Tài liệu Một số ý kiến và biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Líi nãi ®Çu C«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n-íc ta ®· vµ ®ang cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc ®iÕn viÖc ®-a ®Êt n-íc tiÐen lªn theo ®Þnh h-íng XHCN trong c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cã sù l·nh ®¹o cña nhµ n-íc, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn nh÷ng h¹t nh©n vµ còng lµ ®èi t-îng quan träng cña c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ, ®ã lµ c¸c doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ võa n¨ng ®éng, linh ho¹t võa nghiÖt ng· c¸c doanh nghiÖp trong còng nh- ngoµi quèc doanh ®ßi ph¶i v-¬n lªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp tr-íc kia ®-îc h-ëng sù bao cÊp cña nhµ n-íc th× ®©y lµ mét giai ®o¹n hÕt søc khã kh¨n. ChuyÓn sang m«i tr-êng kinh tÕ míi c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch to¸n kinh doanh lÊy thu bï chi. Do vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù Nghiªn cøu, tÝnh to¸n vµ tæ chøc sao cho l·i thu vÒ nhiÒu nhÊt nh-ng chi phÝ bá ra Ýt nhÊt. §Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i cña m×nh c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i coi träng sù c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn: thêi ®iÓm mua, b¸n hµng c¸c biÖn ph¸p nh»m thu l¹i vèn nhanh nhÊt, t¨ng vßng quay vèn l-u ®éng lu«n lu«n lµ c¸c vÊn ®Ò quan träng sèng cßn cña doanh nghiÖp kinh doanh. H¬n thÕ n÷a ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò nan gi¶i mµ c¸c nhµ kinh doanh ph¶i ®èi m¹t kh«ng thÓ kh«ng cã yÕu tè gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm n©ng cao lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Nh-ng c«ng t¸c gi¸ thµnh vµ h¹ gi¸ thµnh l¹i phô thuéc hoµn toµn vµo tr×nh ®é qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña chñ doanh nghiÖp. §æi míi kÕt qu¶ gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tiÔn vµ ®Ó lµm quen víi c«ng t¸c Nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ, t«i ®-îc cö ®Õn c«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu ®Ó Nghiªn cøu chuyªn ®Ò: "Mét sè ý kiÕn vµ biÖn ph¸p nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu. 1 Néi dung chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: C¬ së lý luËn Ch-¬ng II: KÕt qu¶ ph©n tÝch ®¸nh gi¸. Ch-¬ng III: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 2 Ch-¬ng I C¬ së lý luËn I/ Kh¸i niÖm chung vÒ gi¸ thµnh, ý nghÜa cña viÖc h¹ gi¸ thµnh, quan hÖ gi÷a gi¸ thµnh vµ gi¸ c¶. 1. Kh¸i niÖm chung vÒ gi¸ thµnh. §Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, doanh nghiÖp ph¶i bá ra c¸c kho¶n tiªn chi vµ t- liÖu s¶n xuÊt nh- khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, mua nguyªn vËt liÖu, tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n viªn, tiÒn trÝch quü b¶o hiÓm x· héi... Toµn bé nh÷ng chi phÝ ®ã gäi lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. VËy gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña nh÷ng chi phÝ bá ra ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Nãi c¸ch kh¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cã liªn quan ®Õn khèi l-îng c«ng t¸c, s¶n phÈm vµ c¸c lao vô hoµn thµnh cña doanh nghiÖp. Theo kÕt cÊu gi¸ thµnh gåm: + Gi¸ thµnh ph©n x-ëng: gåm toµn bé chi phÝ trùc tiÕp bá ra cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm céng víi c¸c chi phÝ chung trong ph¹m vi ph©n x-ëng. + Gi¸ thµnh c«ng x-ëng: B»ng gi¸ thµnh ph©n x-ëng céng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. + Gi¸ thµnh toµn bé: B»ng gi¸ thµnh c«ng x-ëng céng víi chi phÝ l-u th«ng vµ tiªu thô s¶n phÈm. Cïng víi nh©n tèt lîi nhuËn, thuÕ vµ gi¸ thµnh lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ v× "gi¸ c¶ s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ s¶n phÈm". 3 2. Quan hÖ gi÷a gi¸ thµnh, gi¸ c¶ vµ gi¸ trÞ. Gi¸ thµnh lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ th-êng lµ giíi h¹n thÊp nhÊt cuargias c¶. Muèn lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh kh«ng ngõng h¹ gi¸ c¶ tr-íc hÕt ph¶i kh«ng ngõng h¹ gi¸ thµnh. Ng-îc l¹i gi¸ c¶ còng ¶nh h-ëng ®Õn gi¸ thµnh, gi¸ c¶ kh«ng nh÷ng lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh mµ gi¸ c¶ cßn lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch xÝ nghiÖp h¹ gi¸ thµnh. 3. ý nghÜa cña viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ gi¸ thanh s¶n phÈm lµ nguån chñ yÕu ®ã t¨ng tÝch luü cho doanh nghiÖp. §Ó t¸i s¶n xuÊt më réng vµ c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn ng-êi lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh lµ c¬ së ®Ó h¹ gi¸ cã s¶n phÈm do ®ã sÏ lµm t¨ng thu nhËp thùc tÕ cho ng-êi lao ®éng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chØ tiªu chÊt l-îng ph¶n ¸nh vµ ®o l-îng hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ång th¬× chØ tiªu gi¸ thµnh cßn gi÷ chøc n¨ng th«ng tin vµ kiÓm tra vÒ chi phÝ, gióp cho ng-êi qu¶n lý cã c¬ së ®Ó ®Ò ra quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n, kÞp thêi. H¹ gi¸ thµnh lµ c¬ së ®Ó h¹ gi¸ b¸n s¶n phÈm, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, n©ng cao møc sèng thùc tÕ cña ng-êi lao ®éng. Sù biÕn ®éng cña gi¸ thµnh phô thuéc vµo hai nhãm nh©n tè chñ yÕu lµ: Nh÷ng nh©n tèt thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ nh÷ng nh©n tè thuéc lÜnh vùc l-u th«ng ph©n phèi. Dïng hai nh©n tè nµy ®Ó t¸c ®éng lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét viÖc lµm quan träng, bëi v× viÖc h¹ gi¸ thµnh mét c¸ch cã hÖ thèng vµ kh«ng ngõng lµ mét nguån gèc chñ yÕu cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh cña tÝch luü XHCN vµ cña xÝ nghiÖp nãi riªng. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ XHCN ®Æc biÖt lµ ë n-íc ta th× viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn lµ c¬ së ®Ó h¹ gi¸ cã s¶n phÈm 4 n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. NhiÖm vô vµ ph-¬ng h-íng x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, trong Héi nghÞ Trung -¬ng lÇn thø 7 cña §¶ng chØ râ: "PhÊn ®Êu t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ h¹ gi¸ thµnh lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Ó t¨ng tÝch luü XHCN, t¨ng tèc ddoojv µ quy m« ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n". §iÒu ®ã cho chóng ta thÊy r»ng phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong tõng doanh nghiÖp lµ mét nhiÖm vô quan träng vµ cÇn thiÕt kh«ng thÓ bá qua ®-îc, cã thÓ nãi cã bao nhiªu biÖn ph¸p c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ c¶i tiÕn kü thuËt th× cã bÊy nhiªu biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh. II/ Ph-¬ng h-íng vµ biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1. N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng lµ ph-¬ng h-íng chñ yÕu cã ¶nh h-ëng quyÕt ®Þnh ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm v×: N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cã ¶nh h-ëng ®Õn gi¶m chi phÝ cña hÇu hÕt c¸c yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng sÏ lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng sÏ lµm cho mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã thÓ s¶n xuÊt ®-îc nhiÒu s¶n phÈm do ®ã gi¸m ®èc chi phÝ khÊu hao trong gi¸ thµnh mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm, ®Ó sö dông hîp lý nguyªn vËt liÖu do ®ã mµ lµm gi¶m bít nh÷ng kho¶n chi phÝ ®ã trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng sÏ lµm t¨ng s¶n l-îng s¶n phÈm do ®ã sÏ lµm gi¶m c¸c chi phÝ cè ®Þnh kh¸c b»ng tiÒn trong mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm. 2. N©ng cao tr×nh ®é sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. N©ng cao tr×nh ®é sö dông tµi s¶n cè ®Þnh tøc lµ sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt , tµi s¶n cè ®Þnh, lµ n©ng cao khèi l-îng c«ng t¸c cña tµi s¶n cè ®Þnh vÒ thêi gian vµ c-êng ®é v× vËy mµ cã thÓ rót ng¾n ®-îc chu kú s¶n xuÊt, s¶n xuÊt ®-îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n trong cïng mét ®¬n vÞ thêi gian c«ng t¸c, do ®ã gi¶m ®-îc møc khÊu hao cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm trong gi¸ thµnh. 5 3. N©ng cao tr×nh ®é sö dông vËt t- nguyªn vËt liÖu. §©y lµ ph-¬ng h-íng cã ý nghÜa lín ®èi víi h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm v× h¹ thÊp ®-îc chi phÝ vËt t- trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, gi¶m bít tØ lÖ s¶n phÈm háng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bëi lÏ s¶n phÈm háng lµ sù l·ng phÝ râ rÖt vÒ nguyªn vËt liÖu vµ c¶ lao ®éng. 4. C«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý xÝ nghiÖp. T¨ng c-êng vµ c¶i tiÕn c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý xÝ nghiÖp cã thÓ tiÕt kiÖm tuyÖt ®èi c¸c chi phÝ qu¶n lý, xÝ nghiÖp. §iÒu nµy còng gãp phÇn lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó thùc hiÖn 4 ph-¬ng h-íng c¬ b¶n nªu trªn cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ sau. a) C¶i tiÕn vµ ph¸t triÓn kü thuËt. b) C¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc lao ®éng trong ph¹m vi doanh nghiÖp. c) C¶i tiÕn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ trùc tiÕp nhÊt lµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, c¶i tiÕn c«ng t¸c vËt t- hµnh chÝnh. d) Cñng cè vµ më réng viÖc ¸p dông chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n. e) Gi¸o dôc chÝnh trÞ t- t-ëng vµ tæ chøc thi ®ua. Tãm l¹i: Muèn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i n©ng cao chÊt l-îng c«ng t¸c (chÊt l-îng c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt...). ViÖc ph©n tÝch Nghiªn cøu gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó biÕt nguyªn nh©n vµ nh©n tè lµm cho gi¸ thµnh cao hay thÊp h¬n møc dù kiÕn ban ®Çu ®Ó tõ ®ã doanh nghiÖp ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý tèi -u h¬n. III/ LËp kÕ ho¹ch biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. PhÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÖn ph¸p rÊt quan träng ®Ó n©ng cao lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Muèn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i thùc hiÖn 6 ®ång thêi nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau. Cã thÓ xÕp c¸c biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh vµo 3 nhãm chñ yÕu sau: - C¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm nguyªn, nhiªn, vËt liÖu. - C¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ tiÒn l-¬ng trong gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm. - C¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ cè ®Þnh trong gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm. 1. C¸c biÖn ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu. §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, n¨ng l-îng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ ¸p dông c¸c h-íng biÖn ph¸p sau. + C¶i tiÕn kÕt cÊu s¶n phÈm: kÕt cÊu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo nhu cÇu thÞ tr-êng, së thÝch nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng-êi mua.V× vËy ta ph¶i lu«n c¶i tiÕn kÕt cÊu s¶n phÈm th× viÖc tiªu thô s¶n phÈm sÏ dÔ dµng h¬n. + C¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt: §©y lµ vÊn ®Ò rÊt ®¸ng ®-îc quan t©m ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý lµ lµm thÕ nµo ®Ó s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm dÔ dµng nhÊt mµ Ýt chi phÝ nhÊt. + Sö dông vËt liÖu thay thÕ: khi nguyªn liÖu chÝnh bÞ thiÕu, doanh nghiÖp ph¶i biÕt sö dông vËt liÖu kh¸c cã thÓ thay thÕ ®-îc nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó lµm cho viÖc s¶n xuÊt kh«ng bÞ ®×nh trÖ. + Sö dông tæng hîp nguyªn vËt liÖu, tËn dông triÖt ®Ó phÕ liÖu: trong s¶n xuÊt kh«ng bao giêi tr¸nh khái nh÷ng s¶n phÈm háng vµ nh÷ng phÕ liÖu lµ ph¶i biÕt tËn dông ®em chÕ biÕn l¹i ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã thÓ tiªu thô ®-îc nh- vËy sÏ kh«ng g©y ra l·ng phÝ vµ sÏ tiÕt kiÖm ®uùc nguyªn vËt liÖu. ¶nh h-ëng cña nh÷ng biÖn ph¸p nµy ®Õn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 7 Hznvl = Pnvl xDnvl x100 100 Trong ®ã: Hznvl: Tû lÖ gi¸ thµnh s¶n phÈm do tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ nguyªn vËt liÖu. Dnvl: Tû träng chi phÝ nguyªn vËt liÖu tæng gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm. Pnvl: Tû lÖ tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, chØ tiªu nµy ®-îc x¸c ®Þnh qua c«ng thøc sau: Pnvl = (100  G).(100  M )  100(%) 100 Trong ®ã G: Tû lÖ gi¶m gi¸ c¶ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu cña kú kÕ ho¹ch so víi thùc tÕ. M: Tû lÖ t¨ng, gi¶m møc tiªu hao nguyªn, nhiªn vËt liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm kú kÕ ho¹ch so víi thùc tÕ. 2. C¸c biÖn ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ tiÒn l-¬ng trong gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm. §Ó tiÕt kiÖm tiÒn l-¬ng trong gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ®¶m b¶o tèc ®é n¨ng suÊt lao ®éng ph¶i cao h¬n tèc ®é t¨ng tiÒn l-¬ng b×nh qu©n. §Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: - BiÖn ph¸p ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng c¹nh tranh nhau doanh nghiÖp nµo ¸p dông tèt ®-îc KHKT vµ lu«n c¶i tiÕn ®-îc c«ng nghÖ s¶n xuÊt th× doanh nghiÖp ®ã th¾ng vµ ngµy cµng lín m¹nh. Cßn doanh nghiÖp nµo kh«ng ¸p dông ®-îc th× doanh nghiÖp ®ã ngµy cµng bÞ ®Èy lïi vµ cã thÓ dÉn ®Õn ph¸ s¶n. 8 - BiÖn ph¸p c¶i tiÕn, tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng: NÒn kinh tÕ ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®ßi hái viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý còng nh- tæ chøc lao ®éng cµng gän nhÑ cµng tèt. - BiÖn ph¸p t¨ng c-êng kû luËt lao ®éng: §èi víi ng-êi lao ®éng ph¶i cã biÖn ph¸p th-ëng ph¹t hîp lý. - BiÖn ph¸p n©ng cao tay nghÒ cho ng-êi lao ®éng: Muèn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng th× ph¶i n©ng cao tay nghÒ cho ng-êi lao ®éng, v× thÕ ph¶i ®µo t¹o c«ng nh©n ®óng ngµnh nghÒ. - BiÖn ph¸p kÝch thÝch c«ng nh©n n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng: Ta ph¶i hiÓu ®-îc t©m lý ng-êi lao ®éng, biÕt ®éng viªn kÞp thêi ng-êi lao ®éng, tr¸nh lµm cho hä bÞ c¨ng th¼ng, gß Ðp trong lµm viÖc ¶ng©n anhrhuwowngr cña c¸c biÖn ph¸p trªn ®Õn gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Hzlg = P lg xD lg (%) 100 Trong ®ã: Hzlg: lµ tû lÖ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm do n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ tiÒn l-¬ng. Dlg: lµ tû träng chi phÝ tiÒn l-¬ng trong gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm n¨m tr-íc. Plg: lµ tû lÖ tiÕt kiÖm chi phÝ tiÒn l-¬ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm do t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Plg = 100   lg x 100 - 100 (&) 100  w Trong ®ã : lg: Tû lÖ t¨ng, gi¶m tiÒn l-¬ng b×nh qu©n cña c«ng nh©n s¶n xuÊt kú thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch. w: Tû lÖ t¨ng, gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng kú thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch. 9 3. c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ cè ®Þnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Muèn tiÕt kiÖm chi phÝ cè ®Þnh trong gi¸ thµnh s¶m phÈm cÇn ph¶i t¨ng nhanh s¶n l-îng s¶n l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra vµ tiÕt kiÖm tèi ®a c¸c kho¶n chi phÝ cè ®Þnh. §Ó n©ng cao d¶n l-îng s¶n phÈm cã thÓ ¸p dông h-íng c¸c biÖn ph¸p sau: + Më réng quy m« s¶n xuÊt: Bªn c¹nh viÖc s¶n xuÊt mÆt hµng chÝnh cµn s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng phô. + N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng: Trong s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o ®-îc n¨ng suÊt lao ®éng th× míi kh«ng cã hiÖn t-îng l·ng phÝ thêi gian , l·ng phÝ lao ®éng , ng-êi lao ®éng ph¶i ®-îc ph¸t huy hÕt n¨ng lùc vµ m¸y mãc th× ph¶i tËn dông hÕt c«ng suÊt. + N©ng cao tr×nh ®é sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ nguån tµi nguyªn : Muèn n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng lao ®éng ®-îc n©ng cao, tr-íc hÕt ta ph¶i n©ng cao tr×nh ®é sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ng-êi lao ®éng ph¶i ®-îc ®µo t¹o qua tr-êng líp vµ ®· cã kinh nghiÖm trong viÖc sö dông m¸y mãc. + Tinh gi·n bé m¸y qu¶n lý: Trong kinh doanh ®ßi hái bé m¸y qu¶n lý ph¶i linh ho¹t n¾m b¾t th«ng tin nhanh, nhanh nhËy, s¸ng suèt trong viÖc chØ ®¹o. §ßi hái ng-êi l·nh ®¹o ph¶i cã tr×nh ®é n¨ng lùc cao vµ bé m¸y qu¶n lý kh«ng qu¸ cång kÒnh cµng gän nhÑ cµng tèt. ¶nh h-ëng cña nh÷ng biÖn ph¸p trªn ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Hzcdd = Pcd x Dcd (%) 100 Trong ®ã: Hzc®: Tû lÖ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm do n©ng cao s¶n l-îng tiÕt kiÖm t-¬ng ®èi chi phÝ cè ®Þnh. Dc®: Tû träng chi phÝ cè ®Þnh trong gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm n¨m tr-íc. 10 Pc®: Tû lÖ tiÕt kiÖm t-¬ng ®èi chi phÝ cè ®Þnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Pcdd = Pcd x cd x 100 - 100 (%) 100  Q Víi c®: Tû lÖ gi¶m chi phÝ cè ®Þnh cña n¨m thùc tÕ so víi n¨m kÕ ho¹ch. Q: Tû lÖ t¨ng gi¶m s¶n l-îng s¶n phÈm n¨m thùc tÕ so víi n¨m kÕ ho¹ch. Trªn c¬ së kÕt qu¶ tÝnh to¸n ¶nh h-ëng cña c¸c biÖn ph¸p ®Õn viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, cã thÓ tæng hîp tû lÖ h¹ gi¸ thµnh chung vµ tinhsmuwcs h¹ gi¸ thµnh do ¸p dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p trong 5 kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp nh- sau: - TÝnh tû lÖ h¹ gi¸ thµnh chung do ¸p dông c¸c biÖn ph¸p. Hzc = Hznvl + Hzlg +Hzc® (%) - TÝnh møc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm toµn doanh nghiÖp. n Mzc = Hzc x  (QiKH x ZiBC) (®ång). i 1 Trong ®ã: Qikh: Khèi l-îng kÕ ho¹ch lo¹i s¶n phÈm i: Zibc: Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm i trong n¨m tr-íc. 11 Ch-¬ng II KÕt qu¶ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vÒ gi¸ thµnh I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty. 1/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. N¨m 1973 bé ngo¹i th-¬ng cã quyÕt ®Þnh sè 242/BNT - CTCB ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1973 vÒ viÖc thµnh lËp bao b× xuÊt khÈu 2 ®ãng t¹i Km9 quèc lé 1A n»m trªn ®Þa bµn x· Hoµng LiÖt - Thanh Tr× - Hµ Néi. KÓ tõ ngµy thµnh lËp xÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu 2 cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh lµ nhËn gç th«ng tõ Liªn X« vÒ gia c«ng, chÕ biÕn ®ãng hßm xuÊt khÈu vµ ®-îc tiªu thô cho c¸c c«ng ty cã hµng xuÊt khÈu ra n-íc ngoµi chñ yÕu lµ Liªn X« cò. Tæng sè vèn kinh doanh ban ®Çu lµ 4.100.000.000 ®ång. - Vèn l-u ®éng lµ: 1.800.000.000 ®ång - Vèn cè ®Þnh lµ: Trong ®ã: 2.300.000.000 ®ång - Vèn ng©n s¸ch cÊp lµ: 1.700.000.000 ®ång - Vèn tù cã lµ: 600.000.000 ®ång C¬ së cña xÝ nghiÖp gåm 4,5 ha ®Êt lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt víi 7 nhµ x-ëng khung kho tiÖp ®Ó chøa nguyªn vËt liÖu lµm x-ëng s¶n xuÊt. MÆt kh¸c xÝ nghiÖp n»m c¹nh ®-êng quèc lé 1A cho nªn thuËn tiÖn cho viÖc quan hÖ mua b¸n, giao dÞch, chuyªn chë vËn chuyÓn vµ tiªu thô, kh«ng g©y ¶nh h-ëng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh . Sau nhiÒu n¨m s¶n xuÊt vµ x©y dùng , xÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu 2 ®· ®¹t ®-îc truyÒn thèng vÎ vang, s¶n xuÊt æn ®Þnh. S¶n l-îng n¨m sau lín h¬n s¶n l-îng n¨m tr-íc tõ 10 - 15%, chÊt l-îng hµng ho¸ lu«n ®-îc b¶o ®¶m, xÝ nghiÖp lu«n chó träng ®Õn tiªu chuÈn hµng ho¸ xuÊt khÈu ®Ó ®¸p øng ®-îc 12 yªu cÇu cña thÞ tr-êng. XÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu 2 lu«n ®-îc c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ kh¸ nhÊt trong khèi c«ng nghiÖp huyÖn Thanh Tr×. Do c«ng ty cã nhiÒu n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi kú bao cÊp, cho nªn khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng c«ng ty kinh doanh thua lç hµng ho¸ s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thô ®-îc... §Æc biÖt thÞ tr-êng to lín Liªn X« tan r·, hµng ho¸ kh«ng xuÊt khÈu ®-îc. MÆt hµng gç cña c«ng ty bÞ thu hÑp, c«ng ty gÇn nh- kh«ng ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. Sau mét thêi kú ®iªu ®øng trªn thÞ tr-êng, víi nh÷ng kinh nghiÖm ®· ®-îc ®óc rót, nhÊt lµ sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña ®éi ngò l·nh ®¹o míi. §Õn nay (th¸ng 8/1998) c«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu l¹i lÊy ®-îc thÕ ®øng trªn thÞ tr-êng vµ ®· ph¸t triÓn víi quy m« t-¬ng ®èi lín. C«ng ty ®· thµnh lËp ®-îc 8 xÝ nghiÖp thµnh viªn víi sè l-îng m¸y mãc võa tiªn tiÕn hiÖn ®¹i, võa söa ch÷a thay thÕ, c¶i tiÕn nh÷ng m¸y mãc cò. T¹o ®iÒu kiÖn cho 640 c¸n bé, c«ng nh©n viªn cã c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh . 2. T×nh h×nh ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. VÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm hiÖn nay lµ mét vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c«ng ty vµ lu«n lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp nãi chung vµ cña c«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu nãi riªng. Th«ng qua tiªu thô c«ng ty thùc hiÖn ®-îc gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông s¶n phÈm , thu håi ®-îc vèn bá ra, gãp phÇn t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn bá ra, gãp phÇn t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn ®ång thêi tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng kh¸ch hµng ®-îc coi lµ "Th-îng ®Õ". Nhu cÇu, møc ®é tiªu thô, thãi quen, tËp tÝnh sinh ho¹t, phong tôc... cña ng-êi tiªu dïng lµ nh÷ng nguyªn nh©n t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng hµng tiªu thô. Trong ®ã thu nhËp cña kh¸ch hµng cßn quyÕt ®Þnh l-îng hµng mua. Thùc tÕ t¹i c«ng ty gÆp nhiÒu thuËn lîi cho viÖc tiªu thô v× phÇn lín thÞ tr-êng tiªu thô lµ n-íc b¹n Lµo, Liªn X« cò vµ víi 500 b¹n hµng tõ c¸c tØnh phÝa B¾c. 13 Nh×n chung s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn vµ ®ang cã thÕ ®øng trªn thÞ tr-êng. 3. NhiÖm vô vµ ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty nh÷ng n¨m tr-íc ®©y. Nh÷ng n¨m tr-íc ®©y c«ng ty vÉn lµm theo kÕ ho¹ch cña Bé th-¬ng m¹i giao cho. Nh-ng tõ khi cã c¬ cÊu chuyÓn dÞch nÒn kinh tÕ tõ n¨m 1990 trë l¹i ®©y c«ng ty ph¶i tù h¹ch to¸n kinh doanh vµ còng trong thêi ®iÓm nµy c«ng ty ®· kho¸n s¶n phÈm cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn ®Ó c¸c xÝ nghiÖp chñ ®éng trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh, nh»m môc ®Ých n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng. C«ng ty cã chÕ ®é s¶n xuÊt 8giê/ngµy. L-¬ng tõ 20.000 - 22.000 ®ång/ngµy cã thùc hiÖn chÕ ®é th-ëng, ph¹t hîp lý. H-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty vµo nh÷ng n¨m tíi lµ båi d-ìng thªm kiÕn thøc cho c¸n bé ®Çu ngµnh, h-íng dÉn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt, sö dông thµnh th¹o m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, më réng thªm c¸c viÖc lµm chÝnh, phô. T×m kiÕm thªm thÞ tr-êng tiªu thô vµ v-¬n lªn gi÷ chç ®øng cho m×nh trong thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. II/ Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ n-íc ta më cöa, c¸c h·ng ®Çu ttrong vµ ngoµi n-íc ®· ®Çu t- x©y dùng nhiÒu xÝ nghiÖp, c«ng ty liªn doanh, c«ng ty TNHH... thªm vµo ®ã lµ sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c mÆt hµng kh«ng nh÷ng cña trong n-íc mµ cßn hµng ho¸ cña n-íc ngoµi nhËp vµo. ChÝnh sù më cöa nÒn kinh tÕ ®· lµm x¸o trén mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ cò, tõ chç s¶n xuÊt theo chØ tiªu, mÖnh lÖnh nay ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng. Do vËy doanh nghiÖp ph¶i cã kiÕn thøc vÒ thÞ tr-êng nhÊt ®Þnh vµ gi¸ c¶, ®Æc biÖt c¸ch xö lý c¸c yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo nh»m ®¹t ®-îc møc ®é tèi ®a lîi nhuËn trong kinh doanh, 14 gi¸ c¶ cña s¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña sù t¸c ®éng tæng hîp c¸c quy luËt c¹nh tranh vµ quy luËt gi¸ trÞ trong ®ã quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn ph-¬ng h-íng s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng. Quy luËt gi¸ trÞ yªu cÇu nhµ s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm chi phÝ c¸ biÖt cña m×nh trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hµng ho¸ ®Ó h¹ thÊp gi¸ thµnh th× míi mang l¹i lîi nhuËn tèi ®a. Trªn thùc tÕ ë doanh nghiÖp, chi phÝ kh«ng ®-îc ký hiÖu s½n vµ c¸ch øng xö cña nã cho nªn chóng ta ph¶i Nghiªn cøu, th«ng qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch c¸c biÕn ®éng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh nh»m x¸c ®Þnh c¸ch øng xö vµ -íc tÝnh vÒ chóng. Ph©n tÝch biÕn ®éng chi phÝ còng nh- biÕn ®éng gi¸ thµnh gióp doanh nghiÖp nhËn diÖn c¸c ho¹t ®éng sinh ra chi chÝ vµ triÓn khai c¸c kho¶n chi phÝ dù trªn ho¹t ®éng. Nã cã ý nghÜa quan träng trong viÖc kiÓm so¸t chi phÝ ®Ó lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh cho t-¬ng lai. V× vËy ®Ó tËp hîp ®-îc chi phÝ vµ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tr-íc hÕt em xin tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña mét sè nhãm gç vµ còng lµ s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ Néi ®· sö dông. 1. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty. Qua t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty, em thÊy c«ng ty ®ang ¸p dông c¸c hÖ sè qui ®æi cho tõng nhãm gç ®Ó lËp kÕ ho¹ch vµ h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ nh÷ng hÖ sè qui ®æi nµy, c«ng ty cã thÓ tÝnh ®-îc sè l-îng qui ®æi cña tõng nhãm gç ®Ó tõng b-íc lËp ra gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng nhãm gç. §Ó thuËn lîi cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm ( nhãm gç ) em xin nªu ra mét sè hÖ sè qui ®æi mµ C«ng ty ®ang ¸p dông nh- sau: - Nhãm gç 1: HÖ sè 5 - Nhãm gç 3: HÖ sè 3 - Nhãm gç 4: HÖ sè 1.9 15 - Nhãm gç 6: HÖ sè 1 Ta tÝnh n¨m 1999 Gç xÎ nhãm 1: 1.680 m3 Gç xÎ nhãm 4: 1.291 m3 Gç xÎ nhãm 4: 1.100 m3 Gç xÎ nhãm 6: 292 m3 4.363 m3 C¨n cø vµo qui ®Þnh cña Bé L©m nghiÖp cò vµ sè l-îng qui ®æi cña kÕ to¸n thµnh phÈm ta cã: Gç xÎ nhãm 1: 1.680 x 5 = 8.400 m3 Gç xÎ nhãm 3: 1.291 x 3 = 3.873 m3 Gç xÎ nhãm 4: 1.100 x 1,9 = 2.090 m3 Gç xÎ nhãm 6: 292 x 1 = 292 m3 14.655 m3 Z ®¬n vÞ gç xÎ qui ®æi =  Z s¶n phÈm gç xÎ  sè l-îng gç xÎ qui chuÈn 10.912.914.000 Z ®¬n vÞ gç xÎ qui chuÈn = 14.655 = 744.655 ®/m3 - Gç xÎ nhãm 1 : 8.400 x 744.655 = 6.255.102.000 6.255.102.000 Z tÝnh cho s¶n phÈm gç = = 3.723.275 ®/m3 xÎ nhãm 1 1.680 - Gç xe nhãm 3: 8.873 x 7.44.655 = 2.884.048.815 2.884.048.815 Z tÝnh cho s¶n phÈm gç = = 2.233.965 ®/m3 xÎ nhãm 3 1.291 16 - Gç xÎ nhãm 4: 2.090 x 744.655 = 1.556.328.950 1.556.328.950 Z tÝnh cho s¶n phÈm gç = = 1.414.840 ®/m3 xÎ nhãm 4 1.100 - Gç xÎ nhãm 6: 292 x 744.655 = 217.439.260 217.439.260 Z tÝnh cho s¶n phÈm gç = =744.655 ®/m3 xÎ nhãm 6 292 Z b×nh qu©n tÝnh cho c¶ 4 nhãm 10.912.914.000 = 4.363 17 = 2.501.241 ®/m3 18 Qua kÕt qu¶ biÓu 01 cho ta thÊy doanh thu tiªu thô cã xu h-íng t¨ng cô thÓ n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 22,4%, t-¬ng øng doanh thu t¨ng 2.677.582.000 ®ång. N¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 285 t-¬ng øng 3.346.258.000 ®ång. N¨m 2001 so víi n¨m 2000 tèc ®é t¨ng chËm h¬n cña n¨m 2000 so víi n¨m 1999, chØ t¨ng 45 t-¬ng øng t¨ng 668.730.258 ®ång. Nguyªn nh©n t¨ng lµ do s¶n phÈm tiªu thô hµng n¨m t¨ng, n¨m 1999 chØ tiªu thu ®-îc 4.187 m3 s¶n phÈm, n¨m 2000 ®· t¨ng lªn 5.141 m3 s¶n phÈm vµ n¨m 2001 t¨ng lªn 5.359 m3 s¶n phÈm c¸c lo¹i. MÆt kh¸c xÐt vÒ gi¸ c¶ s¶n phÈm th× tèc ®é chªnh lÖch nhau kh«ng lín do ®ã nã ¶nh h-ëng nh-ng kh«ng ph¶i lµ nguyªn nh©n chÝnh mµ sù biÕn ®éng doanh thu t¨ng nµy lµ sù chªnh lÖch vÒ sè l-îng s¶n phÈm tiªu thô lín cô thÓ n¨m 2000 soo víi n¨m 1999 t¨ng 954 m3 s¶n phÈm tiªu thô c¸c lo¹i... VËy ®©y lµ nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn tèc ®é t¨ng cña doanh thu cã ®-îc ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty cã thÞ tr-êng tiªu thô kh¸c tèt, do ®ã mµ c«ng ty ®· më réng ®-îc qui m« s¶n xuÊt. - XÐt vÒ møc ®é tæng gi¸ thµnh ta thÊy cã xu h-íng t¨ng cô thÓ n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 21,7% t-¬ng øng chi phÝ t¨ng lµ 2.368.613.000 ®ång. N¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng chËm h¬n chØ t¨ng 4,7% t-¬ng ®-¬ng t¨ng 624.627.800®ång. Nguyªn nh©n cña biÕn ®éng vÒ gi¸ thµnh t¨ng lµ do qui m« s¶n xuÊt cña c«ng ty t¨ng nhanh, h¬n n÷a c«ng ty ph¶i chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu rÊt lín do thÞ tr-êng cung cÊp nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ë xa nªn ph¶i chi vÒ vËn chuyÓn lín vµ ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. Song tèc ®é t¨ng vµ tæng gi¸ thµnh so víi tèc ®é t¨ng cña tæng doanh thu th× tèc ®é t¨ng doanh thu nhanh h¬n. Do ®ã lîi nhuËn cña c«ng ty hµng n¨m t¨ng, ®iÒu ®ã chøng tá c«ng ty cã kh©u qu¶n lý tèt. 2. Ph©n tÝch biÕn ®éng kÕt cÊu cña Tæng gi¸ thµnh 2.1 §¸nh gi¸ t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ thµnh ®¬n vÞ §Ó ®¸nh gi¸ ®-îc møc ®é ¶nh h-ëng vµ biÕn ®éng cña tõng nhãm s¶n phÈm ®Õn tæng gi¸ thµnh ta ph©n tÝch biÓu 02a ( biÓu ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm ) 19 Qua biÓu 02a cho tay thÊy tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n cña c¶ 4 nhãm gç ch-a ®¹t 1005. §Ó thÊy ®-îc nguyªn nh©n ta xÐt tõng lo¹i gç xÎ sau: - VÒ gç xÎ nhãm 1 qua 3 n¨m ta thÊy cã sù t¨ng gi¶m gi÷a c¸c n¨m. Cô thÓ n¨m 2001, n¨m 2000 so víi n¨m 199 ®Òu gi¶m. N¨m 2000 gi¶m 3,3% t-¬ng øng gi¶m 121.405 ®ång, n¨m 2001 gi¶m 1,2% t-¬ng øng gi¶m 83.110 ®ång. Nh- vËy n¨m 2000 cã gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ nhá nhÊt tøc lµ ®· gi¶m ®-îc chi phÝ ®¸ng kÓ, n¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 1,1% t-¬ng øng t¨ng 38.295 ®ång. T-¬ng tù xÐt cho c¶ nhãm 3, 4 vµ 6 th× gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm cña n¨m 2000 lµ thÊp nhÊt so víi n¨m 1999 vµ n¨m 2000. Nguyªn nh©n do n¨m 2000 c«ng ty ®· thuª ®-îc c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp rÎ h¬n n¨m 1999, mÆt kh¸c còng n¨m 2000 gi¸ mua cña nguyªn vËt liÖu chÝnh còng thÊp h¬n so víi n¨m 1999 vµ n¨m 2001, do ®ã mµ n¨m 2000 ®· h¹ ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm xuèng thÊp nhÊt. §Ó ph¶n ¸nh ®-îc tÝnh h×nh biÕn ®éng ®Õn tæng gi¸ thµnh ta ph©n tÝch biÓu 02b ( biÓu t×nh h×nh biÕn ®éng tæng gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm). Qua kÕt qu¶ biÓu 02b ta thÊy tång gi¸ thµnh cña c«ng ty cã xu h-íng t¨ng cô thÓ n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 21,7% t-¬ng øng gi¸ thµnh t¨ng 2.368.613.000 ®ång. N¨m 2001 so víi n¨m 1999 t¨ng 27,4% t-¬ng øng gi¸ thµnh t¨ng 2.993.240.800 ®ång. N¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 4,7% t-¬ng øng t¨ng 624.627.800 ®ång. Thùc chÊt sù biÕn ®éng t¨ng cña tæng gi¸ thµnh lµ do gç nhãm 1, 3 vµ 4 cã xu h-íng t¨ng cô thÓ ta xÐt tõng nhãm gç: - Gç xÎ nhãm 1: N¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 19,85 t-¬ng øng t¨ng lµ 1.236.787.600 ®ång, n¨m 2001 so víi n¨m 1999 t¨ng 22,7% t-¬ng øng t¨ng lµ 1.418.369.820 ®ång, n¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 2,40% t-¬ng øng t¨ng 181.578.220 ®ång. Nguyªn nh©n lµ do qui m« s¶n xuÊt cu¶ C«ng ty cã xu h-íng t¨ng, ®Æc biÖt c«ng ty chñ yÕu më réng qui m« s¶n xuÊt gç xÎ nhãm 1, bëi v× c«ng ty s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng do ®ã mµ l-îng s¶n phÈm gç xÎ nhãm 1 ®· t¨ng tõ 1.680 m3 s¶n phÈm n¨m 1999 lªn 2.080 m3 s¶n phÈm n¨m 2000 t¨ng 2.108 m3s¶n phÈm n¨m 2001. 20
- Xem thêm -