Tài liệu Một vài kinh nghiệm dạy phân môn âm nhạc thường thức ở thcs

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS A. §Æt vÊn ®Ò I. Lêi më ®Çu Nh chóng ta ®· biÕt nh÷ng kiÕn thøc phæ th«ng vÒ ©m nh¹c mµ häc sinh nªn biÕt vµ cÇn biÕt t¹o thµnh néi dung ph©n m«n ©m nh¹c thêng thøc trong ch¬ng tr×nh ©m nh¹c ë trêng THCS. ¢m nh¹c thêng thøc (còng cã tµi liÖu gäi lµ thêng thøc ©m nh¹c sÏ kh«ng chÝnh x¸c nÕu gäi lµ thëng thøc ©m nh¹c ®em ®Õn cho häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt s¬ lîc mang tÝnh phæ biÕn vÒ c¸c ho¹t ®éng cña nghÖ thuËt ©m nh¹c nh s¸ng t¸c, biÓu diÔn, c¸c sinh ho¹t ©m nh¹c, c¸c lo¹i nh¹c cô, c¸c vÊn ®Ò cña ®êi sèng ©m nh¹c, mèi quan hÖ gi÷a ©m nh¹c víi ®êi sèng, t¸c gi¶ t¸c phÈm ©m nh¹c cã ¶nh hëng trong x· héi. Ph©n m«n ©m nh¹c thêng thøc trang bÞ cho häc sinh mét sè hiÓu biÕt ®Ó gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc cho häc sinh cã mét tr×nh ®é ©m nh¹c nhÊt ®Þnh. Gi¸o dôc thÈm mü lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong nhµ trêng phæ th«ng. M«n ¢m nh¹c ®ãng gãp mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc gi¸o dôc häc sinh c¶m thô ®îc c¸i hay, c¸i ®Ñp trong cuéc sèng. Nã gióp c¸c em ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ mäi mÆt: §øc – TrÝ – ThÓ - MÜ ®¸p øng ®îc yªu cÇu thùc tiÔn cña Gi¸o dôc ViÖt Nam. Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh thuéc ®Þa bµn x· ThiÖu Kh¸nh xa trung t©m huyÖn s¸t víi Thµnh Phè Thanh Ho¸, kinh tÕ kh«ng ®ång ®Òu tr×nh ®é d©n trÝ cßn thÊp, s¶n phÈm lµm ra chñ yÕu lµ Lóa, mét sè ngêi lµm thªm mét sè ngµnh phô kh¸c nhau nh: chÎ nan ®an cãt , mét sè gia ®×nh lo lµm ¨n kinh tÕ xa cha quan t©m tíi ho¹t ®éng v¨n hãa, chÝnh v× thÕ mµ cha t¹o ®µ cho ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ trong x· ph¸t triÓn. ViÖc häc bé m«n ©m nh¹c ë trêng THCS ThiÖu Kh¸nh nÕu so víi mÆt b»ng chung: ViÖc tiÕp thu kiÕn thøc vµ ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi nh÷ng th«ng tin v¨n ho¸ ©m nh¹c còng cã mét sè thuËn lîi nh: gÇn trung t©mThµnh phè, häc sinh ThiÖu Kh¸nh thÝch häc m«n ©m nh¹c. §Ó ®ãng gãp ®a ®êng lèi, ph¬ng híng lín cña §¶ng vµo thùc tiÔn Gi¸o dôc – M«n ¢m nh¹c trong trêng phæ th«ng nh»m trang bÞ cho häc sinh mét tr×nh ®é v¨n ho¸ ©m nh¹c trong mét tæng thÓ cña mét ch¬ng tr×nh gi¸o dôc toµn diÖn. II. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu. 1. Thùc tr¹ng: Bé m«n ¢m nh¹c trong ch¬ng tr×nh 6, 7, 8, 9 gåm cã 3 phÇn chÝnh: GV: lª ThÞ Thóy 1 Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS - H¸t - TËp ®äc nh¹c (T§N) - ¢m nh¹c thêng thøc. Trong ®ã lÊy H¸t lµm trung t©m - T§N lµm c¬ së vµ ¢m nh¹c thêng thøc nh»m n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ ¢m nh¹c. Kh¶ n¨ng ©m nh¹c ë THCS theo ®Æc ®iÓm t©m sinh lý løa tuæi còng cã nh÷ng nÐt riªng. PhÇn ®«ng ë løa tuæi nµy vèn kinh nghiÖm tÝch luü ¢m nh¹c cña c¸c em ®É nhiÒu h¬n so víi häc sinh TiÓu häc – Trong ®iÒu kiÖn sèng hiÖn nay víi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña khoa häc - Kü thuËt, c«ng nghÖ, v¨n ho¸, x· héi... Hµng ngµy c¸c em ®îc tiÕp xóc víi ¢m nh¹c qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh: truyÒn thanh, truyÒn h×nh, b¨ng ®Üa nh¹c...nhiÒu h¬n c¸c thÕ hÖ tríc. Do vËy tÝnh chÊt c¶m thô ¢m nh¹c cña häc sinh løa tuæi nµy ®· cã sù lùa chän vµ ch¾t läc vÒ t©m lý løa tuæi th× häc sinh nam vµ häc sinh n÷ còng cã sù t×m hiÓu vµ së thÝch kh¸c nhau, c¸c em n÷ cã vÎ thÝch su tÇm bµi h¸t – t×m hiÓu vÒ ©m nh¹c h¬n. Tuy vËy, mét sè häc sinh nam cã n¨ng khiÕu còng cã së thÝch nµy. Nh÷ng tµi liÖu vµ nh÷ng th«ng tin c¸c em cÇn t×m th× kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ v× vËy kh¶ n¨ng giíi thiÖu hay t×m hiÓu vÒ kiÕn thøc ©m nh¹c - lÞch sö ©m nh¹c, t×m hiÓu vÒ mét sè danh nh©n ©m nh¹c vµ nhí, lu gi÷ trong bé nhí lµ c¶ mét vÊn ®Ò khã. V× vËy nhiÒu em cßn cha biÕt ph©n biÖt ®©u lµ D©n ca B¾c Ninh, ®©u lµ D©n ca Trung bé ...vµ kÕt qu¶ vÒ ph©n m«n ¢m nh¹c thêng thøc cha ®îc cao, dÉn ®Õn kÕt qu¶ häc tËp cha ®îc cao l¾m. 2. KÕt qu¶ cña thùc tr¹ng trªn: Tõ thùc tr¹ng trªn th× kÕt qu¶ häc sinh xÕp lo¹i m«n ¢m nh¹c cßn thÊp.T«i ®· thùc nghiÖm vµ ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao h¬n. Trong n¨m häc 2008– 2009, khi cha thùc nghiÖm chÊt lîng , ë khèi 6 Líp SÜ sè Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu SL % SL % SL % SL % 6A 32 2 6 5 15 23 73 2 6 6B 30 1 3 4 14 23 76 2 7 6C 30 1 3 4 14 23 76 2 7 6D 29 1 3 4 14 22 76 2 7 Trong n¨m häc 2009 – 2010 GV: lª ThÞ Thóy 2 Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS Líp SÜ sè Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu SL % SL % SL % SL % 6A 32 3 9 6 20 22 68 1 3 6B 30 2 6 5 18 22 73 1 3 6C 30 2 6 5 18 22 73 1 3 6D 29 1 3 5 18 22 76 1 3 Víi kÕt qu¶ cña thùc tr¹ng trªn, lµ mét gi¸o viªn ¢m nh¹c ®· ®îc gi¶ng d¹y nhiÒu n¨m liªn tôc ë m«n ¢m nh¹c líp 6,7,8,9 ®Ó häc sinh cã høng thó h¬n trong tiÕt häc nh¹c, ®Ó giê häc ¢m nh¹c thêng thøc ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n. RÌn luyÖn kü n¨ng tãm t¾t néi dung, kü n¨ng nghe nh¹c..., kü n¨ng diÔn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc ©m nh¹c, T«i m¹nh d¹n ®a ra mét sè kinh nghiÖm gi¶ng d¹y ph©n m«n ¢m nh¹c thêng thøc mµ t«i ®· lµm trong mÊy n¨m võa qua, nh»m tõng bíc n©ng cao chÊt lîng m«n ¢m nh¹c. B. gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I. c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn ¢m nh¹c lµ mét trong nh÷ng ph¬ng tiªn hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc thÈm mÜ cho häc sinh, t¹o c¬ së cho viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi míi ViÖt Nam- ViÖc d¹y häc ph©n m«n ¢m nh¹c thêng thøc ®îc dùa trªn c¬ së cña lÞch sö ¢m nh¹c. Sù t×m hiÓu ®Ó cã thªm hiÓu biÕt vÒ c¸c danh nh©n ¢m nh¹c thÕ giíi, nh÷ng nh¹c sü cã tªn tuæi cña ViÖt Nam, nh÷ng ngêi ®· cã c«ng lín cho nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam.T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng céi nguån ©m nh¹c ViÖt Nam, V× vËy häc sinh ph¶i ®îc hiÓu biÕt nh÷ng kiÕn thøc ¢m nh¹c nµy th«ng qua: 1. TÝnh t tëng: RÌn luyÖn cho c¸c em tÝnh kiªn nhÉn, tÝnh chuÈn x¸c trong c«ng viÖc gióp c¸c em thªm yªu thiªn nhiªn ®Êt níc, con ngêi. Qua ®ã c¸c em nhËn thøc ®óng t tëng nh©n sinh quan c¸ch m¹ng vµ réng h¬n n÷a lµ con ®êng khoa häc mµ c¸c em ®ang v¬n tíi, qua mçi bµi ¢m nh¹c thêng thøc gióp cho c¸c em hiÓu thªm vÒ ai? hiÓu thªm mét l·nh vùc ©m nh¹c g×?. §ã lµ ®iÒu chóng ta ph¶i lµm ®îc. GV: lª ThÞ Thóy 3 Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS 2. TÝnh khoa häc: ¢m nh¹c thêng thøc gióp c¸c em biÕt thªm chÝnh x¸c c¸c h×nh thøc biÓu diÔn..., tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, mçi bµi ¢m nh¹c thêng thøc gióp c¸c em hiÓu dÇn nh÷ng yªu cÇu cña tiÕt häc, m«n häc. 3. TÝnh nghÖ thuËt: Qua c¸c giê ©m nh¹c thêng thøc kh¬i dËy trong c¸c em kh¶ n¨ng c¶m thô hiÖu qu¶ vµ thÓ hiÖn nghÖ thuËt ©m nh¹c, t×nh c¶m ®¹o ®øc vµ niÒm tin vµo cuéc sèng, h×nh thµnh nh÷ng íc m¬ vµ ®am mª ©m nh¹c. 4. TÝnh d©n téc: Trong c¸c bµi ©m nh¹c thêng thøc ngoµi nh÷ng kiÕn thøc t×m hiÓu vÒ ¢m nh¹c thÕ giíi. RÊt nhiÒu bµi mang s¾c mµu d©n téc kh¾c s©u trong c¸c em nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca, nh÷ng c©u hß ®iÖu lý... gi¸o dôc c¸c em lßng tù hµo d©n téc - T×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc vµ con ngêi ViÖt Nam. Tãm l¹i, gi¸o dôc ¢m nh¹c trong trêng THCS nh mét nhµ gi¸o dôc nµo ®ã ®· nãi lµ: ‘Kh«ng ph¶i ®µo t¹o nh¹c sü n÷a mµ tríc hÕt h·y ®µo t¹o con ngêi” Mçi mét gi¸o viªn cÇn ph¶i tù v¹ch ra cho m×nh nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trªn cho thËt hiÖu qu¶. §iÒu nµy rÊt cÇn ®Õn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ lßng yªu nghÒ cña ngêi ThÇy. II. C¸c biÖn ph¸p ®Ó tæ chøc thùc hiÖn Vai trß cña mét tiÕt häc ©m nh¹c thêng thøc trong trêng phæ th«ng cha ph¶i lµ néi dung chñ ®¹o nh häc H¸t hay T§N- .Tuy nhiªn ¢m nh¹c thêng thøc rÊt cã t¸c dông trong viÖc gi¸o dôc t×nh c¶m, gi¸o dôc thÈm mü cho c¸c em, ngoµi ra cßn cã t¸c dông tÝch luü vèn ©m nh¹c trong ®êi sèng, nu«i mÇm non m¬ íc cho c¸c em. ¢m nh¹c thêng thøc thùc sù lµ mét ph©n m«n nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p tèt c¸c em sÏ c¶m thÊy nhµm ch¸n. V× vËy, tuú theo møc ®é tõng bµi, tuú theo kh¶ n¨ng vµ sù nhiÖt t×nh cña gi¸o viªn mµ viÖc ®a ra cô thÓ tõng bíc chÝnh cho tõng tiÕt häc ¢m nh¹c thêng thøc lµ rÊt cÇn thiÕt. Theo t«i nh÷ng bíc chÝnh ®Ó d¹y tèt mét tiÕt ©m nh¹c thêng thøc nh sau: 1. Gi¸o viªn giíi thiÖu s¬ lîc vÒ tiÕt häc (Ph©n m«n ¢m nh¹c thêng thøc). Gåm: Tªn bµi- Nh÷ng th«ng tin s¬ lîc vÒ bµi. GV: lª ThÞ Thóy 4 Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS VÝ dô: Nh¹c sü TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t “Mïa Xu©n Nho Nhá” (TiÕt 3-líp 8) Mét sè nh¹c cô d©n téc (TiÕt 13-Líp 8) H¸t bÌ (TiÕt 24-Líp 8) Vµi nÐt vÒ ¢m nh¹c thiÕu nhi (TiÕt 24- Líp 7) Mét sè thÓ lo¹i bµi h¸t (TiÕt 21-Líp 7) S¬ lîc vÒ nh¹c h¸t vµ nh¹c ®µn (TiÕt 26- Líp 6) Mét sè ca khóc mang ©m hëng d©n ca (TiÕt 13- Líp 9) ..v..v... Trong ph©n m«n ¢m nh¹c thêng thøc ë trêng phæ th«ng ta cã thÓ thÊy vÒ néi dung cã 3 phÇn chÝnh: - Giíi thiÖu nh¹c sü vµ bµi h¸t tiªu biÓu cña c¸c nh¹c sü næi tiÕng thÕ giíi hoÆc nh¹c sü cã c«ng lín trong nÒn ¢m nh¹c ViÖt Nam - S¬ lîc mét sè kiÕn thøc vÒ ¢m nh¹c thêng thøc. - Giíi thiÖu vÒ truyÒn thèng ©m nh¹c cæ truyÒn ViÖt Nam. V× vËy viÖc giíi thiÖu tªn bµi häc l« gÝc vµ híng cho häc sinh sù chó ý vµ høng thó lµ rÊt cÇn thiÕt. 2. Híng dÉn cho c¸c em ®äc phÇn giíi thiÖu trong s¸ch gi¸o khoa . Tuú vµo tõng bµi cã thÓ cho c¸c em ®äc tõng phÇn hay toµn bé. VÝ dô: TiÕt 21- líp 6 Nh¹c sü Phong Nh· vµ bµi h¸t “Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång” Th× cã thÓ ®äc tõng phÇn: PhÇn 1: Giíi thiÖu nh¹c sü Phong Nh·. PhÇn 2: Giíi thiÖu bµi h¸t “Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång”. Hai em ®äc, c¸c em cßn l¹i theo dâi, suy nghÜ, c¶m nhËn. - TiÕt 31- Líp 8 S¬ lîc vÒ mét vµi thÓ lo¹i nh¹c ®µn. Th× ph¶i ®äc toµn bé (cã thÓ mét em ®äc, còng cã thÓ 2 em ®äc), g©y sù chó ý cña c¸c em cßn l¹i chó ý l¾ng nghe vµ c¶m nhËn. Sau ®ã 1 em nhËn xÐt c¸ch ®äc. PhÇn nµy tuú bµi cã thÓ tõ 3 – 5 phót. Qua thêi gian theo dâi b¹n ®äc c¸c em ®· n¾m ®îc s¬ qua néi dung vµ cã c¶m nhËn s¬ lîc vÒ bµi häc. 3. Häc sinh tãm t¾t néi dung tõng phÇn, khuyÕn khÝch ph¸t biÓu thªm vÒ sù hiÓu biÕt cña c¸c em vÒ phÇn nµy. VÝ dô: TiÕt 11- Líp 9 GV: lª ThÞ Thóy 5 Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS Nh¹c sü NguyÔn V¨n Tý vµ bµi h¸t MÑ yªu con. PhÇn 1: Gi¸o viªn hái: Qua theo dâi c¸c b¹n ®äc céng víi sù hiÓu biÕt cña em vÒ nh¹c sü NguyÔn V¨n Tý em cã thÓ tãm t¾t cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña nh¹c sü NguyÔn V¨n Tý b»ng 3 ý chÝnh sau? + TiÓu sö + Nh÷ng t¸c phÈm tiªu biÓu + Nh÷ng cèng hiÕn cña «ng vµ nh÷ng danh hiÖu «ng ®· ®¹t ®îc. PhÇn 2: Gi¸o viªn hái: Qua theo dâi c¸c b¹n ®äc céng víi sù hiÓu biÕt cña em vÒ bµi h¸t MÑ yªu con em h·y tãm t¾t néi dung , nghÖ thuËt bµi h¸t? Ngay tõ nh÷ng tiÕt häc ©m nh¹c thêng thøc ®Çu tiªn trong ch¬ng tr×nh líp 6- gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm nh vËy sÏ tËp cho c¸c em thãi quen tãm t¾t néi dung chÝnh- kÝch thÝch sù tß mß t×m hiÓu vÒ ©m nh¹c qua s¸ch, b¸o, qua truyÒn h×nh..... Cµng lªn c¸c líp lín kü n¨ng tãm t¾t ý chÝnh vµ ý thøc t×m tßi ham hiÓu biÕt cña c¸c em t¨ng lªn rÊt nhiÒu. 4. Gi¸o viªn su tÇm tranh ¶nh, b¨ng ®Üa bµi h¸t hay néi dung liªn quan ®Õn bµi häc cµng phong phó cµng t¹o hiÖu qu¶ tèt cho tiÕt häc. VÝ dô: TiÕt 10- Líp 8 Nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu vµ bµi h¸t “Bãng c©y k¬ nia”.  ¶nh nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu.  §Üa h¸t mét sè bµi h¸t næi tiÕng: “Nh÷ng ¸nh sao ®ªm”, “§oµn vÖ quèc qu©n”, “ThuyÒn vµ BiÓn....  T×m hiÓu kü vÒ c©y K¬ Nia. C©y K¬ Nia lµ c©y g×? Thùc ra chØ lµ mét c©y rÊt b×nh thêng, kh«ng ph¶i lµ mét c©y quý nhng nã to, lín, t¸n l¸ to chØ cã ë vïng Nam bé. Nã lÉn vµo nh÷ng lo¹i c©y kh¸c nhng l¹i rÊt dÔ nhËn ra. Nh÷ng chiÕn sü, bé ®éi ta hay nh÷ng ngêi d©n ë vïng nµy l¹i thÊy nã rÊt th©n quen, ®i c¶ qu·ng ®êng n¾ng giã l¹i gÆp mét c©y nh vËy ®Ó tró ch©n, nghØ søc cho m¸t mÎ. Nh×n thÊy c©y nµy cã c¶m gi¸c nh s¾p vÒ ®Õn nhµ. V× vËy mµ mét nhµ th¬ ®· ®Æt tªn cho nã lµ C©y K¬ Nia – vµ bµi h¸t Bãng c©y K¬ nia cña nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu ®· ®i vµo lßng ngêi d©n ViÖt Nam nh nhiÒu bµi h¸t n¨m th¸ng kh«ng thÓ quªn. 5. Cho häc sinh nghe mét sè bµi h¸t tiªu biÓu: Nghe ®o¹n nh¹c hay trÝch ®o¹n ®Ó ph©n biÖt thÓ lo¹i bµi h¸t hay ph©n biÖt c¸c lo¹i nh¹c cô. §©y thùc sù lµ mét bíc rÊt quan träng. GV: lª ThÞ Thóy 6 Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS Nghe c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c cã lêi hay kh«ng lêi cña c¸c nh¹c sü ViÖt Nam hoÆc cña c¸c nh¹c sü thiªn tµi thÕ giíi lµm giµu thªm kiÕn thøc ©m nh¹c vµ n©ng cao n¨ng lùc c¶m thô ©m nh¹c cña c¸c em. Nã cßn cã t¸c dông gi¶i trÝ, lµm giµu nguån c¶m xóc vµ ®éng viªn tinh thÇn ®èi víi c¸c em. NhiÒu em chän ¢m nh¹c lµ ngêi b¹n cña m×nh ®Ó cïng nhau vît qua nh÷ng x¸o ®éng vµ khóc m¾c trong cuéc sèng. ThÇn thîng mµ c¸c em lùa chän thêng lµ nh÷ng ng«i sao ®iÖn ¶nh, ThÓ thao, ¢m nh¹c, ®iÒu nµy ¶nh hëng nhÊt ®Þnh trong hµnh trang tuæi th¬ c¸c em. 6. DÆn dß häc sinh su tÇm bµi h¸t- t×m hiÓu thªm th«ng tin vÒ c¸c nh¹c sü-t×m hiÓu vÒ d©n ca ViÖt Nam. t×m hiÓu vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn néi dung bµi häc. §©y lµ mét bíc rÊt nhá nhng còng rÊt quan träng ®Ó häc sinh cã høng thó su tÇm, t×m hiÓu. Gi¸o viªn ph¶i chÞu khã, kiªn tr× tËp cho c¸c em thãi quen nµy vµ yªu cÇu cã kiÓm tra vµ ®éng viªn tinh thÇn cho c¸c em. Cã nh vËy míi thóc ®Èy tÝnh siªng n¨ng trong häc tËp, rÌn luyÖn thãi quen t×m hiÓu vµ ghi chÐp l¹i nh÷ng th«ng tin kiÕn thøc cÇn thiÕt. 6 bíc c¬ b¶n trªn ®©y khi tiÕn hµnh mét bµi ¢m nh¹c thêng thøc th× bíc gi¸o viªn chuÈn bÞ tranh ¶nh, b¨ng ®Üa phï hîp víi néi dung bµi- Bíc cho HS nghe nh¹c vµ bíc cho häc sinh tãm t¾t n«i dung bµi lµ nh÷ng bíc rÊt quan träng, v× vËy sù chuÈn bÞ chu ®¸o cho giê d¹y cña gi¸o viªn cïng víi sù kiªn tr× rÌn luyÖn cho c¸c em c¸c kü n¨ng tãm t¾t néi dung bµi vµ kü n¨ng nghe nh¹c lµ rÊt quan träng, ®ãng vai trß rÊt lín trong viÖc g©y høng thó cho giê häc dÉn ®Õn kÕt qu¶ lµ c¸c em thÝch giê häc ¢m nh¹c h¬n. ChÊt lîng m«n häc ®îc n©ng cao h¬n so víi khi cha thùc nghiÖm C. KÕt luËn Qua 3 n¨m ®Çu t thêi gian su tÇm tµi liÖu phôc vô cho m«n d¹y cïng víi sù kiªn tr× tËp luyÖn cho c¸c em thãi quen khi häc ph©n m«n ¢m nh¹c thêng thøc, t«i ph¸t hiÖn ra kh¸ nhiÒu em yªu thÝch lÜnh vùc ¢m nh¹c. Mét sè giê ©m nh¹c thêng thøc nhiÒu em tá ra kh¸ am hiÓu vÒ mét sè nh¹c sü mµ c¸c em a thÝch, thuéc nhiÒu bµi h¸t hay. Ngay c¶ nh÷ng h×nh thøc biÓu diÔn trªn s©n khÊu c¸c em nãi rÊt lu lo¸t vµ chÝnh x¸c. hay nh nh÷ng kiÕn thøc hiÓu biÕt vÒ d©n ca ViÖt nam – tríc ®©y nhiÒu em khi ®øng lªn ph¸t biÓu lÊy vÝ dô: D©n ca B¾c Ninh l¹i nãi lµ d©n ca Nam bé..., nhng b©y giê th× nhiÒu em n¾m rÊt ch¾c vÊn ®Ò nµy, vµ liÖt kª bµi h¸t d©n ca, ®óng tªn, ®óng vïng miÒn vµ cßn xung phong h¸t n÷a. GV: lª ThÞ Thóy 7 Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS I)Bµi häc kinh nghiÖm - Ph¬ng tiÖn d¹y häc vµ ®å dïng d¹y häc ph¶i ®îc quan t©m thÝch ®¸ng. - D¹y ©m nh¹c,gi¸o viªn ph¶i sö dông nh¹c cô. + §µn + B¨ng ®Üa nh¹c - Gi¸o viªn ph¶i cè g¾ng minh ho¹ b»ng ©m thanh, h×nh ¶nh. - Gi¸o viªn cÇn cã ý thøc su tÇm, tù t×m tßi nghiªn cøu ®Ó cã ®îc nh÷ng t liÖu, ph¬ng tiÖn ®Ó cã thÓ sö dông khi d¹y ©m nh¹c thêng thøc. - D¹y ©m nh¹c thêng thøc gi¸o viªn kh«ng nªn truyÒn thô kiÕn thøc mét chiÒu mµ cÇn ®Æt thªm nh÷ng c©u hái ®Ó häc sinh cïng tham gia th¶o luËn. C¸c em cã thÓ nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt vµ c¶m nhËn qua sù tr¶i nghiÖm (tuy cßn Ýt ái) cña b¶n th©n. - RÌn luyÖn cho häc sinh thãi quen tãm t¾t néi dung ¢m nh¹c thêng thøc nhÊt lµ tiÓu sö mét sè danh nh©n ¢m nh¹c thÕ giíi - Nh¹c sü tiªu biÓu cña ViÖt Nam, tãm t¾t néi dung bµi h¸t ®îc giíi thiÖu… II. KÕt qu¶ nghiªn cøu: Qua viÖc chÞu khã t×m tßi, su tÇm vµ kiªn tr× rÌn luyÖn cho c¸c em víi nh÷ng dÊu hiÖu kh¶ quan trªn. Qua tõng n¨m theo dâi so s¸nh t«i thÊy kÕt qu¶ m«n häc ®· ®îc n©ng lªn râ rÖt, ®Æc biÖt lµ giê häc ©m nh¹c qu¶ lµ nhÑ nhµng. Häc sinh høng thó häc, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng cña häc sinh. KÕt qu¶ cô thÓ nh sau: Líp Giái SÜ sè Kh¸ Trung b×nh SL % SL % SL % 6A 32 5 15 16 50 11 35 6B 30 4 13 15 50 11 37 6C 30 4 13 15 50 11 37 6D 29 4 14 15 52 10 34 - HiÖn nay tµi liÖu tham kh¶o vÒ bé m«n ¢m nh¹c, ®Æc biÖt lµ phÇn bæ trî cho ph©n m«n ¢m nh¹c thêng thøc rÊt Ýt ®Ó cã thÓ trî gióp cho häc sinh. §Ò nghÞ Phßng GD gióp ®ì. GV: lª ThÞ Thóy 8 Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS - MÆt kh¸c ®Ó cã ®iÒu kiÖn giao lu, trao ®æi vµ häc hái lÉn nhau. Phßng GD t¹o ®iÒu kiÖn më c¸c chuyªn ®Ò cho bé m«n ¢m nh¹c trong huyÖn ®Ó gi¸o viªn cã dÞp ®Ó häc tËp. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm mµ t«i ®· rót ra ®îc trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, tù båi dìng vµ ®îc sù nhiÖt t×nh gióp ®ì cña c¸c ®ång nghiÖp, ®· gióp t«i cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ khiªm tèn ®ã, nã còng lµ nguån ®éng viªn t«i trong qu¸ tr×nh t×m tßi c¸c ph¬ng ph¸p truyÒn thô kiÕn thøc cho c¸c em häc sinh ®îc tèt h¬n. B¶n th©n c¸ nh©n ®· hÕt søc cè g¾ng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cã thÓ, song ch¾c ch¾n ®Ò tµi nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ. V× vËy c¸ nh©n ngêi viÕt ®Ò tµi rÊt mong ®îc sù gãp ý phª b×nh cña c¸c c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó cã ®îc ph¬ng ph¸p d¹y häc ngµy cµng tèt h¬n, ®Ó s¸ng kiÕn ®i vµo thùc tiÔn . T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! ThiÖu Kh¸nh, ngµy11 th¸ng 04 n¨m 2011. Ngêi thùc hiÖn Lª ThÞ Thuý Kính chào quý thầy cô và các bạn. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới quý thầy cô và các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Khi thầy cô và các bạn đọc bài viết này nghĩa là thầy cô và các bạn đã có thiên hướng làm kinh doanh Nghề giáo là một nghề cao quý, được xã hội coi trọng và tôn vinh. Tuy nhiên, có lẽ cũng như tôi thấy rằng đồng lương của mình quá hạn hẹp. Nếu không phải môn học chính, và nếu không có dạy thêm, liệu rằng tiền lương có đủ cho những nhu cầu của thầy cô. Còn các bạn sinh viên…với bao nhiêu thứ phải trang trải, tiền gia đình gửi, hay đi gia sư kiếm tiền thêm liệu có đủ? Bản thân tôi cũng là một giáo viên dạy môn Ngữ Văn. vì vậy thầy cô sẽ hiểu tiền lương mỗi tháng thu về sẽ được bao nhiêu. Vậy làm cách nào để kiếm thêm cho mình 4, 5 triệu mỗi tháng ngoài tiền lương. GV: lª ThÞ Thóy 9 Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS Thực tế tôi thấy rằng thời gian thầy cô và các bạn lướt web trong một ngày cũng tương đối nhiều. Ngoài mục đích kiếm tìm thông tin phục vụ chuyên môn, các thầy cô và các bạn còn sưu tầm, tìm hiểu thêm rất nhiều lĩnh vực khác. Vậy tại sao chúng ta không bỏ ra mỗi ngày 5 đến 10 phút lướt web để kiếm cho mình 4, 5 triệu mỗi tháng. Điều này là có thể?. Thầy cô và các bạn hãy tin vào điều đó. Tất nhiên mọi thứ đều có giá của nó. Để quý thầy cô và các bạn nhận được 4, 5 triệu mỗi tháng, cần đòi hỏi ở thầy cô và các bạn sự kiên trì, chịu khó và biết sử dụng máy tính một chút. Vậy thực chất của việc này là việc gì và làm như thế nào? Quý thầy cô và các bạn hãy đọc bài viết của tôi, và nếu có hứng thú thì hãy bắt tay vào công việc ngay thôi. Thầy cô chắc đã nghe nghiều đến việc kiếm tiền qua mạng. Chắc chắn là có. Tuy nhiên trên internet hiện nay có nhiều trang Web kiếm tiền không uy tín ( đó là những trang web nước ngoài, những trang web trả thù lao rất cao...). Nếu là web nước ngoài thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn về mặt ngôn ngữ, những web trả thù lao rất cao đều không uy tín, chúng ta hãy nhận những gì tương xứng với công lao của chúng ta, đó là sự thật. Ở Việt Nam trang web thật sự uy tín đó là : http://satavina.com .Lúc đầu bản thân tôi cũng thấy không chắc chắn lắm về cách kiếm tiền này. Nhưng giờ tôi đã hoàn toàn tin tưởng, đơn giản vì tôi đã được nhận tiền từ công ty.( thầy cô và các bạn cứ tích lũy được 50.000 thôi và yêu cầu satavina thanh toán bằng cách nạp thẻ điện thoại là sẽ tin ngay).Tất nhiên thời gian đầu số tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, nhưng sau đó số tiền kiếm được sẽ tăng lên. Có thể thầy cô và các bạn sẽ nói: đó là vớ vẩn, chẳng ai tự nhiên mang tiền cho mình. Đúng chẳng ai cho không thầy cô và các bạn tiền đâu, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải mang về lợi nhuận cho họ. Khi chúng ta đọc quảng cáo, xem video quảng cáo nghĩa là mang về doanh thu cho Satavina, đương nhiên họ ăn cơm thì chúng ta cũng phải có cháo mà ăn chứ, không thì ai dại gì mà làm việc cho họ. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào đây. Thầy cô và các bạn làm như này nhé: 1/ Satavina.com là công ty như thế nào: Đó là công ty cổ phần hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trụ sở tại tòa nhà Femixco, Tầng 6, 231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. GPKD số 0310332710 - do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp. Giấy phép ICP số 13/GP-STTTT do Sở Thông Tin & Truyền Thông TP.HCM cấp.quận 1 Thành Phố HCM. Khi thầy cô là thành viên của công ty, thầy cô sẽ được hưởng tiền hoa hồng từ việc đọc quảng cáo và xem video quảng cáo( tiền này được trích ra từ tiền thuê quảng cáo của các công ty quảng cáo thuê trên satavina) 2/ Các bước đăng kí là thành viên và cách kiếm tiền: Để đăng kí làm thành viên satavina thầy cô làm như sau: Bước 1: Nhập địa chỉ web: http://satavina.com vào trình duyệt web( Dùng trình duyệt firefox, không nên dùng trình duyệt explorer) Giao diện như sau: GV: lª ThÞ Thóy 10 Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS Để nhanh chóng quý thầy cô và các bạn có thể coppy đường linh sau: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=trungtam2011@ymail.com&hrID=36522 ( Thầy cô và các bạn chỉ điền thông tin của mình là được. Tuy nhiên, chức năng đăng kí thành viên mới chỉ được mở vài lần trong ngày. Mục đích là để thầy cô và các bạn tìm hiểu kĩ về công ty trước khi giới thiệu bạn bè ) Bước 2: Click chuột vào mục Đăng kí, góc trên bên phải( có thể sẽ không có giao diện ở bước 3 vì thời gian đăng kí không liên tục trong cả ngày, thầy cô và các bạn phải thật kiên trì). Bước 3: Nếu có giao diện hiện ra. thầy cô khai báo các thông tin: GV: lª ThÞ Thóy 11 Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS Thầy cô khai báo cụ thể các mục như sau: + Mail người giới thiệu( là mail của tôi, tôi đã là thành viên chính thức): + Mã số người giới thiệu( Nhập chính xác) : trungtam2011@ymail.com 00036522 Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=trungtam2011@ymail.com&hrID=36522 + Địa chỉ mail: đây là địa chỉ mail của thầy cô và các bạn. Khai báo địa chỉ thật để còn vào đó kích hoạt tài khoản nếu sai thầy cô và các bạn không thể là thành viên chính thức. + Nhập lại địa chỉ mail:..... + Mật khẩu đăng nhập: nhập mật khẩu khi đăng nhập trang web satavina.com + Các thông tin ở mục: GV: lª ThÞ Thóy 12 Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS Thông tin chủ tài khoản: thầy cô và các bạn phải nhập chính xác tuyệt đối, vì thông tin này chỉ được nhập 1 lần duy nhất, không sửa được. Thông tin này liên quan đến việc giao dịch sau này. Sai sẽ không giao dịch được. + Nhập mã xác nhận: nhập các chữ, số có bên cạnh vào ô trống + Click vào mục: tôi đã đọc kĩ hướng dẫn..... + Click vào: ĐĂNG KÍ Sau khi đăng kí web sẽ thông báo thành công hay không. Nếu thành công thầy cô và các bạn vào hòm thư đã khai báo để kích hoạt tài khoản. Khi thành công quý thầy cô và các bạn vào web sẽ có đầy đủ thông tin về công ty satavina và cách thức kiếm tiền. Hãy tin vào lợi nhuận mà satavina sẽ mang lại cho thầy cô. Hãy bắt tay vào việc đăng kí, chúng ta không mất gì, chỉ mất một chút thời gian trong ngày mà thôi. Kính chúc quý thầy cô và các bạn thành công. Nếu quý thầy cô có thắc mắc gì trong quá trình tích lũy tiền của mình hãy gọi trực tiếp hoặc mail cho tôi: LÊ THỊ TÂM – Phân viện Kinh Tế sinh thái Trung Bộ Email người giới thiệu: trungtam2011@ymail.com Mã số người giới thiệu: 00036522 Link: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=trungtam2011@ymail.com&hrID=36522 2/ Cách thức satavina tính điểm quy ra tiền cho thầy cô và các bạn: + Điểm của thầy cô và các bạn được tích lũy nhờ vào đọc quảng cáo và xem video quảng cáo. Nếu chỉ tích lũy điểm từ chính chỉ các thầy cô và các bạn thì 1 tháng chỉ được khoảng 1tr.Nhưng để tăng điểm thầy cô cần phát triển mạng lưới bạn bè của thầy cô và các bạn. 3/ Cách thức phát triển mạng lưới: - Xem 1 quảng cáo video: 10 điểm/giây. (có hơn 10 video quảng cáo, mỗi video trung bình 1 phút) - Đọc 1 tin quảng cáo: 10 điểm/giây. (hơn 5 tin quảng cáo) _Trả lời 1 phiếu khảo sát.:100,000 điểm / 1 bài. _Viết bài.... Trong 1 ngày bạn chỉ cần dành ít nhất 5 phút xem quảng cáo, bạn có thể kiếm được: 10x60x5= 3000 điểm, như vậy bạn sẽ kiếm được 300đồng . - Bạn giới thiệu 10 người bạn xem quảng cáo (gọi là Mức 1 của bạn), 10 người này cũng dành 5 phút xem quảng cáo mỗi ngày, công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày. - Cũng tương tự như vậy 10 Mức 1 của bạn giới thiệu mỗi người 10 người thì bạn có 100 người (gọi là mức 2 của bạn), công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày. - Tương tự như vậy, công ty chi trả đến Mức 5 của bạn theo sơ đồ sau : - Nếu bạn xây dựng đến Mức 1, bạn được 3.000đồng/ngày → 90.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 2, bạn được 30.000đồng/ngày → 900.000 đồng/tháng. GV: lª ThÞ Thóy 13 Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS - Nếu bạn xây dựng đến Mức 3, bạn được 300.000đồng/ngày → 9.000.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 4, bạn được 3.000.000đồng/ngày → 90.000.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 5, bạn được 30.000.000đồng/ngày → 900.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên thầy cô và các bạn không nên mơ đạt đến mức 5. Chỉ cần cố gắng để 1tháng được 1=>10 triệu là quá ổn rồi. Như vậy thầy cô và các bạn thấy satavina không cho không thầy cô và các bạn tiền đúng không. Vậy hãy đăng kí và giới thiệu mạng lưới của mình ngay đi. Lưu ý: Chỉ khi thầy cô và các bạn là thành viên chính thức thì thầy cô và các bạn mới được phép giới thiệu người khác. Hãy giới thiệu đến người khác là bạn bè thầy cô và các bạn như tôi đã giới thiệu và hãy quan tâm đến những người mà bạn đã giới thiệu và chăm sóc họ( khi là thành viên thầy cô và các bạn sẽ có mã số riêng).Khi giới thiệu bạn bè hãy thay nội dung ở mục thông tin người giới thiệu là thông tin của thầy cô và các bạn. Chúc quý thầy cô và các bạn thành công và có thể kiếm được 1 khoản tiền cho riêng mình. LÊ THỊ TÂM – Phân viện Kinh Tế sinh thái Trung Bộ Email người giới thiệu: trungtam2011@ymail.com Mã số người giới thiệu: Link: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=trungtam2011@ymail.com&hrID=36522 GV: lª ThÞ Thóy 14 00036522 Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh
- Xem thêm -