hoùa chaát ñoäc haïi ( HCl, H SO , NaOH, …) Vaø cuõ2ng reø4 n luyeän cho caùc em tinh thaàn ñoaøn keát khi hôïp taùc laøm thí nghieäm. VD: Giaùo vieân giôùi thieäu cho caùc em moät soá duïng cuï thí nghieäm caùc em thöôøng söû duïng: OÁng nghieäm, keïp goã, ñeøn coàn, coác thuûy tinh, ñuõa thuûy tinh, ñeá söù, muoái saét, oáng ñong, giaù thí nghieäm baèng saét, loï ñöïng hoùa chaát, bình tam giaùc thu khí, bình caàu, cheùn söù, pheãu, giaáy loïc, oáng daãn khí: - Keïp oáng nghieäm töø mieäng xuoáng 1/3. - Ñieåm noùng nhaát cuûa ñeøn coàn laø 2/3 ngoïn löûa. - Tröôùc khi ñun noùng oáng nghieäm caàn hô ñeàu oáng nghieäm. - OÁng nghieäm môùi vöùa ñun khoâng ñeå leân giaù quaù maïnh vaø khoâng cho nöôùc vaøo ngay traùnh bò vôõ. - Hoùa chaát loûng laáy baèng oáng nhoû gioït. - Muoán taét ñeøn coàn ta duøng naép ñaäy laïi, khoâng neân thoåi. - Hoùa chaát raén phaûi laáy baèng thìa, khoâng duøng tay. - Hoùa chaát duøng xong neáu coù thöøa, khoâng ñöôïc ñoå laïi bình chöùa. - Hoùa chaát phaûi ñöïng trong loï coù nhaõn. - Khoâng neám hoaëc ngöûi tröïc tieáp hoùa chaát Khi höôùng daãn thöïc haønh thí nghieäm ñoái vôùi hoïc sinh löôùp 8 giaùo vieân neân thöïc hieän tröôùc ñeå caùc em laøm theo, traùnh tröôøng hôïp ñeå caùc em laøm sai seõ gaây nguy hieåm O Phöông phaùp 2: Toå chöùc moät vaøi troø chôi nhoû cho caùc em (gaây höùng thuù hoïc taäp cho caùc em) Ñaây laø phöông phaùp chôi maø hoïc. Böôùc ñaàu ñaõ taïo cho caùc em coù moät troø chôi vui töôi, thoaûi maùi. Vôùi taâm traïng naùo nöùc seõ tìm ra ñaùp aùn ñuùng ñeå ñöôïc khen laø moät ñoäng löïc lôùn giuùp caùc em hoïc taäp toát hôn. Caùch naøy hoïc sinh seõ deã khaéc saâu kieán thöùc. VD. Ñeå toång keát caùc khaùi nieäm tröøu töôïng ôû chöông 1, giaùo vieân toå chöùc cho caùc em chôi troø chôi ñoaùn oâ chöõ ñeå nhaéc laïi caùc khaùi nieäm naøy. - Haøng ngang thöù 1 goàm 8 chöõ caùi: Haït voâ cuøng nhoû vaø trung hoøa veà ñieän. - Haøng ngang thöù 2 goàm 6 chöõ caùi: Chæ khaùi nieäm ñöôïc ñònh nghóa laø goàm nhieàu chaát troän laãn vaøo nhau. - Haøng ngang thöù 3 goàm 7 chöõ caùi: Khoái löôïng nguyeân töû taäp trung haàu heát ôû phaàn naøy. - Haøng ngang thöù 4 goàm 8 chöõ caùi: Haït caáu taïo neân nguyeân töû, mang giaù trò ñieän t í - Haøng cngang hthöù 5 goàm 6 chöõ caùi: Haït 1caáu taïo . neân haït nhaân nguyeân töû, mang ñieän tích baèng +1. - Haøng ngang thöù 6 goàm 8 chöõ caùi: Ñoù laø töø chæ taäp hôïp nhöõng nguyeân töû cuøng loaïi. - Töø chìa khoùa coù 6 chöõ caùi. Hoaëc ñeå ñi vaøo baøi khoâng khí soâi noåi, haøo höùng, giaùo vieân cuõng coù theå cho hoïc sinh giaûi oâ chöõ. VD: Daïy baøi” Nguyeân toá hoùa hoïc” giaùo vieân cho hoïc sinh giaûi oâ chöõ. OÂ chöõ goàm 5 chöõ caùi. Ñaây laø chaát coù lôïi cho xöông, giuùp phoøng choáng beänh loaõng xöông. C A N X I Canxi laø nguyeân toá hoaù hoïc. Vaäy nguyeân toá hoùa hoïc laø gì? Ñöôïc kí hieäu nhö theá naøo? ÆBaøi môùi. **VD: Khi daïy baøi tính chaát cuûa oxi. Giaùo vieân cho hoïc sinh giaûi oâ chöõ , oâ chöõ goàm 3 chöõ caùi. Nguyeân toá hoùa hoïc raát caàn thieát cho söï hoâ haáp. O X I Vaäy oxi coù tính chaát nhö theá naøo? Maøu saéc, muøi vò ra sao? Caùc em seõ ñöôïc tìm hieåu trong baøi 24: “Tính chaát cuûa oxi”. VD: Khi daïy baøi “nöôùc”. Giaùo vieân cho hoïc sinh giaûi oâ chöõ. OÂ chöõ goàm 4 chöõ caùi. Ñaây laø moät chaát loûng raát caàn thieát ñoái vôùi cô theå, chuùng ta coù theå nhòn aên ñöôïc nhöng khoâng theå thieáu chaát naøy. N Ö ÔÙ C GV : Nöôùc coù thaønh phaàn nhö theá naøo ? Tính chaát ra sao? Phaûi laøm gì ñeå giöõ gìn nguoàn nöôùc khoâng bò oâ nhieãm. Vaøo baøi : Baøi 36 : Nöôùc. * Phaàn cuûng coá baøi cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng, nhöng ñeå hoïc sinh thoaùt khoûi söï meät moûi vaøo cuoái giôø. Giaùo vieân toå chöùc cho hoïc sinh vaøi troø chôi nhoû. O Troø chôi “Ai nhanh hôn” Ñeå cuûng coá phaàn kí hieäu hoùa hoïc, giaùo vieân toå chöùc cho hoïc sinh tham gia troø chôi naøy. Giaùo vieân chuaån bò 3 baûng phuï ghi noäi dung teân caùc nguyeân toá hoùa hoïc. Ñaïi dieän 3 toå laàn löôït leân vieát KHHH vaøo teân nguyeân toá. Trong thôøi gian 1 phuùt 30 giaây.Ñoäi naøo vieát ñuùng nhieàu nhaát seõ ñöôïc ñieåm thöôûng laø ñieåm coäng cho phaàn traû baøi. VD: Ñeå + 2 cuûng coá Mieáng bìa soá 3 baøi “ Phöông + 1 trình Mieáng hoùa bìa soá 4 hoïc”. +5 Giaùo Mieáng vieân bìa coù cho hoïc ghi sinh tham gia * Moãi ñoäi coù 1 “ Tieáp baûng söùc ñoàng phuï ñöôïc ñoäi” treo * treân Chuaån baûng, bò: noäi - Lôùp dung ñöôïc cöû nhö ra laøm 3 sau: ñoäi, moãi t ñoäi 5 HS - Caùc mieáng bìa coù daùn keo hai maët phía sau vôùi soá löôïng nhö sau: +3 Mieáng bìa soá 2 a/ Al + 3 Cl Æ ? b/ Al + ? Æ Al O to c/ 2Al( OH)3 2 Æ? + H 2O 2 3 * * Phoå bieán luaät chôi: - Thaûo luaän trong 2 phuùt. - Sau ñoù laàn löôït töøng em leân daùn nhöõng mieáng bìa cuûa mình vaøo choã thích hôïp sao cho ñöôïc caùc phöông trình hoùa hoïc ñuùng (Thôøi gian daùn 2 phuùt). - Moãi hoïc sinh chæ ñöôïc daùn 1 mieáng bìa vaø khoâng ñöôïc leân daùn 2 laàn. to a/ 2 b/ 4 Al Al + + 3 3 Cl2 Æ 2 AlCl3 O2 Æ 2 Al2O 3 Æ Al2O3 to c/ 2 Al( OH)3 + 3 H 2O Sau ñoù giaùo vieân toång keát, chaám ñieåm , tuyeân döông hoïc sinh. O Phöông phaùp 3: Laáy nhöõng ví duï töø thöïc teá ñeå caùc em deã tieáp thu baøi hôn. VD 1: Ñeå hoïc sinh deã hieåu heä soá cuûa PTHH giaùo vieân goïi 3 hoaëc 4 hoïc sinh leân baûng ñöùng thaønh haøng doïc. Giaùo vieân hoûi: Coù phaûi em ñöùng vò trí ñaàu haøng laø ñöùng tröôùc taát caû caùc em phía sau khoâng? Hoïc traû lôøi: Phaûi. Giaùo vieân noùi em ñöùng ñaàu ñaïi dieän cho heä soá phöông trình, caùc em phía sau ñaïi dieän cho caùc nguyeân toá hoùa hoc. Vaäy heä soá ñöùng tröôùc caùc nguyeân toá hoùa hoïc thì chæ soá nguyeân töû cuûa taát caû caùc nguyeân toá, chöù khoâng phaûi chæ coù ôû nguyeân toá ñaàu. Giaû söû caân baèng PTHH : 2Mg + O 2 Æ 2 MgO. Heä soá 2 ñöùng tröôùc Mg vaø O thì chæ 2 nguyeân töû Mg vaø 2 nguyeân töû O. Veá traùi coù 1 Mg thì theâm soá 2 phía tröôùc. HS1 HS2 HS3 2 Mg O VD2: Ñeå hoïc sinh deã hieåu khi tính thaønh phaàn % cuûa moät nguyeân toá trong hôïp chaát. Tröôùc heát giaùo vieân ñöa ra ví duï: Giaû söû lôùp cuûa caùc em laø 40 em. Trong ñoù nam laø 24, nöõ 16. Caùc em haõy cho bieát % nam, % nöõ trong lôùp . HS deã daøng traû lôøi nam chieám 60%, nöõ chieám 40%. GV hoûi: Döïa vaøo ñaâu maø em bieát, caùch tính nhö theá naøo. Töø ñoù GV ñöa ra ví duï tính % Mg, % O trong hôïp chaát MgO. So saùnh Mg Æ nam, O Æ nöõ, MgO Æ caû lôùp. % Mg =24/40 x100% = 60 % % O = 16/40 x100%= 40% Töø ñoù GV naâng daàn leân caùc coâng thöùc coù chæ soá khaùc 1 nhö : Fe O , Al O2 , CO 3 2, 3 2 SO2, SO3 ,... Hoaëc cao hôn coâng thöùc coù coù 3 nguyeân toá hoùa hoïc : MgSO , CaCO , CuSO ,... 4 3 4 Phöông phaùp 4: Thay ñoåi caùch kieåm tra baøi cuõ ñeå HS thaáy khoâng coøn bò aùp löïc vaøo ñaàu tieát hoïc. O a/ Tröôùc ñaây: (chöa aùp duïng SKKN) - GV thöôøng hay ñaët naëng vieäc kieåm tra baøi cuõ, ñoái vôùi HS yeáu thöôøng lo sôï bò traû baøi vaøo ñaàu tieát hoïc. Gaây ra taâm traïng lo sôï, seõ khoâng coù höùng thuù khi hoïc baøi môùi. Hôn nöõa, khi traû baøi cuõng thöôøng hay goïi nhöõng em naøy. Goïi HS traû baøi moät caùch ngaãu nhieân, ñieåm döôùi 5 vaãn ghi ñieåm roài coøn cho cheùp phaït, thaäm chí ghi ñieåm 1 nhieàu laàn. - GV thöôøng ghi ñieåm khuyeán khích cho HS khaù gioûi khi caùc em traû lôøi caâu hoûi thoâng minh. Chính ñieàu naøy ñaõ gaây cho caùc em coù caùi nhìn laø mình bò phaân bieät ñoái xöû. b/ Hieän nay: (aùp duïng SKKN) - Khi kieåm tra baøi cuõ, toâi phaân loaïi caâu hoûi nhö sau: + Caâu hoûi khoù daønh cho HS khaù- gioûi. + Caâu hoûi deã cho HS trung bình. + Caâu hoûi thaät deã cho HS yeáu -keùm. VD: Khi traû baøi “Ñieàu cheá khí oxi - phaûn öùng phaân huûy”. Toâi phaân loaïi caâu hoûi nhö sau: 1/ Cho bieát 2 chaát duøng ñeå ñieàu cheá khí oxi trong phoøng thí nghieäm trong soá caùc chaát sau: KClO , H O, KMnO , CaCO . (HS yeáu – keùm). 3 2 4 3 2/ Trong phoøng thí nghieäm, khí oxi ñieàu cheá baèng caùch naøo? Noùi roõ caùch thu. (HS trung bình). 3/ Söï khaùc nhau veà vieäc ñieàu cheá khí oxi trong phoøng thí nghieäm vaø trong coâng nghieäp veà nguyeân lieäu, saûn löôïng, giaù thaønh? Vieát phöông trình phaûn öùng ñieàu cheá khí oxi trong phoøng thí nghieäm. ( HS khaù – gioûi ). Khi HS khoâng thuoäc baøi, GV tìm hieåu nguyeân nhaân roài cho caùc em heïn traû baøi laïi. Vì vaäy, raát ít coù HS bò ñieåm kieåm tra mieäng xaáu. Khi ñoù, caùc em thaáy GV quan taâm nhieàu ñeán caùc em neân cuõng coá gaéng hôn trong nhöng giôø hoïc tieáp theo. Tuy nhieân, beân caïnh ñoù coøn tình traïng HS maát traät töï khi kieåm tra baøi cuõ. Ñeå haïn cheá tình traïng naøy, toâi tieán haønh theo caùch 2. ** Caùch 2: Ñeå ñôõ maát thôøi gian cho phaàn kieåm tra baøi cuõ ñoàng thôøi giöõ traät töï trong luùc naøy cuõng nhö taïo ñieàu kieän cho caùc em yeáu – keùm coù ñieàu kieän ghi ñöôïc ñieåm toát. GV tieán haønh nhö sau:Giaùo vieân goïi 2 hoïc sinh leân baûng ñeå kieåm tra baøi cuõ, caùch kieåm tra cuõng gioáng nhö phaàn treân.Tuy nhieân, trong luùc 2 HS naøy traû baøi thì caùc HS coøn laïi cuõng laáy tôø giaáy ra ñeå ghi phaàn baøi laøm cuûa mình vaøo ñaáy. Sau khi HS treân baûng hoaøn thaønh baøi laøm cuûa mình. GV goïi 3-5 HS ñem tôø giaáy cuûa mình leân ñeå chaám ñieåm. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy giaùo vieân chuaån bò baûng phuï goàm 3 noäi dung HS1, HS2 vaø HS beân döôùi. Ñoái vôùi hoïc sinh yeáu keùm, giaùo vieân neân goïi caùc em kieåm tra thöôøng xuyeân, moãi laàn chaám tôø giaáy cuûa caùc em. Giaùo vieân neân cho ñieåm coäng (+ 1 hoaëc + 2) vaøo ñieåm traû baøi cuûa caùc em. Hôn nöõa, khi laøm baøi nhieàu laàn caùc em cuõng nhôù ñöôïc kieán thöùc nhieàu hôn. VD : Ñeå kieåm tra baøi phaûn öùng oxi hoùa - khöû. GV chuaån bò baûng phuï: O Phöông phaùp 5: Höôùng daãn veà nhaø cuï theå roõ raøng, khoâng noùi chung chung. HS yeáu thöôøng raát lo sôï coâng vieäc veà nhaø nhieàu, caûm thaáy naëng neà roài boû maëc khoâng laøm gì caû. Vì vaäy GV caàn giao cho caùc em cuï theå, phuø hôïp khaû naêng vaømöùc ñoä taêng daàn. VD: Daïy baøi” Chuyeån ñoåi giöõa khoái löôïng , theå tích vaø löôïng chaát: ( tieát 1) a/ Ñoái vôùi HS khaù gioûi: GV yeâu caàu HS chuaån bò tieáp phaàn II, laøm caùc baøi taäp 3, 4 SGK trang 67 vaø baøi 19.1, 19.4 saùch baøi taäp. b/ Ñoái vôùi HS yeáu –keùm: GV cho caùc em thöïc hieän phieáu hoïc taäp. Phieáu hoïc taäp naøy GV ñoäng vieân HS khaù gioûi giuùp ñôõ caùc em hoaøn thaønh toát. Töø nhöõng baøi taäp nhoû nhieàu laàn caùc em seõ laøm ñöôïc nhieàu baøi taäp hôn. Caùc em seõ thích thuù hoïc moân hoïc naøy hôn. Khi caùc em thöïc hieän toát phieáu hoïc taäp, GV tuyeân döông khen ngôïi caùc em tröôùc lôùp. Neáu caàn laáy ñieåm kieåm tra baøi ñeå khích leä caùc em. IV. KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC: * Ñoái vôùi baûn thaân: GV ñöôïc HS yeâu meán, ñöôïc ñoàng nghieäp, toå chuyeân moân, BGH ñaùnh giaù cao veà chuyeân moân. . Xaây ñöïng ñöôïc tieát hoïc vui veû, lôùp hoïc ñoaøn keát, haïn cheá HS boû hoïc. . Ñem laïi cho caùc em nieàm say meâ trong hoïc taäp, tieát hoïc theâm sinh ñoäng, HS tieáp thu kieán thöùc nhanh choùng. . Ñaït danh hieäu chieán só thi ñua cô sôû ø naêm hoïc 2008- 2009. * Ñoái vôùi hoïc sinh: - Tröôùc khi aùp duïng saùng kieán kinh nghieäm ( 2007-2008 ): Tyû leä hoïc sinh yeáu- keùm coøn cao, soá hoïc sinh khaù gioûi coøn thaáp, vì caùc em hoïc sinh khoâng höùng thuù trong hoïc taäp, moãi khi ñeán lôùp laø moät cöïc hình ñoái vôùi caùc em, hoïc sinh vaøo lôùp vôùi taâm traïng lo sôï. - Sau khi aùp duïng saùng kieán kinh nghieäm: . HS coù höùng thuù hoïc taäp, nhaát laø hoïc sinh yeáu, caùc em naøy coù nhieàu cô hoäi ñoùng goùp yù kieán xaây döïng baøi môùi, haïn cheá maát traät töï. . HS yeâu thích moân hoïc, raát saün saøng ñoùn chôø tieát hoïc. . Keát quaû hoïc taäp naêm sau cao hôn naêm tröôùc, tæ leä hoïc sinh khaù - gioûi ngaøy caøng taêng, tæ leä hoïc sinh yeáu keùm giaûm haún. * Ñoái vôùi toå chuyeân moân: - Ñöôïc giaùo vieân trong toå aùp duïng tieát hoïc thaân thieän, tieát sinh hoaït chuû nhieäm thaân thieän - Toå ñöôïc BGH ñaùnh giaù toå ñoaøn keát, thaân thieän. - Toå ñaït Taäp theå LÑ XS naêm hoïc : 2008-2009. - 100% Giaùo vieân trong toå ñaït CSTÑ cô sôû * Ñoái vôùi tröôøng: - Taïo ñöôïc neàn taûng ñeå xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän.. - Taïo ñöôïc tinh thaàn ñoaøn keát cuûa hoïc sinh trong lôùp, trong tröôøng. - Naâng daàn chaát löôïng daïy vaø hoïc ôû moân hoùa hoïc. * Ñoái vôùi ngaønh: - Naâng cao chaát löôïng hai maët giaùo duïc, duy trì só soá toát. Goùp phaàn laøm giaûm nheï cho coâng taùc phoå caäp. - Cô sôû toát ñeå ngaønh thöïc hieän phong traøo xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc. V. NGUYEÂN NHAÂN THAØNH COÂNG VAØ TOÀN TAÏI: 1. Thaønh coâng: Baûn thaân luoân ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc, thích tìm toøi saùng taïo vaø mong muoán mang laïi keát quaû toát nhaát cho hoïc sinh. Hoïc sinh coù truyeàn thoáng kính thaày meán baïn, ñoaøn keát, giuùp ñôõ laãn nhau trong hoïc taäp. Coù söï baøn baïc vôùi toå chuyeân moân, söï ñoùng goùp yù kieán nhieät tình cuûa HÑBM, BGH, ñoàng nghieäp, ñoäng vieân khen thöôûng kòp thôøi. Phoái hôïp nhòp nhaøng vôùi GVBM khaùc, vôùi GVCN. Baûn thaân luoân ñoái xöû hoøa ñoàng vôùi taát caû caùc ñoái töôïng hoïc sinh, töø ñoù caùc em caûm thaáy mình raát ñöôïc quan taâm neân uûng hoä nhieät tình. 2. Toàn taïi: Giaùo vieân toán nhieàu thôøi gian chuaån bò cho tieát daïy: troø chôi, phieáu hoïc taäp, … Moät soá hoïc sinh thuoäc gia ñình ngheøo, phaûi ñi laøm thueâ, phuï giuùp gia ñình neân vieäc hoïc haønh khoâng ñöôïc lieân tuïc khieán caùc em cuõng bò huït haãng veà kieán thöùc. * Höôùng giaûi quyeát: Haïn cheá cuûa giaùo vieân baûn thaân luoân coá gaéng ñeå daïy toát moân hoïc naøy. Coøn veà phía hoïc sinh baûn thaân ñeà xuaát BGH nhaø tröôøng, chính quyeàn ñòa phöông, caùc toå chöùc ñoaøn theå, caùc nhaø haûo taâm cuøng chung tay giuùp ñôõ ñeå caùc em ñöôïc yeân taâm ñeán tröôøng, naâng cao chaát löôïng hoïc taäp cuûa mình. VI. TAÙC DUÏNG CUÛA SKKN: * Ñoái vôùi hoïc sinh: Reøn luyeän khaû naêng töï hoïc, tính nhanh nheïn, baøy toû yù kieán . Phaùt huy khaû naêng tö duy cuûa hoïc sinh. Giaûm haún tæ leä hoïc sinh yeáu- keùm, haïn cheá ñöôïc hoïc sinh boû hoïc, caùc em yeâu thích moân hoïc. * Ñoái vôùi baûn thaân: Taïo cho hoïc sinh khoâng khí lôùp hoïc vui veû, hoïc sinh bieát lónh hoäi ñöôïc kieán thöùc. Ñem laïi nieàm say meâ trong hoïc taäp cuûa hoïc sinh * Ñoái vôùi toå chuyeân moân: Chaát löôïng boä moân ngaøy caøng cao, coù nhieàu hoïc sinh gioûi caáp huyeän, tænh, toå ñaït toå tieân tieán xuaát saéc. VII. PHAÏM VI AÙP DUÏNG CUÛA SKKN: Coù theå aùp duïng roäng raõi, ôû vuøng noâng thoân cô sôû vaät chaát coøn thieáu thoán thì giaùo vieân caàn chuaån bò nhieàu baûng phuï cho phaàn troø chôi vaø phieáu hoïc taäp. Coøn ôû vuøng thaønh thò, vieäc aùp duïng coâng ngheä thoâng tin seõ taêng theâm phaàn haáp daãn. Beân caïnh ñoù, coù theå aùp duïng cho khoái khaùc, caùc moân hoïc khaùc goùp phaàn xaây döïng neân tröôøng hoïc thaân thieän. VIII. BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM: Ñeå thöïc hieän thaønh coâng, yeâu caàu ngöôøi giaùo vieân phaûi coù böôùc chuaån bò troø chôi thaät chu ñaùo: chuaån bò noäi dung kieåm tra baøi cuõ roõ raøng, Chuaån bò troø chôi cho tieát daïy, phieáu hoïc taäp, … Böôùc naøy maát nhieàu thôøi gian nhöng taát caû chuùng ta haõy: “ Vì hoïc sinh thaân yeâu, vì maùi tröôøng thaân thieän”. Giaùo vieân caàn giaùo duïc cho caùc em yù thöùc töï giaùc, phaûi hoïc baøi, oân baøi kó ñeå ñaït ñöôïc ñieåm toát. Giaùo vieân phaûi tìøm hieåu taâm lí töøng hoïc sinh caù bieät kích thích ñuùng choã. Töø ñoù caùc em thích moân hoïc keát quaû hoïc taäp toát hôn. Giaùo vieân caàn phaûi kieân trì, beàn bæ, gaàn guõi, thaân thieän vôùi caùc em, nhieät tình trong giaûng daïy. Ñoái vôùi hoïc sinh khaù gioûi, caùn boä lôùp, toâi thöôøng xuyeân giaùo duïc tinh thaàn ñoaøn keát, loøng yeâu thöông giuùp ñôõ moïi ngöôøi, saün saøng giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu keùm cuøng nhau tieán boä. Ñoái vôùi hoïc sinh yeáu keùm khi vi phaïm toâi khoâng pheâ bình ngay maø nhaéc nhôû vaø cho caùc em cô hoäi söûa ñoåi ñeán laàn thöù 3, neáu caùc em tieáp tuïc thì môøi rieâng deå trao ñoåi, phaân tích ñuùng sai ñeå caùc em khaéc phuïc daàn. Tuy nhieân cuõng caàn thay ñoåi troø chôi khaùc cho tieát daïy theâm sinh ñoäng, ñôõ gaây
- Xem thêm -