Tài liệu Một số ý kiến về phát triển nguồn nhân lực trong huyện lập thạch

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi Më §Çu N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nh©n c«ng lµ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc ®Ó x©y dùng, ph¸t triÓn, sö dông ®¸nh gi¸, b¶o toµn vµ gi÷ g×n mét lùc lîng lao ®éng phï hîp víi yªu cÇu cña doanh ngh c¶ vÒ mÆt sè lîng vµ chÊt lîng. Nh©n c«ng ®ãng vai trß trung t©m trong viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp, gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy biÒn ®éng nh hiÖn nay. Lµ mét sinh viªn häc n¨m thø t cña trêng §¹i Häc Qu¶n Lý Kinh Doanh chuyªn ngµnh Qu¶n Lý Doanh NghiÖp em ®· nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña nguån nh©n c«ng ®èi víi c¸c doang nghiÖp vµ lµ chøc n¨ng quan träng hµng ®Çu trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn ®Çu t & th¬ng m¹i B¾c Hµ víi sù kÕt hîp gi÷a lý thuyÕt ®· ®îc häc tËp t¹i trêng vµ viÖc t×m hiÓu thùc tÕ qua ®ît thùc tËp t¹i C«ng ty, víi sù gióp ®ì vµ híng dÉn cña thÇy gi¸o: TiÕn SÜ NguyÔn M¹nh Qu©n em ®· chän ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nh©n c«ng t¹i C«ng ty cæ phÇn ®Çu t & th¬ng m¹i B¾c Hµ” . Tuy nhiªn do hiÓu biÕt thùc tÕ cßn h¹n chÕ vµ thêi gian cã h¹n nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù nhËn xÐt, gãp ý cña c¸c thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o, bµi luËn v¨n nµy ®îc tr×nh bÇy theo ba phÇn: PhÇn I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ sö dông nh©n c«ng t¹i C«ng ty cæ phÇn ®Çu t & th¬ng m¹i B¾c Hµ. PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nh©n c«ng t¹i C«ng ty cæ phÇn ®Çu t & th¬ng m¹i B¾c Hµ. PhÇn I sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t & th¬ng m¹i B¾c Hµ . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §Êt níc ®ang bíc sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi còng nh khu vùc. Sù bïng næ cña khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi. chÝnh v× lÏ ®ã mµ c«ng ty ®îc thµnh lËp : Tªn C«ng ty: C«ng ty cæ phÇn ®Çu t & th¬ng m¹i B¾c Hµ - Tªn giao dÞch: BAC HA JOINT STOCK COMPANY - ViÕt t¾t: BH., JSC. - Trô së chÝnh: 104 Hoµng V¨n Th¸i, Q. Thanh Xu©n, Hµ Néi. - §iÖn tho¹i: 04 5657027/ 5657027 - Fax: 04 5656972 - E-mail: bachajsc@hn.vnn.vn - §KKD sè: 0103000511 do Phßng §¨ng ký Kinh doanh – Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t Hµ Néi cÊp ngµy: 6/9/1998. - TK néi tÖ sè: 431101000108 - TK ngo¹i tÖ sè: 43210137000108 T¹i Ng©n hµng NN & PTNT ViÖt Nam – Chi nh¸nh Nam Hµ Néi; - M· sè thuÕ: 0101164935 2. Chøc n¨ng,nhiÖm vô cña C«ng ty. + Ngµnh nghÒ kinh doanh: - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông - Bèc xóc ®Êt, ®¸ má. - DÞch vô cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ - Bu«n b¸n t liÖu s¶n xuÊt, t liÖu tiªu dïng( chñ yÕu lµ vËt t m¸y mãc ,thiÕt bÞ, phôc vô ngµnh x©y dùng, giao th«ng, thuû lîi). - X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh nhµ ë,v¨n phßng, xÝ nghiÖp… - Kinh doanh bÊt ®éng s¶n... - §Çu t x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, d©n dông, c«ng nghiÖp vµ c¬ së h¹ tÇng . - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc c©y xanh . + NhiÖm vô: C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n theo ®óng quy ®Þnh cña doanh nghiÖp cæ phÇn , tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong khu«n khæ ph¸p luËt quy ®Þnh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh víi c¸c môc tiªu : - Kinh doanh cã hiÖu qu¶. - B¶o toµn vèn vµ ph¸t triÓn cæ phÇn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ níc. - §¶m b¶o viÖc lµm thu nhËp vµ c¸c chÕ ®é cho ngêi lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - §¶m b¶o an toµn lao ®éng vÖ sinh m« trêng. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch x· héi víi ®Þa ph¬ng vµ ngêi lao ®éng. - C«ng ty ho¹t ®éng trªn quyÒn lµm chñ cña mét thñ trëng trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ ngêi lao ®éng .gi¶i quyÕt ®óng ®¾n tho¶ ®¸ng c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c mèi quan hÖ toµn x· héi , lîi Ých tËp thÓ , lîi Ých ngêi lao ®éng , trong ®ã lîi Ých ngêi lao ®éng lµ ®éng lùc trùc tiÕp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty S¬ ®å1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty B¾c Hµ Gi¸m ®èc c«ng ty P. Gi¸m ®èc kü thuËt P.küthuËt chÊtlîng P.kÕ ho¹ch kinh tÕ P. Gi¸m ®èc tµi chÝnh P.tæchøc lao ®éng P.tµichÝnh KÕ to¸n Ban dù ¸n P.tæchøc hµnhchÝnh NhËn xÐt : C«ng ty sö dôngXÝs¬NghiÖp ®å hÖ thèng qu¶n kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Do XÝ trÞ NghiÖp XÝ NghiÖp XÝ NghiÖp II III I IIII t×nh vËy C«ng ty võa duy tr× hÖ thèng trùc tuyÕn lµ gi¸m ®èc qu¶n lÝ ®îc h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c xÝ nghiÖp, cßn hai phã gi¸m ®èc tæ chøc ®iÒu hµnh c¸c phßng ban vµ tõ ®ã th«ng qua gi¸m ®èc C«ng ty. C¸c phßng ban chØ lµm trßn nhiÖm vô cña m×nh. Mäi quyÒn hµnh vµ mÖnh lÖnh qu¶n trÞ xuÊt ph¸t tõ gi¸m ®èc. C¸ch tæ chøc nµy cã u ®iÓm lín lµ g¾n viÖc sö dông chuyªn gia ë c¸c bé phËn chøc n¨ng víi hÖ thèng trùc tuyÕn mµ vÉn gi÷ ®îc tÝnh thèng nhÊt trong toµn C«ng ty ë møc ®é nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i cã sù kÕt hîp nhÊt ®Þnh gi÷a c¸c phßng ban vµ c¸c xÝ nghiÖp. MÆt kh¸c chi phÝ cho m« h×nh ho¹t ®éng qu¶n trÞ nµy lµ lín. - Chøc n¨ng nhiÖm vô cña gi¸m ®èc: - Lµ ngêi ®iÒu hµnh toµn bé c«ng viÖc th«ng qua c¸c phßng ban. - X©y dùng vµ quy ho¹ch ®Çu t ph¸t triÓn ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n. - §iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty. - Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm vµ tuyÓn dông lao ®éng míi. - Thùc hiÖn c«ng t¸c khen thëng thi ®ua. - Qu¶n lý tµi chÝnh vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¬ quan ph¸p luËt vÒ nh÷ng quy ®Þnh, viÖc lµm cña c«ng ty. - NhiÖm vô cña phã gi¸m ®èc tµi chÝnh: thay mÆt gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty nh vèn, tµi s¶n, dù ¸n,thÞ trêng, tiªu thô s¶n phÈm dÞch vô, chi phÝ,doanh thu, chiÕn lîc kinh doanh. - NhiÖm vô cña phã gi¸m ®èc kü thuËt: Phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt vËt t cña c«ng ty, qu¶n lý c¸c mÆt nh an toµn lao ®éng cung øng vËt liÖu, chuÈn bÞ kü thuËt… - Phßng tæ chøc lao ®éng: - Tham mưu giúp việc cho GĐ công ty về công tác tổ chức bộ máy QLSXKD của công ty, công tác cán bộ, công tác lao động, tiền lương chế độ, khen thưởng kỷ luật… của công ty. - Tham mưu giúp GĐ xây dựng các nhiệm vụ, các phòng ban, đơn vị sản xuất, tổ chức hệ thống sản xuất, bộ máy quản lý của công ty, cùng các phòng ban xây dựng quy chế quản lý hoạt động của công ty. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: - Qu¶n lý vèn, tè chøc h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, qu¶n lý chi phÝ gi¸ thµnh. KiÓm tra tÝnh ph¸p lý cña c¸c hîp ®ång kinh tÕ, phèi hîp víi c¸c phßng vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, thanh quyÕt to¸n c¸c Hîp ®ång kinh tÕ, tu©n thñ c¸c quy chÕ tµi chÝnh cña c«ng ty vµ c¸c chÕ ®é tµi chÝnh Nhµ níc ban hµnh . - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: - LËp quy tr×nh c«ng t¸c khèi phßng ban nghiÖp vô. - XÕp lÞch lµm viÖc (Gi¸m ®èc vµ C¸c phã gi¸m ®èc), lËp b¶ng ph©n phèi hîp c«ng t¸c cña c¸n bé ®Çu nghµnh. - TiÕp nhËn, ph©n lo¹i, xö lý c¸c v¨n b¶n tr×nh l·nh ®¹o gi¶i quyÕt. - X©y dùng c¸c nguån t liÖu, tæ chøc thu, cËp nhËt vµ ph©n lo¹i tµi liÖu. - Lªn ph¬ng ¸n mua s¾m trang thiÕt bÞ v¨n phßng, xÝ nghiÖp tr×nh gi¸m ®èc c«ng ty phª duyÖt. - Qu¶n lý ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ vµ dông cô hµnh chÝnh. - Phßng KÕ ho¹ch – kinh tÕ: - Bµn b¹c tháa thuËn víi c¸c phßng , c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vÒ c¸c ®iÒu kho¶n vµ tû lÖ giao kho¸n theo tõng hîp ®ång, mÆt hµng cô thÓ ®Ó tr×nh gi¸m ®èc c«ng ty xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - KiÓm tra, ®«n ®èc, tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña c¸c phßng kinh doanh, ®¬n vÞ trùc thuéc. - X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh ,th¸ng, quý, n¨m cña c«ng ty. - X©y dùng hÖ thèng c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty. - X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch cung øng vËt t kü thuËt, kÕ ho¹ch lu©n chuyÓn hµng ho¸, phôc vô s¶n xuÊt th¬ng m¹i. - Tæng hîp c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña c¸c bé phËn nghiÖp vô vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - Ban dù ¸n: - Tæ chøc khai th¸c vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®iÒu tra, quy ho¹ch, kh¶o s¸t, vµ t vÊn x©y dùng, t vÊn thiÕt kÕ thuéc c¸c lÜnh vùc . - LËp dù ¸n ®iÒu tra, quy ho¹ch, kh¶o s¸t ®Þa chÊt - ®Þa h×nh. - LËp dù ¸n ®Çu t ( tiÒn kh¶ thi, kh¶ thi). - ThiÕt kÕ lËp dù to¸n vµ tæng dù to¸n. - Gi¸m s¸t thi c«ng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. - ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng, thÈm ®Þnh thiÕt kÕ - dù to¸n. - Phßng kü thuËt- chÊt lîng: - Tæ chøc thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh thuéc lÜnh vùc x©y dùng , c«ng nghiÖp thuû lîi vµ NN&PTNT… - Tæ chøc thi c«ng x©y dùng míi, c¶i t¹o söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ( theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh ) - §¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh thi c«ng chÊt lîng tèt, ®óng tiÕn ®é vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ. - Tæ chøc thi c«ng ®¶m b¶o tuyÖt ®èi toµn lao ®éng, thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña C«ng ty. - B¶o qu¶n vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng . - Thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng ty. - Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ nghiÖm thu thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh nhanh , chÝnh x¸c. - Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu ®îc. II. §Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1. C¬ së vËt chÊt m¸y mãc vµ quy tr×nh c«ng nghÖ: C«ng ty ®· ®Çu t, ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ b»ng c¸ch nhËp khÈu thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi tõ c¸c níc: Anh, Italy, Mü vµ Hµn Quèc. §Ó ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty cÇn tíi mét sè m¸y mãc chÝnh cÇn thiÕt trong thi c«ng nh: M¸y san, m¸y sóc, xe lu, m¸y ®Çm, m¸y trén bª t«ng, «t« ben, m¸y r¶i ¸p pha… Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp S¬ ®å 2: Quy tr×nh cña mét c«ng tr×nh lµm ®êng hoµn chØnh §µo nÒn ®êng R¶i b©y §¾p nÒn ®êng Tíi dÝnh b¸m §¾p s¸c ghÕt R¶i th¶m kh« R¶i xÐc R¶i th¶m mÞn NghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh NghiÖmthu KT Tæ chøc thi c«ng : Mét s¶n phÈm hoµn chØnh cña lµm ®êng ph¶i tr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n: + Tham gia ®Êu thÇu; + TiÕn hµnh ký hîp ®ång kinh tÕ ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh (nÕu tróng thÇu); + Tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh (8 bíc nh trong s¬ ®å 2); + KÕt thóc thi c«ng c«ng tr×nh. Ngoµi c¸c bíc c¬ b¶n trªn, c«ng tr×nh cßn ph¶i lµm mét sè c«ng viÖc nh: lµm lÒ ®êng, trång cét tiªu biÓn b¸o, s¬n kÎ ®êng, nghiÖm thu kü thuËt kÕt thóc c«ng ®o¹n thi c«ng, chuyÓn giai ®o¹n nghiÖm thu tæng thÓ. Bµn giao c«ng tr×nh víi chñ ®Çu t vµ thu tiÒn vÒ cho C«ng ty. Nh©n c«ng ®îc sö dông trong thi c«ng c«ng tr×nh ®îc huy ®éng vµ tËn dông ®îc tèi ®a nguån nh©n tµi vËt lùc cã lîi nhÊt, nhng ph¶i hîp lý, quy tr×nh thi c«ng cã søc thuyÕt phôc, ®¹t ®îc ®iÓm cao khi chÊm thÇu. Sè nh©n c«ng sö dông trong giai ®o¹n ®µo nÒn ®êng vµ ®¾p nÒn ®êng ®îc C«ng ty huy ®éng tèi ®a nh÷ng lao ®éng cã tay nghÒ vµ tr×nh ®é thÊp, sau giai ®o¹n nµy ®Õn 4 giai ®o¹n tiÕp theo nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ cao vµ tr×nh ®é kü thuËt tèt nhÊt ®îc sö dông cïng víi nh÷ng m¸y mãc hiÖn ®¹i thùc thi c«ng tr×nh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Mét sè yªu cÇu chuyªn m«n trong c«ng viÖc nµy: C¸n bé gi¸m s¸t ph¶i cã ®Çy ®ñ nh÷ng tè chÊt cÇn thiÕt nh tr×nh ®é häc vÊn cao vµ tay nghÒ v÷ng vµng, cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, trùc tiÕp theo dâi tiÕn ®é vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Nh©n viªn cña mäi phßng ban ph¶i lu«n chuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt. C©n ®èi ®ång bé, x©y dùng vµ giao c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, kÞp thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tæ chøc s¶n xuÊt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, søc khoÎ tèt, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, lu«n s¸ng t¹o lµm viÖc linh ho¹t vµ hîp lý, nh©n viªn trong C«ng ty ph¶i ®oµn kÕt, t¬ng th©n t¬ng ¸i, gióp ®ì lÉn nhau trong c«ng viÖc còng nh trong khã kh¨n ho¹n n¹n. 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c n¨m. Qua b¶ng sè liÖu( BiÓu 1 )ta thÊy, c«ng ty lµm ¨n ngµy cµng cã hiÖu qu¶, doanh thu hµng n¨m cña c«ng ty cã chiÒu híng t¨ng. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña c¸c n¨m t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, n¨m 2003 t¨ng 21,09 % so víi n¨m 2002, n¨m 2004 t¨ng 46,41% so víi n¨m 2003, n¨m 2005 t¨ng 37,26% so víi n¨m 2004. N¨m 2003 doanh thu t¨ng 18,19% so víi n¨m 2002, n¨m 2004 t¨ng 42,49% so víi n¨m 2003 vµ n¨m 2005 t¨ng 22,75% so víi n¨m 2004. Tæng sè c«ng nh©n còng t¨ng m¹nh n¨m 2003 t¨ng 13,735 so víi n¨m 2002, n¨m 2004 t¨ng 10,94% so víi n¨m 2003, n¨m 2005 t¨ng 6,46% so víi n¨m 2004. Tæng sè vèn kinh doanh cña C«ng ty t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, n¨m 2003 t¨ng 12,17% so víi n¨m 2002, n¨m 2004 t¨ng 62,44% so víi n¨m 2003, n¨m 2005 t¨ng 20,31% so víi n¨m 2004 nh vËy tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty ®iÒu nµy ®· mang l¹i sù v÷ng vµng ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi. Vèn lu ®éng lu«n chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn kinh doanh vµ sè vèn nµy còng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, n¨m 2003 t¨ng 7,34% so víi n¨m 2002, n¨m 2004 t¨ng 79,7% so víi n¨m 2003, n¨m 2005 t¨ng l¹i gi¶m -0,05% so víi n¨m 2004 do mét sè c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh nhng chñ ®Çu t cha thanh to¸n tiÒn c«ng tr×nh. Vèn cè ®Þnh còng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, n¨m 2003 t¨ng 65,31% so víi n¨m 2002, n¨m 2004 t¨ng 51,92% so víi n¨m 2004, n¨m 2005 t¨ng 34,97% so víi n¨m 2004 nh vËy ta thÊy r»ng nguån vèn cè ®Þnh lu«n ®¶m b¶o cho C«ng ty cã thÓ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ mua s¾m m¸y mãc trang thiÕt bÞ. Lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty còng t¨ng ®Òu theo c¸c n¨m n¨m 2003 t¨ng 45,40% so víi n¨m 2002, n¨m 2004 t¨ng 21,73% so víi n¨m 2003 vµ n¨m 2005 t¨ng 3,89% so víi n¨m 2004. TiÒn l¬ng thu nhËp cña c«ng nh©n trong c¸c n¨m 2003 t¨ng 12,15% so víi n¨m 2002, n¨m 2004 t¨ng 11,1% so víi n¨m 2003, n¨m 2005 t¨ng 16,67 so víi n¨m 2004. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n n¨m 2003 t¨ng 27% so víi n¨m 2002, n¨m 2004 t¨ng 31,98% so víi n¨m 2003 vµ n¨ng suÊt lao ®éng n¨m 2005 t¨ng 28,93% so víi n¨m 2004. Tãm l¹i qua c¸c sè liÖu trªn cho thÊy tæng s¶n lîng cña C«ng ty hµng n¨m t¨ng trëng , c¸c chØ tiªu nép ng©n s¸ch chÊp hµnh ®Çy ®ñ, kÞp thêi. Doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao, tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng cao æn ®Þnh . Tæng vèn kinh doanh ®îc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp cã híng ph¸t triÓn trong t¬ng lai. 3. §Æc ®iÓm vÒ nh©n lùc vµ tiÒn l¬ng cña C«ng ty qua 3 n¨m 2003-2005 Nh×n vµo b¶ng nh©n lùc (BiÓu 2) ta thÊy r»ng nh©n lùc cña C«ng ty t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, n¨m 2003 sè lîng cã 265 ngêi, n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 29 ngêi t¨ng 10,94%, n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 19 ngêi t¨ng 6,46%. Ph©n theo bé phËn qu¶n lý vµ kü thuËt: bé phËn hµnh chÝnh t¨ng tõ 91;102;109 t¬ng øng c¸c n¨m 2003; 2004; 2005. Bé phËn kü thuËt t¨ng tõ 174; 192; 204 t¬ng øng c¸c n¨m 2003; 2004; 2005. Ph©n theo giíi tÝnh: Nam cña n¨m 2004 t¨ng 10,61% so víi n¨m 2003, n¨m 2005 t¨ng 6,85% síi n¨m 2004. N÷ cña n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 11,94%, n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 12%. Ph©n theo tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc vµ trªn ®¹i häc trong C«ng ty qua c¸c n¨m 2003; 2004; 2005 t¬ng øng 105; 116; 115(ngêi), n¨m 2004 t¨ng 10,47% so víi n¨m 2003, n¨m 2005 gi¶m 0,86% so víi n¨m 2004. Cao §¼ng qua c¸c n¨m 2003; 2004; 2005 t¬ng øng 93; 106, 114(ngêi). N¨m 2004 t¨ng 13,98% so víi n¨m 2004, n¨m 2005 t¨ng 7,54% so víi n¨m 2004. trung cÊp vµ PTTH n¨m 2003 chiÕm 67 ngêi, n¨m 2004 t¨ng 5 ngêi t¬ng øng 7,46% so víi n¨m 2003, n¨m 2005 t¨ng 12 ngêi t¬ng øng 16,67% so víi n¨m 2004. Tãm l¹i qua b¶ng nh©n sù ta thÊy r»ng nh©n lùc cña C«ng ty ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m ®iÒu nµy ph¶n ¸nh phÇn nµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Qua b¶ng l¬ng( BiÓu 2B )ta thÊy r»ng tiÒn l¬ng cña ban Gi¸m §èc t¨ng qua c¸c n¨m 2003 lµ 92400.000 ®ång, n¨m 2004 lµ 103200.000 ®ång, n¨m 2005 lµ 115800.000 ®ång. Bé phËn hµnh chÝnh t¨ng qua c¸c n¨m 2003; 2004; 2005 t¬ng øng 837000.000; 961200.000; 1136400.000. Bé phËn s¶n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp xuÊt chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng sè l¬ng cña C«ng ty, t¨ng tõ 78,35% ®Õn 79,87% ®Õn 80,95%. Vµ tæng quü l¬ng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m ®iÒu nµy ph¶n ¸nh phÇn nµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña C«ng ty. Sau ®©y em xin lÊy mét vÝ dô vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty qua 2 c«ng tr×nh mµ em ®· chän ra, gi÷a c«ng tr×nh tríc vµ c«ng tr×nh sau ®Ó thÊy râ ®îc hiÖu qu¶ sö dông tèt nh©n c«ng vµ c¸c chi phÝ mµ C«ng ty ®· ®¹t ®îc: • C«ng tr×nh thi c«ng ®êng giao th«ng liªn huyÖn Na Hoa –L¹ng S¬n thi c«ng n¨m 2005 • C«ng tr×nh thø hai: c«ng tr×nh ®êng 284- B¾c Ninh thi c«ng n¨m 2004 B¶ng1: B¶ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè chi phÝ cña 2 c«ng tr×nh: YÕu tè chi phÝ C«ng tr×nh284 B¾cNinh Tû träng % C«ng tr×nh NaHoa L¹ng S¬n Tû träng % 7.448 1.254 342 641 595 10.280 72,45 12,2 3,33 6,24 5,79 100 10.363 1.641 375 508 691 13.578 76,32 12,09 2,76 3,74 5,09 100 1. Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu 2. Chi phÝ nh©n c«ng 3. Chi phÝ khÊu hao TSC§ 4. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 5. Chi phÝ b»ng tiÒn Tæng céng (Nguån: b¸o c¸o tµi chÝnh c¸c n¨m) (§¬n vÞ: TriÖu ®ång) Nh×n vµo b¶ng s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè chi phÝ vµ so s¸nh vÒ tû träng gi÷a 2 c«ng tr×nh ta thÊy r»ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu cña c«ng tr×nh B¾c Ninh chiÕm tû träng 72,45%, c«ng tr×nh L¹ng S¬n chiÕm tû träng cao h¬n 3,57 % nh vËy ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c theo b¶n thiÕt kÕ th× sè nguyªn vËt liÖu cÇn ph¶i lu«n gi÷ ®ñ tiªu chuÈn, kh«ng thÓ gi¶m bít h¬n n÷a nã sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®é an toµn cho c«ng tr×nh vµ sÏ ¶nh hëng tíi uy tÝn cña C«ng ty. MÆt kh¸c bé phËn qu¶n lý ®· tÝnh to¸n rÊt chÝnh x¸c sè nguyªn vËt liÖu cÇn thiÕt dïng cho c«ng tr×nh, kh«ng cßn t×nh tr¹ng nguyªn vËt thõa g©y l·ng phÝ vµ lµm gi¶m lîi nhuËn cña C«ng ty. So víi nh÷ng chi phÝ kh¸c th× chi phÝ nh©n c«ng lu«n chiÕm mét tû träng lín ta thÊy r»ng c«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ nh chi phÝ nh©n c«ng ë c«ng tr×nh L¹ng S¬n gi¶m 0,11% so víi c«ng tr×nh B¾c Ninh, do c«ng ty ®· c¾t gi¶m mét sè nh©n c«ng ë mét sè kh©u kh«ng cÇn thiÕt. C«ng tr×nh sau c«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®éng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp viªn c«ng nh©n kÞp thêi h¬n khiÕn c«ng nh©n lµm viÖc nhiÖt t×nh vµ chó träng vµo c«ng viÖc h¬n rÊt nhiÒu, tæ gi¸m s¸t lµm viÖc linh ho¹t vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ h¬n rÊt nhiÒu do vËy ®· gi¶m ®îc rÊt nhiÒu chi phÝ nh©n c«ng cho C«ng ty. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ë c«ng tr×nh L¹ng S¬n tû träng gi¶m 0,57% do C«ng ty ®· mua s¾m mét sè thiÕt bÞ ®ång bé m¸y mãc hiÖn ®¹i h¬n nªn n¨ng suÊt cao h¬n mµ chi phÝ khÊu hao l¹i gi¶m. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi trong c«ng tr×nh L¹ng S¬n ®· gi¶m ®ùoc 2,5% so víi c«ng tr×nh B¾c Ninh do C«ng ty ®· cã mét sè chi nh¸nh cung cÊp nh÷ng dÞch vô nµy. C«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tiÕt kiÖm chi phÝ ®· lµm cho chi phÝ b»ng tiÒn còng gi¶m ®¸ng kÓ c«ng tr×nh L¹ng S¬n gi¶m 0,7% so víi c«ng tr×nh B¾c Ninh. Ho¹t ®éng trªn thÞ trêng x©y dùng lµ chñ yÕu, c«ng ty B¾c Hµ cÇn cã lîng tµi s¶n cè ®Þnh víi sè lîng lín ®Ó s½n sµng thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh ë c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau. ViÖc di chuyÓn c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®i ®Õn c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau lµ khã kh¨n vµ chi phÝ lín. Do vËy, khi tiÕn hµnh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau ë c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau th× c«ng ty nªn thùc hiÖn viÖc thuª vµ cho thuª c¸c tµi s¶n cè ®Þnh, nh vËy sÏ gi¶m ®îc rÊt nhiÒu chi phÝ vµ gi¶m ®îc khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. B¶ng2: B¶ng kÕt qu¶ thùc hiÖn mét sè chØ tiªu chÝnh cña c«ng ty qua 2 c«ng tr×nh. (§¬n vÞ: triÖu ®ång) TT S ChØ tiªu C«ngtr×nh284 B¾c Ninh Tû träng % doanh thu C«ng tr×nh Na Hoa L¹ng S¬n Tû träng % doanh thu 1 Tæng doanh thu 12.000 100 16.000 100 2 Tæng chi phÝ 10.280 85,67 13.578 84,86 3 Tæng LN tríc thuÕ 1.720 14,33 2.422 15,14 4 Lîi nhuËn sau thuÕ 1.238,4 10,32 1.743,8 10,9 5 ThuÕ nép NSNN 481,6 4,01 678,2 4,24 (Nguån: TrÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh c¸c n¨m) Nh×n vµo b¶ng chØ tiªu cña 2 c«ng tr×nh ta thÊy r»ng tû träng lîi nhuËn tríc thuÕ cña c«ng tr×nh l¹ng S¬n cao h¬n 0,81%.lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 0,585, thuÕ nép ng©n s¸ch t¨ng 0,23% nh vËy tõ c«ng tr×nh sau c«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p sö dông chi phÝ hiÖu qu¶ nh vËy lµ rÊt tèt. Nh vËy so s¸nh vÒ tû träng gi÷a 2 c«ng tr×nh ta thÊy r»ng hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ vµ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp lao ®éng cña c«ng tr×nh L¹ng S¬n ®Òu gi¶m so víi c«ng tr×nh Na Hoa nh vËy chøng tá r»ng hiÖu qu¶ C«ng ty ®· cã nh÷ng kinh nghiÖm rÊt tèt vÒ sö dông hiÖu qu¶ tèt trong s¶n xuÊt kinh doanh. PhÇn II Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ sö dông nh©n c«ng t¹i C«ng ty B¾c Hµ I. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua. 1. HiÖu qu¶ sö dông nh©n lùc cña c«ng ty qua 3 n¨m 2003-2005. Nguån nh©n lùc lµ mét nh©n tè ®ù¬c c¸c nhµ kinh tÕ ®¸nh gi¸ lµ quan träng nhÊt trong 4 yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Nh©n lùc, vèn, kü thuËt, vµ tµi nguyªn. Sè lîng lao ®éngvµ chÊt lîng lao ®éng lµ yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n xuÊt, gãp phÇn quan träng vµo n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ sö dông cña lao ®éng ®îc biÓu hiÖn ë n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu suÊt tiÒn l¬ng vµ møc sinh lêi cña b×nh qu©n sè lao ®éng. Nh×n vµo( BiÓu 3 )b¶ng hiÖu qu¶ sö dông nh©n lùc ta thÊy r»ng tæng quü l¬ng cña c«ng ty hµng n¨m ®Òu t¨ng, n¨m 2004 t¨ng 999 triÖu t¬ng øng t¨ng 23,27% so víi n¨m 2003. N¨m 2005 t¨ng 1281 triÖu t¬ng øng 24,21% so víi n¨m 2004. TiÒn l¬ng lao ®éng b×nh qu©n/n¨m còng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, n¨m 2004 t¨ng tuyÖt ®èi 1,8 triÖu t¬ng øng 11,1% so víi n¨m 2003, n¨m 2005 t¨ng tuyÖt ®èi 3 triÖu t¬ng øng 16,67% so víi n¨m 2004. * N¨ng suÊt lao ®éng : Nh ®· nãi, nguån nh©n lùc lµ nh©n tè ®îc c¸c nhµ kinh tÕ ®¸nh gi¸ lµ quan träng nhÊt trong bèn yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nh©n lùc, vèn kü thuËt vµ tµi nguyªn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp N¨ng suÊt lao ®éng lµ gi¸ trÞ kÕt qu¶ lao ®éng trong mét ®¬n vÞ thêi gian lao ®éng. Nã ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chia kÕt qu¶ kinh doanh trong mét thêi kú cho sè lîng lao ®éng b×nh qu©n trong kú. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n n¨m 2005: 190,29 triÖu ®ång/ ngêi/ n¨m N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n n¨m 2004: 165,03 triÖu ®ång/ ngêi/ n¨m N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n n¨m 2003: 128,49 triÖu ®ång/ ngêi/ n¨m Nh vËy n¨ng suÊt lao ®éng n¨m 2004 t¨ng tuyÖt ®èi 36,54 triÖu so víi n¨m 2003, t¨ng t¬ng ®èi 28,44%.N¨m 2005 t¨ng tuyÖt ®èi 25,26 triÖu, t¨ng t¬ng ®èi 15,3%. HiÖu qu¶ sö dông nguån nh©n lùc cña C«ng ty cßn thÓ hiÖn qua hÖ sè trªn doanh thu vµ tæng quü l¬ng vµ hÖ sè lîi nhuËn trªn tæng quü l¬ng c¸c hÖ sè nµy nh×n chung ®Òu gi¶m ®iÒu nµy cho ta thÊy r»ng hiÖu qu¶ sö dông nh©n lùc cña C«ng ty qua c¸c n¨m 2003-2005 cßn thÊp. 2. Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông nh©n c«ng t¹i C«ng ty B¾c Hµ 2. 1. KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n c«ng. Còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c ë ViÖt Nam, viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh trung h¹n vµ dµi h¹n vÉn lµ mét lÜnh vùc míi mÎ ®èi víi C«ng ty. Cho ®Õn nay c«ng ty hÇu nh chØ x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong mét, hai n¨m, trong ®ã cã kÕ ho¹ch nguån nh©n c«ng. Do ®ã c«ng t¸c s¾p xÕp vµ ®¸nh gi¸ nguån nh©n c«ng thêng ®îc x¸c ®Þnh vµo cuèi n¨m. Khi tæng kÕt hÕt n¨m vµ lËp kÕ ho¹ch cho n¨m tíi. §Ó ®¶m b¶o ®îc nhu cÇu nh©n c«ng C«ng ty thêng dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m tíi vµ c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng dùa trªn c¬ së c«ng viÖc ®Ó c©n ®èi l¹i lùc lîng lao ®éng vµ cÇn tuyÓn dông thªm vµo lao ®éng cho ®ñ. ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu cña bé phËn nµy dùa vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ë ®©y do C«ng ty lµ C«ng ty x©y dùng ®Ó x¸c ®Þnh sè lao ®éng cÇn thiÕt cho C«ng ty th× c¨n cø vµo c¸c c«ng tr×nh thi c«ng. Do vËy cã nh÷ng lóc yªu cÇu lao ®éng lªn cao th× C«ng ty ký kÕt víi nh÷ng lao ®éng ®Þa ph¬ng ®Ó phôc vô nhu cÇu sö dông lao ®éng phôc vô c«ng tr×nh vµ ®a mét sè c¸n bé chñ chèt vµ c¸c c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao vµo c«ng tr×nh ®ã. V× vËy, ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong dµi h¹n vµ trung h¹n th× c«ng ty sÏ kh«ng dù trï ®îc sù thay ®æi cña lùc lîng lao ®éng trong c«ng viÖc do vËy, viÖc lËp kÕ ho¹ch nguån nh©n c«ng trung vµ dµi h¹n rÊt kho kh¨n. VÊn ®Ò nµy ®ßi hái víi c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao lµ ph¶i x©y dùng ®îc mét chiÕn lîc kinh doanh trong ®ã cã chiÕn lîng nguån nh©n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp c«ng trong dµi h¹n vµ trung h¹n ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh ®îc kÕt qu¶ cao. VÒ viÖc ký kÕt víi lao ®éng ®Þa ph¬ng ®Ó phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh th× c«ng ty nªn chó träng ®Õn c¸c vÊn ®Ò x· héi vµ cã kÕ ho¹ch tuyÓn chän hîp lý. 2.2. Ph©n tÝch c«ng viÖc. C«ng viÖc ph©n tÝch c«ng viÖc t¹i C«ng ty B¾c Hµ ®îc thùc hiÖn t¬ng ®èi Ýt. ViÖc ph©n tÝch c«ng viÖc lµ ë c¸c tæ ®éi, c¸c c«ng viÖc qu¶n lý ®· quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cho c¸c ®éi trëng vµ quyÒn ra c¸c quyÕt ®Þnh do c¸c ®éi trëng chÞu tr¸ch nhiÖm víi l·nh ®¹o c«ng ty. C¸c c«ng viÖc ®· quy ®Þnh sè ®Þnh møc NVL c¸c c«ng nh©n lµm theo sù chØ ®¹o cña c¸c ®éi trëng vµ c¸c cÊp l·nh ®¹o ®· cã c¸c v¨n b¶n ®a c«ng nh©n xuèng c¸c tæ ®éi. Yªu cÇu cña c«ng viÖc nµy t¹i c«ng ty: Do c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x¨ng dÇu.V× vËy yªu cÇu cña c«ng viÖc còng cÇn cã nh÷ng ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt vÒ lÜnh vùc nµy, v× thÕ yªu cÇu c«ng viÖc còng cÇn chó ý ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn c«ng viÖc cña c«ng tr×nh. V× thÕ c«ng ty lu«n ®Ò ra yªu cÇu c«ng viÖc cao ®èi víi nh÷ng lao ®éng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng v× nã cã ®é nguy hiÓm cao, do ®ã c«ng ty lu«n yªu cÇu c¸c c«ng nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy ph¶i lu«n lu«n ®Ò cao ý thøc tr¸ch nhiÖm trong mçi c«ng viÖc cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng vµ ®Ò ra c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc. Ngoµi ra c«ng ty yªu cÇu c¸c xÝ nghiÖp tríc khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ph¶i cã c¸c b¶ng m« t¶ c«ng viÖc cô thÓ ®Ò xuÊt lªn c«ng ty ®Ó c«ng ty xÐt xuyÖt, thèng kª c¸c ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu ë c¸c c«ng tr×nh . Thùc tr¹ng cña ph©n tÝch c«ng viÖc ë c«ng ty T¹i c¸c tæ ®éi cha cã c¸c b¶ng miªu t¶ c«ng viÖc hay b¶n thùc hiÖn c«ng viÖc cho tõng ngêi mµ chØ cÇn chÞu sù gi¸m s¸t cña c¸c ®éi trëng råi chÊm c«ng vµ C«ng ty cã rÊt Ýt tµi liÖu ®Ó c¸c c«ng nh©n n¾m b¾t ®îc c«ng viÖc m×nh cÇn lµm, ë mét sè ®éi phßng ban lu«n cã t×nh tr¹ng chê ®îi c«ng viÖc trong khi mét sè n¬i kh¸c c¸c nh©n viªn ph¶i kiªm nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc cïng mét lóc vµ ë trong c¸c ®éi s¶n xuÊt th× cha qui ®Þnh tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n, yªu cÇu cô thÓ cho tõng ngêi khi thùc hiÖn c«ng viÖc. Tuy C«ng ty ®· thùc hiÖn vµ ®a ra c¸c qui ®Þnh chung vÒ quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm khi thùc hiÖn c«ng viÖc vµ ®· kho¸n qu¶n c¸c c«ng tr×nh ... Nhng nh×n chung t×nh tr¹ng ph©n tÝch c«ng viÖc t¹i C«ng ty vÉn cßn yÕu kÐm, cha cã b¶ng m« t¶ c«ng viÖc cô thÓ cho tõng ngêi khi tiÕn hµnh thùc hiÖn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp c«ng viÖc. V× thÕ C«ng ty cÇn x©y dùng vµ thiÕt kÕ ra b¶ng m« t¶ c«ng viÖc, b¶ng tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc cô thÓ cho tõng tæ ®éi ®Ó cho c¸c tæ ®éi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã hiÖu qu¶ h¬n vµ hoµn thµnh tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®óng thêi h¹n. 2.3. TuyÓn dông lao ®éng. + Víi lao ®éng trùc tiÕp. C«ng ty cæ phÇn ®Çu t & th¬ng m¹i B¾c Hµ tuyÓn dông lao ®éng xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty do mÊy n¨m gÇn ®©y viÖc s¶n xuÊt ®îc më réng, cã thªm mét sè ngµnh nghÒ kinh doanh míi. V× thÕ nhu cÇu vÒ lao ®éng trùc tiÕp tham ra s¶n xuÊt t¨ng lªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu th× c«ng ty tiÕn hµnh tuyÓn dông. + Tiªu chuÈn tuyÓn dông: Do yªu cÇu c«ng viÖc nªn C«ng ty x¸c ®Þnh lý do tuyÓn dông: C«ng ty tiÕn hµnh tuyÓn dông lao ®éng lµ xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu c«ng viÖc cña C«ng ty, viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®îc më réng, cã thªm mét sè lÜnh vùc kinh doanh míi v× thÕ nhu cÇu lao ®éng trùc tiÕp cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng th× C«ng ty tiÕn hµnh tuyÓn dông. Tiªu chuÈn tuyÓn dông víi lao ®éng trùc tiÕp ®îc C«ng ty ®Æc biÖt quan t©m: §èi víi lao ®éng trùc tiÕp th× C«ng ty ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn cùc kú kh¾t khe ®Ó nh÷ng ngêi nµy vµo lµm viÖc t¹i C«ng ty th× sÏ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c«ng viÖc, v× thÕ ®èi víi lao ®éng trùc tiÕp th× C«ng ty yªu cÇu nh÷ng ngêi nµy khi lµm viÖc t¹i C«ng ty ngoµi ph¶i cã chuyªn m«n nghiÖp vô giái th× hä ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ cã søc khoÎ tèt ngoµi ra C«ng ty cßn yªu cÇu nh÷ng ngêi nµy ph¶i cã hiÓu biÕt x· héi réng vµ chÞu ®îc ¸p lùc c«ng viÖc vµ cã tinh thÇn lµm viÖc tËp thÓ. 2.4. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n c«ng. §µo t¹o lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu trong chiÕn lîc kinh doanh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. N©ng cao chÊt lîng tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tr×nh ®é chÝnh trÞ cho ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®îc coi lµ mét h×nh thøc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ chiÕn lîc l©u dµi cña c«ng ty. Thùc tÕ cho thÊy C«ng ty cã c¸c ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®«ng nhng tr×nh ®é chuyªn m«n c«ng t¸c tæ chøc kÐm, h¬n n÷a tr×nh ®é cña c¸n bé bÞ mai mét v× khi chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp chung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng th× hä kh«ng ®¸p øng ®îc do c«ng t¸c ®µo t¹o kh«ng ®îc quan t©m. ViÖc ®µo t¹o chñ yÕu lµ h×nh thøc thi tay nghÒ, ®i ®µo t¹o l¹i ®Ó l©y b»ng cÊp ®Ó t¨ng l¬ng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Qui tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n c«ng cña C«ng ty: Tríc hÕt c«ng ty x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o, sau ®ã tæng hîp danh s¸ch tr×nh lªn ban gi¸m ®èc xem xÐt vµ phª duyÖt. + Tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o: C¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c phßng ban t¹i v¨n phßng C«ng ty c¨n cø vµo yªu cÇu cña m×nh vµ thùc tr¹ng chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé., c«ng nh©n viªn ®Ó dù kiÕn nhu cÇu ®µo t¹o ®Ó tr×nh lªn ban gi¸m ®èc sau ®ã ban gi¸m ®èc ®a ra ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cô thÓ theo tõng yªu cÇu cña tõng tæ ®éi vµ c«ng ty ®a ra ch¬ng tr×nh ®µo t¹o nh sau: Tæng hîp nhu cÇu ®µo t¹o sau ®ã x©y dùng lªn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ kinh phÝ ®µo t¹o. Sau ®ã c«ng ty lªn danh s¸ch c¸c c«ng nh©n nµy vµ göi ®i häc t¹i c¸c trêng ®Ó ®µo t¹o. §èi víi c¸c kho¸ häc tù ®µo t¹o t¹i C«ng ty th× ban gi¸m ®èc sÏ cö mét sè c¸n bé cã tr×nh ®é nghiÖp vô ®Ó lµm c«ng t¸c gi¶ng dËy t¹i C«ng ty. B¶ng 3: Dù kiÕn nhu cÇu ®µo t¹o n¨m 2006 cña C«ng ty STT Sè lîng Yªu cÇu ®µo t¹o ngêi 2 §µo t¹o c¸n bé cao cÊp 1 Chuyªn ngµnh Häc lý luËn chÝnh trÞ cao cÊp H×nh thøc ®µo t¹o 2 Häc ®¹i häc t¹i chøc 3 Cö ®i häc t¹i chøc ë c¸c trêng ®¹i häc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ chuyªn m«n nghiÖp vô 3 4 5 Thi n©ng bËc CNKT Thi chøng chØ hµn §µo t¹o c«ng nh©n x©y dùng 26 14 20 N©ng cao tay nghÒ Thi lªn bËc thî N©ng cao tay nghÒ Thi tay nghÒ t¹i xëng C«ng ty Thi t¹i xëng cña C«ng ty §µo t¹o t¹i C«ng ty Cö ®i häc líp häc chÝnh trÞ cao cÊp +X¸c ®Þnh ®èi tîng cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn: §èi víi ®µo t¹o n©ng bËc cho c«ng nh©n C«ng ty sÏ ra quyÕt ®Þnh ®µo t¹o víi nh÷ng ngêi lao ®éng thuéc diÖn ®îc n©ng bËc l¬ng. ¸p dông ®èi víi ngêi lao ®éng ®· ®Õn thêi h¹n ®îc n©ng bËc l¬ng ghi trong hîp ®ång lao ®éng. Trêng hîp kh«ng ghi râ thêi h¹n n©ng bËc l¬ng ngêi lao ®éng thuéc hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n ph¶i cã Ýt nhÊt hai n¨m ®èi víi c¸c chøc n¨ng chuyªn m«n nghiÖp vô vµ thõa hµnh phôc vô cã chuyªn m«n nghiÖp vô. Ngoµi ra nh÷ng ngêi nµy ph¶i thêng xuyªn hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao vµ kh«ng vi ph¹m kû luËt lao ®éng tõ møc khiÓn tr¸ch trë lªn, kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt... §èi víi ®µo t¹o vµ båi dìng n©ng cao nghiÖp vô, chuyªn m«n ®èi tîng thêng lµ c¸c nh©n viªn, c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt c«ng nh©n kü thuËt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ®ét xuÊt do yªu cÇu hoÆc ®Ò nghÞ, giÊy mêi tham dù cña c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi ngµnh vµ c¸c ®èi t¸c kinh doanh tuú theo néi dung cña tõng kho¸ häc còng nh thêi gian häc mµ gi¸m ®èc cã quyÕt ®Þnh ®èi víi c¸c ®èi tîng ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cho C«ng ty. Lùa chän ph¬ng ph¸p ®µo t¹o. Göi ®i häc ë c¸c trêng ®¹i häc chÝnh qui: PhÇn lín c¸c nh©n viªn ®îc cö ®i häc ®Òu tËp trung ë c¸c trêng ®µo t¹o chuyªn nghiÖp, mét sè trêng dËy nghÒ kh¸c. Tuú theo tõng ®èi tîng mµ tiÕn hµnh ®µo t¹o g¾n h¹n hay dµi h¹n, trung h¹n. C«ng t¸c ®µo t¹o tay nghÒ bËc thî ë C«ng ty nh sau: TiÕp nhËn 11 häc sinh c«ng nh©n kü thuËt vÒ thùc t©p ®Ó tuyÓn chän vµ lµm viÖc trong thêi gian tíi. GÇn 60 c«ng nh©n kü thuËt ®îc båi dìng vµ bæ tóc chuyªn m«n kü thuËt n©ng cao tay nghÒ. Trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty tuyÓn dông thªm c¸n bé kü s vµ bæ xung ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt hiÖn cã ®Ó cã chÊt lîng cao, ®Ó t¨ng cêng sè lîng lao ®éng t¹i C«ng ty ®¸p øng nhu cÇu ngµy cao cña s¶n xuÊt kinh doanh. Do yªu cÇu cña c«ng viÖc nªn C«ng ty ®· tiÕn hµnh göi ®i ®µo t¹o, tËp huÊn n©ng cao nghiÖp vô ®Ó theo kÞp xu híng chung vµ biÕt ®îc qui ®Þnh míi. Ngoµi ra C«ng ty cßn cö mét sè ngêi ®i häc t¹i chøc ë c¸c trêng ®¹i häc nh: Kinh TÕ, X©y Dùng... 3. HiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp cña C«ng ty trong 3 n¨m qua. Qua( BiÓu 4 )hiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp cña C«ng ty ta thÊy r»ng doanh thu thuÇn qua c¸c n¨m t¨ng ®Òu trong 3 n¨m .cã ®îc kÕt qu¶ nh vËy lµ nhê C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®îc kh¸ch hµng chÝnh cña m×nh nªn cã nhiÒu chÝnh s¸ch ®Æc biÖt vµ n¨m 2005 C«ng ty thu håi ®îc mét sè nî tån ®äng tõ tríc vµ cã mét sè c«ng tr×nh ®îc thanh to¸n ®óng vµ tríc thêi h¹n. Tæng chi phÝ n¨m 2005/2004 gi¶m so víi n¨m 2004/2003 nh vËy ta thÊy r»ng c«ng ty sö dông hiÖu qu¶ chi phÝ vµ gi¶m ®îc chi phÝ ®ã lµ mét thµnh qu¶ rÊt tèt cho sù ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. Lîi nhuËn thuÇn trong 3 n¨m còng t¨ng ®Òu n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 5,16%. N¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 34,05%.Nép ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2004 t¨ng 486 triÖu so víi n¨m 2003 t¨ng t¬ng øng 13,03%. N¨m 2005 t¨ng 1041 triÖu so víi n¨m 2004 t¨ng t¬ng øng 24,69%.§ã lµ kÕt qu¶ rÊt ®¸ng mõng cña C«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng vèn b×nh qu©n t¨ng qua c¸c n¨m 2003; 2004; 2005 lÇn lît lµ 21.050;34.195; 41.141. HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ trong n¨m 2003 cø mçi mét ®ång chi phÝ bá ra th× ®em l¹i ®îc 1,64 ®ång doanh thu vµ 0,64 ®ång lîi nhuËn, n¨m 2004 cø mçi ®ång chi phÝ th× ®îc 1,41 ®ång doanh thu vµ 0,41 ®ång lîi nhuËn, n¨m 2005 cø mçi ®ång chi phÝ bá ®em l¹i 1,46 ®ång doanh thu vµ 0,46 ®ång lîi nhuËn.hÖ sè lîi nhuËn trªn doanh thu n¨m 2003 ®¹t 0,39 triÖu,n¨m 2004 gi¶m so víi n¨m 2003 lµ -24,65% , n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 10,34. nh vËy ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ vµ doanh thu t¨ng kh«ng ®Òu nhng C«ng ty cÇn duy tr× kÕt qu¶ nµy ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. 4. HiÖu qu¶ x· héi cña C«ng ty HiÖu qu¶ mµ C«ng ty mang l¹i thÓ hiÖn qua nh÷ng chØ tiªu sau ®©y: - C«ng ty ®· t¹o ®îc c«ng ¨n viÖc lµm cho 313 lao ®éng víi møc l¬ng b×nh qu©n 21 triÖu ®ång/ ngêi /n¨m. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña nhµ níc , ba n¨m qua ®· nép ng©n s¸ch nhµ níc b×nh qu©n h¬n 4 tû ®ång/ n¨m. - C«ng ty ®· gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng cña níc ta nãi chung vµ c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n. 5. T×nh h×nh qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c. Bíc sang n¨m 2006 cïng víi viÖc triÓn khai vµ thi c«ng c¸c dù ¸n nh÷ng c«ng tr×nh míi, thùc hiÖn chñ tr¬ng ®¶m b¶o s¶n xuÊt C«ng ty ®· ®Çu t hµng chôc tû ®ång cho trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt. MÆc dï cßn nhiÒu khã kh¨n do ®Æc trng cña ngµnh( x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian thi c«ng dµi, ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ lín...) nhng C«ng ty vÉn ®¶m b¶o vèn cho s¶n xuÊt, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn còng nh m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng t¸c x©y dùng thÞ trêng, víi ®Þnh híng ®óng ®¾n cña héi ®ång qu¶n trÞ, ban gi¸m ®èc, trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®îc thµnh tÝch ®Æc biÖt quan träng. Trong bèi c¶nh mét sè C«ng ty cßn thiÕu viÖc lµm nhng víi gi¸ trÞ hîp ®ång thi c«ng trªn 200 tû ®ång ®· ®ñ viÖc cho C«ng ty thùc hiÖn môc tiªu tríc m¾t Ýt nhÊt lµ ®Õn n¨m 2008. Víi sù kiÖn khëi c«ng ®« thÞ ChiÒng NgÇn, khu c«ng nghiÖp L¬ng S¬n, Qu¶ng C, sÏ t¹o chç ®øng v÷ng trªn mét sè ngµnh quan träng nh ®Çu t x©y dùng khu ®« thÞ míi, khu du lÞch sinh th¸i. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sau 7 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty ®· dÇn ®i vµo æn ®Þnh. C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn ®· bíc ®Çu chñ ®éng trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ x©y dùng hÖ thèng xuyªn suèt tõ c¸c phßng ban thuéc c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn tíi c¸c dù ¸n trùc thuéc. C¸c phßng ban cña C«ng ty ho¹t ®éng bµi b¶n h¬n, phèi hîp tèt h¬n vµ ®· x©y dùng ®îc s¬ ®å ho¹t ®éng vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ xuyªn suèt tõ c«ng ty tíi c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn vµ tíi tËn c¸c c«ng trêng. §ång thêi nh»m tõng bíc thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn toµn diÖn, chóng ta ®· bíc ®Çu më réng cæ phÇn cña C«ng ty cho c¸c ®èi t¸c chiÕn lîc vµ cïng hä gãp vèn thµnh lËp c¸c chi nh¸nh ®Ó cïng chung môc tiªu ph¸t triÓn l©u dµi. §êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, kÓ c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn thÓ hiÖn qua møc thu nhËp vµ c¸c ho¹t ®éng ®oµn thÓ. MÆc dï ®¹t ®îc thµnh qu¶ ®¸ng khÝch lÖ so víi mét C«ng ty cã tuæi ®êi 7 n¨m nhng vÉn cßn nh÷ng sù tån t¹i nhÊt ®Þnh. C«ng t¸c kü thuËt t¹i mét sè c«ng trêng cßn yÕu kÐm g©y l·ng phÝ vµ kÐo dµi thêi gian thi c«ng, ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é chung cña C«ng ty. Mét phÇn do c¸n bé kü thuËt cßn yÕu kÐm nhng phÇn lín do søc qu¸n xuyÕn c«ng viÖc cña trëng ban qu¶n lý cha tèt, ®©y lµ nguyªn nh©n chñ quan, tuy nhiªn tån t¹i nµy ®îc kh¾c phôc ngay sau khi C«ng ty ®i vµo s¶n xuÊt æn ®Þnh, sè lîng dù ¸n gi¶m ®i ®Ó tËp trung vµo c¸c dù ¸n träng ®iÓm cã gi¸ trÞ s¶n lîng cao. C«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn ®· ®îc ®Çu t ®óng møc nhng Ban qu¶n lý dù ¸n cha quan t©m thêng xuyªn liªn tôc ®· dÉn ®Õn sù cè mÊt an toµn lao ®éng g©y chÕt ngêi, thiÖt h¹i tµi s¶n ¶nh hëng ®Õn uy tÝn C«ng ty. C«ng t¸c trang bÞ hÖ thèng ®îc x¸c lËp kh¸ ®Çy ®ñ nhng thùc hiÖn th× nhiÒu n¬i cßn yÕu kÐm. Do Ban qu¶n lý dù ¸n kh«ng quan t©m ®óng møc vµ do tr×nh ®é n¨ng lùc cña c¸c c¸n bé phô tr¸ch cßn non. §ång thêi viÖc gi¸m s¸t thùc hiÖn nhiÖm vô cña phßng thiÕt bÞ cßn yÕu vµ nhiÒu khuyÕt ®iÓm, kh«ng duy tr× ®îc sù ®ång bé cña hÖ thèng. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë mét sè c«ng tr×nh cha cao. C¸c dù ¸n thi c«ng x©y l¾p nh÷ng n¨m tríc chñ yÕu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh phô thuéc vµo tÝnh chÊt c«ng tr×nh nhng n¨m 2005 c¬ b¶n c¸c c«ng tr×nh cña C«ng ty nhËn thÇu ®Òu kh«ng thuËn lîi nªn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cha ®¹t kÕ ho¹ch ®Ò ra, c¬ b¶n do c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña c¸c phßng ban vµ xÝ nghiÖp thµnh viªn cha thùc sù bµi b¶n vµ toµn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp diÖn. Ph¬ng ¸n thi c«ng vµ c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o( tµi chÝnh, nh©n sù, kü thuËt...) cha t¬ng xøng. C¸c Dù ¸n ®Çu t: MÆc dï tiÕn tr×nh ®Çu t c¸c dù ¸n theo kÕ ho¹ch bÞ chËm nhng chñ yÕu do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan. C«ng t¸c chÝnh trÞ t tëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ë mét sè dù ¸n vÉn cßn yÕu xÝ nghiÖp thµnh viªn, Ban qu¶n lý dù ¸n, phßng ban vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng, ®oµn thÓ kh«ng kÞp thêi t×m hiÓu ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc dÉn ®Õn hµnh ®éng xÊu x¶y ra lµm ¶nh hëng ®Õn uy tÝn C«ng ty. Doanh thu lµ mét chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ thu ®îc ban ®Çu cña c«ng ty do viÖc tiªu thô s¶n phÈm ®em l¹i. §èi víi c«ng ty cæ phÇn ®Çu t & th¬ng m¹i B¾c Hµ, doanh thu lµ kÕt qu¶ cña viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Do vËy, doanh thu phô thuéc vµo sè lîng vµ quy m« cña c¸c c«ng tr×nh mµ c«ng ty thùc hiÖn. Sè lîng c¸c c«ng tr×nh cµng nhiÒu, quy m« cµng lín dÉn ®Õn do doanh thu cµng t¨ng. Cã thÓ thÊy doanh thu cña c«ng ty t¨ng hµng n¨m, cô thÓ nh sau: N¨m 2003 møc doanh thu ®¹t 34.050 triÖu ®ång n¨m 2004 ®¹t 48.520 triÖu ®ång. Nh vËy, n¨m 2004 doanh thu t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 14.470 triÖu ®ång t¬ng øng lµ 142,49%. N¨m 2005 doanh thu ®¹t 59.562 triÖu ®ång t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 11.042 triÖu ®ång t¬ng øng lµ 122.75%. N¨m 2005 mÆc dï doanh thu vÉn t¨ng so víi n¨m 2004 nhng kh«ng cao b»ng n¨m 2004 so víi n¨m 2003. Ta biÕt r»ng nÕu doanh thu ®îc coi lµ kÕt qu¶ ban ®Çu sau mçi k× s¶n xuÊt kinh doanh th× lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ cuèi cïng. Thùc chÊt ®©y lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu vµ tæng chi phÝ. Do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty phong phó vµ ®a d¹ng nªn lîi nhuËn ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu bé phËn. CÇn hiÓu râ néi dung, ®Æc ®iÓm cña tõng bé phËn ®Ó cã c¬ së thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ph©n tÝch lîi nhuËn. Xem xÐt tõ gãc ®é nguån h×nh thµnh, lîi nhuËn cña c«ng ty bao gåm: Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh lîi nhuËn bÊt thêng, lîi nhuËn th¬ng m¹i ... TiÕp theo cÇn ®i s©u xem xÐt t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c kho¶n môc trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ®Ó tõ ®ã biÕt ®îc c¸c nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh lîi nhuËn cña c«ng ty. Cô thÓ cã c«ng thøc sau: Lîi nhuËn sau ph©n phèi = Doanh thu – chi phÝ
- Xem thêm -