Tài liệu Một vài kinh nghiệm về duy trì sĩ số

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

MOÄT SOÁ KINH NGHIEÄM VEÀ DUY TRÌ SÓ SOÁ. PHAN THUYÛ KIEÀU . Giaùo vieân tröôøng THCS Traàn Höng Ñaïo. Giaûi B caáp Tænh naêm hoïc 2000-2001. ---------------------------------------------------------- I –THÖÏC TRAÏNG BAN ÑAÀU CUÛA VAÁN ÑEÀ : Nhö chuùng ta ñaõ bieát ,naêm nay naêm 2001 laø naêm böôùc vaøo ñaàu thieân nieân kyû môùi thì vieäc duy trì só soá laïi caàn thieát vaø böùc xuùc hôn nöõa cho nhu caàu giaùo duïc phoå caäp hieän nay. Naêm hoïc naøy (2000-2001) toâi vaãn ñöôïc phaân coâng chuû nhieäm lôùp 6A4 .So vôùi nhöõng naêm hoïc tröôùc ,lôùp toâi chuû nhieäm naèm trong dieän lao ñoäng ngheøo,hoaøn caûnh khoù khaên vaø dieän xoaù ñoùi giaûm ngheøo laïi nhieàu hôn.Vì theá vieäc ñeán tröôøng cuûa em cuõng hay giaùn ñoaïn,theâm vaøo ñoù naêng löïc cuûa caùc em laïi yeáu nhieàu neân deã bò chaùn naûn,vaéng maët ngaøy caøng nhieàu vaø ñoàng thôøi daãn ñeán vieäc boû hoïc. II LYÙ DO ÑAËT VAÁN ÑEÀ: Treân tinh thaàn” Tình thöông vaø traùch nhieäm” toâi luoân luoân day döùt tröôùc tinh traïng treân.Nhö nhöõng naêm tröôùc toâi ñaõ vaän duïng laïi caùc bieän phaùp ñaõ tieán haønh cho nhöõng naêm tröôùc vaø coù phaàn caûi tieán ñoåi môùi hôn,baûn thaân thaáy raèng ñaõ coù keát quaû cao hôn nhieàu.Toâi xin taïm neâu ra : III .CAÙC BIEÄN PHAÙP TIEÁN HAØNH. Nhö nhöõng naêm qua,khi nhaän lôùp chuû nhieäm toâi ñaõ thöïc hieän nhöõng coâng vieäc sau : 1/ Toå chöùc ñieàu tra naém hoaøn caûnh soáng vaø ñaëc ñieåm gia ñình cuûa töøng hoïc sinh: - Toâi cho hoïc sinh laøm lyù lòch ,ghi roõ hoï teân,ngheà nghieäp cuûa cha meï,hoaøn caûnh soáng cuûa gia ñình,coâng vieäc thöôøng ngaøy cuûa hoïc sinh phaûi laøm ôû nhaø vaø laø ñöùa con thöù maáy? - Vieäc laøm naøy giuùp toâi hieåu roõ hôn hoaøn caûnh cuûa töøng em,haàu coù bieän phaùp giaùo duïc thích hôïp. 2/ Toå chöùc ñieàu tra naém chaát löôïng hoïc taäp vaø haïnh kieåm ôû naêm tröôùc : Ñaây laø vieäc laøm toaøn tröôøng ,khoâng rieâng gì lôùp toâi,nhöng qua ñoù toâi naém ñöôïc söùc hoïc cuûa caùc em ñeå coù bieän phaùp keàm caëp, ñoäng vieân vaø uoán naén , kieân quyeát khoâng ñeå cho caùc em chaùnnaûn ,boû hoïc vì hoïc yeáu. 3/ Toå chöùc boài döôõng hoïc sinh yeáu keùm . Ñoái vôùi vieäc laøm naøy,toâi ñaõ thöïc hieän ñoâi baïn hoïc taäp cho töøng baøn moät ñeå giuùp ñôõ laãn nhau ,hoïc sinh khaù gioûi keøm sinh yeáu keùm. Vieäc laøm naøy coù keát quaû khaù cao. Lôùp coù taát caû 21 ñoâi baïn hoïc taäp,trong ñoù noåi baät nhaát laø ñoâi baïn :Nhuû-Khoâng,Töôøng –Tieán,Traân-Höông,Yeán Phöông –Truùc Ly,Loan- Haïnh,Chaâu-Quyeân,Tî –Ñieàn, caùc em : Khoâng,Höông ,Ly ,Haïnh,Quyeân,Ñieàn,Tieán laø nhöõng hoïc sinh caù bieät cuûa lôùp,löôøi bieáng hoïc, thöôøng xuyeân nghæ khoâng pheùp,khoâng cheùp baøi,khoâng thuoäc baøi,vaøo lôùp hay noùi chuyeän,maát traät töï laøm aûnh höôûng ñeán lôùp, thaày coâ than phieàn,nhöng keå töø khi saép xeáp laïi choã ngoài sau hai thaùng ñaàu naêm hoïc caùc em coù tieán boä roõ reät,coøn caùc em:Nhuû,T öôøng,Traân,Phöông,Loan ,Chaâu,Tî laïi raát nhieät tình ñoái vôùi baïn,thöôøng xuyeân ñoäng vieân ,an uûi,nhaéc nhôû baïn,höôùng daãn cho baïn raát taän tình veà phöông phaùp hoïc töøng moân cuï theå.Ngoaøi ra ,caùc em naøy coøn chòu khoù doø baøi cho baïn haèng giôø,haèng ngaøy vaø xem vieäc hoïc cuûa baïn nhö chính vieäc hoïc cuûa mình.Vì toâi ñaõ ñöa ra keá hoaïch thi ñua trong ñoâi baïn hoïc taäp seõ bò tröø ñieåm nhö nhau : Khi coù moät em khoâng hieåu baøi,khoâng thuoäc baøi,khoâng laøm baøi. Caùc emphaûi baùo vieäc laøm cuûa mình vaø söï tieán boä ,söï chaäm tieán cuûa baïn cho toâi thöôøng xuyeân ñeå toâi uoán naén kòp thôøi .Beân caïnh ñoù caùc em hoïc sinh gioûi ,khaù toâi phaân coâng vaøo giôø truy baøi 15 phuùt ñeå giaûng baøi taäp khoù cuûa caùc moân,luyeän ñoïc moân Anh Vaên cho baïn ,caû lôùp ñeàu theo doõi vaø chænh laïi baøi laøm cuûa mình cho ñuùng hôn . Rieâng baûn thaân toâi trong 15 phuùt ñaàu giôø : Kieåm tra taäp vôû, baøi laøm ôû nhaø cuûa nhöõng hoïc sinh yeáu keùm,xem xeùt caùch thöïc hieän cuûa ñoâi baïn hoïc taäp cuøng vôùi vieäc quaûn lyù cuûa ban caùn söï lôùp ñeå ñieàu chænh cho phuø hôn .Ñeå coù ñöôïc keát quaû cao hôn, toâi thöôøng ôû laïi lôùp vaøo tieát cuoái ngaøy thöù ba,thöù saùu haøng tuaàn ñeå boài döôõng ,nhaéc nhôû hoïc sinh yeáu keùm ,hoïp caùn boä lôùp,caùc toå tröôûng ,toång keát hoaït ñoäng trong tuaàn,baøn keá hoaïch cho tuaàn tôùi . Qua vieäc laøm treân,tình caûm thaày troø toâi laïi caøng thaân thieát hôn,nhöõng em coù thaùi ñoä ruït reø vaø nhuùt nhaùt tröôùc kia,nay khoâng coøn nöõa,laïi trôû neân maïnh daïn hôn,caøng tin töôûng hôn vaøo söï coâng baèng,hôïp lyù ,khoâng thieân vò ,bao che cuûa coâ giaùo chuû nhieäm,töø ñoù caùc em laïi caøng vöõng vaøng hôn trong vieäc baøn baïc,kieán nghò vaø caû söï ñaáu tranhchoáng laïi nhöõng hoïc sinh thöôøng vi phaïm noäi quy cuûa lôùp maø khoâng sôï baïn thuø gheùt . 4/Vaän ñoäng giuùp ñôõ hoïc sinh coù hoaøn caûnh khoù khaên : Ñoái vôùi hoïc sinh coù hoaøn caûnh khoù khaên toâi vaän ñoäng lôùp giuùp quaàn aùo ,taäp vôû ,keå caû tieàn baïc hoã trôï cho caùc em ; neáu gaëp ñau oám ølaïi caøng quan taâm hôn cuï theå nhöõng tröôøng hôïp sau: - Ñoã Thò Tuyeát Nhuû:Gia ñình thuoäc dieän xoaù ñoùi giaûm ngheøo ,chöa ñöôïc caáp soå,meï vaø chò ñeàu beänh taâm thaàn ,cha giaø vaø coøn moät ñöùa em uùt hoïc lôùp moät .Baûn thaân em hoïc raát gioûi, chaêm ngoan vaø laø moät lôùp tröôûng hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï cuûa mình .Taäp theå lôùp taëng aùo,taäp vieát… - Nguyeãn Höõu Ngaân : Cha meï laøm thueâ ,raát ngheøo,,taäp theå taëng aùo, taäp vieát …. - Nguyeãn Vaên Khoâng : Cha laøm thueâ,meï baùn buùn daïo,em laø anh caû cuûa boán ñöùa nhoû, taäp theå lôùp taëng 8 taäp, 2 aùo , vieát, thöôùc…. - Nguyeãn Thò Haïnh : Cha giaø, meï maát sôùm, boán anh chò em ñeàu ñi laøm thueâ nuoâi cha vaø em uùt. Taäp theå lôùp vaø ca ùnhaân nhöõng em khaù hôn taëng 3 aùo traéng , 1 aùo theå duïc,taäp vôû…. Nhöõng vieäc laøm nhoû beù tuy giaù trò vaät chaát khoâng ñaùng laø bao nhöng ñaõ taïo ñöôïc tình caûm gaén boù ,caùc em bieát yeâu thöông giuùp ñôõ laãn nhau vôùi tinh thaàn ñoaøn keát töông trôï cao. 5/Ñeán thaêm nhöõng gia ñình hoïc sinh töï yù boû hoïc: Qua kieåm dieän haøng ngaøy toâi quaûn lyù chaët cheõ caùc tröôøng hôïp nghæ hoïc khoâng pheùp duø chæ moät ngaøy ,toâi ñeàu tröïc tieáp ñeán nhaø vaän ñoäng phuï huynh cho con mình ñi hoïc ñeàu ñaën hôn . Ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng em töï yù boû hoïc hoaëc gia ñình giaûi quyet á cho nghæ hoïc ,toâi coá gaéng thuyeát phuïc ñeå caùc em trôû laïi hoïc bình thöôøng . Cuï theå toâi ñaõ vaän ñoäng 3 em trôû laïi tröôøng nhö : -Nguyeãn Höõu Ngaân : Maëc duø ñaõ ñöôïc lôùp hoã trôï theâm taäp,saùch,quaàn aùo nhöng gia ñình quaù ngheøo , khoâng coù tieàn ñi xe,ñi hoïc laïi hoïc yeáu, töï aùi chaùn naûn boû hoïc .Sau khi toâi ñeán nhaø vaän ñoäng em trôû laïi hoïc ,hieän laø hoïc sinh khaù gioûi cuûa lôùp . -Nguyeãn Vaên Khoâng ; Gia ñình raát ngheøo ,coù tôùi 7 nhaân khaåu ,cha laøm thueâ,meï baùn buùn daïo ñeå nuoâi 5 ñöùa con,em laø ñöùa con lôùn nhaát cho neân ñi hoïc veà laø phaûi troâng em, tieáp vieäc nhaø, khoâng coù thôøi gian ñeå hoïc vaø laøm baøi,khoâng coùngöôøi keàm caëp.Vì theá em thöôøng xuyeân khoâng thuoäc baøi,khoâng soaïn baøi,hoïc raát yeáu neân chaùn naûn,töï yù boû hoïc, gia ñình chaáp thuaän.Sau khi ñeán nhaø toâi ñaõ vaän ñoäng em trôû laïi tröôøng ,hieän laø hoïc sinh trung bình khaù cuûa lôùp,ñi hoïc raát ñeàu. - Nguyeãn Thò Haïnh : phaàn öu tieân cho em Haïnh khoâng thua keùm gì so vôùi nhöõng em khaùc.,nhöng vì moà coâi meï töø nhoû,cha giaø maát söùc lao ñoäng,em laø em uùt ,boán anh chò lôùn phaûi laøm thueâ ñeå nuoâi nhau.Baûn thaân em töï chaêm soùc cho mình ,saùngñi hoïc ,tröa veà ñi troâng em vaø ai möôùn gì thì em laøm caùi aáy ,coøn vieäc hoïc thì buoâng troâi theo soá phaän ,hoïc cho coù hoïc maø thoâi.Quan trong hôn nöõa laø caû gia ñình khoâng ai quan taâm ñeán vieäc hoïc cuûa em . Ñoái vôùi tröôøng hôïp naøy toâi caøng quan taâm hôn ,khi ñeán nhaø toâi caøng coá thuyeát phuïc gia ñình neân quan taâm ñeán vieäc hoïc cuûa con mình hôn.Toâi ñaõ ñöa ra moät soá giaûi phaùp sau :Ñeà nghò gia ñình kieåm tra ñoân ñoác vieäc hoïc ôû nhaø ,caên cöù vaøo thôøi khoùa bieåu ñaõ daùn leân goùc baøn hoïc taäp cuûa em ,moät maët khoâng cho ñi troâng em möôùn maø chæ nhaän boû ñaäu cho nhaø ngöôøi chuù saùt beân nhaø em maø thoâi;nhöng vôùi ñieàu kieän phaûi laøm baøi ñaày ñuû tröôùc khi laøm vieäc aáy .Ngoaøi ra ,toâi yeâu caàu gia ñình,maëc duø phaûi ñi laøm aên kieám soáng nhöng cuõng thu xeáp laïi vaø daønh thôøi gian ñeå quan taâm con em mình hôn .Toâi ñaõ gôïi loøng thöông cuûa hoï ñoái vôùi moät ñöùa con,ñöùa em uùt khi khoâng coù meï thì ao öôùc bieát chöøng naøo khi coù ngöôøi chaêm soùc,lo laéng ,ø quan taâm vaø yeâu thöông noù.Nieàm vui lôùn nhaát ñoái vôùi löùa tuoåi em Haïnh laø caàn phaûi ñöôïc hoïc haønh,phaûi ñöôïc höôûng ñaày ñuû veà quyeàn lôïi treû em . Beân caïnh vieäc laøm treân,toâi coøn ñeán gaëp gia ñình cuûa ngöôøi chuù ñeå keâu söï uûng hoä cuûa hoï.Sau khi phaân tích vuï vieäc ,baø con em haïnh ñaõ baèng loøng vôùi toâi veà vieäc laøm treân baèng caùch : Khi khoâng coù cha hoaëc anh chò cuûa em haïnh ôû nhaø thì hoï coù nhieäm vuï kieåm tra ñoân ñoác,nhaéc nhôû vieäc hoïc cuûa em.Toâi laáy tin töùc cuûa em moät tuaàn 2 laàn qua phaàn baùo caùo cuûa gia ñình vaø baø con ôû xoùm em .Ñeán tröôøng em Haïnh ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa thaày coâ,baïn beø nhaát laø trong ñoâi baïn hoïc taäp moät caùch taän taâm vaø nhieät tình . Vôùi nhöõng cöû chæ treân cuûa taát caû chuùng toâi,baûn thaân em Haïnh ñaõ yù thöùc ñöôïc : Em khoâng bò coâ laäp trong lôùp maø chæ thaáy raèng taäp theå lôùp laø moät maùi nhaø chungñang ñuøm boïc vaø giuùp nhau cuøng tieán .Hieän em laø hoïc sinh trung bình khaù cuûa lôùp, ñi hoïc raát ñeàu vaø coù tieán boä roõ reät . 6/Thöïc hieän toát tieát sinh hoaït lôùp : - Trong tieát sinh hoaït lôùp cuoái tuaàn,toâi chuaån bò noäi dung vaø phaân tích kyõ nhöõng maët öu( duø raát nhoû cuûa caùc em )vaø cuõng raát nghieâm khaéc vôùi nhöõng vi phaïm noäi quy cuûa nhaø tröôøng,toâi luoân luoân bieåu döông caùc em hoïc yeáu coù tieán boä,caùc em ñaõ khaéc phuïc ñöôïc nhöõng yeáu ñieåm ñeå ñi leân vaø ñeå ñoäng vieân khích leä:Toâi duøng phaàn thöôûng nhoû nhö : taäp ,vôû,buùt ,vieát…. Ñeå khen thöôûng , vui chôi taïo cho caùc em coù ñöôïc khoâng khí aám cuùng cuûa gia ñình.Haàu heát caùc buoåi trong tuaàn,toâi ñeàu coùmaët 15 phuùt ñaàu giôø ñeå höôùng daãn caùc em truy baøi vaø trao ñoåi vôùi caùn boä lôùp veà tình hình cuûa lôùp . - Lôùp ñöôïc ñi vaøo neà neáp sôùm laø do nagy töø ñaàu naêm ,toâi ñaõ xaây döïng moät ñoäi nguõ caùn boä ñaày ñuû uy tí,göông maãu do chính caùc embaàu ra.Sau ñoù toâi phaân coâng cuï theå vôùi traùch nhieäm roõ raøng,ngöôøi naøo vieäc ñoù vaø toâi luoân laø choã döïa vuõng chaéc cho caùc em khi coù söï vieäc Phaûn khaùng khoâng hôïp lyù xaûy ra .Toâi ñaõ xaây döïng lôùp thaønh moät taäp theå ñoaøn keát ,nhaát trí,hoã trôï laãn nhau ñeå cuønghoaøn thaønh nhieäm vuï. IV-KEÁT QUAÛ CUÏTHEÅ : 1/Keát quaû ban ñaàu : Qua nhöõng vieäc laøm treân,lôùp toâi chuû nhieäm hieän nay luoân luoân nhaän côø luaân löu vaø ñaïc bieät duy trì só soá 100 % 43/43 ,ñaït keát quaû raát cao so vôùi nhöõng naêm hoïc tröôùc. 2/ Keát quaû ñaït ñöôïc : Sau thôøi gian aùp duïng nhieàu naêm toâi ñaõ thöïc hieän vôùi nhöõng bieän phaùp treân vaø coù caûi tieán theo tình hioønh cuï theå,baûn thaân nhaän thaáy coù keát quaû khaù cao so vôùi nhöõng naêm qua,cuï theå nhö sau: - Naêm hoïc 1993-1994 : Só soá 38 cuoái naêm 33,giaûm 5, tæ leä 13.2%. - Naêm hoïc 1994-1995 : Só soá 38 cuoái naêm 37, giaûm 1,tæ leä 2,6 %. - Naêm hoïc 1995-1996 : Toâi nghæ hoä saûn . - Naêm hoïc 1996-1997 : Só soá 45,cuoái naêm 43, giam’,tæ leä 4,4 %. - Naêm hoïc 1997-1998 ,1998-1999,1999-2000,: Lôùp toâi chuû nhieäm duy trì só soá ñaït 100 %( khoâng giaûm) - Naêm hoïc 2000-2001 :Só soá 43, cuoái naêm 43, khoâng giaûm.Trong töông lai lôùp toâi seõ leân thaúng 100 % ( qua naém tình hình cuûa töøng giaùo vieân boä moân ) Nhö vaäy 4 naêm lieàn ,lôùp toâi chuû nhieäm ñaõ duy trì só soá 100%,cuøng vôùi keát quaû hoïc taäpû khaù cao ôû lôùp ,ñaõ ñaït töø hoïc kyù I cho ñeán nay : Gioûi 17 em,khaù 13 em,trung bình 11em vaø yeáu 2 em; nhöng hieän nay 2 em yeáu ñaõ ñöôïc loaïi töø trung bình trôû leân . V- NGUYEÂN NHAÂN THAØNH COÂNG: Baûn thaân töï suy nghó raèng neáu laø moät giaùo vieân ñöùng lôùp hay laø giaùo vieân chuû nhieäm thì cuõng phaûi ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu sau : - Ngoaøi vieäc naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc ï coøn phaûi ñaûm baûo ñöôïc vieäc duy trì só soá lôùp. - Phaûi bieát ñoäng vieân kòp thôøi,tröïc tieáp gaëp phuï huynh cuûa caùc em ñeå phaân tích cho hoï thaáy ñöôïc söï thieät thoøi cuûa vieäc con em mình thaát hoïc ,töø ñoù gôïi ñöôïc loøng thöông cuûa hoï ñoái vôùi con caùi . - Phaûi bieát giuùp ñôõ veà vaät chaát vaø tinh thaàn ñeå nhöõng em boû hoïc yeân taâm tieáp tuïc ñi hoïc laïi. - Phaûi thöïc söï heát loøng thöông yeâu hoïc sinh, taïo tình caûm gaén boùvaø tình thaân aùi giöõa thaày troø vôùi nhau.Luoân theo doõi uoán naén vieäc hoïc haønh cuûa caùc em . VI – NHÖÕNG BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM: Qua nhöõng vieäc toâi ñaõ laøm vaø ñaõ thaønh coâng ,baûn thaân ruùt ra cho mình nhöõng baøi hoïc quyù baùu maø moät ngöôøi giaùo vieân caàn phaûi coù vaø caàn phaûi thöïc hieän. -Phaûi nhaïy beùn vôùi moïi coâng vieäc ,moïi tình huoáng ,coù caùch xöû lyù ñuùng ñaén döùt khoaùt vaø khoa hoïc. - Phaûi coù taàm nhìn roäng ,phaûi hieåu vaø naém kyõ hoaøn caûnh soáng cuûa töøng em hoïc sinh,phaûi coù tình thöông vaø bieát chia vui ,seû buoàn cuøng caùc em, coi caùc em laø nhöõng ngöôøi thaân cuûa mình. - Phaûi traân troïng nhöõng thaønh tích cuûa caùc em,khuyeán khích ñoäng vieân,ñuùng luùc,kòp thôøi. - Ngoaøi coâng vieäc daïy chöõ ,ngöôøi giaùo vieân coøn laø moät ngöôøi cha,ngöôøi meï, ngöôøi anh,ngöôøi chò phaûi ñònh höôùng giaùo duïc caùc em trôû thaønh ngöôøi toát ,höõu ích cho xaõ hoäi . - Phaûi thöôøng xuyeân theo doõi keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh,thoâng baùo cho gia ñình, keát hôïp vôùi gia ñình ,vôùi nhaø tröôøng vaø vôùi taäp theå lôùp ñeå coù keá hoaïch hoã trôï giuùp hoïc sinh tieán boä. - Phaûi taäp cho mình coù moät ñöùc tính kieân trì, nhaãn naïi vaø chòu khoù thì môùi khoâng phaûi boù tay tröôùc nhöõng thöû thaùch. - Phaûi giaùo duïc töï töôûng,tình caûm ñaïo ñöùc vaø tìm hieåu taâm tö nguyeän voïng cuûa hoïc sinh laøm cho hoïc sinh nhaän thöùc ñaâu laø ñuùng ,ñaâu laø sai ñeå phaùt huy vaø khaéc phuïc, ngaøy caøng laøm cho mình hoaøn thieän hôn. Noùi toùm laïi ,laø moät ngöôøi giaùo vieân thì ta phaûi thaät söï yeâu ngheà,meán treû ,luoân hoaø ñoàng vaø gaàn guõi vôùi hoïc sinh môùi ñaït keát quaû cao. VII- KEÁT LUAÄN: Treân ñaây laø moät soá kinh nghieäm nhoû ,toâi ruùt ra trong quaù trình laøm coâng taùc chuû nhieäm töø naêm hoïc 1994-1995 ñeán nay . Toâi mong caùc caáp laõnh ñaïo vaø caùc ñoàng nghieäp trao ñoåi theâm ñeå chuùng ta coù nhöõng bieän phaùp höõu hieäu hôn veà vieäc duy trì só soá ôû caùc khoái trong naêm hoïc môùi.
- Xem thêm -